Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának március 31-ei ülésére T e r v e z e t Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági-, és sportreferens, Humánszolgáltatási Főosztály Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2005.(XII.15.) Kgy. határozatában fogadta el a megyei ifjúsági koncepciót. Az elfogadással egyidejűleg megerősítette a jogszabályban meghatározott, illetve önként vállalt ifjúsági feladatok ellátásának módját, melyet a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságon, és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványon keresztül kíván megoldani. Ugyanakkor megbízta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Kht.), hogy készítse el - összhangban az ifjúsági törvénnyel - a megyei ifjúsági koncepción alapuló megyei ifjúsági cselekvési tervet, amit szakmai fórumokon egyeztessen, és terjessze azt a Közgyűlés elé. A Kht. a Közgyűlés megbízásának eleget téve - az ifjúsági koncepcióban meghatározott feladatterv mentén és a helyi szakmai szervezetek bevonásával állította össze a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének tervezetét. Ezt véleményezésre megküldte közel 100 megyei ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetnek (egyesületnek, alapítványnak, szövetségnek, stb.), a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztalban résztvevőknek, az Ifjúsági munkacsoport tagjainak, valamint a megyében működő politikai pártok képviselőinek is. A megkeresettek javaslatainak, véleményeinek figyelembe vételével került kialakításra a megyei ifjúsági cselekvési terv, melyet a Közgyűlés az 57/2006.(V.11.) Kgy. határozatával fogadott el. A testület ezzel egyidejűleg felkérte a Kht-t, a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtására, a határidők betartására, a felelősök koordinálására és az illetékes szakbizottság - minden év március 31-ig történő tájékoztatására. Az idő közben Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá (a továbbiakban: Kft.) alakult Kht. minden évben eleget tett (fenti) végrehajtási-, illetve tájékoztatási kötelezettségének: az ifjúsági cselekvési tervben meghatározott feladatokat - szakmai tartalmakkal megtöltve ellátta, annak végrehajtásáról a következő év március 31-ig tájékoztatót készített, és azt megküldte a megyei önkormányzat számára. A tájékoztatókat átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottság minden évben megtárgyalta, és az abban foglaltakat a 36/2007.(V.23.) MKISB, a 20/2008.(IV.7.) MKISB, és a 13/2009.(IV.15.) NEKISB számú határozataiban tudomásul vette. Különös figyelmet fordított a Kht., illetve Kft. ifjúsági cselekvési terv hatékonyabb végrehajtása érdekében tett javaslataira. Nevezetesen: újragondolta, és -alakította az Ifjúsági munkacsoportot, melyről a 40/2009.(XI.25.) NEKISB határozatában döntött; elfogadta a megyei ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosításának szükségességét, melyről a Közgyűlés évi munkatervéről szóló előterjesztés kapcsán tárgyalt és rendelkezett; fontosnak ítélte meg, de anyagi források hiányában csak egy rövid, tömör megyei ifjúságkutatással tudott egyet érteni, aminek finanszírozását elsősorban pályázatból kívánta

2 2 megoldani, és a hiányokat a rendelkezésre álló humánerőforrásaiból, elsősorban a Kft-vel, illetve a vele együttműködő szervezetek azonos témájú kutatásai segítségével igyekezett pótolni; az ifjúsági területtel való elkötelezettségét hangsúlyozva lehetőségeinek függvényében képviselői, illetve a Közgyűlés tisztségviselői által részt vett megyei ifjúsági rendezvényeken. A Kft. folytatva a megyei ifjúsági területen 2006-ban elkezdett munkát az elmúlt évben is végrehajtotta azon feladatokat, melyeket számára a megyei ifjúsági cselekvési terv megfogalmazott. Ezen ifjúsági feladatellátásról a Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatót készített, melyet megküldött a megyei önkormányzatnak. A tájékoztató azonban nemcsak a 2009-ben, hanem az ezt megelőző három év során végrehajtott feladatokat is tartalmazza az ifjúsági koncepcióban kitűzött célok, illetve - ezzel összhangban a cselekvési tervben meghatározott pontok mentén. A teljes körű, négy év időtartamot átfogó tájékoztatással - az ifjúsági ügyek fontosságának hangsúlyozása mellett a feladatellátás folyamatának szemléltetése, komplexitásának és évenkénti összevethetőségének bemutatása volt az elsődleges célja. Ezzel a megyei ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosításának az alapját kívánta megteremteni, hiszen az új dokumentumok tartalmának előkészítéséhez szükséges a korábbiakban foglaltak mindenre kiterjedő összegzése, és értékelése. Az ifjúsági cselekvési terv feladatainak Kht., illetve Kft. általi ( évekre vonatkozó) végrehajtásáról szóló összegző tájékoztató a terjedelmi korlátok miatt - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán tekinthető meg, annak évről szóló kivonata az előterjesztés 1.számú melléklete. A mellékelt tájékoztató alapján elmondható, hogy a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., és ezen a szervezetén keresztül a megyei önkormányzat az ifjúsági cselekvési tervében előirányzott feladatokat lehetősége függvényében évben is teljes körűen teljesítette. Az elvégzett feladatok jól mutatják, hogy a Kft. és a megyei önkormányzat miként került közelebb az ifjúsági koncepcióban meghatározott célkitűzéseihez, különösen a megyében élő fiatalok jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítása, helyben tartása-helyben maradása, és a fiatalok közösségi aktivitásának növelése stratégiai céljainak eléréséhez. Bár a megyei ifjúsági cselekvési terv, különösen az ahhoz kapcsolódó közgyűlési döntés, elsősorban a Kft-t nevesítette a feladatok végrehajtó szervezeteként, néhány feladat esetében a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási- és közművelődési intézmények is, mint felelősök lettek megjelölve. A megyei intézmények a számukra meghatározott ifjúsági feladatokat - ágazati tartalmakkal megtöltve, feltételrendszereik lehetőségeinek függvényében ellátták, amiről az intézményi beszámolók részeként minden évben tájékoztatták a fenntartó megyei önkormányzatot, átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottságot. Az éves intézményi beszámolók azonban elsősorban a szakfeladatok mentén nyújtottak/nyújtanak információt, az intézmény ifjúsági feladatellátása csak közvetetten jelenik/jelent meg bennük. Ez nem elegendő a cselekvési terv feladatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató teljességéhez, annak értékelhetőségét torzíthatja, mindazon által az ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosítását akár negatív irányba is befolyásolhatja. Ennek okán kereste meg a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények vezetőit, hogy adjanak tájékoztatást a megyei ifjúsági cselekvési tervben foglalt azon feladatok évi végrehajtásáról, melyekben az intézmény, mint a megvalósításért felelős szervezet meg lett jelölve. A tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez emlékeztetőül, illetve segítségül megküldte a cselekvési terv azon kivonatát, amelyben már csak az intézmény számára kijelölt feladatok szerepeltek. A közoktatási intézményeknek a 2. Készség- és képességfejlesztő programok szervezése és a 3. Egészségnevelés főfeladatain belül a

3 A nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása, összehangolása 2.3. Idegen nyelv tudás fejlesztése 2.4. Az információs és kommunikációs technológia megismertetése és alkalmazása 2.5. Állampolgári jogokról való ismeretek fejlesztése 2.6. A formális és nem formális képzések elterjedésének és elismerésének támogatása nemzetközi szinten is 3.3. Szenvedélybetegségek kialakulásának, megelőzésének támogatása feladatok; a közművelődési intézményeknek az 5. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása főfeladaton belül az 5.2. Közösségi terek, táborok és sportpályák biztosítása 5.4. Kulturális, illetve hagyományőrző programok támogatása 5.6. A művészetek általi nevelés támogatása feladatok; a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának a 2.1., a 2.5., és az 5.6. pontokban foglalt feladatok végrehajtásáról kellett tájékoztatást adniuk. Az alelnöki megkeresésre az intézmények az előírt tartalommal és határidőre megküldték tájékoztatóikat, melyek teljes terjedelmükben a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán megtekinthetők. Az intézményi tájékoztatók kijelölt ifjúsági feladatok mentén történő összefoglalása (kivonata) az előterjesztés 2. számú melléklete. Mindebből jól látható, hogy a megyei önkormányzat a fenntartásában lévő közoktatási- és közművelődési intézményein keresztül, az ágazati feladatellátásaiban is igyekezett az ifjúsági területet oly módon kiemelten kezelni, hogy az ifjúsági cselekvési tervben foglaltakat - az adott intézményi keretek között teljes körűen végrehajtotta/végrehajtatta. Az intézmények által elvégzett feladatok jól mutatják, hogy a megvalósult készség- és képességfejlesztő programok, az egészségnevelés, valamint a közösségfejlesztő- és/vagy művészeti programok az intézmények keretein belül, és az azon kívül lévő fiatalok számára is meghatározó jelentőségűek, az ifjúság életminőségét javítóak voltak. Mindezek tovább segítették, illetve erősítették a megyei önkormányzatot stratégia céljainak elérésében: (többek között) a rendszeres szabadidős programok gyarapodásával, a konstruktív életvezetés esélyének növekedésével javulhattak a megyében élő fiatalok életkörülményei és életesélyei. Tisztelt Bizottság! Mindezek alapján javaslom a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények által készített, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének 2009-ben, illetve években elvégzett feladatairól szóló tájékoztatók tudomásul vételét. Határozat javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága tudomásul veszi a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évben, valamint a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények évben elvégzett, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervében meghatározott feladatairól szóló tájékoztatókat. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Weisz Péter, a bizottság elnöke Pécs, március 19. Weisz Péter sk.

4 1. számú melléklet Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési tervének a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. által évben elvégzett feladatairól 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1 Kerüljön kidolgozásra egy középtávú megyei ifjúsági kommunikációs stratégia. Az ifjúsági korosztály tekintetében jövőjüket befolyásoló szerepe van a hatékony és hiteles kommunikációnak, ezért törekedni kell a megfelelő naprakész, gyors információáramlásra a korosztály és más társadalmi csoportok, valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények, szervezetek között. - Megyei ifjúsági módszertani központként on-line Információs törzset működtetünk és rendszeresen frissítjük honlapunkon. (http://www.tetthely.net/htmls/informacios_torzs.html). - Az elkészített kommunikációs stratégia feladatainak végrehajtásához további anyagi forrásokra van szükség. Ezen források hiányában olyan módszereket alkalmazunk, amelyek kevésbé költségigényesek: egyre több kitelepülés vidéki helyszínekre, csatlakozás mások által szervezett programokhoz, együttműködés önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel a hatékonyabb információáramlás elérése érdekében. - Együttműködésben a pécsi Periszkóp Közösségi Rádióval közös ifjúsági műsört készítünk hetente FlashEst néven (ifjúsággal, ifjúságnak) decembertől. - Partneradatbázis kiépítése, és használata. Megyei szintű hálózati levelező lista működtetése. Ebben különböző partnercsoportoknak címzett információáramlás biztosítása. 1.2 A kommunikáció tudatos fejlesztésével hatékonyabbá kell tenni az együttműködést az ifjúság és az intézmények, a médiumok, tartalomszolgáltatók között. - A jelenlegi együttműködések, közös programok fenntartásán túl további fejlesztéseket kell elősegíteni: a közművelődési szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak hálózata, a pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás fejlesztésével és összekapcsolásával, továbbá internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosításával és fejlesztésével, valamint speciális, térségi adatbázisok létrehozásával. - Ifjúság , illetve programok projektjeit koordináló tevékenység beindítása. - Működtetjük a Tett-Hely fantázianevű ifjúsági információs és tanácsadó hálózatot, amelynek a megyében jelenleg már 23 végpontja van (13 vidéki, 10 pécsi). - A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft ben továbbfejlesztette honlapját, a információs portált. - Rendszeres sajtókapcsolatot alakítottunk ki a régió médiumaival, sajtólistánkat rendszeresen frissítjük, programjainkról rendszeresen küldünk sajtóanyagot. Több rendezvényünkről magazinműsor és hosszabb adás is készült. A BAMA című információs lapban rendszeresen hirdettünk egy pályázati támogatás segítségével. 1

5 - Folyamatos sajtófigyelés végzünk az ifjúsági témákkal kapcsolatban, a cikkeket archiváljuk. - Programjainkat az iwiw-en (internet alapú kommunikációs csatorna) is népszerűsítjük. - A Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli Regionális tagozatával hálózati együttműködést alakítottunk ki, amelyet folyamatossá tettünk. - Programjainkat, szolgáltatásainkat nagyszabású, tematikus ifjúsági rendezvényeken népszerűsítjük (pl. egyetemi programok, nyílt napok, kistérségi napok, Rockmaraton, Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál, Hegyháti Ifjúsági Fesztivál, Sellyei Dinnyefesztivál, Pécsi Napok). - Együttműködünk a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központtal (mint megyei közművelődési módszertani központtal), valamint a Pécsi Ifjúsági Központtal. - Együttműködünk a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programban a Pécs2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft-vel. Kidolgoztuk a pécsi Tett-Hely hálózati tagok Pécs 2010 EKF Infopont-ként való szolgáltatását. Tematikus hírleveleket készítünk az EKF ifjúsági programokról. - Együttműködünk és közös programokat valósítunk meg a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Irodával (Pécsi Esélyek Háza). - Év elejétől szervezetünk keretében működik a Baranya Megyei Európai Információs Pont, a Europe Direct hálózat tagja, így teljeskörű Európai Uniós információszolgáltatást nyújtunk. - Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium munkacsoportjaiban részt vettünk, ahol gyermekek és fiatalok bűnmegelőzési modellprogramjait, reintegrációs programjait dolgoztunk ki. - Az ország legjelentősebb szakmai konferenciáin részvétel, feladat-ellátásunk, szolgáltató hálózatunk promotálás, kapcsolatépítés (Település és Ifjúsága konferencia, Mindengyerek Konferencia). - A Pécsi Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálat működésének folyamatos segítése. - A Baranya Megyei Boksz Szövetséggel közös bűnmegelőzési projekt megvalósítása. 1.3 A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alakítson ki ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és lehetőség szerint minden kistérségben. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenysége terjedjen ki a megye egész területére. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság a Hálózat keretében létesítsen legalább minden kistérségben Ifjúsági Információs Irodát/Pontot, vagy mobil szolgálatot. A Hálózat működésének feltételeit a települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal együttműködve kell kialakítani és fejleszteni. - Folyamatos az ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és a kistérségi központokban. Önkormányzatokat tájékoztattunk a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv szükségességéről. Több önkormányzatnak segítettünk pályázati anyagok elkészítésében. - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásából 2008-tól ifjúsági szakmai módszertani központként működünk, amelynek keretében kiemelten segítjük az 5000 fő alatti települése ifjúsági munkáját ben meghívásos pályázattal tudtuk folytatni. - A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenységét kiterjesztettük szinte a megye egész 2

6 területére ben csatlakozott Mohács Kossuth Filmszínház, Pellérd, Komló Zrínyi Klub, Pécs: ANK Tolsztoj, Pécs: Menedék. - IV. Hálózat Napja (Alsómocsolád, szeptember 4.) - VI. Megyei civil ifjúsági börze (Bóly, október 3.) - Tett-Hely Ifjúsági Napok a megyében (Sásd, Szentlőrinc, Szigetvár, Villány, Sellye, Kémes) - Szakmai könyvtárunk közzé tétele a honlapunkon - Kistérségi ifjúsági fórum sorozat, SWOT analízisek elkészítésével (Pécsvárad, Komló, Szigetvár, Sellye, Siklós, Alsómocsolád, Pécs, Mohács, Szentlőrinc) - Megyei konferencia szervezése Ifjúsági szolgáltatások Baranyában címmel - (Pécs, április 17.) több más szakmai partnerrel. Együttműködésben a Magyar Teleház Szövetséggel, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központtal - A konferencián közel 100 résztvevő, köztük 30 IKSZT címbirtokos vett részt. - Ifjúsági információ szolgáltatásszervezés, fejlesztés témakörben képzés 9 településnek (Sásdi kistérségben), valamint a Tett-Hely Hálózat tagjainak - Szoros együttműködés a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással gyermekek és fiatalok integrációs programjában (képzésekkel, képzőkkel, információval, rendezvényszervezéssel). 2. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség- és képességfejlesztő programok szervezése, nemzetközi valamint helyi, kistérségi szinteken a fiatalok részére. 2.1 A közösségi fórumokon széles körben kell alkalmazni és összehangolni a nem formális pedagógiai módszereket: az önismereti, önbizalom-erősítő, kapcsolat-teremtő, kommunikációs készségek fejlesztését, a beilleszkedési problémák megoldását, a párkapcsolati, tanulás-módszertani tanácsadást, valamint a közösségfejlesztést. Az alapvető ismeretekre és készségekre építve kell törekedni további eredmények elérésére a képzések és a munkahelyi szocializáció során. A képzések lebonyolításakor figyelembe kell venni a speciális képzést igénylő fiatalokat és veszélyeztetett gyerekeket. (pl. Az Ifjúság és programok keretében a helyi kezdeményezések programjában való aktív részvétel, megyei és városi reintegrációs programok, bűnmegelőzési programok, speciális képzési programok) - Extrém sportpálya működtetése. - Ifjúsági klubvezető képzés 9 településről (Sásdi kistérségben). - Hálózati képzőtábor szervezése (2009. március, Drávafok; november, Bóly). - Közösségi Művészet csoport indult nyarán, azóta rendszeresen találkoznak - Társadalmi Befogadás Szakkollégium a PTE-FEEK-el (május 31-ig). - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.). - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben év folyamán zárt csoportfoglalkozások tartása. - Ifjúságsegítő szakos hallgatók gyakorlati képzése modulrendszerben és külső szervezetekben. - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében 7 alkalommal szerveztünk egyéni és társas kompetenciákat fejlesztő képzéseket (Mohács, Komló, Siklós, Szigetvár, Pécs). 3

7 2.2 Ösztönözni kell a fiatalok vállalkozásainak beindítását. A meglévőket fejleszteni, segíteni kell képzésekkel, tájékoztatókkal, fórumok szervezésével mindhárom szektor (állami, piaci, civil) együttműködésében. A különböző készségek és képességek elsajátítása által, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről és igénybevételük feltételeiről való tudás birtokában javulni fog a fiatalok érvényesülési esélye vállalkozóként a munkaerő-piacon, ezáltal növelhető lesz foglalkoztatottságuk is. - Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatunkban folyamatos információszolgáltatást, tájékoztatást nyújtunk 2.3 A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni kell az idegen-nyelv tudást. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt terület az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket, speciális programokat is. (pl. Klub működtetése, ahol a fiatalok idegen nyelveket használhatnak. Baranya megyében önkéntesként dolgozó fiatalok, az önkéntesség és más kultúrák iránt érdeklődők vesznek részt a klubtevékenységekben, ahol nem formális módon fejleszthetik nyelvtudásukat. Fiatalok tájékoztatása és bevonása az Európai Önkéntes Szolgálatba, melynek során szintén fejleszthetik nyelvtudásukat.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása. - Az Eurodesk hálózat partnereként információt biztosítunk a fiatalok számára 2009-ben is. - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Berlini projekt - demokráciafejlesztő program pécsi és kozármislenyi fiatalokkal (2009. októberig). - Angol nyelvoktatás, korrepetálás önkéntesek segítségével irodáinkban. - Munkatársainkat angol és német nyelvű képzésekbe iskoláztuk be. 2.4 A munkaerő-piaci esélynövelés alapvető feltételeként meg kell ismertetni, és alkalmazni kell az információs és kommunikációs technológiát, melyek az egész életen át tartó tanulás, továbbtanulás és továbbképzés, valamint a munkavállalás során alapvető fontossággal bírnak (pl. e-magyarország program, E-régió, Mintarégió szakképzés, fejlesztési programjának támogatása, e-learning és távoktatás népszerűsítése, stb.). - Tett-Hely információs és tanácsadó hálózatunkban alkalmazzuk és népszerűsítjük az infokommunikációs technológiákat. - e-magyarország szolgáltatásokat nyújtottunk folyamatosan, népszerűsítettük az e- közszolgáltatásokat. - Az Eurodesk hálózat partnereként információt biztosítunk a fiatalok számára. - E-Tanácsadó képzésen vett részt egy munkatársunk, aki továbbadja tudását a szolgáltatásokat igénybe vevőknek. - A Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatunk több tagja sikeresen pályázott informatikai fejlesztésre, informatikai képzésekre (Komló, ANK, Net-megálló, Pécsvárad). 4

8 2.5 Támogatni kell a diákok állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos képzését, a pedagógusok és az ifjúságsegítők továbbképzését. Ajánlott a diákjogokkal kapcsolatos ismereteket az ifjúsággal foglalkozó intézmények és szervezetek oktatási tematikájában szerepeltetni. (pl. Ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek továbbképzése hazai, Európai Uniós és nemzetközi szemináriumokon és képzéseken) - Igény szerint diákjogi tanácsadást nyújtunk. - Városi Diákönkormányzati ülés 10 alkalommal. - Városi diákönkormányzati klubok 9 alkalommal. - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.). - Pécs Berlin ifjúsági demokrácia program (2008. május 1-től október 30-ig). - Ifjúsági demokráciaprojekt (Drezda, szeptember ). - Demokratikus állampolgár képzés diákoknak (Alsómocsolád, április ). - Civil szervezetek szakmai kompetenciafejlesztése: Rajtunk múlik! - Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket lakóhelyünkön? (Somogygeszti, április ). 2.6 Támogatni kell a formális és a nem formális képzések elterjedését és elismerését nemzetközi szinten is, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok kipróbálják önmagukat a különböző szakmai területeken, elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, új képességekre tegyenek szert. Lehetővé kell tenni, hogy minél több oktatási és képző intézményben a gyakorlati munkát, gyakornoki tevékenységet elismerjék. Fontos a szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (felkészítő képzések, tapasztalatok átadása), valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésének elismerése. (pl.: külföldi önkéntes munka, EVS program, ifjúsági csereprogramok, Europass program, ERYICA, HAYICO, EuroDesk, Europe Direct Információs Hálózat, Alpok- Adria Munkaközösség, Dunamenti Tartományok Munkaközössége, Duna-Dráva-Száva Eurórégiós Együttműködés, MATRIOSCA-program stb.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása. - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról. - Folyamatos Eurodesk szolgáltatások a központban. - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége (HAYICO) tag a központ. Két munkatársunk júliusától elnökségi tag lett és részt vesz a szövetség tevékenységének megújításában, kiszélesítésében. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Europe Direct iroda működtetése januárjától. - Hazai önkéntesség népszerűsítése. Eseti vagy teljes projektre, programra érkezett önkéntesek alkalmazása, programokba delegálása. - Köztámháló (országos közösségfejlesztési program) keretében a mohácsi és pécsváradi kistérségben foglalkoztunk fiatalok aktivizálásával. 3. Egészségnevelés 3.1 Népszerűsíteni kell az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre irányuló programokat, amelyeket lehetőség szerint az érintett civil és állami intézményeknek, szervezeteknek 5

9 együttműködve kell megvalósítani. Ezen túl támogatni kell az egészségnevelés, egészségfejlesztés együttműködésben megvalósuló programjait. (pl. világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, tematikus egészségnevelési táborok, iskolákat átfogó egészségnevelési rendezvények, vetélkedők, Vöröskereszt programjai) - Hálózati kenutúra szervezése (Mohács-Kölked, augusztus) - Részvétel sportnapokon (Oroszló, Pellérd, Bóly, Pécsvárad) - A Pécsi Extrém Sport Központ működtetése, népszerűsítése nemzetközi szinten is 3.2 Kiemelten kell kezelni a fiatalok testi-lelki fejlődését, a mozgásra, sportolásra nevelését. - Ennek érdekében a sportot, különösen a lakossági sportot (tömegsport, szabadidősport, rekreációs sport) népszerűsíteni kell a megyei ifjúsági kommunikációs stratégia mentén, oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű (sportról szóló) rendszerezett információ jusson el a fiatalokhoz. - Csatlakozni kell a nemzetközi, országos és regionális programokhoz, melyek szerepelnek a megyei sportcélú civil szervezetek sportesemény és rendezvény naptárában (pl. Mozdulj Magyarország!, Fittségi Sportnapok, Kihívás Napja, Községi Egészségterv program, Tárt kapus sportlétesítmények programja). - Együtt kell működni a megyei sportcélú civil szervezetekkel (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Diáksport Tanács, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége) és a helyi sportegyesületek érdekképviseleti szervezeteivel (pl. Baranya Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) - Közvetett és közvetlen csatornákon keresztül támogatni kell az ifjúsági korosztály rendszeres sportolását, legyen az versenysport vagy szabadidősport. A nemzetközi, országos, vagy települési szintű sportprogramokat, rendezvényeket, illetve turisztikai programokat (természetjárás, kirándulások), túrázásokat. (Pl. Magyar Sport- és Diáksport Napja, Autómentes Nap, kerékpár versenyek, -túrák, Integrált Sportnap stb.) - Extrém sportpálya működtetése és fejlesztése. - Sportnapok szervezése a Pécsi Extrém Sport Központban (2009. április 18., augusztus 8.). - Nézd meg, Értsd meg! Hajtsd meg! program az kerékpár és gördeszka sportágak népszerűsítésére augusztusától. - Részvétel a Tavaszi Szünidei Sport Programban (Szigetvár, április 11.). - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - Sportnapok az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében 6 alkalommal (Mohács, Komló, Szigetvár, Siklós, Pécs). - A megyei iskolákban futott nyitott kapuk program folytatásaként nyárra összegyűjtöttük a sportolásra alkalmas, nyitott iskolákat és terjesztettük a lehetőségeket a fiatalok számára. - A Baranya Megyei Boksz Szövetséggel közös bűnmegelőzési projekt megvalósítása. 3.3 Továbbra is segíteni és támogatni kell a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését szolgáló programokat, és azokat a szervezeteket (különösen az INDIT Közalapítványt és intézményeit), amelyek ezen a területen tevékenykednek. Kiemelten kell foglalkozni a kábítószer, az alkohol, a dohányzás problémájával és más függőséget okozó betegségek csökkentésével. Támogatni kell továbbá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését, újak létrehozását. A működő pécsi, komlói, siklósi és mohácsi fórumok támogatásán túl 6

10 szükséges Szigetváron és Sellyén is létrehozni kistérségi kábítószerügyi egyeztető fórumokat. (pl. Kortársoktatók-, DADA-, Csellengők-, Grundsuli program, Éjszakai sport programok, Bulisegély, Ártalomcsökkentő Fesztivál, FÜGE program képzései stb.) - Tagjai vagyunk a Pécsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, kapcsolatban vagyunk a regionális KEF-el. - Részt veszünk a pécsi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács munkájában. - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - A Tett-Hely ifjúsági információs és tanácsadó hálózat tagja az INDIT Közalapítvány Alternatíva irodája; több programban is együttműködő partnerünk az INDIT Közalapítvány, képzési programot bonyolítottunk le a Tett-Hely hálózat tagjainak. - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben évben is rendszeresek voltak csoportfoglalkozásaink. - Folyamatosan segítjük a Pécsi Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálat működését. - Prevenciós célú kitelepüléseken vettünk részt együttműködésben Bólyban (SZVMSZK). 3.4 Támogatni kell a kulturált környezet kialakítására, a települések szépítésére irányuló programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani szándékozó kezdeményezéseket. A Tiszta, virágos Baranyáért programban külön elismerésben kell részesíteni az ifjúsági kezdeményezéseket. - Népszerűsítettük az országos Közöd kampányt, amely az önkéntes fiatalok napjára, április 24-re szervez önkéntes akcióprogramokat a környezet szépítésére. 4. Érdekképviselet és érvényesítés erősítése, hogy a fiatalokat valóban a jövő generációjának, és mint az értékek továbbörökítőinek tekintsük. 4.1 Támogatni és segíteni kell az iskolákban működő diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (közösségi) fellépés első lépcsőfokait. (pl. Diákönkormányzati Fórumok, Diákparlamentek, kollégiumi bizottságok, Diáksport szövetségek, Diákkörök) - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum (4 alkalom). - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal (4 alkalom). - Városi Diákönkormányzati ülés (10 alkalom). - Diákönkormányzati Klub (9 alkalom). - Regionális Diákönkormányzati Fórum szervezése. - A Berlini demokrácia projektben diákönkormányzati tagok részvétele. - Támogatjuk a diákönkormányzatok regionális fórumának megalakítását. - Működtetjük a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalt, amelynek külön Diákönkormányzati munkacsoportja is működik. - Partnerünk a Diákközéletért Alapítvány, közös képzéseket, tábort, programokat szerveztünk velük. 7

11 4.2 Támogatni kell a politikai pártoktól független ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit. (pl. ifjúsági önkormányzatok, Ifjúsági Klubok Szövetsége, stb.) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Folyamatos pályázati tanácsadás nyújtása társadalmi szervezeteknek. - Több ifjúsági szervezet létrejötténél, átalakulásánál segédkeztünk (formális és informális: Ifjúsági klubok, Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, Van1Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület stb.). - Murál Morál (falfestéses közösségfejlesztő program) projekt közösségének támogatása. - Több településen támogatjuk helyi ifjúsági szervezetek, ifjúsági önkormányzatok és kistérségi ifjúsági fórumok megalakulását, működését. - Civil szervezetek szakmai kompetenciafejlesztése: Rajtunk múlik! - Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket lakóhelyünkön? (Somogygeszti, április ). 4.3 Az alapelvekben foglaltak érdekében be kell vonni a fiatalokat az őket érintő döntések (kiemelten az ifjúsági kedvezményrendszerek, juttatások tekintetében) előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. (pl. kerekasztalok, bizottságok, eseti testületek, Baranya Megyei Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) Támogatni kell a demokratikus úton választható, választott testületek létrejöttét. Újra kell gondolni az eddigi együttműködési formákat: a fiatalokkal együtt oly módon, amely biztosítja az információáramlást és az aktív kommunikációt. - Folyamatosan működtetjük a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot, aki rendszeresen delegál képviselőt a Baranya Megyei Önkormányzat különböző eseti munkacsoportjaiba, bizottságaiba. - Segítjük a Sásdi Kistérségi Programszervező Kerekasztal, mint kistérségi érdekképviseleti fórum tevékenységét. - Folyamatosan működtetjük a Pécsi ifjúsági Kerekasztalt, valamint a Városi Diákönkormányzatot. 4.4 Segíteni és támogatni kell a nők, a fogyatékkal élők, a romák, és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és közéletben való érvényesülését az Európai Uniós normáknak megfelelően. Kiemelten fontos a fogyatékkal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésének figyelemmel kísérése, hogy milyen módon kapcsolódnak, kapcsolódhatnak be az országos programokba. Pl. A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok bevonása az Ifjúság , illetve programokba, hiszen ez a program egyik prioritása (pl.: Európai Önkéntes Szolgálat, Ifjúsági Cserék és Helyi Kezdeményezések). - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Unió programjairól. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Koordináljuk a Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Befogadás Szakkollégiumának programjait egész évben (előadások, szemináriumok, gyakorlati foglalkozások). - Ember7 című rendezvénysorozaton közreműködés (december 5-10.). 8

12 - Együttműködés az alsószentmártoni Szent Márton Caritas gyermek és ifjúsági programjaiban (Alsószentmárton, október 28.). - Közreműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Szakállamtitkárság Erkölcsi veszélyzónában lévő gyermekek és fiatalkorúak modellprojekt előkészítő munkacsoportjában. - Első lépés modellprogram utánkövetése, fiatalokkal segítése. - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében májusától heti rendszerességgel látunk el pszichológiai, életvezetési, munkaerő-piaci, pályaorientációs és jogi tanácsadás rászoruló fiatalok részére. - Tartós munkanélküliek foglalkoztatása Pécs városával együttműködésben az Út a munkában program támogatásával (4 fő) 5. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása a fiatalok aktivizálása érdekében. 5.1 Támogatni és segíteni kell az olyan közösségek és klubok működését, létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a fiatalokat. (pl. Ifjúsági Klubok Szövetsége, klubhálózat programok) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Az Együtt Baranya Ifjúságáért programunk keretében májusától kezdve 5 ifjúsági klub indult Pécsett és a megyében, hely vagy szakember biztosítása klubokhoz. - Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatunkban kiemelt feladat volt az ifjúsági klubok beindítása, támogatása. 5.2 Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő, a változó igényekhez alkalmazkodó közösségi tereket, táborokat és sportpályákat kell biztosítani. Fejleszteni kell a helyi önkormányzatokkal együttműködve a jelenlegi közművelődési intézmények és civil szervezetek által fenntartott közösségi tereket. - Extrém sportpálya működtetése. - Részvétel a Tavaszi Szünidei Sport Programban (Szigetvár, április 11.). - Pályázatot nyújtottunk be a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Orfűi Sporttábor felújítására és működtetésére (nem részesült támogatásban, de a döntés megtámadtuk az illetékes bíróságon). - Folyamatosan tájékoztatjuk a partnereinket a közösségi terek fejlesztési lehetőségeiről. - Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központként segítjük a megye 105 településének Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) programját. 5.3 Az infrastrukturális, tárgyi fejlesztésekkel párhuzamosan hazai és nemzetközi szinten támogatni kell a közösségfejlesztők, animátorok képzését. (pl. Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat működtetése, képzési programjai, Aktív Ifjúság Baranyában program, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve ifjúságsegítő, művelődésszervező szakos hallgatók gyakorlati képzése, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képzései, SALTO YOUTH képzések stb.) - Ifjúsági klubvezető képzés 9 településről (Sásdi kistérségben). 9

13 - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében 16 fő kortárs önkéntes képzése 4 szeminárium keretében. - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - Hálózati képzések (Drávafok, Bóly). - Külön megállapodás alapján gyakorlati képzést biztosítunk a PTE-FEEK ifjúságsegítő szak nappali tagozatos hallgatói számára. - PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére, továbbá önkéntes tevékenység biztosítása számukra. 5.4 Támogatni kell a térség és településfejlesztő hatású kulturális, illetve hagyományőrző programokat. Ösztönözni kell a fiatalok rendszeres részvételét ezeken a programokon. (Pl.: Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Baranyai Mediterrán Ősz, Pécsi Napok, Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, Busójárás, Kistérségi Ifjúsági Fesztiválok) - Mutasd Magad tehetségkutató, VII. Megyei ifjúsági Civil Börze és I. Baranya Megyei Ifjúsági Helyismereti Vetélkedő megszervezése baranyai ifjúsági civil szervezetek és művészeti csoportok részére (Bóly, október 3.). - Rendszeresen tájékozódunk, és kapcsolatot tartunk a Pécs2010 Menedzsmentközponttal. - pécsi Infopontot működtetünk, amelyek elsődleges feladata az Európa Kulturális Fővárosa programok népszerűsítése. - Közreműködtünk kulturális fesztiválokon (Pécs-Batta-Dem, Pécs-Tüke Kupa gyermeknapon, Pellérdi juniális, Pécsváradi ifjúsági Fesztivál, Sellyei Dinnyefesztivál, Ördögkatlan Fesztivál, Örökség fesztivál Pécsi Napok). - Az Együtt Baranya ifjúságáért projekt keretén belül megrendezésre kerülő EBI fesztivál (június 12. Mohács; szeptember Pécs). 5.5 Fejleszteni kell a partner települési, -térségi ifjúsági kapcsolatokat. Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell kialakítani, rendszeres cseretalálkozók szervezni a jövőben megvalósuló programok eredményessége érdekében. Ifjúsági területen hatékonyabban kell kihasználni a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi kapcsolatrendszerében kialakult együttműködéseket. (pl. Alpok-Adria Munkaközössége, Dunamenti Tartományok Munkaközösség, Pécsi Nemzetközi Ifjúsági Kultúrhét/ICWIP, Szemináriumok, tanulmányutak szervezése, diákcsere programok.) - Részvétel határon túli ifjúsági kapcsolatépítő találkozón Horvátországban Kopácson. - Pécs Berlin ifjúsági demokrácia program (2008. május 1-től október 30-ig). - Ifjúsági demokráciaprojekt (Drezda, szeptember ). - Kapcsolatfelvétel és közös programok tervezése az eszéki ifjúsági irodával. - Együttműködés az eszéki extrém sport egyesülettel. - Dijon városával kapcsolatfelvétel és ifjúsági programok tervezése. 5.6 Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a művészetek általi nevelésre, mint a személyiségfejlesztés egyik fontos eszközére. Támogatni kell a művészeti nevelés speciális programjait. (Pl. színházi találkozók, Diákfilm Fesztivál, Mutasd magad! 10

14 program, képzőművészeti és előadóművészeti pályázatok, versenyek, Könnyűzenei programok, Zenei klubok, táborok, képzések, előadások stb.) - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében Közösségi Művészet akcióprogramokat szervezünk 3 alkalommal, Zenei fesztivált szerveztünk 2 alkalommal, fotókiállítás szerveztünk 40 fiatal, 168 alkotásának részvételével. 6. Ifjúsági munkacsoport létrehozása, működése A fenti feladatok minél hatékonyabb ellátása és összehangolása érdekében megyei ifjúsági munkacsoportot kell létrehozni, amelynek feladatai: - a koncepció és cselekvési tervének figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, - a kommunikációs stratégia kidolgozása, - eseti intézkedési tervek, programok kidolgozása. - A Munkacsoport eseti informális jelleggel működött. Közös projektek idejére többen együttműködnek. Eseti jelleggel a munkacsoport tagjai közösen terveznek hazai és nemzetközi projekteket. 7. A helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában Az ifjúság helyi szintű segítésének, életkörülményeik javításának érdekében tájékoztatni kell a megye minden települési önkormányzatát és a megye területén működő többcélú kistérségi társulásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójáról, az abban foglalt feladattervről és a hozzá kapcsolódó ifjúsági cselekvési programról. A települési önkormányzatok számára ajánlásokat, a többcélú kistérségi társulások számára javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek figyelembevételével, és alkalmazásával az ifjúság életkörülményeinek javulása érhető el. - Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására pályázó 105 települési önkormányzat számára rendszeresen tájékoztatókat küldtünk ki a későbbi együttműködés érdekében. Minden pályázóval együttműködési megállapodást kötöttünk, mint megyei ifjúsági szakmai módszertani központ. - A megye kistérségi társulásai valamint önkormányzatai számára módszertani anyagokat készítettünk, rendszeresen tájékoztatjuk a településeket a pályázati lehetőségekről. 11

15 2. számú melléklet Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervében foglalt, a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények számára megjelölt feladatok végrehajtásáról ( ) Összefoglaló az intézményi tájékoztatókból Közoktatási intézmények 2. Készség- és képességfejlesztő programok szervezése 2.1. A nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása, összehangolása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Tanórákon: - csoportmunka (önismeret, kommunikációs fejl.) - kooperatív tanulás Osztályfőnöki órákon: - személyiségfejlesztő feladatok: szituációs játékok, szerepjátékok - kulcskompetenciák fejlesztése, előtérben a szociális és életviteli kompetenciákat (HEFOP ) - Szakiskolában kiemelt helyet kap a munkavállalással, otthonteremtéssel, családalapítással kapcsolatos kérdések és problémák megbeszélése Habilitáció rehabilitációs foglalkozásokon: - egyéni és mikrocsoportos fejlesztés, csoportépítő személyiségfejlesztő feladatok, Délutáni foglalkozások, szervezett szabadidő - havonta szakiskolai klubdélután keretében több szintéren nyílik lehetőség a diákoknak a személyiség és képességfejlesztésre. (sport, kézműves foglalkozások, kiscsoportos tréningek, filmklub). Speciális képzést igénylő fiatalok munkahelyi szocializációjának elősegítése parkgondozó szakon, konyhai kisegítő szakon, ápolási asszisztens szakon. Az alapvető ismeretek és készségek kialakítása az iskolában kiemelt hangsúllyal jelenik meg, de ennek tartalmi elemei erősen szűkített keretek között tud csak megvalósulni. A speciális képzés készségfejlesztő speciális szakiskolai keretek között van az intézményen belül, külső munkahelyi gyakorlatra a tanulók nem járnak. A közösségformálás színterei is jobbára a kerítéseken belül valósulnak meg, ami nem zárja ki azt, hogy az intézménynek - az integráció érdekében tett fáradozásainknak köszönhetően - élő kapcsolatrendszere működik, és szervesen beépül a mindennapok életébe.

16 2 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Az intézményben osztályfőnöki órákon, valamint társadalmi tantárgyak keretében folyamatosan foglalkoznak integrációs programokkal, illetve felkeresik azon intézményeket a városban, amelyek hasonló feladatokat látnak el. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók elsajátítják az alapvető kapcsolatteremtő, illetve kommunikációs készségeket. A speciális képzést igénylő fiatalok számára tanítják a munkahelyi elhelyezkedés, munkába állás formai követelményeit is. Pedagógiai Programjuk részévé tették az un. mediáció, konfliktuskezelő, vitarendező folyamatot. A 9. osztályokban heti 6 órában, csoportbontásban iktattak olyan tantárgyakat pályaorientáció, mindennapi teendőink és tanulásmódszertan - amelyek segítségével a hiányosságokat pótolni kívánják. Ugyanezeket a célokat szolgálják a szakképző évfolyamokon az etika órák is. Közösségteremtés és személyiségfejlesztés keretében olyan eseményeket szerveznek, amelyekben osztályközösségek mutatkoznak be az iskola közössége előtt. Ilyen komoly együttes felkészülést igénylő alkalmak pl. a szecskaavató, az ádventi osztályműsorok a szalagavató, stb. Jelentősebb iskolai ünnepségeik műsorait is egyegy osztályközösség készíti el és mutatja be. Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatuk olyan jelentős iskolai események társszervezői, mint az Iskolanap és a Radnóti-sportnap. Diákjaik bizalommal fordulhatnak problémáikkal az ifjúságvédelmi felelőshöz. Rendőrségi, bűnmegelőzési programot, órát szinte minden osztály betervezett osztályfőnöki órára, ezek megtartása a szakiskolában elkezdődött Idegen nyelv tudás fejlesztése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old osztályig heti 2 órában angol nyelv tanítása. - Angol nyelvi szakköri foglalkozás heti egy órában év óta folyik az angol nyelv oktatása a felső évfolyamokon és a szakiskolában. Az idegen nyelv használata/tanulása nem cél és nem is eszköznevelési rendszerükben. A kétnyelvűség a roma népesség kapcsán jelentkezik, főként a beiskolázási kor táján. Igen egyedi módszerekkel (szülők segítsége...) törekednek az eredményességre.

17 3 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Az intézményben két idegen nyelv közül választhatnak a tanulók. Az idegen nyelv alapjai mellett a más országos kultúráját, szokásait is megismerik. Az iskolában három idegen nyelvet tanítanak. Az angol és a német nyelv kötelezően választható, míg a horvát nyelv szabadon. Szakiskolai osztályaikban heti három, szakközépiskolai osztályainkban a évfolyamon heti három, a évfolyamokon heti négy órában tanulják a diákok az idegen nyelvet. A horvát és a német nyelvek esetén igény szerint biztosítják a nemzetiségi nyelvoktatást is. Az elmúlt években öt alkalommal töltöttek diákjaik 10 naptó 8 hétig terjedő időt sikeres pályázatoknak köszönhetően a németországi Erfurtban és Jénában. Bensheimi szakképző iskola diákjaival szintén sikeres pályázatnak köszönhetően dolgozhattak közös projekten (kétnyelvű szakácskönyv). Tanulóik Bensheimben, a német diákok Mohácson töltöttek el egy-egy hetet. Horvát nyelvet tanuló diákjaik egy-egy hetet töltöttek djakovói és pélmonostori családoknál. Szakközépiskolai diákjaik számára a 11. évfolyam elvégzését követően lehetőség van nyelvi táborban való részvételre. A táborban kiscsoportokban angol, horvát és német nyelvoktatás folyik kötetlen társalgás formájában Az információs és kommunikációs technológia megismertetése és alkalmazása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Életviteli és gyakorlati ismeretek és pályaorientációs órák keretén belül a környéken lévő működő üzemek meglátogatása. - Szakiskolában pályaorientációs órák keretében munkahelyek látogatása, az ott végzett munka megismerése. - Szakiskolába nyitott tanterem program keretében minden szerdán lehetőség van a tanulóknak arra, hogy délután számítógépet használjanak informatika tanár közreműködésével. Informatika tantárgy oktatása, e-tananyagok alkalmazása, azok szakmai körökben és társintézményekben történő terjesztése. A kommunikációs nevelés részeként alkalmazzák a számítástechnikai alapismeretek elsajátítását.

18 4 BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Szakközépiskolai, valamint a szakközépiskolai és a szakképző iskolai szakképző évfolyamok szakosztályainak egy részében tantárgyként, csoportbontásban szaktanárok oktatják a kommunikációt és kommunikációs gyakorlatokat. Az osztályfőnöki órák tematikájában minden évfolyamon megtalálható e témakör. Az iskola évfolyamán minden diák 1-2 órában tanulja az informatika tantárgyat. A rendészeti szakmacsoportos tanulók felsőbb évfolyamokon is legalább heti egy órában foglalkoznak informatikával. Informatikai tárgy tantárgyaink sorában jelen van az informatika alapismeretek szakmai alapozó tantárgy. A 11. évfolyamtól biztosítják az érettségire való felkészítő oktatást heti 3 órában óta ECDL vizsgaközpont működik az iskolában. Tanulóik közül is sokan élnek a csoportos heti egy alkalommal 2 órában való felkészülés és a bizonyítványszerzés lehetőségével. A 2008/2009. tanévtől indították első informatikáéval kapcsolatos szakképzésüket, a webmesterek képzését. Diákjaik használják a belső (használható a külső is) elektronikus levelezési rendszert. Minden iskolai felhasználónak így diákjaiknak is van saját hálózati meghajtója, tudja olvasni a publikus meghajtót, jogosítvány ellenében tananyagokat tud letölteni róla. Egyre több tanteremben került sor projektor, számítógép és vászon felszerelésére. Több tanteremben van interaktív tábla. Ezzel minden tantárgy oktatója használhatja az IKT eszközöket Állampolgári jogokról való ismeretek fejlesztése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács - Tanórai keretek között (történelem, földrajz: általános iskola, társadalmi ismeretek: szakiskola) állampolgári jogokkal való ismerekedés - Osztályfőnöki órák anyagába beépítve az életkornak megfelelő szinten az állam felépítése, az önkormányzatok feladata, állampolgári ügyek intézése - Az intézményben 2 diákönkormányzat működik (iskola, kollégium), ahol ismerkednek a diákjogokkal, gyakorolják azokat. - Diákfórum keretében kérdéseikre választ kapnak az iskolavezetéstől. A diákjogokkal kapcsolatos tájékoztatást, a tanulók segítését a diákönkormányzat keretein belül biztosítják.

19 5 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács A társadalomismeret önálló tantárgyként jelenik meg. Az intézmény utógondozói státusszal is rendelkezik, akinek a feladata az állami gondozott fiatalok iskola utáni életkövetése. A diákönkormányzat az iskola keretein belül gyakorolja azokat a jogokat, melyek munkájában segítenek tudnak. Az ifjúságvédelmi felelős különböző továbbképzéseken, rendezvényeken képviseli a tanulókat. Minden tanév első hetében egynapos felkészítő tréninget, a tanév végén értékeléssel egybekötött egynapos megbeszélést tartanak osztálytitkáraink számára. Diákvezetőik 3 fő - (iskolai és kollégiumi diákönkormányzat) regionális felkészítésen bővítik ismereteiket. Ifjúságvédelmi felelősük állandó részvevője a szakirányú továbbképzéseknek, tanácskozásoknak. A szakiskolai képzés keretében tanulóik a 10. évfolyamon a történelem és társadalomismeret tantárgy keretében (heti 2 óra) szerezhetnek ismereteket a Globalizálódó világ c témakörön belül az Európai Unióról. Az osztályfőnöki órák tematikájában szerepelnek az állampolgári jogokkal és társadalomismerettel kapcsolatos témakörök. A szakközépiskola 11. és 12. évfolyamos diákjai heti egy órában tantárgyként tanulják a társadalomismeretet. E tantárgy keretein belül ismerkednek meg a demokratikus állam működésével, a törvényhozás és a kormányzás rendszerével, a közügyekben való részvétel lehetőségével, a választási rendszer sajátosságaival. A rendészeti orientációs képzésben részt vevő tanulók a 11. évfolyamon a belügyi rendészeti ismeretek, illetve a speciális társadalomismeret nevű tantárgyak képzési programján belül (heti 3-4 óra) tanulnak alkotmányjogot, valamint közigazgatási jogot A formális és nem formális képzések elterjedésének és elismerésének támogatása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács A 12.o. és a szakmai gyakorlat elvégzése után, szakmai vizsga letétele (OKJ). A szakmai gyakorlatokon keresztül a munkahelyi szocializáció elősegítése, az elméleti oktatás során kiemelt fontosságú a pályaorientációs óra.

20 6 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Tanulóik munkaerő piaci lehetőségei állapotukból adódóan - erősen korlátozottak. Esetükben fontos szempontként kezelik a majdani életterük megismerését, a védőmunkahelyi elhelyezkedés lehetőségeit. Pályázati aktivitással /Leonardo da Vinci Mobilitási pályázat - Tempus KA/ Az elmúlt években öt alkalommal töltöttek diákjaik 10 naptó 8 hétig terjedő időt sikeres pályázatoknak köszönhetően a németországi Erfurtban és Jénában. Asztalos és fémes tanulóik 2-2, míg kőműveseik egy alkalommal. Az érintett 63 tanuló előbb tanórán kívüli formában kapott nyelvi képzést az iskolában, a nyelvoktatást nyelvi környezetben német kollégák folytatták, végül a diákok egy-egy német vállalkozásnál dolgozva fejlesztették nyelvtudásukat. Bensheimi szakképző iskola diákjaival szintén sikeres pályázatnak köszönhetően dolgozhattak közös projekten (kétnyelvű szakácskönyv) Tanulóik Bensheimben, a német diákok Mohácson töltöttek el egy-egy hetet. 3. Egészségnevelés 3.3. Szenvedélybetegségek kialakulásának, megelőzésének támogatása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona - Védőnő rendszeres előadásai a dohányzás, drog, alkohol egészségkárosító hatásairól. - Egészségkárosító szerekről tartott előadások külső személyek bevonásával (védőnő, rendőrség). - Szermentő program keretébe való bekapcsolódás együttműködés kialakítása. - Együttműködés az Egy hajóban alapítvánnyal, 30 alkalmas egészségnevelő, drogprevenciós előadások és egyéb programok. Az intézmény egészségnevelési programja alapján történik az egészségnevelés. A mohácsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinátora rendszeresen tart előadásokat a diákoknak, illetve évente több bűnmegelőzési rendezvényt is tartanak. Az egészségnevelés a környezetvédelemmel kiegészülve épül be képzési rendszerükbe. Szerencsére a drog, a kábítószer - a szegregációnak is köszönhetően eddig még nem jelentkezett az intézményben. Az egészségnevelés külön tantárgyként szerepel az intézmény pedagógiai programjában. Orvosok, szociális munkások, rendőrök folyamatosan

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben