Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1."

Átírás

1 Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program szeptember 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS 5 1. A KOLLÉGIUM BEMUTATÁSA TÁRGYI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE 7 III. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI PROGRAMJA 7 1. NEVELÉSI ALAPELVEINK A KOLLÉGIUMI ALAPPROGRAM SZERINT 8 2. TANÜGYIGAZGATÁSI CÉLKITŐZÉSEINK 9 3. A KOLLÉGIUMI NEVELİMUNKA KONKRÉT TERÜLETEI A CSOPORTFOGLALKOZÁS SZERVEZÉSÉNEK RENDJE A TANULMÁNYI MUNKA SEGÍTÉSE EGÉSZSÉGES ÉS KULTURÁLT ÉLETMÓDRA NEVELÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS A KOLLÉGIUMBAN A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE, SZUVERÉN VILÁGKÉP KIALAKÍTÁSA MŐVÉSZETI ÉS INFORMÁCIÓS KULTÚRA FEJLESZTÉSE, A MÉDIATUDATOSSÁG KIALAKÍTÁSA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGİ TEVÉKENYSÉG A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE A KOLLÉGIUM ÁLTAL KÖTELEZİEN BIZTOSÍTANDÓ FOGLALKOZÁSOK EGYÉB, A KOLLÉGIUM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FOGLALKOZÁSOK KOLLÉGIUMUNKBAN A KÖTELEZİ ÉS A SZABADON VÁLASZTHATÓ HETI IDİKERET A SZÜLİKKEL, TÖRVÉNYES KÉPVISELİKKEL VALÓ EGYÜTTMŐKÖDÉS SZERVEZETI KERETEI DIÁKÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE, A DÖNTÉSI JOGKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA A KOLLÉGIUMI NEVELİTESTÜLET BELSİ SZERVEZETTSÉGE, A VEZETÉS ÉS A TANTESTÜLET EGYÜTTMŐKÖDÉSE, ELLENİRZÉS, ÉRTÉKELÉS 22 IV. FEJLESZTÉSI TERV A TANULÁSI KULTÚRA FEJLESZTÉSE ERKÖLCSI NEVELÉS NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS FELELİSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG 30 2

3 9. FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG PÁLYAORIENTÁCIÓ GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS AZ ISKOLÁVAL ÉS A SZÜLİVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉS FORMÁI TOVÁBBKÉPZÉSEK, A MUNKAHELYI DEMOKRATIKUS LÉGKÖR, FELELİSSÉGVÁLLALÁS FEJLESZTÉSE MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS 34 MELLÉKLET 35 3

4 A Kollégium Pedagógiai Programja I. Bevezetés Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Férıhely: 190 (200) fı /105 leány, 85 fiú/ Felvételi körzet: országos, budapesti illetıségő középiskolák 1. Jogi alapok A pedagógiai program felülvizsgálatának elkészítésekor a következı jogszabályokat vettük figyelembe: a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról c. rendelet a kollégiumokat is érintı szabályozásokat fogalmaz meg. A évi Budapest Közoktatás-fejlesztési és Intézkedési Terve, valamint az Ifjúsági Koncepció idıszerő elvárásokat fogalmaz meg az intézmény mőködésével kapcsolatosan. A 46/2001.(XII.22.) OM rendelet megalkotta a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramját, amelyet legutóbb módosított az 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelete újabb változást hozott az intézménytípus mőködtetése vonatkozásában. A dokumentum elkészítésénél figyelembe vettük a 110/2012.(VI.4.) Kormányrendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának és a gyermeki jogok chartájának általános irányelveit. A 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl rendelkezéseit is figyelembe vettük. A fenti jogszabályi módosulások eredményeként a helyi, intézményi teendıket is újra kellett gondolni, valamint partnereink igényei is jelentısen megváltoztak. A társadalmi, környezeti változások a kollégium szakmai munkájában, belsı életében is alapvetı szemléletváltást eredményeztek. Felerısödött a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet és az egészséges életmódra nevelés igénye, amelynek kollégiumunk is igyekszik eleget tenni. Hiszen napi tapasztalatunk, hogy megnıtt a hátrányos helyzető diákok száma, kollégistáink közvetlen környezetében is felerısödtek a negatív társadalmi jelenségek. 2. Társadalmi környezet A társadalmi környezet, a szülıi megrendelıi oldal azt várja el tılünk, hogy a éves korúakhoz hasonló módon készítsük fel az érettségi utáni szakképzésben résztvevıket a felsıfokú tanulmányokra, valamint úgy segítsük a személyiségfejlesztést, hogy a továbbtanulni nem szándékozó tanulók is képességeiknek megfelelıen tudjanak bekapcsolódni a munkaerıpiac kínálta felelısségteljes munkavállalásba. Mivel tanulóink eltérı társadalmi környezetbıl, az ország különbözı szociológiájú tájegységeirıl érkeznek hozzánk, a nivellálás, a személyiségfejlesztés, a közösségalakítás sokrétő probléma megoldása elé állítja a nevelıtestületet és az alkalmazottak közösségét. 4

5 II. Helyzetelemzés 1. A kollégium bemutatása Kollégiumunk a Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium része, az iskolával egybeszervezett, állami fenntartású fiú és leány középiskolai kollégium, amely 14 éves kortól 22 éves korig fogad diákokat. Tanulóink 75%-a más iskolából érkezik, ezért pedagógiai programunk elkészítésekor figyelembe vettük a partneriskolák pedagógiai programjait is. A felvett tanulók több megyébıl, az ország minden részérıl jelentkeznek. Eltérı kulturális és szociális háttérrel rendelkeznek. Ezért nevelési koncepciónk kialakításakor ezeket a körülményeket is tekintetbe kellett vennünk. Jelentıs számban vannak határon túli tanulóink is Tárgyi feltételek A kollégium több mint százéves épületét 2002-ben újították fel. A belsı terei megújultak, a hálószobákat, a fürdıhelyiségeket, az étkezıkonyhákat és a klubhelyiségeket is kifestették. ő Jelenleg egy nyolcgépes internetezési lehetıséget biztosító számítástechnikai szaktanteremmel, egy médiaszobával, egy ping-pongozásra alkalmas helyiséggel, egy DÖKszobával, két társalgóval, egy könyvtárhelyiséggel, négy tanulószobával, egy diákmosodával, négy teakonyhával, valamint két betegszobával rendelkezünk. Az épület földszintjén fızıkonyha mőködik, diákjaink a hozzá tartozó, szintén felújított étteremben étkeznek. A kollégiumi szintő elıadásokat és rendezvényeket a 2008-ban felújított színházteremben tartjuk. A 2010-ben létrejött kollégiumi könyvtár könyvállománya az iskolai könyvtár része. Az iskola több helyiségét, létesítményét tornaterem, edzıterem, futball, kézilabda és kosárlabdapálya, atlétikai pálya, iskolai könyvtár a kollégium diákjai is használhatják. A helyiségek állapota megfelelı, tisztasági festésre a 2. emeleten került sor 2012 nyarán. Szükségessé vált az 1. emelet tisztasági festése és további korszerősítések (vizesblokkok, teakonyhák) is. A közeljövıben várható tetıfelújítás, ablakszigetelés (illetve a nyílászárók cseréjének folytatása), parképítés, mőfüves pálya építése, az épület akadálymentesítése sem halogatható sokáig. Az A szárnyban az elsı emeleten 10 lány háló, a második emeleten szintén 10 lány háló található. (Összesen 80 lány részére.) A B és C szárnyban 30 hálószoba található 120 fiú elhelyezésére. Pályázatokon multimédiás eszközöket (projektorokat, hangrendszereket, stúdió felszerelést, számítógépeket) nyertünk, ezekkel a szakköri és oktatási tevékenységünket nagymértékben korszerősíteni tudtuk. A közös helyiségek egy részét korszerő eszközökkel és bútorokkal szereltük fel, a hálószobákat is sikerült felújított és új bútorokkal otthonosan berendezni. Pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések A kollégium mőködéséhez szükséges kötelezı minimum feltételekkel rendelkezünk. A tanulói létszám növekedésével párhuzamosan bıvítenünk kell az eszközállományt, pótolni a felmerülı hiányokat és végrehajtani a szükségessé váló cseréket. 5

6 Az étkezıkonyhák felszereltségén javítottunk: 1 rekeszes, zárható hőtı beszerzésére nyílott mód, szükséges további zárható hőtıszekrények, mikrohullámú sütık és villanytőzhelyek, porszívók és mosógépek beszerzése. A minimum feltételeken kívül szükséges további számítógépeket támogató partnereinktıl, másrészt pályázat útján beszerezni. Bıvítenünk kell a szakkörök és egyéb foglalkozások eszközellátottságát is. A hálószobákban vagy a folyosókon szükség van további cipıtároló és egyéb száraz ételek tárolására alkalmas szekrényekre, további éjjeli lámpákra. Igényesebb televíziós csatornák vételére alkalmas digitális rendszer, valamint mőködıképes wifi-rendszer kiépítésére is szükség van. A könyv- és filmállományt szaktanári vélemények és tanulói igények alapján korszerősítenünk, majd folyamatosan gyarapítanunk kell. A könyvtárat digitális archívummal, valamint a helyes és modern könyvtárhasználat megismertetését lehetıvé tevı számítógépes katalógussal kell felszerelnünk. Bıvíteni kívánjuk a szakképzésekhez szükséges szakirodalom választékát is. Szükség van a diákönkormányzati helyiség megfelelı technikai eszközökkel (külön számítógép, internet, nyomtató) és egységes bútorokkal való felszerelésére annak érdekében, hogy ott a kollégiumi diákújság és a kollégiumi honlap szerkesztése is lehetséges legyen Személyi feltételek A kollégiumi tanárok valamennyien felsıfokú képesítéssel rendelkeznek, 9 fı egyetemi, 8 fı fıiskolai végzettséggel, pedagógus szakvizsgával 3 fı rendelkezik. A kollégiumi nevelık élnek a posztgraduális képzés, a szervezett továbbképzésekbe való bekapcsolódás, az önképzés lehetıségeivel. Figyelemmel kell lennünk a megfelelı szakos ellátottságra, az idegen nyelv tanulását biztosító angol, német nyelvszakos, valamint informatikai szakember alkalmazására, illetve el kell érnünk, hogy a nevelıtanárok további képesítés megszerzésére törekedjenek idegen nyelvbıl, számítástechnikából és a mentálhigiéné területén. A kollégiumi nevelıtanárok mellett egy fı adminisztrátor, egy fı ápoló (PMS) feladatokat lát el. Az egyéb, nem pedagógiai jellegő feladatokat a Gazdasági Ellátó Osztály (GEO) gazdasági és technikai személyzete látja el. Átgondolandó a kollégium épületében mőködı portaszolgálat kiépítése A kollégium hagyományai Kollégiumunk a két világháború közt a sporttisztek képzésének színhelye volt. Kollégiumpedagógiai elızménye az 1947-ben alapított Tanoncotthon volt. A Tanonc és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetsége szervezett itt otthont az árva vagy hajlék nélküli ipari tanulók részére. Az ötvenes években az ifjúmunkás város vezetıi nagy hangsúlyt fektettek a testedzésre. Ebbıl és az épületek kedvezı elrendezésébıl, a nagy 4,5 hektár - szabad területbıl, a sportpályák meglétébıl fakadóan a diákok körében a sportélet mindig is élénk volt. 6

7 Kollégiumunk további hagyományainak kialakítására az Ökokollégium cím évi elnyerése után - nagy hangsúlyt fektetünk. Tanévrıl-tanévre a Kollégiumi Napok rendezvényei, az ismerkedési est, a Mikulás-bál, a karácsonyi ünnepség, a farsangi bál, Zöld napok, a végzısök búcsúztatása és az Öregdiáktalálkozó, az évzáró bográcsparti. Ezeken kívül minden évben rendezünk kollégiumok közötti versenyeket, ismeretterjesztı elıadásokat, az ıszi és tavaszi környezetrendezést, takarítást. A természetjáró kör programjai is hagyománnyá váltak nálunk és erısítik a kollégiumi közösséget A kollégium kapcsolatrendszere Anyaintézmény: Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az anyaintézmény pedagógiai munkát segítı munkatársai: 1 fı gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs 1 fı szociális munkás 1 fı iskolapszichológus Partneriskolák Ökoiskolák, Ökokollégiumok A pedagógiai munkát segítı szervezetek: Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Iránytő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Budapesti Rendır-fıkapitányság, IX. kerületi Rendırkapitányság IX. kerületi Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Összefogás a Ferencvárosért Bőnmegelızési Egyesület Ifjúsági Információ Alapítvány Egészségügyi intézmények: iskolaorvos, iskolai ápoló Mester utcai Szakrendelı Merényi Gusztáv Kórház III. A kollégium nevelési programja A kollégium célkitőzéseit a XXI. századi megváltozott társadalmi követelmények, az EU-s csatlakozási elvárások, valamint a partneri - megrendelıi (szülıi) igények határozzák meg a Nkt. módosításában megjelölt iskolaszerkezetben, amelyek a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák alapfunkcióját is megfogalmazzák. A középfokú kollégiumok köztük a mi kollégiumunk feladata is, hogy: képessé tegye tanulóit a felsıfokú tanulmányokra, a választott hivatás, szakma sikeres megszerzése után a munkába állásra; fejlesszen ki a tanulókban olyan szociális képességrendszert, hogy alkalmasak legyenek a közösségi életre, a közéleti szerepvállalásra; alakítsa ki a kulturált viselkedés, magatartás, az erkölcsi normák iránti nagyfokú igényességet; fejlessze a tanuló reális önismeretét; neveljen környezettudatos magatartásra; segítse a korszerő világkép kialakítását, a társadalmi beilleszkedést; 7

8 alakítsa ki a sokoldalú kommunikáció képességét - a kulturált anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt; fejlessze a mővészeti és információs kultúrát; fordítson gondot a tehetséggondozásra; neveljen magyarságunk, nemzeti létünk, európaiságunk tudatosságára; készítse fel a diákokat az egészséges és kulturált életmódra, életvezetésre, a családi otthon megteremtésére; segítse a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontból kialakult hátrányok, valamint a veszélyeztetettség leküzdését. A pedagógiai program fı célkitőzése, hogy a továbbtanulni vágyók valamennyien felvételt nyerjenek a választott hazai és európai fıiskolára, egyetemre, valamint a szakképzésben, az OKJ-s képzésben résztvevık sikeres szakmai vizsga letételét követıen kvalifikált, felkészültségüknek megfelelı munkahelyet nyerhessenek el. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a partnerek (iskolák, szülık, a közvetlen és tágabb társadalmi környezet, a fenntartó, helyi tankerület, kulturális létesítmények, civil szervezetek) támogatása. A nevelıtestület csak ezen partnerekre támaszkodva, velük szoros együttmőködésben képes az intézmény pedagógiai célkitőzéseit megvalósítani. 1. Nevelési alapelveink a kollégiumi alapprogram szerint A fejlesztésben (nevelésben) alapelv, hogy: - a kollégiumban az alkotmányos, általános állampolgári jogokat, a szabadságjogokat, a gyermekeket megilletı jogokat minden alkalmazott tiszteletben tartsa, azok érvényesülését legjobb tudása szerint elısegítse. Érvényesüljön a kollégiumi felvételeknél az alanyi jog, hogy minden tanulónak egyformán joga és lehetısége van a kollégium szolgáltatásainak igénybevételére; - nevelési-oktatási kérdésekben szorosan együtt kell mőködnünk az iskolával és a családdal (hiányzások figyelemmel kísérése), a távolmaradás szülıi igazolása, a hétvégi felkészülés ellenırzése, állandó és eseti kimenık családdal történı egyeztetése - felnıtt korúak esetében az érintett tanulóval; - folyamatos kapcsolattartást alakítunk ki valamennyi iskola igazgatójával, osztályfınökével, gyermek- és ifjúságvédelmi felelısével - esetenként a szaktanárokkal - az aktuális és korszerő (európai) nevelési elvek alkalmazása érdekében (fogadóórák, nyílt napok, szülıi értekezletek látogatása, egymás rendezvényein részvétel, közös sport- és kulturális rendezvények szervezése); - kiemelt szerepet szánunk a kollégium családpótló szerepének, elsıdlegesnek tartjuk az egyén személyes problémáinak tapintatos, bizalmas kezelését, ügyeinek szeretetteljes megoldását, a kisközösségek problémáinak felismerését, megoldásukban a segítı közremőködést. A tanítás-tanulás folyamatában, a tanulási kultúra fejlesztésében alapelv, hogy - teremtsünk optimális feltételeket a tanulók számára az ismeretszerzéshez, a mővelıdéshez; - a tanulók fejlesztésében a valódi fejlıdési szükségletekbıl indulunk ki az egyénre szabott differenciálással; - a kollégiumi tudásközvetítésben (legalábbis annak bizonyos részterületeinél) figyelemmel leszünk az iskolai ismeret-elsajátításra; - a legmesszebbmenıkig támogatjuk a fiatalokat a hátránykompenzációban, figyelembe vesszük az egyéni igényeket, rászorultságot; 8

9 - biztosítjuk mindenki számára a szükséges tanári segítséget, a megfelelı tanulási körülményeket, eszközöket, a változatos tanítási - tanulási formákat. A tehetséggondozás, tehetségvédelem terén alapelv, hogy - a kollégiumi tevékenységrendszerben lehetıséget biztosítunk a tehetségek megmutatkozásának, felismerésének, kibontakoztatásának; - a tehetséggondozás során kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségfejlesztésre; - a tehetséggondozásba, a tehetségek védelmébe be kell vonnunk az iskolát, a szülıket és a körülvevı környezet érintett szervezeteit is. Az életrend, életvitel kialakításában alapelv, hogy - biztosítjuk növendékeinknek az egészséges életvitel feltételeit (fociklub, jóga, közös kocogás és fitness foglalkozás szervezése, a sporteszközök (ping-pong, tollas, sakk), a földszinti tornaszoba kondigépeinek fejlesztése); - figyelembe vesszük a személyes szükségleteket, az életkori sajátosságokat; - megteremtjük a diákok számára a meleg attitődő, második családi otthon légkörét (bizalmas beszélgetések, a kvázi családi szerepek vállalása, annak tudatosítása, hogy nem vagy egyedül ). A szabadidı-szervezésben alapelv, hogy: - nem szervezzük agyon tanulóink szabadidejét, de biztosítjuk a szabadidı hasznos és kulturált eltöltésének feltételeit; - helyi és fıvárosi lehetıségek kihasználásával biztosítjuk a sokféleséget (színház, könyvtár, múzeumok, táncház, uszoda, zenés irodalmi klubok, teaház, sportklub, mozi); - a szervezésnél a tárgyi feltételek hozzáférhetıségét kellı idıben biztosítjuk. A közösségi élet alakításában alapelv, hogy: - számítunk diákjaink kezdeményezı szerepére, önszervezıdı képességére (csoportszervezıdés, DÖK-alakítás); - támogatjuk és segítjük ıket a hagyományrendszer továbbvitelében, az általuk vállalt kollégiumi ünnepségek megszervezésében, az egyénileg vagy csoportosan vállalt győjtımunka, pályázat elkészítésében, bemutatásában; - példamutató nevelıi felkészüléssel, szervezéssel tudjuk kialakítani a kollégiumi és kollégiumok közötti vetélkedıkön, versenyeken való részvétel felelısségét, a sportszerő versengési szellemet, a reális önértékelést ( Csapat csak úgy léphet fel egységesen és eredményesen, ha tagjai félreteszik az egyéni érdekeket, az egyéni csábító programokat ); - az alapvetı erkölcsi normákat elsısorban kisközösségekben gyakoroltatjuk; - a kollégiumi közösségben, a közösség erejével tudjuk elérni, hogy az egyes tanulók vessék el az elıítéleteket, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy az embert tettei, nem nemzeti, faji hovatartozása minısíti, hogy ne sértsenek meg senkit emberi méltóságában. 2. Tanügyigazgatási célkitőzéseink Maximális felvételi férıhelyünk 190 fı (200), bıvítésre már nincs mód. Az ı elhelyezésüket kell komfortosabbá tenni. Célként jelöljük meg a klasszikus értelemben vett (érettségi, szakmai vizsga elıtt álló) középiskolai tanulók tanulmányi eredményének javulását, felvételi arányának javítását. Ehhez 9

10 a hatékonyabb pedagógiai munka biztosítandó, a jelenlegi tanulószobai rendszer átgondolása és átalakítása szükséges. A kollégiumi felvételnél a Szily Kálmán Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium középiskolai képzésében részt vevı tanulók elınyt élveznek, de a pesti, elsısorban a IX. kerületi gimnáziumokba, szakközépiskolákba, szakiskolákba járó, valamint a gyakorló és kéttannyelvő, mővészeti- és sporttagozatos középiskolákba járó tanulók felvétele is preferált. E cél érdekében felhívással kell fordulnunk a fıváros vonzáskörzetében fellelhetı nagyobb települések általános iskoláihoz is. További cél az iskolákkal, a szülıi házzal, az egészségügyi intézményekkel olyan oktatási-nevelési keretek kialakítása, hogy a tanulók minél több idıt tudjanak a kollégium területén, az intézmény nagy sportpályája adta friss levegın, a zöldben tartózkodni, kikapcsolódni. A kollégiumi diákok jelenlegi összetételének fényében elınyös volna biztosítani a hátrányos helyzető diákok mentálhigiénés rehabilitációjának bizonyos feladatait. Elképzelhetı, hogy a hagyományos készségfejlesztési tantárgyak (testnevelés, ének, rajz, számítástechnika), valamint mővészeti tárgyak (filmtörténet, színház- és drámatörténet) oktatása a kollégiumi nevelés-oktatás keretében is megvalósuljon élménypedagógiai módszerek bevonásával. Természetesen az érettségi utáni szakképzésben résztvevıknek is ad a kollégium felvételi lehetıséget, de elsısorban azoknak, akik a szakiskola után egyetemen vagy fıiskolán szeretnének továbbtanulni, továbbá akik tehetség-kibontakoztató (színi, sport, egészségügyi, informatikai) OKJ-s képzésekre járnak. Tény, hogy a válogatás ideje azonban a csökkenı beiskolázás hatására mára már lejárt. Tudomásul kell vennünk, hogy azokat a tanulókat kell elhelyeznünk, akik jelentkeznek az intézménybe. Csak így fogjuk tudni feltölteni a kollégiumi létszámot. Ezen segíthet, ha a beiskolázási propagandát jobban kiszélesítjük: - továbbtanulási tájékoztató füzetben való megjelentetés; - tájékoztató küldése a nagyobb gimnáziumoknak, szakközép- és szakiskoláknak; - hirdetés interneten, oktatási portálokon; - a partneriskolák személyes felkeresése, együttmőködési megállapodások kötése; - a kollégium új honlapjának elkészítése, frissítése: megjelenés az interneten, partneriskoláink honlapján. Csak így biztosítható a kollégium zavartalan mőködése és feltöltése. 3. A kollégiumi nevelımunka konkrét területei 3.1. A csoportfoglalkozás szervezésének rendje A megújult Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott témakörök feldolgozását: - a tanév kezdetén ciklusokra bontva szervezzük meg az egyes témaköröket a nevelıtanárok érdeklıdésének és felkészültségének megfelelı osztjuk fel. Adott témakört forgó rendszerben dolgoz fel egy-egy nevelıtanár. A ciklusok között idıarányosan a csoport és a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megbeszélésével kapcsolatos foglalkozásokat iktatunk be. 10

11 - egy részét tömbösített formában, kollégiumi rendezvények keretében dolgozzuk fel így a mővészet és információs kultúra, környezeti nevelés, magyarság, nemzetiségi lét, európaiság, életmód, életvitel, háztartási ismeretek bizonyos területeit. A csoportnevelı tanárok minden tanév elsı két foglalkozásán ismertetik az értékelési rendszert, a hiányzások és mulasztások következményeit, valamint a tőz- és munkavédelmi szabályokat. Ezt az ismertetést dokumentálni kell. A dokumentáció tartalmazza a kihirdetés idıpontját, a tanár és a tanulók aláírását. Minden csoportban az egyéni sajátosságoktól függetlenül kiemelt szerepet kell kapnia a szociális viselkedés és illemszabályok elsajátításának, a káros szenvedélyek megelızésének, a környezettudatos életmód elsajátításának. A nevelıtanárnak foglalkoznia kell a tanulók egyéni problémáival, a beilleszkedési nehézségekkel, a diákközösség konfliktusaival. A kommunikáció, a vitakultúra készségének fejlesztése és az egyén szocializációjának fı terepe a jól megszervezett és elıkészített csoportgyőlés. A foglalkozások anyagába beépítjük a felnıtt életvitelhez szükséges praktikus ismereteket is. Természetesen az évfordulókról és nevezetes dátumokról való megemlékezésnek is helyet kell kapnia a csoportfoglalkozásokon. A csoportgyőléseket évente legalább két alkalommal kollégiumi győlések formájában, a csoportok számára összevonva tartjuk meg. A győlések témája a kollégium minden lakóját érintı, az adott félévre vonatkozó aktuális információk megvitatása A tanulmányi munka segítése A tanulási kultúra fejlesztése A kollégium feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit, és lehetıséget adjon arra, hogy a tanulók elsajátíthassák a helyes tanulási módszereket. Meghatározó a tanulás iránti motiváció fejlesztése, amely elısegíti, hogy a tanulás a diákok életprogramjának elengedhetetlen részévé váljon, felkeltse bennük a kíváncsiságot, a megismerési, felfedezési vágyat. Ennek érdekében a tanév elején felmérjük a tanulási stílusokat és képességeket. A rászoruló diákok részére szervezett foglalkozások keretében nyújtunk további módszertani segítséget Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, társadalmi beilleszkedésük és a pályaorientáció segítése A kollégium segíti a tanulásban elmaradt gyerekeket, biztosítja annak esélyét, hogy a tehetséges tanulók képességeiket továbbfejlesszék, tudásukat bıvítsék. Feladatunk a tanulók képességeinek felismerése, a tehetséges tanulók kiválasztása, a tanulók közötti képességbeli különbségek kezelése és ennek megfelelıen a pályaorientáció segítése A hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása Hátrányos helyzetőnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül nem egyenlı esélyekkel indulnak az életben. Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és/vagy beilleszkedési zavarral küszködı, a kreativitás szintjén és/vagy motivációjukat tekintve fejletlen tanulókat. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük a rejtett dysgráfiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat, emellett kiemelten, szükség esetén külön csoportban foglalkozzunk a speciális nevelési igényő diákok tanulmányi munkájának segítésével. 11

12 Segítjük a határon túli magyar tanulók beilleszkedését. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a külhoni diákok számára hétvégeken is lakhatást biztosítunk, valamint segítjük hazánkban tájékozódásukat, hagyományaik átadását, ápolását, kultúrájuk megırzését. A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelıssége. Feltétlen szükség van tehát a nevelıtestületen belüli folyamatos információáramlásra Tehetséggondozás, tehetségvédelem A tehetséggondozás elsı lépése a tehetséges tanulók felismerése. Mivel a kreatív személyiségeket általában divergens gondolkodásukról lehet felismerni, minden tanév elején ilyen irányú felmérést kell végeznünk. A tehetséges tanulókat motiválni kell, a kiemelkedı eredmények elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet, programokat, egyéni fejlesztést, gazdagítást igényelnek. Mivel sok diákunk mővészeti szakközépiskola tanulója, számukra intézményi keretek között biztosítjuk a bemutatkozás és további fejlıdés lehetıségét, ugyanakkor galériánk az ı mőveiknek is helyet ad A pályaorientáció segítése Kollégiumunkba többféle intézménybıl változatos szakmákat (mőszaki, mővészeti, vendéglátóipari, kézmőipari, vállalkozói) tanuló diákok érkeznek. A tanuló képességeinek, érdeklıdésének, tanulmányi eredményeinek tükrében az osztályfınökökkel és a szülıkkel való egyeztetés után ismertetjük meg kollégistáinkat a szóba jöhetı választási lehetıségekkel. Szükség esetén igénybe vesszük a megfelelı szakszolgálat segítségét is. A tanulmányi munka megfelelı segítése növeli a továbbtanulás esélyét, a már szakmát választott tanulóink esetében pedig a munkába állást kell segítenünk. Mindezekkel összefüggı csoportnevelıi feladat a felelısségérzet elmélyítése, a közép és hosszú távú céltudatos gondolkodás ösztönzése Differenciált foglalkozások A tanulók eltérı felkészültségi szinttel, különbözı ismeretanyaggal érkeznek. A tanulmányi munkájukhoz szükséges képességeik is nagyon eltérıek: a szilenciumokon és a csoportfoglalkozásokon belül ezért alapvetı a differenciált foglalkozás. Pedagógusainknak figyelembe kell venni a más iskolákból érkezı diákok eltérı tananyagát is. A lemaradó tanulók felzárkóztatására kiscsoportos, vagy egyéni formában külön foglalkozásokat szervezünk. Kollégiumunk igénybe veszi az iskolai fejlesztıpedagógust a tanulási nehézségekkel küzdı diákok esetében. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tehetséges gyerekek felkarolására is, különös tekintettel akkor, ha az adott tanulók hátrányos helyzetőek Egészséges és kulturált életmódra nevelés Fontos a megfelelı életritmus, a rendszeres, egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belsı igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer kialakítása. A tanulók rendelkezzenek olyan ismeretekkel, gyakorlati képességekkel, melyek segítik ıket testi és lelki egészségük megırzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelızésében. Kapjanak segítséget önmaguk megismeréséhez és az önfejlesztéshez. Törekszünk továbbá az empátiára való nevelésre, hogy a diákok képessé váljanak harmonikus társas kapcsolatok kialakítására, a másság elfogadására, a konfliktusok és válsághelyzetek kezelésére. Ezen felül tudjanak jól eligazodni/tájékozódni a mindennapi életben felmerülı helyzetekben, váljanak önálló és asszertivitással rendelkezı felnıttekké. Ennek érdekében nevelési feladatunk a diákok felkészítése a családi életre, a párkapcsolatok megfelelı kialakítására, a harmonikus szexuális életre. Mindezek mellett biztosítani kell, hogy a kollégium legyen minden részletében 12

13 kulturált, esztétikus közeg, ahol a tanulók jól érzik magukat. Ez egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket, mőveltségüket. A kollégium kulturális és sportélete is járuljon hozzá, hogy a gyermekek és fiatalok helyes életmódmintát válasszanak maguknak. A fentiek érdekében kollégiumunk a következı lépéseket tette, illetve teszi a jövıben: - Megfelelı napirend kialakításával és betartatásával neveljük diákjainkat a napi életritmus kialakítására. A rendszerességre nevelést kiemelten fontosnak tartjuk. - A csoportfoglalkozások keretén belül és egyéni beszélgetéseken neveljük a diákokat az önismeret és önfejlesztés fontosságára, hogy ezáltal segítsük a társadalomba való problémamentes beilleszkedésüket és azt, hogy önálló, szabad, tetteikért felelısséget vállaló, kiegyensúlyozott felnıttként éljék majd életüket. - Megköveteljük a hálószobák rendjét és tisztaságát, folyamatosan ellenırizve, segítve és ösztönözve diákjainkat a megfelelı szint elérésére, a legszőkebb környezetükért való felelısségük kialakítása érdekében. - Diákügyeletes rendszert mőködtetünk a közös helyiségek rendjének és tisztaságának biztosítására, így a tágabb környezetért való felelısség kialakítására nevelünk. Ugyanezt a célt szolgálja a folyosókon elhelyezett és a hálószobákban is tartható növények gondozása, a folyosók és egyéb közös helyiségek díszítése, szépítése. - Évi legalább két alkalommal diákjaink feladata a kollégium környékének rendezése. - Felhívjuk figyelmüket a napi tisztálkodás, a személyes higiéné és ruházatuk tisztántartásának fontosságára, melynek minden feltétele (zuhanyozók és mosdóhelyiségek, automata mosógépek, szárítóhelyiség) biztosított kollégiumunkban. - A csoportnevelıknek figyelniük kell arra, hogy a diákok megfelelıen, rendszeresen táplálkoznak-e, és fel kell hívniuk a tanulók figyelmét ennek fontosságára. Diákjainknak lehetıségük van fızésre, konyha- és hőtıszekrény-használatra. Szoktatni kell diákjainkat az étkezések kulturált lebonyolítására, mind a közös étkezıkben az ügyeletes pedagógusok segítségével, mind a teakonyhákban a diákügyeletesek közremőködésével. - A kollégiumban mőködı fızıszakkör keretén belül a tanulók megismerkedhetnek egészséges ételek elkészítésével, és ötleteket kapnak a tudatos táplálkozás megvalósításához. - Az Alapprogram által elıírt foglalkozások megszervezésén kívül az iskola védınıjét, szükség esetén az iskolaorvost is felkérjük táplálkozási tanácsadó foglalkozás megtartására. - A tanítási órák után legalább egy óra szabadidıt biztosítunk diákjaink számára, melynek során egyéni igényeik szerint mozoghatnak, pihenhetnek, felfrissülhetnek a tanulás megkezdése elıtt, majd ugyanígy, a foglalkozások végeztével. - Diákjaink pihenéshez való jogát a napirend szerinti pihenıidı, takarodó szigorú betartatásával biztosítjuk. - Képzett tanárkollégánk szervezésében megalakítottuk a Szily Természetjáró Kört, mely félévente kb. 3-6 alkalommal 1-2 napos kirándulásra viszi a jelentkezı tanulókat. 13

14 - Diákjainknak heti rendszerességgel, szaktanári felügyelet illetve edzésterv alapján lehetıséget nyújtunk futball, kézilabda, kondicionáló torna, igény esetén ping-pong szakkörökön való részvételre is. - A fentiek közül szabadon választandó diákjaink számára valamilyen sportkör vagy szakkör rendszeres látogatása. Ha egyéb sportolási igény is felmerül, a létszámtól függıen további sportfoglalkozásokat szervezünk. - Dohányozni csak nagykorú tanulóinknak a számukra a törvény által kijelölt helyen lehet. A helyes életmód és életvitel kialakításában a kollégium minden nevelıtanárának aktívan részt kell vállalnia. 3.4 Környezeti nevelés a kollégiumban Kollégiumunkban nagy hangsúly fektetünk a környezet védelmére a fenntartható fejlıdés megismertetésére, a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítására. Szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek megfelelı ismeretekkel, amelyeket a természet és saját környezetük védelmére, megóvására tudnak felhasználni. A foglalkozások során meg kell ismertetnünk a lehetıségeket, hozzá kell segítenünk tanulóinkat, hogy váljanak érzékennyé környezetük iránt, valamint el kell érnünk, hogy a környezettudatos gondolkodás, magatartás részese legyen a mindennapjaiknak Elı kell segítenünk a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. Képesnek kell lenniük a környezet sajátosságainak, minıségi változásainak megismerésére és elemi szintő értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megırzésére; a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére és jogaik gyakorlására. Be kell kapcsolnunk tanulóinkat közvetlen környezetük értékeinek megırzésébe, gyarapításába. Legyenek képesek a kollégium belsı és külsı környezetét úgy alakítani, hogy a környezeti szempontokat is figyelembe veszik. Rá kell vennünk tanulóinkat, hogy elınyben részesítsék a természetes és újrahasznosítható anyagokat. Meghatározóvá kell, hogy váljon életmódjukban a természet tisztelete, a felelısség. Ismerjék fel a környezetszennyezı anyagokat, ezek hatásait, és törekedjenek a környezeti károk megelızésére. Ennek érdekében fontos az együttmőködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése, megoldása, érvelés a környezetvédı megoldások mellett. A környezeti nevelés érdekében a következıket tesszük: - Csoportfoglalkozások keretein belül folyamatosan foglalkozunk globális és helyi környezetvédelmi témákkal, problémákkal, az aktuális természeti hírekkel - Évente minimum két alkalommal részt veszünk szemétszedésen - A kollégiumi napokon kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, ökológiai problémákkal. Lehetıséget adunk a kollégiumi galérián belül környezetvédelmi témák feldolgozására, a fiatal tehetségek kibontakozására ezen a téren is. - Diákjainkat kötelezzük a szelektív hulladékgyőjtésre - A közös folyosón mőködtetjük a zöld hírek faliújságot, amelyen rendszeresen frissítjük az aktuális környezetvédelmi híreket a szakköri tagok segítségével. - Védjük a madarakat, télen rendszeresen etetjük ıket, valamint részt veszünk madárbarát programokon. 14

15 - Folyamatosan figyeljük a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokat, amelyeken lehetıség szerint indítjuk is tanulóinkat. - Az Alapprogram által elıírt foglalkozásokon kívül diákjainkkal részt veszünk zöld programokon, kiállításokon. - Képzett tanárkollégánk szervezésében megalakítottuk a Szily Természetjáró Kört, mely félévente több alkalommal kirándulásra viszi a jelentkezı tanulókat. Ezek az alkalmak kiváló lehetıséget nyújtanak a természet megismertetésére, megszerettetésére, a természetvédelem fontosságának felismertetésére - Minden nevelınek a feladata tanulóink környezettudatos nevelése, valamint a diákok felé a példamutatás. - Mindezeken kívül: Mivel részt veszünk az ökoiskola-programban, így az elıírt kritériumrendszernek megfelelıen szervezzük az életet. Tanárok és diákok azzal a céllal alakították meg a kollégiumi öko-csoportot hogy környezettudatos életmódra ösztönözzünk a kollégiumban lakókat és dolgozókat egyaránt A személyiség fejlesztése, szuverén világkép kialakítása A személyiségfejlesztés sarkalatos pontja az önismeret fejlesztése, az erkölcsi nevelés. Nagyobb teret kell adnunk annak, hogy a tanulók értékelni tudják önmagukat, viselkedésüket, teljesítményüket, társaikat. Kihangsúlyozzuk: törekedniük kell mind a testi, mind a lelki egészségük fenntartására. Meg kell ismertetnünk tanulóinkkal saját testüket, szervezetüket, pszichikumukat, a testi és lelki betegségeket, megelızésüket, az egészség megırzését, az egészséges életmódot. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában az Erkölcsi nevelés, Az önismeret és társas kultúra fejlesztése, valamint a Testi és lelki egészségre nevelés témakörök megfelelı részterületeit játékos önismereti, személyiségfejlesztı célú közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások keretében dolgozzuk fel Mővészeti és információs kultúra fejlesztése, a médiatudatosság kialakítása A kollégiumi nevelés fontos feladata a világban való tájékozódás segítése a természeti és társadalmi ismeretek bıvítésével, az információs kultúra fejlesztésével, mővészeti élmények befogadására való lehetıségek nyújtásával. Ennek érdekében számítástechnikai termünk napi 7 órában áll a tanulók rendelkezésére, rendszeres színház- és múzeumlátogatásokat szervezünk, könyvtárat mőködtetünk, filmklubot, színjátszó és kézmőves szakkört biztosítunk a részükre. Az Alapprogramban elıírt foglalkozásokon túl a diákok érdeklıdésének, igényének megfelelı elıadásokat, valamint irodalmi és versesteket, kollégiumok közötti versmondó versenyeket, a diákok munkáiból készített kiállításokat szervezünk Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı tevékenység Fontos feladatunk, hogy pedagógiai tevékenységünk kizárja annak lehetıségét, hogy bármelyik diák származása, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása miatt, vagy bármely más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. Különös figyelemmel kísérjük tehát a kollégiumba kerülı állami gondozott, szociálisan hátrányos helyzető, vagy egyéb okokból veszélyeztetett tanulók fejlıdését. 15

16 A veszélyeztetettség külsı megjelenési formái az alábbiak lehetnek: - szabados életforma, csavargás, sajátos életvitelt tükrözı külsı öltözködésben, hajviseletben, ékszerezettségben, - italozás, dohányzás, drogfogyasztás, - szélsıséges politikai nézetek hangoztatása, - kisvallásokhoz, szektákhoz kötıdés, A gyermekvédelmi munkát meghatározó elveink: - minden kollégista diákot elıítéletek nélkül segítünk, védünk, kérdezünk, hallgatunk meg; - tiszteletben tartjuk a diákok személyiségét, emberi méltóságát; - mindenkihez tapintattal közelítünk; - a tudomásunkra jutott információkat titokban tartjuk, azt csak és kizárólag a diák helyzetének javítására, problémájának megoldására használjuk fel; - senkit nem részesítünk igazságtalan elınyben, de a lehetséges segítés és beavatkozás érdekében rangsorolunk a hátrányosság és a veszélyeztetettség mértékének megfelelıen. Figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett tanulók közösségi kapcsolatait, közösségbe épülését. Ügyelünk rá, hogy semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érhesse ıket Pedagógusaink ifjúságvédelmi feladatai A csoportnevelıknek szoros kapcsolatot kell tartaniuk a szülıi házzal vagy a nevelıszülıkkel, gyámmal, illetve a nevelıintézettel, esetlegesen a tanuló lakhelye szerinti önkormányzattal. Tájékoztatniuk kell a tanulót és szüleiket arról is, hogy a gyermek vagy fiatal érdekében milyen intézkedéseket tartanak szükségesnek. A nevelıknek közre kell mőködniük a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében (tanulmányi eredmény romlása, családi gondok, gazdasági helyzet romlása esetén). Kötelességük, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadják, és ezek elsajátításáról meggyızıdjenek. Feladatuk a szülık és a gyerekek tájékoztatása a számba vehetı konkrét lehetıségekrıl (például az igénybe vehetı szociális juttatásokról) A szociális hátrányok ellensúlyozása A kollégiumba kerülı tanulók közül többen szociálisan hátrányos helyzetőek, csonka családban élnek, munkanélküli szülık gyermekei, vagy más ok miatt a létminimum alatt élı családokból kerülnek ki. Kötelességünk, hogy segítsük ezen tanulók társadalmi beilleszkedését és gondoskodjunk alapellátottságukról. Ennek érdekében a következıket kell tennünk: - Az alapprogram elıírásainak megfelelıen konkrét foglalkozásokat tarunk a gazdálkodási jártasságok fejlesztése, a vállalkozói kompetencia megteremtése érdekében. Ezeket a foglalkozásokat meghívott elıadók, az anyaiskola megfelelı képzettségő szakemberei tartják. - Az iskolánkba járó tanulók közül a rászorulóknak kedvezményes térítés ellenében, az iskola ifjúságvédelmi felelısével koordinálva biztosítunk étkezési lehetıséget a Szily 16

17 Alapítvány segítségével. A más intézményben tanulók iskolájával, ifjúságvédelmi felelısével felvesszük a kapcsolatot és közösen keresünk megoldást. - A kollégiumi ifjúságvédelmi felelıs segélyezésre tesz javaslatot az önkormányzatnál, valamint felveszi a kapcsolatot a diák osztályfınökével és az iskola ifjúságvédelmi felelısével. - Felhívjuk a diákok figyelmét a törvények adta lehetıségekre és jogokra (ingyenes tankönyv, étkezési támogatás, egyéb juttatások). - Segítjük ıket a szükséges kérelmek megírásában. - Felzárkóztató és tehetséggondozó programokat szervezünk. - Személyre szabott pályaorientációs tevékenységet folytatunk. - Személyiségfejlesztı foglalkozásokat tartunk. - Szükség esetén igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálatokat. A feladatok elvégzésének irányítója a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs pedagógus Betegségek, szenvedélybetegségek kialakulásának megelızése A betegségek, szenvedélybetegségek megelızése, illetve kezelése érdekében a kollégium a következıket teszi: - A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelıen szervezett foglalkozásokat tartunk, és kiemelten foglalkozunk az életmód-életvitel témakörrel. - Támogatjuk pedagógusaink ilyen irányú továbbképzését. - Kötetlen beszélgetéseket folytatunk a tanulókkal a bizalom erısítése érdekében. - Különösen fontosnak tartjuk, hogy az érintett tanulókat bevonjuk a szakkörök munkájába, klubok tevékenységébe, így integráljuk ıket a kollégiumi közösségbe. - Filmklub keretében lehetıséget nyújtunk speciális, a témával foglalkozó film megtekintésére, beszélgetésre. - Lehetıleg kortárs elıadókat hívunk kollégiumi és/vagy csoportszintő elıadásokra, drogellenes programok megtartására. - Figyelemfelhívó, veszélyt jelzı transzparenseket helyezünk el a kollégiumban. - Szükség esetén az iskolaorvos illetve iskolapszichológus segítségét kérjük. Ezeket a feladatokat kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs fogja össze A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A beilleszkedési vagy/és magatartási nehézségekkel küzdı tanulókkal való foglalkozás során különösen fontos, hogy kiderítsük milyen okok állnak viselkedésük hátterében, és ennek megfelelıen segítsük ıket nehézségeik leküzdésében. Különös figyelmet kell fordítanunk a visszahúzódó, csendes diákokra az egyéni foglalkozások és a csoportos tevékenységek során egyaránt, mert problémáik sokszor rejtve maradnak, éppen visszahúzódó magatartásuk miatt. Nem engedhetjük, hogy bármely gyermek perifériára kerüljön, elmagányosodjon. Ezért erısíteni kell a csoportban is a toleranciát, a felelısségérzetet, az empátiát, másfelıl pedig a nevelı indirekt módon, személyes példamutatásával nyújt mintát a befogadó magatartásra. Az egyéni fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások és a klubokban zajló tevékenység során szükségszerően 17

18 integrálódnak a közösségbe beilleszkedési zavarokkal küzdı diákjaink is. Ezért kollégiumi szinten különösen fontos, hogy olyan változatos tevékenykedési kört biztosítsunk, amelyben minden kollégista diák talál érdeklıdésének megfelelıt. A kollégiumi napok rendezvényeit is tudatosan minden diákunk részvételére számítva szervezzük. 4. A kollégiumi tevékenység szerkezete A kollégium a Pedagógiai Program és az aktuális Munkaterv alapján tanulói foglalkozási tervet készít, amelynek elkészítéséhez minden tanév elsı hetében felmérést készítünk arról, hogy tanulóink milyen szabadon választható foglalkozásokon kívánnak a tanév során részt venni A kollégium által kötelezıen biztosítandó foglalkozások Tematikus csoportfoglalkozások A csoportfoglalkozások témakörei és óraszámai onként a következık: TÉMAKÖR 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf évf. A tanulás tanítása Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés Testi és lelki egészségre nevelés Felelısségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra Azokon a csoportfoglalkozásokon, amelyek nem az Alapprogram témaköreit dolgozzák fel, elsısorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik. A foglalkozásokat fel kell használni arra, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a szociális viselkedés alapvetı 18

19 szabályait, a szociális értékrendet. A tanulók egészségének védelme érdekében több alkalommal is helyet kell kapnia a káros szenvedélyek megelızésérıl való beszélgetésnek, valamint a környezetvédelmi problémák, megoldások, aktuális hírek megbeszélésének. A tematikus csoportfoglalkozások kerettervét az 1. Melléklet tartalmazza Tanulást segítı foglalkozások A rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás A tanulószobai foglalkozást tanulókörökben szervezzük meg. A napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen tanári irányítással történik, amely meghatározott idıkeretben és nyugodt felkészülést biztosító tárgyi környezetben, csoportos illetve egyéni foglalkozás keretében zajlik. A tanulószobai foglalkozáson való részvétel minden, még végzettséggel, érettségivel nem rendelkezı kollégista diák számára kötelezı, kivéve a kiemelkedı tanulmányi eredményt elért, önállóan eredményes tanulásra képes tanulóinkat. Kollégiumunkban a tanulószobai és a fejlesztést megvalósító foglakozási idı összesen heti 13 óra, azonban a különbözı képességő diákoknak más-más idı szükséges a tananyag megfelelı elsajátításához. Ezt figyelembe véve a fenti órakeret egyéni elbírálás alapján csökkenthetı vagy növelhetı. A kollégiumba bekerült diákok különbözı alapismeretekkel rendelkeznek, hiszen az iskolák változó színvonalon oktatnak. A beérkezı diákok tudásszintjét felmérve differenciáltan okra, illetve tanulócsoportokra bontva kell a szilenciumokat megszervezni. Úgy az egyéni tanulás, mint a közös szervezéső szilenciumok során biztosítani kell a megfelelıen nyugodt körülményeket. A szilenciumra a nevelınek és a diákoknak is rá kell hangolódnia, oly módon, hogy egyéni problémáikat és iskolai élményeiket még szilencium elıtt meg tudják beszélni. A tanulószobai munka során fokozottan kell figyelni a gyengén teljesítı diákokra. A valamilyen okból lemaradt tanulók fejlesztése, felzárkóztatása, szervezett keretben, tanári tervezéssel folyik. Érdemes kihasználni a közösségben rejlı segítési módokat is, esetenként például tanulópárok kialakításával. A szilenciumi munka segítése és ellenırzése frontálisan, kiscsoportos formában, valamint egyénileg történhet. A hatékony szilenciumi munkát biztosító módszerek: - a foglalkozások pontos és következetes kezdése, szilenciumi fegyelem biztosítása; - a tanulmányi eredmények nyilvántartása; - a képességekhez viszonyított tanulmányi munka és fegyelem rendszeres értékelése Egyéni fejlesztést megvalósító egyéni és csoportos foglalkozások A kiemelkedı képességő tanulók tehetséggondozása a speciális szakképesítéssel rendelkezı pedagógus vezetésével, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás formájában történik. Az iskolában szerzett ismeretek bıvítése, a pályaválasztás segítése érdekében a kollégium egyéni fejlesztést megvalósító egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez a felmerülı tanulói igényeknek megfelelıen. Kollégiumunkban idegennyelvi, szaktárgyi illetve speciális: mővészeti és sport foglalkozásokat tartunk. Ezek tematikáját a foglalkozást tartó pedagógus 19

20 az adott tanévre vonatkozóan készíti el. A tematika összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: az iskolai tanulmányok kiegészítését szolgálja, segítse a tanulók pályaválasztását, tanulói és szülıi elvárásokra épüljön, vegye figyelembe az eltérı tudásszinteket, ugyanakkor adjon lehetıséget a differenciált haladásra, figyelmet kell fordítani a tanulók irodalmi, képzımővészeti, zenei képességeinek fejlesztésére, így nyújtva lehetıséget arra, hogy érzelmileg gazdagabbá, kiegyensúlyozottabbá váljanak Egyéb, a kollégium által biztosított foglalkozások A szabadidı eltöltését biztosító foglalkozások A kollégium diákjai szabadon választhatnak a kollégium által szervezett, a szabadidı hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások közül. Választásukat követıen azonban kötelesek heti rendszerességgel kitartóan részt venni ezen. A szabadidı eltöltését biztosító foglalkozásokon a mővészeti, mőveltséggyarapító foglalkozások mellett meghatározó szerepet kap az egészséges életmódra nevelés jegyében a sportköri foglalkozás és a természeti környezet megismerése és védelme. Kollégiumunk rendszeresen részt vesz kollégiumok közötti versenyeken, bajnokságokon. A kollégiumi diákok számára a fentieken kívül egyéb, szabadon látogatható foglalkozásokat is szervezünk, például a film- és irodalmi klubot, idıszakosan játékokat és vetélkedıket, Teaházat, Zöld-foglalkozásokat. Ezenkívül a kollégium életében fontos szerepet tölt be a diákszínjátszó és a diákönkormányzat által mőködtetett kollégiumi rádió. Diákjainknak havonta több alaklommal lehetıséget biztosítunk színház-, múzeum-, illetve egyéb kulturális esemény látogatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kollégiumi éveik alatt eljussanak színházba, operába, hangversenyekre, kiállításokra. Olyan elıadásokat igyekszünk megszervezni, amelyek nemcsak a tanulók általános mőveltségét gyarapítják, de az iskolai tanulmányokat is elısegítik, kiegészítik. A kollégiumban gondoskodunk az iskolai, kollégiumi foglalkozáson részt nem vevı tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletérıl is A tanulókkal való egyéni törıdést biztosító foglalkozások A személyes törıdést biztosító foglalkozások keretében lehetıséget nyújtunk a kollégista tanulók számára, hogy egyéni magánéleti és tanulási nehézségeiket feltárják, és ezek megoldására megfelelı tanácsot, útmutatást kapjanak Kollégiumunkban a kötelezı és a szabadon választható heti idıkeret Konkrétan a következı idıbeosztást alkalmazzuk: Hétfıtıl péntekig napi két óra, így összesen 13 óra felkészítı tanulószobai foglalkozást tartunk hetente. Ezen kívül heti egy órában folytatunk felzárkóztató, tehetséggondozó vagy speciális ismereteket adó egyéni fejlesztést megvalósító egyéni vagy csoportos foglalkozásokat ez összességében heti 14 óra. A kollégiumi csoportok nevelési feladatait ellátó, egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozást heti egy órában, a szabadidı eltöltését szolgáló, szabadon 20

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1.

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben