ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!"

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: / ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület április 26-i ülésére Tárgy: javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 80. -a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet elıírásai szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartása alá tartozó intézményeinek a számvitelrıl szóló évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint, a tárgyévet követıen költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag elıírt nyomtatvány garnitúrák őrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott számítástechnikai program segítségével elıállított adathordozón az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit az Önkormányzatnak megküldtek. Az elıírt tartalmi és formai ellenırzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen elıterjesztés táblái: az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetıek. A évre a Képviselı-testület eft költségvetési fıösszeget hagyott jóvá. Ez az az évközi változások során eft növekménnyel eft-ra módosult. A évi bevételeink és finanszírozási mőveleteink összege eft, a módosított 98,9 %-a. Ebbıl: az Önkormányzat mőködési bevétele eft, az összes bevétel 78,3 % -a; a mőködési bevételeken belül eft-ot (6,9 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei; az Önkormányzat felhalmozási bevétele eft, az összes bevétel 21,7 % -a volt, melybıl eft fejlesztési célú kötvénykibocsátásból adódik. A Polgármesteri Hivatal bevételi a eft, teljesülése eft (100,8 %). Az intézmények esetében az eft, a teljesülés eft. Az intézményeknél megjelenı hiány oka részben a eft összegben fennálló, az intézményeknek járó kiutalatlan támogatás. Az intézmények többségénél gondot okoz a saját bevételek terv adatainak teljesítése, mivel bevételt termelı tevékenységüket általában jogszabályban meghatározott keretek és térítési díjak alapján végzik. A Polgármesteri Hivatal 1

2 esetében az iparőzési adóból befolyt bevétel maradt el jelentısen a tervezettıl, amit a más adónemeken teljesített bevételi többlet ellensúlyozott, így összességében eft adótöbblet keletkezett. A évben kiadásaink és finanszírozási mőveleteink összege eft, a módosított 70,7 %-a. Ebbıl: az Önkormányzat mőködési kiadásai eft-ot, az összes kiadás 94,8 %-át; a mőködési kiadásokon belül az intézményhálózat mőködési kiadása eft, mely az összes mőködési kiadás 57,4 %-a; az Önkormányzat fejlesztési kiadásai eft-ot, az összes kiadás 5,2 %-át tették ki. A módosított kiadási eft, teljesítése eft. A Polgármesteri Hivatal kiadási módosított a eft, melybıl eft teljesült. Az intézmények kiadási a eft, ebbıl eft teljesült. (2011. évi teljesítési adatokat a rendelet-tervezet 1-7. sz. mellékletei tartalmazzák.) Az Önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete január 1-én eft, záró pénzkészlete december 31-én eft volt. Önkormányzati szinten összesen eft helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melybıl intézményi helyesbített pénzmaradvány eft, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft. Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A korábbi évektıl eltérıen a reális tervezés és a gondos gazdálkodás következtében az önálló intézmények egy kivételével szabad pénzmaradvánnyal zártak. Egy intézmény esetében a pozitív pénzmaradvány nem fedezi az áthúzódó kiadásokat, a túllépés összege 287 e Ft. A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó eft alulfinanszírozás. A évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség eft. A helyesbített pénzmaradványból eft a kisebbségek beszámolóiban szereplı összeg. Így a PMH áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezetére eft maradt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentkezı, évrıl áthúzódó kötelezettség eft, melyre teljes egészében a Hivatal pénzmaradványa fedezetet nyújt. eft december 31-én kiegyenlítetlen szállítói számlák és áthúzódó szerzıdéses kötelezettség Fejlesztési célú kötvény Szakrendelı felújítása Pozsonyi úti rendelı felújítása Összesen

3 Az áthúzódó kötelezettségvállalások között nem szerepeltetjük az ÁNTSZ IV. XV. kerületi Intézete részére korábban helyiség kialakítás támogatásaként szerepeltetett összeget (5 000 eft), mivel az ÁNTSZ szervezeti átalakítása miatt a támogatás célja megszőnt. Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány összegébıl eft-ot vonjunk el. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minıségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezıtlenül. Az Önkormányzat által szabadon felhasználható eft-ot beruházási-fejlesztési célokra kívánjuk felhasználni. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetıit továbbra is ösztönözni kell a takarékos gazdálkodásra, a pontos tervezésre. Kiemelt tekintettel arra, hogy a kiadási nem jár felhasználási kötelezettséggel, valamint hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A mellékletekben szereplı táblázatok kitöltése az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények beszámolói, valamint a Polgármesteri Hivatal könyvelési adatai alapján történt. 3

4 BEVÉTELEK I. Intézményi mőködési bevételek 1. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei Eredeti Módosított Intézmények Karinthy F. ÁMK ,69 Ady E. MK ,9 Szociális Foglalkoztató ,6 Szociális és Eü. Intézmény ,2 Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház ,1 Gazdasági Intézmény és intézményei ,1 Intézmények összesen ,0 (részletes bemutatása rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet) A Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó többcélú intézmény mely ellát bölcsıdei, óvodai és iskolai, valamint közmővelıdési feladatokat évi bevétele az alábbiak szerint alakult. Saját bevételét 102,2 %-ra teljesítette. A bevételeik legnagyobb részét, mintegy 60 %-át az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése teszi ki. Saját bevételeik másik része az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékébıl tevıdött össze, fıként különbözı rendezvényekbıl (pl. Alma koncert, HOBO est, különféle kiállítások, stb.). A saját bevételek ának túlteljesítése egyrészt az étkezési térítési díjak árának emelkedésébıl (2011 szeptemberében 4,9 %-os), másrészt a közmővelıdési csoport bevétel-orientált munkavégzésébıl, a bevételi lehetıségek körének bıvítésébıl és annak realizálásából adódott. Az Ady Endre Mővelıdési Központ feladata az egyes kultúraterületek, mint a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítését és fejlesztését szolgáló közmővelıdési gyakorlat formáinak megvalósítása. Keretei között mőködik az Újpest Galéria, az Újpest Színház, valamint az Újpesti Helytörténeti Győjtemény. Támogatja az alkotó mővelıdési közösségeket. Jelentıs szerepet vállal az iskolarendszeren kívüli öntevékeny- és szakképzı tanfolyamok szervezésében. Az intézmény a saját bevételeit 98,9 %-ra teljesítette. A legtöbb bevételt az alap-szakfeladat, a közmővelıdési tevékenységek (klubok, körök, sorozatrendezvények) hozta. A kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szakfeladaton a bevétel teljesítése 66,3 %. 4

5 Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója feladata a megváltozott munkaképességő, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése, és ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerı piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzető emberek foglalkoztatásának megszervezése. Az intézménynél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik: munka-rehabilitáció és a fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás. Alaptevékenysége keretein belül elsısorban raktári kisegítı munkát végzenek, pl. különbözı kis tömegő darabáruk címkézése, pántolása, csomagolása, fóliázása, egységcsomagba foglalása. Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoportjuk rendszeresen végez munkát külsı helyszínen. A GE HUNGARY Kft.-vel megújult üzleti kapcsolatuk révén újból ellátnak újrahasznosítási munkákat (pl. kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, stb.). Sikeres próbamunkájuk révén visszakerült az üvegvágási munkák egy része is. A termelés 6 db nagyrészt saját erıbıl helyreállított üvegvágógépük ismételt üzembe helyezésével a III. negyedévtıl folyamatosnak mondható. Adott technikai lehetıségeik, valamint nyugdíjazás miatt konkrét nyomdatechnikát igénylı tevékenységeket már nem tudtak vállalni. Külsı megrendelık részére könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok kötését, díszdobozok, papírtáskák hajtogatását, különféle termékek csomagolását, borítékolását, etikettezését továbbra is saját munkaerı foglalkoztatásával oldják meg. Saját bevételi tervüket 99,6 %-ra teljesítették. Az Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (SZEI) alaprendeltetésként gondoskodik a kerület szociális és egészségügyi alapellátásával összefüggı költségvetési gazdálkodási feladatok ellátásáról. Az egészségügyi tevékenységet az OEP, a szociális tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza. Az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott intézményi feladatok: ügyeleti szolgálat, védınıi szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat és fogorvosi szolgálat. Az Önkormányzat által finanszírozott intézményi feladatok: családsegítés - adósságkezelési szolgáltatás, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás, idıskorúak átmeneti ellátása, szociális étkeztetés, gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, valamint egészségnevelési feladatok. A SZEI pályázati, valamint önkormányzati támogatásból mőködteti a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, mely 55 rászorult ellátását biztosítja. Az intézmény és a feladatok finanszírozása háromcsatornás. Eredeti bevételi tervük 29 %-át szerzıdések alapján az OEP, 57 %-át a IV. kerület Újpest Önkormányzata, míg 14 %-át az egyéb intézményi bevételek adják. 5

6 Az OEP pénzeszközök normatív módon érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatnak fel. Az OEP támogatás csupán a személyi juttatások összegét fedezi, a feladat ellátásával kapcsolatos egyéb költségek fedezetére önkormányzati támogatás szükséges. A SZEI saját bevételét 97,2 %-ra teljesítette. A Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv illetékességén és hatáskörén belül ellátja a saját és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek (bölcsıdék, óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, a mőszaki feladatokkal, az Önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolással, a számvitellel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatokat. Saját bevételét 101,1 %-ra teljesítette. 2. Polgármesteri Hivatal intézményi mőködési bevételei a) Alaptevékenység bevételei aa) Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek Eredeti Módosított Szabálysértések befizetése ,6 Telepengedélyek kiadása ,0 Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj ,0 Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj ,8 Hatósági eljárási igazgatási díj ,0 Házasságkötési díj Összesen ,9 6

7 ab) Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Eredeti Módosított Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjak ,1 Egyéb sajátos bevételek (közbeszerzés, jóváírások) Egyéb bevételek összesen ,5 ac) Egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított Közterület használati díjak Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele ,1 Gondozási díj Üdülési díj DHK Kötbér, egyéb kártérítés (bankgarancia) ,8 Bevételek összesen ,6 ad) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele eft, teljesítése eft. b) Kamatbevételek Eredeti Módosított Ingatlan értékesítési kamat Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata ,5 Kamatbevételek összesen ,0 c) ÁFA bevétel Eredeti Módosított Teljesítés Index % ÁFA bevételek összesen ,8 7

8 II. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei a) Helyi adóbevételek Eredeti Módosított Építményadó ,0 Telekadó ,0 Kommunális adó ,0 Összesen ,0 Iparőzési adó ,2 Idegenforgalmi adó ,0 Helyi adók összesen ,5 (megjelenése rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet) Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett: A kintlévıségek beszedésére irányuló db intézkedés során tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen eft adóhátralék beszedésére került sor. Budapest Fıváros Kormányhivatal Földhivatalától egyedi megállapodás útján beszerzett földkönyvi adatszolgáltatásból lefolytatott ellenırzésekbıl, valamint a benyújtott bevallások elévülési idın belüli egyszerősített ellenırzésébıl eft építményadó fizetési kötelezettséget, eft telekadó fizetési kötelezettséget, valamint eft magánszemélyek kommunális adója kötelezettséget, azaz összesen eft adófizetési kötelezettséget állapított meg. Ezek beszedése folyamatosan történik. Az építményadó bevételeket növelte továbbá helyi rendeletünk tıl hatályos módosításának az a rendelkezése, miszerint a korábban a lakásokra kiterjedı mentességet újra csak a magánszemélyek tulajdonát képezı lakásokra állapította meg, így a nem magán személyek lakástulajdona ismét adókötelessé vált. Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a legnagyobb adóbeszedésre kötelezett évre áthúzódó befizetésének következménye. b) Átengedett központi adók Eredeti Módosított Index Teljesítés % SZJA helyben maradó része ,0 Gépjármőadó ,0 Átengedett egyéb központi adók Átengedett adók összesen ,5 (megjelenése a rendelet-tervezet 1/a. sz. mellékletében) 8

9 A gépjármőadó bevételek eredeti hoz viszonyított alulteljesítésének egyik oka, hogy a gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a évi költségvetés tervezése a évi teljesítés alapján történt. Az eltérés másik oka visszavezethetı a gépjármő forgalmazás helyzetének köztudomású romlására, amely alapján a kerületünkben lévı gépjármővek átlagos életkora növekedett. A hivatkozott hatályos Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjármővek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében is csökkenhet a gépjármőadó bevétel. c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított Adókhoz kapcs. pótlékok bírságok ,8 Építésügyi, körny. védelmi bírság ,9 Helyszíni és szab.sértési bírság Talajterhelési díj 246 Önk-i lakások lakbér ,5 Önk-i egyéb helyiség bérbeadása ,9 Parkolóhely megváltás Egyéb sajátos bevételek Közterület-használati díj Összesen (megjelenése a rendelet-tervezet 1/a. sz. mellékletében) III. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Eredeti Módosított Normatív hozzájárulás ,0 Központosított támogatások ,0 Normatív kötött támogatások ,0 Egyéb központi támogatás ,0 Költségvetési támogatás összesen ,0 (megjelenése a rendelet-tervezet 1., 1/a., 1/b. sz. mellékletében) 9

10 A közszolgálati dolgozók az év folyamán bérkompenzációban részesültek (egyéb központi támogatás). A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több esetben sikerrel pályáztak különféle kötött felhasználású támogatásokra: - Prémium Évek program, - közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, - nyári gyermekétkeztetés, - Testnevelés Tagozatos Általános iskola sportpálya kialakítás. IV. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított Ingatlan értékesítés ,8 Intézmények bevételei ,5 Összesen ,0 (megjelenése a rendelet-tervezet 1/b., 2. sz. mellékletében) 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (felúj. alap igénybevétele) Eredeti Módosított ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei : Eredeti Módosított Osztalék bevételek ,0 Ebbıl: - OTP ÉMÁSZ Telekom MOL 0 - Forrás 96 Összesen ,0 10

11 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek mindösszesen , módosításhoz viszonyítva 45,6 %-ban teljesültek. (megjelenése a rendelet-tervezet 1/b. sz. mellékletében) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékő bevételek a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított Szociális Foglalkoztató ,0% Gazdasági Intézmény ,0% ÁMK ,1% Ady MK ,2% Összesen ,7% b.) Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított Fıvárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához ,0 Saját intézménytıl átvett (Piac) ,1 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása ,2 TÁMOP / Kompetenciaalapú oktatás ,7 FHSZ jelzırendszeres házi segítségnyújtás ,2 KSH népszámlálás ,0 Drog-prevenciós pályázat ,0 Segélyek ,0 Polgármesteri Hivatal mindösszesen ,8 (megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében) 11

12 2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök Eredeti Módosított SZEI OEP finanszírozás ,9 (megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében) Az OEP pénzeszközök normatív, valamint elszámolás alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatok mőködési kiadásaihoz használhatnak fel. 3. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított FHSZ jelzırendszeres házi segítségnyújtás ,0 Otthonteremtési támogatás 600 KMOP /B_2. óvodai EU pályázat KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı - Új Fıtér ,0 KMOP Mindenki számára hozzáférhetı közszolgáltatások ,0 Az Önkormányzat folyamatban lévı európai uniós pályázatai a Kiegészítı melléklet szöveges részében kerülnek bemutatásra. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Újpesti Cseriti számlájára adományként befolyt összeg eft. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 53 eft támogatást kapott a Horvát Kormánytól. 12

13 VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti Módosított Kölcsönök visszatérülése ,6 A közalkalmazottaknak és köztisztviselıknek lakásvásárlásra, illetve korszerősítésre nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsön visszafizetése. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele évi ktg.vetésbe beállított évi Módosított évi felhasználás Intézmények Polgármesteri Hivatal Kisebbségek évi pénzmaradvány összesen Az intézményeknél a évi eft pénzmaradvány felhasználás összetétele a következı: Intézmény megnevezése évi Felhasználás Eltérés Ady ÁMK G. I SZEI Szociális Foglalkoztató UGYIH Intézmények összesen

14 IX. Kisebbségi önkormányzatok bevételei Roma Német Horvát Román Örmény Lengyel Saját bevételek Átvett pe Bevételek Bolgár Görög Ruszin Szlovák Szerb Ukrán Össz. Saját bevételek Átvett pe Bevételek (megjelenése a rendelet-tervezet 8. sz. mellékletében) X évi korrigált pénzmaradvány A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi alulfinanszírozások összegét, valamint a visszafizetendı normatív állami támogatás összegét. Az intézmények korrigált pénzmaradványát részletesen a 13. sz. melléklet tartalmazza. Az intézményi módosított (az alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a 14. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 15. sz. melléklet tartalmazza. Az elıterjesztı javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az intézmények mőködıképességének biztosítása érdekében a évi alulfinanszírozások összegét a Polgármesteri Hivatal utalja át. Az intézmények pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult: évi helyesbített pénzmaradvány Túlfinanszírozás Alulfinanszírozás Pénzmaradványt terhelı elvonás Állami tám. visszafizetés évi módosított ( ) Intézmények Polgárm.-i Hivatal Összesen

15 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány Elvonásra javasolt pénzmaradvány Negatív pénzmaradvány Összesen Óvodák Iskolák Egyéb oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen Piac G. I. Központ Bölcsıdék Gazdasági Intézmény mindösszesen Ady Endre MK Szociális Foglalkoztató SZEI UGYIH Karinthy ÁMK Intézmények mindösszesen A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa megegyezik a bankszámlájukon lévı összeggel az alábbiak szerint: Roma Német Horvát Román Örmény Lengyel Bolgár Görög Ruszin Szlovák Szerb Ukrán 34 eft eft eft eft 30 eft eft eft eft 818 eft eft eft eft 15

16 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai Eredeti Módosított Iskolák - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelı járulékok ,8 - dologi kiadások ,6 - pénzeszköz átadás ,0 - egyéb támogatás 5 - ellátottak támogatása ,0 - felújítás ,0 - felhalmozás ,5 Kiadások összesen ,3 Óvodák - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelı járulékok ,1 - dologi kiadások ,7 - pénzeszköz átadás ,0 - felújítás ,0 - felhalmozás ,3 Kiadások összesen ,4 G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi juttatások ,2 - munkaadókat terhelı járulékok ,9 - dologi kiadások ,5 - pénzeszköz átadás ,0 - felújítás ,8 - felhalmozás ,0 Kiadások összesen ,8 G. I. mindösszesen ,7 Ady MK - személyi juttatások ,6 - munkaadókat terhelı járulékok ,6 - dologi kiadások ,8 - pénzeszköz átadás ,2 - felújítás ,0 - felhalmozás ,2 Kiadások összesen ,4 16

17 Szociális Foglalkoztató - személyi juttatások ,8 - munkaadókat terhelı járulékok ,4 - dologi kiadások ,5 - felújítás ,1 - felhalmozás Kiadások összesen ,8 SZEI - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelı járulékok ,7 - dologi kiadások ,7 - ellátottak támogatása ,8 - felújítás ,5 - felhalmozás ,6 - hitelek, egyéb kötelezettség 916 Kiadások összesen ,2 UGYIH - személyi juttatások ,0 - munkaadókat terhelı járulékok ,3 - dologi kiadások ,9 - felújítás ,0 - felhalmozás ,3 Kiadások összesen ,4 Karinthy ÁMK - személyi juttatások ,6 - munkaadókat terhelı járulékok ,5 - dologi kiadások ,7 - felújítás ,9 - felhalmozás ,9 Kiadások összesen ,0 Intézményi kiadások mindösszesen ,4 Az intézmények gazdálkodására egész évben a takarékosság volt jellemzı, kiadási aikat nem lépték át. Az intézményi részletes beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetıek a Költségvetési Osztályon. (megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében) 17

18 2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési kiadások a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok Eredeti Módosított Alapilletmény ,3 Illetménykiegészítések Nyelvpótlék ,6 Egyéb kötelezı illetménypótlékok ,0 Egyéb feltételtıl függı pótlékok Teljes munkaidıben fogl. rendszeres szem. jutt. összesen ,5 Részmunkaidıben fogl. rendszeres szem. jutt Rendszeres szem. jutt. összesen ,0 Jutalom (normatív) ,0 Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, helyettesítési díj ,2 Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások ,4 Teljes munkaidıben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen ,8 Részmunkaidıben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt Munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen ,5 Végkielégítés ,7 Jubileumi jutalom ,8 Biztosítási díjak ,5 Egyéb sajátos jutt ,8 Teljes munkaidıben fogl. sajátos jutt. összesen ,3 Részmunkaidıben fogl. sajátos jutt. összesen 414 Foglalkoztatottak sajátos jutt. összesen ,9 Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg. térítés Étkezési hozzájárulás ,5 Egyéb ktg. térítés és hozzájárulás ,1 Teljes munkaidıben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen ,5 Részm.idıben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen

19 Személyhez kapcs. ktg. térítés összesen ,0 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális juttatásai ,5 Teljes munkaidıben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen ,4 Részmunkaidıben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen Nem rendszeres személyi juttatások összesen ,0 Állományba nem tartozók juttatásai ,6 Személyi juttatások összesen ,3 Járulékok ,2 Az elmúlt év folyamán több alkalommal kaptunk személyi juttatásokra pótot a Magyar Államkincstártól, illetve a KSH-tól: a közalkalmazottak és köztisztviselık bérkompenzációja; a 2011 októberében lefolytatott népszámlálás. A rendszeres személyi juttatásokra tervezett összeg elegendınek bizonyult az év folyamán. b) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai Eredeti Módosított Gyógyszerbeszerzés ,0 Irodaszer, nyomtatvány ,5 Könyv ,1 Folyóirat ,3 Egyéb információhordozó ,0 Tüzelıanyag 13 Hajtó- és kenıanyag ,4 Szakmai anyagok ,2 Kis értékő tárgyi eszk ,2 Munka-, védıruha ,8 Egyéb anyagbeszerzés ,6 Készlet beszerzés összesen ,7 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,3 Adatátviteli célú távközlési díjak ,9 Egyéb komm. szolg ,7 Kommunikációs szolgáltatások összesen ,4 19

20 Vásárolt élelmezés ,9 Bérleti és lízingdíjak ,0 Szállítás ,1 Gázenergia ,6 Villamosenergia ,0 Távhı- és melegvíz ,1 Víz és csatornadíjak ,9 Karbantartás, kisjavítás ,1 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg ,5 Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülre ,0 Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülre 305 Pénzügyi szolgáltatások ,5 Szolgáltatási kiadások összesen ,3 Vásárolt közszolgáltatások ,2 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja ,0 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése ,1 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef. 100 ÁFA összesen ,4 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,5 Reklám ,0 Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen ,0 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,3 Egyéb dologi kiadások ,2 Dologi kiadások összesen ,7 Egyéb befiz. kötelezettség ,8 Különféle ktg. vetési befizetések összesen ,8 Munkáltató által fizetett SZJA ,4 Helyi adók, egyéb díjak ,3 Díjak, egyéb befizetések ,1 Adók, díjak összesen ,6 Kamat kiadások ÁHT-n kívülre ,8 Egyéb folyó kiadások összesen ,8 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen ,1 20

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben