1. előadás: Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. előadás: Bevezetés"

Átírás

1 1. előadás: Bevezetés 1. előadás: Bevezetés Az élet folyamán számos olyan helyzet adódik, melynek kapcsán szükségessé válhat ingatlanok értékének meghatározása, pl.: - ingatlan adás-vétel miatti értékelés, - ingatlan bérbeadás miatti értékelés, - vagyonközösség megszüntetése célú értékelés, - jelzálog kölcsön felvételéhez, - biztosítási összeg meghatározása miatti értékelés, - vagyonértékelés, stb. Ingatlanok értékbecslésével kapcsolatosan elengedhetetlen néhány fogalommeghatározás: Piaci (forgalmi) érték A piaci (forgalom) érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban, vagy vagyonjogban vagy vagyonjogban való teljeskörű érdekeltség méltányosan, szerződés keretei között, az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket: - az előadó az eladásra hajlandó, - ismert legalább egy vételi szándék, - az adás-vétel lebonyolításához ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre (figyelemmel a piaci helyzetre, az ingatlan jellegére, a lebonyolíthatóság időtartamára), - az adásvételi tárgyalások időszakában az érték nem változik jelentősen, - az értékesítés megfelelő nyilvánossággal történik, - az adott esetben konkrét külső beavatkozás nem játszik szerepet, - a vételi szándék valós a vevő és eladó részéről is garantált a jó szándék. Bruttó újraelőállítási költség A föld vagy épületingatlan építésének a tulajdonos terhére felmerült költsége, beleértve a vissza nem térülő adókat. Nettó újraelőállítási költség A bruttó újraelőállítási költségeknek az avulással elhasználódással csökkentett összege épületingatlan esetében. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés az állóeszköz kopása, elhasználódása illetve egyéb értékvesztése, amely a használat, az idő múlása, vagy a műszaki és paci változások miatti avulás következtében keletkezik. Funkcionális avultság Erkölcsi kopás. A kifejezés a jelenlegi használatra való alkalmasságot és a további használhatóságot jellemzi. 1-1

2 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Az ingatlan értékbecslési bizonyítványt (nagyobb értékű ingatlanok esetében tanulmányt) az értékbecslési megbízásban rögzített célra lehet felhasználni. Adott esetben adás-vétel kapcsán a kölcsönösen elfogadott eladási vagy vételár meghatározására. Bérbeadás esetében a bérleti díj meghatározására. Közös vagyon megszüntetése esetén a megegyezés előkészítésére. Pénzintézeti hitelkihelyezés esetén a hitel összegének és feltételeinek a meghatározására. Építmények biztosítása kapcsán a biztosítás díjának meghatározására. Ingatlan-fejlesztés Egy adott ingatlan jövőbeni más irányú hasznosíthatóságának vizsgálata. Funkcióváltás - Barna mezős beruházás - Zöld mezős beruházás 1-2

3 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás Az ingatlan fogalma A tulajdon tárgyai két fő kategóriát alkotnak. Ingatlannak nevezzük azokat a tulajdon tárgyakat, amelyek egyik helyről a másikra egyáltalán nem, vagy csak állaguknak lényeges sérelmével helyezhetők át; birtoklásuk fizikailag helyhez kötött. Jogi értelemben az ingatlan jogtárgy, ellentétben a személlyel, a jogalannyal. Ingatlan a föld, illetőleg ennek egyes elhatárolt részei; a telek és mindaz (épület, növényzet stb.), ami vele alkotórészi kapcsolatban van (solium et res soli). Azokat a jogtárgyakat, amelyek nem sorolhatók az ingatlanok kategóriájába, ingóknak nevezzük. Nemzeti vagyonunknak több mint 50%-át az ingatlanok (földek, erdők, épületek, építmények) teszik ki. A tulajdonjog tárgyának tekintélyes hányada tehát ingatlan. Az ingatlanoknak a gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepe és értéke megköveteli, hogy számba vegyük és megbízható leltárba foglaljuk azokat. Az ingatlan-nyilvántartás fogalma A nyilvántartás valamely szempontból egy közös halmazba tartozó javak számbavételét, jellemző adataiban bekövetkező változások rendszeres követését, és igény esetén a tartalmáról, vagy annak meghatározott részéről történő adatok szolgáltatását jelenti. A nyilvántartás megvalósítása a tárgyait jellemző különböző paraméterek számbavételével, számontartásával, és ezek közül valamelyik folyamatos, és szigorú számsorrendbe rendezésével történik. A nyilvántartás akkor felel meg rendeltetésének, ha abból bármely időpontban a valóságos állapotnak megfelelő információk nyerhetők, és bármely időpontban megállapítható, ha a nyilvántartásból valamely, egyébként tárgyát képező elem hiányzik. A nyilvántartás létrehozásának technikai feltétele, hogy legyen olyan adathordozó, amelyre az információ bejegyezhető, módosítható, és tartósan megmarad. Magyarországon korábban alkalmazott ingatlan-nyilvántartási rendszerek 1. A telekkönyv A telekkönyvi nyilvántartás létrehozását megelőzően kerültek kiadásra az ún. helyszínelési rendeletek ( ). Kijelölt bizottságok összeírták az ingatlanokat és jegyzőkönyvbe vették a tényleges birtokosokat. Ezekből készültek az ún. telekjegyzőkönyvek, melyek egyes településeken a mai ingatlan-nyilvántartás szerkesztéséig érvényben voltak. A telekjegyzőkönyves ingatlan nyilvántartásnak nem volt földmérési igényeket is kielégítő térképi alapja. Az ingatlanok fekvését vázlatokon tüntették fel, melyek tartalmaztak azonosító (hrsz) adatot is, de földmérési célú felhasználásra (pl. kitűzésre) nem voltak alkalmasak. Ezek a vázlatok csak az ingatlanok helyszíni fekvésének és szomszédsági viszonyainak szemléltetésére szolgáltak. Az évi XXIX. tc. kimondta, hogy a telekjegyzőkönyveket telekkönyv betétekké kell átalakítani. Ez volt az ország tőkés fejlődésének egyik legfontosabb intézménye a II. világháború végéig. A pártállami négy évtizedben a földbirtok politika és a tulajdoni viszonyok gyökeres megváltozása szükségessé tette a telekkönyv intézmény rendszerének újraszabályozását (54/1960. (XI.27.) Korm. Rendelet és a 2/1960. (XII.25.) IM vhr.) Ennek 2-1

4 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz megfelelően a telekkönyv a járásbírság mint telekkönyvi hatóság által vezetett nyilvántartás volt, ami 1972-ben átszervezés folytán a földhivatalok hatáskörébe és szervezetéhez került át. A telekkönyvi nyilvántartási rendszer telekkönyvi betétből, térképből, irattárból és különböző mutatókból állt. A telekkönyvi betét A lapja a birtoklap, B lapja a tulajdoni lap, C lapja a teherlap. A telekkönyvi térkép az 1:2880 méretarányú (kivételesen 1:1440) kataszteri térkép egy nyomdai másolata volt, melyen a változásokat folyamatosan vezetni kellett. A különböző mutatók a helyrajzi szám mutatók, névmutatók és speciális lajstromok voltak. A telekkönyvi nyilvántartás csak a forgalomképes ingatlanokat tartalmazta, a közterületekre nem terjedt ki. Később létesítettek egy ún. központi telekkönyvet az utak, vasutak és más országos méretű vonalas létesítmények nyilvántartására, ez azonban nem tette teljessé a nyilvántartási rendszert. 2. A földadókataszter II. József terveinek kudarca ellenére, a szabadságharc bukása után egy október 20-án kibocsátott császári nyílparancs elrendelte az ún. állandó kataszter létesítését. (A kataszter szó latinul rovatokra osztott, nyilvántartásra használatos ívet jelent. A rendszer részleges kidolgozásáig is bevezettek egy ideiglenes földadó katasztert (földadó ideiglenes). A jogi alapokat végül is az évi VII. tc. mondta ki: a földbirtokok arányos megadóztatása céljából minden földbirtok tiszta jövedelmét ki kell nyomozni, és általános földadókatasztert kell készíteni, melyhez részletes felméréseket kellett végezni. A földadókataszter készítése során a tényleges birtokost jegyezték be tulajdonosnak. Vita esetén igazolni kellett a tulajdonjogot. A földadó alapja a föld tiszta hozadékba volt. Ezt becsléssel határozták meg. Az azonos termelési, földrajzi, éghajlati és közgazdasági viszonyok alapján becslőjárásokat alakítottak ki ezen belül pedig osztályozási vidékeket. Az osztályozási vidékeken belül az azonos művelési ágakat minőségi osztályokba sorolták. Kiszámították, hogy 1 katasztrális hold (1600 -öl), nagyságú területen, átlagos gazdálkodási körülmények mellett mennyi tisztajövedelem érhető el, és ezt az akkori pénzegységben aranykoronában fejezték ki. Gyakorlatilag ma is ez a rendszer van érvényben. Az időközi változásokat nem vezették intézményesen, ezért 1909-ben elrendelték a földadókataszter kiigazítását és a változások vezetését. Ezt a rendszert használták az adózás alapjaként a II. világháború végéig. A háború után a földadókatasztert a földbirtok-politikai változások miatt adózási célokra nem használták, de jobb híján a földreform, tagosítás, stb. eljárások során alkalmazták, mert a szükséges adatokat tartalmazta. A földadókatasztert az Állami Földnyilvántartás bevezetéséig (1963.) használták. 3. Az Állami Földnyilvántartás Az Állami Földnyilvántartás az évi 32. tvr., és a végrehajtására kiadott 37/1963.(XII. 24.) Korm. Rendelet alapján, január 1-én lépett hatályba. A földadókatasztert a földek minősítésére vonatkozó rendelkezések kivételével hatályon kívül helyezték. Az állami földnyilvántartás a mezőgazdaság szocialista átalakítása után került bevezetésre, és a nagyüzemi szocialista mező- és erdőgazdaság tervezését, irányítását és ellenőrzését szolgálta. Az állami földnyilvántartás országos rendszert képezett, nyilvántartási egysége a község (város) volt. Alapmunkarészei a következők voltak: - birtokív, - földnyilvántartási térkép, 2-2

5 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás - községi földkönyv, - községi összesítők. A jelenleg hatályos magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer Az ingatlan-nyilvántartás célja Az új egységes ingatlan-nyilvántartás egyesíti a telekkönyv jogi, és az Állami Földnyilvántartás gazdasági célját. Jogi cél: az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok és törvényes érdekek védelme, az ingatlanforgalom biztonságának biztosítása. Gazdasági célok: - adatok szolgáltatása a földeket érintő közgazdasági és üzemi tervezéshez, - a földek rendeltetésszerű használatának, az ingatlanforgalom állami ellenőrzésének biztosítása, - adatok szolgáltatása területrendezési feladatokhoz, - adatok szolgáltatása statisztikai adatgyűjtéshez, - adatok szolgáltatása egyes pénzügyi kötelezettségek megállapításához (adókivetés). Az ingatlan-nyilvántartás tárgya Az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képezik általánosságban az ingatlanok (a földterület és annak alkotórészei /épület, fa, lábon álló termés/). Az önálló ingatlan, az, ami (mint jogtárgy) önállóan birtokolható, átruházható. Önálló ingatlanként kell nyilvántartani: a föld felszínét részletenként (a továbbiakban földrészlet) az épülettel együtt, ha az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg, az épületet akkor, ha az nem, vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona, továbbá a társasházban lévő öröklakást, a szövetkezeti házban lévő szövetkezeti lakást, valamint az említett házakban a külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban egyéb önálló ingatlan) (1973. évi 31. tvr.4..). A földrészlet A földrészlet mint nyilvántartási fogalom a föld felszínének a természetben összefüggő, vonalas létesítmények és határvonalak által meg nem szakított része, melynek minden részére nézve a tulajdoni (használói, kezelői) viszonyok azonosak. Kivétel: - az építési telek és a - közterület, melyek több földrészletet alkotó összefüggő területek. A földrészleten álló épület, ha tulajdonosa a földrészlet tulajdonosával azonos, nem képez önálló ingatlant. Egyéb önálló ingatlanok Ezek a sajátos nyilvántartási módok a következők: - társasházak nyilvántartása, - részház nyilvántartása, 2-3

6 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz - szövetkezeti házak nyilvántartása, - közös udvar nyilvántartása, - önálló tulajdonú épület nyilvántartása, - közterületről nyíló pince nyilvántartása, - termelőszövetkezeti részarány nyilvántartása. Ezeknek a sajátos nyilvántartási módoknak van egy közös jellemzőjük. Minden esetben arról van szó, hogy az önállóan forgalomlépes tulajdontárgyakat valamilyen jogi kapcsolat fűzi egy az alapnyilvántartás tárgyát képező földrészlethez. Asz összetartozás egy ún. tulajdoni törzslap (a telekkönyvben főbetét) és a hozzátartozó meghatározott (de változtatható) számú tulajdoni különlap (a telekkönyvben albetétek) kialakításával realizálódik. A közös udvar és a termelőszövetkezeti részarány kivételével ezeket a sajátos nyilvántartási kategóriába tartozó (sorolható) objektumokat nevezzük egyéb önálló ingatlanoknak. A közös udvar mivel megjelenik a térképi ábrázolásban földrészletnek minősül, annak ellenére hogy a nyilvántartása a már említett tulajdoni törzslap és tulajdoni különlap konstrukcióban történik. A termelőszövetkezeti részarány mint ingatlan jellegű vagyontárgy, sajátos jellege folytán sem az önálló ingatlanok (földrészletek), sem az egyéb önálló ingatlanok kategóriájába nem sorolható, ezért önálló kategóriát képez. A fentiek szerint tehát egyéb önálló ingatlannak minősül az épület akkor, ha az nem, vagy részben nem a földtulajdonos tulajdona, továbbá a társasházi öröklakások, a nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények és helyiségek (garázsok, üzlethelyiségek, földalatti pincék, stb.). Az önálló tulajdonú épület fogalmát a Ptk. Vezette be. Korábban a föld és az épület tulajdonjoga elválaszthatatlan volt. A jelenlegi szabályozás szerint az épület tulajdonjoga az építtetőt illeti meg, akkor is, ha szerződés, jogszabály vagy hatósági engedély alapján idegen (vagy állami tulajdonban, használatban levő) földterületen épít. (Épületkiemelés). A közterületről nyíló pince megközelítéséhez nincs szükség szolgalmi jogra, ennél fogva a felszíni földrészlettől függetlenül, önállóan forgalomképes. Ez a körülmény indokolja, hogy egyéb önálló ingatlanként szerepeljen a hatósági nyilvántartásban. Azt a földrészletet, amely alá közterületről nyíló pince benyúlik, ugyan úgy kell nyilvántartani, mintha a pince nem is létezne. Nyilvántartási szempontból az önálló tulajdonban levő pincékkel azonos elbírálás alá esnek a közterületről nyíló földalatti garázsok, raktárak, stb. A tulajdoni lap A tulajdoni lap az ingatlan-nyilvántartás jogi célja megvalósításának alapmunkarésze. A tulajdoni lapok speciális formája a tulajdoni törzslap és a tulajdoni különlap, amely a bejegyzett önálló-, és egyéb önálló ingatlanok fizikai kapcsolatára, összetartozására utal. A tulajdoni lap I. része Az ingatlan számszerű, vagy számszerűsíthető (kódolható) adatait tartalmazza. Az ingatlant jellemző (nem leíró) adatokat helyszíni eljárás (felmérés, földminősítés) keretében határozzák meg. A tulajdoni lap I. részén van feltüntetve a községnév, községkód, tulajdoni lapszám, hrsz, az ingatlan postai címe, jogi jelleg, alrészlet, alosztály, művelési ág, terület, kataszteri tiszta jövedelem, illető szolgalom (személytől független). A tulajdoni lap I. részén nyilvántartott adatok egy országosan egységes számítógépes adatbázisban vannak feldolgozva. A földhivatalok által kezelt tulajdoni lapok I. részét számítógéppel állítják elő. 2-4

7 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás A tulajdoni lap II. része Az alapvető (tulajdoni, kezelői, használói) jogokat, a szerzés jogcímét a bejegyzés rangsorát és a tulajdoni hányadot tartalmazza. Az egyes bejegyzéseket folyamatosan sorszámozzák. Változás esetén a bejegyzést át kell húzni, úgy, hogy továbbra is olvasható maradjon, s az utalás a változásokra című rovatban fel kell tüntetni annak a bejegyzésnek a sorszámát, amely a változás eredményeként keletkezett. A tulajdoni lap III. része Az egyéb jogokat, és jogilag jelentős tényeket (általában terheket és a korlátozásokat) tartalmazza. Az egyes bejegyzéseket itt is folyamatosan sorszámozzák. Változás esetén a megszűnt bejegyzést át kell húzni, úgy hogy továbbra is olvasható maradjon, s az utalás a változásokra című rovatban fel kell tüntetni annak a bejegyzésnek a sorszámát, amely a változás eredményeként keletkezett. A művelési ág Az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a különböző hasznosítású területeket ún. művelési ágakba soroljuk. Azokat a földrészleteket illetve alrészleteket, melyek a jogszabályban meghatározott feltételek alapján egyik művelési ágba sem sorolhatók be, művelés alól kivett területként kell nyilvántartásba venni. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes adatbázisában az egyes művelési ágak, és a művelés alól kivett területek megnevezései egy-egy kódolt segéd állományt alkotnak. A földrészletek rekordjaiban ezekre csak kódszámok utalnak, de adatszolgáltatás esetén a tényleges megnevezések kerülnek kiírásra. Szántó Szántó művelési ágban kell nyilvántartani azokat a földterületeket, amelyek a tényleges használatban rendszeres szántóföldi művelés alatt állnak, függetlenül az alkalmazott agrotechnikai eljárástól, az ideiglenes ugarolástól, vagy parlagon hagyástól. Szántóként kell nyilvántartani a - ritka telepítésű gyümölcsös - szőlő-, gyümölcsfa-, díszfa iskola - gyógynövény-, komló ültetvény és a - külterületi kert hasznosítású területeket is. Rét (Gyep) Rét művelési ágban kell nyilvántartani azokat a földterületeket, melyek fűtermését rendszeresen kaszálják (esetenként legeltetik. Szőlő Szőlő művelési ágú az a földterület, amelyen a termesztett fő növény a szőlő. Ide tartoznak még az ún. szőlőalany telepek. Kert Kert művelési ágba kell sorolni a belterületen fekvő üzemszerű művelés alatt (zöldség, virág, dísznövény, vegyes hasznosítású területek) álló területeket; a nagyüzemi 2-5

8 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz művelés alatt nem álló, nem kivett területeket; a volt zártkertekben 1500 m 2 -ig a szántóföldeket, valamint belterületen a hasznosítható parlagterületeket. Gyümölcsös A művelési ága annak a területnek, amelyen a termesztett főnövény gyümölcsfa illetve gyümölcsös bokor. Legelő A művelési ága annak a földterületnek, amelynek fűtermését rendszeresen legeltetik (esetenként kaszálják). Nádas Művelési ágban tartjuk nyilván azokat a területeket, amelyeken ipari, építkezési, illetve mezőgazdasági felhasználása alkalmas nád vagy gyékény terem. Erdő Az alább felsorol területeket erdő művelési ágban kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni: - erdőjellegű, faállománnyal borított területek - erdőfelújításra kijelölt területek - más célra nem hasznosítható erdei tisztások - csemetekertek - minimum 4 fa-sorból álló erdősávok - karácsonyfa, fűzfavessző, sarjmeggy, lomb-nyerés céljára szolgáló epreskert, cellulóznyár - külterületi park (arborétum) - nem állandó erdei utak, vasutak, nyiladékok, rakodók, vezeték védősávok az erdőn belül - gátak, csatornák menti erdősávok - bányaszolgalommal terhelt biztonsági területek Halastó Az a mesterséges vízfelület, amelyet haltenyésztésre használnak Ide tartozik még a teleltető és ivadéknevelő tó, valamint ezek tartozékai, pl. töltés, táp- és lecsapoló csatorna. Művelés alól kivett területek a) Településekkel kapcsolatban - beépített és beépítetlen építési telkek - épületek által elfoglalt területek - közpark, játszótér, belterületi arborétum - gyógyászati és üdülési célú területek - sporttelepek, állandó jellegű táborok - vásártér, kiállítási terület - temető - szemét lerakóhely 2-6

9 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás b) termeléssel, szolgáltatással kapcsolatban - ipartelepek, üzemi területek, meddő hányók - külszíni fejtések - tároló területek (depónia) - vízművek + védőterületei, szennyvíztisztító telepek - majorok - gépállomások - dögterek - terméketlen területek c) közlekedéssel, hírközléssel kapcsolatban - országos és helyi közutak (utcák, járdák, közterek), saját használatú utak - 3 m-nél szélesebb, földrészleten (szőlő, gyümölcsös) belüli szállításra, közlekedésre szolgáló utak - közforgalmú, ipari és gazdasági vasutak - kikötők szárazföldi területe - rádió, tv adótornyok működéséhez szükséges területek d) vízgazdálkodással kapcsolatban - folyók, patakok, vízfolyások - tavak, víztározók - mocsár (ha nem alkalmas nádasnak) - csatornák felszíni vízelvezető hajózható-, öntözési-, - árkok - védőtöltések. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok - tulajdonjog - kezelői jog - földhasználati jog - haszonélvezeti jog - telki szolgalmi jog - elővásárlási jog - visszavásárlási jog - vételi jog - tartási és életjáradék jog - jelzálog jog - végrehajtási jog Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények - kiskorúság - gondnokoltság - építésügyi korlátozás 2-7

10 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz - kisajátítási eljárás megindítása - az ingatlan jogi jellege - elidegenítési és terhelési tilalom - perindítás - árverés kitűzése - zárlat - tulajdonjog fenntartás - ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos, jogilag jelentős tények Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei - a bejegyzés elve - a rangsor elve - a valósággal való egyezőség elve - a közhitelesség elve - az okirati elv - a nyilvánosság elve - a kötelező használat elve - a teljesség elve 2-8

11 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak azokat az építési módokat nevezzük, amikor az építményt felszínhez közeli talajrétegre helyezik. Mélyalapozásnak azokat az alapozási módokat nevezik, amikor az építmény terhét (önsúly + hasznos terhelés) a felszínhez képest mélyen fekvő talajrétegre külön szerkezeti elemek viszik át. Síkalapozások fajtái 1. ábra: Alapozási módok - sáv alapozás (2. ábra) - pont (tömb) alapozás (3. ábra) - gerenda és gerendás alapozás (4. és 5. ábra) - lemezalapozás (6. ábra) Mélyalapozások fajtái - cölöpalapozás (7. ábra) - kútalapozás (8. ábra) - szekrény alapozás - légnyomásos alapozás 3-1

12 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz 2. ábra: Sávalapozás 3. ábra: Pont (tömb) alapozás 4. ábra: Gerenda alapozás 3-2

13 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 5. ábra: Lemez alapozás 6. ábra: Gerenda-rács alapozás 7. ábra: Cölöp alapozás 3-3

14 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Építési módok 8. ábra: Kút alapozás - hagyományos építési mód - öntött beton, salakbeton építési mód - blokkos építési mód - paneles építési mód - acél vagy vasbeton vázszerkezetű építési mód - fa, műfa, műanyag szerelt szendvicsszerkezetű építési mód - vegyes szerkezetű építési mód Hagyományos építési mód esetén a függőleges teherhordó szerkezet anyaga tégla, kő, vályog. Az alkalmazott kötőanyag mész és cement. Az építés során tömör falat alakítanak ki. Elrendezés szerint: - hosszfalas - harántfalas - vegyes elrendezésű Jellemzői: - kis szilárdságú, de nagysúlyú anyagból készült falszerkezetek csak korlátozott szintszám kialakítását teszik lehetővé, - a teherhordó szerkezet kötöttsége miatt szintenként azonos alaprajzú elrendezést kell kialakítani, - a terhelés változásai miatt a szintenkénti falvastagság különböző. 3-4

15 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek Öntött beton építési mód esetében mind a függőleges, mind a vízszintes teherhordó szerkezetek egy műveletben készülnek szintenkénti öntéssel. A betonszerkezetben előzetesen elhelyezésre kerülnek a nyílászárók tok részei és a gépészet csövei. Előnye, hogy gyors a szerkezet kialakítása. Hátránya, hogy a vasbeton falszerkezet nem elégíti ki a hő- és hangtechnikai követelményeket, ezeket utólagos kiegészítő megoldásokkal kell megoldani. Blokkos építési mód esetén a külső és belső teherhordó falszerkezeteket előregyártott, kis- és közép vagy nagy elemekből alakítják ki. A függőleges határoló szerkezetet vasbeton koszorúba befogott vasbeton födémpallók zárják le födémként. A blokkos építési mód 4-5 lakásszint kialakítását teszi lehetővé. Paneles építési mód esetében a külső és belső teherhordó falszerkezeteket és a födémeket üzemben előregyártott nagyméretű elemekből szerelik össze. A külső teherhordó határoló szerkezetek 3 rétegűek, míg a belső szerkezetek 1 rétegűek. Az építési mód 5-10 lakószintes épület építését teszi lehetővé. Acél és vasbeton vázszerkezetű építési mód esetében a teherhordó falszerkezetek teljes kiküszöbölése mellett a teherhordó szerkezet vázpillérekből és kiváltó gerendákból álló térbeli rúdszerkezet. Ez a megoldás teljes kötetlenséget biztosít mind a téralakítás mind a formálás és terület kihasználás tekintetében a szintszám megkötése nélkül. Fa,- műanyag szendvics szerelt szerkezetekből kialakított építmények családi vagy hétvégi házépületek egy vagy két lakószinttel, esetleg modul méretekből korlátlanul variálható egy vagy kétszintes iroda, raktár, üzlet vagy tároló rendeltetésű épületek. Vegyes szerkezetű építmények a) alacsonyabb rendű építmények, általában földszintes kialakítással - előregyártott vasbeton garázsok, - raktárak különböző nyílászárókkal, - előregyártott és helyszínen összeszerelhető pavilonok, - aluminium garázsok, - raktárak hőszigeteléssel vagy anélkül, - egyszerű sátorszerkezetek raktározási céllal. b) igényesebb építmények egy vagy többszintes szerkezettel. - gömbkupolás sátorszerkezetek (pl. fedett uszoda), - fa vázszerkezetű építmények (raktárak, irodák, tárolók), - panelos építési mód részleges alkalmazásával kialakított ALFA típusú családi ház, - olyan építmények, amelyek nem egyszerűen egyik vagy másik építési formához kapcsolódnak, hanem főként teherhordó szerkezeteikben több szerkezeti megoldást testesítenek meg. Nyílás áthidalók - Boltívek: Kő vagy tégla anyagú, egyirányú síkgörbe alakú, hajlításmentes szerkezet. A fugák sugárirányúak. Jelentős az ív alakú zárókő. Építés alatt zsaluzást igényel. 3-5

16 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz - Egyenes áthidalók - fagerenda - kőgerenda - acél áthidalók - előregyártott vasbeton áthidalók - monolit vasbeton áthidalók. Födémek Fa födémek - csapos gerendafödém (9. ábra) - pórfödém (10. ábra) - pólyásfödém (11. ábra) - borított gerendafödém (12. ábra) - pallófödém (13. ábra) 9. ábra: Csapos gerendafödém 10. ábra: Pórfödém 11. ábra: Pólyásfödém 3-6

17 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 12. ábra: Borított gerendafödém Acélgerendás födémek 13. ábra: Pallófödém - Téglaboltozatos (poroszsüveg) födém (14. ábra) Monolit vasbeton födémek 14. ábra: Téglaboltozatos (poroszsüveg) födém - alulbordás monolit vasbeton födém (15a-b. ábra) - felülbordás monolit vasbeton födém (15c-d. ábra) 3-7

18 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Előregyártott vasbeton födémek 15. ábra: Monolit vasbeton födémek (a, b alulbordás; c, d felülbordás) - Gerendás- béléstestes födémek; - Vasbeton illetve feszített vasbeton gerendákat és beton illetve kerámia anyagú béléstesteket alkalmazó szerkezetek; - Pallófödémek; - Feszített vasbeton körüreges födémpallók alkalmazásával készül. A födémpallók együtt dolgozása külön megoldást igényel (egyébként repedést, kirajzolódást okozó födémtípus). 3-8

19 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (lépcsők, szigetelések, tetőszerkezetek, héjalások, nyílászárók, burkolatok, épületgépészet) Lépcsők A lépcső a szintkülönbségek kiegyenlítésének szerkezete: az épület egymás feletti szintjeit lépcső köti össze, az épület és környezete közötti magasságkülönbséget lépcső egyenlíti ki. Kialakításuk szerint, alaprajzi elrendezésük lehet: - egyenes karú lépcső, - íves karú lépcső, - kör illetve csigalépcső. A lépcsők szerkezeti típusai: - lebegő lépcsők, - gyámolított lépcső, - kő, műkő szerkezetek, - monolit lépcsők, - előregyártott lépcsők. Szigetelés 1. ábra: Lépcsőtipusok Az épületet érő nedvesség elleni védelem. A nedvesség lehet külső vagy belső eredetű. 4-1

20 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Külső nedvesség: - a terepszint felett a csapadék - a talajban talajvíz, talajnedvesség, talajpára 2- ábra: Lebegő lépcsők 4-2

21 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. ábra: Gyámolított lépcsők 4. ábra: Talajvíz elleni szigetelés Belső nedvesség: - használati víz - üzemi víz és pára 4-3

22 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz Tetőszerkezetek 5. ábra: Üzemi víz- és pára elleni szigetelés A tetők az építmény csapadék hő- és páravédelmét ellátó szerkezetek. Alaptípusai: - magas tetők, - lapos tetők. Magastetők formai kialakításai: - nyeregtető, - sátortető, - kontyolt nyeregtető, - manzárd tető, - félnyereg tető, - fűrészfogas tető. A tetők hajlásszög szerinti csoportosítása: - alacsony hajlású vagy lapostetők 2-5%, - kishajlású tetők 6-12%, - közepes hajlású tetők %, - magas hajlású tetők 15 %-nál nagyobb lejtéssel. Alacsonyhajlású tetőknél bitumenes vagy műanyaglemez csapadékszigetelést (lágyfedést), kis és közepes hajlású tetőknél fém illetve hullámpala fedést (táblásfedést) alkalmaznak. 4-4

23 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek Magas hajlású tetők esetében kemény fedéseket (pala, kő, műpala, cserép, betoncserép, rézlemez stb.), hagyományos növényi fedéseket (zsupp, nád, zsindely), illetve bitumenes zsindelyt (pikkelyes fedés) alkalmaznak. Fedélszékek Anyaguk jellemzően fa, de létezik fém illetve vasbeton szerkezetű is. Hagyományos ácsszerkezetek elemei: - szarufák: ferde helyzetűek a fedél formáját alkotják, tartják a héjazatot közvetlenül tartó lécezést vagy deszkázatot, - szelemenek: vízszintes helyzetű a tető hossz irányában húzódó gerendák (talp-, taréj -közép szelemenek), - kötőgerendák: a szarufák vízszintes terheit felvevő, vízszintes kereszt irányú gerenda, - oszlopok: a szelemenek alátámasztását végző nyomott gerendák, - dúcok: az oszlopokat merevítő ferde helyzetű gerendák, - fogópárok: az oszlop- szarufa-szelemen csomópontokat a főállásukban két oldalról egymással összekötő palló pár, - könyökfák: a tető hossz irányában elhelyezett, a szélerőt felvenni képes, 45 -os elhelyezésű széles pallók vagy keskeny gerendák. 6. ábra: Mérnöki fedélszerkezetek Tetőhéjalás - Cserépfedés - Nádfedés 4-5

24 Óravázlat az Ingatlan értékbecslés, földügyi jog előadásaihoz 7. ábra: A fedőcserepek rögzítése 8. ábra: Cserépfedések 4-6

25 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 9. ábra: Nádfedések Nyílászárók A falszerkezetekbe kialakított nyílásokba építik be. Feladata: Az épület és környezete közötti kapcsolat megteremtése (külső nyílászárók), - a személy és áruforgalom részére a ki és bejárás lehetőségeinek biztosítása vagy megakadályozása, - időjárás kedvezőtlen hatásai elleni védelem, - az épület helyiségeinek bevilágítása, - homlokzatképzés. Az építmény helyiségei közötti kapcsolat megteremtése (belső nyílászárók) - személy és áruforgalom lehetőségének megteremtése vagy megakadályozása, - belső térképezés, - belső terek összekapcsolása, - belső terek elválasztása, - funkcionális és esztétikai igények kielégítése. A nyílászárók csoportosíthatók: - rendeltetésük, - anyaguk, - szerkezeti rendszerük, 4-7

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (lépcsők, szigetelések, tetőszerkezetek, héjalások, nyílászárók, burkolatok, épületgépészet)

4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (lépcsők, szigetelések, tetőszerkezetek, héjalások, nyílászárók, burkolatok, épületgépészet) 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 4. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (lépcsők, szigetelések, tetőszerkezetek, héjalások, nyílászárók, burkolatok, épületgépészet) Lépcsők A lépcső a szintkülönbségek

Részletesebben

2. Ingatlan-nyilvántartás

2. Ingatlan-nyilvántartás 2. előadás: Ingatlan-nyilvántartás 2. Ingatlan-nyilvántartás Az ingatlan fogalma A tulajdon tárgyai két fő kategóriát alkotnak. Ingatlannak nevezzük azokat a tulajdon tárgyakat, amelyek egyik helyről a

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Hunya, Széchenyi utca 11. szám alatti beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. március

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai

3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai 3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai 3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai Magyarországon közel 100 éven keresztül két nyilvántartást vezettek

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft

Paks Város Jegyzője Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft Paks Város Jegyzője Paks, Dózsa Gy.u.55-61 Adóhatóság tölti ki! A bevallás 1 pld-át Bevallott Adóhatóság forg.érték:.ft tölti ki! a mai A napon bevallás átvettem. 1 pld-át Megállapított Bevallott forg.

Részletesebben

Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter

Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter Az ingatlan megnevezése: Meséskert Óvoda Jellege: Forgalomképessége: Helyrajzi szám: Korlátozottan forgalomképes az 990. évi LXV. tv. alapján Vagyon típusa: 889 Kapcsolódó HRSZ-ek: Az ingatlan címe: Kassák

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei 4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei Az ingatlan-nyilvántartást községenként (városonként, Budapesten és egyes megyei jogú városokban kerületenként) kell vezetni. Az ingatlan-nyilvántartás vezetésének

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház Cím: Helyrajzi szám: 4563 Rohod, Kossuth Lajos utca 46. 382 Az értékelés kelte: 2012.04.23 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 3 861 m 2 Épületek

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház Cím: Helyrajzi szám: 4600 Kisvárda, Bihari János u. 6. 67/14 Az értékelés kelte: 2012.04.22 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 592 m 2 Épületek

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA Bontási munkák tételes költségvetése költségek Organizációs, előkészítő munkák Felvonulás, organizáció és járulékos költségek Belső és szakipari bontási munkák Épületgépészeti

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Módosításokat tartalmazza a 2013. évi CC. Törvény Hatály: 2014. 01. 01. 2 Építmény fogalmának alkalmazása épület, épületrész

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház és udvar Az értékelés kelte: 2012.05.15 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 576 m 2 Épületek száma: 1 db Építmények száma: db Beépített alapterület:

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter

Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter Az ingatlan megnevezése: Napsugár Óvoda Jellege: Forgalomképessége: Helyrajzi szám: Korlátozottan forgalomképes a helyi önkorm. döntése alapján Vagyon típusa: 5400/ Kapcsolódó HRSZ-ek: Az ingatlan címe:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése 2010. március 3. JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS #6 Az értékelt vagyontárgy Az értékelt

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP TELEKADÓ BEVALLÁS ADO 32-216 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 6-27-595-1 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 6-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév 2. keresztnév Beküldő

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 17/2011. (XII.14) sz. rendelete. az építményadóról és telekadóról szóló 16/2004.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról

Újhartyán Község Önkormányzatának 17/2011. (XII.14) sz. rendelete. az építményadóról és telekadóról szóló 16/2004.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról Újhartyán Község Önkormányzatának 17/2011. (XII.14) sz. rendelete az építményadóról és telekadóról szóló 16/2004.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról Újhartyán Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza, Szent István tér 14. I. emelet 2. számú lakás értékesítése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Karamell-Snack Kft FA

Karamell-Snack Kft FA Karamell-Snack Kft FA (6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A.) tulajdonában lévő telephely 6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A, hrsz: 3053/15, 3053/16, 3053/17 Megnevezés Épület megnevezése Porta-irodaép. Nugát üzem Ikerraktár

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Város Polgármestere. terület (m2) 4512 kert és gazdasági épület 883 szántó erdő 1 742

Város Polgármestere. terület (m2) 4512 kert és gazdasági épület 883 szántó erdő 1 742 Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a részben önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig

Ügyfélfogadási idő: Hétfőn: 8.00 12.00 óráig, ill. 13.00 16.00 óráig. 8.00 12.00 óráig Ingatlanhasznosítás Önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy hasznosításával kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az ingatlanok hasznosítása bérlet, értékesítés, illetve haszonbérlet

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2013. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR ÜZEMI ELŐREGYÁRTÁS üzemi jellegű körülmények között vasbeton szerkezetek előállítása HELYSZÍNI

Részletesebben

FEDEZET CÉLJÁRA FELAJÁNLOTT INGATLANOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

FEDEZET CÉLJÁRA FELAJÁNLOTT INGATLANOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FEDEZET CÉLJÁRA FELAJÁNLOTT INGATLANOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Előzetes ingatlanérték, fedezeti alkalmasság megállapítása az ügyfél adatszolgáltatásai alapján: 1. TULAJDONI LAPRÓL LEOLVASHATÓ INFORMÁCIÓK:

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés A 9241 Jánossomorja 888 hrsz-ú, természetben Jánossomorja Vasút utca 25. szám alatt fekvő gazdasági épület, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Győr, 2015.

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás

Részletesebben

PÁLYAZATI ADATLAP. 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez

PÁLYAZATI ADATLAP. 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez 3. számú melléklet a 11/2013. (III. 29.) Ö. rendelethez PÁLYAZATI ADATLAP Az adatlapot a pályázat benyújtásakor érvényes állapot szerint kell kitölteni. Az adatlapon nem szereplő, de a pályázó által fontosnak

Részletesebben

6. előadás: Művelési ágak

6. előadás: Művelési ágak 6. előadás: Művelési ágak A művelési ágak megállapításának, elhatárolásának és ezen alapulva az alrészletek kialakításának szabályait a mindenkor érvényes ingatlan-nyilvántartási jogszabály tartalmazza.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A Felsőlajos 058/26. hrsz-u, és a Felsőlajos 059/2. hrsz-u ingatlanok értékesítése Az

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére Tárgy: Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrsz-ú telek vételi ajánlat Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza. A tételekhez

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások

A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK. OTÉK változások A TELEPÜLÉSRENDEZÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 2012. - a beépítésre szánt területek megengedett beépítettsége a legalább 10%-ról 5 %-ra csökkent (lehet 5%-os sűrű beépítettséget szabályozni; 6. (1) bek.) - változott

Részletesebben

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- )

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- ) Eladó, cserélhető ingatlan - Valósítsa meg álmai lakóházát és akár saját vállalkozását is egy helyen - Közvetlenül magánszemély tulajdonostól eladó vagy értékegyeztetéssel akár több ingatlanra is elcserélhető

Részletesebben

BEVALLÁS luxusadóról

BEVALLÁS luxusadóról Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás / postára adás ja: BEVALLÁS luxusadóról... az átvevő aláírása (Benyújtandó Debrecen MJV. Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályához -4025 Debrecen, Kálvin tér 11., mint

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 20/2001. (X.25.) KT. sz. r e n d e l e t e az út, és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Szatymaz Község Képviselőtestületének 20/2001. (X.25.) KT. sz. r e n d e l e t e az út, és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról Szatymaz Község Képviselőtestületének 20/2001. (X.25.) KT. sz. r e n d e l e t e az út, és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulásról (egységes szerkezetben a 20/2007. ( IX. 25. ) KT. sz., a 16/2009. (X.15.),

Részletesebben