Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a közötti időszakra vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozóan"

Átírás

1 Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a közötti időszakra vonatkozóan

2 Deskriptív dokumentumelemzés 1. LLL politika itthon és az EUban 2. Stratégiai tervezési környezet determinációi 3. LLL keretstratégia 4. Implementációs lehetőségek

3 OECD Szemléletformálás whole government approach képességpolitika EU szektorális hangsúlyok Felnőttképzés Oktatas és és képzés modernizáció issue based megközelítés Implicit rendszer Itthon fejlesztéspolitikai ernyő Szakpolitika terület? kormányzati funkcionális feladatkijelölés Szakpolitika/szakpolitikák? felelősségi rendszer Stratégiai szükséglet? 1657/2012. (XII.20.) Korm. határozat metafogalom Ex ante feltétel

4 Szakpolitika Ágazati törvények, szervezeti dokumentumok vs. szakpolitikai stratégiák, dokumentumok LLL alapelvek Tanulás életen át Tanuló egyén szükségleteihez növekvő alkalmazkodás Tanulási motiváció felkeltése, kompenzáció/korrekció biztosítása Készség és képességfejlesztés Tanulási lehetőségek és tanulási szükségletek egyensúlyára törekvés Új tanulási és innovatív pedagógiai kultúra elterjesztése Keretstratégia Alapelveket alkalmazó szakpolitika területek intézkedéseinek stratégiai kerete Kormányzati vs. külső elvárás ESZA Ex ante feltétel

5 Kormányzati szándék és az ex ante feltétel tartalmi elemei EFOP és GINOP hoz kapcsolódó LLL stratégiai keret ESZA prioritások, forrás allokáció, ex ante feltételek teljesítése Társadalmi felzárkózási cél dominanciája Nem formális tanulás erősítése elsősorban a tanulásból és a munkaerő piacról kiszorulók tekintetében Társadalmi transzferek tanulási elemmel kiegészítése Formális rendszerben LLL elvek erősítése LLL eszközök Ex ante issue k Az egész életen át tarto tanulaśban valo részve tel ero si tése a továbbkeṕześt és átkeṕześt leginka bb igénylo csoportokra összpontosi tva, magas szińvonalu felno ttkeṕześi rendszerek kifejleszteśének taḿogataśa A tanuloḱ kulcskompetenciáinak fejleszteśe, ku lo nös tekintettel a szakkeṕześi rendszernek a munkaero piaci részve tel hateḱonyabb elo keśzi tését szolgálo, a szociaĺis partnerszervezetek szoros egyuẗtmu ko désében megvalośulo reformjára. A vaĺlalkozoí és idegennyelvi kompetenciák, valamint az informatikai keśzseǵek és környezettudatosság fejleszteśe az oktataś minden szintjén; Rugalmas átjaŕaś biztosítaśa az oktataś és keṕześ, valamint az oktataś és a munka vilaǵa ko zoẗt, karrier tanácsadaś, nemzeti keṕesi tési keretrendszer, validációs rendszer, a szakkeṕześ mino ségbiztosi taśa és kreditrendszerek

6 Külső felettes célok Tudásgazdaság, versenyképesség Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség Társadalmi integráció, kohézió Életminőség Stratégiai cél Népesség végzettségi és képesség szintje növekedjen LLL ben való részvétel növekedjen (célcsoport spec.) Hozzáférés LLL minősége ( rendszer koherencia ) és tanulás értéke Tanulás tartalmai kínálata és relevenciája

7 LLL CÉLOK TÁMOP C-12/1/KONV Zöld Energia Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén Részvétel növelése, hozzáférés javítása (nemformális) Az LLL ben való részvétel növelése, kapcsolódó szolgáltatások és intézményrendszer fejlesztése Az LLL alapelvek erősítése a formális rendszerben és a felnőttképzésben A tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése

8 Célok logikai kerete Kettős logika: 1.) nem formális, informális tanulás, aktív munkaerő piaci eszközök, vállalati képzések, transzferekhez kapcsolt tanulási elem 2.) formális tanulás alrendszeriben az LLL elv erősítése Tanulási tevékenységgel kapcsolatos horizontális ügyek: ösztönzők, átláthatósági eszközök, rendszerkoordinációs eszközök, minőségbiztosítás, pályatanácsadás, követés, stb. Tanulás akadályai: 1. helyzeti és életkörülményekkel kapcsolatos: tanulási lehetőségek, elérhetőség, kínálat, finanszírozás, időbeli és fizikai akadályok 2. intézményi akadályok: formális tanulás világában és a pedagógiai kultúrában meglévő folyamatok és gyakorlatok, amelyek a későbbi tanulással kapcsolatos ellentétes diszpozíciók kialakulásához vezet 3. hozzállással, attitűddel kapcsolatos akadályok: önbizalom, motiváció, alkalmatlanség érzése, tanulás előnyeivel kapcsolatos ismeretek és transzparencia hiánya, stb.

9 1. a hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek és hozzáférésének kiemelt támogatása: Settlement típusú közösségi szolgáltatások Tanulási partnerségek a leghátrányosabb helyzetűek és tartósan rászorulók munkaerőpiaci esélyeinek javítására Kistelepülési gyerekprogramok Biztos Kezdet Társadalmi aktivitás fokozása, közösség-építés Intergenerációs tanulás, készség és képesség fejlesztés az 50+ népesség körében 2. munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek, romák és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának javítása, munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése az oktatás, képzés, tanulás által. a közfoglalkoztatottak és alacsony végzettségűek/képzettségűek, a romák foglalkoztatásba ágyazott képzését, a megváltozott munkaképességűek rehabilitációjához kapcsolódó képzéseket, az alapkészségek, kompetenciák fejlesztésére irányuló tanulási és képzési lehetőségek bővítését. 3. a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódó fiatalok esélyeinek javítása Szakiskolai felzárkóztató programok: intézményes második esély biztosítása Híd programok Ifjúsági Garancia rendszer kiépítése 4. a nem formális és informális tanulási lehetőségek bővítése és támogatása Nem formális és informális tanulás célorientált bővítése A kulturális intézmények szerepének erősítése a felnőttkori tanulásban E-tanulás és távoktatás fejlesztése Munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése Munkahelyteremtő és beruházásokhoz, technológia váltásához kapcsolódó képzések KKV képzéseinek támogatása

10 1. LLL koragyermekkori és iskolai megalapozása, alapkészségek és kulcskompetenciák megerősítésére Korai intervenció megerősítése és a koragyermekkori nevelés kiterjesztése Alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásának megerősítése A végzettség nélküli iskola-elhagyás megelőzése 2. pedagógusok, szakoktatók és képzők folyamatos szakmai fejlesztését, önfejlesztő képességének növelését foglalja magában, Tanárképzés megújítása A pedagógusok szakmai fejlesztése az egész életpályán keresztül A felnőttképzésben dolgozó szakemberek, szakoktatók képzése, továbbképzése 3. a szakképzés és gazdaság, munka világa közötti kapcsolatok erősítése Tanulószerződéses vállalkozások és diákok munkatapasztalat szerzésének támogatása Munkahelyi körülmények között megvalósuló gyakorlati képzés és tanműhelyi kapacitások Szakképzés minőségének javítása, tartalmi, módszertani fejlesztések A szakképzés hatékonyságának növelése: felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő programok ösztöndíjprogramok a szakképzés sikeres befejezése érdekében 4. a felsőoktatásos diverzifikációjának és differenciálódásának támogatása A felsőoktatás vonzerejének növelése a évesek körében Felsőoktatás-bázisú (városi/regionális) tanulási szolgáltató hálózatok kialakítása Felsőoktatás gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása Nemzetköziesítés és hallgatói mobilitás 5. felnőttképzési hatékonyságának javítása Célzott felnőttképzési támogatási rendszer A felnőttképzés hatékonyságának és munkaerőpiaci relevanciájának javítása Képzési életút követése

11 1. tanulási ösztönzők rendszerének bővítése különös tekintettel a tanulásból kimaradók körére Hátrányos helyzetű tanulók és diákok ösztöndíj rendszere Állami (rész)ösztöndíj és hallgatói juttatások a felsőoktatásban Diákhitel Célzott és transzferekhez kapcsolt támogatások 2. a tanulás minőségének és minőségbiztosításának, minőségirányításának fejlesztése Tanulási eredmény szempontú kritériumok erősítése a felsőoktatás minőségbiztosításában Iskolarendszerű szakképzés minőségének fejlesztése Felnőttképzési engedélyezési eljárás kidolgozása és alkalmazásba vétele 3. tanulási életutak átláthatóságának, egymásra épülésének, rendszerbe szervezésének elősegítése és az előzetesen megszerzett tudás és képességek elismerése Képesítési keretrendszer alkalmazásba vétele Validációs rendszer kiépítése ECVET alkalmazása és elterjesztése 4. életpálya-építés és pályakövetés fejlesztése. Pályaorientáció a köznevelésben Az életpálya-tanácsadás szerepének erősítése a szak-és felnőttképzésben Karriertámogatás és tanácsadás a felsőoktatásban Területi bázisú életpálya-tanácsadó rendszer Pályakövetés

12 LLL elemű EFOP specifikus célok Befogadó társadalom Aktív befogadás: komplex programok Mentális, fizikai egészségmegőrzés Szociális gazdaság, (képzés,tanácsadás, szervezetfejlesztés) Antidiszkrimináció Társadalmi együttélés erősítése: karitatív, önkéntes szerepvállalás, közösségi munka Gyarapodó tudástőke ESL (iskolán kívüli interenciós intézkedések, kompenzációs intézkedések, NEET) LLL kulcskompetenciák (közoktatás eredményessége, hatékonysága, minősége) Felsőoktatás gazdaság kapcsolata felsőoktatás munkaerő piac (átmenet, pályakövetés, stb.) Célzott támogatások, ösztöndíjak Felsőoktatás szerepe az LLL ben LLL Részvétek növelése horizontális és átláthatósági eszközök, ösztönzők Célcsoport spec. programok, tartalmak fejlesztése Szemléletformálás, tudatosítás

13 LLL elemű GINOP specifikus célok Versenyképes KKV szektor, ipar Vállalatok képzési programjai, kulcságazatok képzési programjai, üzleti képességek fejlesztése, gyakorlatszerzési lehetőség, mentorálás, tanácsadás Tudásgazdaság (KFI) Utánpótlás, képzés (pl.: innovációmenedzsment), tehetséggondozás, kiválóság programok IKT Digitális, infokom.ismeretek, jártasság, on line oktatási és képzési formák, tartalmak, IKT munkaerő Rekreációs egészségügyi szolgáltatások, turizmus Munkavállalók képzése, képző intézmény munkáltató együttm., képzési programfejlesztés, stb. Kiemelt térségi, közösségi gazdaságfejlesztés Integrált foglalkoztatási, ösztöndíj, gyakornoki és kísérleti szakképzési programok Foglalkoztatás, vállalati alkalmazkodóképesség LLL ösztönzése, támogatása (munkaerő piaci zempontból releváns készségek, képességek Gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer Kompetenciafejlesztés, képzés, átképzés, stb. közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések Szakképzés, felnőttképzés fejlesztése, duális képzés elterjesztése Gazdaság képzés közvetlen kapcsolata, tartalom tananyag taneszköz, intézményhálózatgyakorlati képzőhely, szakmai tanárok továbképzése, pályakövetés, pályaorinetáció, gyakornoki programok, szakképesítések szakmai tartalmának, képzési időszaknak a felülvizsgálati rendszere, munkaerő piaci előrejlezések rendszerszintű használata

14 Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása cél beavatkozási területei Az egész életen át tartó tanulás alapelveinek erősítése az oktatási és képzési rendszerben és a felnőttkori tanulásban cél beavatkozási területei A tanulás értékének és eredményeinek láthatósága és elismerése cél beavatkozási területei Szakiskolai felzárkóztató programok: intézményes második esély biztosítása Szakképzési Híd programok Ifjúsági Garancia rendszer kiépítése Nem formális és informális tanulás célorientált bővítése E tanulás és távoktatás fejlesztése Kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok Munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése Munkahelyteremtő és beruházásokhoz, vállalatok technológia váltásához kapcsolódó képzések támogatása Kis és középvállalkozások szakmai és a szolgáltatások nyújtása színvonalának javításához kapcsolódó képzéseinek a támogatása Tanulószerződést kötő vállalkozások és a diákok munkatapasztalat szerzésének támogatása Munkahelyi körülmények között megvalósuló gyakorlati képzés és tanműhelyi kapacitások fejlesztése a gazdálkodó szervezeteknél a gazdaságfejlesztési programokhoz kapcsolódóan Szakképzés minőségének javítása, tartalmi, módszertani fejlesztések A gyakorlati oktatók továbbképzése, kompetenciafejlesztése, a szakképző iskola és a vállalati szféra együttműködése. A korábbi fejlesztésekre építve taneszközök, módszertanok, tananyagfejlesztés a szakképzési rendszer változásainak megfelelően az új OKJhoz és a komplex szakmai vizsga bevezetéséhez kapcsolódóan. A szakképzés hatékonyságának növelése: felzárkóztató, alapkompetenciákat erősítő programok a szakképzés sikeres befejezése érdekében, hiányszakmák át és továbbképzések. A felnőttképzésben dolgozó szakemberek, szakoktatók képzése, továbbképzése Felnőttképzés hatékonyságának és munkaerőpiaci relevanciájának javítása Hátrányos helyzetű tanulók és diákok ösztöndíj rendszere Célzott és transzferekhez kapcsolt tanulási támogatások Iskolarendszerű szakképzés minőségének fejlesztése Felnőttképzési engedélyezési eljárás kidolgozása és alkalmazásba vétele Magyar Képesítési Keretrendszer továbbfejlesztése, alkalmazásba vétele és a tanulási eredmény szemlélet erősítse Validációs rendszer kiépítése Életpálya építés és pályakövetés fejlesztése

15 Megvalósítás GINOP és EFOP Felelősség, koordináció?? (OP ék exante értékelése) Megvalósítási terv határidő van, felelős nincs Monitoring beszámolás értékelés nincs mechanizmusa Indikátorok IMCS,

16 A stratégia letölthető pe=302#!documenbrowse Köszönöm a figyelmet!

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 2014. November 7. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213 2013.02.13 EFOP_0.3_2013_0321

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége. Salgótarján 2013. Június 27. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program partnersége Salgótarján 2013. Június 27. A 2007-2013-as időszak általános tapasztalatai 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben