Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program szeptember 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1."

Átírás

1 Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program szeptember 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS 5 1. A KOLLÉGIUM BEMUTATÁSA TÁRGYI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE 7 III. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI PROGRAMJA 7 1. NEVELÉSI ALAPELVEINK A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM SZERINT 8 2. TANÜGYIGAZGATÁSI CÉLKITŐZÉSEINK 9 3. A KOLLÉGIUMI NEVELİMUNKA KONKRÉT TERÜLETEI A CSOPORTFOGLALKOZÁS SZERVEZÉSÉNEK RENDJE A TANULMÁNYI MUNKA SEGÍTÉSE EGÉSZSÉGES ÉS KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS A KOLLÉGIUMBAN A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE, SZUVERÉN VILÁGKÉP KIALAKÍTÁSA MŐVÉSZETI ÉS INFORMÁCIÓS KULTÚRA FEJLESZTÉSE, A MÉDIATUDATOSSÁG KIALAKÍTÁSA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGİ TEVÉKENYSÉG A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE A KOLLÉGIUM ÁLTAL KÖTELEZİEN BIZTOSÍTANDÓ FOGLALKOZÁSOK EGYÉB, A KOLLÉGIUM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FOGLALKOZÁSOK KOLLÉGIUMUNKBAN A KÖTELEZİ ÉS A SZABADON VÁLASZTHATÓ HETI IDİKERET A SZÜLİKKEL, TÖRVÉNYES KÉPVISELİKKEL VALÓ EGYÜTTMŐKÖDÉS SZERVEZETI KERETEI DIÁKÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE, A DÖNTÉSI JOGKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA A KOLLÉGIUMI NEVELİTESTÜLET BELSİ SZERVEZETTSÉGE, A VEZETÉS ÉS A TANTESTÜLET EGYÜTTMŐKÖDÉSE, ELLENİRZÉS, ÉRTÉKELÉS 22 IV. FEJLESZTÉSI TERV A TANULÁSI KULTÚRA FEJLESZTÉSE ERKÖLCSI NEVELÉS NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS FELELİSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG 30 2

3 9. FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG PÁLYAORIENTÁCIÓ GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS AZ ISKOLÁVAL ÉS A SZÜLİVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉS FORMÁI TOVÁBBKÉPZÉSEK, A MUNKAHELYI DEMOKRATIKUS LÉGKÖR, FELELİSSÉGVÁLLALÁS FEJLESZTÉSE MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS 34 MELLÉKLET 35 3

4 A Kollégium Pedagógiai Programja I. Bevezetés Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Férıhely: 190 (200) fı /105 leány, 85 fiú/ Felvételi körzet: országos, budapesti illetıségő középiskolák 1. Jogi alapok A pedagógiai program felülvizsgálatának elkészítésekor a következı jogszabályokat vettük figyelembe: a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról c. rendelet a kollégiumokat is érintı szabályozásokat fogalmaz meg. A évi Budapest Közoktatás-fejlesztési és Intézkedési Terve, valamint az Ifjúsági Koncepció idıszerő elvárásokat fogalmaz meg az intézmény mőködésével kapcsolatosan. A 46/2001.(XII.22.) OM rendelet megalkotta a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramját, amelyet legutóbb módosított az 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelete újabb változást hozott az intézménytípus mőködtetése vonatkozásában. A dokumentum elkészítésénél figyelembe vettük a 110/2012.(VI.4.) Kormányrendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának és a gyermeki jogok chartájának általános irányelveit. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl rendelkezéseit is figyelembe vettük. A fenti jogszabályi módosulások eredményeként a helyi, intézményi teendıket is újra kellett gondolni, valamint partnereink igényei is jelentısen megváltoztak. A társadalmi, környezeti változások a kollégium szakmai munkájában, belsı életében is alapvetı szemléletváltást eredményeztek. Felerısödött a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet és az egészséges életmódra nevelés igénye, amelynek kollégiumunk is igyekszik eleget tenni. Hiszen napi tapasztalatunk, hogy megnıtt a hátrányos helyzető diákok száma, kollégistáink közvetlen környezetében is felerısödtek a negatív társadalmi jelenségek. 2. Társadalmi környezet A társadalmi környezet, a szülıi megrendelıi oldal azt várja el tılünk, hogy a éves korúakhoz hasonló módon készítsük fel az érettségi utáni szakképzésben résztvevıket a felsıfokú tanulmányokra, valamint úgy segítsük a személyiségfejlesztést, hogy a továbbtanulni nem szándékozó tanulók is képességeiknek megfelelıen tudjanak bekapcsolódni a munkaerıpiac kínálta felelısségteljes munkavállalásba. Mivel tanulóink eltérı társadalmi környezetbıl, az ország különbözı szociológiájú tájegységeirıl érkeznek hozzánk, a nivellálás, a személyiségfejlesztés, a közösségalakítás sokrétő probléma megoldása elé állítja a nevelıtestületet és az alkalmazottak közösségét. 4

5 II. Helyzetelemzés 1. A kollégium bemutatása Kollégiumunk a Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium része, az iskolával egybeszervezett, állami fenntartású fiú és leány középiskolai kollégium, amely 14 éves kortól 22 éves korig fogad diákokat. Tanulóink 75%-a más iskolából érkezik, ezért pedagógiai programunk elkészítésekor figyelembe vettük a partneriskolák pedagógiai programjait is. A felvett tanulók több megyébıl, az ország minden részérıl jelentkeznek. Eltérı kulturális és szociális háttérrel rendelkeznek. Ezért nevelési koncepciónk kialakításakor ezeket a körülményeket is tekintetbe kellett vennünk. Jelentıs számban vannak határon túli tanulóink is Tárgyi feltételek A kollégium több mint százéves épületét 2002-ben újították fel. A belsı terei megújultak, a hálószobákat, a fürdıhelyiségeket, az étkezıkonyhákat és a klubhelyiségeket is kifestették. ő Jelenleg egy nyolcgépes internetezési lehetıséget biztosító számítástechnikai szaktanteremmel, egy médiaszobával, egy ping-pongozásra alkalmas helyiséggel, egy DÖKszobával, két társalgóval, egy könyvtárhelyiséggel, négy tanulószobával, egy diákmosodával, négy teakonyhával, valamint két betegszobával rendelkezünk. Az épület földszintjén fızıkonyha mőködik, diákjaink a hozzá tartozó, szintén felújított étteremben étkeznek. A kollégiumi szintő elıadásokat és rendezvényeket a 2008-ban felújított színházteremben tartjuk. A 2010-ben létrejött kollégiumi könyvtár könyvállománya az iskolai könyvtár része. Az iskola több helyiségét, létesítményét tornaterem, edzıterem, futball, kézilabda és kosárlabdapálya, atlétikai pálya, iskolai könyvtár a kollégium diákjai is használhatják. A helyiségek állapota megfelelı, tisztasági festésre a 2. emeleten került sor 2012 nyarán. Szükségessé vált az 1. emelet tisztasági festése és további korszerősítések (vizesblokkok, teakonyhák) is. A közeljövıben várható tetıfelújítás, ablakszigetelés (illetve a nyílászárók cseréjének folytatása), parképítés, mőfüves pálya építése, az épület akadálymentesítése sem halogatható sokáig. Az A szárnyban az elsı emeleten 10 lány háló, a második emeleten szintén 10 lány háló található. (Összesen 80 lány részére.) A B és C szárnyban 30 hálószoba található 120 fiú elhelyezésére. Pályázatokon multimédiás eszközöket (projektorokat, hangrendszereket, stúdió felszerelést, számítógépeket) nyertünk, ezekkel a szakköri és oktatási tevékenységünket nagymértékben korszerősíteni tudtuk. A közös helyiségek egy részét korszerő eszközökkel és bútorokkal szereltük fel, a hálószobákat is sikerült felújított és új bútorokkal otthonosan berendezni. Pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések A kollégium mőködéséhez szükséges kötelezı minimum feltételekkel rendelkezünk. A tanulói létszám növekedésével párhuzamosan bıvítenünk kell az eszközállományt, pótolni a felmerülı hiányokat és végrehajtani a szükségessé váló cseréket. 5

6 Az étkezıkonyhák felszereltségén javítottunk: 1 rekeszes, zárható hőtı beszerzésére nyílott mód, szükséges további zárható hőtıszekrények, mikrohullámú sütık és villanytőzhelyek, porszívók és mosógépek beszerzése. A minimum feltételeken kívül szükséges további számítógépeket támogató partnereinktıl, másrészt pályázat útján beszerezni. Bıvítenünk kell a szakkörök és egyéb foglalkozások eszközellátottságát is. A hálószobákban vagy a folyosókon szükség van további cipıtároló és egyéb száraz ételek tárolására alkalmas szekrényekre, további éjjeli lámpákra. Igényesebb televíziós csatornák vételére alkalmas digitális rendszer, valamint mőködıképes wifi-rendszer kiépítésére is szükség van. A könyv- és filmállományt szaktanári vélemények és tanulói igények alapján korszerősítenünk, majd folyamatosan gyarapítanunk kell. A könyvtárat digitális archívummal, valamint a helyes és modern könyvtárhasználat megismertetését lehetıvé tevı számítógépes katalógussal kell felszerelnünk. Bıvíteni kívánjuk a szakképzésekhez szükséges szakirodalom választékát is. Szükség van a diákönkormányzati helyiség megfelelı technikai eszközökkel (külön számítógép, internet, nyomtató) és egységes bútorokkal való felszerelésére annak érdekében, hogy ott a kollégiumi diákújság és a kollégiumi honlap szerkesztése is lehetséges legyen Személyi feltételek A kollégiumi tanárok valamennyien felsıfokú képesítéssel rendelkeznek, 9 fı egyetemi, 8 fı fıiskolai végzettséggel, pedagógus szakvizsgával 3 fı rendelkezik. A kollégiumi nevelık élnek a posztgraduális képzés, a szervezett továbbképzésekbe való bekapcsolódás, az önképzés lehetıségeivel. Figyelemmel kell lennünk a megfelelı szakos ellátottságra, az idegen nyelv tanulását biztosító angol, német nyelvszakos, valamint informatikai szakember alkalmazására, illetve el kell érnünk, hogy a nevelıtanárok további képesítés megszerzésére törekedjenek idegen nyelvbıl, számítástechnikából és a mentálhigiéné területén. A kollégiumi nevelıtanárok mellett egy fı adminisztrátor, egy fı ápoló (PMS) feladatokat lát el. Az egyéb, nem pedagógiai jellegő feladatokat a Gazdasági Ellátó Osztály (GEO) gazdasági és technikai személyzete látja el. Átgondolandó a kollégium épületében mőködı portaszolgálat kiépítése A kollégium hagyományai Kollégiumunk a két világháború közt a sporttisztek képzésének színhelye volt. Kollégiumpedagógiai elızménye az 1947-ben alapított Tanoncotthon volt. A Tanonc és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetsége szervezett itt otthont az árva vagy hajlék nélküli ipari tanulók részére. Az ötvenes években az ifjúmunkás város vezetıi nagy hangsúlyt fektettek a testedzésre. Ebbıl és az épületek kedvezı elrendezésébıl, a nagy 4,5 hektár - szabad területbıl, a sportpályák meglétébıl fakadóan a diákok körében a sportélet mindig is élénk volt. 6

7 Kollégiumunk további hagyományainak kialakítására az Ökokollégium cím évi elnyerése után - nagy hangsúlyt fektetünk. Tanévrıl-tanévre a Kollégiumi Napok rendezvényei, az ismerkedési est, a Mikulás-bál, a karácsonyi ünnepség, a farsangi bál, Zöld napok, a végzısök búcsúztatása és az Öregdiáktalálkozó, az évzáró bográcsparti. Ezeken kívül minden évben rendezünk kollégiumok közötti versenyeket, ismeretterjesztı elıadásokat, az ıszi és tavaszi környezetrendezést, takarítást. A természetjáró kör programjai is hagyománnyá váltak nálunk és erısítik a kollégiumi közösséget A kollégium kapcsolatrendszere Anyaintézmény: Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az anyaintézmény pedagógiai munkát segítı munkatársai: 1 fı gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 1 fı szociális munkás 1 fı iskolapszichológus Partneriskolák Ökoiskolák, Ökokollégiumok A pedagógiai munkát segítı szervezetek: Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Iránytő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Budapesti Rendır-fıkapitányság, IX. kerületi Rendırkapitányság IX. kerületi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Összefogás a Ferencvárosért Bőnmegelızési Egyesület Ifjúsági Információ Alapítvány Egészségügyi intézmények: iskolaorvos, iskolai ápoló Mester utcai Szakrendelı Merényi Gusztáv Kórház III. A kollégium nevelési programja A kollégium célkitőzéseit a XXI. századi megváltozott társadalmi követelmények, az EU-s csatlakozási elvárások, valamint a partneri - megrendelıi (szülıi) igények határozzák meg a Nkt. módosításában megjelölt iskolaszerkezetben, amelyek a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák alapfunkcióját is megfogalmazzák. A középfokú kollégiumok köztük a mi kollégiumunk feladata is, hogy: képessé tegye tanulóit a felsıfokú tanulmányokra, a választott hivatás, szakma sikeres megszerzése után a munkába állásra; fejlesszen ki a tanulókban olyan szociális képességrendszert, hogy alkalmasak legyenek a közösségi életre, a közéleti szerepvállalásra; alakítsa ki a kulturált viselkedés, magatartás, az erkölcsi normák iránti nagyfokú igényességet; fejlessze a tanuló reális önismeretét; neveljen környezettudatos magatartásra; segítse a korszerő világkép kialakítását, a társadalmi beilleszkedést; 7

8 alakítsa ki a sokoldalú kommunikáció képességét - a kulturált anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt; fejlessze a mővészeti és információs kultúrát; fordítson gondot a tehetséggondozásra; neveljen magyarságunk, nemzeti létünk, európaiságunk tudatosságára; készítse fel a diákokat az egészséges és kulturált életmódra, életvezetésre, a családi otthon megteremtésére; segítse a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontból kialakult hátrányok, valamint a veszélyeztetettség leküzdését. A pedagógiai program fı célkitőzése, hogy a továbbtanulni vágyók valamennyien felvételt nyerjenek a választott hazai és európai fıiskolára, egyetemre, valamint a szakképzésben, az OKJ-s képzésben résztvevık sikeres szakmai vizsga letételét követıen kvalifikált, felkészültségüknek megfelelı munkahelyet nyerhessenek el. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a partnerek (iskolák, szülık, a közvetlen és tágabb társadalmi környezet, a fenntartó, helyi tankerület, kulturális létesítmények, civil szervezetek) támogatása. A nevelıtestület csak ezen partnerekre támaszkodva, velük szoros együttmőködésben képes az intézmény pedagógiai célkitőzéseit megvalósítani. 1. Nevelési alapelveink a kollégiumi alapprogram szerint A fejlesztésben (nevelésben) alapelv, hogy: - a kollégiumban az alkotmányos, általános állampolgári jogokat, a szabadságjogokat, a gyermekeket megilletı jogokat minden alkalmazott tiszteletben tartsa, azok érvényesülését legjobb tudása szerint elısegítse. Érvényesüljön a kollégiumi felvételeknél az alanyi jog, hogy minden tanulónak egyformán joga és lehetısége van a kollégium szolgáltatásainak igénybevételére; - nevelési-oktatási kérdésekben szorosan együtt kell mőködnünk az iskolával és a családdal (hiányzások figyelemmel kísérése), a távolmaradás szülıi igazolása, a hétvégi felkészülés ellenırzése, állandó és eseti kimenık családdal történı egyeztetése - felnıtt korúak esetében az érintett tanulóval; - folyamatos kapcsolattartást alakítunk ki valamennyi iskola igazgatójával, osztályfınökével, gyermek- és ifjúságvédelmi felelısével - esetenként a szaktanárokkal - az aktuális és korszerő (európai) nevelési elvek alkalmazása érdekében (fogadóórák, nyílt napok, szülıi értekezletek látogatása, egymás rendezvényein részvétel, közös sport- és kulturális rendezvények szervezése); - kiemelt szerepet szánunk a kollégium családpótló szerepének, elsıdlegesnek tartjuk az egyén személyes problémáinak tapintatos, bizalmas kezelését, ügyeinek szeretetteljes megoldását, a kisközösségek problémáinak felismerését, megoldásukban a segítı közremőködést. A tanítás-tanulás folyamatában, a tanulási kultúra fejlesztésében alapelv, hogy - teremtsünk optimális feltételeket a tanulók számára az ismeretszerzéshez, a mővelıdéshez; - a tanulók fejlesztésében a valódi fejlıdési szükségletekbıl indulunk ki az egyénre szabott differenciálással; - a kollégiumi tudásközvetítésben (legalábbis annak bizonyos részterületeinél) figyelemmel leszünk az iskolai ismeret-elsajátításra; - a legmesszebbmenıkig támogatjuk a fiatalokat a hátránykompenzációban, figyelembe vesszük az egyéni igényeket, rászorultságot; 8

9 - biztosítjuk mindenki számára a szükséges tanári segítséget, a megfelelı tanulási körülményeket, eszközöket, a változatos tanítási - tanulási formákat. A tehetséggondozás, tehetségvédelem terén alapelv, hogy - a kollégiumi tevékenységrendszerben lehetıséget biztosítunk a tehetségek megmutatkozásának, felismerésének, kibontakoztatásának; - a tehetséggondozás során kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségfejlesztésre; - a tehetséggondozásba, a tehetségek védelmébe be kell vonnunk az iskolát, a szülıket és a körülvevı környezet érintett szervezeteit is. Az életrend, életvitel kialakításában alapelv, hogy - biztosítjuk növendékeinknek az egészséges életvitel feltételeit (fociklub, jóga, közös kocogás és fitness foglalkozás szervezése, a sporteszközök (ping-pong, tollas, sakk), a földszinti tornaszoba kondigépeinek fejlesztése); - figyelembe vesszük a személyes szükségleteket, az életkori sajátosságokat; - megteremtjük a diákok számára a meleg attitődő, második családi otthon légkörét (bizalmas beszélgetések, a kvázi családi szerepek vállalása, annak tudatosítása, hogy nem vagy egyedül ). A szabadidı-szervezésben alapelv, hogy: - nem szervezzük agyon tanulóink szabadidejét, de biztosítjuk a szabadidı hasznos és kulturált eltöltésének feltételeit; - helyi és fıvárosi lehetıségek kihasználásával biztosítjuk a sokféleséget (színház, könyvtár, múzeumok, táncház, uszoda, zenés irodalmi klubok, teaház, sportklub, mozi); - a szervezésnél a tárgyi feltételek hozzáférhetıségét kellı idıben biztosítjuk. A közösségi élet alakításában alapelv, hogy: - számítunk diákjaink kezdeményezı szerepére, önszervezıdı képességére (csoportszervezıdés, DÖK-alakítás); - támogatjuk és segítjük ıket a hagyományrendszer továbbvitelében, az általuk vállalt kollégiumi ünnepségek megszervezésében, az egyénileg vagy csoportosan vállalt győjtımunka, pályázat elkészítésében, bemutatásában; - példamutató nevelıi felkészüléssel, szervezéssel tudjuk kialakítani a kollégiumi és kollégiumok közötti vetélkedıkön, versenyeken való részvétel felelısségét, a sportszerő versengési szellemet, a reális önértékelést ( Csapat csak úgy léphet fel egységesen és eredményesen, ha tagjai félreteszik az egyéni érdekeket, az egyéni csábító programokat ); - az alapvetı erkölcsi normákat elsısorban kisközösségekben gyakoroltatjuk; - a kollégiumi közösségben, a közösség erejével tudjuk elérni, hogy az egyes tanulók vessék el az elıítéleteket, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy az embert tettei, nem nemzeti, faji hovatartozása minısíti, hogy ne sértsenek meg senkit emberi méltóságában. 2. Tanügyigazgatási célkitőzéseink Maximális felvételi férıhelyünk 190 fı (200), bıvítésre már nincs mód. Az ı elhelyezésüket kell komfortosabbá tenni. Célként jelöljük meg a klasszikus értelemben vett (érettségi, szakmai vizsga elıtt álló) középiskolai tanulók tanulmányi eredményének javulását, felvételi arányának javítását. Ehhez 9

10 a hatékonyabb pedagógiai munka biztosítandó, a jelenlegi tanulószobai rendszer átgondolása és átalakítása szükséges. A kollégiumi felvételnél a Szily Kálmán Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium középiskolai képzésében részt vevı tanulók elınyt élveznek, de a pesti, elsısorban a IX. kerületi gimnáziumokba, szakközépiskolákba, szakiskolákba járó, valamint a gyakorló és kéttannyelvő, mővészeti- és sporttagozatos középiskolákba járó tanulók felvétele is preferált. E cél érdekében felhívással kell fordulnunk a fıváros vonzáskörzetében fellelhetı nagyobb települések általános iskoláihoz is. További cél az iskolákkal, a szülıi házzal, az egészségügyi intézményekkel olyan oktatási-nevelési keretek kialakítása, hogy a tanulók minél több idıt tudjanak a kollégium területén, az intézmény nagy sportpályája adta friss levegın, a zöldben tartózkodni, kikapcsolódni. A kollégiumi diákok jelenlegi összetételének fényében elınyös volna biztosítani a hátrányos helyzető diákok mentálhigiénés rehabilitációjának bizonyos feladatait. Elképzelhetı, hogy a hagyományos készségfejlesztési tantárgyak (testnevelés, ének, rajz, számítástechnika), valamint mővészeti tárgyak (filmtörténet, színház- és drámatörténet) oktatása a kollégiumi nevelés-oktatás keretében is megvalósuljon élménypedagógiai módszerek bevonásával. Természetesen az érettségi utáni szakképzésben résztvevıknek is ad a kollégium felvételi lehetıséget, de elsısorban azoknak, akik a szakiskola után egyetemen vagy fıiskolán szeretnének továbbtanulni, továbbá akik tehetség-kibontakoztató (színi, sport, egészségügyi, informatikai) OKJ-s képzésekre járnak. Tény, hogy a válogatás ideje azonban a csökkenı beiskolázás hatására mára már lejárt. Tudomásul kell vennünk, hogy azokat a tanulókat kell elhelyeznünk, akik jelentkeznek az intézménybe. Csak így fogjuk tudni feltölteni a kollégiumi létszámot. Ezen segíthet, ha a beiskolázási propagandát jobban kiszélesítjük: - továbbtanulási tájékoztató füzetben való megjelentetés; - tájékoztató küldése a nagyobb gimnáziumoknak, szakközép- és szakiskoláknak; - hirdetés interneten, oktatási portálokon; - a partneriskolák személyes felkeresése, együttmőködési megállapodások kötése; - a kollégium új honlapjának elkészítése, frissítése: megjelenés az interneten, partneriskoláink honlapján. Csak így biztosítható a kollégium zavartalan mőködése és feltöltése. 3. A kollégiumi nevelımunka konkrét területei 3.1. A csoportfoglalkozás szervezésének rendje A megújult Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott témakörök feldolgozását: - a tanév kezdetén ciklusokra bontva szervezzük meg az egyes témaköröket a nevelıtanárok érdeklıdésének és felkészültségének megfelelı osztjuk fel. Adott témakört forgó rendszerben dolgoz fel egy-egy nevelıtanár. A ciklusok között idıarányosan a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megbeszélésével kapcsolatos foglalkozásokat iktatunk be. 10

11 - egy részét tömbösített formában, kollégiumi rendezvények keretében dolgozzuk fel így a mővészet és információs kultúra, környezeti nevelés, magyarság, nemzetiségi lét, európaiság, életmód, életvitel, háztartási ismeretek bizonyos területeit. A csoportnevelı tanárok minden tanév elsı két foglalkozásán ismertetik az értékelési rendszert, a hiányzások és mulasztások következményeit, valamint a tőz- és munkavédelmi szabályokat. Ezt az ismertetést dokumentálni kell. A dokumentáció tartalmazza a kihirdetés idıpontját, a tanár és a tanulók aláírását. Minden csoportban az egyéni sajátosságoktól függetlenül kiemelt szerepet kell kapnia a szociális viselkedés és illemszabályok elsajátításának, a káros szenvedélyek megelızésének, a környezettudatos életmód elsajátításának. A nevelıtanárnak foglalkoznia kell a tanulók egyéni problémáival, a beilleszkedési nehézségekkel, a diákközösség konfliktusaival. A kommunikáció, a vitakultúra készségének fejlesztése és az egyén szocializációjának fı terepe a jól megszervezett és elıkészített csoportgyőlés. A foglalkozások anyagába beépítjük a felnıtt életvitelhez szükséges praktikus ismereteket is. Természetesen az évfordulókról és nevezetes dátumokról való megemlékezésnek is helyet kell kapnia a csoportfoglalkozásokon. A csoportgyőléseket évente legalább két alkalommal kollégiumi győlések formájában, a csoportok számára összevonva tartjuk meg. A győlések témája a kollégium minden lakóját érintı, az adott félévre vonatkozó aktuális információk megvitatása A tanulmányi munka segítése A tanulási kultúra fejlesztése A kollégium feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit, és lehetıséget adjon arra, hogy a tanulók elsajátíthassák a helyes tanulási módszereket. Meghatározó a tanulás iránti motiváció fejlesztése, amely elısegíti, hogy a tanulás a diákok életprogramjának elengedhetetlen részévé váljon, felkeltse bennük a kíváncsiságot, a megismerési, felfedezési vágyat. Ennek érdekében a tanév elején felmérjük a tanulási stílusokat és képességeket. A rászoruló diákok részére szervezett foglalkozások keretében nyújtunk további módszertani segítséget Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, társadalmi beilleszkedésük és a pályaorientáció segítése A kollégium segíti a tanulásban elmaradt gyerekeket, biztosítja annak esélyét, hogy a tehetséges tanulók képességeiket továbbfejlesszék, tudásukat bıvítsék. Feladatunk a tanulók képességeinek felismerése, a tehetséges tanulók kiválasztása, a tanulók közötti képességbeli különbségek kezelése és ennek megfelelıen a pályaorientáció segítése A hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása Hátrányos helyzetőnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül nem egyenlı esélyekkel indulnak az életben. Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és/vagy beilleszkedési zavarral küszködı, a kreativitás szintjén és/vagy motivációjukat tekintve fejletlen tanulókat. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük a rejtett dysgráfiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat, emellett kiemelten, szükség esetén külön csoportban foglalkozzunk a speciális nevelési igényő diákok tanulmányi munkájának segítésével. 11

12 Segítjük a határon túli magyar tanulók beilleszkedését. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a külhoni diákok számára hétvégeken is lakhatást biztosítunk, valamint segítjük hazánkban tájékozódásukat, hagyományaik átadását, ápolását, kultúrájuk megırzését. A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelıssége. Feltétlen szükség van tehát a nevelıtestületen belüli folyamatos információáramlásra Tehetséggondozás, tehetségvédelem A tehetséggondozás elsı lépése a tehetséges tanulók felismerése. Mivel a kreatív személyiségeket általában divergens gondolkodásukról lehet felismerni, minden tanév elején ilyen irányú felmérést kell végeznünk. A tehetséges tanulókat motiválni kell, a kiemelkedı eredmények elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet, programokat, egyéni fejlesztést, gazdagítást igényelnek. Mivel sok diákunk mővészeti szakközépiskola tanulója, számukra intézményi keretek között biztosítjuk a bemutatkozás és további fejlıdés lehetıségét, ugyanakkor galériánk az ı mőveiknek is helyet ad A pályaorientáció segítése Kollégiumunkba többféle intézménybıl változatos szakmákat (mőszaki, mővészeti, vendéglátóipari, kézmőipari, vállalkozói) tanuló diákok érkeznek. A tanuló képességeinek, érdeklıdésének, tanulmányi eredményeinek tükrében az osztályfınökökkel és a szülıkkel való egyeztetés után ismertetjük meg kollégistáinkat a szóba jöhetı választási lehetıségekkel. Szükség esetén igénybe vesszük a megfelelı szakszolgálat segítségét is. A tanulmányi munka megfelelı segítése növeli a továbbtanulás esélyét, a már szakmát választott tanulóink esetében pedig a munkába állást kell segítenünk. Mindezekkel összefüggı csoportnevelıi feladat a felelısségérzet elmélyítése, a közép és hosszú távú céltudatos gondolkodás ösztönzése Differenciált foglalkozások A tanulók eltérı felkészültségi szinttel, különbözı ismeretanyaggal érkeznek. A tanulmányi munkájukhoz szükséges képességeik is nagyon eltérıek: a szilenciumokon és a csoportfoglalkozásokon belül ezért alapvetı a differenciált foglalkozás. Pedagógusainknak figyelembe kell venni a más iskolákból érkezı diákok eltérı tananyagát is. A lemaradó tanulók felzárkóztatására kiscsoportos, vagy egyéni formában külön foglalkozásokat szervezünk. Kollégiumunk igénybe veszi az iskolai fejlesztıpedagógust a tanulási nehézségekkel küzdı diákok esetében. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tehetséges gyerekek felkarolására is, különös tekintettel akkor, ha az adott tanulók hátrányos helyzetőek Egészséges és kulturált életmódra nevelés Fontos a megfelelı életritmus, a rendszeres, egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belsı igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer kialakítása. A tanulók rendelkezzenek olyan ismeretekkel, gyakorlati képességekkel, melyek segítik ıket testi és lelki egészségük megırzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelızésében. Kapjanak segítséget önmaguk megismeréséhez és az önfejlesztéshez. Törekszünk továbbá az empátiára való nevelésre, hogy a diákok képessé váljanak harmonikus társas kapcsolatok kialakítására, a másság elfogadására, a konfliktusok és válsághelyzetek kezelésére. Ezen felül tudjanak jól eligazodni/tájékozódni a mindennapi életben felmerülı helyzetekben, váljanak önálló és asszertivitással rendelkezı felnıttekké. Ennek érdekében nevelési feladatunk a diákok felkészítése a családi életre, a párkapcsolatok megfelelı kialakítására, a harmonikus szexuális életre. Mindezek mellett biztosítani kell, hogy a kollégium legyen minden részletében 12

13 kulturált, esztétikus közeg, ahol a tanulók jól érzik magukat. Ez egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket, mőveltségüket. A kollégium kulturális és sportélete is járuljon hozzá, hogy a gyermekek és fiatalok helyes életmódmintát válasszanak maguknak. A fentiek érdekében kollégiumunk a következı lépéseket tette, illetve teszi a jövıben: - Megfelelı napirend kialakításával és betartatásával neveljük diákjainkat a napi életritmus kialakítására. A rendszerességre nevelést kiemelten fontosnak tartjuk. - A csoportfoglalkozások keretén belül és egyéni beszélgetéseken neveljük a diákokat az önismeret és önfejlesztés fontosságára, hogy ezáltal segítsük a társadalomba való problémamentes beilleszkedésüket és azt, hogy önálló, szabad, tetteikért felelısséget vállaló, kiegyensúlyozott felnıttként éljék majd életüket. - Megköveteljük a hálószobák rendjét és tisztaságát, folyamatosan ellenırizve, segítve és ösztönözve diákjainkat a megfelelı szint elérésére, a legszőkebb környezetükért való felelısségük kialakítása érdekében. - Diákügyeletes rendszert mőködtetünk a közös helyiségek rendjének és tisztaságának biztosítására, így a tágabb környezetért való felelısség kialakítására nevelünk. Ugyanezt a célt szolgálja a folyosókon elhelyezett és a hálószobákban is tartható növények gondozása, a folyosók és egyéb közös helyiségek díszítése, szépítése. - Évi legalább két alkalommal diákjaink feladata a kollégium környékének rendezése. - Felhívjuk figyelmüket a napi tisztálkodás, a személyes higiéné és ruházatuk tisztántartásának fontosságára, melynek minden feltétele (zuhanyozók és mosdóhelyiségek, automata mosógépek, szárítóhelyiség) biztosított kollégiumunkban. - A csoportnevelıknek figyelniük kell arra, hogy a diákok megfelelıen, rendszeresen táplálkoznak-e, és fel kell hívniuk a tanulók figyelmét ennek fontosságára. Diákjainknak lehetıségük van fızésre, konyha- és hőtıszekrény-használatra. Szoktatni kell diákjainkat az étkezések kulturált lebonyolítására, mind a közös étkezıkben az ügyeletes pedagógusok segítségével, mind a teakonyhákban a diákügyeletesek közremőködésével. - A kollégiumban mőködı fızıszakkör keretén belül a tanulók megismerkedhetnek egészséges ételek elkészítésével, és ötleteket kapnak a tudatos táplálkozás megvalósításához. - Az Alapprogram által elıírt foglalkozások megszervezésén kívül az iskola védınıjét, szükség esetén az iskolaorvost is felkérjük táplálkozási tanácsadó foglalkozás megtartására. - A tanítási órák után legalább egy óra szabadidıt biztosítunk diákjaink számára, melynek során egyéni igényeik szerint mozoghatnak, pihenhetnek, felfrissülhetnek a tanulás megkezdése elıtt, majd ugyanígy, a foglalkozások végeztével. - Diákjaink pihenéshez való jogát a napirend szerinti pihenıidı, takarodó szigorú betartatásával biztosítjuk. - Képzett tanárkollégánk szervezésében megalakítottuk a Szily Természetjáró Kört, mely félévente kb. 3-6 alkalommal 1-2 napos kirándulásra viszi a jelentkezı tanulókat. 13

14 - Diákjainknak heti rendszerességgel, szaktanári felügyelet illetve edzésterv alapján lehetıséget nyújtunk futball, kézilabda, kondicionáló torna, igény esetén ping-pong szakkörökön való részvételre is. - A fentiek közül szabadon választandó diákjaink számára valamilyen sportkör vagy szakkör rendszeres látogatása. Ha egyéb sportolási igény is felmerül, a létszámtól függıen további sportfoglalkozásokat szervezünk. - Dohányozni csak nagykorú tanulóinknak a számukra a törvény által kijelölt helyen lehet. A helyes életmód és életvitel kialakításában a kollégium minden nevelıtanárának aktívan részt kell vállalnia. 3.4 Környezeti nevelés a kollégiumban Kollégiumunkban nagy hangsúly fektetünk a környezet védelmére a fenntartható fejlıdés megismertetésére, a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítására. Szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek megfelelı ismeretekkel, amelyeket a természet és saját környezetük védelmére, megóvására tudnak felhasználni. A foglalkozások során meg kell ismertetnünk a lehetıségeket, hozzá kell segítenünk tanulóinkat, hogy váljanak érzékennyé környezetük iránt, valamint el kell érnünk, hogy a környezettudatos gondolkodás, magatartás részese legyen a mindennapjaiknak Elı kell segítenünk a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. Képesnek kell lenniük a környezet sajátosságainak, minıségi változásainak megismerésére és elemi szintő értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megırzésére; a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására. Be kell kapcsolnunk tanulóinkat közvetlen környezetük értékeinek megırzésébe, gyarapításába. Legyenek képesek a kollégium belsı és külsı környezetét úgy alakítani, hogy a környezeti szempontokat is figyelembe veszik. Rá kell vennünk tanulóinkat, hogy elınyben részesítsék a természetes és újrahasznosítható anyagokat. Meghatározóvá kell, hogy váljon életmódjukban a természet tisztelete, a felelısség. Ismerjék fel a környezetszennyezı anyagokat, ezek hatásait, és törekedjenek a környezeti károk megelızésére. Ennek érdekében fontos az együttmőködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése, megoldása, érvelés a környezetvédı megoldások mellett. A környezeti nevelés érdekében a következıket tesszük: - Csoportfoglalkozások keretein belül folyamatosan foglalkozunk globális és helyi környezetvédelmi témákkal, problémákkal, az aktuális természeti hírekkel - Évente minimum két alkalommal részt veszünk szemétszedésen - A kollégiumi napokon kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, ökológiai problémákkal. Lehetıséget adunk a kollégiumi galérián belül környezetvédelmi témák feldolgozására, a fiatal tehetségek kibontakozására ezen a téren is. - Diákjainkat kötelezzük a szelektív hulladékgyőjtésre - A közös folyosón mőködtetjük a zöld hírek faliújságot, amelyen rendszeresen frissítjük az aktuális környezetvédelmi híreket a szakköri tagok segítségével. - Védjük a madarakat, télen rendszeresen etetjük ıket, valamint részt veszünk madárbarát programokon. 14

15 - Folyamatosan figyeljük a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokat, amelyeken lehetıség szerint indítjuk is tanulóinkat. - Az Alapprogram által elıírt foglalkozásokon kívül diákjainkkal részt veszünk zöld programokon, kiállításokon. - Képzett tanárkollégánk szervezésében megalakítottuk a Szily Természetjáró Kört, mely félévente több alkalommal kirándulásra viszi a jelentkezı tanulókat. Ezek az alkalmak kiváló lehetıséget nyújtanak a természet megismertetésére, megszerettetésére, a természetvédelem fontosságának felismertetésére - Minden nevelınek a feladata tanulóink környezettudatos nevelése, valamint a diákok felé a példamutatás. - Mindezeken kívül: Mivel részt veszünk az ökoiskola-programban, így az elıírt kritériumrendszernek megfelelıen szervezzük az életet. Tanárok és diákok azzal a céllal alakították meg a kollégiumi öko-csoportot hogy környezettudatos életmódra ösztönözzünk a kollégiumban lakókat és dolgozókat egyaránt A személyiség fejlesztése, szuverén világkép kialakítása A személyiségfejlesztés sarkalatos pontja az önismeret fejlesztése, az erkölcsi nevelés. Nagyobb teret kell adnunk annak, hogy a tanulók értékelni tudják önmagukat, viselkedésüket, teljesítményüket, társaikat. Kihangsúlyozzuk: törekedniük kell mind a testi, mind a lelki egészségük fenntartására. Meg kell ismertetnünk tanulóinkkal saját testüket, szervezetüket, pszichikumukat, a testi és lelki betegségeket, megelızésüket, az egészség megırzését, az egészséges életmódot. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában az Erkölcsi nevelés, Az önismeret és társas kultúra fejlesztése, valamint a Testi és lelki egészségre nevelés témakörök megfelelı részterületeit játékos önismereti, személyiségfejlesztı célú közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások keretében dolgozzuk fel Mővészeti és információs kultúra fejlesztése, a médiatudatosság kialakítása A kollégiumi nevelés fontos feladata a világban való tájékozódás segítése a természeti és társadalmi ismeretek bıvítésével, az információs kultúra fejlesztésével, mővészeti élmények befogadására való lehetıségek nyújtásával. Ennek érdekében számítástechnikai termünk napi 7 órában áll a tanulók rendelkezésére, rendszeres színház- és múzeumlátogatásokat szervezünk, könyvtárat mőködtetünk, filmklubot, színjátszó és kézmőves szakkört biztosítunk a részükre. Az Alapprogramban elıírt foglalkozásokon túl a diákok érdeklıdésének, igényének megfelelı elıadásokat, valamint irodalmi és versesteket, kollégiumok közötti versmondó versenyeket, a diákok munkáiból készített kiállításokat szervezünk Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı tevékenység Fontos feladatunk, hogy pedagógiai tevékenységünk kizárja annak lehetıségét, hogy bármelyik diák származása, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása miatt, vagy bármely más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. Különös figyelemmel kísérjük tehát a kollégiumba kerülı állami gondozott, szociálisan hátrányos helyzető, vagy egyéb okokból veszélyeztetett tanulók fejlıdését. 15

16 A veszélyeztetettség külsı megjelenési formái az alábbiak lehetnek: - szabados életforma, csavargás, sajátos életvitelt tükrözı külsı öltözködésben, hajviseletben, ékszerezettségben, - italozás, dohányzás, drogfogyasztás, - szélsıséges politikai nézetek hangoztatása, - kisvallásokhoz, szektákhoz kötıdés, A gyermekvédelmi munkát meghatározó elveink: - minden kollégista diákot elıítéletek nélkül segítünk, védünk, kérdezünk, hallgatunk meg; - tiszteletben tartjuk a diákok személyiségét, emberi méltóságát; - mindenkihez tapintattal közelítünk; - a tudomásunkra jutott információkat titokban tartjuk, azt csak és kizárólag a diák helyzetének javítására, problémájának megoldására használjuk fel; - senkit nem részesítünk igazságtalan elınyben, de a lehetséges segítés és beavatkozás érdekében rangsorolunk a hátrányosság és a veszélyeztetettség mértékének megfelelıen. Figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett tanulók közösségi kapcsolatait, közösségbe épülését. Ügyelünk rá, hogy semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érhesse ıket Pedagógusaink ifjúságvédelmi feladatai A csoportnevelıknek szoros kapcsolatot kell tartaniuk a szülıi házzal vagy a nevelıszülıkkel, gyámmal, illetve a nevelıintézettel, esetlegesen a tanuló lakhelye szerinti önkormányzattal. Tájékoztatniuk kell a tanulót és szüleiket arról is, hogy a gyermek vagy fiatal érdekében milyen intézkedéseket tartanak szükségesnek. A nevelıknek közre kell mőködniük a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében (tanulmányi eredmény romlása, családi gondok, gazdasági helyzet romlása esetén). Kötelességük, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadják, és ezek elsajátításáról meggyızıdjenek. Feladatuk a szülık és a gyerekek tájékoztatása a számba vehetı konkrét lehetıségekrıl (például az igénybe vehetı szociális juttatásokról) A szociális hátrányok ellensúlyozása A kollégiumba kerülı tanulók közül többen szociálisan hátrányos helyzetőek, csonka családban élnek, munkanélküli szülık gyermekei, vagy más ok miatt a létminimum alatt élı családokból kerülnek ki. Kötelességünk, hogy segítsük ezen tanulók társadalmi beilleszkedését és gondoskodjunk alapellátottságukról. Ennek érdekében a következıket kell tennünk: - Az alapprogram elıírásainak megfelelıen konkrét foglalkozásokat tarunk a gazdálkodási jártasságok fejlesztése, a vállalkozói kompetencia megteremtése érdekében. Ezeket a foglalkozásokat meghívott elıadók, az anyaiskola megfelelı képzettségő szakemberei tartják. - Az iskolánkba járó tanulók közül a rászorulóknak kedvezményes térítés ellenében, az iskola ifjúságvédelmi felelısével koordinálva biztosítunk étkezési lehetıséget a Szily 16

17 Alapítvány segítségével. A más intézményben tanulók iskolájával, ifjúságvédelmi felelısével felvesszük a kapcsolatot és közösen keresünk megoldást. - A kollégiumi ifjúságvédelmi felelıs segélyezésre tesz javaslatot az önkormányzatnál, valamint felveszi a kapcsolatot a diák osztályfınökével és az iskola ifjúságvédelmi felelısével. - Felhívjuk a diákok figyelmét a törvények adta lehetıségekre és jogokra (ingyenes tankönyv, étkezési támogatás, egyéb juttatások). - Segítjük ıket a szükséges kérelmek megírásában. - Felzárkóztató és tehetséggondozó programokat szervezünk. - Személyre szabott pályaorientációs tevékenységet folytatunk. - Személyiségfejlesztı foglalkozásokat tartunk. - Szükség esetén igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálatokat. A feladatok elvégzésének irányítója a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs pedagógus Betegségek, szenvedélybetegségek kialakulásának megelızése A betegségek, szenvedélybetegségek megelızése, illetve kezelése érdekében a kollégium a következıket teszi: - A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelıen szervezett foglalkozásokat tartunk, és kiemelten foglalkozunk az életmód-életvitel témakörrel. - Támogatjuk pedagógusaink ilyen irányú továbbképzését. - Kötetlen beszélgetéseket folytatunk a tanulókkal a bizalom erısítése érdekében. - Különösen fontosnak tartjuk, hogy az érintett tanulókat bevonjuk a szakkörök munkájába, klubok tevékenységébe, így integráljuk ıket a kollégiumi közösségbe. - Filmklub keretében lehetıséget nyújtunk speciális, a témával foglalkozó film megtekintésére, beszélgetésre. - Lehetıleg kortárs elıadókat hívunk kollégiumi és/vagy csoportszintő elıadásokra, drogellenes programok megtartására. - Figyelemfelhívó, veszélyt jelzı transzparenseket helyezünk el a kollégiumban. - Szükség esetén az iskolaorvos illetve iskolapszichológus segítségét kérjük. Ezeket a feladatokat kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs fogja össze A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A beilleszkedési vagy/és magatartási nehézségekkel küzdı tanulókkal való foglalkozás során különösen fontos, hogy kiderítsük milyen okok állnak viselkedésük hátterében, és ennek megfelelıen segítsük ıket nehézségeik leküzdésében. Különös figyelmet kell fordítanunk a visszahúzódó, csendes diákokra az egyéni foglalkozások és a csoportos tevékenységek során egyaránt, mert problémáik sokszor rejtve maradnak, éppen visszahúzódó magatartásuk miatt. Nem engedhetjük, hogy bármely gyermek perifériára kerüljön, elmagányosodjon. Ezért erısíteni kell a csoportban is a toleranciát, a felelısségérzetet, az empátiát, másfelıl pedig a nevelı indirekt módon, személyes példamutatásával nyújt mintát a befogadó magatartásra. Az egyéni fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások és a klubokban zajló tevékenység során szükségszerően 17

18 integrálódnak a közösségbe beilleszkedési zavarokkal küzdı diákjaink is. Ezért kollégiumi szinten különösen fontos, hogy olyan változatos tevékenykedési kört biztosítsunk, amelyben minden kollégista diák talál érdeklıdésének megfelelıt. A kollégiumi napok rendezvényeit is tudatosan minden diákunk részvételére számítva szervezzük. 4. A kollégiumi tevékenység szerkezete A kollégium a Pedagógiai Program és az aktuális Munkaterv alapján tanulói foglalkozási tervet készít, amelynek elkészítéséhez minden tanév elsı hetében felmérést készítünk arról, hogy tanulóink milyen szabadon választható foglalkozásokon kívánnak a tanév során részt venni A kollégium által kötelezıen biztosítandó foglalkozások Tematikus csoportfoglalkozások A csoportfoglalkozások témakörei és óraszámai onként a következık: TÉMAKÖR 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf évf. A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés Testi és lelki egészségre nevelés Felelısségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra Azokon a csoportfoglalkozásokon, amelyek nem az Alapprogram témaköreit dolgozzák fel, elsısorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik. A foglalkozásokat fel kell használni arra, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a szociális viselkedés alapvetı 18

19 szabályait, a szociális értékrendet. A tanulók egészségének védelme érdekében több alkalommal is helyet kell kapnia a káros szenvedélyek megelızésérıl való beszélgetésnek, valamint a környezetvédelmi problémák, megoldások, aktuális hírek megbeszélésének. A tematikus csoportfoglalkozások kerettervét az 1. Melléklet tartalmazza Tanulást segítı foglalkozások A rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás A tanulószobai foglalkozást tanulókörökben szervezzük meg. A napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen tanári irányítással történik, amely meghatározott idıkeretben és nyugodt felkészülést biztosító tárgyi környezetben, csoportos illetve egyéni foglalkozás keretében zajlik. A tanulószobai foglalkozáson való részvétel minden, még végzettséggel, érettségivel nem rendelkezı kollégista diák számára kötelezı, kivéve a kiemelkedı tanulmányi eredményt elért, önállóan eredményes tanulásra képes tanulóinkat. Kollégiumunkban a tanulószobai és a fejlesztést megvalósító foglakozási idı összesen heti 13 óra, azonban a különbözı képességő diákoknak más-más idı szükséges a tananyag megfelelı elsajátításához. Ezt figyelembe véve a fenti órakeret egyéni elbírálás alapján csökkenthetı vagy növelhetı. A kollégiumba bekerült diákok különbözı alapismeretekkel rendelkeznek, hiszen az iskolák változó színvonalon oktatnak. A beérkezı diákok tudásszintjét felmérve differenciáltan okra, illetve tanulócsoportokra bontva kell a szilenciumokat megszervezni. Úgy az egyéni tanulás, mint a közös szervezéső szilenciumok során biztosítani kell a megfelelıen nyugodt körülményeket. A szilenciumra a nevelınek és a diákoknak is rá kell hangolódnia, oly módon, hogy egyéni problémáikat és iskolai élményeiket még szilencium elıtt meg tudják beszélni. A tanulószobai munka során fokozottan kell figyelni a gyengén teljesítı diákokra. A valamilyen okból lemaradt tanulók fejlesztése, felzárkóztatása, szervezett keretben, tanári tervezéssel folyik. Érdemes kihasználni a közösségben rejlı segítési módokat is, esetenként például tanulópárok kialakításával. A szilenciumi munka segítése és ellenırzése frontálisan, kiscsoportos formában, valamint egyénileg történhet. A hatékony szilenciumi munkát biztosító módszerek: - a foglalkozások pontos és következetes kezdése, szilenciumi fegyelem biztosítása; - a tanulmányi eredmények nyilvántartása; - a képességekhez viszonyított tanulmányi munka és fegyelem rendszeres értékelése Egyéni fejlesztést megvalósító egyéni és csoportos foglalkozások A kiemelkedı képességő tanulók tehetséggondozása a speciális szakképesítéssel rendelkezı pedagógus vezetésével, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás formájában történik. Az iskolában szerzett ismeretek bıvítése, a pályaválasztás segítése érdekében a kollégium egyéni fejlesztést megvalósító egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez a felmerülı tanulói igényeknek megfelelıen. Kollégiumunkban idegennyelvi, szaktárgyi illetve speciális: mővészeti és sport foglalkozásokat tartunk. Ezek tematikáját a foglalkozást tartó pedagógus 19

20 az adott tanévre vonatkozóan készíti el. A tematika összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: az iskolai tanulmányok kiegészítését szolgálja, segítse a tanulók pályaválasztását, tanulói és szülıi elvárásokra épüljön, vegye figyelembe az eltérı tudásszinteket, ugyanakkor adjon lehetıséget a differenciált haladásra, figyelmet kell fordítani a tanulók irodalmi, képzımővészeti, zenei képességeinek fejlesztésére, így nyújtva lehetıséget arra, hogy érzelmileg gazdagabbá, kiegyensúlyozottabbá váljanak Egyéb, a kollégium által biztosított foglalkozások A szabadidı eltöltését biztosító foglalkozások A kollégium diákjai szabadon választhatnak a kollégium által szervezett, a szabadidı hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások közül. Választásukat követıen azonban kötelesek heti rendszerességgel kitartóan részt venni ezen. A szabadidı eltöltését biztosító foglalkozásokon a mővészeti, mőveltséggyarapító foglalkozások mellett meghatározó szerepet kap az egészséges életmódra nevelés jegyében a sportköri foglalkozás és a természeti környezet megismerése és védelme. Kollégiumunk rendszeresen részt vesz kollégiumok közötti versenyeken, bajnokságokon. A kollégiumi diákok számára a fentieken kívül egyéb, szabadon látogatható foglalkozásokat is szervezünk, például a film- és irodalmi klubot, idıszakosan játékokat és vetélkedıket, Teaházat, Zöld-foglalkozásokat. Ezenkívül a kollégium életében fontos szerepet tölt be a diákszínjátszó és a diákönkormányzat által mőködtetett kollégiumi rádió. Diákjainknak havonta több alaklommal lehetıséget biztosítunk színház-, múzeum-, illetve egyéb kulturális esemény látogatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kollégiumi éveik alatt eljussanak színházba, operába, hangversenyekre, kiállításokra. Olyan elıadásokat igyekszünk megszervezni, amelyek nemcsak a tanulók általános mőveltségét gyarapítják, de az iskolai tanulmányokat is elısegítik, kiegészítik. A kollégiumban gondoskodunk az iskolai, kollégiumi foglalkozáson részt nem vevı tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletérıl is A tanulókkal való egyéni törıdést biztosító foglalkozások A személyes törıdést biztosító foglalkozások keretében lehetıséget nyújtunk a kollégista tanulók számára, hogy egyéni magánéleti és tanulási nehézségeiket feltárják, és ezek megoldására megfelelı tanácsot, útmutatást kapjanak Kollégiumunkban a kötelezı és a szabadon választható heti idıkeret Konkrétan a következı idıbeosztást alkalmazzuk: Hétfıtıl péntekig napi két óra, így összesen 13 óra felkészítı tanulószobai foglalkozást tartunk hetente. Ezen kívül heti egy órában folytatunk felzárkóztató, tehetséggondozó vagy speciális ismereteket adó egyéni fejlesztést megvalósító egyéni vagy csoportos foglalkozásokat ez összességében heti 14 óra. A kollégiumi csoportok nevelési feladatait ellátó, egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozást heti egy órában, a szabadidı eltöltését szolgáló, szabadon 20

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kollégium 2008.

Pedagógiai Program. Kollégium 2008. Pedagógiai Program Kollégium 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ÉS A KOLLÉGIUM ADATAI 3 1.1. Az intézmény neve, címe 3 1.2. Törvényi háttér 4 2. A KOLLÉGIUMBAN FOLYÓ NEVELİ MUNKA ALAPELVEI ÉS CÉLKITŐZÉSEI

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben