K É R E L E M. Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K É R E L E M. Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900"

Átírás

1 Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/ K É R E L E M Kérem a Tisztelt Címet, hogy szociális rászorultságom miatt temetési segély ügyben az alábbi felsorolt körülmények, indokok miatt a szükséges közigazgatási eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján megindítani szíveskedjen. Az eljárás megindításának indoka: Kérem a Tisztelt Címet, hogy az eljárás megindításáról értesítsen. Az eljárás megindításáról nem kérek értesítt. 1. Kérelmez neve: Születési neve: Anyja leánykori neve: Születési helye, ideje Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ szám: 2. Elhunyt adatai: Neve:, születési neve: Születési helye, ideje: Anyja leánykori neve: Haláleset helye:, ideje: Volt állandó lakcíme: Temetés tényét igazoló számla száma: Halotti anyakönyvi kivonat száma: 3. Törvényes képvisel/meghatalmazott képvisel/ügygondnok adatai (ha a kérelmez nem személyesen jár el): Neve: Születési neve: Anyja leánykori neve: Születési helye, ideje: Lakóhelye: TAJ szám: átvev ügyintéz aláírása

2 2 3. Jövedelmi adatok A kérelmez, valamint házastársának (élettársának) és a családban él közeli hozzátartozók jövedelme: A jövedelem típusa Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, stermeli, illetve szellemi és más önálló tevékenységbl származó Alkalmi munkavégzésbl származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátások és egyéb nyugdíjszer rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Kérelmez Házastársa (élettársa) családban él közeli hozzátartozók Csak akkor kell kitölteni, ha a családban stermel van! STERMEL NYILAKOZATOK Alulírott stermeli jövedelmem megállapítása érdekében a) Tételes költségelszámolást b) Költség általány alkalmazását c) Számított jövedelem alkalmazását kérem, figyelemmel az évi III. tv. 4. /1/ bekezdés a.) és aa.) pontjaiban foglaltakra Csongrád,.. stermel aláírása Alulírott nyilatkozom, hogy stermelésbl származó jövedelmem 7 millió Ft-ot meghaladja /kérelem benyújtását megelz 12 havi jövedelem/. Csongrád,.. stermel aláírása Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának /7/ bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szerepl adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történ felhasználásához. Csongrád, 20 év hó nap aláírás

3 3 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Munkáltató megnevezése: Tárgy: sz. alatti lakos jövedelmének igazolása Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat Év, hónap Számfejtett munkabér, táppénz+egyéb jövedelem Szem-i jövedelemadó Eü.bizt.és nyugdíjjárulék Ebbl levonások Magánnyugdíjpé nzt.díj Munkavállalói járulék Tartásdíj A fenti adatok alapján az 1 hónapra jutó nettó átlagjövedelem:,- Ft. Csongrád, hó. nap Munkáltató aláírása, bélyegz MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Munkáltató megnevezése: Tárgy: sz. alatti lakos jövedelmének igazolása Igazoljuk tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó 1 havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat Év, hónap Számfejtett munkabér, táppénz+egyéb jövedelem Szem-i jövedelemadó Eü.bizt.és nyugdíjjárulék Ebbl levonások Magánnyugdíjpé nzt.díj Munkavállalói járulék Tartásdíj A fenti adatok alapján az 1 hónapra jutó nettó átlagjövedelem:,- Ft. Csongrád, hó. nap Munkáltató aláírása, bélyegz Kijelentem, hogy megváltozott munkaképesség vagyok* / nem vagyok*, a nyugdíjszer ellátás mellett foglalkoztatásban veszek részt* /nem veszek részt*. (*A megfelel részt kérjük aláhúzni.) A fentieket igazoló munkáltatói igazolást is szíveskedjék mellékelni! A foglalkoztató neve: Címe: A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezk nyilatkozata: Büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy - a kérelem beadását megelz 1 hónapban nem rendelkeztem jövedelemmel, vagy - a kérelem beadását megelz 1 hónapban alkalmi munkából havi, - Ft jövedelemmel rendelkeztem. Csongrád, hó. nap aláírás

4 4 A kérelemhez mellékelni kell: a.) A kérelmez vagy vele azonos lakcímen él közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számla eredeti példányát. b.) Ha a temetési segélyt nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata. c.) Jövedelemigazolás /ok /: a kérelmez és családja vonatkozásában. jövedelemszámításnál irányadó idszak: a.) havonta rendszeresen mérhet jövedelemnél a kérelem benyújtását megelz 1 hónap, b.) nem rendszeresen mérhet jövedelem, illetve vállalkozásból, stermelésbl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelz 12 hónap alatt kapott összeg 1 havi átlagát kell figyelembe venni alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyvvel, ennek hiányában nyilatkozattal kell igazolni, jogviszonyból keletkez jövedelmet; nyugdíj, családi pótlék, a kérelem benyújtását megelz hónapra vonatkozó jövedelemigazolással; nyugdíjszelvénnyel, határozattal kell igazolni, lakossági folyószámla utolsó havi számlakivonatával is igazolható. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minsül a személyi jövedelemadó, az egyszersített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel egyszersített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszersített vállalkozói adó vagy egyszersített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthet a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minsül igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezgazdasági stermel adóévi stermelésbl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 %-ának megfelel összeggel, vagy a bevétel 85 %-ának, illetleg állattenyésztés esetén 94 %-ának megfelel összeggel. A nyilatkozattételi kötelezettség nemleges esetben is fennáll a kérelmeznek és családtagjának büntetjogi felelsség tudatában kell nyilatkoznia. Nem minsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészít gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelszülk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történ foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. Jövedelem típusai: 1. Munkaviszonyból ás más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közremködést igényl tevékenységbl származó jövedelem. 2. Társas és egyéni vállalkozásból stermeli, illetve szellemi és más önálló tevékenységbl származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébl származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5 5 3. Alkalmi munkavégzésbl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történ foglalkoztatás révén szerzett bevétel. 4. Táppénz gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szüli nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefügg pénzbeli juttatások, nevelszüli díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébl, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld- és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elz sorokban nem került feltüntetésre. Felhívom a kérelmez figyelmét, hogy a kérelem benyújtásához szíveskedjen magával hozni: a. személyi igazolványát, b. lakcímét igazoló hatósági igazolványát, c. TAJ számát. A Szociálpolitikai Iroda ügyfélfogadási rendje: Hétf: , Szerda: , Csütörtök: óráig. A támogatást a Hivatal elssorban folyószámlára utalja! Család: az egy lakásban együtt él, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkez közeli hozzátartozók közössége: - házastárs, élettárs - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, - a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, - a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, felsoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelzen is fennállt. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat, és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, ntlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetk különélnek, ha a lakcímük különböz. Nem állapítható meg temetési segély - annak, aki a hadigondozásról szóló évi LXV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesült, - ha az elhunyt köztemetett, - annak, aki a kérelmet a temetést követ 30 napon túl terjesztette el. Együttmködését köszönöm. Uzsoki Zsuzsanna s.k. szociálpolitikai iroda vezet

6 6 Tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárásról Ügyintézési folyamat leírása: 1. Az eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indítható meg. Hivatalból abban az esetben indítható meg az eljárás, ha ezt jogszabály elírja, erre felügyeleti szerv utasította, a bíróság kötelezte, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyeget helyzetrl szerez tudomást az eljáró hatóság. Kérelmet írásban, lehetleg az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Szóban vagy távbeszéln is el lehet terjeszteni. Szóban elmondott kérelemrl az ügyintéznek jegyzkönyvet kell készíteni, minden más esetesben pedig hivatalos feljegyzést. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kérheti, hogy a kérelem beérkezésétl számított 5 munkanapon belül a hatóság az eljárás megindításáról értesítést küldjön. 2. A kérelemhez csatolandó mellékletek: A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban elírt mellékleteket, melyeket a formanyomtatványon ismertetünk. 3. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj: nincs. 4. Ügyintézési határid: 22 munkanap Határid számítás: a postán beküldött beadvány és megkeresés elterjesztési ideje a postára adás napja, de az ügyintézési határid ilyen esetben is azon a napon kezddik, amely napon a beadvány vagy megkeresés megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez hatósághoz. Ügyintézési határidben nem számít bele: - Hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének idtartama, - Belföldi jogsegély idtartama. - Hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjed id. - Ügygondnoki kirendelésre irányuló eljárás idtartalma. - Szakérti vélemény elkészítésének idtartalma - Hatósági megkeresés vagy döntés postára adásának napjától, annak kézbesítéséig terjed idtartam, valamint hirdetményi közlés idtartalma. - Szakhatóság eljárási idtartalma - Az eljárás felfüggesztésének idtartalma - Hatóság mködését legalább 1 teljes napra ellehetetlenít üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény idtartalma. - A kérelem a döntés és egyéb irat fordításához szükséges id. A hatóságnak az ügyintézési határidn belül intézkedni kell a döntés közlése iránt. 5. Az ügyfelet megillet jogok: az ügyfélnek illetve képviseljének irat-betekintési joga van. 6. Az ügyfelet terhel kötelezettségek: az ügyfél köteles jóhiszemen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ellátás jogosulatlanul, és rosszhiszemen igénybevevt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatás megfelel pénz-egyenérték megfizetésére; a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének a megfizetésére. 7. Az eljárás során a hatóság hatáskörének és illetékességének megállapítását követen haladéktalanul ellenrzi, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek. Ha megállapítja, hogy az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság 5 munkanapon belül hiánypótlást bocsát ki, hosszabb határidt hiánypótlási felhívás kibocsátására törvény vagy Kormányrendelet külön is elírhat. Az eljárás során akkor is kibocsátható hiánypótlás, ha a kérelem megfelel a követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült adatra tekintettel az szükségessé válik. A hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjed id a határidbe nem számít bele. Ha az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, az erre megállapított határid meghosszabbítását sem kérte, a hatóság az eljárást végzéssel megszüntetheti. Ezen végzés ellen önálló fellebbezési lehetség van. A döntés közlésétl számított 10 munkanapon belül. 8. Az eljáró hatóság az eljárás során helyszíni szemlét végezhet. 9. Az eljárás lefolytatását követen a hatóság meghozza döntését, melyet határozatba foglal. Kérelemnek helyt adó határozat, csak valamennyi feltétel együttes fennállása esetén hozható 10. A határozat közlése postai úton történik, hivatalos iratként történ továbbítással. 11. Ügyfél a határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezést a döntés közlésétl számított 10 munkanapon belül annál a hatóságnál kell elterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta 12. Elektronikus ügyintézésére nincs lehetség..

7 Kérelmez neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: 7 Személyi adatfelvételi lap Családi állapota: TAJ száma: Adószáma: Iskolai végzettsége: Állandó lakcíme: Állampolgársága: 1. magyar 2. bevándorolt Tartózkodási helye: 3. letelepedett 4. menekült 5. egyéb: A kérelmezvel közös háztartásban élk: Név Szül.hely, év, hó, nap Anyja neve: TAJ-szám Rokoni kapcsolat Iskolai végzettség A lakás alapterülete: m 2, komfortfokozata:, szobák száma:, Lakáshasználat jogcíme: Tudomásul veszem, hogy adataim bekerülnek a szociális ellátásban részesülk nyilvántartásába. Az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Csongrád, 20 hó nap adatszolgáltató

8 8 Pénzintézeti igazolás (A pénzintézet tölti ki!) A folyószámla-tulajdonos neve:, Születési helye, ideje:, Lakcíme:, Pénzintézet megnevezése: _, A lakossági folyószámla száma:. (Amennyiben a kérelmez már rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy az utolsó havi számlakivonat csatolása is elegend!) Csongrád, 20 év hó nap a pénzintézet aláírása

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születési hely:....születési év, hó, nap:...... Lakóhely:..... Tartózkodási hely:....

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt

Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt Kérelem önkormányzati segély megállapítása iránt betegség, elemi kár, nem várt többletkiadás miatt gyermekre tekintettel temetési költségekre gyógyszer költségekre egyéb 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmező személyes adatai Neve:...... Születési neve:.... Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Lakóhely:...... Tartózkodási hely:.. Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására Hivatal tölti ki ÁTVETTEM Dátum:... Aláírás:... Melléklet:... KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó,

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Hatályos: 2015.01.01-től 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye: 1.6. Tartózkodási helye:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2012. július 1. napjától a 30/2007. (VI.28.) Ö.r. 5. melléklete TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Kérelem beiskolázási támogatás megállapításához (benyújtható minden évben augusztus 1. - november 30. között, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti!) 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:...... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhelye:......

Részletesebben