K É R E L E M. Kérem a Tisztelt Címet, hogy az eljárás megindításáról értesítsen. Az eljárás megindításáról nem kérek értesítőt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K É R E L E M. Kérem a Tisztelt Címet, hogy az eljárás megindításáról értesítsen. Az eljárás megindításáról nem kérek értesítőt."

Átírás

1 Lovászpatona, Nagydém, Bakonyság Községek Körjegyzősége 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 89/ K É R E L E M Kérem a Tisztelt Címet, hogy szociális rászorultságom miatt lakásfenntartási támogatás ügyben az alábbi felsorolt körülmények, indokok miatt a szükséges közigazgatási eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján megindítani szíveskedjen. Az eljárás megindításának indoka: Kérem a Tisztelt Címet, hogy az eljárás megindításáról értesítsen. Az eljárás megindításáról nem kérek értesítőt. 1. Kérelmező neve: Születési neve: Anyja leánykori neve: Születési helye, ideje Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ szám: Törvényes képviselő/meghatalmazott képviselő/ügygondnok adatai (ha a kérelmező nem személyesen jár el): Neve: Születési neve: Anyja leánykori neve: Születési helye, ideje: Lakóhelye: TAJ szám: - - Dátum:.... átvevő ügyintéző aláírása

2 2 Kérem, hogy a jogosultság megállapítása esetén a támogatást a.) készpénzben fizessék, mert b.) természetben nyújtsák, és azt a (a megfelelő aláhúzandó!) E.ON Zrt. Áram, ügyfélazonosító: E.ON Rt. Gáz, ügyfélazonosító: Pápai Vízmű Zrt.: Komszol Kft. Győr Vízdíj - Hulladékszállítási díj részére folyósítsák lakásfenntartási kiadásaim csökkentése érdekében. 3. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a családban élő közeli hozzátartozók jövedelme: A jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Alkalmi munkavégzésből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátások és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Kérelmező Házastársa (élettársa) családban élő közeli hozzátartozók

3 3 Csak akkor kell kitölteni, ha a családban őstermelő van! ŐSTERMELŐ NYILAKOZATOK Alulírott őstermelői jövedelmem megállapítása érdekében a) Tételes költségelszámolást b) Költség általány alkalmazását c) Számított jövedelem alkalmazását kérem, figyelemmel az évi III. tv. 4. /1/ bekezdés a.) és aa.) pontjaiban foglaltakra Dátum:.. őstermelő aláírása Alulírott nyilatkozom, hogy őstermelésből származó jövedelmem 7 millió Ft-ot meghaladja /kérelem benyújtását megelőző 12 havi jövedelem/. Dátum:.. őstermelő aláírása Alulírott.. Lovászpatona,... szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa, főbérlője, haszonélvezője, albérlője, családtagként lakom ott, vagy egyéb vagyok; velem közös háztartásban élők száma:.. fő; a Lovászpatona,.... szám alatti lakás lakott alapterülete... m 2 nagyságú. (Annak a lakásnak a nagysága amelyre tekintettel a támogatást igényli); életvitelszerűen a lakóhelyemen* vagy tartózkodási helyemen* élek; egyedül élek; családomban 3 / vagy több gyermek neveléséről gondoskodom (a megfelelő aláhúzandó!). Az általam lakott háztartás előre fizetős fogyasztásmérővel rendelkezik a. szolgáltató vonatkozásába / nem rendelkezik Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának /7/ bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Lovászpatona, év hó nap aláírás

4 4 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Munkáltató megnevezése: Tárgy: sz. alatti lakos jövedelmének igazolása Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat Év, hónap Számfejtett munkabér, táppénz+egyéb jövedelem Szem-i jövedelemadó Eü.bizt.és nyugdíjjárulék Ebből levonások Magánnyugdíjpé nzt.díj Munkavállalói járulék Tartásdíj A fenti adatok alapján az 1 hónapra jutó nettó átlagjövedelem:,- Ft.., hó. nap _ Munkáltató aláírása, bélyegző MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Munkáltató megnevezése: Tárgy: sz. alatti lakos jövedelmének igazolása Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat Év, hónap Számfejtett munkabér, táppénz+egyéb jövedelem Szem-i jövedelemadó Eü.bizt.és nyugdíjjárulék Ebből levonások Magánnyugdíjpé nzt.díj Munkavállalói járulék Tartásdíj A fenti adatok alapján az 1 hónapra jutó nettó átlagjövedelem:,- Ft.., hó. nap _ Munkáltató aláírása, bélyegző Kijelentem, hogy megváltozott munkaképességű vagyok* / nem vagyok*, a nyugdíjszerű ellátás mellett foglalkoztatásban veszek részt* /nem veszek részt*. (*A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) A fentieket igazoló munkáltatói igazolást is szíveskedjék mellékelni! A foglalkoztató neve: Címe: A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők nyilatkozata: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy - a kérelem beadását megelőző 1 hónapban nem rendelkeztem jövedelemmel, vagy - a kérelem beadását megelőző 1 hónapban alkalmi munkából havi, - Ft jövedelemmel rendelkeztem.., hó. nap aláírás

5 5 A kérelemhez mellékelni kell: 1. A kérelmezőnek mellékelni kell a tartózkodás jogcímét igazoló iratot vagy másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés). Amennyiben a kérelmező a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozhat a lakás nagyságára vonatkozóan, írásban. /csak kertes ház/ 2. Jövedelemnyilatkozatot A lakásba bejelentett összes személy jövedelemigazolása. - jövedelemszámításnál irányadó időszak: a.) havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap, b.) nem rendszeresen mérhető jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg 1 havi átlagát kell figyelembe venni alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyvvel, ennek hiányában nyilatkozattal kell igazolni, jogviszonyból keletkező jövedelmet; nyugdíj, családi pótlék, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolással; nyugdíjszelvénnyel, határozattal kell igazolni, lakossági folyószámla utolsó havi számlakivonatával is igazolható. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85 %-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelelő összeggel. A nyilatkozattételi kötelezettség nemleges esetben is fennáll a kérelmezőnek és családtagjának büntetőjogi felelősség tudatában kell nyilatkoznia. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%- át nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. 3. Adatlapot a lakásba bejelentett személyek adatairól. 4. Azon szolgáltató által kibocsátott számla 1 példányát, mely szolgáltatóhoz a támogatás folyósítását kéri (ügyfélazonosító szám egyeztetése érdekében). Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a kérelem benyújtásához szíveskedjen magával hozni: a. személyi igazolványát, b. lakcímét igazoló hatósági igazolványát, c. TAJ számát. Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy: - a lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat, és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. - a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának elő napjától illeti meg. - a lakásfenntartási támogatás 1 évre kerül megállapításra - ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartalma alatt megváltozik vagy a jogosult meghal, a változás illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni Együttműködését köszönöm. dr. Reichert László körjegyző

6 6 Tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárásról Ügyintézési folyamat leírása: 1. Az eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható meg. Hivatalból abban az esetben indítható meg az eljárás, ha ezt jogszabály előírja, erre felügyeleti szerv utasította, a bíróság kötelezte, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást az eljáró hatóság. Kérelmet írásban, lehetőleg az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Szóban vagy távbeszélőn is elő lehet terjeszteni. Szóban elmondott kérelemről az ügyintézőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, minden más esetesben pedig hivatalos feljegyzést. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kérheti, hogy a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a hatóság az eljárás megindításáról értesítést küldjön. 2. A kérelemhez csatolandó mellékletek: A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket, melyeket a formanyomtatványon ismertetünk. 3. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: nincs. 4. Ügyintézési határidő: 22 munkanap Határidő számítás: a postán beküldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja, de az ügyintézési határidő ilyen esetben is azon a napon kezdődik, amely napon a beadvány vagy megkeresés megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Ügyintézési határidőben nem számít bele: - Hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, - Belföldi jogsegély időtartama. - Hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő. - Ügygondnoki kirendelésre irányuló eljárás időtartalma. - Szakértői vélemény elkészítésének időtartalma - Hatósági megkeresés vagy döntés postára adásának napjától, annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint hirdetményi közlés időtartalma. - Szakhatóság eljárási időtartalma - Az eljárás felfüggesztésének időtartalma - Hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartalma. - A kérelem a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő. A hatóságnak az ügyintézési határidőn belül intézkedni kell a döntés közlése iránt. 5. Az ügyfelet megillető jogok: az ügyfélnek illetve képviselőjének irat-betekintési joga van. 6. Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ellátás jogosulatlanul, és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatás megfelelő pénz-egyenérték megfizetésére; a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének a megfizetésére. 7. Az eljárás során a hatóság hatáskörének és illetékességének megállapítását követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Ha megállapítja, hogy az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság 5 munkanapon belül hiánypótlást bocsát ki, hosszabb határidőt hiánypótlási felhívás kibocsátására törvény vagy Kormányrendelet külön is előírhat. Az eljárás során akkor is kibocsátható hiánypótlás, ha a kérelem megfelel a követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült adatra tekintettel az szükségessé válik. A hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő a határidőbe nem számít bele. Ha az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti. Ezen végzés ellen önálló fellebbezési lehetőség van. A döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül. 8. Az eljáró hatóság az eljárás során helyszíni szemlét végezhet. 9. Az eljárás lefolytatását követően a hatóság meghozza döntését, melyet határozatba foglal. Kérelemnek helyt adó határozat, csak valamennyi feltétel együttes fennállása esetén hozható 10. A határozat közlése postai úton történik, hivatalos iratként történő továbbítással. 11. Ügyfél a határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta 12. Elektronikus ügyintézésére nincs lehetőség..

7 Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: 7 Személyi adatfelvételi lap Családi állapota: TAJ száma: Adószáma: Iskolai végzettsége: Állandó lakcíme: Állampolgársága: 1. magyar 2. bevándorolt Tartózkodási helye: 3. letelepedett 4. menekült 5. egyéb: A kérelmezővel közös háztartásban élők: Név Szül.hely, év, hó, nap Anyja neve: TAJ-szám Rokoni kapcsolat Iskolai végzettség A lakás alapterülete: m 2, komfortfokozata:, szobák száma:, Lakáshasználat jogcíme: Tudomásul veszem, hogy adataim bekerülnek a szociális ellátásban részesülők nyilvántartásába. Az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Lovászpatona, 200 hó nap adatszolgáltató

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY TELEPÜLÉSI

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP KELENGYETÁMOGATÁSHOZ Hatályos 2012. július 1. napjától a 30/2007.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Gondozási támogatás 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születési hely:....születési év, hó, nap:...... Lakóhely:..... Tartózkodási hely:....

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2012. július 1. napjától a 30/2007. (VI.28.) Ö.r. 5. melléklete TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem az ápolási támogatás megállapításához

Kérelem az ápolási támogatás megállapításához Kérelem az ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Kérelmező neve:... Születéskori neve:... Születési hely:...év:..hó:.....nap:.... Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! 4. melléklet a 6/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmező személyes adatai Neve:...... Születési neve:.... Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Lakóhely:...... Tartózkodási hely:.. Társadalombiztosítási

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születési név: Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: TAJ szám: Családi állapot*: nőtlen, hajadon, házas, elvált, özvegy, élettárs, bejegyzett élettárs, elvált

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben