III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV"

Átírás

1 MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet; a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a közoktatás minőségirányításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II. 15.) OM rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a 2011/2012. tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet, Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja, a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programja. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A 2011/2012-es tanévben a pedagógiai program megvalósítására rendelkezésre álló alkalmazotti állomány létszáma és megoszlása feladat-ellátási helyenként: Gimnázium Pedagógus, tanár Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Pedagógiai munkát közvetlenül segítők Egyéb foglalkoztatottak Ügyviteli, pénzügyi, gazdasági dolgozók Technikai személyzet 16 fő 9 fő 10 fő 1 fő 4 fő 6 fő Óraadók 2 fő 1 fő 1 fő GYED-GYES 1 fő 0 fő 2 fő 2. TÁRGYI FELTÉTELEK: Feladatellátás helye műhelyek Szakmai Tantermek Szaktantermek Tornaterem Könyvtár Székhely Bakonyszentkirályi telephely 1 Csetényi telephely 1 1

2 A székhelyen a tantermek és a szaktantermek, illetve szakmai műhelyek száma komoly feladatszervezési nehézségeket okoz. Az IKT eszközellátottság a székhelyen kiemelkedő, a többi telephelyen nem szükséges. 3. PROBLÉMALISTA A 2010/2011-ES TANÉV NEVELŐTESTÜLETI, DIÁKÖNKOR- MÁNYZATI, SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGI, BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉRTÉKELÉSE, VALA- MINT A BELSŐ DOKUMENTUMOK ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN A 2010/2011-es tanév értékelésénél az alábbi területek jelentek meg, mint megoldandó problémák: a helyi tanterv elvárásai és a tanulói kompetencia-szint nincs szinkronban, a szakmai program kidolgozottsága alacsony szintű, az intézményen belüli információáramlás lassú és egyirányú, a dokumentáltság gyenge, a tanügyi nyilvántartások vezetése nem megfelelő, a pedagógusok és vezetők munkájának értékelése nem teljeskörű, az intézmény külső megjelenése nem elég hatékony, a tanulmányi versenyeredmények elmaradnak az elvárhatótól, a kistérség tanulólétszáma a középiskolai korosztály tekintetében folyamatosan csökken, a zeneiskolai beiratkozás és továbbhaladás rendje kidolgozatlan vagy nem jól kommunikált, a DÖK nem működik megfelelően, az öregdiák mozgalom beindítása nem kezdődött el. 4. A TANÉV FŐ CÉLKITŰZÉSEI A probléma-listának megfelelően a 2011/2012-es tanévnek az alábbi kiemelt feladatai adódtak: a kulcskompetenciák fejlesztése, felzárkóztatás és tehetséggondozás fejlesztése, hiányzások számának csökkentése, javító vizsgák, bukások számának csökkentése, a helyi tanterv felülvizsgálata, a szakmai program teljeskörű kidolgozása az új SZVK alapján, a digitális adminisztráció bevezetése, a belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése, a pedagógusok, a vezetők és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak értékelése az Intézményi Minőségirányítási Program alapján, 2

3 pedagógus továbbképzés során szerzett ismeretek, különösen az új tanulásmódszertani technikák alkalmazása a gyakorlatban, kompetencia alapú digitális tananyagtartalmak alkalmazása, az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése (koncertek, iskola tv, iskola újság) a meglévők fejlesztése, különös tekintettel az intézményi honlap fejlesztésére, a beiskolázás javítása különösen az alapfokú művészetoktatás képzési területein, a Diákönkormányzat önkormányzatiságának erősítése, fokozottabb bevonása az iskola életébe, döntési rendszerébe, a DÖK dokumentáltságának javítása, az öregdiák mozgalom létrehozása, felnőttképzési programok, tananyagok kidolgozása; az Intézményi Minőségirányítási Program átdolgozása, a Pedagógiai Programmal történő összehangolása, az iskola 50. jubileumi évfordulójának előkészítése, lebonyolítása, önkéntes munka Zircen, a kistérségben és megyei intézményekben. 5. FELADATOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK 5.1. Kulcskompetenciák fejlesztése A tanulók kompetencia szintjének rögzítése a 8. osztályos állapot szerint, a szint alatti tanulók felkutatása Bejövő szintek felmérése korábbi 8. évfolyamos kompetencia eredmények alapján. Kompetencia-térkép felállítása a 9. A és a 9. M osztályokban. Kompetencia-térkép ismertetése a középiskolai nevelőtestület tagjaival. Kompetencia fejlesztési feladatterv kidolgozása a 9. A és a 9. M osztályban. A 2010-es évi kompetenciamérés értékelése, beszámoló az eredményekről. A térkép alapján kidolgozható az osztály szintjének megfelelő feladattípus és módszertani terv. Az osztályban oktató tanárok megismerik a tanulók előzetes kompetenciaszintjét. A feladattípus és módszertani terv alapján történő oktatás eredményeképp javul a tanulók kompetenciaszintje. A kiértékelés lehetőséget teremt a következő tanév tervezéséhez Piedl Erzsébet szaktanárok Piedl Erzsébet 5.2. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás fejlesztése A nehezen tanulható tantárgyak megismerésének segítése, a tehetséges tanulók hozzásegítése az eredményes versenyzéshez. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás területeinek kijelölése és gazdáinak meghatározása, óraszámok biztosítása. A felzárkóztatás, illetve a tehetséggondozás célszemé- A felzárkóztatás és a tehetséggondozás hatékonyságá feladatgazdák 3

4 lyeinek kijelölése, a fejlesztendő terület tanmenetének kidolgozása. Beszámoló a felzárkóztatás, tehetséggondozás eredményeiről. nak növekedése. Az eredmények tükrében a rendszer felülvizsgálata, módosítása feladatgazdák 5.3. Helyi tanterv felülvizsgálata A helyi tanterv felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A módosított helyi tanterv beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A helyi tanterv hozzáigazítása a kompetencia elvárásokhoz. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Szakmai program teljeskörű kidolgozása A szakmai program felülvizsgálati területeinek és felelőseinek kijelölése. A felülvizsgálat elvégzése és a javaslatok megfogalmazása. A kibővített szakmai program beillesztése a pedagógiai programba, és felterjesztése a fenntartónak A problémás területek meghatározása. A szakmai program hozzáigazítása a modulrendszerhez. Eredményes és hatékony tanulás-tanítás feladatgazdák Az intézményi iratkezelési szabályzat felülvizsgálata Az iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, a problémás területek feltárása. Az iratkezelési szabályzat módosítása. A módosított iratkezelési szabályzat kihirdetése és hatályba helyezése. A problémás területek meghatározása. A problémás területek megszüntetése. Az adminisztrációs fegyelem és minőség javulása A digitális adminisztráció bevezetése Vaskó Miklósné A TANINFORM rendszer feltöltése Vaskó Miklósné A TANINFORM felületeinek megismerése. előkészítése. A digitális adminisztráció A TANINFORM rendszer működésének bemutatása Rendszergazda 4

5 A TANINFORM tanulói moduljainak és digitális napló moduljának használata, párhuzamosan a kézi nyilvántartások bevezetésével. A TANINFORM rendszer beválásának vizsgálata, beszámoló Áttérés a digitális napló használatára. A rendszer működésének finomítása A belső információáramlás és a dokumentáltság erősítése Tanárok A belső információáramlás és a dokumentáltság hibáinak teljeskörű feltérképezése. Bizottság felállítása a problémák megoldására. A javaslatok átültetése a gyakorlatba igazgatói utasítással. A javaslatok beépítése az Intézményi Minőségirányítási Programba. A módosított Intézményi Minőségirányítási Program felterjesztése a fenntartónak. Hiányosságok megismerése Javaslatok, megoldási stratégiák készítése. A kommunikáció, dokumentáltság javulása Az intézmény külső megjelenési színtereinek bővítése Lehetséges színterek feltérképezése. Intézményi marketing programok kialakítása. Munkacsoportok kialakítása Az egyes területek tevékenységének megtervezése Az egyes területek első tevékenységének megjelenése. széles körű tájékoztatása. Az iskola iránt érdeklődők A mért területek helyzetének, eredményeinek javulá- Javaslatok a mérési eredmények tükrében. sa Munkacsoport vezetők 5.9. A beiskolázás javítása Az okok ismeretében kialakíthatók a szükséges megol dási stratégiák. A munkacsoportok javaslatot dolgoznak ki a javítást A beiskolázási nehézségek okainak feltérképezése. Munkacsoportok hozzárendelése a javítandó területekhez. A rövid távú javaslatok beépítése a 2011/2011-es tanév felvételi eljárásába. szolgáló intézkedésekre. A javaslatok megjelennek a továbbképzési tájékoztatók, nyílt napok anyagában Munkacsoport vezetők 5

6 A hosszú távú javaslatok beépítése az iskola Intézményi Minőségirányítási Programjába és Pedagógiai Programjába A beiskolázási problémák mérséklése Öregdiák mozgalom elindítása Öregdiák-lista összegyűjtése. Kapcsolati háló feltérképezése. Az iskola volt diákjainak megkeresése a mozgalom céljainak ismertetése. Öregdiák mozgalom létrehozása. Az iskola volt diákjainak elérése. Az iskola és volt diákjai közötti kapcsolat életre hívása és megerősítése Vaskó Miklósné DÖK működésének javítása DÖK szervezetének felépítése, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata., Pénzkezelési szabályzat kialakítása. A DÖK önállóságának növelése Miareczki Gréta 6

7 6. A TANÉV HELYI RENDJE 6.1. Tanév kerete Idő Tanév kezdete Első tanítási nap Utolsó tanítási nap Tanév vége Megnevezés 6.2. Tanítás nélküli munkanapok Idő Megnevezés Nevelőtestületi értekezlet; Téma: A 2011/2012-es tanév I. félévének értékelése Nevelőtestületi értekezlet Diáknap Érettségi szünet; Tárgy: magyar nyelv és irodalom Osztálykirándulás Érettségi szünet; Tárgy: matematika ezekre a napokra Érettségi szünet; Tárgy: történelem szervezhető 6.3. Szünetek Megnevezés Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Idő november 2-tól november 5-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek) szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő) december 22-től január 2-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: január 3. (kedd) április 5-től április 9-ig szünet előtti utolsó tanítási nap: április 4. (szerda) szünet utáni első tanítási nap: április 10. (kedd) 6.4. Mérések Mérés jellege Országos Megnevezés Érintett Ideje Felelős Kompetencia-mérés Bemenő nyelvi ismeretek felmérése 10. A, 10. M osztály valamennyi tanulója 9. évfolyam tanulói május szeptember eleje Jakab Katalinintézményi koordinátor Ottó Mariann Iskolai Fizikai állapot felmérése Iskola valamennyi középiskolai tanulója május Ungvári Ádám Tantárgyi mérések Pedagógiai Program szerint szaktanárok 7

8 6.5. Ellenőrzések Ellenőrzés jellege Megyei Megnevezés Érintett Ideje Felelős Tanügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés FEUVE szerint Törzskönyvek ellenőrzése Haladási és osztálynaplók vezetése Tanügyi ellenőrzés: beírási napló, törzskönyv, napló, bizonyítvány Intézmény Gazdasági csoport Középiskola Intézmény oktatási területei 2011/2012-es tanév első félév 2011/2012-es tanév második félév 2011/2012-es tanév első félév október június Osztályfőnöki munkaterv szerint február Szöllősiné Libis Judit Kovács Csilla Oktatási területek vezetői Iskolai Tanóra védelme Hiányzások, késések vezetésének pontossága Óralátogatás Intézmény Folyamatos Kovács Csilla intézményvezető; intézményvezető helyettes; gyakorlati-oktatás vezető; munkaközösségvezetők, tanszakvezető 6.6. Érettségihez, szakmai vizsgához kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tájékoztató az érintett tanulóknak és szüleiknek: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás. Az alapvizsga feltételei és követelményrendszere Jelentkezés a tavaszi érettségi és szakmai vizsgára Jelentés megküldése az érettségi és szakmai vizsgáról (OH, MÜSZA, NSZFI, jegyző) Jelentés a szakmai vizsga eredményéről 6.7. Beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok Időpont Feladat Felelős Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a fenntartónak A felvételi eljárás rendjének nyilvánosságra hozása. A felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi szándék bejelentése az OKÉV-nek Nyílt nap és felvételi tájékoztató Pályaválasztási fogadóóra, gimnázium Ottó Mariann 8

9 Általános iskolai tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára Vaskó Miklósné Feladatlap-igény jelentése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgához az OH-nak Pályaválasztási fogadóóra, szakközépiskola Egységes írásbeli vizsgák Pótló egységes írásbeli vizsga Az egységes írásbelin részt vevők értesítése az eredményről Vaskó Miklósné Szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek (TERVEZETT) Pótló szakmai alkalmassági vizsga a szakközépiskolai képzésre jelentkezőknek indokolt esetben Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása Végleges felvételi jegyzék megküldése a Felvételi Központnak Felvételizők értesítése a felvételről vagy elutasításról Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Vaskó Miklósné 6.8. Kompetencia-méréssel kapcsolatos feladatok Időpont Feladat Felelős A méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak Mérés lebonyolítása Jakab Katalin A 2010/2012-es tanévi kompetencia-mérés értékelése, a szükséges intézkedések meghatározása 7. Támogatott versenyek Verseny megnevezése Megjegyzés Felelős OKTV Vaskó Miklósné 2. sz. melléklet a 30/2011. (VI. Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek 7.) NEFMI rendelet szerint Megyei tanulmányi, szakmai és művészeti versenyek KÖRPI, megyei intézmények és a Veszprém Megyei Önkormányzat által hirdetett versenyekre Sportköri versenyek Nevezés szerint Ungvári Ádám 9

10 8. Iskolai ünnepélyek, rendezvények, megemlékezések Időpont Esemény Felelős október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról osztályfőnöki órák keretében október 21. Megemlékezés az 1956-os forradalom 55. évfordulójáról iskolai rendezvény keretében december 9. Szalagavató 13.O Hertnerné Bakonyi Mária december 16. Szalagavató 12.M Fátyol Ella december :00 Adventi hangverseny december 21. Iskolai karácsony Bagó Judit december :00 Ünnepi karácsonyi koncert február 11. Iskolabál február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében március 13. Megemlékezés az 1948-as forradalom és szabadságharcról iskolai rendezvény keretében Kovács Csilla április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órák keretében április M osztály zárókiállítása április 23. Béla nap, Szeifert György április 24. Diáknap Miareczki Gréta május 5. Ballagás Földesi Barnabás május M vizsgakiállítása június 4. június 15. június 22. június 28. szeptember 2. Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés osztályfőnöki órák keretében Zeneiskolai záró koncert, zeneiskolai tanulók bizonyítvány osztása Ünnepélyes tanévzáró, bizonyítványosztás 9.osztályos és zeneiskolai beiratkozás Ünnepélyes tanévnyitó, 9. osztályok szülői értekezlete Vaskó Miklósné Horváth Lászlóné, főtanszaki tanárok 9. Szervezeti felépítés Funkció megnevezése Igazgató Általános igazgatóhelyettes Gyakorlati oktatásvezető Tanszakvezető Gazdasági ügyekért felelős ügyintéző Vezető Kovács Zsoltné Szöllősiné Libis Judit 10. Munkaközösségek Munkaközösség megnevezése Osztályfőnöki munkaközösség Nyelvi munkaközösség Kovács Csilla Ottó Mariann Vezető 10

11 Matematika és informatika munkaközösség Ember és természet munkaközösség Klausz Eszter Piedl Erzsébet 11. Osztályfőnöki megbízások Osztályfőnök Tárkányi Tibor Kúsz Katalin Jakab Katalin Drácz Dóra Piedl Erzsébet Marton Veronika Kovács Csilla Fátyol Ella Hertnerné Bakonyi Mária Lajtafalvi Katalin 9. A 9. M 10. A 10. M 11. A 11. M 12. A 12. M 13. O 13. M Osztály 12. Funkciók és megbízatások Funkció, megbízatás megnevezése Kémia szertár felelőse Rajz szertárak felelőse Esélyegyenlőségi megbízott Biológia szertár felelőse Diákmozgalmat segítő pedagógus Ifjúságvédelmi felelős Földrajz szertár felelőse Sportszertár felelőse Fizikaszertár felelőse Számítástechnika szaktantermek felelőse Felelős Piedl Erzsébet Bagó Judit Kovács Csilla Ungvári Ádám Tárkányi Tibor 13. Közalkalmazotti Tanács Elnök Tag Tag Megbízás Lajtafalvi Ferenc Jakab Katalin Piedl Erzsébet Név 14. Iskolai szervezetek Megbízás Elnök Tag Megbízás Elnök Tag Diákmozgalmat segítő tanár Szülői Munkaközösség Név Pécsváradi Tímea osztályonként megválasztott SZM tagok Diákönkormányzat Név Miareczki Gréta 12. M osztályos tanuló osztályonként megválasztott DÖK tagok Bagó Judit 11

12 15. Eseménynaptár Időpont Esemény Felelős szeptember 1. A szorgalmi idő kezdete, első tanítási nap szeptember 2. Az alapfokú művészetoktatás első tanítási napja szeptember 5. 17:00 szeptember 12. szeptember 15. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos osztályos tanulók szülei számára Diákönkormányzat alakuló értekezlete A 2010/2011-es osztálynaplók, anyakönyvek lezárása, bizonyítványok záradékozása. A 2011/2012-es osztálynaplók és anyakönyvek kitöltése Kúsz Katalin, Tárkányi Tibor Miareczki Gréta szeptember Tanmenetek leadásának határideje 15. október 3. 16:30 Szülői értekezlet évfolyamon érintett 17:00 Fogadóóra október 3. Szülői munkaközösség alakuló értekezlete Szülői Munkaközösség elnök október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról október 13. október 21. 8:00 Őszi szünet november 2.- november 5. november 10. Nyílt nap november :00 december 2. 14:00 Elsősök avatása 18:00 Elsősavató buli Merse Vanda Megemlékezés az 1956-os forradalom 53. évfordulójáról 9:00 Diákközgyűlés Miareczki Gréta A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek); a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő) 7:30-13:00 Nyitott órák 10:00 13:00 Tájékoztató a képzésekről Pályválasztási fogadóóra a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőknek A szülők értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával december 9. 18:00 Szalagavató 13.O pályaválasztási felelősök Ottó Mariann Hertnerné Bakonyi Mária december 5. 17:00 Fogadóóra december :00 Szalagavató 12.M Fátyol Ella december december :00 december 22.- január 2. Téli szünet Karácsonyi koncertek (telephelyeken igény szerint) Ünnepi karácsonyi koncert a Városháza nagytermében A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd) január Tanszaki koncertek (telephelyeken igény szerint) Pályaválasztási fogadóóra a szakközépiskolai január 9. 17:00 képzés iránt érdeklődőknek 12

13 január január 13. Első félév utolsó napja III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Félévi osztályozó vizsgák, főtárgyi meghallgatások lebonyolítása 14:30 Osztályozó értekezlet, január 20. Félévi értesítő kiosztásának határideje Írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik január :00 évfolyamok számára január 23. Tanítás nélküli munkanap 9:00 Nevelőtestületi értekezlet Téma: A 2010/2011-es tanév I. félévének értékelése január :00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára január :00 Iskolabál Bagó Judit január 30. Összevont szülői értekezlet a végzős tanulók szüleinek Téma: Az érettségire, szakmai vizsgára történő jelentkezés; felsőoktatás felvételi rendje, pontszámítás, február 15. Jelentkezés a tavaszi érettségi és a szakmai vizsgára 16:30 Szülői értekezlet február :00 Fogadóóra február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja február :00 március 3. 14:00 március 13. március 14. április 4. április 5. április 9. Tavaszi szünet Iskolai alkalmassági vizsga TERVEZETT időpontja a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Iskolai pótló alkalmassági vizsga a művészeti szakközépiskolai képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók részére Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulóján Nevelőtestületi értekezlet, tanítás nélküli munkanap A évfolyamos tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda); a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd) Kovács Csilla április 13. A 10. évfolyamos tanulók előzetes jelentkezése a 2011/2012-es tanév érettségi előkészítőire április 16. Emlékezés a holocaust áldozatainak emléknapja alkalmából április :00 Fogadóóra április M osztály zárókiállítása április 23. Béla nap, Bagó Judit 13

14 április 24. Tanítás nélküli munkanap III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diáknap Bagó Judit, Miareczki Gréta április A 12. és 13. évfolyamosok tanév végi osztályozó vizsgáinak időpontja május :00 Ballagási próba Földesi Barnabás május 2. 14:30 Osztályozó értekezlet a 12. és 13. osztályosok jegyének lezárására. Tájékoztatás az írásbeli ügyeleti teendőkről május 3. A 12.A, 12.M és 13.M osztályosok utolsó tanítási napja. május 5. 10:00 Ballagás Földesi Barnabás május 7. Tanítás Érettségi szünet nélküli Tárgy: magyar nyelv és irodalom munkanap május 8. Tanítás nélküli munkanap május 9. Tanítás nélküli munkanap május 11. május 11. május 30. Érettségi szünet Tárgy: matematika Érettségi szünet Tárgy: történelem Osztálykirándulás ezekre a napokra szervezhető A 12. osztályosok kivételével a tanulók szüleinek értesítése gyermekük tanulmányi eredményéről az osztálynapló megfelelő oldalának hitelesített másolatával A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak előzetes jelentkezése alapján induló érettségi felkészítők listájának közzététele Országos mérés a 10. évfolyamon (olvasás - szövegértés, matematikai eszköztudás) Jakab Katalin május : M vizsgakiállítása május 31. A 10.; 11. nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak végleges jelentkezése a 2011/2011-es tanévben induló érettségi felkészítőkre június 4. Emlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai 8:00- vizsgája 14:00 díszítőfestő június 5. 8:00-14:00 13.M osztály írásbeli-gyakorlati szakmai vizsgája alkalmazott grafikus június :30 Osztályozó értekezlet (középiskola), Kovács Ágnes június Év végi osztályozó és főtárgyi vizsgák június 14. Művészeti alap és záróvizsgák, Kovács A szorgalmi idő utolsó napja június 15. Ágnes 16:00 Zeneiskolai zárókoncert június M osztály szóbeli érettségi vizsgája 14

15 június 25. 8:00 június 26. 8:00 június június 29. július M osztály szakmai szóbeli vizsgája diszítőfestő 13.M osztály szakmai szóbeli vizsgája alkalmazott grafikus 13. O osztály szóbeli érettségi vizsgája Beiratkozás a középiskolai és a zeneiskolai képzésre jelentkezőknek Tanévzáró értekezlet 9:00 Téma: A 2011/2012-es tanév értékelése 14:00 Pedagógusnapi tanévzáró ünnepség augusztus :00 Alakuló értekezlet augusztus Írásbeli és szóbeli javító és pótló vizsgák augusztus :00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 2. 16:00 Ünnepélyes tanévnyitó Vaskó Miklósné Szülői Munkaközösség elnöke 16. Mellékletek: 1. sz.: 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012-es tanév rendjéről 2. sz.: Osztályfőnöki munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 3. sz.: Nyelvi munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 4. sz.: Matematika-informatika munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 5. sz.: Ember és természet munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 6. sz.: Alapfokú művészetoktatás 2011/2012-es tanévi munkaterve 7. sz.: Ifjúságvédelmi felelős 2010/2011-es tanévi munkaterve 8. sz.: Esélyegyenlőségi megbízott 2011/2012-es tanévi munkaterve 9. sz.: Iskola-egészségügyi szolgálat 2011/2012-es tanévi munkaterve 10. sz.: Diákönkormányzat 2011/2012-es tanévi munkaterve 11. sz.: Szülői Munkaközösség 2011/2012-es tanévi munkaterve 12. sz.: Tantárgyfelosztás 13. sz.: Beiskolázási terv a 2011/2012-es tanévre Zirc, igazgató 15

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2014.09.01. Tanév kezdete Első tanítási nap középiskola 1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 2014.09.04. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: A 2015/2016-os tanévben a pedagógiai program megvalósítására rendelkezésre álló alkalmazotti állomány létszáma és megoszlása feladat-ellátási helyenként: Pedagógus, tanár

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi programtervezete: 2015. augusztus Dátum 24. H 25. K 9.30: Vezetőségi értekezlet;

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök

Szülői estek. 2014.08.25. hétfő. 2014.08.26. kedd. osztályozó és javító vizsgák. 2014.08.28. csütörtök 2014.08.25. hétfő 2014.08.26. kedd Tanévnyitó értekezlet, tűz és balesetvédelmi oktatás Alsó tagozatos konferencia, felső tagozatos konferencia 2014.08.27. szerda Kiskonferencia 2014.08.28. csütörtök osztályozó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium

Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 A 2012/2013-as tanév

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/20 (V.2) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) 20 augusztus 20 szeptember 20 október 2 26-2 - 9. 13. vasárnap 1 1 6- - 6. 9 óra: tanévnyitó

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ)

A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER 01. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 1 A 2014/2015. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2014. SZEPTEMBER (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2015. JÚNIUS 15. (HÉTFŐ) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) (hétfő) 8,00 05. 10. (szerda) 10.

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben