Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült :

2 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton És aki csak tapsolni tud, olyan is akad. (Margaret Martle)

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ AZ ISKOLA ALAPADATAI HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Oktató-nevelő munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink Céljaink Feladatok Eljárások, módszerek A képzés szakaszai Az alapképzést kiegészítő, választható foglalkozások Az osztályba, csoportba sorolás elvei Napközi, iskolaotthon Személyiségfejlesztés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos feladatok A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése- oktatása, gyógypedagógiai megsegítése A sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált nevelése- oktatása, gyógypedagógiai megsegítése Fejlesztő iskolai oktatás Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeink Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének rendszere IPR program alkalmazása A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az iskola külső szakmai kapcsolatai Az iskola egészségnevelési programja Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok Feladataink Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése, újabb célkitűzések A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskola környezeti nevelési programja A környezeti nevelés alapelvei A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés feladatai... 95

4 Környezeti nevelés színterei: Környezeti nevelésnél alkalmazható tanulási módszerek Környezeti nevelés mérése, értékelése Osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés A nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanítás A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei: A közlekedésre nevelés iskolai programja A közlekedési képességek fejlesztése A közlekedési ismeretek tanításának céljai A közlekedési ismeretek tanításának feladatai A megjelölt célok és feladatok megvalósulását szolgáló tananyagtartalom A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretek AZ ISKOLA HELYI TANTERVE Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozok és azok óraszámai Az 1 8. évfolyam tantárgyi rendszere és a kötelező óraszámok A) Heti óraszámok A választható órák és óraszámaik A) Heti óraszámok Eltérő tanterv szerint oktatott tanulók óraterve A) Tantárgyak és óraszámok (heti, éves) B) Tanórán kívüli tevékenységek, a napközis és tanulószobai csoportok heti óraterve C) Nem kötelező, választható tanórai foglalkozások heti óraterve Profilok bevezetésének ütemezése Kulcskompetenciák Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei: A feladatok adásának korlátai: Értékelés Az értékelés területei: A nevelő oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: A tanulók személyiségfejlődésének, tanulmányi munkájának, magatartásának értékelése Az értékelés szempontjai Az értékelés feladata Az értékelés során szempont előtt tartandó alapelveink A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének alapelvei, követelményei, formái Az értékelés rendszeressége és formái

5 Az 1. osztálytól 2. évfolyam félévéig alkalmazott szöveges értékelés A félévi és év végi osztályzatok megállapításának szempontjai A tanulók jutalmazásának elvei A tanuló fegyelmi felelőssége A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Az oktatómunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Pedagógiai Program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

6 1. BEVEZETŐ A Pollack Mihály Általános Iskola két 3-3 feladat-ellátási hellyel működő nagy múltú, általános iskola összevonásával jött létre július 1-jével. A Pollack Mihály Általános Iskola lett a székhely intézmény, melynek tagiskolái: Ádám Jenő Tagiskola, Árpád Fejedelem Tagiskola, Dózsa György Tagiskola, Gárdonyi Géza Tagiskola, Kazinczy Ferenc Tagiskola Az összevonást követően a Pedagógiai program elkészítésénél arra törekedtünk, hogy a hat feladat-ellátási hely nevelési elveit azonos alapokra hozzuk úgy, hogy mellette az egyéni arculat, a kialakult hagyományok megőrzése biztosított legyen. Szeretnénk, ha az intézmény tanulói, pedagógusai, az iskolával kapcsolatban álló szülök, partner szervezetek elsősorban az előnyeit érzékelnék és élveznék az összevont iskolának. Lehetőséget látunk az egymástól való tanulás megvalósítására egymás programjaiba való bekapcsolódással, műhelymunkák folytatásával. Tanulóink számára tágult a tanórán kívüli foglalkozások köre, hiszen egy iskolaként valamennyi tagintézmény által szervezett foglalkozáshoz módjuk van csatlakozni. Az átszervezés hatékony humánerőforrás gazdálkodásra ad alkalmat. Kihasználjuk - az áttanítás adta lehetőségből adódóan- pedagógusaink szakmai tudását. Megfelelő terheléssel, tantárgyfelosztással biztosítjuk számukra a képzettségüknek megfelelő foglalkoztatást. A tanulócsoportok kialakításánál szem előtt tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes elosztását. Célunk: hosszú távon jól működő, harmonikus kapcsolat megteremtése a tagiskolák és a székhelyintézmény között, pozitív beállítódás kialakítása, melynek eredményeképpen kiegyensúlyozott, nyugodt iskolai légkört tudunk biztosítani az iskolai élet minden szereplője számára. Bízunk benne, hogy törekvéseink, megfogalmazott céljaink összecsengenek a szülők és az iskola partnereinek elvárásaival. Szeretnénk, ha támogatnának bennünket feladatvégzésünk során céljaink elérésében.

7 7 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve Az intézmény székhelye, címe Az intézmény elérhetőségei Az intézmény telephelyeinek címe Pollack Mihály Általános Iskola 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29. Tel.: 06 48/ Fax:48/ cím: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán út 2. Árpád fejedelem tér 7/a Dózsa Gy. út 39. Herbolyai út Szuhakálló, Bajcsy Zs. út 47. Telephelyek elérhetősége Ádám Jenő Tagiskola tel/fax: 48/ Árpád Fejedelem Tagiskola tel.:48/ fax cím: Dózsa György Tagiskola Tel.: 48/ Fax:: cím: Gárdonyi Géza Tagiskola Tel.: 48/ tanári, Fax: 48/ cím: Kazinczy Ferenc Tagiskola tel:48/ fax:48/ cím: Az intézmény vezetője Az intézmény jogállása Az intézmény gazdálkodásának formája az igazgató (akit a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete nevezett ki) önálló jogi személy teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó intézmény. Működési területe Kazincbarcika, Sajógalgóc, Sajóivánka, Tardona, Bánhorváti, Nagybarca, Sajókaza Az intézmény fenntartója Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti Szabadság út 32. Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca Kossuth út 19. Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics út 44.

8 8 Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Rákóczi út 6. Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 2. Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona Aradi út 1. Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Az intézmény alapító okiratának száma 200/2012. Az alapító okirat kelte Az intézmény alapításának éve Az intézmény típusa 8 évfolyamos általános iskola Az intézmény számlavezető bankja OTP Bank Rt. Az intézmény számlaszáma Az intézmény adóhatósági azonosító száma Az intézmény statisztikai számjele Az intézmény OM azonosító száma Az intézmény feladata: Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. A pedagógiai program az alapító okirat mellékletét képezi. Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából. Részt vesz a sajátos nevelési igényű tanulók integrált, szegregált nevelésében, oktatásában, fejlesztő iskolai csoportot működtet. Az iskola fokozott figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, a veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozásra. Megszervezi a nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelését, oktatását- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés- oktatás formájában az 1-8. évfolyamon.

9 9 A szülők igénye alapján napközis és iskolaotthonos foglalkozásokat szervez, amely alatt biztosítja a tanulók napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat és az iskolai felkészítést. Az iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. Az iskolában a nevelés-oktatás nyelve a magyar. Az ének, angol, a német, a testnevelés, matematika és a számítástechnika tantárgyakat emelt szintű oktatás keretében tanítja, közoktatási típusú sportiskolai osztályokat működtetet, rajz-képzőművészeti képzést folytat. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által megkötött társulási szerződés alapján Sajóivánka, Sajógalgóc, Tardona települések tanköteles korú tanulóinak, valamint Nagybarca, Bánhorváti, Sajókaza települések sajátos nevelési igényű tanulóinak fogadása, nevelése-oktatása. Kiegészítő tevékenysége: Az iskola felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, valamint szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozás keretében szakkört, tanulmányi versenyeket, iskolai sportkört, iskolák közötti versenyeket, bajnokságokat tart. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskolát támogató alapítványokkal: Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/A. Kazinczy - Kertvárosi Iskolába Járó Gyermekekért Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5. Pollack Mihály Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29. Gyermekeink a jövő Alapítvány 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 39. Ádám Jenő Központi Általános Iskolai és Pedagógiai Alapítvány

10 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1. Esély Egyenlőséget a Falusi Kisdiáknak Alapítvány 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út HELYZETELEMZÉS Tárgyi feltételek: Iskolánk egy székhelyintézményből és öt tagiskolából épül fel. Hat épületben folyik a tanítás, melyből öt Kazincbarcika közigazgatási területén egy Szuhakállóban található. A szuhakállói épület 2005-ben "Beruházás a 21. századi iskolába" program segítségével megújult, majd ugynebben az évben a B-A-Z megyei Önkormányzat támogatásával tornateremmel bővült. A Pollack úti és az Árpád fejdelem téri épület őszére teljes körű infrastruktúrális felújításon esett át az ÉMOP /2 azonosító számú pályázat keretén belül, mely jelentős összegben eszközbeszerzést is tartalmazott. A Herbolya úti épületben a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet pályázata segítségével felújításra kerültek a mellékhelyiségek és két tanterem, valamint akadálymentesítve lett a bejárat, kicserélésre kerültek a bejárati fronton a nyílászárók, majd 2011 őszére KEOP 5.3.0/A/09 pályázat keretén belül energetikai felújításra is sor került. A Mikszáth úti, a Dózsa György úti épületekben Európai Uniós pályázati támogatásból es évben teljes körű külsőbelső akadálymentesítés és komplex épületenergetikai korszerűsítés volt nyarán TIOP es pályázat keretén az informatikai eszközpark megújult: Korszerű számítógépek és feladat-ellátási helyenként 6-8 tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor) került üzembe helyezésre. Három épületben nyelvi laborral, két épületben tornaszobával is rendelkezünk. Mindhárom épületben található könyvtár, tornaterem és ebédlők, tartozik hozzá sport- és napközis udvar.

11 11 Személyi feltételek: Az intézményben tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, könyvtárosok, iskolapszichológusok, iskolavédőnők, pedagógiai asszisztensek, a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó tagozaton gyógypedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelő közös munkájával folyik az oktató-nevelő munka. A ápolt, tiszta környezet megteremtését a karbantartók és a takarítók biztosítják. Az iskola alkalmazottaival, a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb feladatok megoldását iskolatitkárok és gazdasági ügyintézők látják el. Tendencia- Jövőbeli elképzelések: Tanulólétszám-foglalkoztatás: A tanulócsoportok száma az 1-4. évfolyamon évfolyamonként Kivétel a Dózsa Tagiskola, ahol jelen pillanatban 2-3. évfolyamon 3-3 osztály működik. A felső tagozaton a Kazinczy Ferenc és az Ádám Jenő Tagiskolákban még 7-8. évfolyamon 3-3 osztály működik párhuzamosan. A Gárdonyi Tagiskola évfolyamonként egy-egy osztállyal működik. A tagozaton a csoportok száma a fejlesztő iskolai oktatás beindításával (2010.) nőtt. Továbbá lehetséges, hogy a SNI tanulók számának intenzív növekedése további csoportok visszaállítását is szükségessé fogja tenni. Cél, hogy a kazincbarcikai feladat-ellátási helyeken 16 általános tantervű osztállyal működjön az iskola, Szuhakállóban pedig meg tudjuk tartani a 8 osztályt.. Természetesen az osztályok létszámának csökkenése maga után vonja a pedagógus álláshelyek folyamatos csökkenését is.

12 12 Képzés: Megtartjuk a tagiskolai specialitásokat. intézményegységek Választható Kiemelten kezelt Árpád Fejedelem Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Emelt idegen nyelv Emelt idegen nyelv szintű szintű Emelt informatika Sportiskolai osztály szintű Iskolaotthon tánc Iskolaotthon differenciált képességfejlesztés (matematika, magyar) Emelt informatika óraszámú tanórán kívüli foglalkozások Ritmikus gimnasztika, sportfoglalkozás Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök, énekkar, levelezős feladatmegoldó versenyek Tehetséggondozó műhelyek, sport és szakági edzések, szakkörök, énekkar, klubfoglalkozás, levelezős feladatmegoldó versenyek Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) Ádám Jenő Tagiskola Emelt óraszámú idegen nyelv Emelt szintű matematika, ének emelt óraszámú képzőművészeti képzés Emelt óraszámú idegen nyelv, rajz Iskolaotthon SNI tanulók szegregált oktatása Fejlesztő iskolai oktatatás Iskolaotthon Számítástechnika Képzőművészeti szakkör Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök, énekkar, levelezős feladatmegoldó versenyek Énekkar-kórus, hangszeres zene, éneklő ifjúság,differenciá lt képességfejlesztés sportfoglalkozáso k (atlétika)

13 13 Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Emelt szintű matematika, emelt szintű angol Emelt szintű idegen nyelv emelt óraszámú rajz Iskolaotthon Szakkörök, körzeti versenyek (matek, angol, szavaló) levelező feladatmegoldó versenyek, nyelvvizsgára felkészítés, differenciált képesség fejlesztés Sportfoglalkozáso k (kézilabda, football) iskolaotthon nemzeti etnikai kisebbségi oktatás, szakkörök, néptánc, színjátszás differenciált képességfejlesztés Tanórán kívüli fogalakozások szervezésénél kihasználjuk az összevonás előnyeit az iskolák közötti átjárhatósággal.

14 4. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 4.1. Oktató-nevelő munkánk pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink Jó iskolai légkör Nevelő-oktató munkánkat olyan iskolai légkör megteremtésére alapozzuk, amelyben a gyermek és a felnőtt jól érzi magát, a társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékű emberként élheti meg önmagát. Az iskolai élet demokratizmusa Iskolánk pedagógusai és vezetői igyekeznek olyan irányítási alapelvek szerint nevelni a tanulókat, amelyek biztosítják a gyerekeket megillető jogok, valamint a tőlük elvárt kötelességek érvényesítését. A szabályalkotásban mindenki részt vehet, részt vesz. A döntéshozatal után a többségi vélemény mindenki által betartandó. Általános emberi értékek Nagy figyelmet fordítunk az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a velük való azonosulásra. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. Egyenrangúság elve Nevelő-oktató munkánk két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló ennek nem tárgya, hanem alanya. Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása- esélyegyenlőség érvényesítése.

15 15 A pedagógus koordinátor szerepe A pedagógus segítségével a tanuló megkapjon minden olyan segítséget, amely tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismerete állandó bővítéséhez és korszerűsítéséhez szükséges. A személyes tapasztalatszerzés és a tanulói öntevékenység lehetőségeinek megteremtésével, motivációval az aktivitás biztosítása. Komplexitás elve A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen hatnak, s ezeket a hatásokat össze kell hangolnunk. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve A tanulók fejlődését mindenkor önmaguk fejlődési üteméhez mérten kell biztosítani. Ennek érdekében bevezetjük a kompetencia alapú oktatást. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. A külső hatások elve Pedagógusaink támaszkodnak mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életük során szereznek. A következetesség elve Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. A tanári szabadságból adódó önállóság felelősségteljes alkalmazása.

16 Céljaink Általános emberi értékek Létünk értékeinek, társas kapcsolatainak, egymás személyiségének és az egyetemes emberi jogoknak tiszteletben tartása, a másság elfogadása, tolerancia. A tudás, mint hatalom és mint erőforrás Iskolánk nevelési-oktatási célja, hogy nyújtson minden tanulónak egységes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget, a sikeres munkaerőpaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. Olyan iskola kialakítása, amelyben a gyerekek személyisége a pedagógusok, a szülők és a tanulók közös tevékenységével fejlődik, az oktató-nevelő munka együttes összefogásra épül. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak lehetőség szerint- egyénre szabott fejlesztése. A tanulók gondolkodásmódjának, értelmének fejlesztése, hogy képesek legyenek az új ismeretanyag megértésére és alkalmazására, igényük legyen az önképzésre és a folyamatos önművelésre. A kompetencia alapú oktatás segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók esélyegyenlőségének biztosítása. A gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a viszonylag egyszerűbb mechanikus tanulással szemben. A tanulás tanítása. A kulcskompetenciák fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése. A tanulók kapjanak lehetőséget a korszerű ismeretszerzés módjainak megismerésére, sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az Interneten való keresés stratégiáját- digitális írástudás elterjesztése. Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele.

17 17 Kulturált viselkedési normák Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki életük legkülönbözőbb területein, betartva az egymás iránti viselkedés legalapvetőbb illemszabályait. A testi és lelki egészség Testileg, szellemileg egészséges, edzett nemzedéket kell nevelnünk. Környezettudatos magatartás Segíteni kell a tanulókat abban, hogy érdeklődjenek a társadalmi és természeti folyamatokban bekövetkező változások iránt, ne váljanak közömbössé a környezetünket és Földünket sújtó környezeti ártalmakkal szemben. Felelősségvállalás önmagunkért, másokért Tanulóinkban ki kell fejleszteni a helyes önismeretre, kitartó munkára irányuló törekvést, segíteni kell őket az egészséges önbizalom, a belső harmónia és önelfogadás kialakításában, képessé kell tenni őket a modern idők által megkövetelt vállalkozási kedv, ötletesség kifejlesztésére. Hagyományok ápolása, megőrzése, új közösségformáló hagyományok kialakítása Anyanyelvünk tudatos és igényes használata. Szülőföldünk, hazánk kultúráját, hagyományait, történelmi emlékeit ismerve, őrizve, tiszteletben tartva váljanak európai polgárokká elfogadva a kisebbségeket szokásaikkal, múltjukkal, jelenükkel. Az idegen nyelvi kommunikáció képességének kialakítása, más népek hagyományainak, kultúrájának megismerése, tiszteletben tartása. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kiegészítő céljaink: A gyermekek meglévő adottságaira, pozitív tulajdonságaira építkezve, a hiányzó vagy sérült funkciók feltárása mellett korrekciós (rehabilitációs) jellegű tevékenységgel a személyiségük egészének harmonikussá formálása.

18 18 Sajátos gyógypedagógiai módszerek segítségével eljuttatni a fogyatékos gyermeket állapotának megfelelő teljesítőképesség végső határáig, ezzel esélyt adva az épek társadalmába való zökkenőmentesebb beilleszkedésre. A sérült funkciók működőképességének helyreállítása, a tankötelezettség megnyugtató módon való teljesítése érdekében a gyermek képességfejlesztése a kötelező egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások keretében. A dinamikus fejlődést mutató gyermekeknél 3. osztály végén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereinek bevonásával az iskoláztatás általános rendjébe való visszahelyezés lehetőségének vizsgálata. A társas kapcsolatok, a konfliktustűrő-és feloldó magatartás fejlesztése, önálló életvezetési technikák kialakítása a társadalmi beilleszkedés érdekében Feladatok A tantervi követelményekből kiindulva a tanítási-tanulási folyamat megszervezése a tanulók egészséges terhelésének szem előtt tartásával, élet közeli tanulási környezet kialakításával. Új utak keresése az oktató-nevelőmunka színesítésére, folyamatos módszertani megújulás. A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. Az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása (önálló olvasás, sajtó, számítógép, múzeum, színház).könyvtárhasználatra nevelés. Digitális írástudás elterjesztése. Objektív teljesítménymérésekkel szerzett visszacsatolás (standardizált mérések) Felkészülés az országos kompetencia mérésekre. Rendszeres, folyamatos, ösztönző értékelés, önértékelés biztosítása. Idegen nyelv, testnevelés, számítástechnika területén emelt szintű oktatás nyújtása, művészeti képzés (tánc, képzőművészet)

19 19 A tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés, lemorzsolódás kiemelt területként kezelése. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének-oktatásának megszervezése. Segítségnyújtás egyes tanulók szociokulturális hátrányainak leküzdéséhez, a deviáns magatartás kialakulásának megelőzése, a gyermek- és ifjúságvédelem, a napközi folyamatos szervezésével. Az osztályközösségek formálása, fejlesztése, erősítése. A sikeres pályaválasztás gondos előkészítése oktatási, nevelési, szervezési területen. Az iskola kulturális életének, szabadidős tevékenységének megszervezése, viselkedési szokások kialakítása, a hagyományok ápolása a diákönkormányzat segítségével. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kiegészítő feladataink: Olyan komplex gyógypedagógiai habilitációs és terápiás munka, olyan speciális eszközrendszer alkalmazása, amely a nevelési szükségletekhez igazodik, az ismeretek eltérő mélységben és terjedelemben teszi hozzáférhetővé. A verbális információhordozók mellett más érzékleti csatornákat is működésbe hoz, és az egyénhez igazítja a tanulási folyamatok szerkezetét. A cselekvésbe ágyazott gondolkodás előtérbe állítása, a kutató, felfedeztető cselekvéses tanulás hangsúlyozása Eljárások, módszerek Szervezési vonalon: Óvoda-iskola átmenet. A személyi és tárgyi feltételrendszer folyamatos javításával, szinten tartásával színvonalas oktató-nevelő munka biztosítása.

20 20 A tantárgyfelosztás, az órarend készítésénél fontos szempont a humán erőforrások és a tantermek optimális kihasználása, a pedagógusok foglalkoztatásának, helyettesítésének átjárhatósággal való megoldása. A tagiskolák közötti áttanítás megszervezése, szakos ellátottság maximális kihasználtsága. Az osztályfőnöknek a lehetőségekhez képest a maximális óraszám biztosítása az osztályában. Munkánkat a belső dokumentumok közös megfogalmazásával szabályozzuk. Tanári együttműködés- műhelymunka (értékelő esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok, hospitálásra épülő együttműködés) Attitüdváltást segítő programok pedagógusoknak. Az oktatás területén: A magyarázat, a meggyőzés, a tudatosítás módszereivel igyekszünk elérni tanulóink neveltségi szintjének emelését. Folyamatos önképzéssel és a továbbképzési lehetőségek maximális kihasználásával gazdagítjuk módszertani kultúránkat, tanulásszervezési eljárásainkat (adaptivitás, tantárgytömbösítés, tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, projektoktatás, témahét, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli moduláris oktatása, drámapedagógia, játék, vita, kutató-felfedező módszer), különös tekintettel a motivációra, az érdeklődés felkeltésére és fenntartására, a biztatás, a dicséret, a sikerélmény ösztönző hatásának kihasználására. Inkluzív nevelés. Konstruktív munkaformák alkalmazása- az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az integrált nevelést segítő sérülés specifikus egyéni fejlesztési terv alapján történik a differenciálpedagógia alkalmazásával, egyéni továbbhaladás, értékelés biztosításával. Multikulturális tartalmak megjelenése.

21 21 Az objektív teljesítményméréshez felhasználjuk a monitor rendszerű felméréseket, melyek a szövegértési és matematikai eszköztudás vizsgálatára törekszenek. Pályaorientáció- a 8. osztályosok pályaválasztását körültekintően előkészítjük szülőknek, tanulóknak szervezett tájékoztatókkal. Nyílt napok tartásával a szülők számára betekintési lehetőséget nyújtunk munkánkba. Tájékoztatjuk őket az iskola eredményeiről, feladatairól, problémáiról. Lehetőséget teremtünk számukra a kulturált véleményalkotásra, értékelésre. Pályázatfigyelő és -író rendszer működtetésével igyekszünk segíteni az iskola céljainak és feladatainak megvalósulását. Az eltérő tantervű oktatásban részesülő tanulókkal kapcsolatos kiegészítő eljárások, módszerek Szervezési vonalon: 1-8. évfolyamig a közismereti tantárgyak tekintetében egytanítós, nagyfelmenős rendszerben dolgozunk. A készségtárgyakat minden évfolyamon betanítjuk. Oktatási vonalon: A tanulók képességeihez igazított tananyag, követelményrendszer és speciális gyógypedagógiai módszerek és terápiák alkalmazása A képzés szakaszai 1-2. évfolyam Bevezető szakasz Az alapfokú nevelésoktatás szakasza 3.4. évfolyam Kezdő szakasz 5-6. évfolyam Alapozó szakasz 7-8. évfolyam Fejlesztő szakasz A bevezető szakasz célja elsősorban a szocializáció, a társas viselkedési normák begyakorlása, a feladattudat elmélyítése. A kezdő szakasz fő feladata az olvasási, számolási alapkészségek elsajátítása.

22 22 Az alapozó szakaszban az elsajátított képességek elmélyítése, a gyerekek különböző érdeklődési területeinek felmérése történik. A fejlesztő szakasz célja a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, a célirányos iskolaválasztás elősegítése a szakrendszerű oktatás keretében. Az alapozó szakaszban (5.6. évfolyamon) az általános követelmények szerint oktatott tanulók számára a 2008/2009-es tanévtől került bevezetésre a nem szakrendszerű oktatás, melyet a 2010/11-es tanévben még alkalmazunk az Árpád Fejedelem, Kazinczy Ferenc Tagiskolákban és a Pollack Mihály Általános Iskolában, de a 2011/12- es tanévben már felmenő rendszerben csak a 6. évfolyamon folytatjuk, 2012/13-tól a felső tagozat valamennyi évfolyamán a szakrendszerű oktatásra. Az Ádám Jenő Tagiskolában, a Dózsa György Tagiskolában és a Gárdonyi Géza Tagiskolában a 2012/2013-as tanévben még alkalmazzuk, a 2013/2014-es tanévben már felmenő rendszerben csak a 6. évfolyamon folytatjuk. 2014/2015-ös tanévben ezeken a feladat-ellátási helyeken is visszatérünk a z 5-6. évfolyamon a szakrendszerű oktatásra között a nem szakrendszerű oktatást az alábbiak szerint szervezzük meg: tantárgy Heti óraszám Éves óraszám magyar nyelv és irodalom 1 37 matematika 1 37 összesen 2 74 A tanulás szervezése során a páros munka, a differenciált csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával valósul meg a készségfejlesztés. A nem szakrendszerű képzésben azok a pedagógusok vesznek részt, akik ilyen irányú 120 órás képzésben részt vettek, illetve gyakorlatot szereztek az alsó tagozaton való tanítás alkalmával vagy tanítói végzettség mellet műveltségterületi, ill. szakkollégiumi végzettséggel is rendelkeznek.

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja. Készült : 2013.03.15. MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja. Készült : 2013.03.15. MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2013.03.15. MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben