ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!"

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: / ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület április 26-i ülésére Tárgy: javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 80. -a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet elıírásai szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartása alá tartozó intézményeinek a számvitelrıl szóló évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint, a tárgyévet követıen költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag elıírt nyomtatvány garnitúrák őrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott számítástechnikai program segítségével elıállított adathordozón az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit az Önkormányzatnak megküldtek. Az elıírt tartalmi és formai ellenırzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen elıterjesztés táblái: az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetıek. A évre a Képviselı-testület eft költségvetési fıösszeget hagyott jóvá. Ez az az évközi változások során eft növekménnyel eft-ra módosult. A évi bevételeink és finanszírozási mőveleteink összege eft, a módosított 98,9 %-a. Ebbıl: az Önkormányzat mőködési bevétele eft, az összes bevétel 78,3 % -a; a mőködési bevételeken belül eft-ot (6,9 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei; az Önkormányzat felhalmozási bevétele eft, az összes bevétel 21,7 % -a volt, melybıl eft fejlesztési célú kötvénykibocsátásból adódik. A Polgármesteri Hivatal bevételi a eft, teljesülése eft (100,8 %). Az intézmények esetében az eft, a teljesülés eft. Az intézményeknél megjelenı hiány oka részben a eft összegben fennálló, az intézményeknek járó kiutalatlan támogatás. Az intézmények többségénél gondot okoz a saját bevételek terv adatainak teljesítése, mivel bevételt termelı tevékenységüket általában jogszabályban meghatározott keretek és térítési díjak alapján végzik. A Polgármesteri Hivatal 1

2 esetében az iparőzési adóból befolyt bevétel maradt el jelentısen a tervezettıl, amit a más adónemeken teljesített bevételi többlet ellensúlyozott, így összességében eft adótöbblet keletkezett. A évben kiadásaink és finanszírozási mőveleteink összege eft, a módosított 70,7 %-a. Ebbıl: az Önkormányzat mőködési kiadásai eft-ot, az összes kiadás 94,8 %-át; a mőködési kiadásokon belül az intézményhálózat mőködési kiadása eft, mely az összes mőködési kiadás 57,4 %-a; az Önkormányzat fejlesztési kiadásai eft-ot, az összes kiadás 5,2 %-át tették ki. A módosított kiadási eft, teljesítése eft. A Polgármesteri Hivatal kiadási módosított a eft, melybıl eft teljesült. Az intézmények kiadási a eft, ebbıl eft teljesült. (2011. évi teljesítési adatokat a rendelet-tervezet 1-7. sz. mellékletei tartalmazzák.) Az Önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete január 1-én eft, záró pénzkészlete december 31-én eft volt. Önkormányzati szinten összesen eft helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melybıl intézményi helyesbített pénzmaradvány eft, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft. Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A korábbi évektıl eltérıen a reális tervezés és a gondos gazdálkodás következtében az önálló intézmények egy kivételével szabad pénzmaradvánnyal zártak. Egy intézmény esetében a pozitív pénzmaradvány nem fedezi az áthúzódó kiadásokat, a túllépés összege 287 e Ft. A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa eft, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó eft alulfinanszírozás. A évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség eft. A helyesbített pénzmaradványból eft a kisebbségek beszámolóiban szereplı összeg. Így a PMH áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezetére eft maradt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentkezı, évrıl áthúzódó kötelezettség eft, melyre teljes egészében a Hivatal pénzmaradványa fedezetet nyújt. eft december 31-én kiegyenlítetlen szállítói számlák és áthúzódó szerzıdéses kötelezettség Fejlesztési célú kötvény Szakrendelı felújítása Pozsonyi úti rendelı felújítása Összesen

3 Az áthúzódó kötelezettségvállalások között nem szerepeltetjük az ÁNTSZ IV. XV. kerületi Intézete részére korábban helyiség kialakítás támogatásaként szerepeltetett összeget (5 000 eft), mivel az ÁNTSZ szervezeti átalakítása miatt a támogatás célja megszőnt. Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány összegébıl eft-ot vonjunk el. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minıségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezıtlenül. Az Önkormányzat által szabadon felhasználható eft-ot beruházási-fejlesztési célokra kívánjuk felhasználni. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetıit továbbra is ösztönözni kell a takarékos gazdálkodásra, a pontos tervezésre. Kiemelt tekintettel arra, hogy a kiadási nem jár felhasználási kötelezettséggel, valamint hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A mellékletekben szereplı táblázatok kitöltése az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények beszámolói, valamint a Polgármesteri Hivatal könyvelési adatai alapján történt. 3

4 BEVÉTELEK I. Intézményi mőködési bevételek 1. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei Eredeti Módosított Intézmények Karinthy F. ÁMK ,69 Ady E. MK ,9 Szociális Foglalkoztató ,6 Szociális és Eü. Intézmény ,2 Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház ,1 Gazdasági Intézmény és intézményei ,1 Intézmények összesen ,0 (részletes bemutatása rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet) A Karinthy Frigyes Általános Mővelıdési Központ, mint önállóan mőködı és gazdálkodó többcélú intézmény mely ellát bölcsıdei, óvodai és iskolai, valamint közmővelıdési feladatokat évi bevétele az alábbiak szerint alakult. Saját bevételét 102,2 %-ra teljesítette. A bevételeik legnagyobb részét, mintegy 60 %-át az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése teszi ki. Saját bevételeik másik része az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékébıl tevıdött össze, fıként különbözı rendezvényekbıl (pl. Alma koncert, HOBO est, különféle kiállítások, stb.). A saját bevételek ának túlteljesítése egyrészt az étkezési térítési díjak árának emelkedésébıl (2011 szeptemberében 4,9 %-os), másrészt a közmővelıdési csoport bevétel-orientált munkavégzésébıl, a bevételi lehetıségek körének bıvítésébıl és annak realizálásából adódott. Az Ady Endre Mővelıdési Központ feladata az egyes kultúraterületek, mint a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítését és fejlesztését szolgáló közmővelıdési gyakorlat formáinak megvalósítása. Keretei között mőködik az Újpest Galéria, az Újpest Színház, valamint az Újpesti Helytörténeti Győjtemény. Támogatja az alkotó mővelıdési közösségeket. Jelentıs szerepet vállal az iskolarendszeren kívüli öntevékeny- és szakképzı tanfolyamok szervezésében. Az intézmény a saját bevételeit 98,9 %-ra teljesítette. A legtöbb bevételt az alap-szakfeladat, a közmővelıdési tevékenységek (klubok, körök, sorozatrendezvények) hozta. A kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szakfeladaton a bevétel teljesítése 66,3 %. 4

5 Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója feladata a megváltozott munkaképességő, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése, és ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerı piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzető emberek foglalkoztatásának megszervezése. Az intézménynél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik: munka-rehabilitáció és a fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás. Alaptevékenysége keretein belül elsısorban raktári kisegítı munkát végzenek, pl. különbözı kis tömegő darabáruk címkézése, pántolása, csomagolása, fóliázása, egységcsomagba foglalása. Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoportjuk rendszeresen végez munkát külsı helyszínen. A GE HUNGARY Kft.-vel megújult üzleti kapcsolatuk révén újból ellátnak újrahasznosítási munkákat (pl. kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, stb.). Sikeres próbamunkájuk révén visszakerült az üvegvágási munkák egy része is. A termelés 6 db nagyrészt saját erıbıl helyreállított üvegvágógépük ismételt üzembe helyezésével a III. negyedévtıl folyamatosnak mondható. Adott technikai lehetıségeik, valamint nyugdíjazás miatt konkrét nyomdatechnikát igénylı tevékenységeket már nem tudtak vállalni. Külsı megrendelık részére könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok kötését, díszdobozok, papírtáskák hajtogatását, különféle termékek csomagolását, borítékolását, etikettezését továbbra is saját munkaerı foglalkoztatásával oldják meg. Saját bevételi tervüket 99,6 %-ra teljesítették. Az Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (SZEI) alaprendeltetésként gondoskodik a kerület szociális és egészségügyi alapellátásával összefüggı költségvetési gazdálkodási feladatok ellátásáról. Az egészségügyi tevékenységet az OEP, a szociális tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza. Az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott intézményi feladatok: ügyeleti szolgálat, védınıi szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat és fogorvosi szolgálat. Az Önkormányzat által finanszírozott intézményi feladatok: családsegítés - adósságkezelési szolgáltatás, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás, idıskorúak átmeneti ellátása, szociális étkeztetés, gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, valamint egészségnevelési feladatok. A SZEI pályázati, valamint önkormányzati támogatásból mőködteti a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, mely 55 rászorult ellátását biztosítja. Az intézmény és a feladatok finanszírozása háromcsatornás. Eredeti bevételi tervük 29 %-át szerzıdések alapján az OEP, 57 %-át a IV. kerület Újpest Önkormányzata, míg 14 %-át az egyéb intézményi bevételek adják. 5

6 Az OEP pénzeszközök normatív módon érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatnak fel. Az OEP támogatás csupán a személyi juttatások összegét fedezi, a feladat ellátásával kapcsolatos egyéb költségek fedezetére önkormányzati támogatás szükséges. A SZEI saját bevételét 97,2 %-ra teljesítette. A Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv illetékességén és hatáskörén belül ellátja a saját és a hozzá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek (bölcsıdék, óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, a mőszaki feladatokkal, az Önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolással, a számvitellel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatokat. Saját bevételét 101,1 %-ra teljesítette. 2. Polgármesteri Hivatal intézményi mőködési bevételei a) Alaptevékenység bevételei aa) Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek Eredeti Módosított Szabálysértések befizetése ,6 Telepengedélyek kiadása ,0 Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj ,0 Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj ,8 Hatósági eljárási igazgatási díj ,0 Házasságkötési díj Összesen ,9 6

7 ab) Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Eredeti Módosított Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjak ,1 Egyéb sajátos bevételek (közbeszerzés, jóváírások) Egyéb bevételek összesen ,5 ac) Egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított Közterület használati díjak Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele ,1 Gondozási díj Üdülési díj DHK Kötbér, egyéb kártérítés (bankgarancia) ,8 Bevételek összesen ,6 ad) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele eft, teljesítése eft. b) Kamatbevételek Eredeti Módosított Ingatlan értékesítési kamat Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata ,5 Kamatbevételek összesen ,0 c) ÁFA bevétel Eredeti Módosított Teljesítés Index % ÁFA bevételek összesen ,8 7

8 II. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei a) Helyi adóbevételek Eredeti Módosított Építményadó ,0 Telekadó ,0 Kommunális adó ,0 Összesen ,0 Iparőzési adó ,2 Idegenforgalmi adó ,0 Helyi adók összesen ,5 (megjelenése rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet) Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett: A kintlévıségek beszedésére irányuló db intézkedés során tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen eft adóhátralék beszedésére került sor. Budapest Fıváros Kormányhivatal Földhivatalától egyedi megállapodás útján beszerzett földkönyvi adatszolgáltatásból lefolytatott ellenırzésekbıl, valamint a benyújtott bevallások elévülési idın belüli egyszerősített ellenırzésébıl eft építményadó fizetési kötelezettséget, eft telekadó fizetési kötelezettséget, valamint eft magánszemélyek kommunális adója kötelezettséget, azaz összesen eft adófizetési kötelezettséget állapított meg. Ezek beszedése folyamatosan történik. Az építményadó bevételeket növelte továbbá helyi rendeletünk tıl hatályos módosításának az a rendelkezése, miszerint a korábban a lakásokra kiterjedı mentességet újra csak a magánszemélyek tulajdonát képezı lakásokra állapította meg, így a nem magán személyek lakástulajdona ismét adókötelessé vált. Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a legnagyobb adóbeszedésre kötelezett évre áthúzódó befizetésének következménye. b) Átengedett központi adók Eredeti Módosított Index Teljesítés % SZJA helyben maradó része ,0 Gépjármőadó ,0 Átengedett egyéb központi adók Átengedett adók összesen ,5 (megjelenése a rendelet-tervezet 1/a. sz. mellékletében) 8

9 A gépjármőadó bevételek eredeti hoz viszonyított alulteljesítésének egyik oka, hogy a gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a évi költségvetés tervezése a évi teljesítés alapján történt. Az eltérés másik oka visszavezethetı a gépjármő forgalmazás helyzetének köztudomású romlására, amely alapján a kerületünkben lévı gépjármővek átlagos életkora növekedett. A hivatkozott hatályos Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjármővek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében is csökkenhet a gépjármőadó bevétel. c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított Adókhoz kapcs. pótlékok bírságok ,8 Építésügyi, körny. védelmi bírság ,9 Helyszíni és szab.sértési bírság Talajterhelési díj 246 Önk-i lakások lakbér ,5 Önk-i egyéb helyiség bérbeadása ,9 Parkolóhely megváltás Egyéb sajátos bevételek Közterület-használati díj Összesen (megjelenése a rendelet-tervezet 1/a. sz. mellékletében) III. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Eredeti Módosított Normatív hozzájárulás ,0 Központosított támogatások ,0 Normatív kötött támogatások ,0 Egyéb központi támogatás ,0 Költségvetési támogatás összesen ,0 (megjelenése a rendelet-tervezet 1., 1/a., 1/b. sz. mellékletében) 9

10 A közszolgálati dolgozók az év folyamán bérkompenzációban részesültek (egyéb központi támogatás). A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több esetben sikerrel pályáztak különféle kötött felhasználású támogatásokra: - Prémium Évek program, - közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, - nyári gyermekétkeztetés, - Testnevelés Tagozatos Általános iskola sportpálya kialakítás. IV. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított Ingatlan értékesítés ,8 Intézmények bevételei ,5 Összesen ,0 (megjelenése a rendelet-tervezet 1/b., 2. sz. mellékletében) 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (felúj. alap igénybevétele) Eredeti Módosított ,0 3. Pénzügyi befektetések bevételei : Eredeti Módosított Osztalék bevételek ,0 Ebbıl: - OTP ÉMÁSZ Telekom MOL 0 - Forrás 96 Összesen ,0 10

11 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek mindösszesen , módosításhoz viszonyítva 45,6 %-ban teljesültek. (megjelenése a rendelet-tervezet 1/b. sz. mellékletében) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékő bevételek a.) Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított Szociális Foglalkoztató ,0% Gazdasági Intézmény ,0% ÁMK ,1% Ady MK ,2% Összesen ,7% b.) Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított Fıvárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához ,0 Saját intézménytıl átvett (Piac) ,1 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása ,2 TÁMOP / Kompetenciaalapú oktatás ,7 FHSZ jelzırendszeres házi segítségnyújtás ,2 KSH népszámlálás ,0 Drog-prevenciós pályázat ,0 Segélyek ,0 Polgármesteri Hivatal mindösszesen ,8 (megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében) 11

12 2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök Eredeti Módosított SZEI OEP finanszírozás ,9 (megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében) Az OEP pénzeszközök normatív, valamint elszámolás alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatok mőködési kiadásaihoz használhatnak fel. 3. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított FHSZ jelzırendszeres házi segítségnyújtás ,0 Otthonteremtési támogatás 600 KMOP /B_2. óvodai EU pályázat KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı - Új Fıtér ,0 KMOP Mindenki számára hozzáférhetı közszolgáltatások ,0 Az Önkormányzat folyamatban lévı európai uniós pályázatai a Kiegészítı melléklet szöveges részében kerülnek bemutatásra. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Újpesti Cseriti számlájára adományként befolyt összeg eft. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 53 eft támogatást kapott a Horvát Kormánytól. 12

13 VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti Módosított Kölcsönök visszatérülése ,6 A közalkalmazottaknak és köztisztviselıknek lakásvásárlásra, illetve korszerősítésre nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsön visszafizetése. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele évi ktg.vetésbe beállított évi Módosított évi felhasználás Intézmények Polgármesteri Hivatal Kisebbségek évi pénzmaradvány összesen Az intézményeknél a évi eft pénzmaradvány felhasználás összetétele a következı: Intézmény megnevezése évi Felhasználás Eltérés Ady ÁMK G. I SZEI Szociális Foglalkoztató UGYIH Intézmények összesen

14 IX. Kisebbségi önkormányzatok bevételei Roma Német Horvát Román Örmény Lengyel Saját bevételek Átvett pe Bevételek Bolgár Görög Ruszin Szlovák Szerb Ukrán Össz. Saját bevételek Átvett pe Bevételek (megjelenése a rendelet-tervezet 8. sz. mellékletében) X évi korrigált pénzmaradvány A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi alulfinanszírozások összegét, valamint a visszafizetendı normatív állami támogatás összegét. Az intézmények korrigált pénzmaradványát részletesen a 13. sz. melléklet tartalmazza. Az intézményi módosított (az alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a 14. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 15. sz. melléklet tartalmazza. Az elıterjesztı javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az intézmények mőködıképességének biztosítása érdekében a évi alulfinanszírozások összegét a Polgármesteri Hivatal utalja át. Az intézmények pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult: évi helyesbített pénzmaradvány Túlfinanszírozás Alulfinanszírozás Pénzmaradványt terhelı elvonás Állami tám. visszafizetés évi módosított ( ) Intézmények Polgárm.-i Hivatal Összesen

15 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány Elvonásra javasolt pénzmaradvány Negatív pénzmaradvány Összesen Óvodák Iskolák Egyéb oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen Piac G. I. Központ Bölcsıdék Gazdasági Intézmény mindösszesen Ady Endre MK Szociális Foglalkoztató SZEI UGYIH Karinthy ÁMK Intézmények mindösszesen A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa megegyezik a bankszámlájukon lévı összeggel az alábbiak szerint: Roma Német Horvát Román Örmény Lengyel Bolgár Görög Ruszin Szlovák Szerb Ukrán 34 eft eft eft eft 30 eft eft eft eft 818 eft eft eft eft 15

16 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai Eredeti Módosított Iskolák - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelı járulékok ,8 - dologi kiadások ,6 - pénzeszköz átadás ,0 - egyéb támogatás 5 - ellátottak támogatása ,0 - felújítás ,0 - felhalmozás ,5 Kiadások összesen ,3 Óvodák - személyi juttatások ,5 - munkaadókat terhelı járulékok ,1 - dologi kiadások ,7 - pénzeszköz átadás ,0 - felújítás ,0 - felhalmozás ,3 Kiadások összesen ,4 G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi juttatások ,2 - munkaadókat terhelı járulékok ,9 - dologi kiadások ,5 - pénzeszköz átadás ,0 - felújítás ,8 - felhalmozás ,0 Kiadások összesen ,8 G. I. mindösszesen ,7 Ady MK - személyi juttatások ,6 - munkaadókat terhelı járulékok ,6 - dologi kiadások ,8 - pénzeszköz átadás ,2 - felújítás ,0 - felhalmozás ,2 Kiadások összesen ,4 16

17 Szociális Foglalkoztató - személyi juttatások ,8 - munkaadókat terhelı járulékok ,4 - dologi kiadások ,5 - felújítás ,1 - felhalmozás Kiadások összesen ,8 SZEI - személyi juttatások ,7 - munkaadókat terhelı járulékok ,7 - dologi kiadások ,7 - ellátottak támogatása ,8 - felújítás ,5 - felhalmozás ,6 - hitelek, egyéb kötelezettség 916 Kiadások összesen ,2 UGYIH - személyi juttatások ,0 - munkaadókat terhelı járulékok ,3 - dologi kiadások ,9 - felújítás ,0 - felhalmozás ,3 Kiadások összesen ,4 Karinthy ÁMK - személyi juttatások ,6 - munkaadókat terhelı járulékok ,5 - dologi kiadások ,7 - felújítás ,9 - felhalmozás ,9 Kiadások összesen ,0 Intézményi kiadások mindösszesen ,4 Az intézmények gazdálkodására egész évben a takarékosság volt jellemzı, kiadási aikat nem lépték át. Az intézményi részletes beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetıek a Költségvetési Osztályon. (megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében) 17

18 2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési kiadások a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok Eredeti Módosított Alapilletmény ,3 Illetménykiegészítések Nyelvpótlék ,6 Egyéb kötelezı illetménypótlékok ,0 Egyéb feltételtıl függı pótlékok Teljes munkaidıben fogl. rendszeres szem. jutt. összesen ,5 Részmunkaidıben fogl. rendszeres szem. jutt Rendszeres szem. jutt. összesen ,0 Jutalom (normatív) ,0 Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, helyettesítési díj ,2 Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások ,4 Teljes munkaidıben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen ,8 Részmunkaidıben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt Munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen ,5 Végkielégítés ,7 Jubileumi jutalom ,8 Biztosítási díjak ,5 Egyéb sajátos jutt ,8 Teljes munkaidıben fogl. sajátos jutt. összesen ,3 Részmunkaidıben fogl. sajátos jutt. összesen 414 Foglalkoztatottak sajátos jutt. összesen ,9 Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg. térítés Étkezési hozzájárulás ,5 Egyéb ktg. térítés és hozzájárulás ,1 Teljes munkaidıben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen ,5 Részm.idıben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen

19 Személyhez kapcs. ktg. térítés összesen ,0 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális juttatásai ,5 Teljes munkaidıben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen ,4 Részmunkaidıben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen Nem rendszeres személyi juttatások összesen ,0 Állományba nem tartozók juttatásai ,6 Személyi juttatások összesen ,3 Járulékok ,2 Az elmúlt év folyamán több alkalommal kaptunk személyi juttatásokra pótot a Magyar Államkincstártól, illetve a KSH-tól: a közalkalmazottak és köztisztviselık bérkompenzációja; a 2011 októberében lefolytatott népszámlálás. A rendszeres személyi juttatásokra tervezett összeg elegendınek bizonyult az év folyamán. b) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai Eredeti Módosított Gyógyszerbeszerzés ,0 Irodaszer, nyomtatvány ,5 Könyv ,1 Folyóirat ,3 Egyéb információhordozó ,0 Tüzelıanyag 13 Hajtó- és kenıanyag ,4 Szakmai anyagok ,2 Kis értékő tárgyi eszk ,2 Munka-, védıruha ,8 Egyéb anyagbeszerzés ,6 Készlet beszerzés összesen ,7 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,3 Adatátviteli célú távközlési díjak ,9 Egyéb komm. szolg ,7 Kommunikációs szolgáltatások összesen ,4 19

20 Vásárolt élelmezés ,9 Bérleti és lízingdíjak ,0 Szállítás ,1 Gázenergia ,6 Villamosenergia ,0 Távhı- és melegvíz ,1 Víz és csatornadíjak ,9 Karbantartás, kisjavítás ,1 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg ,5 Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülre ,0 Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülre 305 Pénzügyi szolgáltatások ,5 Szolgáltatási kiadások összesen ,3 Vásárolt közszolgáltatások ,2 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja ,0 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése ,1 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef. 100 ÁFA összesen ,4 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,5 Reklám ,0 Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen ,0 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,3 Egyéb dologi kiadások ,2 Dologi kiadások összesen ,7 Egyéb befiz. kötelezettség ,8 Különféle ktg. vetési befizetések összesen ,8 Munkáltató által fizetett SZJA ,4 Helyi adók, egyéb díjak ,3 Díjak, egyéb befizetések ,1 Adók, díjak összesen ,6 Kamat kiadások ÁHT-n kívülre ,8 Egyéb folyó kiadások összesen ,8 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen ,1 20

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés módosításáról Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés módosításáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Letenye Város Képviselı-testületének 2011. október 6-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben