Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága Ügyszám: 04/723-42/2011. Tárgy: Összefoglaló Ügyintéző: dr. Rácz Vanda Telefon: ÖSSZEFOGLALÓ A Hatósági Eljárási Bizottság Munkacsoportjának tevékenységéről megállapításairól, és a Ket. egységes alkalmazásával kapcsolatos javaslatairól 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34) I. A szakigazgatási szervek által használt, központilag elrendelt iratminták Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz tartozó 14 szakigazgatási szerv és a törzshivatal közül 7 szervezeti egység jelezte, hogy a közigazgatási eljárások során a központi irányító szerve által bevezetett, és kötelezően alkalmazandó iratmintákat használ: Igazságügyi Szolgálat: Az iratmintákat 2006-ban vezette a Központi Igazságügyi Hivatal, a korszerűsítést már saját maguk végezték. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság: Az ONYF által bevezetett iratmintát alkalmazzák. Szociális és Gyámhivatal: A gyermekotthon, nevelőszülő, nevelőszülői hálózat, szakszolgáltatás ellenőrzésénél használnak a központi szerv által kötelezően elrendelt iratmintát. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság: Az élelmiszer ellenőrzés területén van központi irányítószerv által elrendelt iratminta és eljárásrend. Közlekedési Felügyelet: A közúti területen a jogszabályban előírt a munkakezdés bejelentéséről szóló nyomtatványt, a jármű területen a járművezetés, utánképzés ügyeiben a Nemzeti Közlekedési Hatóság szabályzataiban található, és informatikai eszközökkel használható nyomtatványokat alkalmazzák, de ezek korszerűsítése elmaradt. A korszerűsítés után az iratmintát el fogják helyezni a hivatal honlapján. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az NFH Hatósági és Jogi Főosztálya által kiadott iratmintákat használják. Munkaügyi Központ: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat iratmintáit használják. Növény és Talajvédelmi Igazgatóság: A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII.27.) Korm.rendelet 4. (1) bekezdés f) pontja alapján az MgSzH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során. II.

2 Jogászi közreműködés igénybevétele A szakigazgatási szervek közül kettő, a Földművelésügyi Igazgatóság és a Közlekedési Felügyelet jelezte, hogy munkájuk során olyan jogászi ismeretekre van szükség, amellyel a hatóság specialistái nem rendelkeznek. A Földművelésügyi Igazgatóság esetében az ügyészi intézkedések végrehajtása, valamint a szabálysértési és büntetőeljárások kezdeményezése okoz gondot. A Közlekedési Felügyelet esetében a fellebbezések felterjesztése, és végrehajtási eljárások lefolytatása során igényelnék a törzshivatal jogászainak közreműködését. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a Szociális és Gyámhivatal, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, az Igazságügyi Szolgálat esetében a jogászi szakértelmet kívánó hatósági feladatokat saját szakembereikkel meg tudják oldani. III. Számítástechnikai együttműködés A számítástechnikai együttműködés területén a Földművelésügyi Igazgatóság jelzett hiányosságot. A hivatal honlapja nem tartalmazza az igazgatóság által összeállított tájékoztató anyagot. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság jelezte, hogy a végrehajtás tárgyában rendszeres, jól működő informatikai kapcsolatot építettek ki Pénzügyi Főosztállyal. Az Igazságügyi Szolgálat problémaként jelezte, bár a kérelem elektronikus beadására lehetőség van, a rendszer a kötelező mellékleteket nem tudja fogadni, ezért hiánytalan, elbírálásra alkalmas kérelmet nem lehet ezen az úton benyújtani. Ugyancsak gondot jelent, hogy a döntéseket nem lehet a központi elektronikus rendszeren továbbítani. A Közlekedési Felügyelet javasolta, hogy a forgalomba helyezési eljárásokban elektronikusan kereshessék meg a szakhatóságokat. IV. A Ket. alkalmazásával kapcsolatos problémák 1. Anyanyelv használata Külföldi magánszemély esetén mikor lehet magyar nyelvet használni az eljárásban? A munkacsoport szerint a Ket. 9. (1) bekezdés értelmében a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közigazgatási hatóságnak csak a Ket ában szabályozott eljárások azonnali intézkedést igénylő 2

3 hivatalból indult eljárás esetén, illetve az azonnali jogvédelmet kérő természetes személy esetében kell biztosítani az anyanyelv használatának feltételeit. A Ket. 10. (2) bek. esetén, ha a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél vállalja a fordítás vagy tolmács költségét az ügyfél kérelmére biztosítani kell a tolmácsot, vagy fordítót. A Ket. 60. (1) bek: szerint pedig ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 2. A panasz ügyek elhatárolása a Ket. 12. (2) alá tartozó közigazgatási hatósági ügyektől Hogyan lehet elhatárolni a közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet a panasztól, közérdekű bejelentéstől? Mindenekelőtt figyelembe kell venni a Legfelsőbb Bíróság BH. 2010/106. számú döntésében foglaltakat: A Legfelsőbb Bíróság ezen két jogszabályhely összevetése kapcsán szükségesnek tartja megjegyezni, hogy a Ket a szerinti panasz és bejelentés fogalma alatt legfeljebb egyes különös eljárási rendelkezések folytán panaszként nevesített, de tartalmát tekintve a Ket. szerint értelmezhető kérelmek esetére vonatkozik. Ettől el kell különíteni azokat az eseteket, amikor egy eljárás csak hivatalból indulhat, de az észlelés a Tv. (2004. évi XXIX. törvény.) a szerinti panasz vagy bejelentés alapján történik. Ez a panasz a Tv (2) bekezdésében rögzített fogalmából következik, amely szerint a panasz olyan kérelem, amely ugyan egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, de elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás (pl. a Ket.) hatálya alá. A panasz - mivel a panaszt tevő jogát orvosolja - főszabály szerint a panaszt elbíráló szerv (vagy annak irányítása, felügyelete alá tartozó alárendelt szerv) valamely tevékenysége folytán okozott érdeksérelem orvoslására irányul. A közérdekű bejelentés lényege ezzel szemben az, hogy az valamely harmadik fél által elkövetett jogszabálysértésre tekintettel - amely nem feltétlenül a bejelentőnek okozott jogsérelmet - a harmadik fél elleni eljárás lefolytatását célozza. Ez az eljárás azonban nem a bejelentő (vagy más) jogsérelmének reparálására irányul (a jogsérelem léte nem is feltétel), csak a köz érdekében alkalmazott szankciók, jogkövetkezmények (tipikusan bírság kiszabása) megállapítására irányuló hivatalból induló eljárás kezdeményezését jelenti, amely a jogsérelmet - ha van egyáltalán - legfeljebb közvetve, áttételesen (és részben) orvosolhatja. Jelen ügyben a 2007 júliusában tett bejelentések a Tv ai szerint kivizsgálásra kerültek, és az elsőfokú hatóság - figyelemmel felperes intézkedésről tájékoztató levelére - hivatalbóli eljárást - a bejelentés alapján - nem indított. A munkacsoport felhívja a figyelmet, hogy a panasz és az eljárás megindítására irányuló kérelem elhatárolásakor nagyon fontos szempont, hogy a kezdeményező megfelel-e a Ket. 15. (1) bekezdésbe foglalt ügyfél fogalomnak. Ha olyan személy fordul a hatósághoz panasszal, kérelemmel, aki a hatóság hatáskörébe tartozó eljárás során ügyfélnek minősül, mert az 3

4 ügy jogát, vagy jogos érdekét érinti, a beadványát eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni. 3. Tartalmazhat-e kötelezést a határozat az eljárásban szereplő, nem ügyféli jogállású személyre? Amikor a kérelmező egy út megépítésére szerződött beruházó, van-e lehetősége a hatóságnak az engedélyező határozatban egy, az ügyben nem ügyfélként szereplő személyt, pl. önkormányzatot kötelezni? Az önkormányzatot függetlenül attól, hogy a közlekedési jogszabály, törvény az út átadását mindkét félnek (Állam és Önkormányzat) kvázi kötelezővé teszi, - sem az önkormányzatot, sem az államot nem lehet határozattal szerződés, megállapodás megkötésére, illetőleg földhivatalnál történő eljárás lefolytatására kötelezni. Ebben az ügyben nem felelnek meg ugyanis Ket. 15. (1) bekezdésben foglalt ügyfél fogalomnak. Így nem marad más megoldás, mint hogy a kérelmező beruházás végző ügyfelet kell kötelezni e szerződésnek, megállapodásnak valamilyen formában történő megkötésére, és ezt követően az átvezetés iránti kérelemnek a földhivatalhoz történő benyújtására. 4. Kiskorú ügyfél képviselete Ki állapítja meg, hogy ki a kiskorú törvényes képviselője? A munkacsoport véleménye szerint a Ket. 15. (7) bekezdése alapján az eljáró hatóság kötelezettsége az eljárási képesség meglétének vizsgálata, és a törvényes képviselő bevonása az eljárásba. A gyámhatóságnak ebben az ügyben nincs hatásköre. A törvényes képviselőkről nincs nyilvántartás, a személyi adat és lakcímnyilvántartásból lehet adatokhoz jutni. 5. A belföldi jogsegély iránti megkeresés formája Belföldi jogsegély, és határidő meghosszabbítása esetén végzés, vagy levél formájában kerül sor az intézkedés megtételére? A belföldi jogsegély esetében eljárási cselekmény, ill. egy döntés meghozatalára kerül sor, ezért végzést kell hozni. A végzésre utal a Ket. 26. (2) bekezdése is. A belföldi jogsegélyt az adott szervnek meg kell küldeni, az ügyfél betekinthet az iratokba, arról másolatot is kérhet. A munkacsoport felhívja a figyelmet arra, hogy a belföldi jogsegély megadására megkeresett szerv levélben küldi meg a válaszát, ugyanis az adott ügyben a megkeresett szerv nem hatóság. 6. Az eljárás folytatása hiánypótlási felhívás késedelmes teljesítésekor Ha az ügyfél határidőre nem tett eleget az elrendelt hiánypótlási kötelezettségnek, ezért a hatóság a Ket. 31. (2) bekezdésébe foglalt 4

5 felhatalmazással élve a hatóság megszüntette az eljárást. A végzés elleni fellebbezés benyújtásával együtt az ügyfél pótolja a hiányt, mi a teendő? Az ügyfél nyilatkozata, vagy a hiánypótlás elmaradása esetén az eljárás megszüntetése lehetőség a hatóság számára. Nincs akadálya annak, hogy a Ket (2) alapján a hatóság visszavonja az eljárást megszüntető végzését és az eljárást folytassa. A Ket. 33. (3) bekezdés c) pontja alapján a hiánypótlási felhívás kibocsátásától, a hiánypótlásnak a fellebbezési kérelemmel együtt történő teljesítéséig terjedő időtartam nem számít bele az ügyintézési határidőbe. A munkacsoport álláspontja szerint ezért a felhívás kibocsátása, és az annak teljesítéseként megküldött iratok beérkezése közötti időtartam nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 7. Az eljárás megszüntetése és az áttétel Az ügy áttételével együtt szükség van-e a megyei fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának megszüntetésére? A munkacsoport szerint nincs. Az áttétel lényege, hogy ugyanaz az ügy fog folytatódni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél. A hibás értelmezést indokolt jelezni az NFH Hatósági és Jogi Főosztályának. 8. Az ügyintézési határidő meghosszabbítása végrehajtási eljárásban Meghosszabbítható-e a végrehajtási eljárásban az eljárási határidő? Javaslatok: A munkacsoport tagjai megállapodtak abban, hogy a Ket. 33. (7) bekezdése alapján a hatóság vezetője a végrehajtási eljárásban irányadó ügyintézési határidőket is meghosszabbíthatja. 9. Ügyintézési határidő az ellenőrzési eljárásban 9.1. Alkalmazható-e a hatósági ellenőrzésre a Ket. 33. (1) bekezdésben meghatározott 30 napos ügyintézési határidő? Javaslatok: A kérdés megválaszolását nehezíti, hogy a Ket. módosítás tervezete jelentős mértékben érinti az ellenőrzésre vonatkozó fejezetet. A Ket. módosítás tervezete szerint az ellenőrzés befejezésétől számított 10 napon belül kell megküldeni a jegyzőkönyvet. Más határidőt az országgyűlés honlapján közzétett T/ számú iromány nem tartalmaz. 10. Határidő számítás hiánypótlás esetén Hogy alakulnak a határidők a tényállás tisztázásához szükséges felhívás kibocsátása esetén? A Ket. 33. (3) bekezdés c) pontja szerint a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére történő felhívás kibocsátásától annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe. A Ket. 65. (1) bekezdés 5

6 szerint a napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. A hiánypótlási felhívást ezért akkor lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a kért adatokat, iratokat tartalmazó küldemény megérkezik a hatósághoz. A munkacsoport álláspontja szerint ezért a hatóság akkor állapíthatja meg, hogy az ügyfél nem teljesítette a felhívásban foglaltakat, ha a felhívás teljesítésére nyitva álló idő, és a postázáshoz szükséges szokásos időtartam lejárt Hogy alakul a határidő számítás, ha az ügyfél a hiánypótlási felszólításnak egyáltalán nem tesz eleget? Amennyiben a megadott időpontig nem érkezik meg a válasz a postai beérkezés idejét minden esetben figyelembe kell venni, ez kb. 5 nap az eljárást meg lehet szüntetni. Erre akkor van lehetőség, ha a Ket. 31. (2) bek. teljesül, vagyis, ha kérelemre indult az eljárás és a tényállás a hiánypótlás teljesítése nélkül nem tisztázható. A határidő számítás folytatódik attól a naptól, amikor is lejárt a hatóság által teljesítésre megadott idő. 11. A hiánypótlási felhívás Meghosszabbítható-e a hiánypótlás teljesítésére adott határidő? Lehet-e többször is hiánypótlást elrendelni az eljárásban? A Ket. csak azt szabályozza, hogy mennyi időn belül kell felszólítani a kérelmezőt a kérelem hiányainak pótlására, ha az nem felel meg a Ket ában és 36. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Ha az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében újabb adatokat, vagy nyilatkozatokat kell bekérni, erre a hatóságnak lehetősége van. A hiánypótlási határidőt minden esetben az adatok beszerzéséhez, a nyilatkozat beszerzéséhez szükséges ésszerű időtartamban szükséges megállapítani. A munkacsoport álláspontja szerint, ha az ügyfél jelzi, hogy több időre van szüksége, végzésben új határidőt lehet megállapítani a számára Mikor célszerű az ügyfelektől bekérni az elbíráláshoz szükséges iratokat, és mikor kell a belföldi jogsegély keretében adatokat kérni a közigazgatási hatóságoktól? A Ket. 36. (3) bekezdése olyan adatok igazolásának ügyféltől történő bekérését tiltja meg, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Amennyiben olyan adatot kell igazolni, ami más hatóság, bíróság, vagy a közjegyzői kamara nyilvántartásában szerepel, csak a nyilvántartó hatóság megkeresésére van lehetőség. Ha olyan adatot kell igazolni, amely nem nyilvántartásban szerepel, hanem pl. korábbi hatósági, vagy bírósági döntés, az kérhető az ügyféltől is. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a Ket. 50. (1) bekezdése szerint a tényállás tisztázása a hatóság hivatali kötelessége. A jelenlévők véleménye szerint, amennyiben gyorsabb eredményt remélünk, 6

7 vagy célszerűbbnek látszik, ebben az esetben is élhetünk a belföldi jogsegéllyel A hiánypótláshoz való jog lehetőség, vagy jog? A munkacsoport szerint a hiánypótláshoz való jog minden eljárásban megilleti az ügyfeleket. Erre mutat a Ket. 50. (1) bekezdésébe foglalt a tényállás tisztázási kötelezettség, illetve az ügyfelet megillető, az 51. (1) bekezdésébe foglalt nyilatkozattételi jog is. 12. A kérelem megfelelősége A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV: törvény 10. (2) bekezdés szerint a támogatási kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A jogszabály a kérelem benyújtására 5 napos határidőt ír elő. Nem tisztázott azonban, hogy megtartottnak kell-e tekinteni a határidőt azon kérelmezők esetében, akik a rendelkezésre álló öt napon belül postára adják a kérelmüket, de azt nem a miniszteri rendeletben előírt formanyomtatványon teszik. A munkacsoport szerint az ügyben hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfelet, és a benyújtási határidő megtartását a formailag nem megfelelő kérelem postára adásának napja szerint kell elbírálni. Erre utal a Ket. 37. (3) bekezdés utolsó mondata, ami a hatóság számára megtiltja a hiánypótlási felhívás kibocsátását, ha az ügyfél a kérelmet azért nem formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé. E rendelkezésből az következik, ha az ügyfél a saját mulasztása, vagy ismerethiánya miatt nem használta a nyomtatványt, a hatóság kibocsáthatja a hiánypótlási felhívást. Az igazolási kérelem benyújtására történő felhívás elhúzza és megdrágítja az eljárást, ezért ellentétes a Ket. 4. és 7. -ába foglalt alapelvekkel. 13. Ügygondnok kirendelése Ingatlant érintő ügyekben ki lehet e rendelni ügygondnokot, ha az ingatlan tulajdonosa meghalt és még nem történt meg a hagyaték átadása? A munkacsoport tagjai megegyeztek abban, hogy a Ket. 40. (5) bekezdés értelmében ezekben az esetekben ügygondnok kirendelését kell kérni a gyámhatóságtól. A Ket. 80. (1) bekezdés b) pontjában szabályozott hirdetményi kézbesítés csak az iratok kézbesítésére nyújthat megoldást, azokban az eljárásokban, amelyekben az ügyfél részt vehet, és nyilatkozatot tehet, az ügygondnok képes pótolni az ügyfél részvételét. 14. Szervi kizárási ok a kormányhivatali eljárásaiban 7

8 A KIM Módszertani útmutatójának i száma kiemelte, hogy a kormányhivatal szakigazgatási szerve a jogszabályban meghatározott szervi feladatai során ellenőrizheti a másik szakigazgatási szerv tevékenységét. Az ellenőrzés eredményként az ellenőrzést végző szakigazgatási szerv a Ket. 94. (1) bekezdése szerint a szabályos állapot helyreállítására kötelezheti az ellenőrzött szerv vezetőjét, jelen esetben a kormánymegbízottat. Ebben az esetben nem állnak fenn a szervi kizárás feltételei? A munkacsoport álláspontja szerint ebben az esetben a Ket. 42. (4) bekezdése szerinti szervi kizárási ok fennáll, mert a szabályos állapot helyreállítására kötelezett, és anyagi felelőséggel tartozó szerv az egységes költségvetési szervet alkotó kormányhivatal. Javasolják ezért, hogy a Bizottság forduljon a minisztériumhoz, és kérje az állásfoglalás felülvizsgálatát. 15. Szakhatósági eljárások Kérhető-e előzetes szakhatósági eljárásban az általános tételű eljárási illeték lerovása a kérelmezőtől? A munkacsoport véleménye szerint, amennyiben az előzetes szakhatósági állásfoglalásban meghatározott érvényességi idő lejárt, ez új kérelemnek minősül, és ismét jár az eljárási illeték. Amennyiben az érvényességi idő még nem telt le, nem kérhető az illeték, az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a korábbi állásfoglalást még felhasználhatja Mit kell tennie a szakhatóságnak, ha az adott ügyben megállapítja hatáskörének hiányát? A Ket. 44. (9) bekezdés kimondja, hogy a szakhatóság döntései ellen ide értve az előzetes szakhatósági állásfoglalást, a szakhatósági hozzájárulást, és a szakhatóság végzéseit is nincs helye önálló jogorvoslatnak. A munkacsoport szerint hatáskör hiányában, amikor nincs helye áttételnek, célszerű végzésben megszüntetni a szakhatósági eljárást. Ezt a döntést az érdekeltek az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben kifogásolhatják. 16. Minta bevizsgálásának időtartama A piacfelügyeleti eljárásokban beleszámít-e a minta bevizsgálásához szükséges időtartam az ügyintézési határidőbe? A munkacsoport szerint nem. A Ket. 58. értelmében, ha a jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt az intézményt, testületet, vagy személyt kell kirendelni. Álláspontunk szerint a mintavétel esetén a vizsgálat elvégzésére kijelölt szerv, ilyen a jogszabály által kijelölt, kötelezően igénybe veendő szakértő. A szakvélemény visszaérkezéséig eltelt idő a Ket. 33. (3) bekezdés j) pontja alapján ezért nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 17. A döntések formája 8

9 17.1. Végzés-e az eljárás megindításáról szóló értesítés? A munkacsoport álláspontja szerint az eljárás megindításáról szóló értesítés levél formában is történhet. Ezt támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság 1/2009. számú jogegységi határozata is, amikor kiemeli: A közigazgatási szervnek végzést kell hoznia azokban az esetekben, amikor ezt a Ket. kifejezetten előírja és ennek hiányában akkor is, ha eljárási természetű kérelmet bírál el, vagy ilyen jellegű kötelezettséget állapít meg. A Ket. ugyanakkor lehetőséget ad a határozaton és a végzésen kívüli egyéb formák alkalmazására, és a gyakorlatban is számos, ún. egyéb formát alkalmaz a közigazgatási hatóság (pl. értesítés, tájékoztatás). Ezek az alapvetően az ügyfelek tájékoztatását szolgáló iratok közigazgatási döntést (aktust) nem tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy a Ket a alapján eljárási kötelezettsége van, az eljárás megindításáról nem döntést hoz, az eljárás megindításáról csupán tájékoztatja az ügyfeleket, amelyhez nem szükséges a végzés forma alkalmazása. Fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy értesítésnek csak az a tájékoztató levél tekinthető, ami csupán következő, a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza. a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást, c) hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevét, Ha a hatóság nemcsak az eljárás megindításáról és az ezzel kapcsolatos információkról ad tájékoztatást, hanem más eljárási cselekményről is rendelkezik, például szakértőt rendel ki, szemlét rendel el, tárgyalást tűz ki, vagy határidő tűzésével nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra kéri fel az ügyfelet, az már olyan hatósági döntés, amelyet végzésbe kell foglalni Milyen formában lehet meghozni az eljárási határidő meghosszabbítására vonatkozó döntést? A határidő hosszabbítás a közigazgatási szerv vezetőjének döntését igényli. Ezt a döntést a kiadmányozásra jogosult nem hozhatja meg. A Ket. 71. (1) bekezdése értelmében ezért végzést kell kibocsátani Milyen formában kell dönteni az eljárás folytatásáról, ha a felfüggesztés oka megszűnt? Amennyiben az eljárás felfüggesztésének oka megszűnt és folytatódik az eljárás erről is kell végzést hozni, de az a Ket. 73. (3) bekezdése alapján az érdemi döntést tartalmazó határozattal egybefoglalható Milyen formában kell kiadni a kézbesítési vélelem beállásáról szóló értesítést? 9

10 A Ket. munkacsoport a levél formáját fogadta el, hisz ennek az értesítésnek már semmiféle jogkövetkezménye nincs. A kézbesítési vélelem megdöntésével kapcsolatosan a kérelem benyújtására az ügyfélnek a Ket. lehetőséget biztosít. 18. A fellebbezési jogról történő kioktatás Az évi I. tv. 29/B. (5) bekezdés értelmében, az első fokú határozat ellen nem nyújthat be fellebbezést az, aki az első fokú eljárásban a szabályszerű értesítés ellenére nem vett részt. A fellebbezésről szóló tájékoztatóba bele kell-e foglalni ezt a rendelkezést? A munkacsoport tagjai megállapodtak abban, hogy ezt valóban bele kell foglalni a tájékoztatóba. A Ket. 72. (1) bekezdés da) pontja értelmében a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a döntésnek minden esetben tartalmaznia kell. 19. Az ellenőrzés eredménye Kell-e határozatot hozni arról, hogy a minta az előírt követelményeknek megfelel, ha a mintavételi eljárás nem tár fel eltérést? A munkacsoport szerint a Ket a szerint, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ellenőrzés megindításáról értesített ügyfél nem sértette meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt előírásokat, erről az ügyfelet értesíti. Az értesítést a Legfelsőbb Bíróság korábbiakban már hivatkozott 1/2009. számú jogegységi határozatára figyelemmel nem döntés, nem ölthet határozati formát. A Ket. tervezett módosítása jelentősen érinti a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, ezért várható, hogy a kérdést a törvénymódosítás rendezni fogja. 20. Mikor illeti meg az ügyfelet a fellebbezési jog A munkaügyi központ által nyújtott támogatások nem alanyi jogon illetik meg az ügyfeleket, azok csupán bizonyos mérlegelési szempontok figyelembe vételét, értékelését követően adhatóak a hatóság döntése alapján. A kérelmet elutasító határozatok ellen fellebbezésnek helye nincs (erről az ügyfél tájékoztatása is megtörténik), azonban ennek ellenére előfordul, hogy mégis jogorvoslati kérelemmel fordulnak a döntés ellen. Mi a helyes eljárás ezekben az esetekben? A munkaügyi központ által nyújtott támogatások iránti kérelem elbírálása során, amennyiben az ügyfél kérelmének mérlegelési jogkörében eljárva - helyt ad, úgy hatósági szerződés megkötésére kerül sor az ügyféllel. A probléma azokban az esetekben jelentkezik, amikor az ügyfél kérelme elutasításra kerül, ami minden esetben határozati formát ölt. Ezek ellen a döntések elleni jogorvoslat lehetősége és annak elbírálása, az ezzel kapcsolatos eljárás tisztázása a felvetett probléma központi kérdése. 10

11 Az Flt. 56. (3) bekezdése értelmében a mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen kérelem alapján akkor van helye jogorvoslatnak, ha az elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. Természetesen amennyiben a jogszabályi feltételek hiánya állapítható meg a kérelem elbírálásakor, úgy a jogorvoslat biztosított az ügyfél számára. Amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel az ügyfél kérelme, abban az esetben a mérlegelési szempontok figyelembe vételével hozza meg a hatóság a döntését vagy helyt adva a kérelemnek hatósági szerződés keretében, vagy elutasítva azt határozattal. A problémát az jelenti, hogy a mérlegelési jogkörben hozott elutasító határozatok elleni esetleges fellebbezések esetében figyelemmel az Flt. fent hivatkozott rendelkezésére - a hatóság milyen eljárást kövessen. Az egyik gyakorlat ilyen esetben az ügyfelet levélben értesíti arról, hogy jogorvoslati kérelmét nem áll módjában a hatóságnak érdemben elbírálni, tekintettel arra, hogy a mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. Egy másik értelmezés szerint tekintettel az Flt. fenti kisegítő szabályára a mérlegelési jogkörben hozott döntés ellen benyújtott bármilyen tartalmú fellebbezést ennek megfelelően el kell bírálni, mert az ügyfelet nem lehet megfosztani a jogorvoslati jogosultságtól. A kérdés eldöntésekor figyelembe kell venni a Legfelsőbb Bíróság többször is hivatkozott 1/2009. jogegységi határozatának III. és IV. pontjában kifejtetteket is: A jogorvoslathoz való jog nem a határozat vagy végzés szerinti kioktatáson (tájékoztatáson), hanem az eljárási törvényeken alapuló alkotmányos alapjog, ezért a téves kioktatásra alapítottan nincs helye bírósági felülvizsgálatnak, illetve kioktatás hiányában vagy téves kioktatás ellenére is sor kerülhet bírósági jogorvoslatra a törvények által szabályozott keretek között és eljárási rendben. A Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottság a második értelmezést támogatja, és javasolja, tekintettel az Flt. fenti kisegítő szabályára a mérlegelési jogkörben hozott döntés ellen benyújtott bármilyen tartalmú fellebbezést ennek megfelelően bíráljanak el. 21. A fellebbezési eljárás problémái 21.1 Az első fokú hatóságnak kötelessége-e érdemi vizsgálat nélkül elutasítania az elkésett fellebbezést? A jelenlevők véleménye szerint a Ket (3) bekezdése értelmében egyértelműen igen. 11

12 21.2. A Ket (3) bekezdése értelmében az első fokú hatóságnak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha nem jogosulttól származik, önálló fellebbezéssel nem támadható végzés ellen irányul. Mit kell tenni, ha az első fokú hatóság nem veszi észre, hogy érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak lett volna helye, és felterjeszti a fellebbezést? Javaslatok: A munkacsoport álláspontja szerint ebben az esetben a másodfokú hatóság a Ket. 31. (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva megszüntetheti a másodfokú eljárást, mert a Ket a alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, de ennek oka csak az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására A Ket (4) bekezdése szerint az első fokú hatóság a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül terjeszti fel a fellebbezést. Ha azonban a fellebbezést közvetlenül a II. fokú hatóságnál terjesztették elő, a 8 napos határidőt a 102. (7) bekezdése alapján az iratok megérkezésétől kell számítani. A szociális és gyámhivatal gyakorlatában sokszor okoz problémát, hogy a nagy számú ügyfél különböző időpontokban veszi át a határozatot. Előfordulhat, hogy olyan ügyfél esetében, aki közvetlenül a II. fokú hatóságnál nyújtotta be a fellebbezést, már letelik a felterjesztési határidő, holott az eljárásban még van olyan ügyfél is, aki még a fellebbezési határidőn belül van. Javaslatok: A szociális és gyámhivatal álláspontja szerint indokolt lenne a jogszabály szövegének megváltoztatása akként, hogy a felterjesztésre irányadó 8 napos határidőt minden esetben a fellebbezési határidő lejártát követő nyolc naptól kell számítani. Amennyiben a másodfokú hatóságnál közvetlenül előterjesztett fellebbezés iratai a fellebbezésre nyitva állón túl érkeztek meg, a nyolc napos határidőt az iratok megérkezésétől kell számítani. A munkacsoport egyet értettek a jogszabály módosítás szükségességével, ezért javasolják az államigazgatási kollégiumnak, hogy módosítási javaslattal forduljon a minisztériumhoz. A Hatósági Eljárási Bizottság javasolja, hogy a gyámhivatal a jogszabály módosításáig függetlenül attól, hogy hol terjesztették elő őket, is akkor tejesszék fel a fellebbezéseket elbírálásra, amikor minden ügyfél tekintetében lejárt a fellebbezési határidő. 22. A teljesítési határidő módosítása a határozatban Módosíthatók-e egy korábbi engedélyező határozatban a szükséges feltételek biztosítására adott határidők? A munkacsoport szerint a határozat módosításának a Ket (1) bekezdésbe foglalt feltételei nem léphetők át. A Ket a) pontja és 129. alapján a hivatalból indult, vagy folytatható eljárásoknál a végrehajtás elrendelése, egyéb esetben a hatósági ellenőrzés lefolytatása jelenthet megoldást. 12

13 23. Az eljárási bírságok behajtása A gyakorlatban nehézségeket okoz az eljárási bírság végrehajtása, célszerű volna, ha ezt a bírságot is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősítené a törvény. A kérdést a Ket. tervezett módosítása várhatóan rendezni fogja. 24. Eljárási költségek Van-e mód a postai költségek áthárítására? A Ket. novella hatálybelépése óta nincs. A Ket. módosítás tervezetének véleményezése során a hivatal több esetben is javasolta, hogy a szabályozás ismét tegye lehetővé a nagyobb összegű postaköltség ügyfélre történő áthárítását. Tatabánya, december 2. Dr. Rácz Vanda bizottság elnöke 13

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A hatósági eljárás megindítása

A hatósági eljárás megindítása A hatósági eljárás megindítása eljárási feltételek; a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; az eljárás megszüntetése; az eljárás felfüggesztése. A hatósági eljárás szakaszai Az alapeljárás az az

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. Ket. 22. ( 2) Ha az irat beérkezése után megállapítottam illetékességem hiányát, és ideiglenes intézkedésre sem kerül sor, az

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Honvédelmi Munkafelügyeleti Igazgatóság

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Honvédelmi Munkafelügyeleti Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Honvédelmi Munkafelügyeleti Igazgatóság Igazgató: Rávai Attila ezredes Közérdekű adatok Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37. Postacím: Budapest 1885. Pf. 25. Telefon:

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Szakcsoport nap 2016. február 5. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Változások a hagyatéki eljárásban 2011.

Változások a hagyatéki eljárásban 2011. Változások a hagyatéki eljárásban 2011. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 2010. március 12-én került kihirdetésre, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazható.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL DELTA FAKTOR ZRT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE ELJÁRÁSI KÉPVISELET:

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül Tartalomjegyzék Ügyfelek értesítése hirdetményi úton, létesítménnyel kapcsolatos eljárás megindításáról... 4 Ket. 29. (7)... 4 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása... 6 Ket. 30.

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján A BIRTOKVÉDELMET KÉRŐ ADATAI A birtokvédelmet kérő neve (és születési neve):...... A kérelmező címe, ill. székhelye:......

Részletesebben

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4.

Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig. dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Az ellenőrzési eljárás áttekintése a kiválasztástól az első fokú hatósági eljárásig dr. Schel-Szabó Rita, KAIG Ellenőrzési osztály 4. Ellenőrzésre történő kiválasztás Megszűnt a 3 évenkénti kötelező ellenőrzés

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI (Ket) [2004. ÉVI CXL. TÖRVÉ Y]

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI (Ket) [2004. ÉVI CXL. TÖRVÉ Y] A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI (Ket) [2004. ÉVI CXL. TÖRVÉ Y] A mérnöki kamaráról szóló 1996. évi LVIII. törvény a közfeladatok ellátásának körében feljogosítja a

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL 1056 Budapest, Váci utca 62-64., www.kmrkh.hu 1364 Budapest, Pf. 234. e-mail: hivatal@kmrkh.hu HIVATALVEZETŐ Fax: 06-1/317 6606 e-mail: hivatal@kmrkh.hu

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Bejelentés piacfelügyeleti eljárás kezdeményezése érdekében

Bejelentés piacfelügyeleti eljárás kezdeményezése érdekében i nf o@nmhh. hu szerint valamely szolgáltató, forgalomba hozó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, intézkedése, illetve valamely intézkedés elmulasztása következtében az előfizetőt, illetve

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) Eljárási képviselet (13-14. ): Rendeltetése,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2016. január 31. Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben