szóló évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól 2006.

2

3 Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége A szociális és munkaügyi miniszter előszava Az Egyenlő Bánásmód Hatóság két éve kezdte meg munkáját, ám máris sokan ismerik a tevékenységét és bizalommal fordulnak az új jogvédő intézményhez. Jelen soraimmal ajánlom a Hatóság beszámolóját, mindazok figyelmébe, akik elkötelezettek az emberi jogok védelme iránt. Dr. Lamperth Mónika Szociális- és Munkaügyi Miniszter Az Egyenlő Bánásmód Hatóság beszámolója bemutatja a jogsértések miatt indult eljárások tapasztalatait, a megismert eseteket, a hátrányos megkülönböztetés különböző megjelenési formáit és tipikus területeit. Azoknak szól, akik küzdenek az emberek hátrányos megkülönböztetése, mindennemű diszkrimináció ellen. De nem csak számukra lehet tanulságos a kötet, hanem a jogsértések áldozatai, valamint a valamiképp érintett egyének és a jogi szakemberek számára is. Rajtuk kívül az állami, önkormányzati, munkáltatói szervezeteknek is tanulságos olvasmány lehet, amelyek el szeretnék kerülni, hogy akaratlanul is jogsértő gyakorlatot folytassanak. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság létrejötte, működése új utat nyitott a diszkrimináció elleni fellépésben. Mindazonáltal azt is látnunk kell, a társadalmi összkép a korábbihoz képest keveset változott, mivel a jogsértéseket, a hátrányos megkülönböztetést továbbra is főleg a foglalkoztatás területén követték el. A statisztikák szerint a szenvedő alanyok csoportjai sem változtak: a fogyatékkal EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 3

4 Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége élők, a év felettiek, a gyermekes anyák, illetve a romák. Remélem, hogy a következő esztendők beszámolóiban már kedvezőbb tendenciákról is szót ejthetünk. Az előbb elmondottakon túl, a kiadványt azzal ajánlom minden olvasó figyelmébe, hogy tanulságul szolgáljon a diszkrimináció elleni hazai küzdelemben. Az esetek megismerése adjon erőt és bátorságot a sérelmet szenvedetteknek, valamint az őket képviselő szervezeteknek a jogérvényesítés során. Meggyőződésem, hogy mindazok a társadalmi, gazdasági változások, amelyek iránt a Magyar Köztársaság elkötelezett, csak az emberi méltóságot a legmagasabb szinten biztosító környezetben, öntudatos polgárok aktív cselekvése nyomán lehetnek sikeresek. Ennek megteremtése közös érdekünk. Dr. Lamperth Mónika 4 BESZÁMOLÓ

5 Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 5

6 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársai 6 BESZÁMOLÓ

7 Az immár több mint két éve működő Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 14. (1) bekezdés j) pontja alapján évente beszámol a Kormánynak tevékenységéről és a törvény alkalmazása során szerzett tapasztalatairól. A évi beszámoló, amelyet a Kormány szeptember 27.-én fogadott el, a hatóság év közben történt alapítására tekintettel inkább a megalakulással és az új törvény alkalmazásának kezdeti tapasztalataival kapcsolatos tájékoztatást nyújtott. Ez évben nyílik először mód a szakmai tevékenység átfogó bemutatására és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos hazai helyzetnek hangsúlyozottan a hatóság által lefolytatott eljárások és a törvényben meghatározott más feladatok végrehajtásának tükrében az értékelésére. I. Hatósági tevékenység 1. Panaszok jellemzői, elintézésük A hatóság a hozzá érkezett panaszokat, kérelmeket az Ebktv., a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004.(XII. 26.) Korm.sz. rendelet (továbbiakban: R.) alapján bírálja el, az eljárásokban alkalmazott anyagi jogi szabályok azonban szinte a jogrendszer egészét felölelik, ez következik abból, hogy az Ebktv. a jogrendszer egésze tekintetében általános jelleggel határozza meg az egyenlő EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 7

8 bánásmód jogosultjait, kötelezettjeit és az egyenlő bánásmód követelményeinek tartalmát, alanyi és tárgyi hatálya rendkívül széles ban összesen 729 beadvány érkezett a hatóság feladatkörét érintő ügyben, ebből 592-t hatósági ügyként iktatott a hatóság, szemben a évi 491 számú üggyel, amely ez az előző évhez képest közel 20 százalékos növekedést jelent. Ez a változás azt mutatja, hogy a hatóságot az állampolgárok állandó és rendszeres tájékoztatása nyomán lényegesen többen keresték meg írásban, mint az indulás kezdeti évében. A hatóság e törvényi kötelezettségéből adódóan megalakulása óta fokozott figyelmet fordít a panaszok fogadására, s az ügyek érdemi intézésére. Míg 2005-ben 212 esetben tájékoztatta a hatóság a hozzá forduló állampolgárokat a különféle jogsérelmek orvoslására igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről és egyéb, diszkriminációnak nem minősülő ügyekben általános tájékoztató jellegű válaszokat tartalmazó levelekkel, addig 2006-ban ugrásszerűen szintén megemelkedett az ilyen beadványok nyomán keletkezett hatósági válaszok száma, amely 306 volt. A hatósághoz érkezett levelek többségében nem hatósági vizsgálat megindítását kezdeményezik az állampolgárok, hanem felvilágosítást, jogi tanácsadást kérnek a hivataltól, így ezek intézése nem a Ket-ben szabályozott hatósági intézkedésekkel, hanem tájékoztatást tartalmazó válaszlevelek elküldésével történik. A beadványok zöme névvel érkezik a hivatalba, de sok esetben név nélkül, érdeklődő levelet írnak a hatósághoz. A beadványok jelentős hányadát teszi ki a munkáltatókkal kapcsolatos sérelmes helyzetek leírása, amelyekben munkahelyi körülményeiket írják le és a különféle juttatásokkal, álláshirdetésekkel, illetve a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos problémáikat, helyzetüket kedvezőtlenül érintő változásokat ki- 8 BESZÁMOLÓ

9 fogásolják. Gyakori az is, amikor a panaszosok a különféle közszolgáltatást nyújtó intézmények működésével kapcsolatos szabálytalanságokat jelzik. A tájékoztató levelekben a hatóság törekszik arra, hogy egyfelől részletes információkat nyújtson a hatóság feladatköréről, általában a diszkrimináció mibenlétéről, a hatósági eljárás részleteiről, más hatóságok, illetve a bíróság előtti igényérvényesítési lehetőségekről. A beadványok egy részét a hatóság a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező más közigazgatási szervhez teszi át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a beadványozók többsége a tájékoztatást követően nem kezdeményezi a hatóság eljárását. Ezekben az esetekben minden valószínűség szerint a beadványozó a megfelelő felvilágosítást követően, miután panasza nem diszkriminációs jellegű, más jogérvényesítési eszközt vesz igénybe. A nem diszkriminációs ügyekben nyújtott részletes tájékoztatás ugyanakkor hozzásegíti a panaszost ahhoz, hogy egy a jövőben bekövetkező diszkriminációs sérelem esetén már tisztában legyen jogaival, s azok orvoslása érdekében a hatósághoz forduljon. Az eljárást kezdeményezők körében is gyakran előfordul különösen a munkáltatókkal szembeni kérelmek esetében hogy utóbb visszavonják kérelmüket, amelyben kifejezetten kérik az eljárás megszüntetését. Különösen jellemző ez a fennálló munkaviszonyban álló munkavállalókra, amikor is nyilvánvalóan munkahelyük elvesztését, megélhetésüket féltik. Gyakori azon esetek száma, amikor a beadványozó jogi tanácsot kér folyamatban lévő hatósági, illetve bírósági perében. A hatóság ilyen esetekben részletes tájékoztatást nyújt az IRM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatáról, amely az arra rászorulók számára ingyenes jogi segítséget nyújt. Azon roma panaszosok figyelmét pedig, akik a személyiségi jogi, illetve munkajogi igényeiket peres eljárásban kívánják érvényesíteni, külön felhívjuk az IRM Antidiszkriminációs Ügyvédhálózatában közreműködő ügyvédek nyújtotta jogszolgáltató tevékenységére, sőt a közvetlen kapcsolatfelvételben is közreműködünk. A diszkri- EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 9

10 minációs kérelmeknek nem tekinthető tájékoztatást kérő beadványok nagy száma egyfelől azt mutatja, hogy a hatóságnak az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell szentelnie a felvilágosító jellegű munkára, másfelől mivel saját kapacitása a konkrét ügyek vizsgálatából fakadó leterhelés miatt nem tesz lehetővé a később részletezetten túli felvilágosító tevékenységet ki kell használni az együttműködési lehetőségeket a területi szervekkel rendelkező állami, önkormányzati és civil szervezetekkel. A hatóság 2006-ban 49 esetben az ügyet a hatáskörrel rendelkező más közigazgatási szervhez tette át, míg ez az adat 2005-ben 45 volt. Határozattal, illetve ügydöntő végzéssel lezárt ügy 2006-ban 202 volt, szemben a évi 144-el. A tavalyi év végén folyamatban lévő 35 eljárás közül 3 ügyben a hatóság első negyedévében elmarasztaló döntést hozott. A kérelmek főként a munka világával, ezen belül az elhelyezkedéssel, illetve a munkaviszony megszüntetésével, a munka díjazásával, illetve a romáknak és a fogyatékossággal élőknek a szolgáltatásokhoz való hozzáférésével kapcsolatosak. Továbbra is kizárólag a romákat érinti a szolgáltatások megtagadása a kereskedelmi-, szórakozó- és vendéglátó-ipari egységekben, a fogyatékkal élőket pedig az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés során éri jogsérelem. Határozattal, illetve ügydöntő végzéssel lezárt ügyek megoszlása Az egyenlő bánásmód követelményének vizsgálatára irányuló eljárásban a hatóság az ügy érdemében hatósági határozatot hoz, vagy dönt abban a kérdés- 10 BESZÁMOLÓ

11 ben, hogy történt-e diszkrimináció, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést hoz. Döntést hoz a kérelem vagy az eljárás sorsáról. Ügydöntő végzésnek minősül a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, illetve az eljárás megszüntetéséről szóló hatósági döntés. Lezárt eljárások megoszlása a kérelmezők neme szerint: EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 11

12 A kérelmezők neme szerint nincs jelentős különbség a hatósághoz fordulók között. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy azonos mértékben érintené a hátrányos megkülönböztetés a nőket és a férfiakat, csak annyit, hogy a hatóság ismertsége, az eljárása iránti bizalom közel azonos mértékben jellemzi a két nemhez tartozókat. A hátrányos megkülönböztetés áldozatai között a nők- és férfiak arányát ténylegesen inkább a védett tulajdonság (női nemhez tartozás, anyaság, terhesség) alapján indult eljárások száma, illetve kimenetele tükrözi reálisan. Végzésekkel lezárt ügyek A hatóság az Ebktv. 14. (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében lefolytatott eljárásokban a Ket, továbbá az R. szabályai szerint jár el. Ennek értelmében az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapítására irányuló kérelmek elbírálására, és az eljárás megszüntetésére a Ket. szabályait kell alkalmazni. A Ket. tételesen felsorolja azokat az okokat, amelyek fennállása esetén a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasíthatja. Ugyanígy a hatóságnak a jogalkalmazás során kötelezően alkalmaznia kell a Ket. eljárás megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseit is. E témakör részletes elemzését az ügyek eljárásjogi elemzése című fejezet tartalmazza. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításokra, illetve megszüntető végzésekre vonatkozó statisztikai adatokat az alábbiakban tesszük közzé: 12 BESZÁMOLÓ

13 Az adatok azt jelzik, hogy az ügyek egy jelentős részében még az érdemi vizsgálatot megelőzően, vagy az érdemi vizsgálat első szakaszában megállapítható, hogy az eljárás lefolytatásának akadálya van. A hatóság 40 esetben a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül hatáskör hiányában utasította el. Nincs hatásköre a hatóságnak, ha megállapítja a személyi, tárgyi vagy időbeli hatály hiányát. Személyi hatály hiányát állapítja meg, ha a jogosulti oldalon a kérelmező nem rendelkezik az Ebktv.-ben felsorolt védett tulajdonság egyikével sem. Kötelezetti oldalon az Ebktv. alanyi hatálya nem terjed ki pl. a társasházakra. Tárgyi hatály hiányán az Ebktv.-ben felsoroltakon túli jogviszonyokat értjük, így pl. a törvény hatálya nem terjed ki a családjogi, hozzátartozói jogviszonyokra. Időbeli hatály hiányában a hatóság nem vizsgálja azokat az eseteket, amelyeknél a sérelem az Ebktv január 27-i hatályba lépését megelőzően következett be, kivéve, ha a jogsértő állapot jelenleg is fennáll. A hatóság 52 esetben az eljárást megszüntette. Ebből 25 esetben a kérelmező visszavonta a kérelmét, 13 esetben a hatóság felhívására nem nyilatkozott és a nyilatkozattétel elmaradása a tényállás megállapítását megakadályozta. 11 esetben az eljárást azért kellett megszüntetni, mert az eljárás megindítását követően lehetett megállapítani, hogy hatáskör hiánya miatt a kérelem érdemi elutasításának lett volna helye. 3 ügyben a hatóság más hatáskörrel rendelkező szerv már megindult eljárása miatt szüntette meg az előtte folyamatban lévő eljárását. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 13

14 Határozattal és ügydöntő végzéssel lezárt ügyek (202) földrajzi megoszlása: Érdemi határozattal lezárt ügyek Amennyiben nem kerül sor az előbbiekben ismertetett intézkedésekre, a hatóság érdemi határozatot hoz, vagyis az Ebktv. az R. és a Ket. alapján lefolytatott eljárást követően dönt arról, hogy az eljárás alá vont szerv megsértette-e az egyenlő bánásmód követelményét. A határozat lehet a kérelemnek helyt adó, elutasító vagy a felek közötti egyezséget jóváhagyó döntés. 14 BESZÁMOLÓ

15 A kérelemnek helyt adó döntések 2005-ben 9 jogsértést megállapító határozat hozatalára került sor, 2006-ban ez a szám háromszorosára emelkedett, összesen 27 alkalommal állapította meg a hatóság, hogy az eljárás alá vont szervezet, intézmény stb. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és ezzel egyidejűleg az Ebktv.-ben meghatározott szankciókat alkalmazott. A jogsértést megállapító határozatok megoszlása 1. diszkrimináció formája szerint: Az öt diszkriminációt megvalósító magatartási forma közül a közvetlen hátrányos megkülönböztetés képviseli a jogsértések döntő részét, melynek legfőbb oka, hogy közvetett hátrányos megkülönböztetés megállapítására alkalmas kérelem a hatósághoz nem érkezett, vélhetően amiatt, hogy a diszkrimináció áldozatai egyáltalán nincsenek abban a helyzetben, hogy egy látszólag semleges intézkedésről megítéljék, hogy az közvetve a védett tulajdonsággal rendelkező csoportot lényegesen nagyobb arányban éri hátrányosan, mint más embereket és csoportokat. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 15

16 2. diszkriminációs terület szerint: Az egyenlő bánásmód megsértését a legtöbbször a foglalkoztatás területén állapította meg a hatóság (56 százalék), a törvény által külön nevesített területek közül nem került sor diszkrimináció megállapítására az egészségügyi- és szociális ellátás területén. Ennek egyik oka, hogy bár erre vonatkozóan sok kérelem érkezett, azokat hatáskör hiányában érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani, mert a kifogásolt ellátás szintjét jogszabály állapította meg, melynek vizsgálatára a hatóság nem jogosult. 3. kérelmező védett tulajdonsága szerint: * Egy ügyben két védett tulajdonság miatt is megállapította a hatóság az egyenlő bánásmód megsértését. 16 BESZÁMOLÓ

17 A 20 védett tulajdonság közül a megállapított jogsértések esetén a fogyatékkal élők, a romák és ha a terhességet, anyaságot és a nemi hovatartozás együttes arányát is figyelembe vesszük a nőket éri a leggyakrabban diszkrimináció. 4. eljárás alá vont szerv típusa szerint: * 1-1 ügyben több elmarasztalt eljárás alá vont is szerepelt. A jogsértést megállapító határozatokkal legtöbb esetben a gazdasági társaságok, mint foglalkoztatók érintettek. Ezt az arányt emeli még a szolgáltatások megtagadása a privát szférában, amely ügyekben a sérelmezett szenvedettek kizárólag a roma etnikumhoz tartozók. A közoktatási intézmények, önkormányzati költségvetési szervek és szociális szolgáltatást nyújtók, valamint az önkormányzatok és szerveik számának együttes adatai azt mutatják, hogy a gazdálkodó szervek után az önkormányzati szférában fordult elő a jogsértések többsége. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 17

18 Egyezségek A hatóság 2006-ban is folytatta azt a gyakorlatát, amely szerint az ügyek jellegétől függően törekedni kell a felek közötti egyezségek létrejöttére. Az így megkötött egyezségeket a hatóság a Ket. szabályai szerint határozattal hagyta jóvá. Az egyezségekkel lezárt ügyek száma is növekedett évhez képest, ban 13 egyezség jött létre a felek között a hatóság jóváhagyásával. Az egyezséggel zárul ügyek közül 8 esetben roma kérelmezők különféle szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos panasza volt. Az alábbiakban szemléltetésül két példát mutatunk be. Kérelmező, mint egy roma érdekvédelmi szervezet roma származású vezetője egy mobiltelefon-értékesítő üzlet elleni panasszal fordult a hatósághoz. A panasz szerint az adott üzletben, egy hirdetés alapján akciós telefonkészüléket kívánt vásárolni, az eladó azonban arról tájékoztatta, hogy a szóban forgó típus már elfogyott, legközelebb két hét múlva érkezik a boltba. Kérelmező másnap visszatért az üzletbe, hogy felmérje a további választékot és meglepetten figyelte, amint egy nem roma vásárlót kiszolgálnak az állítólag raktáron már nem lévő akciós telefonnal. Az értékesítő szerint a készülék el volt téve az illetőnek. Kérelmező a választ nem fogadta el, bejegyzést tett a panaszkönyvbe és előadta, hogy korábban több cigány származású ismerőse is jelezte neki, hogy a bepanaszolt üzletben nem szolgálták ki. Kérelmező az érdekvédelmi szervezet elnökeként kérte a hatóságot annak kivizsgálására, hogy az ügyben megállapítható-e a romák hátrányos megkülönböztetése. Kérelmező az akciós készülék-árlistát csatolta, tanút is megjelölt, továbbá jelezte, hogy az üzlet részéről azóta jóvátétel 18 BESZÁMOLÓ

19 céljából felajánlottak számára egy akciós készüléket, amit ő elvi kérdésről lévén szó nem fogadott el. A hatóság az ügyben az iratok áttanulmányozását követően az üzletet üzemeltető gazdasági társaságot eljárás alá vonta, és tárgyalást tűzött ki. Az ügyben tartott tárgyaláson kiderült, hogy kérelmező az illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez is fordult, de hatáskör hiányában elutasították. Az üzletbe szállító telefonszolgáltató azonban levélben határolódott el mindenfajta diszkriminációtól. Az eljárás alá vont társaság képviseletében jelenlévő ügyvezető és a cég jogi képviselője a készletnyilvántartás becsatolásával igazolta, hogy aznap valóban nem volt készleten az adott készülék, a panaszkönyvi bejegyzés és a jelenléti ív bemutatásával pedig a kérelmező nyilatkozatának kisebb ellentmondásaira hívták fel a figyelmet. Elmondták, hogy egy ún. hűségakció keretében valóban előfordul, hogy kiemelt ügyfeleknek félretesznek készüléket, a romákat viszont semmilyen módon nem különböztetik meg a nem romáktól. Az események részleteinek tisztázását követően, a hatóság közvetítésével a felek megállapodtak abban, hogy a leghatározottabban elítélik a diszkrimináció minden formáját, és tenni kívánnak a jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében. A felek a hatóság előtt egyezséget fogalmaztak meg, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Az egyezségben az eljárás alá vont cég ügyvezetője vállalta, hogy ő maga a jövőben is betartja, alkalmazottai figyelmét pedig felhívja az egyenlő bánásmód követelményére, és elhatárolódik bármilyen hátrányos megkülönböztetéstől. Mindezt az eljárás alá vont külön szövegezett írásbeli nyilatkozatban is kijelentette, melyben más üzleti tevékenységet folytatókat is kért az egyenlő bánásmód követelményének megtartására. A nyilatkozatot utóbb a kérelmező, valamint a hatóság részére is megküldte. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 19

20 A roma kérelmező egy vidéki városban lévő étterem-szórakozóhellyel szembeni diszkriminációs panasszal fordult a hatósághoz. A bejelentés szerint családjával szerettek volna ebédelni az étteremben, ám ahogy helyet foglaltak, közölték velük, hogy zártkörű rendezvény előkészülete miatt nincs kiszolgálás, szíveskedjenek elhagyni a helyiséget. Ők ezt meg is tették volna, de látták, amint az utánuk érkező, nem roma vendégeket kiszolgálták. Az ajtón egyébként zártkörű rendezvényre utaló kiírás nem volt. Ezt követően kisebb vitára került sor, majd kérelmező panaszkönyvi bejegyzést tett, mert úgy vélte: ő és családja roma származásuk miatt részesültek hátrányos megkülönböztetésben. Kérelmező kérte a hatóság eljárását az ügyben. A hatóság kérelmezőt a kérelem pontosítása céljából meghallgatta, majd az étterem üzemeltetőjét értesítette az eljárás megindításáról, és az ügyben tárgyalást tűzött ki. A tárgyaláson az étterem vezetője tagadta, hogy a személyzet bárkit is hátrányosan megkülönböztetne. Elmondta, hogy az eset megtörténtekor is éppen ebédelt roma vendég a helyiségben. Valóban zártkörű rendezvényre készültek, a kérelmezőt követően érkezőket pedig azért szolgálták ki, mert ők már a rendezvényre jöttek. A rendezvény ekkor még nem volt kiírva az ajtóra, csak később került ki az erre figyelmeztető tábla. Kérelmező panaszkönyvi bejegyzése mellett egyébként tanúk aláírása szerepelt, akik nagy része nem értett egyet az eset diszkriminatív jellegére vonatkozó állítással. Az étteremvezető előadta továbbá, hogy a kérelmezőt és családját távozásra felszólító alkalmazott munkájára, viselkedésére panasz mindeddig nem érkezett. A két fél a tárgyalás további részében, a korábbi jó viszonyuk fenntartása érdekében egy mindkettejük számára elfo- 20 BESZÁMOLÓ

21 gadható, megegyezésre törekedett. A felek a hatóság előtt egyezséget fogalmaztak meg, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Az egyezségben az eljárás alá vont étterem üzemeltetője sajnálatát fejezte ki és bocsánatot kért kérelmezőtől, az étteremben vele és családjával történtek kapcsán. Nyilatkozott arról, hogy ő maga a jövőben is betartja, alkalmazottai figyelmét pedig felhívja az egyenlő bánásmód követelményére, és elhatárolódik bármilyen hátrányos megkülönböztetéstől. Kérelmező a bocsánatkérést elfogadta, és az ügyet ezzel a maga részéről lezártnak tekintette. Az egyezségek megkötésében a hatóság tevékenységét segítette az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat (OKSZ), amelyet az Oktatási Minisztérium 2004-ben hozott létre azzal a céllal, hogy az oktatás szereplői számára elérhetővé tegyen olyan korszerű vitarendezési eljárásokat, melyek jó esélyt adnak a viták hatékony, szakszerű, költségmentes megoldására ban 3, az oktatás területéről érkezett panasz alapján indult eljárás az OKSZ közreműködésével zárult le. Az ügyek egyikében a hatóság tájékoztatta a védett tulajdonsággal nem rendelkező kérelmezőt az OKSZ vitarendezési eljárásának igénybevételéről, a kérelmező jogvitája eredményesen zárult le. Egy másik ügyben a hallássérült tanuló problémáinak megoldását a felek közötti egyezség megkötésében működött közre, amelyet a hatóság határozatával hagyott jóvá. A harmadik ügyben pedig az OKSZ munkájának köszönhetően egyezséget kötöttek a felek, majd a panaszos a hatóság előtt az eljárást kezdeményező kérelmét visszavonta. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 21

22 A középkorú, siket kérelmező egy középiskolával szembeni diszkriminációs panasszal fordult a Hatósághoz. A bejelentés szerint középfokú végzettség megszerzése céljából iratkozott be az iskola esti levelező tagozatára. Az iskolában siket és nagyothalló csoport is indult, ám őt siketsége ellenére, jó kommunikációs képességeire hivatkozva a nagyothallók osztályában helyezték el, további három siket társával együtt. Mivel így ők a tanítási órákon megértési nehézségekbe ütköztek, kérelmező külön jelnyelvi tolmács alkalmazását kérte önmaguk számára. Az iskola vezetősége kezdetben nem kívánt hozzájárulni a tolmács alkalmazásához arra hivatkozva, hogy az ott dolgozó tanárok is rendelkeznek jeltolmácsi képzettséggel. Kérelmező kitartott igénye mellett, melynek eredményeként a tolmács alkalmazására végül sor került úgy, hogy azt kérelmező biztosította. Állítása szerint azonban az iskola igazgatója és tanárai részéről rendszeres inzultusok, megjegyzések érték a tolmács jelenléte miatt, melyek kellemetlen, érzése szerint időnként megalázó szituációk kialakulásához vezettek. Az iskola kérelmező által vélt hozzáállása szerint ugyanis a tolmács jelenléte zavarta az órákon a többi diákot, elterelte figyelmüket, így akadályozta a zökkenőmentes oktatást. Ennek eredményeként kérelmezőt tolmácsával együtt a többiektől elkülönítve, a terem hátsó részébe helyezték át, amit ő kifejezetten sértő intézkedésnek tartott. Megemlítette, hogy így a többi siket tanuló sem tudta kihasználni a tolmács jelenlétét, mert nem látták őt óraközben. Kérelmező véleménye szerint siketségével, mint fogyatékosságával összefüggésben az iskola hátrányos megkülönböztetésben részesítette őt a fent leírt, megalázó bánásmód alkalmazásával, így kérte a hatóság eljárását az ügyben. A hatóság kérelmezőt és meghatalmazott jogi képviselőjét a kérelem pontosítása céljából meghallgatta, majd az iskolát értesítette az eljárás megindításáról, és az ügyben tárgyalást tűzött ki. Kérelmező a meghallgatáson tovább részletezte sérelmeit, melyre az iskolától magyarázatot és orvoslásként a helyzet megnyugtató megoldását, ennek hiányában a hatóság számára kedvező döntését várta. 22 BESZÁMOLÓ

23 A meghallgatáson elhangzottakra az iskola igazgatója írásban is reagált. Válaszában az intézményt ért vádakat határozottan visszautasította, kiállt az iskola évtizedek alatt felépített eredményes oktatási és pedagógiai módszerei, jó hírneve mellett, kérelmező állításait pontról pontra cáfolta. A hatóság a tárgyalásra a feleken kívül tanúkat is idézett, az OKSZ képviselőjét pedig meghívta. A tárgyalás megnyitása előtt a felek az OKSZ képviselőjének javaslatára és közvetítésével egy, mindkét oldal számára megfelelő egyezség létrehozása érdekében, a hatóság hivatalos helyiségében tárgyalni kezdtek. A hoszszas tárgyalás eredményeként megszövegezésre került az egyezség, melyet mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak. Az egyezségben az iskola vállalta, hogy amennyiben bármely tanuló írásos kérelem útján jelnyelvi tolmács használatát igényli, a tolmácsszolgálat bevonásával lehetővé teszik ezt a közreműködést. A hallgató és a tolmács az iskola által rendelkezésükre bocsátott házirendet azonban kötelesek elfogadni. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége jelenlévő elnökének egyetértésével az egyezségbe további, az iskola és a SINOSZ jövőbeni együttműködésére vonatkozó pontok is bekerültek, különösen a tolmácsok tanteremben való elhelyezkedését, a hallássérült tanulók és a pedagógusok igényeinek és érdekeinek együttes figyelembe vételét illetően. A felek elfogadták, hogy a hatóság az egyezségben foglaltak teljesülését figyelemmel kíséri. A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta. Kérelmek érdemi elutasítása 2006-ban a hatóság a kérelem alapján indult eljárások eredményeként 70 esetben érdemi elutasító döntést hozott. Az elutasítások nagy száma arra enged következtetni, hogy még mindig nagyon sokszor alaptalan kérelmekkel fordulnak a hatósághoz. Az elutasítások egyik fő okának azt tekinthetjük, amikor a EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 23

24 hatóság a vizsgálat alapján arra a következtetésre jutott, hogy az osztott bizonyítás szabályainak megfelelően az eljárás alá vont eredményesen kimentette magát azzal, hogy megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, vagyis nem tett különbséget a védett tulajdonsággal rendelkező és a vele összehasonlítható helyzetben lévő között. Más esetekben azt tudta eredményesen bizonyítani, hogy nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, vagy különbséget tett ugyan, de annak ésszerű okát adta, ezért intézkedése nem volt önkényes. Bizonyos esetekben az eljárás alá vont kimentésétől függetlenül a rendelkezésre álló így különösen az okirati bizonyítékok egyértelműen kizárták a sérelem és a védett tulajdonság közötti összefüggés meglétét. A panaszos az önkormányzattól bérelt faházban a karácsonyi vásár idején fenyőárusítási tevékenységet folytatott. A panaszos állítása szerint a polgármester a többi kereskedőtől eltérően kizárólag vele szemben intézkedett részben roma származása, részben pedig nyíltan vállalt politikai véleménye miatt akkor, amikor a kereskedelmi áruk a faháton kívüli tárolását megtiltotta. Az eljárás alá vont önkormányzat okiratokkal igazolta, hogy a kereskedelmi engedély csak a faházra vonatkozott, faházon kívüli elárusítást nem tett lehetővé, illetve a többi bérlő írásbeli nyilatkozatát, melyben kivétel nélkül megerősítik, hogy tudtak arról, hogy elárusító tevékenységüket kizárólag a faházból végezhetik, előtte árut nem tárolhatnak és ezt velük szemben is betartják. Egy helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) elnöke, mint meghatalmazott kérelemmel fordult a hatósághoz egy Munkaügyi Központ városi kirendeltségével szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A kérel- 24 BESZÁMOLÓ

25 mező sérelmezte a Munkaügyi Központ cigány származású ügyfelekkel való bánásmódját, az általa képviselt panaszosok pedig a velük kapcsolatos konkrét eljárásokat: támogatás megvonása, különböző papírok utólagos aláíratása, nyilvántartásból való törlés, nem megfelelő munkahelyre való kiközvetítés, képzésen való részvétel elutasítása. A hatóság elfogadta az eljárás alá vont által előterjesztetteket, melyeket írásos bizonyítékokkal is alátámasztott. Intézkedéseinek egy részére ugyanis jogszabályban előírt rendelkezések alapján került sor (pl.:nyilvántartásból való törlés, támogatás megvonása), bizonyos panaszok esetében nincs összefüggés a védett tulajdonság és az intézkedés között (pl.:utólagos nyilatkoztatás; egy panaszos a képzésen azért nem vehet részt, mivel az jelentkezők hiányában nem is indult el). Ezen túlmenően ésszerű indokát adta eljárásának (pl.: mivel egy kérelmező maga nyilatkozott írásban, hogy nem kívánja a továbbfoglalkoztatását, azért nem közvetítették ki ugyanahhoz a foglalkoztatóhoz). A panaszos munkáltatójával szemben zaklatás miatt tett bejelentést sérelmezve, hogy munkáltatója elrendelte soron kívüli orvosi vizsgálaton történő megjelenését. Nyilatkozata szerint előtte senki nem tájékoztatta arról, hogy miért van erre szükség. A vizsgálat után az orvostól kézhez kapott véleményben az állt, hogy bizonyos (latin kifejezéssel meghatározott) rosszullét esetén munkaviszonya megszüntetendő. A panaszos állítása szerint korábban soha nem küldték soron kívüli vizsgálatra és ez idáig nem volt olyan záradék a szakvéleményben a munkaviszony megszüntetésére vonatkozóan. Tudomása szerint csak őt küldték el a vizsgálatra a munkahelyről, legalább is a közvetlen környezetéből. A munkáltató az eljárás során tartott tárgyaláson a következőkről tájékoztatta a hatóságot. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 25

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi Főosztálya Budapest, 2015. július A tájékoztató füzetben található képek

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Beszámoló az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységérôl, valamint Az egyenl ô bánásmódról

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A projektet támogatja az Európai Unió és Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/365/ /2011. Előadó: dr. S.A. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Z.Z. Kérelmező által előterjesztett kérelem alapján az Y.Z. ügyvéd által

Részletesebben

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján SZERZŐK: DR. UDVARI MÁRTON IVÁNYI KLÁRA LEKTOR: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI 111 A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI SZERZŐ: BODROGI BEA SZERKESZTETTE: KŐSZEG FERENC BUDAPEST 2011 A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KIADJA Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274 e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Részletesebben

Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl

Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 2007 J/5016 Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 2007 Országgyûlési Biztos Hivatala 2008 Minden

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ELNÖK Ügyiratszám: EBH/585/2012 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmezőnek a Dr. D. A. ügyvéd által képviselt Fővárosi Önkormányzat ÉPTISZK Gazdasági

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel Az eljárás megindulása A médiából értesültem arról, hogy a Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON

ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON A MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI JOGVÉDELEM PROBLEMATIKÁJA MAGYARORSZÁGON Írta NACSA BEÁTA MUNKAÜGYI KONFLIKTUSOK ÉS VITÁK Nacsa Beáta egyetemi adjunktus Eötvös Lóránd Tudományegyetem Munkajogi Tanszék

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ.

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: Ritter Ildikó Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben

Részletesebben

PER ELSÔ FELVONÁSA. Farkas Lilla

PER ELSÔ FELVONÁSA. Farkas Lilla Farkas Lilla A MISKOLCI DESZEGREGÁCIÓS PER ELSÔ FELVONÁSA Amióta léteznek cigány jogvédô szervezetek, tevékenységeik között elôkelô helyen szerepel a romák iskolai szegregációja elleni jogi fellépés. A

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK

ÚTMUTATÓ AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK ÚTMUTATÓ AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK Autisták Országos Szövetsége 2010 Útmutató autizmussal élő felnőtteknek és szüleiknek Kézirat lezárása: 2009. december 30. A kiadvány szerzői: Dr. Altmann

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy

Elõszó. Tartalom. Jó formában. Munkaügy Tartalom Munkaügy Munkajogi évforduló kivételesen fontos szabályok a szabadság kiadásáról (Dr. Dudás Katalin) 2 Felmentés a perindítás lehetõsége és a jogszerûség megítélése (Sipõczné dr. Tánczos Rita)

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

2002. 2003. 2004. 2005.

2002. 2003. 2004. 2005. Ebben az évben nem volt jogalkotási javaslatunk. 2002. 2003. 2003-ban két jogalkotási javaslatunk volt, amelyek megtalálhatók a http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2003/nyito.html oldalon, a 2003. évi

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben