1. előadás: Bevezetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. előadás: Bevezetés"

Átírás

1 1. előadás: Bevezetés 1. előadás: Bevezetés Az élet folyamán számos olyan helyzet adódik, melynek kapcsán szükségessé válhat ingatlanok értékének meghatározása, pl.: - ingatlan adás-vétel miatti értékelés, - ingatlan bérbeadás miatti értékelés, - vagyonközösség megszüntetése célú értékelés, - jelzálog kölcsön felvételéhez, - biztosítási összeg meghatározása miatti értékelés, - vagyonértékelés, stb. Ingatlanok értékbecslésével kapcsolatosan elengedhetetlen néhány fogalommeghatározás: Piaci (forgalmi) érték A piaci (forgalom) érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban, vagy vagyonjogban vagy vagyonjogban való teljeskörű érdekeltség méltányosan, szerződés keretei között, az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket: - az előadó az eladásra hajlandó, - ismert legalább egy vételi szándék, - az adás-vétel lebonyolításához ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre (figyelemmel a piaci helyzetre, az ingatlan jellegére, a lebonyolíthatóság időtartamára), - az adásvételi tárgyalások időszakában az érték nem változik jelentősen, - az értékesítés megfelelő nyilvánossággal történik, - az adott esetben konkrét külső beavatkozás nem játszik szerepet, - a vételi szándék valós a vevő és eladó részéről is garantált a jó szándék. Bruttó újraelőállítási költség A föld vagy épületingatlan építésének a tulajdonos terhére felmerült költsége, beleértve a vissza nem térülő adókat. Nettó újraelőállítási költség A bruttó újraelőállítási költségeknek az avulással elhasználódással csökkentett összege épületingatlan esetében. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés az állóeszköz kopása, elhasználódása illetve egyéb értékvesztése, amely a használat, az idő múlása, vagy a műszaki és paci változások miatti avulás következtében keletkezik. Funkcionális avultság Erkölcsi kopás. A kifejezés a jelenlegi használatra való alkalmasságot és a további használhatóságot jellemzi. 1-1

2 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Az ingatlan értékbecslési bizonyítványt (nagyobb értékű ingatlanok esetében tanulmányt) az értékbecslési megbízásban rögzített célra lehet felhasználni. Adott esetben adás-vétel kapcsán a kölcsönösen elfogadott eladási vagy vételár meghatározására. Bérbeadás esetében a bérleti díj meghatározására. Közös vagyon megszüntetése esetén a megegyezés előkészítésére. Pénzintézeti hitelkihelyezés esetén a hitel összegének és feltételeinek a meghatározására. Építmények biztosítása kapcsán a biztosítás díjának meghatározására. Ingatlan-fejlesztés Egy adott ingatlan jövőbeni más irányú hasznosíthatóságának vizsgálata. Funkcióváltás - Barna mezős beruházás - Zöld mezős beruházás 1-2

3 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás Az ingatlan fogalma A tulajdon tárgyai két fő kategóriát alkotnak. Ingatlannak nevezzük azokat a tulajdon tárgyakat, amelyek egyik helyről a másikra egyáltalán nem, vagy csak állaguknak lényeges sérelmével helyezhetők át; birtoklásuk fizikailag helyhez kötött. Jogi értelemben az ingatlan jogtárgy, ellentétben a személlyel, a jogalannyal. Ingatlan a föld, illetőleg ennek egyes elhatárolt részei; a telek és mindaz (épület, növényzet stb.), ami vele alkotórészi kapcsolatban van (solium et res soli). Azokat a jogtárgyakat, amelyek nem sorolhatók az ingatlanok kategóriájába, ingóknak nevezzük. Nemzeti vagyonunknak több mint 50%-át az ingatlanok (földek, erdők, épületek, építmények) teszik ki. A tulajdonjog tárgyának tekintélyes hányada tehát ingatlan. Az ingatlanoknak a gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepe és értéke megköveteli, hogy számba vegyük és megbízható leltárba foglaljuk azokat. Az ingatlan-nyilvántartás fogalma A nyilvántartás valamely szempontból egy közös halmazba tartozó javak számbavételét, jellemző adataiban bekövetkező változások rendszeres követését, és igény esetén a tartalmáról, vagy annak meghatározott részéről történő adatok szolgáltatását jelenti. A nyilvántartás megvalósítása a tárgyait jellemző különböző paraméterek számbavételével, számontartásával, és ezek közül valamelyik folyamatos, és szigorú számsorrendbe rendezésével történik. A nyilvántartás akkor felel meg rendeltetésének, ha abból bármely időpontban a valóságos állapotnak megfelelő információk nyerhetők, és bármely időpontban megállapítható, ha a nyilvántartásból valamely, egyébként tárgyát képező elem hiányzik. A nyilvántartás létrehozásának technikai feltétele, hogy legyen olyan adathordozó, amelyre az információ bejegyezhető, módosítható, és tartósan megmarad. Magyarországon korábban alkalmazott ingatlan-nyilvántartási rendszerek 1. A telekkönyv A telekkönyvi nyilvántartás létrehozását megelőzően kerültek kiadásra az ún. helyszínelési rendeletek ( ). Kijelölt bizottságok összeírták az ingatlanokat és jegyzőkönyvbe vették a tényleges birtokosokat. Ezekből készültek az ún. telekjegyzőkönyvek, melyek egyes településeken a mai ingatlan-nyilvántartás szerkesztéséig érvényben voltak. A telekjegyzőkönyves ingatlan nyilvántartásnak nem volt földmérési igényeket is kielégítő térképi alapja. Az ingatlanok fekvését vázlatokon tüntették fel, melyek tartalmaztak azonosító (hrsz) adatot is, de földmérési célú felhasználásra (pl. kitűzésre) nem voltak alkalmasak. Ezek a vázlatok csak az ingatlanok helyszíni fekvésének és szomszédsági viszonyainak szemléltetésére szolgáltak. Az évi XXIX. tc. kimondta, hogy a telekjegyzőkönyveket telekkönyv betétekké kell átalakítani. Ez volt az ország tőkés fejlődésének egyik legfontosabb intézménye a II. világháború végéig. A pártállami négy évtizedben a földbirtok politika és a tulajdoni viszonyok gyökeres megváltozása szükségessé tette a telekkönyv intézmény rendszerének újraszabályozását (54/1960. (XI.27.) Korm. Rendelet és a 2/1960. (XII.25.) IM vhr.) Ennek 2-1

4 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz megfelelően a telekkönyv a járásbírság mint telekkönyvi hatóság által vezetett nyilvántartás volt, ami 1972-ben átszervezés folytán a földhivatalok hatáskörébe és szervezetéhez került át. A telekkönyvi nyilvántartási rendszer telekkönyvi betétből, térképből, irattárból és különböző mutatókból állt. A telekkönyvi betét A lapja a birtoklap, B lapja a tulajdoni lap, C lapja a teherlap. A telekkönyvi térkép az 1:2880 méretarányú (kivételesen 1:1440) kataszteri térkép egy nyomdai másolata volt, melyen a változásokat folyamatosan vezetni kellett. A különböző mutatók a helyrajzi szám mutatók, névmutatók és speciális lajstromok voltak. A telekkönyvi nyilvántartás csak a forgalomképes ingatlanokat tartalmazta, a közterületekre nem terjedt ki. Később létesítettek egy ún. központi telekkönyvet az utak, vasutak és más országos méretű vonalas létesítmények nyilvántartására, ez azonban nem tette teljessé a nyilvántartási rendszert. 2. A földadókataszter II. József terveinek kudarca ellenére, a szabadságharc bukása után egy október 20-án kibocsátott császári nyílparancs elrendelte az ún. állandó kataszter létesítését. (A kataszter szó latinul rovatokra osztott, nyilvántartásra használatos ívet jelent. A rendszer részleges kidolgozásáig is bevezettek egy ideiglenes földadó katasztert (földadó ideiglenes). A jogi alapokat végül is az évi VII. tc. mondta ki: a földbirtokok arányos megadóztatása céljából minden földbirtok tiszta jövedelmét ki kell nyomozni, és általános földadókatasztert kell készíteni, melyhez részletes felméréseket kellett végezni. A földadókataszter készítése során a tényleges birtokost jegyezték be tulajdonosnak. Vita esetén igazolni kellett a tulajdonjogot. A földadó alapja a föld tiszta hozadékba volt. Ezt becsléssel határozták meg. Az azonos termelési, földrajzi, éghajlati és közgazdasági viszonyok alapján becslőjárásokat alakítottak ki ezen belül pedig osztályozási vidékeket. Az osztályozási vidékeken belül az azonos művelési ágakat minőségi osztályokba sorolták. Kiszámították, hogy 1 katasztrális hold (1600 -öl), nagyságú területen, átlagos gazdálkodási körülmények mellett mennyi tisztajövedelem érhető el, és ezt az akkori pénzegységben aranykoronában fejezték ki. Gyakorlatilag ma is ez a rendszer van érvényben. Az időközi változásokat nem vezették intézményesen, ezért 1909-ben elrendelték a földadókataszter kiigazítását és a változások vezetését. Ezt a rendszert használták az adózás alapjaként a II. világháború végéig. A háború után a földadókatasztert a földbirtok-politikai változások miatt adózási célokra nem használták, de jobb híján a földreform, tagosítás, stb. eljárások során alkalmazták, mert a szükséges adatokat tartalmazta. A földadókatasztert az Állami Földnyilvántartás bevezetéséig (1963.) használták. 3. Az Állami Földnyilvántartás Az Állami Földnyilvántartás az évi 32. tvr., és a végrehajtására kiadott 37/1963.(XII. 24.) Korm. Rendelet alapján, január 1-én lépett hatályba. A földadókatasztert a földek minősítésére vonatkozó rendelkezések kivételével hatályon kívül helyezték. Az állami földnyilvántartás a mezőgazdaság szocialista átalakítása után került bevezetésre, és a nagyüzemi szocialista mező- és erdőgazdaság tervezését, irányítását és ellenőrzését szolgálta. Az állami földnyilvántartás országos rendszert képezett, nyilvántartási egysége a község (város) volt. Alapmunkarészei a következők voltak: - birtokív, - földnyilvántartási térkép, 2-2

5 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás - községi földkönyv, - községi összesítők. A jelenleg hatályos magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer Az ingatlan-nyilvántartás célja Az új egységes ingatlan-nyilvántartás egyesíti a telekkönyv jogi, és az Állami Földnyilvántartás gazdasági célját. Jogi cél: az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok és törvényes érdekek védelme, az ingatlanforgalom biztonságának biztosítása. Gazdasági célok: - adatok szolgáltatása a földeket érintő közgazdasági és üzemi tervezéshez, - a földek rendeltetésszerű használatának, az ingatlanforgalom állami ellenőrzésének biztosítása, - adatok szolgáltatása területrendezési feladatokhoz, - adatok szolgáltatása statisztikai adatgyűjtéshez, - adatok szolgáltatása egyes pénzügyi kötelezettségek megállapításához (adókivetés). Az ingatlan-nyilvántartás tárgya Az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képezik általánosságban az ingatlanok (a földterület és annak alkotórészei /épület, fa, lábon álló termés/). Az önálló ingatlan, az, ami (mint jogtárgy) önállóan birtokolható, átruházható. Önálló ingatlanként kell nyilvántartani: a föld felszínét részletenként (a továbbiakban földrészlet) az épülettel együtt, ha az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg, az épületet akkor, ha az nem, vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona, továbbá a társasházban lévő öröklakást, a szövetkezeti házban lévő szövetkezeti lakást, valamint az említett házakban a külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban egyéb önálló ingatlan) (1973. évi 31. tvr.4..). A földrészlet A földrészlet mint nyilvántartási fogalom a föld felszínének a természetben összefüggő, vonalas létesítmények és határvonalak által meg nem szakított része, melynek minden részére nézve a tulajdoni (használói, kezelői) viszonyok azonosak. Kivétel: - az építési telek és a - közterület, melyek több földrészletet alkotó összefüggő területek. A földrészleten álló épület, ha tulajdonosa a földrészlet tulajdonosával azonos, nem képez önálló ingatlant. Egyéb önálló ingatlanok Ezek a sajátos nyilvántartási módok a következők: - társasházak nyilvántartása, - részház nyilvántartása, 2-3

6 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz - szövetkezeti házak nyilvántartása, - közös udvar nyilvántartása, - önálló tulajdonú épület nyilvántartása, - közterületről nyíló pince nyilvántartása, - termelőszövetkezeti részarány nyilvántartása. Ezeknek a sajátos nyilvántartási módoknak van egy közös jellemzőjük. Minden esetben arról van szó, hogy az önállóan forgalomlépes tulajdontárgyakat valamilyen jogi kapcsolat fűzi egy az alapnyilvántartás tárgyát képező földrészlethez. Asz összetartozás egy ún. tulajdoni törzslap (a telekkönyvben főbetét) és a hozzátartozó meghatározott (de változtatható) számú tulajdoni különlap (a telekkönyvben albetétek) kialakításával realizálódik. A közös udvar és a termelőszövetkezeti részarány kivételével ezeket a sajátos nyilvántartási kategóriába tartozó (sorolható) objektumokat nevezzük egyéb önálló ingatlanoknak. A közös udvar mivel megjelenik a térképi ábrázolásban földrészletnek minősül, annak ellenére hogy a nyilvántartása a már említett tulajdoni törzslap és tulajdoni különlap konstrukcióban történik. A termelőszövetkezeti részarány mint ingatlan jellegű vagyontárgy, sajátos jellege folytán sem az önálló ingatlanok (földrészletek), sem az egyéb önálló ingatlanok kategóriájába nem sorolható, ezért önálló kategóriát képez. A fentiek szerint tehát egyéb önálló ingatlannak minősül az épület akkor, ha az nem, vagy részben nem a földtulajdonos tulajdona, továbbá a társasházi öröklakások, a nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények és helyiségek (garázsok, üzlethelyiségek, földalatti pincék, stb.). Az önálló tulajdonú épület fogalmát a Ptk. Vezette be. Korábban a föld és az épület tulajdonjoga elválaszthatatlan volt. A jelenlegi szabályozás szerint az épület tulajdonjoga az építtetőt illeti meg, akkor is, ha szerződés, jogszabály vagy hatósági engedély alapján idegen (vagy állami tulajdonban, használatban levő) földterületen épít. (Épületkiemelés). A közterületről nyíló pince megközelítéséhez nincs szükség szolgalmi jogra, ennél fogva a felszíni földrészlettől függetlenül, önállóan forgalomképes. Ez a körülmény indokolja, hogy egyéb önálló ingatlanként szerepeljen a hatósági nyilvántartásban. Azt a földrészletet, amely alá közterületről nyíló pince benyúlik, ugyan úgy kell nyilvántartani, mintha a pince nem is létezne. Nyilvántartási szempontból az önálló tulajdonban levő pincékkel azonos elbírálás alá esnek a közterületről nyíló földalatti garázsok, raktárak, stb. A tulajdoni lap A tulajdoni lap az ingatlan-nyilvántartás jogi célja megvalósításának alapmunkarésze. A tulajdoni lapok speciális formája a tulajdoni törzslap és a tulajdoni különlap, amely a bejegyzett önálló-, és egyéb önálló ingatlanok fizikai kapcsolatára, összetartozására utal. A tulajdoni lap I. része Az ingatlan számszerű, vagy számszerűsíthető (kódolható) adatait tartalmazza. Az ingatlant jellemző (nem leíró) adatokat helyszíni eljárás (felmérés, földminősítés) keretében határozzák meg. A tulajdoni lap I. részén van feltüntetve a községnév, községkód, tulajdoni lapszám, hrsz, az ingatlan postai címe, jogi jelleg, alrészlet, alosztály, művelési ág, terület, kataszteri tiszta jövedelem, illető szolgalom (személytől független). A tulajdoni lap I. részén nyilvántartott adatok egy országosan egységes számítógépes adatbázisban vannak feldolgozva. A földhivatalok által kezelt tulajdoni lapok I. részét számítógéppel állítják elő. 2-4

7 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás A tulajdoni lap II. része Az alapvető (tulajdoni, kezelői, használói) jogokat, a szerzés jogcímét a bejegyzés rangsorát és a tulajdoni hányadot tartalmazza. Az egyes bejegyzéseket folyamatosan sorszámozzák. Változás esetén a bejegyzést át kell húzni, úgy, hogy továbbra is olvasható maradjon, s az utalás a változásokra című rovatban fel kell tüntetni annak a bejegyzésnek a sorszámát, amely a változás eredményeként keletkezett. A tulajdoni lap III. része Az egyéb jogokat, és jogilag jelentős tényeket (általában terheket és a korlátozásokat) tartalmazza. Az egyes bejegyzéseket itt is folyamatosan sorszámozzák. Változás esetén a megszűnt bejegyzést át kell húzni, úgy hogy továbbra is olvasható maradjon, s az utalás a változásokra című rovatban fel kell tüntetni annak a bejegyzésnek a sorszámát, amely a változás eredményeként keletkezett. A művelési ág Az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a különböző hasznosítású területeket ún. művelési ágakba soroljuk. Azokat a földrészleteket illetve alrészleteket, melyek a jogszabályban meghatározott feltételek alapján egyik művelési ágba sem sorolhatók be, művelés alól kivett területként kell nyilvántartásba venni. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes adatbázisában az egyes művelési ágak, és a művelés alól kivett területek megnevezései egy-egy kódolt segéd állományt alkotnak. A földrészletek rekordjaiban ezekre csak kódszámok utalnak, de adatszolgáltatás esetén a tényleges megnevezések kerülnek kiírásra. Szántó Szántó művelési ágban kell nyilvántartani azokat a földterületeket, amelyek a tényleges használatban rendszeres szántóföldi művelés alatt állnak, függetlenül az alkalmazott agrotechnikai eljárástól, az ideiglenes ugarolástól, vagy parlagon hagyástól. Szántóként kell nyilvántartani a - ritka telepítésű gyümölcsös - szőlő-, gyümölcsfa-, díszfa iskola - gyógynövény-, komló ültetvény és a - külterületi kert hasznosítású területeket is. Rét (Gyep) Rét művelési ágban kell nyilvántartani azokat a földterületeket, melyek fűtermését rendszeresen kaszálják (esetenként legeltetik. Szőlő Szőlő művelési ágú az a földterület, amelyen a termesztett fő növény a szőlő. Ide tartoznak még az ún. szőlőalany telepek. Kert Kert művelési ágba kell sorolni a belterületen fekvő üzemszerű művelés alatt (zöldség, virág, dísznövény, vegyes hasznosítású területek) álló területeket; a nagyüzemi 2-5

8 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz művelés alatt nem álló, nem kivett területeket; a volt zártkertekben 1500 m 2 -ig a szántóföldeket, valamint belterületen a hasznosítható parlagterületeket. Gyümölcsös A művelési ága annak a területnek, amelyen a termesztett főnövény gyümölcsfa illetve gyümölcsös bokor. Legelő A művelési ága annak a földterületnek, amelynek fűtermését rendszeresen legeltetik (esetenként kaszálják). Nádas Művelési ágban tartjuk nyilván azokat a területeket, amelyeken ipari, építkezési, illetve mezőgazdasági felhasználása alkalmas nád vagy gyékény terem. Erdő Az alább felsorol területeket erdő művelési ágban kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni: - erdőjellegű, faállománnyal borított területek - erdőfelújításra kijelölt területek - más célra nem hasznosítható erdei tisztások - csemetekertek - minimum 4 fa-sorból álló erdősávok - karácsonyfa, fűzfavessző, sarjmeggy, lomb-nyerés céljára szolgáló epreskert, cellulóznyár - külterületi park (arborétum) - nem állandó erdei utak, vasutak, nyiladékok, rakodók, vezeték védősávok az erdőn belül - gátak, csatornák menti erdősávok - bányaszolgalommal terhelt biztonsági területek Halastó Az a mesterséges vízfelület, amelyet haltenyésztésre használnak Ide tartozik még a teleltető és ivadéknevelő tó, valamint ezek tartozékai, pl. töltés, táp- és lecsapoló csatorna. Művelés alól kivett területek a) Településekkel kapcsolatban - beépített és beépítetlen építési telkek - épületek által elfoglalt területek - közpark, játszótér, belterületi arborétum - gyógyászati és üdülési célú területek - sporttelepek, állandó jellegű táborok - vásártér, kiállítási terület - temető - szemét lerakóhely 2-6

9 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás b) termeléssel, szolgáltatással kapcsolatban - ipartelepek, üzemi területek, meddő hányók - külszíni fejtések - tároló területek (depónia) - vízművek + védőterületei, szennyvíztisztító telepek - majorok - gépállomások - dögterek - terméketlen területek c) közlekedéssel, hírközléssel kapcsolatban - országos és helyi közutak (utcák, járdák, közterek), saját használatú utak - 3 m-nél szélesebb, földrészleten (szőlő, gyümölcsös) belüli szállításra, közlekedésre szolgáló utak - közforgalmú, ipari és gazdasági vasutak - kikötők szárazföldi területe - rádió, tv adótornyok működéséhez szükséges területek d) vízgazdálkodással kapcsolatban - folyók, patakok, vízfolyások - tavak, víztározók - mocsár (ha nem alkalmas nádasnak) - csatornák felszíni vízelvezető hajózható-, öntözési-, - árkok - védőtöltések. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok - tulajdonjog - kezelői jog - földhasználati jog - haszonélvezeti jog - telki szolgalmi jog - elővásárlási jog - visszavásárlási jog - vételi jog - tartási és életjáradék jog - jelzálog jog - végrehajtási jog Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények - kiskorúság - gondnokoltság - építésügyi korlátozás 2-7

10 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz - kisajátítási eljárás megindítása - az ingatlan jogi jellege - elidegenítési és terhelési tilalom - perindítás - árverés kitűzése - zárlat - tulajdonjog fenntartás - ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos, jogilag jelentős tények Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei - a bejegyzés elve - a rangsor elve - a valósággal való egyezőség elve - a közhitelesség elve - az okirati elv - a nyilvánosság elve - a kötelező használat elve - a teljesség elve 2-8

11 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak azokat az építési módokat nevezzük, amikor az építményt felszínhez közeli talajrétegre helyezik. Mélyalapozásnak azokat az alapozási módokat nevezik, amikor az építmény terhét (önsúly + hasznos terhelés) a felszínhez képest mélyen fekvő talajrétegre külön szerkezeti elemek viszik át. Síkalapozások fajtái 1. ábra: Alapozási módok - sáv alapozás (2. ábra) - pont (tömb) alapozás (3. ábra) - gerenda és gerendás alapozás (4. és 5. ábra) - lemezalapozás (6. ábra) Mélyalapozások fajtái - cölöpalapozás (7. ábra) - kútalapozás (8. ábra) - szekrény alapozás - légnyomásos alapozás 3-1

12 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz 2. ábra: Sávalapozás 3. ábra: Pont (tömb) alapozás 4. ábra: Gerenda alapozás 3-2

13 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 5. ábra: Lemez alapozás 6. ábra: Gerenda-rács alapozás 7. ábra: Cölöp alapozás 3-3

14 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Építési módok 8. ábra: Kút alapozás - hagyományos építési mód - öntött beton, salakbeton építési mód - blokkos építési mód - paneles építési mód - acél vagy vasbeton vázszerkezetű építési mód - fa, műfa, műanyag szerelt szendvicsszerkezetű építési mód - vegyes szerkezetű építési mód Hagyományos építési mód esetén a függőleges teherhordó szerkezet anyaga tégla, kő, vályog. Az alkalmazott kötőanyag mész és cement. Az építés során tömör falat alakítanak ki. Elrendezés szerint: - hosszfalas - harántfalas - vegyes elrendezésű Jellemzői: - kis szilárdságú, de nagysúlyú anyagból készült falszerkezetek csak korlátozott szintszám kialakítását teszik lehetővé, - a teherhordó szerkezet kötöttsége miatt szintenként azonos alaprajzú elrendezést kell kialakítani, - a terhelés változásai miatt a szintenkénti falvastagság különböző. 3-4

15 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek Öntött beton építési mód esetében mind a függőleges, mind a vízszintes teherhordó szerkezetek egy műveletben készülnek szintenkénti öntéssel. A betonszerkezetben előzetesen elhelyezésre kerülnek a nyílászárók tok részei és a gépészet csövei. Előnye, hogy gyors a szerkezet kialakítása. Hátránya, hogy a vasbeton falszerkezet nem elégíti ki a hő- és hangtechnikai követelményeket, ezeket utólagos kiegészítő megoldásokkal kell megoldani. Blokkos építési mód esetén a külső és belső teherhordó falszerkezeteket előregyártott, kis- és közép vagy nagy elemekből alakítják ki. A függőleges határoló szerkezetet vasbeton koszorúba befogott vasbeton födémpallók zárják le födémként. A blokkos építési mód 4-5 lakásszint kialakítását teszi lehetővé. Paneles építési mód esetében a külső és belső teherhordó falszerkezeteket és a födémeket üzemben előregyártott nagyméretű elemekből szerelik össze. A külső teherhordó határoló szerkezetek 3 rétegűek, míg a belső szerkezetek 1 rétegűek. Az építési mód 5-10 lakószintes épület építését teszi lehetővé. Acél és vasbeton vázszerkezetű építési mód esetében a teherhordó falszerkezetek teljes kiküszöbölése mellett a teherhordó szerkezet vázpillérekből és kiváltó gerendákból álló térbeli rúdszerkezet. Ez a megoldás teljes kötetlenséget biztosít mind a téralakítás mind a formálás és terület kihasználás tekintetében a szintszám megkötése nélkül. Fa,- műanyag szendvics szerelt szerkezetekből kialakított építmények családi vagy hétvégi házépületek egy vagy két lakószinttel, esetleg modul méretekből korlátlanul variálható egy vagy kétszintes iroda, raktár, üzlet vagy tároló rendeltetésű épületek. Vegyes szerkezetű építmények a) alacsonyabb rendű építmények, általában földszintes kialakítással - előregyártott vasbeton garázsok, - raktárak különböző nyílászárókkal, - előregyártott és helyszínen összeszerelhető pavilonok, - aluminium garázsok, - raktárak hőszigeteléssel vagy anélkül, - egyszerű sátorszerkezetek raktározási céllal. b) igényesebb építmények egy vagy többszintes szerkezettel. - gömbkupolás sátorszerkezetek (pl. fedett uszoda), - fa vázszerkezetű építmények (raktárak, irodák, tárolók), - panelos építési mód részleges alkalmazásával kialakított ALFA típusú családi ház, - olyan építmények, amelyek nem egyszerűen egyik vagy másik építési formához kapcsolódnak, hanem főként teherhordó szerkezeteikben több szerkezeti megoldást testesítenek meg. Nyílás áthidalók - Boltívek: Kő vagy tégla anyagú, egyirányú síkgörbe alakú, hajlításmentes szerkezet. A fugák sugárirányúak. Jelentős az ív alakú zárókő. Építés alatt zsaluzást igényel. 3-5

16 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz - Egyenes áthidalók - fagerenda - kőgerenda - acél áthidalók - előregyártott vasbeton áthidalók - monolit vasbeton áthidalók. Födémek Fa födémek - csapos gerendafödém (9. ábra) - pórfödém (10. ábra) - pólyásfödém (11. ábra) - borított gerendafödém (12. ábra) - pallófödém (13. ábra) 9. ábra: Csapos gerendafödém 10. ábra: Pórfödém 11. ábra: Pólyásfödém 3-6

17 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 12. ábra: Borított gerendafödém Acélgerendás födémek 13. ábra: Pallófödém - Téglaboltozatos (poroszsüveg) födém (14. ábra) Monolit vasbeton födémek 14. ábra: Téglaboltozatos (poroszsüveg) födém - alulbordás monolit vasbeton födém (15a-b. ábra) - felülbordás monolit vasbeton födém (15c-d. ábra) 3-7

18 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Előregyártott vasbeton födémek 15. ábra: Monolit vasbeton födémek (a, b alulbordás; c, d felülbordás) - Gerendás- béléstestes födémek; - Vasbeton illetve feszített vasbeton gerendákat és beton illetve kerámia anyagú béléstesteket alkalmazó szerkezetek; - Pallófödémek; - Feszített vasbeton körüreges födémpallók alkalmazásával készül. A födémpallók együtt dolgozása külön megoldást igényel (egyébként repedést, kirajzolódást okozó födémtípus). 3-8

19 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (lépcsők, szigetelések, tetőszerkezetek, héjalások, nyílászárók, burkolatok, épületgépészet) Lépcsők A lépcső a szintkülönbségek kiegyenlítésének szerkezete: az épület egymás feletti szintjeit lépcső köti össze, az épület és környezete közötti magasságkülönbséget lépcső egyenlíti ki. Kialakításuk szerint, alaprajzi elrendezésük lehet: - egyenes karú lépcső, - íves karú lépcső, - kör illetve csigalépcső. A lépcsők szerkezeti típusai: - lebegő lépcsők, - gyámolított lépcső, - kő, műkő szerkezetek, - monolit lépcsők, - előregyártott lépcsők. Szigetelés 1. ábra: Lépcsőtipusok Az épületet érő nedvesség elleni védelem. A nedvesség lehet külső vagy belső eredetű. 4-1

20 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Külső nedvesség: - a terepszint felett a csapadék - a talajban talajvíz, talajnedvesség, talajpára 2- ábra: Lebegő lépcsők 4-2

21 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. ábra: Gyámolított lépcsők 4. ábra: Talajvíz elleni szigetelés Belső nedvesség: - használati víz - üzemi víz és pára 4-3

22 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Tetőszerkezetek 5. ábra: Üzemi víz- és pára elleni szigetelés A tetők az építmény csapadék hő- és páravédelmét ellátó szerkezetek. Alaptípusai: - magas tetők, - lapos tetők. Magastetők formai kialakításai: - nyeregtető, - sátortető, - kontyolt nyeregtető, - manzárd tető, - félnyereg tető, - fűrészfogas tető. A tetők hajlásszög szerinti csoportosítása: - alacsony hajlású vagy lapostetők 2-5%, - kishajlású tetők 6-12%, - közepes hajlású tetők %, - magas hajlású tetők 15 %-nál nagyobb lejtéssel. Alacsonyhajlású tetőknél bitumenes vagy műanyaglemez csapadékszigetelést (lágyfedést), kis és közepes hajlású tetőknél fém illetve hullámpala fedést (táblásfedést) alkalmaznak. 4-4

23 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek Magas hajlású tetők esetében kemény fedéseket (pala, kő, műpala, cserép, betoncserép, rézlemez stb.), hagyományos növényi fedéseket (zsupp, nád, zsindely), illetve bitumenes zsindelyt (pikkelyes fedés) alkalmaznak. Fedélszékek Anyaguk jellemzően fa, de létezik fém illetve vasbeton szerkezetű is. Hagyományos ácsszerkezetek elemei: - szarufák: ferde helyzetűek a fedél formáját alkotják, tartják a héjazatot közvetlenül tartó lécezést vagy deszkázatot, - szelemenek: vízszintes helyzetű a tető hossz irányában húzódó gerendák (talp-, taréj -közép szelemenek), - kötőgerendák: a szarufák vízszintes terheit felvevő, vízszintes kereszt irányú gerenda, - oszlopok: a szelemenek alátámasztását végző nyomott gerendák, - dúcok: az oszlopokat merevítő ferde helyzetű gerendák, - fogópárok: az oszlop- szarufa-szelemen csomópontokat a főállásukban két oldalról egymással összekötő palló pár, - könyökfák: a tető hossz irányában elhelyezett, a szélerőt felvenni képes, 45 -os elhelyezésű széles pallók vagy keskeny gerendák. 6. ábra: Mérnöki fedélszerkezetek Tetőhéjalás - Cserépfedés - Nádfedés 4-5

24 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz 7. ábra: A fedőcserepek rögzítése 8. ábra: Cserépfedések 4-6

25 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 9. ábra: Nádfedések Nyílászárók A falszerkezetekbe kialakított nyílásokba építik be. Feladata: Az épület és környezete közötti kapcsolat megteremtése (külső nyílászárók), - a személy és áruforgalom részére a ki és bejárás lehetőségeinek biztosítása vagy megakadályozása, - időjárás kedvezőtlen hatásai elleni védelem, - az épület helyiségeinek bevilágítása, - homlokzatképzés. Az építmény helyiségei közötti kapcsolat megteremtése (belső nyílászárók) - személy és áruforgalom lehetőségének megteremtése vagy megakadályozása, - belső térképezés, - belső terek összekapcsolása, - belső terek elválasztása, - funkcionális és esztétikai igények kielégítése. A nyílászárók csoportosíthatók: - rendeltetésük, - anyaguk, - szerkezeti rendszerük, 4-7

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró.

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró. A 1. Ablak: Az ablak az épület falán kialakított nyílásban elhelyezett, azt lezáró szerkezet, melyen át levegő és világosság juthat az épület belső helyiségeibe. Az ablakok fő részei: tok szárny(ak) a

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet. a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997.

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben