Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta:"

Átírás

1 2./ Egyebek Előterjesztő: Tóth János polgármester - Strandfürdő üzemeltetése Diósjenő község Önkormányzatának tulajdonában lévő Diósjenő, Petőfi úton található Strandfürdő ingatlan immár évek óta kihasználatlanul, működtetés nélkül bezárt állapotban van. Az Önkormányzat képviselő-testületei hirdetés útján próbálták meg keresni az ingatlanra üzemeltetőt, amely mind ez idáig sikertelennek bizonyult. A képviselő-testületet felkereste egy vállalkozó (jelenleg is már üzemeltet strandfürdőt) azzal a szándékkal, hogy a strandfürdő ingatlant szeretné bérleti konstrukció keretében ismételten üzemeltetni. A megkeresés során az ingatlan jelenlegi állapotáról az érdeklődő részletes felvilágosítást kapott. Diósjenő község Önkormányzatának szándékában áll a Strandfürdő ismételt üzembe helyezése. Erre megfelelő szerződéses feltételek mellett az ingatlant hasznosítani kívánja. A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a határozati javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Határozati javaslat:./2015.(v.21.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a Diósjenő, Petőfi S. úton található Strandfürdő ingatlan bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására vonatkozó tárgyalásra ad felhatalmazást Tóth János polgármester, István László alpolgármester és Kalocsai Attila János Úr részére. Határidő: Felelős: Tóth János polgármester, István László alpolgármester

2 A tárgyalásokhoz szerződés tervezet: BÉRLETI SZERZŐDÉS strandfürdő ingatlan határozott idejű bérbeadásáról Amely egyrészről Diósjenő község Önkormányzata (2643. Diósjenő, Szabadság út 31., adószám:, bankszámlaszám:, számlavezető:), (képviseli: Tóth János polgármester), mint bérbeadó, a továbbiakban: bérbeadó, másrészről (név, irányítószám, cím) vállalkozói eng. száma: vállalkozói eng. kiállításának időpontja. cégbejegyzés száma: cégbejegyzés kelte: adószám: bankszámlaszám: számlavezető: képviseli: mint bérlő, a továbbiakban: bérlő, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 1. A bérbeadó, a kizárólagos tulajdonát képező 854/2. helyrajzi számú, természetben Diósjenő, Petőfi Sándor út 57. szám alatt található 8753 m 2 alapterületű, strandfürdő (a továbbiakban: strand) elnevezésű ingatlant a bérlőnek bérbe adja. A bérlő megtekintett, és általa ismert műszaki állapotban lévő strand ingatlant bérbe adótól bérbe veszi. A felek a bérleti jogviszonyt határozott, 20 évig (2015. június 01-től március 31-ig) terjedő időre kötik. A bérlő tudomásul veszi, hogy a strandfürdő ingatlan jelzálogjoggal terhelt, továbbá tudomással bír arról, hogy a strand ingatlannal kapcsolatos bármilyen tulajdonosi döntés a mindenkori képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérbe adó az ingatlan korszerűsítésére vonatkozó pályázatot nyújthat be és az ilyen pályázat elnyerése esetén a bérleti szerződés felülvizsgálatát elvégzik. 2. Az önkormányzat képviselő testületének./2015. (..) számú határozata alapján a bérbeadó az ingatlan használatáért bérleti díjat nem számol fel. Ennek fejében bérlő a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt köteles folyamatosan biztosítani, a strand nyári időszakban (tárgyév június 01-től augusztus 31-ig,) történő folyamatos rendeltetésszerű üzemeltetését, és azt, hogy a strandot térítési díj ellenében a nagyközönség igénybe vehesse. A strand üzemeltetésére első alkalommal től ig terjedő időszakban kerül sor. 3. A felek rögzítik, hogy a strand bérlemény állaga és állapota a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel érdekében általános felújításra, és rendszeres karbantartásra szorul.

3 A bérbeadó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bérlő a bérleményt mindenre kiterjedően teljes egészében felújítsa, és rendeltetésszerű használatra alkalmassá tegye. Ezen beruházások költségei a bérlőt terhelik. Ennek során valamennyi felújítási, beruházási feladatról azok megkezdése előtt a bérlő köteles a bérbeadót írásban tájékoztatni. 4. A bérlő tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt elvégzett felújítás során felhasznált és beépített anyagok, eszközök, gépek és berendezések a bérbeadó tulajdonába kerülnek. A jogviszony megszűnésekor ezeket a tárgyakat nem szereli le, és nem szállíthatja el. 5. A bérlő kötelezettségei: - A strandfürdő közüzemi költségeinek (víz, csatorna, szemétszállítás, elektromos áram) mérőórák alapján történő megfizetése. A közüzemi mérő berendezések bérlő nevére történő átírása. Határideje a bérleti jogviszony első hónapjának utolsó napja. Ennek költségei a bérlőt terhelik. - A folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos költségek megfizetése. - A bérlő köteles eleget tenni valamennyi az üzemeltetéshez szükséges szabályzat elkészítésének. - Köteles betartani és betartatni a vonatkozó munka- tűz- baleset, és környezetvédelmi előírásokat maga, a munkavállalói, és a strandfürdő vendégeivel is. - Köteles biztosítani a napi takarítást, más jogszabályban előírt gyakoriságú tisztasági festést, rovar- és rágcsálóirtást, a strand területén keletkező szemét összegyűjtését, tárolását és elszállítását. - A strandfürdő technológiai karbantartása, javítása, a folyamatos működés biztosítása. - A strandfürdő szolgáltatás teljesítéséhez szükséges munkaerő biztosítása. - A folyamatos működtetéshez szükséges minőségbiztosítási, munka- baleset környezet és tűzvédelmi rendszerek üzemeltetése. Az általa foglalkoztatott személyek jogszabályban előírt tűz- munka- és baleset és környezetvédelmi oktatása és annak dokumentálása. - Az épületek és építmények és berendezési tárgyak állagának megóvása, karbantartása, az ingatlan növényzetének (füves területek, fák, cserjék, bokrok) ápolása, gondozása. - Köteles gondoskodnia a strandfürdő területén tartózkodó vendégek élet és vagyon biztonságáról. - A bérlő köteles betartani más jogszabályokban előírt közegészségügyi, és egyéb a strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó szabályokat, hatósági előírásokat. - Saját költségén köteles elvégzi az ÁNTSZ által előírt az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen munkálatokat. - Saját költségén elvégzi az épületek, (falak, tetőzet) öltözők, vizesblokkok felújítását, a vízforgató, tisztító, szűrő berendezések felújítását, szükség esetén cseréjét, játszóteret épít, egyéb közösségi szabadidős és szórakoztató tárgyakat és berendezéseket (kültéri ping-pong asztalok, székek, padok, asztalok, strandröplabda, tollas pálya, gyermek medencét alakít ki, napelemes vízmelegítő berendezést épít, kültéri zuhanyzókat épít,) telepít. - Minden év november 30-ig részletes tájékoztatót készít a bérbeadó részére, melynek keretében átadja a tárgyévben elvégzett beruházási, felújítási és átalakítási munkálatokkal kapcsolatos számlák másolatát. 6. A bérbeadó kötelezettségei: - Biztosítja a bérelt ingatlan bérlő általi zavartalan használatát. - Együttműködik a bérlővel. 7. Szerződés felmondására a Ptk.-ban meghatározott rendes és a rendkívüli felmondási lehetőségek a feleket kölcsönösen megilletik.

4 8. A bérbeadó rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti jogviszonyt ha, a) a bérlő az ingatlant nem céljának és rendeltetésének megfelelően használja, vagy abban kárt okoz, b) ha a bérlő a bérbeadó figyelmeztetése ellenére sem végzi el az éves karbantartási és állagmegóvási munkálatokat, c) ha a bérlő a bérlemény üzemeltetése során olyan magatartást tanúsít, amely a közrendet, a közbiztonságot, vagy a közerkölcsöt sérti. d) ha a bérlő a bérbeadó többszöri írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségeinek, e) ha valamely szakhatóság vagy felügyeleti szerv megvonja a strand hatósági működési engedélyét, f) ha a bérlő nem működik együtt a bérbeadóval, g) a 2. pontban foglaltak szerint nem végzi el a szükséges felújítási munkálatokat, és nem biztosítja a strand folyamatos üzemeltetését. 9. A bérlő rendkívüli felmondással élhet ha, - a bérbeadó felróható magatartása miatt a strandfürdő működtetése nem lehetséges, - a bérbeadó nem működik együtt a bérlővel, 10. Rendes és a rendkívüli kívüli felmondás csak írásban lehetséges, melynek során, a felek kötelesek a felmondást megindokolni, és egymással elszámolni. Az elszámolás alapja a bérlő által a felmondás időpontjáig a strandra fordított számlákkal igazolt valamennyi költség, csökkentve a számviteli jogszabályok szerint éves amortizáció százalékával. 11. A felek képviselői évente két alkalommal előre egyeztetett időpontban (strand szezon kezdete előtt májusban és strand szezonzárás után szeptemberben) helyszíni bejárást tartanak, melynek során megtekintik a strandfürdő ingatlant, annak épületeit, berendezéseit és felszerelési tárgyait, és megállapodnak a következő szezon nyitásáig a bérlő által elvégzendő feladatokról, felújításokról. 12. A bérleti jogviszony tartama alatt a bérlő jogosult a strand szolgáltatási tevékenységen kívül a működési körébe tartozó kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltatási tevékenységet folytatni. 13. A bérlő a bérleményt harmadik személy részére albérletbe vagy egyéb használatba át nem adhatja. Másra nem ruházhatja át, nem cserélheti el, nem terhelheti meg, zálogul, biztosítékul, fedezetül nem ajánlhatja fel, és nem kötheti le. A bérbeadó jogosult a bérlő tevékenységének zavarása nélkül a bérleti jogviszony szabályos és rendeltetésszerű használatát alkalomszerűen ellenőrizni. 14. A bérbeadó tulajdonát képező eszközökről és berendezésekről a bérlet első napján a felek képviselői leltárt készítenek, mely a bérleti szerződés mellékletét képezi. Ezen eszközök és berendezések rendszeres és szükségszerű pótlása, javítása a bérlő feladata és költsége. A leltárban nem szereplő, de folyamatos, rendeltetésszerű működéshez szükséges fogyóeszközök és anyagok biztosítása és pótlása is a bérlő feladata és költsége. 15. A bérlő év június hó 01. napján veszi birtokba a bérleményt, e naptól kezdődően szedi az bérlemény hasznait és viseli annak terheit.

5 16. A bérleti jogviszony megszűnése utáni időre a bérbeadó bérleti opciót enged a bérlőnek, azaz újabb határozott idejű bérleti jogviszonyra vonatkozó ajánlattételre kéri fel a bérlőt. A bérbeadó kijelenti, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnése után a strand ingatlan esetleges eladására vonatkozó döntés születik, először a bérlőt kéri fel vételi ajánlattételre. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor sem cserehelyiségre, sem bármilyen más kártalanításra nem tarthat igényt. 17. A szerződés megszűnésekor a bérlő, tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles bérbeadónak a strandfürdőt visszaadni. 18. A szerződés felülvizsgálatát a felek kölcsönösen, a szükséges időben elvégzik. A szerződés esetleges változtatásáról, módosításáról, kiegészítéséről, illetve minden olyan adat, tény, vagy körülmény felmerüléséről, amely a szerződésben foglaltak teljesítését bármilyen formában befolyásolhatja, egymást kölcsönösen írásban tájékoztatják a változásról történt tudomásszerzést követően, illetve ha lehetséges a változás bekövetkezése előtt 30 nappal. Kapcsolattartásra jogosult személyek: Bérbeadó részéről: Telefon: 06 Fax: 06 Bérlő részéről: Telefon: 06 Mobil: 06 Fax: A felmerülő vitás kérdéseket kölcsönös egyeztetés útján kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik ki. 20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A bérleti szerződés 5. eredeti példányban készült és ebből 2. példány a bérlőt, 3. példány a bérbeadót illeti meg. A felek képviselői jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag és saját kezűleg írták alá. Diósjenő, Tóth János polgármester bérbeadó X Y bérlő

1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel

1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel 1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel../2011. (V.11.) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tó-Strand

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben