III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV"

Átírás

1 MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet; a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatás minőségirányításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II. 15.) OM rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a 2011/2012. tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet, Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programja. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A 2011/2012-es tanévben a pedagógiai program megvalósítására rendelkezésre álló alkalmazotti állomány létszáma és megoszlása feladat-ellátási helyenként: Gimnázium Pedagógus, tanár Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai munkát közvetlenül segítők Egyéb foglalkoztatottak Ügyviteli, pénzügyi, gazdasági dolgozók Technikai személyzet 16 fő 9 fő 10 fő 1 fő 4 fő 6 fő Óraadók 2 fő 1 fő 1 fő GYED-GYES 1 fő 0 fő 2 fő 2. TÁRGYI FELTÉTELEK: Feladatellátás helye műhelyek Szakmai Tantermek Szaktantermek Tornaterem Könyvtár Székhely Bakonyszentkirályi telephely 1 Csetényi telephely 1 1

2 A székhelyen a tantermek és a szaktantermek, illetve szakmai műhelyek száma komoly feladatszervezési nehézségeket okoz. Az IKT eszközellátottság a székhelyen kiemelkedő, a többi telephelyen nem szükséges. 3. PROBLÉMALISTA A 2010/2011-ES TANÉV NEVELŐTESTÜLETI, DIÁKÖNKOR- MÁNYZATI, SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGI, BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉRTÉKELÉSE, VALA- MINT A BELSŐ DOKUMENTUMOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN A 2010/2011-es tanév értékelésénél az alábbi területek jelentek meg, mint megoldandó problémák: a helyi tanterv elvárásai és a tanulói kompetencia-szint nincs szinkronban, a szakmai program kidolgozottsága alacsony szintű, az intézményen belüli információáramlás lassú és egyirányú, a dokumentáltság gyenge, a tanügyi nyilvántartások vezetése nem megfelelő, a pedagógusok és vezetők munkájának értékelése nem teljeskörű, az intézmény külső megjelenése nem elég hatékony, a tanulmányi versenyeredmények elmaradnak az elvárhatótól, a kistérség tanulólétszáma a középiskolai korosztály tekintetében folyamatosan csökken, a zeneiskolai beiratkozás és továbbhaladás rendje kidolgozatlan vagy nem jól kommunikált, a DÖK nem működik megfelelően, az öregdiák mozgalom beindítása nem kezdődött el. 4. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI A probléma-listának megfelelően a 2011/2012-es tanévnek az alábbi kiemelt feladatai adódtak: a kulcskompetenciák fejlesztése, felzárkóztatás és tehetséggondozás fejlesztése, hiányzások számának csökkentése, javító vizsgák, bukások számának csökkentése, a helyi tanterv felülvizsgálata, a szakmai program teljeskörű kidolgozása az új SZVK alapján, a digitális adminisztráció bevezetése, a belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése, a pedagógusok, a vezetők és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak értékelése az Intézményi Minőségirányítási Program alapján, 2

3 pedagógus továbbképzés során szerzett ismeretek, különösen az új tanulásmódszertani technikák alkalmazása a gyakorlatban, kompetencia alapú digitális tananyagtartalmak alkalmazása, az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése (koncertek, iskola tv, iskola újság) a meglévők fejlesztése, különös tekintettel az intézményi honlap fejlesztésére, a beiskolázás javítása különösen az alapfokú művészetoktatás képzési területein, a Diákönkormányzat önkormányzatiságának erősítése, fokozottabb bevonása az iskola életébe, döntési rendszerébe, a DÖK dokumentáltságának javítása, az öregdiák mozgalom létrehozása, felnőttképzési programok, tananyagok kidolgozása; az Intézményi Minőségirányítási Program átdolgozása, a Pedagógiai Programmal történő összehangolása, az iskola 50. jubileumi évfordulójának előkészítése, lebonyolítása, önkéntes munka Zircen, a kistérségben és megyei intézményekben. 5. FELADATOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK 5.1. Kulcskompetenciák fejlesztése A tanulók kompetencia szintjének rögzítése a 8. osztályos állapot szerint, a szint alatti tanulók felkutatása Bejövő szintek felmérése korábbi 8. évfolyamos kompetencia eredmények alapján. Kompetencia-térkép felállítása a 9. A és a 9. M osztályokban. Kompetencia-térkép ismertetése a középiskolai nevelőtestület tagjaival. Kompetencia fejlesztési feladatterv kidolgozása a 9. A és a 9. M osztályban. A 2010-es évi kompetenciamérés értékelése, beszámoló az eredményekről. A térkép alapján kidolgozható az osztály szintjének megfelelő feladattípus és módszertani terv. Az osztályban oktató tanárok megismerik a tanulók előzetes kompetenciaszintjét. A feladattípus és módszertani terv alapján történő oktatás eredményeképp javul a tanulók kompetenciaszintje. A kiértékelés lehetőséget teremt a következő tanév tervezéséhez Piedl Erzsébet szaktanárok Piedl Erzsébet 5.2. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás fejlesztése A nehezen tanulható tantárgyak megismerésének segítése, a tehetséges tanulók hozzásegítése az eredményes versenyzéshez. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás területeinek kijelölése és gazdáinak meghatározása, óraszámok biztosítása. A felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozás célszemé- A felzárkóztatás és a tehetséggondozás hatékonyságá feladatgazdák 3

4 lyeinek kijelölése, a fejlesztendő terület tanmenetének kidolgozása. Beszámoló a felzárkóztatás, tehetséggondozás eredményeiről. nak növekedése. Az eredmények tükrében a rendszer felülvizsgálata, módosítása feladatgazdák 5.3. Helyi tanterv felülvizsgálata A helyi tanterv felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A módosított helyi tanterv beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A helyi tanterv hozzáigazítása a kompetencia elvárásokhoz. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Szakmai program teljeskörű kidolgozása A szakmai program felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A kibővített szakmai program beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A szakmai program hozzáigazítása a modulrendszerhez. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Az intézményi iratkezelési szabályzat felülvizsgálata Az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, a problémás területek feltárása. Az iratkezelési szabályzat módosítása. A módosított iratkezelési szabályzat kihirdetése és hatályba helyezése. A problémás területek meghatározása. A problémás területek megszüntetése. Az adminisztrációs fegyelem és minőség javulása A digitális adminisztráció bevezetése Vaskó Miklósné A TANINFORM rendszer feltöltése Vaskó Miklósné A TANINFORM felületeinek megismerése. előkészítése. A digitális adminisztráció A TANINFORM rendszer működésének bemutatása Rendszergazda 4

5 A TANINFORM tanulói moduljainak és digitális napló moduljának használata, párhuzamosan a kézi nyilvántartások bevezetésével. A TANINFORM rendszer beválásának vizsgálata, beszámoló Áttérés a digitális napló használatára. A rendszer működésének finomítása A belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése Tanárok A belső információáramlás és a dokumentáltság hibáinak teljeskörű feltérképezése. Bizottság felállítása a problémák megoldására. A javaslatok átültetése a gyakorlatba igazgatói utasítással. A javaslatok beépítése az Intézményi Minőségirányítási Programba. A módosított Intézményi Minőségirányítási Program felterjesztése a fenntartónak. Hiányosságok megismerése Javaslatok, megoldási stratégiák készítése. A kommunikáció, dokumentáltság javulása Az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése Lehetséges színterek feltérképezése. Intézményi marketing programok kialakítása. Munkacsoportok kialakítása Az egyes területek tevékenységének megtervezése Az egyes területek első tevékenységének megjelenése. széles körű tájékoztatása. Az iskola iránt érdeklődők A mért területek helyzetének, eredményeinek javulá- Javaslatok a mérési eredmények tükrében. sa Munkacsoport vezetők 5.9. A beiskolázás javítása Az okok ismeretében kialakíthatók a szükséges megol dási stratégiák. A munkacsoportok javaslatot dolgoznak ki a javítást A beiskolázási nehézségek okainak feltérképezése. Munkacsoportok hozzárendelése a javítandó területekhez. A rövid távú javaslatok beépítése a 2011/2011-es tanév felvételi eljárásába. szolgáló intézkedésekre. A javaslatok megjelennek a továbbképzési tájékoztatók, nyílt napok anyagában Munkacsoport vezetők 5

6 A hosszú távú javaslatok beépítése az iskola Intézményi Minőségirányítási Programjába és Pedagógiai Programjába A beiskolázási problémák mérséklése Öregdiák mozgalom elindítása Öregdiák-lista összegyűjtése. Kapcsolati háló feltérképezése. Az iskola volt diákjainak megkeresése a mozgalom céljainak ismertetése. Öregdiák mozgalom létrehozása. Az iskola volt diákjainak elérése. Az iskola és volt diákjai közötti kapcsolat életre hívása és megerősítése Vaskó Miklósné DÖK működésének javítása DÖK szervezetének felépítése, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata., Pénzkezelési szabályzat kialakítása. A DÖK önállóságának növelése Miareczki Gréta 6

7 6. A TANÉV HELYI RENDJE 6.1. Tanév kerete Idő Tanév kezdete Első tanítási nap Utolsó tanítási nap Tanév vége Megnevezés 6.2. Tanítás nélküli munkanapok Idő Megnevezés Nevelőtestületi értekezlet; Téma: A 2011/2012-es tanév I. félévének értékelése Nevelőtestületi értekezlet Diáknap Érettségi szünet; Tárgy: magyar nyelv és irodalom Osztálykirándulás Érettségi szünet; Tárgy: matematika ezekre a napokra Érettségi szünet; Tárgy: történelem szervezhető 6.3. Szünetek Megnevezés Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Idő november 2-tól november 5-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek) szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő) december 22-től január 2-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: január 3. (kedd) április 5-től április 9-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: április 4. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: április 10. (kedd) 6.4. Mérések Mérés jellege Országos Megnevezés Érintett Ideje Felelős Kompetencia-mérés Bemenő nyelvi ismeretek felmérése 10. A, 10. M osztály valamennyi tanulója 9. évfolyam tanulói május szeptember eleje Jakab Katalinintézményi koordinátor Ottó Mariann Iskolai Fizikai állapot felmérése Iskola valamennyi középiskolai tanulója május Ungvári Ádám Tantárgyi mérések Pedagógiai Program szerint szaktanárok 7

8 6.5. Ellenőrzések Ellenőrzés jellege Megyei Megnevezés Érintett Ideje Felelős Tanügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés FEUVE szerint Törzskönyvek ellenőrzése Haladási és osztálynaplók vezetése Tanügyi ellenőrzés: beírási napló, törzskönyv, napló, bizonyítvány Intézmény Gazdasági csoport Középiskola Intézmény oktatási területei 2011/2012-es tanév első félév 2011/2012-es tanév második félév 2011/2012-es tanév első félév október június Osztályfőnöki munkaterv szerint február Szöllősiné Libis Judit Kovács Csilla Oktatási területek vezetői Iskolai Tanóra védelme Hiányzások, késések vezetésének pontossága Óralátogatás Intézmény Folyamatos Kovács Csilla intézményvezető; intézményvezető helyettes; gyakorlati-oktatás vezető; munkaközösségvezetők, tanszakvezető 6.6. Érettségihez, szakmai vizsgához kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tájékoztató az érintett tanulóknak és szüleiknek: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás. Az alapvizsga feltételei és követelményrendszere Jelentkezés a tavaszi érettségi és szakmai vizsgára Jelentés megküldése az érettségi és szakmai vizsgáról (OH, MÜSZA, NSZFI, jegyző) Jelentés a szakmai vizsga eredményéről 6.7. Beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a fenntartónak A felvételi eljárás rendjének nyilvánosságra hozása. A felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándék bejelentése az OKÉV-nek Nyílt nap és felvételi tájékoztató Pályaválasztási fogadóóra, gimnázium Ottó Mariann 8

9 Általános iskolai tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára Vaskó Miklósné Feladatlap-igény jelentése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgához az OH-nak Pályaválasztási fogadóóra, szakközépiskola Egységes írásbeli vizsgák Pótló egységes írásbeli vizsga Az egységes írásbelin részt vevők értesítése az eredményről Vaskó Miklósné Szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek (TERVEZETT) Pótló szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek indokolt esetben Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak Felvételizők értesítése a felvételről vagy elutasításról Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Vaskó Miklósné 6.8. Kompetencia-méréssel kapcsolatos feladatok Időpont Feladat Felelős A méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak Mérés lebonyolítása Jakab Katalin A 2010/2012-es tanévi kompetencia-mérés értékelése, a szükséges intézkedések meghatározása 7. Támogatott versenyek Verseny megnevezése Megjegyzés Felelős OKTV Vaskó Miklósné 2. sz. melléklet a 30/2011. (VI. Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek 7.) NEFMI rendelet szerint Megyei tanulmányi, szakmai és művészeti versenyek KÖRPI, megyei intézmények és a Veszprém Megyei Önkormányzat által hirdetett versenyekre Sportköri versenyek Nevezés szerint Ungvári Ádám 9

10 8. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések Időpont Esemény Felelős október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról osztályfőnöki órák keretében október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalom 55. évfordulójáról iskolai rendezvény keretében december 9. Szalagavató 13.O Hertnerné Bakonyi Mária december 16. Szalagavató 12.M Fátyol Ella december :00 Adventi hangverseny december 21. Iskolai karácsony Bagó Judit december :00 Ünnepi karácsonyi koncert február 11. Iskolabál február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében március 13. Megemlékezés az 1948-as forradalom és szabadságharcról iskolai rendezvény keretében Kovács Csilla április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órák keretében április M osztály zárókiállítása április 23. Béla nap, Szeifert György április 24. Diáknap Miareczki Gréta május 5. Ballagás Földesi Barnabás május M vizsgakiállítása június 4. június 15. június 22. június 28. szeptember 2. Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében Zeneiskolai záró koncert, zeneiskolai tanulók bizonyítvány osztása Ünnepélyes tanévzáró, bizonyítványosztás 9.osztályos és zeneiskolai beiratkozás Ünnepélyes tanévnyitó, 9. osztályok szülői értekezlete Vaskó Miklósné Horváth Lászlóné, főtanszaki tanárok 9. Szervezeti felépítés Funkció megnevezése Igazgató Általános igazgatóhelyettes Gyakorlati oktatásvezető Tanszakvezető Gazdasági ügyekért felelős ügyintéző Vezető Kovács Zsoltné Szöllősiné Libis Judit 10. Munkaközösségek Munkaközösség megnevezése Osztályfőnöki munkaközösség Nyelvi munkaközösség Kovács Csilla Ottó Mariann Vezető 10

11 Matematika és informatika munkaközösség Ember és természet munkaközösség Klausz Eszter Piedl Erzsébet 11. Osztályfőnöki megbízások Osztályfőnök Tárkányi Tibor Kúsz Katalin Jakab Katalin Drácz Dóra Piedl Erzsébet Marton Veronika Kovács Csilla Fátyol Ella Hertnerné Bakonyi Mária Lajtafalvi Katalin 9. A 9. M 10. A 10. M 11. A 11. M 12. A 12. M 13. O 13. M Osztály 12. Funkciók és megbízatások Funkció, megbízatás megnevezése Kémia szertár felelőse Rajz szertárak felelőse Esélyegyenlőségi megbízott Biológia szertár felelőse Diákmozgalmat segítő pedagógus Ifjúságvédelmi felelős Földrajz szertár felelőse Sportszertár felelőse Fizikaszertár felelőse Számítástechnika szaktantermek felelőse Felelős Piedl Erzsébet Bagó Judit Kovács Csilla Ungvári Ádám Tárkányi Tibor 13. Közalkalmazotti Tanács Elnök Tag Tag Megbízás Lajtafalvi Ferenc Jakab Katalin Piedl Erzsébet Név 14. Iskolai szervezetek Megbízás Elnök Tag Megbízás Elnök Tag Diákmozgalmat segítő tanár Szülői Munkaközösség Név Pécsváradi Tímea osztályonként megválasztott SZM tagok Diákönkormányzat Név Miareczki Gréta 12. M osztályos tanuló osztályonként megválasztott DÖK tagok Bagó Judit 11

12 15. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős szeptember 1. A szorgalmi idő kezdete, első tanítási nap szeptember 2. Az alapfokú művészetoktatás első tanítási napja szeptember 5. 17:00 szeptember 12. szeptember 15. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos osztályos tanulók szülei számára Diákönkormányzat alakuló értekezlete A 2010/2011-es osztálynaplók, anyakönyvek lezárása, bizonyítványok záradékozása. A 2011/2012-es osztálynaplók és anyakönyvek kitöltése Kúsz Katalin, Tárkányi Tibor Miareczki Gréta szeptember Tanmenetek leadásának határideje 15. október 3. 16:30 Szülői értekezlet évfolyamon érintett 17:00 Fogadóóra október 3. Szülői munkaközösség alakuló értekezlete Szülői Munkaközösség elnök október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról október 13. október 21. 8:00 Őszi szünet november 2.- november 5. november 10. Nyílt nap november :00 december 2. 14:00 Elsősök avatása 18:00 Elsősavató buli Merse Vanda Megemlékezés az 1956-os forradalom 53. évfordulójáról 9:00 Diákközgyűlés Miareczki Gréta A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek); a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő) 7:30-13:00 Nyitott órák 10:00 13:00 Tájékoztató a képzésekről Pályválasztási fogadóóra a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőknek A szülők értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával december 9. 18:00 Szalagavató 13.O pályaválasztási felelősök Ottó Mariann Hertnerné Bakonyi Mária december 5. 17:00 Fogadóóra december :00 Szalagavató 12.M Fátyol Ella december december :00 december 22.- január 2. Téli szünet Karácsonyi koncertek (telephelyeken igény szerint) Ünnepi karácsonyi koncert a Városháza nagytermében A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd) január Tanszaki koncertek (telephelyeken igény szerint) Pályaválasztási fogadóóra a szakközépiskolai január 9. 17:00 képzés iránt érdeklődőknek 12

13 január január 13. Első félév utolsó napja III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Félévi osztályozó vizsgák, főtárgyi meghallgatások lebonyolítása 14:30 Osztályozó értekezlet, január 20. Félévi értesítő kiosztásának határideje Írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik január :00 évfolyamok számára január 23. Tanítás nélküli munkanap 9:00 Nevelőtestületi értekezlet Téma: A 2010/2011-es tanév I. félévének értékelése január :00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára január :00 Iskolabál Bagó Judit január 30. Összevont szülői értekezlet a végzős tanulók szüleinek Téma: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás, február 15. Jelentkezés a tavaszi érettségi és a szakmai vizsgára 16:30 Szülői értekezlet február :00 Fogadóóra február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja február :00 március 3. 14:00 március 13. március 14. április 4. április 5. április 9. Tavaszi szünet Iskolai alkalmassági vizsga TERVEZETT időpontja a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Iskolai pótló alkalmassági vizsga a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulóján Nevelőtestületi értekezlet, tanítás nélküli munkanap A évfolyamos tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda); a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd) Kovács Csilla április 13. A 10. évfolyamos tanulók előzetes jelentkezése a 2011/2012-es tanév érettségi előkészítőire április 16. Emlékezés a holocaust áldozatainak emléknapja alkalmából április :00 Fogadóóra április M osztály zárókiállítása április 23. Béla nap, Bagó Judit 13

14 április 24. Tanítás nélküli munkanap III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diáknap Bagó Judit, Miareczki Gréta április A 12. és 13. évfolyamosok tanév végi osztályozó vizsgáinak időpontja május :00 Ballagási próba Földesi Barnabás május 2. 14:30 Osztályozó értekezlet a 12. és 13. osztályosok jegyének lezárására. Tájékoztatás az írásbeli ügyeleti teendőkről május 3. A 12.A, 12.M és 13.M osztályosok utolsó tanítási napja. május 5. 10:00 Ballagás Földesi Barnabás május 7. Tanítás Érettségi szünet nélküli Tárgy: magyar nyelv és irodalom munkanap május 8. Tanítás nélküli munkanap május 9. Tanítás nélküli munkanap május 11. május 11. május 30. Érettségi szünet Tárgy: matematika Érettségi szünet Tárgy: történelem Osztálykirándulás ezekre a napokra szervezhető A 12. osztályosok kivételével a tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak előzetes jelentkezése alapján induló érettségi felkészítők listájának közzététele Országos mérés a 10. évfolyamon (olvasás - szövegértés, matematikai eszköztudás) Jakab Katalin május : M vizsgakiállítása május 31. A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak végleges jelentkezése a 2011/2011-es tanévben induló érettségi felkészítőkre június 4. Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai 8:00- vizsgája 14:00 díszítőfestő június 5. 8:00-14:00 13.M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai vizsgája alkalmazott grafikus június :30 Osztályozó értekezlet (középiskola), Kovács Ágnes június Év végi osztályozó és főtárgyi vizsgák június 14. Művészeti alap és záróvizsgák, Kovács A szorgalmi idő utolsó napja június 15. Ágnes 16:00 Zeneiskolai zárókoncert június M osztály szóbeli érettségi vizsgája 14

15 június 25. 8:00 június 26. 8:00 június június 29. július M osztály szakmai szóbeli vizsgája diszítőfestő 13.M osztály szakmai szóbeli vizsgája alkalmazott grafikus 13. O osztály szóbeli érettségi vizsgája Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Tanévzáró értekezlet 9:00 Téma: A 2011/2012-es tanév értékelése 14:00 Pedagógusnapi tanévzáró ünnepség augusztus :00 Alakuló értekezlet augusztus Írásbeli és szóbeli javító és pótló vizsgák augusztus :00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 2. 16:00 Ünnepélyes tanévnyitó Vaskó Miklósné Szülői Munkaközösség elnöke 16. Mellékletek: 1. sz.: 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012-es tanév rendjéről 2. sz.: Osztályfőnöki munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 3. sz.: Nyelvi munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 4. sz.: Matematika-informatika munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 5. sz.: Ember és természet munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 6. sz.: Alapfokú művészetoktatás 2011/2012-es tanévi munkaterve 7. sz.: Ifjúságvédelmi felelős 2010/2011-es tanévi munkaterve 8. sz.: Esélyegyenlőségi megbízott 2011/2012-es tanévi munkaterve 9. sz.: Iskola-egészségügyi szolgálat 2011/2012-es tanévi munkaterve 10. sz.: Diákönkormányzat 2011/2012-es tanévi munkaterve 11. sz.: Szülői Munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 12. sz.: Tantárgyfelosztás 13. sz.: Beiskolázási terv a 2011/2012-es tanévre Zirc, igazgató 15

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben