Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl"

Átírás

1 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta a város Ifjúsági Koncepcióját. Az elfogadást követıen a közgyőlés a koncepció eredményeinek megtárgyalására évenként visszatér. Szekszárd városának a gyermek és az ifjúság érték, hiszen a cél az, hogy a felnövekvı generáció Szekszárdon képzelje el az életét. A koncepció beszámolója arról ad számot, hogy a város, az itt élı civil szerveztek és polgárok mit tesznek azért, hogy a fent említett célok megvalósuljanak. Az ifjúsági terület szerteágazó, így az Ifjúsági Koncepció egyes fejezeteire támaszkodva készült el a tájékoztató: I. Oktatás, képzés 1 A koncepció egyik fıbb területe az oktatást, képzést érintette. Mint terület, kiemelt figyelmet érdemel, mivel az iskola a szocializáció legfontosabb színtereként jelenik meg, tekintettel arra, hogy a fiatalok idejük jelentıs részét a különbözı oktatási intézményekben töltik, emellett a szabadidıs tevékenység egy része is az iskolához kötıdik. Az elmúlt évben az oktatási rendszerben változások történtek. A városi fenntartásúmőködtetéső nevelési-oktatási intézmények - iskolák szakmai irányítása a Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) irányítása alá kerültek. A város és KLIK kapcsolata a megalakulástól kezdve kiváló, így az ifjúsági programokkal és teendıkkel kapcsolatban az információk zökkenımentesen jutnak el az intézményekhez. Elmondható, hogy az elmúlt évben is az ifjúság szabadidı eltöltésének és öntevékenysége kibontakozásának lehetıségével kapcsolatosan az intézmények igyekeznek minél több lehetıséget biztosítani a szabadidı kulturált eltöltésére, s ebben a mőködı diákönkormányzatoknak is meghatározó szerepük van. Tanítási órákon kívül szakkörök, sportfoglalkozások, kirándulások szervezése. A szekszárdi fiatalok a város ifjúsági- és sportrendezvényein is aktívan részt vesznek: Gróf Zichy Utcai Futóverseny, Nagy Sportágválasztó, Autómentes Nap, stb.. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága 2013-ban is meghirdette a Mecénás Tehetséggondozó támogatást. A pályázati feltételek azonban annyiban változtak, hogy minden szekszárdi székhelyő iskola felterjeszthette tehetséges diákját kultúra, mővészet és sport kategóriában. Az intézmények örömmel üdvözölték a kiírás módosítását, hiszen így minden szekszárdi oktatási intézmény egyenlı eséllyel pályázhatott. A pályázat útján támogatható volt az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi-, szakmai tanulmányi versenyek elsı három helyezettje és felkészítı tanára, valamint egy-egy tudományos, mővészeti ágban vagy országos diákolimpián kiemelkedı eredményt elérı fiatal. Az ünnepélyes díjátadóra december 11-én került sor a megújult Babait Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A díjakat Horváth István polgármester és Csillagné Szánthó Polixéna elnök asszony adta át. Összesen 199 fı tanulót (2012-ben 163tanulót), 9 csoportot (2012-ben 11 csoportot) és 75 felkészítıt (2012-ben 79 felkészítıt) részesített jutalomban az önkormányzat, eft került kiosztásra. Az ezt megelızı évben ez az összeg eft volt. 1 Ifjúsági Koncepció / 3. Oktatás, képzés old.

2 2 II. Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás 2 A fiatalok körében az egyre jobban elterjedı pszichoaktív szerek fogyasztása okoz problémát, ehhez társulnak a pszichés tényezık, helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. A város a Kábítószerügyi Egyezetı Fórum (KEF) szakmai tanácsadó szervezet mőködtetésével és támogatásával igyekszik a meglévı problémák kezelésére megoldást, vagy prevenciós lehetıségeket keresni szeptember 25-én alakult meg a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum. A KEF 2004-ben elkészítette városi stratégiáját. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében ismét 350 eft-ot különített el a évi költségvetésben. A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 2013-ban a hagyományos tevékenységei mellett (országos és regionális konferenciákon való részvétel, Kábítószerellenes Világnap megszervezése, stb.) támogató szerepet vállalt a Szekszárdi Családterápiás Mőhely megalakulásában. A szekszárdi Családterápiás Szakmai Mőhely február 4-én alakult. A mőhely tagjai a városban, illetve a térségben családterápiával, családokkal foglalkozó szakemberek. A as év folyamán, a szakmai mőhelyen a tagok megismertették saját intézményüket, és a benne folyó szakmai munkát a többi mőhelytaggal. Így az összejöveteleket változó helyszínen, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztályán, a Városi Nevelési Tanácsadóban, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gyakorló Általános Iskolájában illetve a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálatnál tartották a szakemberek. A 2013-as évet értékelı alkalomra január 27-én, szintén a KEF támogatásával, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában került sor. A mőhelytagok egyeztették a 2014-évre tervezett mőködés szakmai kereteit, és bemutatásra került a mőhely alapító tagjai által 2013 szeptemberében létrehozott Családi Tőzhely Alapítvány. Az alapítvány célkitőzései között szerepel a családterápiás módszer népszerősítése, a képzıdı és már kiképzett szakemberek támogatása egyaránt. A kábítószer visszaszorítására vonatkozó városi stratégia érvényessége lejár. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizottsága 500 eft-ot biztosított, egy átfogó városi drogkutatás elvégzésére, mely alapja lesz az ezzel a témával foglalkozó új stratégia elkészítéséhez. A nevelési-oktatási intézmények az elmúlt évben, a felmenı rendszerben is kötelezıen bevezetett mindennapos testnevelés keretein belül civil szervezetek bevonásával igyekszik a mozgásszegény életmódot felszámolni. A különbözı sportágak megismertetésével szeretnék a diákok érdeklıdését felkelteni a sport iránt. (Judo, fitness, korcsolya, kosárlabda, kézilabda stb..) 2 Ifjúsági Koncepció / 4. Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás 12. old.

3 3 III. Érdekérvényesítés, érdekképviselet 3 A Polip Ifjúsági Egyesület, - mely mőködteti a Polip Ifjúsági Irodát -, non-profit, humán szolgáltatásokat ellátó speciális ifjúságsegítı intézmény. Az iroda része egy magyarországi információs és tanácsadói iroda hálózatnak. E hálózat koordináló és egyben érdeképviseleti szerve a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének (HAYICO), mely az európai ifjúsági irodák szövetségnek is (ERYCA) tagszervezete. Az ifjúsági iroda célja elsıdlegesen a fiatalok információs szükségeinek kielégítése és segítségnyújtás a mindennapi élet során felvetıdı problémáik megoldásában, másodsorban pedig aktivitásra, az ifjúsági részvételre késztetés. Azaz tevékenysége révén arra ösztönözni a fiatalokat, hogy cselekvı résztvevıi legyenek életük, sorsuk alakításában. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polip Ifjúsági Egyesület között 2007 májusában létrejött feladat-ellátási szerzıdés alapján az egyesület folyamatos információ és tanácsadó szolgáltatást biztosít, rendezvényeket, képzéseket szervez fiataloknak, fiatalokkal együtt. Ellátja az önkormányzat, jogszabályban meghatározott kötelezettségeit. Az iroda tevékenységi területei: Alaptevékenységek: 1. Információ-szolgáltatás - kultúra, szabadidı, koncert, kiállítás, városi programok, színház fesztiválok - tanulás, képzés, tanfolyamok; helyi, belföldi és külföldi nyelvtanfolyamok, nyelviskolák, továbbtanulási lehetıségek középiskolákban és fıiskolákon, szakképzési lehetıségek, tanfolyamok - munka; alkalmi, diákmunka, au- pair külföldi munkaalkalmak - pályázati lehetıségek diákoknak ifjúsági szervezeteket, fogyatékkal élıket, intézményeket érintı témákban - pályázatok (Fiatalok Lendületben , Egész Életen Át Tanulás Program stb.) - turisztikai szálláshelyek, osztálykirándulások - külföldi és belföldi térképek /országok/ - közérdekő címek, telefonok, internet elérhetıségek helyi és országos segítıszolgálatokról (drog, lelkisegély, stb. témakörben) - városi adatbázis a diákönkormányzati munkával foglalkozók elérhetıségérıl (DÖK segítı pedagógusok, diákvezetık) 2. Tanácsadások Pályázati forrás (TÁMOP 5.2.5/B-10/2/ Új esély, információnyújtással, tanácsadásokkal, kompetenciafejlesztéssel, szabadidıs programokkal a Tolna megyei fiatalokért! címő Európai Uniós projekt) lehetıvé tette, hogy külsıs szakemberek is segítsék a tanácsadási szolgáltatást. - Fiatalok Lendületben Program pályázati tanácsadás - Fiatalok mobilitási lehetıségei Európában tanácsadás - Jogi/diákjogi tanácsadás - Munkaerı-piaci tanácsadás - Pályaorientációs tanácsadás 3 Ifjúsági Koncepció /7. Érdekérvényesítés, érdekképviselet old.

4 4 3. Felkeresı ifjúsági munka A 2013-as évben heti rendszerességgel a Comenius Általános Iskolában közösségi és állampolgári ismeretek, illetve önkéntesség témában fejlesztették a diákokat a nem formális nevelés módszereivel. 4. Szolgáltatások - Internetkávézó 4 számítógép áll rendelkezésre (E-Magyarország Pontként és Eurodesk Partnerként is mőködik) - Fénymásolás, számítógépes szövegszerkesztés, nyomtatás, újságolvasás, beszélgetés 5. Közösségi tér (Diáktanya) A Diáktanya klub helyszínt biztosít a közösségi rendezvények megszervezésére, tanácsadások, társalgási klubok, nyelvi kurzusok, SZIFÖN és ÖKSZ találkozók, kisebb programok megtartására. 6. Programok rendezvények - Fiatalok Részvétel Közösségek Szimpózium ( ) - XIII. Tolna Megyei Diákparlament ( ) - Diákmunka Információs Nap ( ) - Nyárnyitó Buli ( ) - Demokrácia Tábor ( ) - 12 óra a játék és a sport jegyében ( ; ) - 24 órás fotóverseny ( ) - Fotókiállítás ( ) - Önkéntes felkészítés ( ) - Multikulturális Est ( ) - Záró konferencia ( ) A Fiatalok Lendületben ( ) Európai Uniós pályázati program lehetıvé tette a éves fiataloknak, hogy Európa különbözı országaiban önkéntes szolgálatot végezzenek. A Polip Ifjúsági Iroda 2000 óta küld és fogad fiatalokat. Az egyesület hálózatot mőködtet a város és kistérsége intézményei és civil szervezetei számára, hogy önkénteseket fogadjon. A hálózat tagjai: Kék Madár Alapítvány, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Szekszárd, Német Nemzetiségi Óvoda- Tolna-Mözs, Wunderland Óvoda Szekszárd. A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (SZIFÖN) képviselıtestületét a szekszárdi általános-és középiskolák diákjai választják meg. A választásokon minden Szekszárdon élı, és/vagy tanuló, éves diák indulhat. A képviselık két éves mandátummal rendelkeznek. A diákpolgármester és alpolgármesterek a már megválasztott képviselık közül kerülnek ki. A SZIFÖN célja, hogy Szekszárd városában gondoskodjon a demokratikus jogok gyakorlásának formáiról, módszereirıl az érintett korosztály számára (választások, testületi tevékenység, képviselıi munka, stb.). E feladatköre mellett ellátja Szekszárd városban élı gyermekek és fiatalok érdekképviseletét és érdekvédelmét, mindezek megvalósítása érdekében együttmőködik mindazokkal, akik segítik az alapvetı céljai elérését (diákönkormányzatok, a felnıtt önkormányzatok bizottságai, civil szervezetek, Polip Ifjúsági Iroda, Regionális Ifjúsági Iroda stb.). Az ifjúsági önkormányzat olyan programokat szervez Szekszárdon, ahol a fiatalok együtt vannak, jól érzik magukat, és mindeközben tanulnak is.

5 5 A SZIFÖN tartja a kapcsolatot más ifjúsági önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. A fiatalok részt vesznek a más által szervezett programokon, képzéseken, illetve saját rendezvényeikre visszahívják az érintetteket. A szekszárdi lakosok a médiából értesülhetnek rendezvényeikrıl, illetve azok beszámolóiról. Az önkormányzat székhelye a Polip Ifjúsági Iroda. A helyi általános és középiskolából választott képviselık kulturális programokat szerveznek és bonyolítanak le városi és megyei szinten egyaránt. Az iroda szakmai és infrastrukturális hátteret biztosít számukra a sikeres munkához. Az SZIFÖN a városnál pályázott pénzösszeggel gazdálkodva és önkéntes munka keretein belül több programot tervezett és valósított meg a 2013-as évben: 1. Farsang február 22. A diákképviselık együtt farsangoztak a megye településeirıl érkezett diákokkal. Jelmezes versenyt rendeztek és remekül érezték magukat. 2. XV. Tolna Megyei Diákparlament március (39 fı részvételével) A rendezvényen a Tolna megyében tanuló aktív diákok vettek részt, akik ismereteiket bıvítették, készségeiket fejlesztették különbözı témákban, valamint, kapcsolatokat építettek, ismeretségeket szereztek, melyeket a késıbbiekben hasznosítani tudtak diákönkormányzati munkájuk, vagy egyéb diákközéleti tevékenységük során. A délelıtt során a Polip Ifjúsági Iroda szolgáltatásait, a SZIFÖN mőködését, Ifjúsági Unió Ne légy birka! Klub feladatait ismerhették meg a résztvevık. Délután, illetve szombat délelıtt 3 szekcióban folyt a munka: A környezet tudatos szekció, Az Eredményes DÖK-ös szekció és az Eredményes képviselı szekció. A rendezvény a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat közös együttmőködésével valósult meg. 3. Nyárnyitó buli (501 fı részvételével) A rendezvényt Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnök asszonya, valamint Rábóczki Bettina Szekszárd városának diákpolgármestere nyitotta meg, és köszöntötte a kilátogatókat. A hagyományokhoz híven az elmúlt évben is 4 részbıl állt a rendezvény: Mini Civiliáda: Civil szervezeteknek, valamint informális csoportoknak nyújt bemutatkozási lehetıséget a rendezvény ideje alatt. A szervezetek, kitelepülık különbözı aktivitásokkal készültek a kilátogató fiatalok számára. Így az aktivitások közben játékos formában szerezhettek információt a fiatalok, illetve ismerhették meg az adott szervezet tevékenységét. Kitelepült szervezetek, csoportok: Polip Ifjúsági Egyesület, Európai Önkéntes Szolgálat (EVS), Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat, Önkéntes Klub Szekszárd, Európai Információs Pont, Újra Dolgozni Tolnában Egyesület, Családba élni jó Egyesület, Segíts Rajtam! Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány, Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület, Honvédség, RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat. A színpadi produkciók 14:00-17:00 óra között zajlottak. Különbözı táncos, zenés produkcióké volt a fıszerep. A fellépı együttesek: Sióagárdi Fecske Bábcsoport, Csillag Show-tánc Egyesület, ichoir, Fitt Line Sportegyesület Zumba, Iberican Táncegyesület, Alisca Slam. 20:00-22:00 óráig helyi fiatalokból álló, amatır, feltörekvı zenekarok kaptak bemutatkozási lehetıséget. A zenekarok egy elızetes jelentkezés, és pályázás útján kerültek kiválasztásra, több szempont figyelembevételével. Az évben fellépı zenekarok: MoonBreakerS, Laugh at Yourself, Rebel For Life, Samas, SONIC RISE

6 6 4. Márton napi kézmőves foglalkozás november 13. A képviselık és az önkéntesek az ıszi szünetben, a Gyermekjóléti Központban Márton napi kifestıket segítettek színezni a kicsiknek, a nagyobbakkal pedig lámpásokat készítettek a felvonulásra. 5. Mikulás nap december 7. A SZIFÖN a nagycsaládosokkal együtt közösen megajándékozták a gyerekeket egy kis édességgel és gyümölccsel. Rövid mősor keretein belül karácsonyi verseket és dalokat adtak elı táncbemutatóval főszervezve. 6. Karácsonyi jótékonykodás december 17. A képviselık és önkéntesek süteményt sütöttek a Mérey utcai idısek otthonának lakóinak. Dalokkal és táncos bemutatóval kedveskedtek a szép korúaknak. A SZIFÖN 2 évente választja meg tagjait. A választási vetélkedıt az nevelési-oktatási intézmények diákönkormányzatainak felkeresése elızi meg. A Polip Ifjúsági Egyesület, valamint a SZIFÖN egy-egy képviselıje tájékoztatja a fiatalokat a választás menetérıl és a vetélkedırıl. A vetélkedıre januárjában került sor, melynek a Civil Információs Centrum adott otthont. A választási vetélkedı arra adott lehetıséget, hogy komoly önkormányzati és városismereti feladatok megoldásával bizonyítsák a résztvevık a rátermettségüket. A városban mőködı oktatási-nevelési intézmények egy 2-3 fıbıl álló csapatot állítottak össze. Legfontosabb feladatuk az volt, hogy az elkövetkezendı 2 évre készítsenek egy programot, amit ık szeretnének megvalósítani a városban. A vetélkedın errıl is és vezetıi rátermettségükrıl is számot adott 6 szekszárdi általános- és középiskola csapata a zsőrinek. A vetélkedıt a Garay János Gimnázium csapata nyerte meg. Az elsı SZIFÖN ülésen pedig Pap Pétert a gimnázium 11. évfolyamos tanulóját választották meg diákpolgármesternek. A megalakult Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat tagjai: Pap Péter Szekszárdi Garay János Gimnázium diákpolgármester Nyikos Dániel Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tag Gerzsei Laura Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tag Szombat Lili Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola tag Csanády Luca Szekszárdi Baka István Általános Iskola tag Bártfalvi Ágota PTE- IGYK Gyakorlóiskola tag Dévény Csaba PTE- IGYK Gyakorlóiskola tag Fábián Nikoletta Szekszárdi Garay János Gimnázium tag Palotai Richárd TISZK-Bezerédj István Szakképzı Iskolai Tagintézmény tag

7 7 IV. Szabadidı, kultúra, sport 4 A Babits Mihály Kulturális Központ 2013-ban is számos programot szervezett. Az AGORA programon belül egy új épület átadására került sor május 7-én, amelyben magas színvonalú koncertek és kiállítások kerültek megrendezésre. Ezek mellett az épületet korszerősítették: 3 akadálymentesített lift üzemel, illetve bevezették a Ticketportal rendszert is. Az AGÓRA létesítménynek számos élményfunkciója van. A befogadó színházi tevékenységet az utóbbi pár évben szüneteltetni kellett, de 2013 nyár elején kiadásra került a es színházi évadra szóló mősorfüzet, ezzel jelezve, hogy a létesítményben újra megtekinthetıek lesznek színházi darabok, melyre a szekszárdi fiatalok is szép számban vásároltak bérletet. A 2013-as évben a hangversenyek továbbra is megrendezésre kerültek: neves hangszermővészek és zenekarok elıadásait hallgathatták meg az érdeklıdık különbözı események keretein belül. Ezen kívül folytatták az ifjúsági hangversenyek megszervezését is, amire nagy volt az érdeklıdés: a délelıtti elıadásra 170-en, a délutánira pedig 250 váltottak bérletet április 29-én a Fıiskola E épületében a Tánc Világnapja alkalmából nyílt napot és táncházat szerveztek. A program keretén belül bemutatkozott a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület és az Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Táncegyüttes is. A rendezvényt a Csurgó zenekar zárta. A nyílt próbákat 112 fı látogatta, a rendezvényen 95 fı vett részt. A TITITÁ-zenés, táncos interaktív rendezvényt a Gyereknapon rendezték meg május 26-án. Az esıs idı miatt a helyszín a Mővészetek Házába került át, ami sajnos kevés befogadó hellyel rendelkezik, így mindössze 59 fı vett részt rajta augusztus 24-én rendezték meg a Birtokba vesszük! Városi mővészeti csoportok bemutatóját, ahol a házban mőködı amatır mővészeti csoportok mutatkoztak be (9 csoport). A rendezvénynek a színházterem adott otthont. Az Agóra Mozi a 2013-as évben megújult, melyet a szekszárdi fiatalok nagy örömmel üdvözöltek. Augusztus 21-én kezdték meg a filmvetítést, vasárnap kivételével a hét minden napján. Már 2D-s és 3D-s filmek is megtekinthetıek, összesen az elmúlt évben 7237 fı látogatta meg a mozit. Az AGÓRA program keretein belül további gyerek- és ifjúsági programokat is szerveztek: Varázs Matiné Farsangi Játszóház, Húsvéti Játszóház és Karácsonyváró Kincsesház, versenyeket, kiállításokat, fotósorozatokat, tanfolyamokat és egészségnapokat is. A Hollós László Tolna Megyei Természetismereti Versmondó Verseny a mővelıdési ház hagyományos februári (2013. február 25.) programja, az iskolai oktatást kiegészítı, kompetenciafejlesztı tanulmányi verseny. A versenyre a megye 7 településének 14 általános iskolájából összesen 93 versenyzıt neveztek felkészítı tanáraik (38 fı). Közülük 83 fı vett részt ténylegesen a versenyen. A tervezett látogatói létszám 123 fı volt, valójában 128 fı látogatta meg a rendezvényt. 4 Ifjúsági Koncepció /6. Szabadidı, kultúra, sport old

8 8 A 43. Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat és Kiállítás a PTE-IGYK E épületének dísztermében került megrendezésre. Általános iskoláskorú gyerekek pályázhattak nevezési költség fejében. Tolna megyébıl összesen 12 általános iskola küldött be rajzokat. Összesen 223 rajzot bírált el egy háromtagú zsőri. A kiállítást május 23-án 15 órakor Adorjáni Endre szobrászmővész nyitotta meg, amelyet 120-an hallgattak meg. A kiállítást összesen 618-an látták. A Városi Majálist május 1-én rendezték meg. A rendezvény hagyományosan a város elsı nagy szabadtéri rendezvénye, amelyhez a tavalyi évben nem kapcsolódott más rendezvény, sportprogram. A helyszíne újra a városközponti, Prométheusz park volt. A programok között szerepelt: színpadi programok, meseszínház, néptánc mősor, látványsportés mozgásmővészeti bemutatók, koncertek, zenés programok, ügyességi-és kvízjátékok, kézmőves foglalkoztató, játékpark, egészségsátor, környezetvédelmi programok, játékos nyelvtanulás, kajak és amerikai futball bemutató, valamint majálisi kirakodó vásár. Közremőködık a város kiemelt mővészeti csoportjai, civil egyesületei, klubjai, iskolai szakkörei voltak. A látogatók létszáma kb fı volt. A Városi Gyereknapot május 26-án rendhagyó módon nem a megszokott helyen rendezték (Prométeusz park), hanem az újonnan átadott Agóra Mővészetek Háza körüli területen és a Szent István tér parkjában. A ház és a park köré interaktív foglalkozókat terveztek: drámapedagógiai játékokat, mozgásmővészeti bemutatókat a közönség bevonásával, népi gyermekjátékokat, kutyás játszóházat, kézmőves foglalkoztatókat és játékparkot, valamint a Mővészetek Házába egy szintén interaktív gyermekkoncertet Novák Péter és társai közremőködésével TITITÁ címmel. A Szekszárdi Szüreti Napok a város legnagyobb rendezvénye, amely 2013-ban is megrendezésre került. A rendezvény 18 helyszínen zajlott, 64 kulturális eseménnyel. Az esemény 4 napos volt szeptember én a Szüreti Napok társrendezvényeként zajlott Szekszárdon az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál, melyen 10 csoportot láttak vendégül. A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében és az Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület koordinálásával zajlott le. A csoportok maximális létszáma 35 fı volt. A kétnapos rendezvény alatt három program várta a résztvevıket: pénteken este az Örökség gálán léptek színpadra az együttesek a helyi közönség elıtt, szombaton délelıtt a Csurgó Zenekar interaktív koncertje várta a résztvevı csoportokat, majd délután a Szekszárdi Szüreti Napok szüreti felvonulásán vettek részt. A visszajelzések alapján a tavalyi évben is egy jól szervezett, színvonalas fesztiválnak lehettek részesei a rendezvényen fellépı tánccsoportok májusában új kezdeményezésként a nemzeti és helyi értékek megismerése érdekében szerettük volna elérni, hogy a város általános és középiskoláiban tanuló diákok mindegyike (az iskolai tanulmányaik során, az intézmény által szervezett keretek között) eljusson a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba és ezáltal az évek során minden egyes múzeumi egységben saját élmény útján gazdagodjon abból az értékes, egyedülálló forrásból, amellyel a múzeumi egységeink rendelkeznek. A program sikeresen indult, a félév alatt közel 1400 fı diák látogatta meg az intézményt.

9 9 A múzeum több rendezvényt is tartott diákok számára ban új célcsoportként jelentkeztek a német nemzetiségi nyelvet tanuló helyi óvodás és kisiskolás csoportok. Óvodások számára 27 alkalommal tartottak interaktív foglalkozásokat. Múzeumi órákat tartottak elsısorban a történelem, irodalom, hon- és népismeret, ritkábban a rajz-mővészettörténet iskolai tantervek tematikájához kapcsolódva. Általános iskolásoknak 30, középiskolásoknak 9 alkalommal szerveztek rendhagyó tanórát. Nagy érdeklıdés kísérte a szünidei nyári gyermekfoglalkoztató napokat, melynek keretében egy-egy hetes nyári tábort szerveztek szekszárdi általános iskolás, 9-13 éves gyerekeknek. Évtizedes hagyománya van a Tolna megyei középiskolás diákok számára hirdetett, tehetséggondozás jegyében szervezett Múzeumi szabadegyetem program sorozatnak is. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekek számára megerısítsék az olvasással kapcsolatos pozitív élményeket. Az elmúlt évben a Gyermekkönyvtárnak lehetısége nyílt a hiányzó dokumentumok pótlására, a diafilmgyőjtemény frissítésére, valamint a kötelezı olvasmányok változásait követve a példányszámok növelésére. Az Országos Könyvtári Napok évi mottója: Könyvtárak az emberi kapcsolatokért. A programsorozatban több elıadót is meghívtak a szervezık, melynek témái az ifjúság több korosztályát is megszólította: családi értékek, önismereti foglalkozások, rajzfoglalkozás, kézmővesedés, arcfestés, népdaléneklés, bővészkedés. A családok, óvodások, általános iskola alsó- és felsı tagozatosai is szép számban vettek részt a programokon. Mai mesék címmel a Gyermekkönyvtár rajzpályázatot hirdetett, melybıl 54 alkotás került kiállításra, ebbıl 14 alkotást díjaztak. A hagyományosan megszervezett nyári táboroknak kettıs célja volt: a szünidıben felügyelet biztosításával segíteni a szülıket, másrészt a könyvtár lehetıségeit megmutatva tartalmas szabadidıs elfoglaltságot biztosítani a táborozóknak. A könyvtár TÁMOP / pályázata segítette az intézményt a kitőzött célok elérésében. A projekt fı célja volt a szabadidı hasznos eltöltése az általános- és középiskolás gyermekek számára. A pályázat keretein belül 240 alkalommal 530 gyerek vehetett részt tanórán kívüli foglalkozáson: havi szakkörök, heti tehetséggondozás, témanapok (kirándulás, színházlátogatás), témahetek (tábor), versenyek, vetélkedık. Összesen hat nevelési-oktatási intézmény (4 általános iskola, 2 középiskola) tanulói vettek részt a programokban. A pályázat októberében lezárult. A Gyermekkönyvtár látogatottságát az elmúlt évben jelentısen növelte. A személyes használat 2013-ban fı volt (2012-ben fı volt). A nyitva tartást az év közbeni átszervezésnek köszönhetıen heti 5 órával növelték. A könyvtár csatlakozott a középiskolások számára bevezetett közösségi szolgálat programjához, így 2013-ban 3 fı önkéntes diák segítette a könyvtár munkáját. Szekszárd 2013-ban, immár 22. alkalommal vett részt az ország legnagyobb lakossági sportjátékában. A jelentkezı városok, lélekszámtól függıen hét kategóriában küzdöttek a Magyarország legsportosabb települése címért. Az eredetileg "Challenge Day" néven ismertté vált játékban a világon, idén - hazánkkal együtt - 50 ország városai, falvai vettek részt. A sportjáték célja, hogy felhívja az ország polgárainak és önkormányzatainak figyelmét a testmozgásra, a közösségi játékokra. A lebonyolítás lényege, hogy a játéknapon 00:00-21:00 óra között folyó küzdelemben mely településen teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest. Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelı mozgás értendı.

10 10 Szekszárd 2013-ban a Legsportosabb város címért való versengés Különdíját nyerte el. A program szerdán 00:00 órakor a Városi Sportcsarnokban kezdıdött és ott is fejezıdött be 21:00 órakor. A rendezvényt Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetıje nyitotta meg. Ezt követıen aerobik bemutató zajlott a küzdıtéren. A nap folyamán kézilabda, futball, kosárlabda villámtornák, illetve asztalitenisz mérkızések zajlottak. A változatos program tíz helyszínen, valamint a nevelési-oktatási intézményekben kínált mozgási lehetıséget a résztvevıknek. A hagyományos sportágak mellett óriási sikere volt a Zumba tánc oktatásnak. A vizes sportok közül hasonlóan a 2012-es év tapasztalataihoz kiemelendı az Óceán Könnyőbúvár Se programja, amelynek ismét nagy sikere volt, természetesen az olyan klasszikus számok mellett, mint az úszás. A évi Kihívás Napja program keretében lezajló sporteseményeken 3 óvoda, 5 általános iskola, valamint 3 középiskola diákjai és pedagógusai vettek részt, továbbá a legkülönbözıbb sportegyesületek is képviseltették magukat. Emellett, az elızı évekhez hasonlóan, a Büntetés Végrehajtási Intézet is aktív szerepet vállalt a sikerek elérésében május végén 3. alkalommal került megrendezésre a Szekszárdi Nagy Sportágválasztó. A pénteki napon az óvodák és általános, valamint középiskolák szervezetten látogattak ki a rendezvényre. 29 sportág mutatkozott be, szabadtéren és a Sportcsarnok termeiben egyaránt. A rendezvény 2. napján a kedvezıtlen idıjárás miatt a sportági bemutatók elsısorban a sportcsarnokon belülre koncentrálódtak, a szabadban őzhetı sportok közül az íjászattal, a tájfutással, az amerikai focival, valamint az extrém sportokkal volt lehetıségük ismerkedni az érdeklıdıknek. A Sportágválasztó programjai ezen a napon, -a Magyar Vöröskereszt közremőködésével véradási lehetıséggel is kiegészültek. A Magyar Úszó Szövetség kezdeményezésére Szekszárd is csatlakozott a Magyar Úszás Napja elnevezéső programjához, amely a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdıben került megrendezésre, amatır és igazolt sportolók részvételével. A program elsıdleges célja az úszás népszerősítése volt. Az országos helyszínek közös programeleme a váltóúszás volt. Az esemény apropóját a szintén ezen a napon megrendezett, balatonfüredi Európa Kupaforduló jelentette, ahol Risztov Éva, mint a 10 km-es nyíltvízi úszás londoni olimpiai bajnoka, ismét diadalmaskodott. Az Ússz együtt Risztov Évával szlogen így Szekszárdon is sokakat motivált arra, hogy a Magyar Úszás Napján medencébe ugorjon. A 2012/2013-as tanévben a szekszárdi nevelési - oktatási intézményeknek a város ismét térítésmentesen biztosította a jégkorcsolyázási lehetıséget. Az óvodák és az általános iskolák decemberétıl február végéig vehették igénybe a jégpályát. Valamennyi intézmény és tagintézménye is élt a korcsolyázási lehetıséggel. Naponta délelıttönként kb. 60 tanuló korcsolyázott az elızetes beosztás szerint. A város a jégkorcsolya használatát is ingyenesen biztosította a gyermekek részére. A délutáni és esti órákban a közönség és a jégkorong egyesületek, térítés ellenében használták a pályát. A fizetı vendégek száma a szezonban megközelítette a fıt. A versenysport területén továbbra is feladat a városban hagyományos és eredményes sportágak szinten tartása és lehetıség szerinti fejlesztése. Tiszteletben tartva a sportegyesületek önállóságát, fontos feladat mőködésük, munkájuk figyelemmel kísérése. Kiemelten fontos továbbra is a sport szakmai munka nyomon követése, ezen belül is az utánpótlás - nevelés segítése. A szabadidı eltöltésének, az egészséges életmód kialakításának lehetısége a hagyományos és új szabadidıs rendezvények megrendezésével, valamint a évi sporttámogatásokkal biztosított volt.

11 11 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2013-ban is meghirdette - a bizottság által elkülönített - Ifjúsági Keretre vonatkozó pályázatát, az egészséges életmódra nevelés, a pályakezdés és beilleszkedés, a városban lévı fiatalok és szervezetek nemzetközi kapcsolatainak építése, az európai létforma kialakításához szükséges technikák, mővelıdési formák megvalósítása céljából ban eft (2012-ben eft) volt a pályázati összeg. A bizottság 500 eft összeget a 2014-ben elkészülı új Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó kutatásra különített el. A pályázati felhívásra összesen 34 pályázat érkezett, melybıl 32-t támogatott a Bizottság. A pályázatokból az ifjúsággal foglalkozó szervezetek az alábbi programokat valósították meg: 1. A Belvárosi Ifjúságért Alapítvány rendszeresen szervez ifjúsági programokat. A pályázatból a hagyományos cserkésztábor költségeire kértek támogatást. A táborban korosztályonként felosztott csoportok, egy héten keresztül nomád körülmények között ismerkedtek a természettel és az életformával. Megvalósult programjaik: reggeli torna, kézmőves foglalkozások, beszélgetések, játékok, elıadások. A fiatalok az ún. portya keretén belül két napot a táboron kívül tölthettek, amikor bejárták a környék erdeit, helyi nevezetességeket, környezı falvakat. Valamennyi program szervezése és feladat elvégzése a fiatalok bevonásával történt (szervezés, értékelés). A táboron belül nagy hangsúlyt fektettek az önnevelésre is. (A projekten belül legfeljebb 40 fiatal vett részt, 95% szekszárdi lakos, 5% Szekszárd környéki lakos.) 2. A Nyitott Világ Alapítvány 13. alkalommal szervezte meg a középiskolások számára a nyári nyelvtábort Fadd Domboriban. Intenzív angol és német nyelvoktatás folyt, napi 8 órában. A résztvevık közül sokan középfokú nyelvvizsgára készültek. 10 nyelvtanár segítette a munkát a táborban. Összesen 70 fı volt a résztvevık száma. 3. A Fehérlófia Sportegyesület 2013-ban már 33. alkalommal szervezte meg a Tolnai Tarisznyások Környezetismereti versenyét. 190 fı nevezett a tájfutó és környezetismereti programra. A versenyzık 2-5 fıs csapatokban mérték össze tudásukat. A családi kategóriába összesen 15 csapat nevezett. A pályázati program segítségével heti egy alkalommal a Szekszárdi Baka István Általános Iskola tornaterme fogadta be a rendezvényt. 4. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete olyan hátrányos helyzető fiataloknak szervezett nyári tábort, akiknek a mindennapi életvezetéssel kapcsolatban hasznos és szórakoztató programokat tudtak kínálni. A foglalkozások interaktív jellegőek voltak, ebben a napirend (étkezés, tisztálkodás, egyéb kulturális és sport program) egészséges életmód és táplálkozás is helyet kapott. Az Egészséges vacsorák projekt keretein belül nem csak arról kaptak tájékoztatást a fiatalok, hogy mit lehet vacsorára fogyasztani, hanem el is készítették közösen az ételeket. A résztvevık a tábor letelte után negyedévente hírlevelet kapnak, amelyben felhívják az egészséges életmódra a figyelmet, tanácsokat és ötleteket adnak a megfelelı táplálkozásra vonatkozóan. 5. A Mentálhigiénés Mőhely az elmúlt évben 6. alkalommal rendezte meg az önkéntes tábort Bátaapátiban 15 fı részvételével. A táborozó gyermekek 9 12 éves korú, szociálisan hátrányos helyzető tolna megyei elsısorban szekszárdi fiatalok. A tábor elıkészítése és szervezése a Mentálhigiénés Mőhely önkéntesei által társadalmi munkában zajlottak. Az 5 nap alatt a gyermekek napi 1 1,5 órát töltöttek önkéntes tevékenységekkel, emellett szórakoztató-, és személyiségfejlesztı tréningeken vettek részt.

12 12 6.A Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület a Barátok a természetben-2 címő közösségfejlesztés fiataloknak programsorozatot felsı tagozatos általános iskolás gyermekek részére szervezte. A éves terv szerint rendszeres túrákat szerveztek Szekszárd közelében. A kirándulások egyik biztos pontja több civil szervezet által fenntartott Doromlási gátırház. Az elmúlt évekhez hasonlóan az éjszakai számháború játék 2013-ban is nagy sikert aratott. A programokon fiatal vett részt folyamatosan. 7.A Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány küldetése, hogy a fogyatékkal élı emberek társadalomba való beilleszkedését elısegítse, valamint olyan programokat szervezzenek, ahol felügyelet mellett hasznosan tudják idejüket eltölteni. Évek óta jól mőködik az alapítvány Ágyszínház programja, melynek keretein belül a kórházban fekvı kis betegek mindennapjait szeretnék felvidítani játékkal, verssel, énekkel. Emellett hetente tartottak játszóházi foglalkozásokat a kórház gyermekgyógyászati osztályán. A Másképpen Tökéletes Mobil Zenés Irodalmi Színpad lényege, hogy a segítséggel élı fiatalok együtt zenélésre hívják a vendégül látókat. (Farsang, Mikulás ünnepség, Húsvétváró) Az Útkeresık Klubja, tagjai a halmozottan hátrányos helyzető fiatalok. Fı célja a programnak, hogy segítse ıket a mindennapi élet teendıinek elvégzésében, valamint a valahová tartozás érzését is biztosítsa. Az alapítvány a fent említett programokon kívül rendszeresen szervez kirándulásokat, vetélkedıket, irodalmi és zenei foglalkozásokat, és egyéb sport, játékos és fejlesztı szabadidıs programokat. A látogatók száma programonként változó, hátrányos helyzető fiatalok száma 42 fı, önkéntes segítıbıl pedig 15 fı tevékenykedik. 8.Az Egészségért Alapítvány délutáni programjait a csellengı fiatalok részére szervezi. Szombati napokon fogadják a betérıket. Alkalmanként 8-10 gyermek vesz rész a foglalkozásokon, amelyen mindig egy-egy adott téma feldolgozása történik játékos formában: drogmegelızési és ártalomcsökkentési munkára való kiképzés, bőnmegelızés, önismeret, konfliktuskezelés, egészséges táplálkozás, illemtan, múzeumlátogatás, mozifilm megtekintés. Az alapítvány a Kortársakkal közösen a drog ellen programját általános és középiskolás fiatalok részére szervezte meg az elmúlt évben is fıs csoportokba. Céljuk az, hogy a kortársak egymástól halljanak a problémákról. A fiatalok fı feladata információval ellátni társaikat, figyelni a drogfogyasztási szokásokat, lebeszélni ıket a kipróbálásról és felvilágosítani ıket arról, hogy hogyan tudják visszautasítani a kínálatot. A csoportos foglalkozásokon belül közel 100 diákhoz jutott el közvetlenül a program. 9. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete fiatal tagjai az Artera Alapítvány meghívására Erdélybe utaztak ahol részt vettek a XIV. Míves Emberek Sokadalmán. A program július között került megrendezésre Székelyudvarhelyen. A rendezvényen a bemutatkozás mellet a tagtársak munkáinak megtekintésére is volt lehetıség. A programok a következık voltak: kiállítások, mesterség bemutatók, hungaricum és székelyföldi termékek kiállítása, házi kenyérsütés, színjátszás, koncertek. Összességében 7 napot töltöttek el Erdélyben, ahol megismerték a helyi hagyományokat, kultúrát és értékeket. A kiránduláson 16 fı vett részt.

13 13 V. Szociális ellátás 5 Az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások közül az ifjúságot érintıen az alábbi ellátási formákkal segíti a szociálisan rászorulók helyzetét. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: a gyermekek szociális helyzete alapján jogosultak gyermekétkeztetés normatív kedvezményére jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (pl. tankönyv) évente 2 alkalommal a költségvetési törvényben meghatározott összegő természetbeni támogatásra (2013. évben 5.800,- Ft/gyermek esetenként) évben 1188 gyermek részesült kedvezményben, a részükre kifizetett összeg Ft volt. (2012. évben 1163 gyermek részesült kedvezményben, a kifizetett összeg Ft volt.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat, a szociálisan rászorult felsıoktatásban résztvevık számára jelent anyagi segítséget. Összege az önkormányzati ösztöndíjrészbıl, a megyei támogatásból és az intézmény ösztöndíjrészébıl tevıdik össze. Az önkormányzat évente 6 millió forinttal járul hozzá az ösztöndíjpályázathoz. A 2012/2013. tanévben 151 fı (az elızı évben 173 fı) részesült támogatásban (a támogatás mértéke Ft/fı, mely összeget további 5000 Ft-tal a minisztérium is kiegészíti). Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. A támogatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII.21.) öh. rendelet értelmében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmankénti összege Ft értékő gyermekvédelmi Erzsébet utalvány gyermekenként, éves szinten maximum gyermekenként Ft-ig terjedhet évben Ft-ot fordított az önkormányzat ezen támogatási formára. Az önkormányzat a gyermekek nyári étkeztetését évben pályázat útján biztosította. A pályázaton Ft-ot nyert az önkormányzat (a pályázati önerı Ft volt). Összesen 350 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı fiatal kapott étkezési támogatást. A tavalyi évben az étkeztetést június 17. és augusztus 15. között a Diákétkeztetési Kft. napi egyszeri meleg ebéd elkészítésével biztosította. A Humánszolgáltató Központ gondoskodott a gyermekek felügyeletérıl és az étkeztetést követı szabadidıs program biztosításáról, melynek keretében kézmőves foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek, továbbá lehetıséget biztosítottak rajzolásra, színezésre, fejlesztı foglalkoztató kitöltésére, társasjátékozásra, logikai játékokra, olvasásra. A szociális ellátásokhoz főzıdıen kell megemlíteni a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ munkáját. Az elızı évekhez hasonlóan, ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás nyújtásával) és szervezı tevékenységgel végzett hasznos munkát az intézmény. A Központ munkatársai az idei évben is az általános feladataikon túl - iskolai szociális munka keretein belül - csoportmunkát folytattak általános iskoláskorú gyermekekkel. A Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ munkatársai 1997 óta végeznek iskolai szociális munkát /a Szekszárdi Baka István Általános Iskolában, valamint a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben/. A 2012/13-as 5 Ifjúsági Koncepció / 5. Szociális ellátás old.

14 14 tanévben tizenhat, 8-15 fıs csoportot vezetett négy szociális munkás. A csoportfoglalkozások heti, illetve kétheti rendszerességgel zajlottak (iskolai igényt és lehetıségeket figyelembe véve) az iskolákban. Idıtartamukat tekintve 45 percesek voltak a foglalkozások. Az alkalmazott módszer egységes: kiscsoportos, interaktív jellegő. A csoportfoglalkozások forgalma: 80 alkalommal 1010 fı volt. A 2013/14-es tanévre vonatkozóan az iskolai szociális munka tekintetében annyi változás történt, hogy a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészoktatási Intézményben már nem biztosít a Központ csoportfoglalkozásokat, de heti rendszerességgel ügyeletet igen. A Gyermekjóléti Szolgálat 2005-ben vált Központtá, azóta a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (1997. évi XXXI. törvény) 40. (3) bekezdésben elıírt négy speciális feladatot is ellátja: kórházi szociális munka utcai és lakótelepi szociális munka kapcsolattartási ügyelet készenléti szolgáltatás A kórházi szociális munkát, preventív jelleggel a gyermekosztályon és a szülészetinıgyógyászati osztályon végzi egy koordinációs munkatárs. A Központ munkatársa kéthetente rendszeres kapcsolatot tart a kórház munkatársaival, a kórházban dolgozó szociális munkásokkal. 48 esetben közvetítettek az egészségügyi ellátórendszer és az ügyfelek között. Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét utcán töltı gyerekek támogatása, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. Két munkatárs végez a Központban egyéb általános feladatain túlmenıen utcai és lakótelepi szociális munkát. Tavasztól ıszig a csellengı gyermekek nyomon követése is a feladatuk. Éjszakai ügyelet összesen 15 alkalommal valósult meg, 387 fıt tájékoztattak a Központ szolgáltatásairól, programjairól. A nappali ügyelet 16 alkalommal valósult meg, 62 fıvel kerültek kapcsolatba a munkatársak, ezen kívül 3 alkalommal érkezett lakossági bejelentés. A 2013-as évben új programként jelent meg kettı rajzpályázat ( Együtt a család és Álmaim Karácsonya ), amelyekre összesen 218 nevezés érkezett, és ezekbıl 46 pályamunkát díjazott a zsőri. A másik új program a Tudós születik vetélkedı, mely a Humánszolgáltató Központ épületében és a város általános iskoláiban került meghirdetésre. A vetélkedı lényege, hogy hétrıl hétre különbözı témakörökhöz kapcsolódva fogalmazódtak meg kettı korcsoportban (7-11 évesek és évesek) a kérdések. Erre a vetélkedıre 63 gyermek nevezett. Ezen túlmenıen pedig rendszeresen programokat szerveztek a településen élı gyermekek számára, mint: Városi Bölcsıdei Gyermeknap (50 fı), VIP Klub (7 program 113 fı) es évben a Gyermekjóléti Központ, a Városi Rendırkapitányság, a RÉV és IFU közösen megszervezte az Epszilon programsorozatot, melyen a 2013-as évben összesen 229 gyermek vett részt. A programsorozat szervezését tervezik a 2014-as évben is. Az utcai és lakótelepi szociális munka keretében összesen 54 program valósult meg, mely során 970 fıt tudtak elérni. A kapcsolattartási ügyelet továbbra is folyamatos ban felügyelt kapcsolattartások száma 12 volt, melyeket szinte minden esetben mediáció elızött meg. A mediációs szolgáltatást 21 alkalommal vették igénybe, 28 gyermeket érintett. Készenléti szolgáltatás lényege, hogy a Központ a hét minden napján, 24 órán keresztül telefonos elérhetıséget biztosít. A 06/ es számon bárki (ügyfél, munkatárs, egyéb állampolgár stb.) elérheti a Központot, ha segítségre van szüksége, vagy a felmerülı problémájára nem tudja, nem ismeri a választ as évben 128 hívás érkezett az ügyeletes telefonra.

15 as év nyári szünetében havonta egy-egy héten keresztül nyári napközit hirdetett a Központ ingyen, a város és a társult települések gyermekei számára. A nyári napközi alkalmával különbözı foglalkozások, kirándulások kerültek megszervezésre reggel 8.00 órától délután óráig. Ezen a programsorozaton naponta gyermek vett részt, így a három hét alatt összesen 286 gyermek. Ezen kívül a 2013-as év nyarán a Nyári gyermekétkeztetés szervezésében, lebonyolításában vett részt a Központ. VI. Nemzetközi kapcsolatok 6 A nevelési - oktatási intézmények részérıl lehetıség nyílik nemzetközi kapcsolatok létrehozására, bıvítésére, a meglévı kapcsolatok fenntartására az Európai Uniós pályázatok révén. Ezekkel a pályázatokkal élnek is az intézmények, megteremtve ezzel hosszabb távra is az európai, nemzetközi együttmőködéseket. Ezen kapcsolatok létrejötte lehet alapja iskolák közötti partnerkapcsolatoknak is. A civil szervezetek (sport,- ifjúsági és kulturális) által is számos fiatal számára nyílik lehetıség arra, hogy külföldi rendezvényeken, megmérettetéseken vegyenek részt. Mindezen programok lehetıséget nyújtanak a közös tapasztalatcserére, egymás kultúrájának mély és hathatós megismerésére, az idegen nyelv gyakorlására. Kérem a Tisztelt Közgyőlést a tájékoztató megtárgyalására. Szekszárd, 2014 április 18. Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke 6 Ifjúsági Koncepció /9. Nemzetközi kapcsolatok old

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi munkaterve Január Az óvodák nyári nyitva tartásának ütemterve Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2012. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Baka I. Általános Iskola VI. 384/2012. (Nem pályázati adatlapon nyújtották be a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 32/2002. (II.28.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta a város Ifjúsági

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta a város

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta a város

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D. Részletes program óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T É R Felelıs:

XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D. Részletes program óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T É R Felelıs: XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D Részletes program I. Sportcsarnok 2010. május 18.(kedd éjféltıl) - 0. 00 óra Ünnepélyes megnyitó - 0. 10 óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat. Módosítás II. Módosított I. Módosított II.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat. Módosítás II. Módosított I. Módosított II. 19. melléklet Sorszám Pályázat címe és fıbb adatai Pályázott összeg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Önerı Módosítás I. Módosított I. Módosítás II. Módosított II. Elnyert támogatás 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. XXIV. KIHÍVÁS NAPJA Szekszárd 2015. május 20. Részletes program Sportcsarnok Szekszárdi Sportközpont NKft. 2015. május 20-án, szerdán, 00:00 órától: 00.00 óra Ünnepélyes megnyitó 0.30 óra Kézilabda és

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység Összes elosztható keret: 1.100.000.- Elnyerhetı támogatás mértéke: 20.000. - 120.000.- Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására 2013. Sorszám 1.* 2. 3. 4. 5. 6. Iktatószám 323/2013. 352/2013.

Részletesebben

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárd M. Jogú Város Humán Bizottsága S Z E K S Z Á R D Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Határozati javaslat. 2. A Bizottság megköszöni az egyesület 2013. évi munkáját és a 2014. évi tervek megvalósításához sok sikert kíván.

Határozati javaslat. 2. A Bizottság megköszöni az egyesület 2013. évi munkáját és a 2014. évi tervek megvalósításához sok sikert kíván. Határozati javaslat Tárgy: A Polip Ifjúsági Egyesület 2013. évi mőködése és 2014. évi terveinek bemutatása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Polip Ifjúsági Egyesület

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régió www.maltai.hu VELED ÉRTED PROJEKT VELED ÉRTED PROJEKT 2008/2009. Célcsoport: a szabadidejüket a gyıri a plázákban, vagy azok környékén töltı

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Tolna Megye Bőnmegelızési programok, rendezvények 2011. év. Program

Tolna Megye Bőnmegelızési programok, rendezvények 2011. év. Program Tolna Megye Bőnmegelızési programok, rendezvények 2011. év 1. számú melléklet SszTelepülés idıpontja,rendszeressége,gyakorisága társközség indítója, szervezıje megnevezése helye 1. Készségfejlesztı csoport

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130.

Határozati javaslat. Comenius családi sportnapok. 250.000 Ft 200.000 Ft 900.000 Ft. 1.150.000 Ft. 100.000 Ft 770.000 Ft 90.000 Ft 130. Határozati javaslat Tárgy : Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálására I. SSz. Iktató szám/pályázó neve Pályázat címe Projekt összköltsége/ 1. VI.331/2014 A keresztény Nevelésért Alapítvány 2. VI.333/2014

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE 2011. évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62.

ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 2. Az Alapítvány neve: Kovács Kinga Emlékalapítvány. 3. Az Alapítvány székhelye: 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u.62. ALAPÍTÓ OKIRAT (Kivonat) 1. Az alapítók neve, lakcíme: Kovács Lajos 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. Kovács Lajosné született Farkas Mária 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62. 2. Az Alapítvány

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.)

Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július szeptember 30.) Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejő bizottsági határozatok végrehajtásáról (2012. július 1.-2012. szeptember 30.) 100/2012. (VII.2.) HB határozat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálása

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a 2016. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának támogatására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben