Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága Ügyszám: 04/723-42/2011. Tárgy: Összefoglaló Ügyintéző: dr. Rácz Vanda Telefon: ÖSSZEFOGLALÓ A Hatósági Eljárási Bizottság Munkacsoportjának tevékenységéről megállapításairól, és a Ket. egységes alkalmazásával kapcsolatos javaslatairól 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34) I. A szakigazgatási szervek által használt, központilag elrendelt iratminták Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz tartozó 14 szakigazgatási szerv és a törzshivatal közül 7 szervezeti egység jelezte, hogy a közigazgatási eljárások során a központi irányító szerve által bevezetett, és kötelezően alkalmazandó iratmintákat használ: Igazságügyi Szolgálat: Az iratmintákat 2006-ban vezette a Központi Igazságügyi Hivatal, a korszerűsítést már saját maguk végezték. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság: Az ONYF által bevezetett iratmintát alkalmazzák. Szociális és Gyámhivatal: A gyermekotthon, nevelőszülő, nevelőszülői hálózat, szakszolgáltatás ellenőrzésénél használnak a központi szerv által kötelezően elrendelt iratmintát. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság: Az élelmiszer ellenőrzés területén van központi irányítószerv által elrendelt iratminta és eljárásrend. Közlekedési Felügyelet: A közúti területen a jogszabályban előírt a munkakezdés bejelentéséről szóló nyomtatványt, a jármű területen a járművezetés, utánképzés ügyeiben a Nemzeti Közlekedési Hatóság szabályzataiban található, és informatikai eszközökkel használható nyomtatványokat alkalmazzák, de ezek korszerűsítése elmaradt. A korszerűsítés után az iratmintát el fogják helyezni a hivatal honlapján. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az NFH Hatósági és Jogi Főosztálya által kiadott iratmintákat használják. Munkaügyi Központ: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat iratmintáit használják. Növény és Talajvédelmi Igazgatóság: A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII.27.) Korm.rendelet 4. (1) bekezdés f) pontja alapján az MgSzH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során. II.

2 Jogászi közreműködés igénybevétele A szakigazgatási szervek közül kettő, a Földművelésügyi Igazgatóság és a Közlekedési Felügyelet jelezte, hogy munkájuk során olyan jogászi ismeretekre van szükség, amellyel a hatóság specialistái nem rendelkeznek. A Földművelésügyi Igazgatóság esetében az ügyészi intézkedések végrehajtása, valamint a szabálysértési és büntetőeljárások kezdeményezése okoz gondot. A Közlekedési Felügyelet esetében a fellebbezések felterjesztése, és végrehajtási eljárások lefolytatása során igényelnék a törzshivatal jogászainak közreműködését. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a Szociális és Gyámhivatal, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, az Igazságügyi Szolgálat esetében a jogászi szakértelmet kívánó hatósági feladatokat saját szakembereikkel meg tudják oldani. III. Számítástechnikai együttműködés A számítástechnikai együttműködés területén a Földművelésügyi Igazgatóság jelzett hiányosságot. A hivatal honlapja nem tartalmazza az igazgatóság által összeállított tájékoztató anyagot. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság jelezte, hogy a végrehajtás tárgyában rendszeres, jól működő informatikai kapcsolatot építettek ki Pénzügyi Főosztállyal. Az Igazságügyi Szolgálat problémaként jelezte, bár a kérelem elektronikus beadására lehetőség van, a rendszer a kötelező mellékleteket nem tudja fogadni, ezért hiánytalan, elbírálásra alkalmas kérelmet nem lehet ezen az úton benyújtani. Ugyancsak gondot jelent, hogy a döntéseket nem lehet a központi elektronikus rendszeren továbbítani. A Közlekedési Felügyelet javasolta, hogy a forgalomba helyezési eljárásokban elektronikusan kereshessék meg a szakhatóságokat. IV. A Ket. alkalmazásával kapcsolatos problémák 1. Anyanyelv használata Külföldi magánszemély esetén mikor lehet magyar nyelvet használni az eljárásban? A munkacsoport szerint a Ket. 9. (1) bekezdés értelmében a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közigazgatási hatóságnak csak a Ket ában szabályozott eljárások azonnali intézkedést igénylő 2

3 hivatalból indult eljárás esetén, illetve az azonnali jogvédelmet kérő természetes személy esetében kell biztosítani az anyanyelv használatának feltételeit. A Ket. 10. (2) bek. esetén, ha a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél vállalja a fordítás vagy tolmács költségét az ügyfél kérelmére biztosítani kell a tolmácsot, vagy fordítót. A Ket. 60. (1) bek: szerint pedig ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 2. A panasz ügyek elhatárolása a Ket. 12. (2) alá tartozó közigazgatási hatósági ügyektől Hogyan lehet elhatárolni a közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet a panasztól, közérdekű bejelentéstől? Mindenekelőtt figyelembe kell venni a Legfelsőbb Bíróság BH. 2010/106. számú döntésében foglaltakat: A Legfelsőbb Bíróság ezen két jogszabályhely összevetése kapcsán szükségesnek tartja megjegyezni, hogy a Ket a szerinti panasz és bejelentés fogalma alatt legfeljebb egyes különös eljárási rendelkezések folytán panaszként nevesített, de tartalmát tekintve a Ket. szerint értelmezhető kérelmek esetére vonatkozik. Ettől el kell különíteni azokat az eseteket, amikor egy eljárás csak hivatalból indulhat, de az észlelés a Tv. (2004. évi XXIX. törvény.) a szerinti panasz vagy bejelentés alapján történik. Ez a panasz a Tv (2) bekezdésében rögzített fogalmából következik, amely szerint a panasz olyan kérelem, amely ugyan egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, de elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás (pl. a Ket.) hatálya alá. A panasz - mivel a panaszt tevő jogát orvosolja - főszabály szerint a panaszt elbíráló szerv (vagy annak irányítása, felügyelete alá tartozó alárendelt szerv) valamely tevékenysége folytán okozott érdeksérelem orvoslására irányul. A közérdekű bejelentés lényege ezzel szemben az, hogy az valamely harmadik fél által elkövetett jogszabálysértésre tekintettel - amely nem feltétlenül a bejelentőnek okozott jogsérelmet - a harmadik fél elleni eljárás lefolytatását célozza. Ez az eljárás azonban nem a bejelentő (vagy más) jogsérelmének reparálására irányul (a jogsérelem léte nem is feltétel), csak a köz érdekében alkalmazott szankciók, jogkövetkezmények (tipikusan bírság kiszabása) megállapítására irányuló hivatalból induló eljárás kezdeményezését jelenti, amely a jogsérelmet - ha van egyáltalán - legfeljebb közvetve, áttételesen (és részben) orvosolhatja. Jelen ügyben a 2007 júliusában tett bejelentések a Tv ai szerint kivizsgálásra kerültek, és az elsőfokú hatóság - figyelemmel felperes intézkedésről tájékoztató levelére - hivatalbóli eljárást - a bejelentés alapján - nem indított. A munkacsoport felhívja a figyelmet, hogy a panasz és az eljárás megindítására irányuló kérelem elhatárolásakor nagyon fontos szempont, hogy a kezdeményező megfelel-e a Ket. 15. (1) bekezdésbe foglalt ügyfél fogalomnak. Ha olyan személy fordul a hatósághoz panasszal, kérelemmel, aki a hatóság hatáskörébe tartozó eljárás során ügyfélnek minősül, mert az 3

4 ügy jogát, vagy jogos érdekét érinti, a beadványát eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni. 3. Tartalmazhat-e kötelezést a határozat az eljárásban szereplő, nem ügyféli jogállású személyre? Amikor a kérelmező egy út megépítésére szerződött beruházó, van-e lehetősége a hatóságnak az engedélyező határozatban egy, az ügyben nem ügyfélként szereplő személyt, pl. önkormányzatot kötelezni? Az önkormányzatot függetlenül attól, hogy a közlekedési jogszabály, törvény az út átadását mindkét félnek (Állam és Önkormányzat) kvázi kötelezővé teszi, - sem az önkormányzatot, sem az államot nem lehet határozattal szerződés, megállapodás megkötésére, illetőleg földhivatalnál történő eljárás lefolytatására kötelezni. Ebben az ügyben nem felelnek meg ugyanis Ket. 15. (1) bekezdésben foglalt ügyfél fogalomnak. Így nem marad más megoldás, mint hogy a kérelmező beruházás végző ügyfelet kell kötelezni e szerződésnek, megállapodásnak valamilyen formában történő megkötésére, és ezt követően az átvezetés iránti kérelemnek a földhivatalhoz történő benyújtására. 4. Kiskorú ügyfél képviselete Ki állapítja meg, hogy ki a kiskorú törvényes képviselője? A munkacsoport véleménye szerint a Ket. 15. (7) bekezdése alapján az eljáró hatóság kötelezettsége az eljárási képesség meglétének vizsgálata, és a törvényes képviselő bevonása az eljárásba. A gyámhatóságnak ebben az ügyben nincs hatásköre. A törvényes képviselőkről nincs nyilvántartás, a személyi adat és lakcímnyilvántartásból lehet adatokhoz jutni. 5. A belföldi jogsegély iránti megkeresés formája Belföldi jogsegély, és határidő meghosszabbítása esetén végzés, vagy levél formájában kerül sor az intézkedés megtételére? A belföldi jogsegély esetében eljárási cselekmény, ill. egy döntés meghozatalára kerül sor, ezért végzést kell hozni. A végzésre utal a Ket. 26. (2) bekezdése is. A belföldi jogsegélyt az adott szervnek meg kell küldeni, az ügyfél betekinthet az iratokba, arról másolatot is kérhet. A munkacsoport felhívja a figyelmet arra, hogy a belföldi jogsegély megadására megkeresett szerv levélben küldi meg a válaszát, ugyanis az adott ügyben a megkeresett szerv nem hatóság. 6. Az eljárás folytatása hiánypótlási felhívás késedelmes teljesítésekor Ha az ügyfél határidőre nem tett eleget az elrendelt hiánypótlási kötelezettségnek, ezért a hatóság a Ket. 31. (2) bekezdésébe foglalt 4

5 felhatalmazással élve a hatóság megszüntette az eljárást. A végzés elleni fellebbezés benyújtásával együtt az ügyfél pótolja a hiányt, mi a teendő? Az ügyfél nyilatkozata, vagy a hiánypótlás elmaradása esetén az eljárás megszüntetése lehetőség a hatóság számára. Nincs akadálya annak, hogy a Ket (2) alapján a hatóság visszavonja az eljárást megszüntető végzését és az eljárást folytassa. A Ket. 33. (3) bekezdés c) pontja alapján a hiánypótlási felhívás kibocsátásától, a hiánypótlásnak a fellebbezési kérelemmel együtt történő teljesítéséig terjedő időtartam nem számít bele az ügyintézési határidőbe. A munkacsoport álláspontja szerint ezért a felhívás kibocsátása, és az annak teljesítéseként megküldött iratok beérkezése közötti időtartam nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 7. Az eljárás megszüntetése és az áttétel Az ügy áttételével együtt szükség van-e a megyei fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának megszüntetésére? A munkacsoport szerint nincs. Az áttétel lényege, hogy ugyanaz az ügy fog folytatódni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél. A hibás értelmezést indokolt jelezni az NFH Hatósági és Jogi Főosztályának. 8. Az ügyintézési határidő meghosszabbítása végrehajtási eljárásban Meghosszabbítható-e a végrehajtási eljárásban az eljárási határidő? Javaslatok: A munkacsoport tagjai megállapodtak abban, hogy a Ket. 33. (7) bekezdése alapján a hatóság vezetője a végrehajtási eljárásban irányadó ügyintézési határidőket is meghosszabbíthatja. 9. Ügyintézési határidő az ellenőrzési eljárásban 9.1. Alkalmazható-e a hatósági ellenőrzésre a Ket. 33. (1) bekezdésben meghatározott 30 napos ügyintézési határidő? Javaslatok: A kérdés megválaszolását nehezíti, hogy a Ket. módosítás tervezete jelentős mértékben érinti az ellenőrzésre vonatkozó fejezetet. A Ket. módosítás tervezete szerint az ellenőrzés befejezésétől számított 10 napon belül kell megküldeni a jegyzőkönyvet. Más határidőt az országgyűlés honlapján közzétett T/ számú iromány nem tartalmaz. 10. Határidő számítás hiánypótlás esetén Hogy alakulnak a határidők a tényállás tisztázásához szükséges felhívás kibocsátása esetén? A Ket. 33. (3) bekezdés c) pontja szerint a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére történő felhívás kibocsátásától annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési határidőbe. A Ket. 65. (1) bekezdés 5

6 szerint a napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. A hiánypótlási felhívást ezért akkor lehet teljesítettnek tekinteni, amikor a kért adatokat, iratokat tartalmazó küldemény megérkezik a hatósághoz. A munkacsoport álláspontja szerint ezért a hatóság akkor állapíthatja meg, hogy az ügyfél nem teljesítette a felhívásban foglaltakat, ha a felhívás teljesítésére nyitva álló idő, és a postázáshoz szükséges szokásos időtartam lejárt Hogy alakul a határidő számítás, ha az ügyfél a hiánypótlási felszólításnak egyáltalán nem tesz eleget? Amennyiben a megadott időpontig nem érkezik meg a válasz a postai beérkezés idejét minden esetben figyelembe kell venni, ez kb. 5 nap az eljárást meg lehet szüntetni. Erre akkor van lehetőség, ha a Ket. 31. (2) bek. teljesül, vagyis, ha kérelemre indult az eljárás és a tényállás a hiánypótlás teljesítése nélkül nem tisztázható. A határidő számítás folytatódik attól a naptól, amikor is lejárt a hatóság által teljesítésre megadott idő. 11. A hiánypótlási felhívás Meghosszabbítható-e a hiánypótlás teljesítésére adott határidő? Lehet-e többször is hiánypótlást elrendelni az eljárásban? A Ket. csak azt szabályozza, hogy mennyi időn belül kell felszólítani a kérelmezőt a kérelem hiányainak pótlására, ha az nem felel meg a Ket ában és 36. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Ha az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében újabb adatokat, vagy nyilatkozatokat kell bekérni, erre a hatóságnak lehetősége van. A hiánypótlási határidőt minden esetben az adatok beszerzéséhez, a nyilatkozat beszerzéséhez szükséges ésszerű időtartamban szükséges megállapítani. A munkacsoport álláspontja szerint, ha az ügyfél jelzi, hogy több időre van szüksége, végzésben új határidőt lehet megállapítani a számára Mikor célszerű az ügyfelektől bekérni az elbíráláshoz szükséges iratokat, és mikor kell a belföldi jogsegély keretében adatokat kérni a közigazgatási hatóságoktól? A Ket. 36. (3) bekezdése olyan adatok igazolásának ügyféltől történő bekérését tiltja meg, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Amennyiben olyan adatot kell igazolni, ami más hatóság, bíróság, vagy a közjegyzői kamara nyilvántartásában szerepel, csak a nyilvántartó hatóság megkeresésére van lehetőség. Ha olyan adatot kell igazolni, amely nem nyilvántartásban szerepel, hanem pl. korábbi hatósági, vagy bírósági döntés, az kérhető az ügyféltől is. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a Ket. 50. (1) bekezdése szerint a tényállás tisztázása a hatóság hivatali kötelessége. A jelenlévők véleménye szerint, amennyiben gyorsabb eredményt remélünk, 6

7 vagy célszerűbbnek látszik, ebben az esetben is élhetünk a belföldi jogsegéllyel A hiánypótláshoz való jog lehetőség, vagy jog? A munkacsoport szerint a hiánypótláshoz való jog minden eljárásban megilleti az ügyfeleket. Erre mutat a Ket. 50. (1) bekezdésébe foglalt a tényállás tisztázási kötelezettség, illetve az ügyfelet megillető, az 51. (1) bekezdésébe foglalt nyilatkozattételi jog is. 12. A kérelem megfelelősége A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV: törvény 10. (2) bekezdés szerint a támogatási kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A jogszabály a kérelem benyújtására 5 napos határidőt ír elő. Nem tisztázott azonban, hogy megtartottnak kell-e tekinteni a határidőt azon kérelmezők esetében, akik a rendelkezésre álló öt napon belül postára adják a kérelmüket, de azt nem a miniszteri rendeletben előírt formanyomtatványon teszik. A munkacsoport szerint az ügyben hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfelet, és a benyújtási határidő megtartását a formailag nem megfelelő kérelem postára adásának napja szerint kell elbírálni. Erre utal a Ket. 37. (3) bekezdés utolsó mondata, ami a hatóság számára megtiltja a hiánypótlási felhívás kibocsátását, ha az ügyfél a kérelmet azért nem formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé. E rendelkezésből az következik, ha az ügyfél a saját mulasztása, vagy ismerethiánya miatt nem használta a nyomtatványt, a hatóság kibocsáthatja a hiánypótlási felhívást. Az igazolási kérelem benyújtására történő felhívás elhúzza és megdrágítja az eljárást, ezért ellentétes a Ket. 4. és 7. -ába foglalt alapelvekkel. 13. Ügygondnok kirendelése Ingatlant érintő ügyekben ki lehet e rendelni ügygondnokot, ha az ingatlan tulajdonosa meghalt és még nem történt meg a hagyaték átadása? A munkacsoport tagjai megegyeztek abban, hogy a Ket. 40. (5) bekezdés értelmében ezekben az esetekben ügygondnok kirendelését kell kérni a gyámhatóságtól. A Ket. 80. (1) bekezdés b) pontjában szabályozott hirdetményi kézbesítés csak az iratok kézbesítésére nyújthat megoldást, azokban az eljárásokban, amelyekben az ügyfél részt vehet, és nyilatkozatot tehet, az ügygondnok képes pótolni az ügyfél részvételét. 14. Szervi kizárási ok a kormányhivatali eljárásaiban 7

8 A KIM Módszertani útmutatójának i száma kiemelte, hogy a kormányhivatal szakigazgatási szerve a jogszabályban meghatározott szervi feladatai során ellenőrizheti a másik szakigazgatási szerv tevékenységét. Az ellenőrzés eredményként az ellenőrzést végző szakigazgatási szerv a Ket. 94. (1) bekezdése szerint a szabályos állapot helyreállítására kötelezheti az ellenőrzött szerv vezetőjét, jelen esetben a kormánymegbízottat. Ebben az esetben nem állnak fenn a szervi kizárás feltételei? A munkacsoport álláspontja szerint ebben az esetben a Ket. 42. (4) bekezdése szerinti szervi kizárási ok fennáll, mert a szabályos állapot helyreállítására kötelezett, és anyagi felelőséggel tartozó szerv az egységes költségvetési szervet alkotó kormányhivatal. Javasolják ezért, hogy a Bizottság forduljon a minisztériumhoz, és kérje az állásfoglalás felülvizsgálatát. 15. Szakhatósági eljárások Kérhető-e előzetes szakhatósági eljárásban az általános tételű eljárási illeték lerovása a kérelmezőtől? A munkacsoport véleménye szerint, amennyiben az előzetes szakhatósági állásfoglalásban meghatározott érvényességi idő lejárt, ez új kérelemnek minősül, és ismét jár az eljárási illeték. Amennyiben az érvényességi idő még nem telt le, nem kérhető az illeték, az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a korábbi állásfoglalást még felhasználhatja Mit kell tennie a szakhatóságnak, ha az adott ügyben megállapítja hatáskörének hiányát? A Ket. 44. (9) bekezdés kimondja, hogy a szakhatóság döntései ellen ide értve az előzetes szakhatósági állásfoglalást, a szakhatósági hozzájárulást, és a szakhatóság végzéseit is nincs helye önálló jogorvoslatnak. A munkacsoport szerint hatáskör hiányában, amikor nincs helye áttételnek, célszerű végzésben megszüntetni a szakhatósági eljárást. Ezt a döntést az érdekeltek az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben kifogásolhatják. 16. Minta bevizsgálásának időtartama A piacfelügyeleti eljárásokban beleszámít-e a minta bevizsgálásához szükséges időtartam az ügyintézési határidőbe? A munkacsoport szerint nem. A Ket. 58. értelmében, ha a jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt az intézményt, testületet, vagy személyt kell kirendelni. Álláspontunk szerint a mintavétel esetén a vizsgálat elvégzésére kijelölt szerv, ilyen a jogszabály által kijelölt, kötelezően igénybe veendő szakértő. A szakvélemény visszaérkezéséig eltelt idő a Ket. 33. (3) bekezdés j) pontja alapján ezért nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 17. A döntések formája 8

9 17.1. Végzés-e az eljárás megindításáról szóló értesítés? A munkacsoport álláspontja szerint az eljárás megindításáról szóló értesítés levél formában is történhet. Ezt támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság 1/2009. számú jogegységi határozata is, amikor kiemeli: A közigazgatási szervnek végzést kell hoznia azokban az esetekben, amikor ezt a Ket. kifejezetten előírja és ennek hiányában akkor is, ha eljárási természetű kérelmet bírál el, vagy ilyen jellegű kötelezettséget állapít meg. A Ket. ugyanakkor lehetőséget ad a határozaton és a végzésen kívüli egyéb formák alkalmazására, és a gyakorlatban is számos, ún. egyéb formát alkalmaz a közigazgatási hatóság (pl. értesítés, tájékoztatás). Ezek az alapvetően az ügyfelek tájékoztatását szolgáló iratok közigazgatási döntést (aktust) nem tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy a Ket a alapján eljárási kötelezettsége van, az eljárás megindításáról nem döntést hoz, az eljárás megindításáról csupán tájékoztatja az ügyfeleket, amelyhez nem szükséges a végzés forma alkalmazása. Fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy értesítésnek csak az a tájékoztató levél tekinthető, ami csupán következő, a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza. a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást, c) hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevét, Ha a hatóság nemcsak az eljárás megindításáról és az ezzel kapcsolatos információkról ad tájékoztatást, hanem más eljárási cselekményről is rendelkezik, például szakértőt rendel ki, szemlét rendel el, tárgyalást tűz ki, vagy határidő tűzésével nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra kéri fel az ügyfelet, az már olyan hatósági döntés, amelyet végzésbe kell foglalni Milyen formában lehet meghozni az eljárási határidő meghosszabbítására vonatkozó döntést? A határidő hosszabbítás a közigazgatási szerv vezetőjének döntését igényli. Ezt a döntést a kiadmányozásra jogosult nem hozhatja meg. A Ket. 71. (1) bekezdése értelmében ezért végzést kell kibocsátani Milyen formában kell dönteni az eljárás folytatásáról, ha a felfüggesztés oka megszűnt? Amennyiben az eljárás felfüggesztésének oka megszűnt és folytatódik az eljárás erről is kell végzést hozni, de az a Ket. 73. (3) bekezdése alapján az érdemi döntést tartalmazó határozattal egybefoglalható Milyen formában kell kiadni a kézbesítési vélelem beállásáról szóló értesítést? 9

10 A Ket. munkacsoport a levél formáját fogadta el, hisz ennek az értesítésnek már semmiféle jogkövetkezménye nincs. A kézbesítési vélelem megdöntésével kapcsolatosan a kérelem benyújtására az ügyfélnek a Ket. lehetőséget biztosít. 18. A fellebbezési jogról történő kioktatás Az évi I. tv. 29/B. (5) bekezdés értelmében, az első fokú határozat ellen nem nyújthat be fellebbezést az, aki az első fokú eljárásban a szabályszerű értesítés ellenére nem vett részt. A fellebbezésről szóló tájékoztatóba bele kell-e foglalni ezt a rendelkezést? A munkacsoport tagjai megállapodtak abban, hogy ezt valóban bele kell foglalni a tájékoztatóba. A Ket. 72. (1) bekezdés da) pontja értelmében a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a döntésnek minden esetben tartalmaznia kell. 19. Az ellenőrzés eredménye Kell-e határozatot hozni arról, hogy a minta az előírt követelményeknek megfelel, ha a mintavételi eljárás nem tár fel eltérést? A munkacsoport szerint a Ket a szerint, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ellenőrzés megindításáról értesített ügyfél nem sértette meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt előírásokat, erről az ügyfelet értesíti. Az értesítést a Legfelsőbb Bíróság korábbiakban már hivatkozott 1/2009. számú jogegységi határozatára figyelemmel nem döntés, nem ölthet határozati formát. A Ket. tervezett módosítása jelentősen érinti a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, ezért várható, hogy a kérdést a törvénymódosítás rendezni fogja. 20. Mikor illeti meg az ügyfelet a fellebbezési jog A munkaügyi központ által nyújtott támogatások nem alanyi jogon illetik meg az ügyfeleket, azok csupán bizonyos mérlegelési szempontok figyelembe vételét, értékelését követően adhatóak a hatóság döntése alapján. A kérelmet elutasító határozatok ellen fellebbezésnek helye nincs (erről az ügyfél tájékoztatása is megtörténik), azonban ennek ellenére előfordul, hogy mégis jogorvoslati kérelemmel fordulnak a döntés ellen. Mi a helyes eljárás ezekben az esetekben? A munkaügyi központ által nyújtott támogatások iránti kérelem elbírálása során, amennyiben az ügyfél kérelmének mérlegelési jogkörében eljárva - helyt ad, úgy hatósági szerződés megkötésére kerül sor az ügyféllel. A probléma azokban az esetekben jelentkezik, amikor az ügyfél kérelme elutasításra kerül, ami minden esetben határozati formát ölt. Ezek ellen a döntések elleni jogorvoslat lehetősége és annak elbírálása, az ezzel kapcsolatos eljárás tisztázása a felvetett probléma központi kérdése. 10

11 Az Flt. 56. (3) bekezdése értelmében a mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen kérelem alapján akkor van helye jogorvoslatnak, ha az elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette. Természetesen amennyiben a jogszabályi feltételek hiánya állapítható meg a kérelem elbírálásakor, úgy a jogorvoslat biztosított az ügyfél számára. Amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel az ügyfél kérelme, abban az esetben a mérlegelési szempontok figyelembe vételével hozza meg a hatóság a döntését vagy helyt adva a kérelemnek hatósági szerződés keretében, vagy elutasítva azt határozattal. A problémát az jelenti, hogy a mérlegelési jogkörben hozott elutasító határozatok elleni esetleges fellebbezések esetében figyelemmel az Flt. fent hivatkozott rendelkezésére - a hatóság milyen eljárást kövessen. Az egyik gyakorlat ilyen esetben az ügyfelet levélben értesíti arról, hogy jogorvoslati kérelmét nem áll módjában a hatóságnak érdemben elbírálni, tekintettel arra, hogy a mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. Egy másik értelmezés szerint tekintettel az Flt. fenti kisegítő szabályára a mérlegelési jogkörben hozott döntés ellen benyújtott bármilyen tartalmú fellebbezést ennek megfelelően el kell bírálni, mert az ügyfelet nem lehet megfosztani a jogorvoslati jogosultságtól. A kérdés eldöntésekor figyelembe kell venni a Legfelsőbb Bíróság többször is hivatkozott 1/2009. jogegységi határozatának III. és IV. pontjában kifejtetteket is: A jogorvoslathoz való jog nem a határozat vagy végzés szerinti kioktatáson (tájékoztatáson), hanem az eljárási törvényeken alapuló alkotmányos alapjog, ezért a téves kioktatásra alapítottan nincs helye bírósági felülvizsgálatnak, illetve kioktatás hiányában vagy téves kioktatás ellenére is sor kerülhet bírósági jogorvoslatra a törvények által szabályozott keretek között és eljárási rendben. A Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottság a második értelmezést támogatja, és javasolja, tekintettel az Flt. fenti kisegítő szabályára a mérlegelési jogkörben hozott döntés ellen benyújtott bármilyen tartalmú fellebbezést ennek megfelelően bíráljanak el. 21. A fellebbezési eljárás problémái 21.1 Az első fokú hatóságnak kötelessége-e érdemi vizsgálat nélkül elutasítania az elkésett fellebbezést? A jelenlevők véleménye szerint a Ket (3) bekezdése értelmében egyértelműen igen. 11

12 21.2. A Ket (3) bekezdése értelmében az első fokú hatóságnak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha nem jogosulttól származik, önálló fellebbezéssel nem támadható végzés ellen irányul. Mit kell tenni, ha az első fokú hatóság nem veszi észre, hogy érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak lett volna helye, és felterjeszti a fellebbezést? Javaslatok: A munkacsoport álláspontja szerint ebben az esetben a másodfokú hatóság a Ket. 31. (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva megszüntetheti a másodfokú eljárást, mert a Ket a alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, de ennek oka csak az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására A Ket (4) bekezdése szerint az első fokú hatóság a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül terjeszti fel a fellebbezést. Ha azonban a fellebbezést közvetlenül a II. fokú hatóságnál terjesztették elő, a 8 napos határidőt a 102. (7) bekezdése alapján az iratok megérkezésétől kell számítani. A szociális és gyámhivatal gyakorlatában sokszor okoz problémát, hogy a nagy számú ügyfél különböző időpontokban veszi át a határozatot. Előfordulhat, hogy olyan ügyfél esetében, aki közvetlenül a II. fokú hatóságnál nyújtotta be a fellebbezést, már letelik a felterjesztési határidő, holott az eljárásban még van olyan ügyfél is, aki még a fellebbezési határidőn belül van. Javaslatok: A szociális és gyámhivatal álláspontja szerint indokolt lenne a jogszabály szövegének megváltoztatása akként, hogy a felterjesztésre irányadó 8 napos határidőt minden esetben a fellebbezési határidő lejártát követő nyolc naptól kell számítani. Amennyiben a másodfokú hatóságnál közvetlenül előterjesztett fellebbezés iratai a fellebbezésre nyitva állón túl érkeztek meg, a nyolc napos határidőt az iratok megérkezésétől kell számítani. A munkacsoport egyet értettek a jogszabály módosítás szükségességével, ezért javasolják az államigazgatási kollégiumnak, hogy módosítási javaslattal forduljon a minisztériumhoz. A Hatósági Eljárási Bizottság javasolja, hogy a gyámhivatal a jogszabály módosításáig függetlenül attól, hogy hol terjesztették elő őket, is akkor tejesszék fel a fellebbezéseket elbírálásra, amikor minden ügyfél tekintetében lejárt a fellebbezési határidő. 22. A teljesítési határidő módosítása a határozatban Módosíthatók-e egy korábbi engedélyező határozatban a szükséges feltételek biztosítására adott határidők? A munkacsoport szerint a határozat módosításának a Ket (1) bekezdésbe foglalt feltételei nem léphetők át. A Ket a) pontja és 129. alapján a hivatalból indult, vagy folytatható eljárásoknál a végrehajtás elrendelése, egyéb esetben a hatósági ellenőrzés lefolytatása jelenthet megoldást. 12

13 23. Az eljárási bírságok behajtása A gyakorlatban nehézségeket okoz az eljárási bírság végrehajtása, célszerű volna, ha ezt a bírságot is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősítené a törvény. A kérdést a Ket. tervezett módosítása várhatóan rendezni fogja. 24. Eljárási költségek Van-e mód a postai költségek áthárítására? A Ket. novella hatálybelépése óta nincs. A Ket. módosítás tervezetének véleményezése során a hivatal több esetben is javasolta, hogy a szabályozás ismét tegye lehetővé a nagyobb összegű postaköltség ügyfélre történő áthárítását. Tatabánya, december 2. Dr. Rácz Vanda bizottság elnöke 13

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900 Fax: 22/526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/60-18/2010. HELYI

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás 2015. 04. 15-i állapot Emberi Erőforrás Osztály 8500 Pápa Fő u. 5. Benecz Rita osztályvezető Földszint 6. Telefon: 89/515-021 E-mail: szocoszt@papa.hu; szoccsoport@papa.hu Ügyfélfogadási idő: minden hét

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A HALLGATÓI JOGORVOSLAT SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2006. november 30-án A határozat száma: 82/2006-2007.(XI. 30.) Szenátus Hatálybalépés: 2006. december 1. A szabályzat karbantartásáért

Részletesebben