Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert"

Átírás

1 Miért kell tanoda? Csovcsics Erika, Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el. A tanoda szerepe nem az iskola mint intézmény helyettesítése, inkább annak kiegészítése, feladatellátásának megkönnyítése, a feladatok egy részének átvállalása. Rendkívül komplex tevékenységstruktúrája és célkitűzés-rendszere számos szempontból szükségesség teszi a tanodai programok működtetését és módszertani megerősítését. Ezen indokokat gyűjtöttük össze az alábbi táblázatban. A tanoda jelentős szerepet játszik a tudásszerzés módjának, illetve a tanuláshoz való viszonynak a szükségszerű átalakításában A tanoda megfelelő tanulási környezet és közösségi tér az iskolán kívül a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára A tanodákban a hagyományostól jelentősen eltérő pedagógus-diák viszony jellemző, amelynek kialakulásában többek között az innovatív pedagógiai módszerek, az informális szerepek, az elfogadó közösség és a tanulók érdeklődése alapján szervezett szabadidős programok játszanak főszerepet. Az egyenrangú kapcsolatnak köszönhetően a tanuláshoz való viszony és a jövőkép alakításában, valamint a pályaorientációban az iskolai pedagógusoknál jóval nagyobb szerepe lehet a tanodai pedagógusoknak. A tanodákat a tantervi kötöttségeket kevésbé érzékelik és elsősorban a fejlesztő értékelést alkalmazzák, így a tanulók alacsony önértékelését ellensúlyozva az egyéni szükségletekre alapozó oktatással jelentős mértékben alakíthatják a tanodába járó diákok tanulási motivációját. A tanodák az elmélyült tanulásra lehetőséget kínáló otthonos környezetükkel helyszínt biztosítanak az iskolai tanítási időt követő tanulmányi munkára, ezzel a nem megfelelő otthoni tanulási környezetet ellensúlyozhatják. Az otthoni körülmények ellensúlyozására a frontális osztálymunkára berendezett körülményeivel, szemléleti és anyagi okoknál fogva az iskolák jelentős része egyébként is alkalmatlan, emellett a tanodák hétvégenként és iskolai szünetekben is fogadni tudják a gyermekeket, fiatalokat.

2 A tanoda elősegíti az iskolázatlan és roma szülők bevonódását gyermekeik iskolai karrierének támogatásába A tanoda a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásának színtere A tanoda csökkenti a korai iskolaelhagyás, ezáltal a munkanélküliség veszélyét A tanoda képes a munkaerő-piaci sikerességhez szükséges társas és kommunikációs készségek fejlesztésére a hátrányos helyzetű fiatalok körében A tanodák működtetése az önszerveződő kisközösségek és a civilszféra megerősítésére is pozitívan hat A tanodák működtetése lehetőséget ad a kistelepülések közösségi és kulturális életének megerősítésére Az oktatási intézményeknek az iskolázatlan és roma szülőkkel kialakított kapcsolata gyakran a tekintélyelvre épül, amely az együttműködés elmélyülését, így az iskolázatlan és roma tanulók iskolai karrierét gátolja. A tanodák formális szabályrendszertől eltérő, rugalmas működésmódja előnyös lehet egy partneri kapcsolat kialakításához. A tanoda keretei között a szülők bevonhatók gyermekeik oktatását közvetve érintő tevékenységekbe, valamint mintát kaphatnak arra vonatkozóan, milyen körülmények megteremtésével segíthetik elő gyermekeik otthoni tanulását. A gyermekek különleges képességeire, érdeklődésére kevésbé érzékenyek a nélkülöző szülők, míg az iskolákban gyakran a diákok magatartási problémái miatt kialakult viszony nehezíti azoknak a képességeknek, érdeklődési köröknek az azonosítását, amelyekre a motivációs stratégiák épülhetnek. A tanodák egyéni és kiscsoportos, a tanulók igényeihez igazodó módszerei feloldhatják ezt a problémát. A magyar oktatási rendszer egyik jelentős kudarca a korai iskolalehagyás jelensége, amelynek kezelése az Európai Unió irányelvei szerint is sürgető feladat. A korai iskolaelhagyás által leginkább fenyegetettek az iskolázatlan, különösen a roma szülők gyermekei. A tanodák e célcsoportokra fókuszálnak, így jelentősen hozzájárulhatnak a középiskolai végzettség nélküli iskolaelhagyók, ezáltal a munkanélküliek arányának csökkentéséhez. Az iskolázatlan szülők gyermekei tanulmányi kudarcaik mellett számos olyan társas és kommunikációs készséget nem birtokolnak, amelyek a munkaerő-piaci karrierhez elengedhetetlenek. A tanodák családias légkörükkel, informális viszonyrendszerükkel e területek fejlődését is jelentősen befolyásolhatják. A tanodák támogatása a civilszféra, az önszerveződő, szűkebb közösségért tenni akaró, szociálisan érzékeny kisközösségek megerősítésének egy formája. A tanodák célcsoportját kiemelten a roma tanulók jelentik, így a tanodát működtetőknek jelentős szerepe lehet a roma és többségi társadalom közötti viszony javításában. A tanodák jelentős szerepet töltenek be a helyi közösség építésében. A tanodák számos helyszínen egyfajta közösségi ház funkciót is betöltenek, így a tanodák támogatása a közösségi és kulturális élet megerősítését is jelentik, főként a kistelepüléseken, méghozzá egy olyan társadalmi csoport esetében, amely e szolgáltatásokhoz ritkán jut hozzá.

3 A tanoda sikeres a hátrányos helyzetűek számára szervezett iskolán kívüli (extrakurrikuláris) programok megvalósításában A tanoda a helyi igényekhez igazodó foglalkoztatási lehetőségeket teremt többféle esélyegyenlőségi célcsoport esetében A tanodák olyan szabadidős programokat kínálnak a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára, amelyekhez egyrészt a családok anyagi hátrányai miatt nem jutnak hozzá a diákok, másrészt általában a forráshiány miatt az iskolától sem kapnak segítséget. E programok jelentős része közvetve a tanulmányi munkát támogatja. A tanodák munkáját a helyi közösséghez tartozó iskolázatlan és roma felnőttek segítik, vagyis hozzájárulhatnak a foglalkoztatás növeléséhez, elősegíthetik a munkaerőpiacra való visszalépést sérülékeny csoportok esetében. Amennyiben a tanodát működtető szervezet stabilan működik, ez hosszútávú lehetőséget jelenthet. Emellett a tanodák a folyamatosan csökkenő tanulói létszám miatt munkanélkülivé vált pedagógusok, illetve pályakezdők egy részének is lehetőséget kínál a munkavállalásra. A tanoda a szocializáció színtere A tanoda szerepe nem az iskola mint intézmény helyettesítése, inkább annak kiegészítése, feladatellátásának megkönnyítése, a feladatok egy részének átvállalása. Mivel elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekekre, fiatalokra fókuszál, szocializációs szerepe kerül előtérbe, azaz olyan feladatokban segíti az iskolát, amelyekre amire az oktatási helyzetekben kevés idő fordítható. A tanodák elfogadó és befogadó légköre ellensúlyozhatja a szülői odafigyelés hiányát. A tanodában szervezett közösségi programok és foglalkozások fontos szerepet játszanak a tanulók szociális kompetenciájának fejlesztésében, a rossz családi mintákat feloldásában. A tanoda lehetőséget nyújt az iskolák kapacitásának bővítésére A tanoda segít a pedagógusok tehermentesítésében Az egész napos iskola lehetőséget teremthet arra, hogy az oktatási intézmények egy-egy tanoda bevonásával kapacitásaikat bővítsék, ezen együttműködések által az iskolák helyi környezetbe történő beágyazódását elősegítsék. A tanodák lehetőségei a személyre szabott foglalkozások terén az iskolánál szélesebbek, kevésbé érezhetőek a tantervi kötöttségek, így hatékonyabban alkalmazkodhat az egyes tanulók tanulási szükségleteihez, ami lehetőséget teremt a lemaradók megsegítésére, a pedagógusok tehermentesítésére.

4 A tanoda a pedagógiai és szociális ellátások innovációjának, helyi igényekhez történő alakításának a színtere A tanoda segíti az iskola kommunikációját a helyi közösséggel A tanodákat főként civilszervezetek tarják fenn. A civileknek mivel nem jár kiszámítható támogatás igen nagy erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy folyamatosan fenntarthassák tevékenységüket. A pályázati rendszer, a támogatók megnyerése, valamint a célcsoporttal való együttműködés egyaránt szakmaimódszertani innovációra készteti őket. Szemléletük, módszereik frissítőleg hathatnak egy-egy helyi közösség, iskola működésére, a kifejlesztett (gyermekközpontú, egyéni és közösségi igényekre reflektáló) innovációk ötleteket, adaptációs lehetőségeket kínálhatnak az iskolák számára. A tanodák a szülőkkel és a pedagógusokkal kialakított intenzív együttműködésük miatt közvetítő szerepet tölthetnek be a helyi közösségek és az iskolák között, így a nyitott, társadalommal kommunikáló iskolák kialakulását, továbbfejlődését segíthetik. A tanoda személyre szabott oktatást valósít meg A tanoda támogatja az iskolázatlan szülők és az iskola kapcsolatát A tanoda segíti az iskolai konfliktusok megoldását A tanodák rugalmas nyitva tartásukkal és az egyénre szabott pedagógiával jelentősen hozzájárulhat a tanulók iskolai sikerességéhez. A személyes felkészítéssel a pedagógusok pontosan diagnosztizálhatják a hiányosságokat a tanodában töltött idő alatt a gyermekek több figyelmet kaphatnak, így a tanulás akadályai könnyebben elháríthatók. A rugalmas foglalkozások során számos módszerrel kísérletezhetnek a tanodák, így nagyobb az esélye, hogy mindenkihez megtalálják a kulcsot. Mivel a tanoda inkább iskola utáni és hétvégi önkéntes elfoglaltság, a szülők és pedagógusok viszonya is eltér a megszokottól. A tanodák központi szerepet tulajdonítanak a szülőkkel való viszonynak, míg az iskolák lehetőségei e tekintetben jóval korlátozottabbak. E probléma megoldásában kulcsszerepe lehet a tanodának, mivel módszereivel, attitűdjével kapocs lehet a szülők és az iskola között, átsegítheti az iskola pedagógusait a család térfelére. A tanodák az iskolázatlan szülők kapcsán tapasztalatokkal rendelkező szakembereket alkalmaznak, akik professzionális segítséget nyújthatnak a kommunikációban. A tanoda rugalmas működése, családias, a hierarchikus viszonyokat mellőző légköre lehetőséget nyújt a kötetlen beszélgetésre, így a tanulók könnyebben megnyílhatnak, feltárhatják érzelmeiket, problémáikat akár az iskolával, akár egyéb területeken. A tanodák és iskolák megfelelő együttműködése esetén, ezt az iskola is kihasználhatja,

5 A tanoda alkalmas partneri együttműködések kialakítására, erőforrások racionalizálására A tanoda a felsőoktatási hallgatók számára megfelelő gyakorlóhely A tanoda megfelelő lehetőséget nyújt az önkéntes munkára, önkéntes szolgálatra A tanoda hatékony a pályaorientációban többek között a tanoda munkatársainak bevonásával, személyes beszélgetésekkel. A tanodai és iskolai pedagógusok együttműködése, kommunikációja árnyalhatja a gyermekekről, fiatalokról alkotott képet, és segíthet a konfliktusok mélyén rejlő okok feltárásában, a konfliktusok kezelésében. A KLIK nem titkolt célja, hogy segítse a partneri együttműködéseket, kapacitásokat vonjon be az iskolák pedagógiai munkájába, megsokszorozva az erőforrásokat, anélkül, hogy a költségvetést terhelné. A pedagógusjelöltek többsége olyan elitiskolákban végzi gyakorlatát, ahol az iskolai szelekció következtében alig találkozhat hátrányos helyzetű tanulókkal. Ezáltal a pedagógusjelöltek többsége nem szerez tapasztalatot hátrányos helyzetű tanulók nevelésében, oktatásában, miközben jelentős részük ezzel a célcsoporttal is együtt fog dolgozni pályája során. A tanodák megfelelő gyakorlóhelyet biztosíthatnak a pedagógusjelöltek és további segítő szakmákat tanuló felsőoktatási hallgatók számára, mind a hátrányos helyzetű célcsoport elérése, mind az innovatív pedagógiai módszereket preferáló, nonformális oktatási módszereket is elfogadó szemlélete miatt. A tanoda kiemelten megfelel mind a középiskolás tanulók kortárs segítőként megvalósított önkéntes szolgálata, mind a segítő szakmát tanuló, illetve pedagógusjelölt hallgatók önkéntes tevékenysége számára, mivel az önkéntesek kontrollált keretek között, megfelelő infrastruktúrára alapozva, szakmai támogatás mellett nyújthatnak valós segítséget hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára. A tanodák kidolgozott protokollal rendelkeznek a kortárs segítők, önkéntesek munkájának megszervezésére, támogatására. Az önkéntesek tapasztalatot és szakmai referenciát kaphatnak a tanodai munka során, ugyanakkor a tanodáknak is érdeke a humán erőforrás bővítése. A tanulók pályaorientációjának segítése a tanoda kiemelt feladata. Mindezt rugalmas keretek között egyéni és/vagy kiscsoportos foglalkozások formájában, a tanulók egyéni érdeklődésének megfelelően, innovatív módszereket alkalmazva képes megvalósítani. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás és rugalmas kommunikáció hatékonyabbá teszi a tanulók megfelelő pályára segítését. A pályaorientáció területén kifejtett tevékenységével a tanoda jelentős segítséget nyújthat az oktatási intézmények, pedagógusok számára.

6 A tanoda a szociális ellátás egy formája A tanoda alkalmas helyszín a roma és a többségi társadalom találkozására A tanoda segít az évismétlés elkerülésében A tanoda helyi igényekre épülő hungarikum A tanodák szociális ellátást is kínálnak, hiszen a programjaikba bevont, elsősorban hátrányos helyzetű tanulók számára étkezést, fűtött helyet, hasznos szabadidő-eltöltést biztosítanak. A tanodákban alkalmazott szociális munkások általában egyéni igényekre szabott segítséget nyújtanak a rászoruló családok számára is. A tanodaprogramokban roma és többségi gyermekek, fiatalok egyaránt részt vesznek, illetve szüleiket bevonják számos tevékenységbe. A közösségi programok szerezésével a tanodák elősegítik a roma és többségi társadalom találkozását, együttműködését mind a gyerekek mind pedig a szülők szintjén. Az iskolázatlan szülők gyermekei esetében az évismétlés kockázata azért is magasabb, mivel a pótvizsgákra való felkészüléssel járó esetleg anyagi terheket a szülők nem tudják vállalni, maguk pedig nem tudnak segíteni a felkészülésben. A tanodák működése ebben is segítség, mivel kiemelten foglalkoznak a tanulók pótvizsgára való felkészítésével. A tanodák olyan komplex, nevelési, oktatási és szociális tevékenységeket egyaránt ellátó magyarországi kezdeményezések, amelyek általában a helyi kisközösségek igényeire és munkájára épülnek, így nemcsak hazánkban, de Európában is egyedülálló kezdeményezésnek tekinthetők.

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMI PROGRAM

MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMI PROGRAM MÁSODIK ESÉLY GIMNÁZIUMI PROGRAM TÁMOP 3.3.1-09/1-2010-0002 ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS INTEGRÁCIÓ II. SZAKASZ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ESZKÖZRENDSZER MUNKAANYAG TÁMOP 3.3.9. MÁSODIK ESÉLY TÍPUSÚ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

LVT. "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7)

LVT. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT Lemorzsolódással Veszélyeztetett Tanulók belső munkaanyag 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL Az Európai Tanács ajánlása Az iskolai lemorzsolódás megelőzésének keretei és lehetőségei a tagállamokban Molnár Ferenc pedagógiai előadó COM (2011)

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben