ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére"

Átírás

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült október 5-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetéről Budapest, október készítette: látta: jóváhagyta: dr. Davidovics Krisztina dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár dr. Szabó Erika államtitkár dr. Gál András Levente közigazgatási államtitkár

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai közigazgatási egyeztetésre megküldés: augusztus 29. közigazgatási egyeztetés lezárása: szeptember 5. ismételt közigazgatási egyeztetésre megküldés: október 5. ismételt közigazgatási egyeztetés lezárása: október 10. államtitkári értekezlet időpontja: október 20. kormányülés időpontja október Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet BM HM KüM NFM NGM NEFMI VM KSH OAH SZTNH MEH NAV nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. A Kormány ügyrendje vagy jogszabály alapján véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet AB ÁSZ LB LÜ MNB GVH PSZÁF KBT NMHH nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

3 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 3 VEZ E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1. A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés egyrészről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1156/2011. (V. 20.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat1.) foglalt feladatok végrehajtását szolgálja. A Korm. határozat1. által előírt felülvizsgálat a Nemzeti Együttműködés Programjába illeszkedik, melyben a Kormány vállalta, hogy a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli, a közjó szolgálatába állítja, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli, ezzel összhangban elsősorban az elhivatottság és a szaktudás bázisán alapozva javítja a közszolgáltatások színvonalát annak érdekében, hogy azok hozzájárulhassanak hazánk gazdasági és társadalmi versenyképességének javításához. Ezzel összhangban az adminisztratív terhek csökkentése mind az ügyfelek, mind a hatóságok oldaláról, az ügyfelek választási lehetőségeinek bővítése, a magas színvonalú hatósági feladatellátás kereteinek biztosítása, megerősítése miatt vált szükségessé a hatósági eljárások általános szabályainak módosítása. Erre tekintettel az előterjesztés tárgya elsősorban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) módosítása, ehhez kapcsolódóan vált szükségessé további törvények kisebb módosítása is. Ezen túlmenően az előterjesztés a Kormány II. félévi munkatervéről szól 1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozatban előírt, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvényi feltételeket is rögzíti. Az előterjesztés a Ket. módosítását az alábbi főbb területeken valósítja meg. A) Társadalmi szervezetek részvétele a hatósági eljárásban Jelen módosítás értelmében a Ket. ebben a tárgykörben azt a szabályozási modellt kívánja bevezetni, hogy az érdekvédelmi, társadalmi szervezetek számára kizárólag érdekképviseleti minimumszabályokat rögzít, és az ágazati jogszabályok kompetenciájába utalja a további ügyféli jogok, ügyféli jogállás biztosításának lehetőségét.

4 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 4 B) Belföldi jogsegély A belföldi jogsegély tárgyában a módosítási javaslat a következő problémakörökre fókuszál. Az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő tekintetében a módosítás a megkeresés tartalma által ténylegesen felmerülő időigény alapján történő differenciálást alkalmaz. A jogalkalmazói visszacsatolások alapján a gyakorlatban számos esetben problémát jelent a megkeresések nem teljesítése, ezért a módosítás ösztönző rendelkezéseket épít be a belföldi jogsegély szabályai közé. C) Hivatalbóli eljárás A jogalkalmazói tapasztalatok alapján, valamint a Ket. egészének felülvizsgálata nyomán megállapítást nyert, hogy a hivatalból indult eljárások tekintetében a jelenlegi szabályozás nem megfelelő. Szükséges ebből a szempontból a Ket. olyan irányú módosítása, amely a kérelemre indult, valamint a hivatalból indult eljárások élesebb elhatárolásával biztosítja a megfelelő jogalkalmazást. D) Jegyzőkönyv A jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés szabályai pontosításra szorulnak, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szabályok értelmében bizonyos eljárási cselekményekről sem jegyzőkönyv, sem hivatalos feljegyzés készítése nem szükséges. Az előterjesztés ebben a tekintetben olyan szabályok megalkotását célozza, amelyek által az egyes eljárási cselekmények tételes nyomon követhetősége biztosítottá válik. E) Hatósági szerződés A joggyakorlat egységesítése érdekében indokolt a hatósági szerződés egyes általános elemeinek szabályozása: erre tekintettel a Ket. kiegészül a hatósági szerződés általánosan kötelező tartalmi elemeire vonatkozó szabályokkal. További jelentős módosítás, hogy a hatósági szerződés megszegése esetén a hatóság a végrehajtás elrendelése helyett a hatósági szerződés módosítását is kezdeményezheti, ha a Ket.-ben előírt szempontokat mérlegelve úgy ítéli meg, hogy utóbbi lehetőség a közérdek védelmét hatékonyabban valósítja meg. F) Hatósági ellenőrzés A módosítás e körben egyértelművé kívánja tenni a hatósági ellenőrzés kereteit, meghatározva elsődleges, valamennyi eljárásban érvényesülő szabályait. A hatósági ellenőrzés szabályrendszerének áttekintése során megállapítást nyert, hogy a hatóságok jelentős részénél bevett gyakorlatnak számít az ellenőrzési terv, amely segít átláthatóvá és tervezhetővé tenni a hatóságok munkáját, így indokoltnak mutatkozik általános keretszabályként ellenőrzési terv készítését, valamint az ellenőrzési jelentés nyilvánosságra hozatalát előírni.

5 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 5 G) Bírságolási szabályok eljárásjogi alapjainak megteremtése a Ket.-ben A Ket. szabályainak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Ket.-ben mint eljárási kódexben az anyagi jogi bírságolási rendelkezések keretjellegű szabályozásának hiánya az egyes eljárásokban partikuláris szempontrendszerek érvényesülését eredményezte. A módosítási javaslat keretszabályok megalkotását tűzte ki célul annak érdekében, hogy egységes dogmatikai alaphoz igazodjon az ágazati bírságolási rendszer. Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében a módosítás a bírságkiszabás lehetőségének objektív és szubjektív határidő megállapításával történő szűkítését eredményezi. H) Végrehajtási eljárás A végrehajtási eljárás egyszerűsítése érdekében a törvény lényegesen megváltoztatja a hatósági végrehajtás szabályait. Ennek keretében a módosítás egyik fontos eleme egyrészt az, hogy a törvény szakít a végrehajtás elrendelésének előírásával az eljárások gyorsítása érdekében. Az egyéb végrehajtási eljárások, így a meghatározott cselekmény végrehajtása az adott kérdésben szakértelemmel bíró hatóságnál maradnak. I) Eljárási költség A Ket. jelenleg hatályos rendelkezései elnagyoltan kezelték az eljárási költségeket, és ez az alulszabályozottság a jogalkalmazói visszajelzések alapján a gyakorlatban is problémát okozott. A módosítási javaslat így nem kerülhette meg az eljárási költségekkel, az e költségek előlegezésével és viselésével kapcsolatos, a korábbinál részletesebb szabályozás kialakítását. A kérelemre és hivatalból indult eljárások élesebb elhatárolásával összefüggésben meghatározásra kerülnek az eljárási költségek előlegezésének és viselésének szabályai. J) Az elektronikus ügyintézés feltételeinek újraszabályozása Az előterjesztés az elektronikus ügyintézés keretszabályait elvi éllel újra kívánja szabályozni. Célja, hogy olyan szabályozási környezetet alakítson ki, amely a személyes adatok kezeléséhez szükséges garanciák biztosítása mellett lehetővé teszi a korszerű informatikai lehetőségek kihasználását, az e- közigazgatás gyakorlati megvalósítását A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1116/2011. (IV. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat2.) foglalt feladat végrehajtását szolgálja.

6 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 6 A Korm. határozat2. által előírt felülvizsgálat a hatósági ügyintézés racionalizálási folyamatába illeszkedik. A miniszter és munkaszervezete, a minisztérium elsődleges funkciója az ágazati irányítás és ellenőrzés, a jogalkotási feladatok ellátása, valamint a stratégiaalkotás és stratégiai feladat-ellátás, valamint az intézményfenntartói feladatok. Ezektől a funkcióktól idegen az egyedi hatósági ügyek intézése, mint például az ügyfélfogadás, a kiadmányozás, helyszíni ellenőrzés és egyéb hatósági tevékenységek megszervezése, és emellett a minisztérium által ellátandó ágazati irányítási és egyedi felügyeleti feladatok egyidejű ellátása. Erre tekintettel az előterjesztés összefoglalja, hogy mely, jelenleg miniszteri hatósági, illetve szakhatósági feladat- és hatáskörök más közigazgatási szervre való áttelepítésére, adott esetben megszüntetésére van lehetőség a hatékonyabb ügyintézés és az ügyfélbarát közigazgatás színvonalának emelése, valamint a miniszterek ágazati irányító szerepének biztosítása érdekében. A tárcák javaslatai alapján összességében a hatósági ügyek 40%-a telepíthető át másik szervhez vagy szüntethető meg az alábbi adatok alapján, illetve bontásban. Több esetben megszüntethető például a miniszteri egyetértési, véleményezési jog (pl. az egészségügyi közvetítői tanfolyam szervezése és vizsgáztatásra irányuló tevékenység engedélyezése tekintetében az igazságügyért felelős minisztert megillető egyetértési jog esetében, amely esetében ez az uniós joggal való összhangot is szolgálja). Emellett a másodfokú ügyek elenyésző számára több esetben a fellebbezés kizárása indokolt szakmailag (pl. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági ügyeiben), illetve szakmai szempontból más központi hivatalhoz, kormányhivatalhoz javasolt áttelepíteni a miniszteri hatósági hatáskört (pl. az Egészségügyi Engedélyezési Közigazgatási Hivatalhoz a külföldi tartózkodás ideje alatt szükségessé vált gyógykezelés költségeinek megtérítésére vonatkozó hatáskört, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezésére vonatkozó hatáskört). Tárca Összesen hatáskör Megszüntethető miniszteri hatáskörök (ebből a hatósági ügyfajta megszüntetésével) Szakértői egyeztetés alatt álló kérdések A hatáskör fenntartása a tárca álláspontja szerint indokolt Belügyminiszter (1) 1 26 Honvédelmi miniszter 38 8 (--) 30

7 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 7 Közigazgatási és igazságügyi miniszter 32 5 (--) Külügyminiszter Nemzetgazdasági miniszter Nemzeti erőforrás miniszter Nemzeti fejlesztési miniszter Vidékfejlesztési miniszter 26 7 (--) (1) (1) (1) Összesen: (4) A kormány-előterjesztés szükségességének okai A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés részben a Korm. határozat1.-ben előírt felülvizsgálat végrehajtásához szükséges jogszabály-módosításra tesz javaslatot, részben pedig az elektronikus ügyintézés jelenlegi jogi szabályozásával kapcsolatos egyes problémákat kívánja orvosolni. Az elektronikus ügyintézés jelenlegi szabályozása túlszabályozott, parciális informatikai fejlesztési érdekeket szolgál, az információs társadalom elvárásainak nem tud megfelelni, továbbá akadályozza az alkotmányos önrendelkezési jog érvényesülését, és ezáltal az érdemi fejlődés gátjává vált. A szabályozás átalakításának indoka A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés a felülvizsgálat eredményeként áttekintést ad arról, hogy - mely ügyekben szüntethető meg a miniszteri hatáskör, erre vonatkozóan tartalmazza a szükséges törvény- és kormányrendelet-módosítási javaslatokat is, - mely ügyekben és milyen szakmai megfontolások alapján tartja szükségesnek a tárca a miniszteri hatósági hatáskör fenntartását.

8 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 8 Ennek alapján az előterjesztés 1. melléklete a Ket.-módosítással integráltan a törvénymódosítás, a 2. melléklet a kormányrendelet-módosítás tervezetét, valamint ezek indokolását tartalmazza. Ezt követően a részletes előterjesztés a felülvizsgálat eredményének, a tárcaálláspontok rövid szöveges összefoglalását tartalmazza tárcánkénti bontásban, amelyhez a változások áttekinthetősége érdekében informatív jelleggel táblázatos melléklet is tartozik. Megjegyzendő, hogy a közigazgatási egyeztetés keretében megküldött előterjesztés külön mellékletekben tartalmazta az ún. horizontális hatáskörök tekintetében összeállított táblázatokat, vagyis azokat az eljárásokat, amelyekben feladatköre szerint több miniszter is érintett és a szabályozási rendszer átalakítása, bármely hatáskör áttelepítése széles körű adott esetben összkormányzati megegyezést feltételez. A közigazgatási egyeztetés keretében ezekkel kapcsolatban az alábbi megegyezések, döntések születtek. A szakképzéssel összefüggő hatósági hatáskörökkel kapcsolatos munkaanyagot a KIM átadta az NGM részére további felhasználásra arra figyelemmel, hogy folyamatban van a szakképzésről szóló törvény koncepcionális felülvizsgálata, módosítása, indokolt, hogy ennek keretében kerüljön sor a miniszteri hatósági hatáskörök fenntarthatóságának tisztázására is. A szakképzési hatósági ügyek a külügyminiszter kivételével minden minisztert érintenek 13 hatósági ügyben, 2 ügyben pedig kifejezetten csupán a belügyminisztert és a honvédelmi minisztert. A megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatban a szabályozásban első helyen érintett NGM álláspontja szerint nincs akadálya annak, hogy az idáig kizárólagosan miniszteri szinten telepített hatáskört egyes termékek esetén alacsonyabb szintű szerv/hatóság vegye át, azaz vegyes rendszer alakuljon ki. A konkrét ügyfajták az érintett tárcáknál a bevett csoportosításban jelennek meg. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos hatósági hatáskörök tekintetében részben volt lehetőség a miniszteri hatáskör áttelepítésére, a szabályozásért felelős NEFMI egyetértésével a részletes előterjesztésben az egyes tárcáknál szerepelnek az ezzel kapcsolatos eredmények. Az igazságügyi szakértői névjegyzékkel kapcsolatos szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos eredményeket a KIM érintett szakterülete álláspontjának ismeretében szintén az egyes tárcáknál tartalmazza az előterjesztés, akár csak a minisztereket megillető egyetértési, véleményezési joggal kapcsolatos módosítási lehetőségeket.

9 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés meglévő közfeladat, hatósági ügyintézés hatékonyabb ellátására, fejlesztésére irányul az ügyfélbarát, professzionális közigazgatás kialakítása érdekében A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés meglévő közfeladat (hatósági ügyintézés) hatékonyabb ellátására irányul a miniszterekhez telepített hatósági, szakhatósági hatáskörök felülvizsgálatával a hatékonyabb közigazgatás kialakítása érdekében. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. Jogalkotás A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában A Korm. határozat1.-ben megfogalmazott célok megvalósításához a Ket. és egyes ágazati törvények módosítására tesz javaslatot az előterjesztés. Emellett a törvényi szabályok módosítása okán azonos hatálybalépés mellett szükségessé válik egyes végrehajtási szabályok módosítása is, valamint az elektronikus ügyintézés tárgykörében számos új végrehajtási rendeletet is ki kell bocsátani A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában A Korm. határozat2. 3. pontja szerint a felülvizsgálat alapján szükségessé váló a) törvényi és kormányrendeleti szintű módosításokat a feladatkörrel érintett miniszterek szövegszerű javaslatai alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter készíti elő, b) miniszteri rendeleti szintű módosításokat a vonatkozó kormányzati döntéseknek megfelelően a feladatkörrel érintett miniszter készíti elő a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával.

10 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 10 A folyamatban lévő jogszabály-módosításokra tekintettel egyes, az előterjesztés keretében leegyeztetett törvény- és kormányrendelet-módosítást nem az előterjesztés tartalmaz, ezekről a külön ügyekről az előterjesztés melléklete ad áttekintést Egyéb intézkedés A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában az előterjesztés eredménye alapján a feladatkörrel rendelkező tárcáknak gondoskodniuk kell a hatáskör megszüntetésével, áttelepítésével járó szervezeti-infrastrukturális változtatásokról, áthelyezésekről Alternatívák A Korm. határozatokra tekintettel alternatíva nem merül fel. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Programjának több pontjához is kapcsolódik. Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Programja 1. Fejezet 1.2. címének Életszerű, egyszerű, ügyfélbarát szabályozást! című alpontja alapján a nemzeti ügyek kormányának felül kell vizsgálnia minden, a vállalkozások működését korlátozó előírás indokoltságát, életszerűségét, összevetve a betartásukhoz szükséges vállalkozói költségekkel. [ ] A hosszú és bonyodalmas előzetes hivatali engedélyezéseket is egyszerűsíteni kell vagy ki kell iktatni. Meg kell szüntetni a vállalkozások működését felügyelő állami szervek büntetésben való érdekeltségét. Csökkenteni kell a vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségét, megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy az államigazgatásban rendelkezésre álló információkat a vállalkozóktól kéri be újra és újra egy állami intézmény. Az államigazgatás és a vállalkozók közötti kapcsolatban közvetítő nélkül használható, egyszerű, egyértelmű együttműködési módokat és elektronikus platformokat szükséges létrehozni. Az új kormánynak aktív részt kell vállalnia az Európai Unió bürokráciaellenes, a szabályozás egyszerűsítését célzó törekvéseinek megvalósításában. Az előterjesztés a Nemzeti Együttműködés Program 5. Fejezet 5.2. címének Hiteles, őszinte a választópolgárok bizalmára épülő kormányzás című alpontjához kapcsolódik, annak megvalósítását szolgálja. A Nemzeti Együttműködés Programja szerint a [ ] Nemzeti Ügyek Kormánya helyre fogja állítani a magyar állam tekintélyét. Közigazgatási rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába állítja. Újra kell építeni az államot, ebben kulcsszerepe van a szaktudás és elhivatottság érvényre juttatásának és annak, hogy visszaadjuk a közigazgatás rangját. Csak így

11 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 11 teremthető meg az erős és hatékony állam, amely a társadalom bizalmából képes újra megerősíteni a demokrácia alapintézményeit és a jogállamiság értékrendjét. 4. Előzmények, kapcsolódások 4.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában A helyi önkormányzatokról szóló, a Belügyminisztérium előkészítésében álló új törvény tervezete elsősorban a hatáskör-telepítési és kizárási szabályok kapcsán érinti a Ket.-et A helyi közigazgatás 2013-tól tervezett átszervezése, a járások és járási hivatalok kialakítása magával vonhatja a Ket. további módosításának szükségességét A Széll Kálmán Terv végrehajtása érdekében létrejött bürokráciacsökkentési munkacsoport tevékenysége keretében előkészített stratégiai lépések az előterjesztést érinteni fogják, így a tartalmi keretek összehangolása szükséges a következő szabályozási kérdésekben: a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése keretében közhiteles nyilvántartások közötti adattovábbítás és adategyeztetés egyszerűsítése; a nyilvántartások adattartalma közötti párhuzamosságok megszüntetése; a hatóságok bírságolási gyakorlatának fejlesztése és hatósági ellenőrzési szabályok módosítása; a hatósági határozatok nyilvánosságának biztosítása; a természetes személyek adminisztratív terheinek csökkentése; kormányablakok tevékenysége kapcsán felmerülő adattovábbítási szabályok módosítása Az előterjesztéshez közvetetten kapcsolódik az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésére és a természetes személyek adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló tartalma alapján a KIM Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkárságának előkészítése alatt álló Egyszerűsítési Program Projekt A BM megkezdte a szabálysértési szabályozás felülvizsgálatát, mely az anyagi jogi bírságolás rendszerét illetően érinti az előterjesztést Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló KIM előterjesztésben foglalt törvénytervezet 108. (1) bekezdésére tekintettel a módosítási javaslat szövege a társadalmi szervezet kifejezés helyett az egyesület terminológiát alkalmazza.

12 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában Az előterjesztés egyeztetése alapján született megállapodások alapján előkészület alatt állnak a Korm. határozat2. 3. pont b) alpontja alapján a miniszteri rendeleti szintű módosítások, amelyeket a feladatkörrel érintett miniszterek készítenek elő a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával A helyi közigazgatás átszervezése, a járások és járási hivatalok kialakításán alapul több, a tárcák által javasolt hatáskör-áttelepítés is, a konkrét megvalósításra az erre vonatkozó előterjesztésben kerülhet sor január 1-jei hatálybalépéssel Az előterjesztést érinti az Országgyűlés előtt jelenleg tárgyalás alatt álló, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/3499. számú törvényjavaslat Az új Polgári Törvénykönyv a birtokvédelmi eljárás szabályozását illetően érinti jelen előterjesztést A helyi önkormányzatokról szóló, előkészítés alatt álló törvénytervezet a pénzügyi gondnokok névjegyzékének vezetésére vonatkozó hatáskör tekintetében kapcsolódik az előterjesztéshez A szaktárcák előzetes jelzése alapján az Országgyűlés évi őszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programból az alábbi törvényjavaslatok kapcsolódnak az előterjesztéshez: o a hadisírok és hősi emlékművek védelméről, o a köznevelésről, o a felsőoktatásról, o a szakképzésről szóló törvényjavaslat A címer és a zászló használatának részletes szabályairól szóló sarkalatos törvény javaslata a címert és a nemzeti lobogót tartalmazó védjegy lajstromozásához szükséges engedély, továbbá a nemzetközi vásáron, valamint nemzetközi kulturális és társadalmi jellegű rendezvényen a Magyar Köztársaságra utaló elnevezés és címer használatának az engedélyezése tekintetében érinti az előterjesztést.

13 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A klímapolitikai hatáskörváltozásról szóló kormány-előterjesztés a Korm. határozat2. célkitűzéseitől eltérően arra tesz javaslatot, hogy a klímapolitikával kapcsolatos hatósági feladatok egységes kezelésének érdekében indokolt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Emisszió-kereskedelmi osztály feladatainak áthelyezése az EU ETS végrehajtását végző, klímapolitikáért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, amely már jelenleg is kezel klímapolitikai hatósági ügyeket, vagyis az előterjesztés alapján bővül a miniszter hatósági hatáskörének terjedelme. Az előterjesztés részletes szakmai indokolást tartalmaz a hatáskör-telepítés szükségességéről, megalapozottságáról Folyamatban van a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosítása, ez is tartalmaz a jelen előterjesztés egyeztetése keretében szükségessé vált módosításokat. Ennek keretében kerül sor Népi iparművész minősítő cím adományozására, a népi iparművészeti alkotások minősítésére vonatkozó törvényi keretszabályok megalkotására is, mivel a szabályozás koncepcionális áttekintése vált szükségessé A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítására irányuló törvényjavaslat a foglalkoztatási rehabilitációs szakértői tevékenységre jogosultakról való nyilvántartás vezetésére vonatkozó miniszteri hatáskört érinti A felvonókkal és mozgólépcsőkkel kapcsolatos ellenőri engedélyek kiadására vonatkozó szabályozás teljes, koncepcionális felülvizsgálatára 2012-ben kerül sor, ebbe illesztendő a hatásköri kérdés újragondolása is Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása folyamatban van, ebben történik meg a miniszteri hatásköri szabályok módosítása is Az egyeztetés alatt álló, az egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról szóló VM rendelet tervezete több ponton érinti a VM-hez tartozó miniszteri hatósági hatásköri szabályokat. Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet gondoskodott az ionizáló sugárzással kapcsolatos miniszteri hatósági hatáskör áttelepítéséről.

14 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Európai uniós kapcsolódások A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére vonatkozó egyes hatáskörök áttelepítését notifikálni szükséges a Bizottság részére. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére vonatkozó hatáskör áttelepítése nem jár notifikációs kötelezettséggel, ugyanakkor a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdése alapján az iparügyekért felelős miniszter tájékoztatja a Bizottságot az e rendeletben a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére, bejelentett szervezetté válása kezdeményezésére és a kijelölt szervezetek ellenőrzésére vonatkozóan előírt rendelkezésekről és azok minden módosításáról. Tárgybeli tájékoztatási kötelezettség tehát a nemzetgazdasági minisztert terheli. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztés mellékletét képező törvénytervezet törvényjavaslatként való tárgyalása során sürgős tárgyalás kérése indokolt, mivel csak így biztosítható, hogy a törvényjavaslatot 2011 novemberében elfogadja az Országgyűlés, amely elektronikus ügyintézési szabályozás ÁROPprojekttel való összefüggése miatt szükséges. A törvényjavaslatról a Tisztelt Ház a tervezett ütemezés szerint november i ülésén dönthet. A törvényjavaslat rendelkezései az Országgyűlés részéről kétharmados döntést nem igényelnek. 7. Társadalmi egyeztetés A tárcaközi egyeztetés során a következő szervezetek bevonását tervezzük: 7.1. Országgyűlési biztosok Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa Adatvédelmi biztos Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa Nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési biztosa 7.2. Fővárosi és megyei kormányhivatalok 7.3. Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 7.4. Szakmai kamarák Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

15 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 15 Magyar Országos Közjegyzői Kamara Magyar Orvosi Kamara Magyar Ügyvédi Kamara 7.5. Szakmai érdekképviseleti, civil szervezetek 7.6. Szakszervezetek 7.7. Egyetemek Fővárosi Jegyzők Egyesülete Jegyzők Országos Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Közigazgatási Bírák Egyesülete Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Levegő Munkacsoport Magyar Faluszövetség Magyar Közigazgatási Társaság Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Jogú Városok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Országos Környezetvédelmi Tanács Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Városi Jegyzők Egyesülete Budapesti Önkormányzatok Szövetsége Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete Budapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem

16 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Vitás kérdések Károli Gáspár Református Egyetem Miskolci Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem A miniszteri hatósági jogköri felülvizsgálat kapcsán még egyeztetés alatt álló kérdéseket a részletes előterjesztés tartalmazza. 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): 3.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában A Ket január 1-jén hatályba lépett módosításain túl szükség van a Ket. átfogó tartalmi reformjára is, mivel bizonyos eljárási kérdések és jogintézmények tekintetében a jogalkalmazás tapasztalataira támaszkodva azok koncepcionális felülvizsgálata vált indokolttá. A felülvizsgálat elvi alapjául szolgáló szabályozási koncepció széleskörű egyeztetését követően, arra alapozva állította össze a tárca a törvénymódosítás tervezetét. A minél megalapozottabb szabályozás kialakítása érdekében a továbbiakban is a lehető legszélesebb körű egyeztetéssel tervezi a tárca a munkaanyag kidolgozását, a kormányzati, önkormányzati és nem kormányzati szervek, szervezetek bevonásával. A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában vállalta, hogy a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli, a közjó szolgálatába állítja, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli, ezzel összhangban elsősorban az elhivatottság és szaktudás bázisán alapozva javítja a közszolgáltatások színvonalát annak érdekében, hogy azok hozzájárulhassanak hazánk gazdasági és társadalmi versenyképességének javításához.

17 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 17 A módosítás elvi szintű célja az eljárások menetének lehető leghatékonyabbá tétele az ügyfelek terheinek lehetőségek szerinti csökkentése és a hatóságok helyzetének optimalizálása mellett. Ennek részeként a törvény új alapokra helyezi az elektronikus ügyintézés szabályait is, amelynek célja segíteni az innovatív, valamint az ügyfelek számára kényelmesebb megoldások minél gyorsabb elterjedését, s ezáltal a költségtakarékosabb megoldások alkalmazásba vételét is lehetővé teszi. A módosítási javaslat a hatékony, kiszámítható hatósági működés érdekében újragondolja és rendszerbe ágyazza a hatósági ellenőrzésre, a végrehajtási eljárásra az eljárási költségre vonatkozó szabályokat, emellett megteremti az anyagi jogi bírságolási rendszer általános eljárási keretszabályait. A módosító javaslat emellett a jogalkalmazói tapasztalatokra figyelemmel több pontosító, egyértelműsítő, a hatósági eljárást gyorsító rendelkezést tartalmaz például a belföldi jogsegély, a jegyzőkönyv-készítés és a kizárás szabályaira vonatkozóan A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosítása tárgyában A hatósági ügyintézés racionalizálási folyamatába illeszkedik a miniszterhez telepített hatósági ügyek felülvizsgálata. A miniszter és munkaszervezete, a minisztérium elsődleges funkciója az ágazati irányítás és ellenőrzés, a jogalkotási feladatok ellátása, valamint a stratégiaalkotás és stratégiai feladat-ellátás, valamint az intézményfenntartói feladatok. Többek között az ügyfélfogadás, a kiadmányozás, a helyszíni ellenőrzés és egyéb hatósági tevékenységek megszervezése nagy nehézséget jelenthet a más feladat ellátására létrejött minisztérium számára, a minisztérium által ellátandó ágazati irányítási és egyedi felügyeleti feladatok egyidejű ellátása mind a hatóságok, mind az ügyfelek számára jellemzően terhet jelent. Mindezek alapján a KIM koordinációja mellett megtörtént a kormányzati struktúra felülvizsgálata, amely során összességében a jelenleg miniszternek címzett hatósági hatáskörök mintegy egyharmadának megszüntetése, áttelepítése minősült indokoltnak. A racionalizálás, egyszerűsítés megvalósítása az alábbi példákkal érzékeltethető. A feleslegesen be nem avatkozó állami szerepvállalás megteremtése érdekében több olyan hatósági ügyfajta is megszűnik, melyek felett eljárt az idő, nem illeszthetők be a szolgáltató közigazgatás rendszerébe. Így a közlekedési igazgatás terén több hatósági ügyfajta megszüntetésére (pl: jármű fajtája megváltoztatásának megtiltása) sor kerül a Kormány döntése alapján. A felülvizsgálat eredményeként a miniszterre telepített hatósági hatáskörök mintegy 40 %-a kerül át más hatóság hatáskörébe vagy szűnik meg mint hatósági ügyfajta, költséghatékonyabbá, egyszerűbbé téve ezzel az állami feladatellátást. Így például a határátkelőhelyen előterjesztett, három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti eljárások lefolytatására ezentúl a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal rendelkezik hatáskörrel, illetve a katasztrófavédelemmel kapcsolatos hatáskörök mindegyike átkerültek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. Más esetekben a miniszterre telepített hatáskörök alapos felülvizsgálata arra az eredményre jutott, hogy a hatáskör áttelepítése egyes esetekben a szakmaiságot, a feladat hatékony ellátását veszélyeztethetné, vagy éppenséggel az új struktúra kialakítása a jelenlegi költségvetési helyzettel összevetve aránytalan terhekkel járna. Így például szakmapolitikai okok alapján (pl.: konzuli eljárás egységessége), vagy hatályos nemzetközi szerződéses rendelkezésekre tekintettel számos hatáskör a minisztereknél

18 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 18 maradt. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Dr. Szabó Erika államtitkár, tel.: , 4. Részletes kommunikációs terv: A kijelölt nyilatkozó sajtómegkeresés esetén tájékoztatást nyújt a sajtó munkatársainak.

19 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 19 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei I.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó törvények módosítása tárgyában A közpolitikai cél megvalósításához alapvetően jogszabály-módosítás szükséges, a Ket. módosításának előkészítéséhez, egyeztetéséhez külön anyagi, személyi feltételek biztosítására nincs szükség. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezések körében a jelenlegi szolgáltatások minimális átalakítás mellett fenntarthatóak, ez a fenntartás további anyagi vagy személyi feltételeket szintén nem igényel. Az előterjesztésben rejlő előnyök ugyanakkor csak abban az esetben érvényesülhetnek, ha a meglévő szolgáltatások mellett új szolgáltatásokat is kialakítanak, fejlesztenek. Új szolgáltatások kialakítása esetén a jogszabály értelmében szabályozott ügyintézési szolgáltatást csak az elektronikus ügyintézési felügyelet engedélye vagy az e hatóságnak tett bejelentés alapján lehet nyújtani. E felügyelet feladatait az átalakított Kormányzati Iratkezelési Felügyelet (KIM-KIF) látná el (éves költség ~40 M Ft). Az új szabályozások kidolgozásának feladatát az ÁROP as akcióterv már figyelembe veszi, erre a célra pályázatos keretet biztosít. A törvényben megjelenő új adatkapcsolati illetve átalakításai szolgáltatások kialakításához szükséges fejlesztésekre a forrásokat az EKOP as akcióterv (jelenleg javaslat) tartalmazza. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezések vonatkozásában a törvényjavaslat kockázatai és azok javasolt kezelése az alábbi: 1. Gyenge politikai és köztisztviselői elköteleződés A törvényjavaslat elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos végrehajtásának sikere nagymértékben attól függ, hogy milyen mértékben sikerül elfogadtatni, megértetni a tisztviselői karral a jogszabály által megvalósítani kívánt új értékek, szemlélet képviseletét, illetve milyen mértékben sikerül világossá tenni, hogy mely meghatározó stratégiai dokumentumhoz, azok melyik céljának megvalósulásához járul hozzá a jogszabály. A kockázat kezelése: A jogszabály végrehajtásának erős politikai támogatása, a vezetői elkötelezettség biztosítása, a tisztviselők észrevételeinek, véleményének visszacsatolása. 2. A közvetlenül állami kiadás alá nem sorolható tételek azonosítása A nevesített nyilvántartási kötelezettségek (pl. bejelentés- és engedélyköteles szabályozott ügyintézési szolgáltatások nyilvántartása, szabályozott ügyintézés körébe nem sorolt elektronikus szolgáltatások nyilvántartása, általános cégképviseleti meghatalmazások elektronikus

20 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 20 nyilvántartása, ügyintézési rendelkezések nyilvántartása, hivatalos tájékoztatást tartalmazó honlapok nyilvántartása) új feladatokat jelentenek az érintett közigazgatási intézményeknek. A kockázat kezelése: Az EKOP keretében kellő forrás biztosítása az új nyilvántartási rendszer kialakítására. A nyilvántartást vezető szervezetek számára a működéshez szükséges forrás biztosítása. 3. A szabályozott és a nem szabályozott szolgáltatások nyújtásában szerepet játszó intézményi kataszter elkészítése A Magyary program keretében elkészült a közigazgatás intézményi- és feladatkatasztere, ám a törvényjavaslat szabályozási modelljében számos olyan új szabályozott szolgáltatás (például azonosítás, kézbesítés, hivatalos tájékoztatás) szerepel, amelynek bevezetésében nem csak az állami és az önkormányzati szervek játszhatnak szerepet, hanem más közszolgáltató intézmények is (például Magyar Posta). A kockázat kezelése: A nem szabályozott és a szabályozott szolgáltatások nyújtásában szerepet játszó intézményi rendszer feltérképezése. 4. Az igazgatási szolgáltatási díj várható éves bevétele Az elektronikus ügyintézési felügyelet eljárásáért a miniszter rendeletében meghatározott, az eljárás költségéhez igazodó mértékű igazgatási szolgáltatási díj várható éves bevételének becslésével egyelőre nem rendelkezünk. A kockázat kezelése: Meg kell becsülni az igazgatási szolgáltatási díj várható éves bevételét, amely némiképp csökkentheti a jogszabály bevezetésének költségeit. 5. A szubszidiaritás elvének érvényesítése A törvényjavaslat fontos célja a decentralizálás, így a technikai és műszaki megvalósításnak, illetve a szabályozott eljárásoknak lehetőleg azon a legalacsonyabb szolgáltatói szinten kell megjelennie, ahol ehhez a legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek. Ez jelentős jogi, közigazgatási, műszaki, technikai ismereteket kíván meg az állami és az önkormányzati intézményeknél dolgozóktól, valamint a felelősségvállalásnak egy új szintjét. Ez valószínűleg ellenállást fog kiváltani az állami és önkormányzati intézményrendszerben dolgozókban. A kockázat kezelése: A jogszabály révén megszülető, a szolgáltatók által teljesítendő műszaki-, személyi- és pénzügyi feltételeket a lehető legpontosabban meg kell határozni, illetve a szabályok alkalmazásához folyamatos tanácsadást kell biztosítani.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. április 19-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tervezet ELŐTERJESZTÉS. a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tervezet EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Iktatószám: 13442-4/2014/JOGI Tervezet ELŐTERJESZTÉS a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER XIX/898/2/2010. TERVEZET! Készült: 2010. június 24-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Nemzeti Fejlesztési Miniszter KIM/ / /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. június 17-én ELŐTERJESZTÉS az állami

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA Iktatószám: BM/ 16675-1 /2016. Jóváhagyom: ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV (Tervezet) A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA ÁLTAL A 2017. ÉVRE MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

TERVEZET. A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER 1 VM/ /2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2013. szeptember 18-án TERVEZET A települési önkormányzatok részére a nem közművel

Részletesebben

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI.

A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT TÜKRÖZI. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/1351/2010. TERVEZET a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályairól Budapest, 2010. február 2 1. Az egyeztetés alapadatai EGYEZTETÉSI

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításának célja a nem

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Előterjesztés. a Kormány részére. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/9761/2009. Előterjesztés a Kormány részére a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról 2009. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Szakcsoport nap 2016. február 5. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február

ELŐTERJESZTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról. Budapest, 2011. február BELÜGYMINISZTER BM-1857/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. -án ELŐTERJESZTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER FM/JGF/1218/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének rendelkezései szerint: NEM NYILVÁNOS Készült: 2015. szeptember 8-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az erdőgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2011. ( ) NEFMI rendelete az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER ALATT A szélessáv-fejlesztés jogi környezetének felülvizsgálata: építési engedélyezés egyszerűsítése, közműadó alóli mentesség dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.880-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek kormányzati szervezetalakítással összefüggő

Részletesebben

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31.

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31. JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ÁROP-1.A.5-2013-2013-0014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Határozatok Tára. I. A kormányzati részvétel általános szabályai. II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

Határozatok Tára. I. A kormányzati részvétel általános szabályai. II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 134. szám 22645 IX. Határozatok Tára A Kormány 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról 18/2011. (IV. 29.) a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/1997. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben