Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült :

2 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton És aki csak tapsolni tud, olyan is akad. (Margaret Martle)

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ AZ ISKOLA ALAPADATAI HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Oktató-nevelő munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink Céljaink Feladatok Eljárások, módszerek A képzés szakaszai Az alapképzést kiegészítő, választható foglalkozások Az osztályba, csoportba sorolás elvei Napközi, iskolaotthon Személyiségfejlesztés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos feladatok A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése- oktatása, gyógypedagógiai megsegítése A sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált nevelése- oktatása, gyógypedagógiai megsegítése Fejlesztő iskolai oktatás Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeink Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének rendszere IPR program alkalmazása A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az iskola külső szakmai kapcsolatai Az iskola egészségnevelési programja Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok Feladataink Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése, újabb célkitűzések A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskola környezeti nevelési programja A környezeti nevelés alapelvei A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés feladatai... 95

4 Környezeti nevelés színterei: Környezeti nevelésnél alkalmazható tanulási módszerek Környezeti nevelés mérése, értékelése Osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés A nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanítás A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei: A közlekedésre nevelés iskolai programja A közlekedési képességek fejlesztése A közlekedési ismeretek tanításának céljai A közlekedési ismeretek tanításának feladatai A megjelölt célok és feladatok megvalósulását szolgáló tananyagtartalom A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretek AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozok és azok óraszámai Az 1 8. évfolyam tantárgyi rendszere és a kötelező óraszámok A) Heti óraszámok A választható órák és óraszámaik A) Heti óraszámok Eltérő tanterv szerint oktatott tanulók óraterve A) Tantárgyak és óraszámok (heti, éves) B) Tanórán kívüli tevékenységek, a napközis és tanulószobai csoportok heti óraterve C) Nem kötelező, választható tanórai foglalkozások heti óraterve Profilok bevezetésének ütemezése Kulcskompetenciák Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei: A feladatok adásának korlátai: Értékelés Az értékelés területei: A nevelő oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: A tanulók személyiségfejlődésének, tanulmányi munkájának, magatartásának értékelése Az értékelés szempontjai Az értékelés feladata Az értékelés során szempont előtt tartandó alapelveink A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének alapelvei, követelményei, formái Az értékelés rendszeressége és formái

5 Az 1. osztálytól 2. évfolyam félévéig alkalmazott szöveges értékelés A félévi és év végi osztályzatok megállapításának szempontjai A tanulók jutalmazásának elvei A tanuló fegyelmi felelőssége A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Az oktatómunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Pedagógiai Program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

6 1. BEVEZETŐ A Pollack Mihály Általános Iskola két 3-3 feladat-ellátási hellyel működő nagy múltú, általános iskola összevonásával jött létre július 1-jével. A Pollack Mihály Általános Iskola lett a székhely intézmény, melynek tagiskolái: Ádám Jenő Tagiskola, Árpád Fejedelem Tagiskola, Dózsa György Tagiskola, Gárdonyi Géza Tagiskola, Kazinczy Ferenc Tagiskola Az összevonást követően a Pedagógiai program elkészítésénél arra törekedtünk, hogy a hat feladat-ellátási hely nevelési elveit azonos alapokra hozzuk úgy, hogy mellette az egyéni arculat, a kialakult hagyományok megőrzése biztosított legyen. Szeretnénk, ha az intézmény tanulói, pedagógusai, az iskolával kapcsolatban álló szülök, partner szervezetek elsősorban az előnyeit érzékelnék és élveznék az összevont iskolának. Lehetőséget látunk az egymástól való tanulás megvalósítására egymás programjaiba való bekapcsolódással, műhelymunkák folytatásával. Tanulóink számára tágult a tanórán kívüli foglalkozások köre, hiszen egy iskolaként valamennyi tagintézmény által szervezett foglalkozáshoz módjuk van csatlakozni. Az átszervezés hatékony humánerőforrás gazdálkodásra ad alkalmat. Kihasználjuk - az áttanítás adta lehetőségből adódóan- pedagógusaink szakmai tudását. Megfelelő terheléssel, tantárgyfelosztással biztosítjuk számukra a képzettségüknek megfelelő foglalkoztatást. A tanulócsoportok kialakításánál szem előtt tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes elosztását. Célunk: hosszú távon jól működő, harmonikus kapcsolat megteremtése a tagiskolák és a székhelyintézmény között, pozitív beállítódás kialakítása, melynek eredményeképpen kiegyensúlyozott, nyugodt iskolai légkört tudunk biztosítani az iskolai élet minden szereplője számára. Bízunk benne, hogy törekvéseink, megfogalmazott céljaink összecsengenek a szülők és az iskola partnereinek elvárásaival. Szeretnénk, ha támogatnának bennünket feladatvégzésünk során céljaink elérésében.

7 7 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve Az intézmény székhelye, címe Az intézmény elérhetőségei Az intézmény telephelyeinek címe Pollack Mihály Általános Iskola 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29. Tel.: 06 48/ Fax:48/ cím: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán út 2. Árpád fejedelem tér 7/a Dózsa Gy. út 39. Herbolyai út Szuhakálló, Bajcsy Zs. út 47. Telephelyek elérhetősége Ádám Jenő Tagiskola tel/fax: 48/ Árpád Fejedelem Tagiskola tel.:48/ fax cím: Dózsa György Tagiskola Tel.: 48/ Fax:: cím: Gárdonyi Géza Tagiskola Tel.: 48/ tanári, Fax: 48/ cím: Kazinczy Ferenc Tagiskola tel:48/ fax:48/ cím: Az intézmény vezetője Az intézmény jogállása Az intézmény gazdálkodásának formája az igazgató (akit a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete nevezett ki) önálló jogi személy teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó intézmény. Működési területe Kazincbarcika, Sajógalgóc, Sajóivánka, Tardona, Bánhorváti, Nagybarca, Sajókaza Az intézmény fenntartója Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti Szabadság út 32. Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca Kossuth út 19. Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics út 44.

8 8 Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Rákóczi út 6. Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2. Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona Aradi út 1. Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Az intézmény alapító okiratának száma 200/2012. Az alapító okirat kelte Az intézmény alapításának éve Az intézmény típusa 8 évfolyamos általános iskola Az intézmény számlavezető bankja OTP Bank Rt. Az intézmény számlaszáma Az intézmény adóhatósági azonosító száma Az intézmény statisztikai számjele Az intézmény OM azonosító száma Az intézmény feladata: Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. A pedagógiai program az alapító okirat mellékletét képezi. Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából. Részt vesz a sajátos nevelési igényű tanulók integrált, szegregált nevelésében, oktatásában, fejlesztő iskolai csoportot működtet. Az iskola fokozott figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, a veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozásra. Megszervezi a nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelését, oktatását- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés- oktatás formájában az 1-8. évfolyamon.

9 9 A szülők igénye alapján napközis és iskolaotthonos foglalkozásokat szervez, amely alatt biztosítja a tanulók napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat és az iskolai felkészítést. Az iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. Az iskolában a nevelés-oktatás nyelve a magyar. Az ének, angol, a német, a testnevelés, matematika és a számítástechnika tantárgyakat emelt szintű oktatás keretében tanítja, közoktatási típusú sportiskolai osztályokat működtetet, rajz-képzőművészeti képzést folytat. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által megkötött társulási szerződés alapján Sajóivánka, Sajógalgóc, Tardona települések tanköteles korú tanulóinak, valamint Nagybarca, Bánhorváti, Sajókaza települések sajátos nevelési igényű tanulóinak fogadása, nevelése-oktatása. Kiegészítő tevékenysége: Az iskola felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, valamint szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás keretében szakkört, tanulmányi versenyeket, iskolai sportkört, iskolák közötti versenyeket, bajnokságokat tart. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskolát támogató alapítványokkal: Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/A. Kazinczy - Kertvárosi Iskolába Járó Gyermekekért Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5. Pollack Mihály Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29. Gyermekeink a jövő Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 39. Ádám Jenő Központi Általános Iskolai és Pedagógiai Alapítvány

10 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1. Esély Egyenlőséget a Falusi Kisdiáknak Alapítvány 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út HELYZETELEMZÉS Tárgyi feltételek: Iskolánk egy székhelyintézményből és öt tagiskolából épül fel. Hat épületben folyik a tanítás, melyből öt Kazincbarcika közigazgatási területén egy Szuhakállóban található. A szuhakállói épület 2005-ben "Beruházás a 21. századi iskolába" program segítségével megújult, majd ugynebben az évben a B-A-Z megyei Önkormányzat támogatásával tornateremmel bővült. A Pollack úti és az Árpád fejdelem téri épület őszére teljes körű infrastruktúrális felújításon esett át az ÉMOP /2 azonosító számú pályázat keretén belül, mely jelentős összegben eszközbeszerzést is tartalmazott. A Herbolya úti épületben a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet pályázata segítségével felújításra kerültek a mellékhelyiségek és két tanterem, valamint akadálymentesítve lett a bejárat, kicserélésre kerültek a bejárati fronton a nyílászárók, majd 2011 őszére KEOP 5.3.0/A/09 pályázat keretén belül energetikai felújításra is sor került. A Mikszáth úti, a Dózsa György úti épületekben Európai Uniós pályázati támogatásból es évben teljes körű külsőbelső akadálymentesítés és komplex épületenergetikai korszerűsítés volt nyarán TIOP es pályázat keretén az informatikai eszközpark megújult: Korszerű számítógépek és feladat-ellátási helyenként 6-8 tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor) került üzembe helyezésre. Három épületben nyelvi laborral, két épületben tornaszobával is rendelkezünk. Mindhárom épületben található könyvtár, tornaterem és ebédlők, tartozik hozzá sport- és napközis udvar.

11 11 Személyi feltételek: Az intézményben tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, könyvtárosok, iskolapszichológusok, iskolavédőnők, pedagógiai asszisztensek, a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó tagozaton gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő közös munkájával folyik az oktató-nevelő munka. A ápolt, tiszta környezet megteremtését a karbantartók és a takarítók biztosítják. Az iskola alkalmazottaival, a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatok megoldását iskolatitkárok és gazdasági ügyintézők látják el. Tendencia- Jövőbeli elképzelések: Tanulólétszám-foglalkoztatás: A tanulócsoportok száma az 1-4. évfolyamon évfolyamonként Kivétel a Dózsa Tagiskola, ahol jelen pillanatban 2-3. évfolyamon 3-3 osztály működik. A felső tagozaton a Kazinczy Ferenc és az Ádám Jenő Tagiskolákban még 7-8. évfolyamon 3-3 osztály működik párhuzamosan. A Gárdonyi Tagiskola évfolyamonként egy-egy osztállyal működik. A tagozaton a csoportok száma a fejlesztő iskolai oktatás beindításával (2010.) nőtt. Továbbá lehetséges, hogy a SNI tanulók számának intenzív növekedése további csoportok visszaállítását is szükségessé fogja tenni. Cél, hogy a kazincbarcikai feladat-ellátási helyeken 16 általános tantervű osztállyal működjön az iskola, Szuhakállóban pedig meg tudjuk tartani a 8 osztályt.. Természetesen az osztályok létszámának csökkenése maga után vonja a pedagógus álláshelyek folyamatos csökkenését is.

12 12 Képzés: Megtartjuk a tagiskolai specialitásokat. intézményegységek Választható Kiemelten kezelt Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Emelt idegen nyelv Emelt idegen nyelv szintű szintű Emelt informatika Sportiskolai osztály szintű Iskolaotthon tánc Iskolaotthon differenciált képességfejlesztés (matematika, magyar) Emelt informatika óraszámú tanórán kívüli foglalkozások Ritmikus gimnasztika, sportfoglalkozás Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök, énekkar, levelezős feladatmegoldó versenyek Tehetséggondozó műhelyek, sport és szakági edzések, szakkörök, énekkar, klubfoglalkozás, levelezős feladatmegoldó versenyek Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Ádám Jenő Tagiskola Emelt óraszámú idegen nyelv Emelt szintű matematika, ének emelt óraszámú képzőművészeti képzés Emelt óraszámú idegen nyelv, rajz Iskolaotthon SNI tanulók szegregált oktatása Fejlesztő iskolai oktatatás Iskolaotthon Számítástechnika Képzőművészeti szakkör Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök, énekkar, levelezős feladatmegoldó versenyek Énekkar-kórus, hangszeres zene, éneklő ifjúság,differenciá lt képességfejlesztés sportfoglalkozáso k (atlétika)

13 13 Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Emelt szintű matematika, emelt szintű angol Emelt szintű idegen nyelv emelt óraszámú rajz Iskolaotthon Szakkörök, körzeti versenyek (matek, angol, szavaló) levelező feladatmegoldó versenyek, nyelvvizsgára felkészítés, differenciált képesség fejlesztés Sportfoglalkozáso k (kézilabda, football) iskolaotthon nemzeti etnikai kisebbségi oktatás, szakkörök, néptánc, színjátszás differenciált képességfejlesztés Tanórán kívüli fogalakozások szervezésénél kihasználjuk az összevonás előnyeit az iskolák közötti átjárhatósággal.

14 4. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 4.1. Oktató-nevelő munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink Jó iskolai légkör Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkör megteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg önmagát. Az iskolai élet demokratizmusa Iskolánk pedagógusai és vezetői igyekeznek olyan irányítási alapelvek szerint nevelni a tanulókat, amelyek biztosítják a gyerekeket megillető jogok, valamint a tőlük elvárt kötelességek érvényesítését. A szabályalkotásban mindenki részt vehet, részt vesz. A döntéshozatal után a többségi vélemény mindenki által betartandó. Általános emberi értékek Nagy figyelmet fordítunk az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a velük való azonosulásra. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. Egyenrangúság elve Nevelő-oktató munkánk két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló ennek nem tárgya, hanem alanya. Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása- esélyegyenlőség érvényesítése.

15 15 A pedagógus koordinátor szerepe A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. A személyes tapasztalatszerzés és a tanulói öntevékenység lehetőségeinek megteremtésével, motivációval az aktivitás biztosítása. Komplexitás elve A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, s ezeket a hatásokat össze kell hangolnunk. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve A tanulók fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üteméhez mérten kell biztosítani. Ennek érdekében bevezetjük a kompetencia alapú oktatást. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. A külső hatások elve Pedagógusaink támaszkodnak mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életük során szereznek. A következetesség elve Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. A tanári szabadságból adódó önállóság felelősségteljes alkalmazása.

16 Céljaink Általános emberi értékek Létünk értékeinek, társas kapcsolatainak, egymás személyiségének és az egyetemes emberi jogoknak tiszteletben tartása, a másság elfogadása, tolerancia. A tudás, mint hatalom és mint erőforrás Iskolánk nevelési-oktatási célja, hogy nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget, a sikeres munkaerőpaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. Olyan iskola kialakítása, amelyben a gyerekek személyisége a pedagógusok, a szülők és a tanulók közös tevékenységével fejlődik, az oktató-nevelő munka együttes összefogásra épül. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint- egyénre szabott fejlesztése. A tanulók gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új ismeretanyag megértésére és alkalmazására, igényük legyen az önképzésre és a folyamatos önművelésre. A kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag egyszerűbb mechanikus tanulással szemben. A tanulás tanítása. A kulcskompetenciák fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése. A tanulók kapjanak lehetőséget a korszerű ismeretszerzés módjainak megismerésére, sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az Interneten való keresés stratégiáját- digitális írástudás elterjesztése. Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele.

17 17 Kulturált viselkedési normák Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki életük legkülönbözőbb területein, betartva az egymás iránti viselkedés legalapvetőbb illemszabályait. A testi és lelki egészség Testileg, szellemileg egészséges, edzett nemzedéket kell nevelnünk. Környezettudatos magatartás Segíteni kell a tanulókat abban, hogy érdeklődjenek a társadalmi és természeti folyamatokban bekövetkező változások iránt, ne váljanak közömbössé a környezetünket és Földünket sújtó környezeti ártalmakkal szemben. Felelősségvállalás önmagunkért, másokért Tanulóinkban ki kell fejleszteni a helyes önismeretre, kitartó munkára irányuló törekvést, segíteni kell őket az egészséges önbizalom, a belső harmónia és önelfogadás kialakításában, képessé kell tenni őket a modern idők által megkövetelt vállalkozási kedv, ötletesség kifejlesztésére. Hagyományok ápolása, megőrzése, új közösségformáló hagyományok kialakítása Anyanyelvünk tudatos és igényes használata. Szülőföldünk, hazánk kultúráját, hagyományait, történelmi emlékeit ismerve, őrizve, tiszteletben tartva váljanak európai polgárokká elfogadva a kisebbségeket szokásaikkal, múltjukkal, jelenükkel. Az idegen nyelvi kommunikáció képességének kialakítása, más népek hagyományainak, kultúrájának megismerése, tiszteletben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kiegészítő céljaink: A gyermekek meglévő adottságaira, pozitív tulajdonságaira építkezve, a hiányzó vagy sérült funkciók feltárása mellett korrekciós (rehabilitációs) jellegű tevékenységgel a személyiségük egészének harmonikussá formálása.

18 18 Sajátos gyógypedagógiai módszerek segítségével eljuttatni a fogyatékos gyermeket állapotának megfelelő teljesítőképesség végső határáig, ezzel esélyt adva az épek társadalmába való zökkenőmentesebb beilleszkedésre. A sérült funkciók működőképességének helyreállítása, a tankötelezettség megnyugtató módon való teljesítése érdekében a gyermek képességfejlesztése a kötelező egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások keretében. A dinamikus fejlődést mutató gyermekeknél 3. osztály végén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereinek bevonásával az iskoláztatás általános rendjébe való visszahelyezés lehetőségének vizsgálata. A társas kapcsolatok, a konfliktustűrő-és feloldó magatartás fejlesztése, önálló életvezetési technikák kialakítása a társadalmi beilleszkedés érdekében Feladatok A tantervi követelményekből kiindulva a tanítási-tanulási folyamat megszervezése a tanulók egészséges terhelésének szem előtt tartásával, élet közeli tanulási környezet kialakításával. Új utak keresése az oktató-nevelőmunka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás. A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása (önálló olvasás, sajtó, számítógép, múzeum, színház).könyvtárhasználatra nevelés. Digitális írástudás elterjesztése. Objektív teljesítménymérésekkel szerzett visszacsatolás (standardizált mérések) Felkészülés az országos kompetencia mérésekre. Rendszeres, folyamatos, ösztönző értékelés, önértékelés biztosítása. Idegen nyelv, testnevelés, számítástechnika területén emelt szintű oktatás nyújtása, művészeti képzés (tánc, képzőművészet)

19 19 A tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, lemorzsolódás kiemelt területként kezelése. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának megszervezése. Segítségnyújtás egyes tanulók szociokulturális hátrányainak leküzdéséhez, a deviáns magatartás kialakulásának megelőzése, a gyermek- és ifjúságvédelem, a napközi folyamatos szervezésével. Az osztályközösségek formálása, fejlesztése, erősítése. A sikeres pályaválasztás gondos előkészítése oktatási, nevelési, szervezési területen. Az iskola kulturális életének, szabadidős tevékenységének megszervezése, viselkedési szokások kialakítása, a hagyományok ápolása a diákönkormányzat segítségével. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kiegészítő feladataink: Olyan komplex gyógypedagógiai habilitációs és terápiás munka, olyan speciális eszközrendszer alkalmazása, amely a nevelési szükségletekhez igazodik, az ismeretek eltérő mélységben és terjedelemben teszi hozzáférhetővé. A verbális információhordozók mellett más érzékleti csatornákat is működésbe hoz, és az egyénhez igazítja a tanulási folyamatok szerkezetét. A cselekvésbe ágyazott gondolkodás előtérbe állítása, a kutató, felfedeztető cselekvéses tanulás hangsúlyozása Eljárások, módszerek Szervezési vonalon: Óvoda-iskola átmenet. A személyi és tárgyi feltételrendszer folyamatos javításával, szinten tartásával színvonalas oktató-nevelő munka biztosítása.

20 20 A tantárgyfelosztás, az órarend készítésénél fontos szempont a humán erőforrások és a tantermek optimális kihasználása, a pedagógusok foglalkoztatásának, helyettesítésének átjárhatósággal való megoldása. A tagiskolák közötti áttanítás megszervezése, szakos ellátottság maximális kihasználtsága. Az osztályfőnöknek a lehetőségekhez képest a maximális óraszám biztosítása az osztályában. Munkánkat a belső dokumentumok közös megfogalmazásával szabályozzuk. Tanári együttműködés- műhelymunka (értékelő esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok, hospitálásra épülő együttműködés) Attitüdváltást segítő programok pedagógusoknak. Az oktatás területén: A magyarázat, a meggyőzés, a tudatosítás módszereivel igyekszünk elérni tanulóink neveltségi szintjének emelését. Folyamatos önképzéssel és a továbbképzési lehetőségek maximális kihasználásával gazdagítjuk módszertani kultúránkat, tanulásszervezési eljárásainkat (adaptivitás, tantárgytömbösítés, tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, projektoktatás, témahét, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli moduláris oktatása, drámapedagógia, játék, vita, kutató-felfedező módszer), különös tekintettel a motivációra, az érdeklődés felkeltésére és fenntartására, a biztatás, a dicséret, a sikerélmény ösztönző hatásának kihasználására. Inkluzív nevelés. Konstruktív munkaformák alkalmazása- az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az integrált nevelést segítő sérülés specifikus egyéni fejlesztési terv alapján történik a differenciálpedagógia alkalmazásával, egyéni továbbhaladás, értékelés biztosításával. Multikulturális tartalmak megjelenése.

21 21 Az objektív teljesítményméréshez felhasználjuk a monitor rendszerű felméréseket, melyek a szövegértési és matematikai eszköztudás vizsgálatára törekszenek. Pályaorientáció- a 8. osztályosok pályaválasztását körültekintően előkészítjük szülőknek, tanulóknak szervezett tájékoztatókkal. Nyílt napok tartásával a szülők számára betekintési lehetőséget nyújtunk munkánkba. Tájékoztatjuk őket az iskola eredményeiről, feladatairól, problémáiról. Lehetőséget teremtünk számukra a kulturált véleményalkotásra, értékelésre. Pályázatfigyelő és -író rendszer működtetésével igyekszünk segíteni az iskola céljainak és feladatainak megvalósulását. Az eltérő tantervű oktatásban részesülő tanulókkal kapcsolatos kiegészítő eljárások, módszerek Szervezési vonalon: 1-8. évfolyamig a közismereti tantárgyak tekintetében egytanítós, nagyfelmenős rendszerben dolgozunk. A készségtárgyakat minden évfolyamon betanítjuk. Oktatási vonalon: A tanulók képességeihez igazított tananyag, követelményrendszer és speciális gyógypedagógiai módszerek és terápiák alkalmazása A képzés szakaszai 1-2. évfolyam Bevezető szakasz Az alapfokú nevelésoktatás szakasza 3.4. évfolyam Kezdő szakasz 5-6. évfolyam Alapozó szakasz 7-8. évfolyam Fejlesztő szakasz A bevezető szakasz célja elsősorban a szocializáció, a társas viselkedési normák begyakorlása, a feladattudat elmélyítése. A kezdő szakasz fő feladata az olvasási, számolási alapkészségek elsajátítása.

22 22 Az alapozó szakaszban az elsajátított képességek elmélyítése, a gyerekek különböző érdeklődési területeinek felmérése történik. A fejlesztő szakasz célja a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, a célirányos iskolaválasztás elősegítése a szakrendszerű oktatás keretében. Az alapozó szakaszban (5.6. évfolyamon) az általános követelmények szerint oktatott tanulók számára a 2008/2009-es tanévtől került bevezetésre a nem szakrendszerű oktatás, melyet a 2010/11-es tanévben még alkalmazunk az Árpád Fejedelem, Kazinczy Ferenc Tagiskolákban és a Pollack Mihály Általános Iskolában, de a 2011/12- es tanévben már felmenő rendszerben csak a 6. évfolyamon folytatjuk, 2012/13-tól a felső tagozat valamennyi évfolyamán a szakrendszerű oktatásra. Az Ádám Jenő Tagiskolában, a Dózsa György Tagiskolában és a Gárdonyi Géza Tagiskolában a 2012/2013-as tanévben még alkalmazzuk, a 2013/2014-es tanévben már felmenő rendszerben csak a 6. évfolyamon folytatjuk. 2014/2015-ös tanévben ezeken a feladat-ellátási helyeken is visszatérünk a z 5-6. évfolyamon a szakrendszerű oktatásra között a nem szakrendszerű oktatást az alábbiak szerint szervezzük meg: tantárgy Heti óraszám Éves óraszám magyar nyelv és irodalom 1 37 matematika 1 37 összesen 2 74 A tanulás szervezése során a páros munka, a differenciált csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával valósul meg a készségfejlesztés. A nem szakrendszerű képzésben azok a pedagógusok vesznek részt, akik ilyen irányú 120 órás képzésben részt vettek, illetve gyakorlatot szereztek az alsó tagozaton való tanítás alkalmával vagy tanítói végzettség mellet műveltségterületi, ill. szakkollégiumi végzettséggel is rendelkeznek.

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben