JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET"

Átírás

1 1

2 BEVEZETÕ Az Országgyûlés december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló törvényt. Gyomaendrõd Város első Közmûvelõdési Koncepcióját ( ) már ez új törvény szellemének megfelelõen készítettük el és a Képviselő-testület a 73/1998. (III: 19.) KT számú határozatában fogadta el. A korábbi koncepció a város közművelődési feladatait és fejlesztési lehetőségeit az alábbiak szerint határozta meg: Gyomaendrõd Város Önkormányzata - megõrzi, ápolja a település történelmi hagyományait, emlékeit ezzel is gazdagítva nemzeti kultúránkat, - segíti, támogatja a város muzeális gyûjteményeit, és egyben elismeri a közmûvelõdés területén jelentõségüket, - nyilvános könyvtár fenntartásával biztosítja, hogy minden lakosa számára használható és elérhetõ információs szolgáltatást nyújtson, a könyvtári állomány folyamatos fejlesztését támogatja, - közmûvelõdési intézmény fenntartásával biztosítja az iskolarendszeren kívül, öntevékeny, önképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási lehetõségeket, a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi mûvelõdési szokások gondozását, gazdagítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek támogatását, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez feltételeket, lehetõségeket biztosít. - fontosnak tartja a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértését, a befogadásának elõsegítését, - elismeri és támogatja mindazon civil szervezeteket, amelyek növelik a város hírnevét és kulturális életében kimagasló tevékenységet végeznek, - fontosnak tartja a helyi médiák mûvelõdést segítõ tevékenységét, - részt vállal a települési környezet, a városkép rendezett, tiszta és virágos megjelenítésében. A koncepció idõszakában megvalósítandó feladatok: - Önkormányzatunk a jelenlegi intézményi szerkezeten a koncepció idõszakában nem kíván változtatni. - A Városi Könyvtár központi elhelyezését kell a közeljövõben megoldani, hogy mindkét városrészrõl egyaránt könnyen megközelíthetõ legyen. - A Blaha úti iskola és közkönyvtár elhelyezését a tanulócsoportok csökkenésével a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában kell biztosítani. - A felszabaduló épületrészben kapna végsõ elhelyezést a régészeti ásatások során felszínre került leletek. Így a könyvtári helyiségek, Endrõd történeti kiállításának méltó elhelyezést biztosítana, és további helytörténeti gyûjtemény elhelyezésére is lehetõség volna. Az elmúlt öt év alatt újabb változások következtek be a közművelődés intézményrendszerében, jelentősen nőt a közművelődésben résztvevő civilszervezetek száma. Az új évezred beköszöntése, a küszöbön álló EU csatlakozás a közművelődési feladatellátásban is a koncepció átdolgozását igényli. 2

3 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Az évi CXL. törvény meghatározza a települési önkormányzatok közmûvelõdési feladatait, A törvényben meghatározottak településszintű megvalósulását vizsgáljuk és a hiányosságok feltárásával megoldást keresünk a teljesebb körű közművelődési feladatellátásra. "76.. (1) A települési önkormányzat kötelezõ feladata a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: - az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási, felsõoktatási lehetõségek, népfõiskolák megteremtése, - a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, gazdagítása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elõsegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, - a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb mûvelõdést segítõ lehetõségek biztosítása." A törvény preambuluma változatlanul mottója koncepciónknak: "A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevõi; szellemi birtokbavételük minden ember alapvetõ joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megõrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történõ széleskörû és egyenlõ hozzáférhetõvé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mûködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetõk. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentõségû. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megõrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni mûvelõdés személyi, szellemi gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminõségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek mûködésének elõsegítése a társadalom közös érdeke." A koncepcióban a kultúra és közmûvelõdés fogalmakat és kifejezéseket az alábbi értelemben használjuk: A kultúra: (az UNESCO 1982-es párizsi határozata szerint) azoknak a különbözõ lelki, anyagi, értelmi és érzelmi sajátosságoknak az összessége, amelyek egy társadalmat, vagy társadalmi csoportot jellemeznek. A fogalom nem csak a mûvészeteket a tudományokat foglalja magába, hanem az életmódokat is, az ember alapvetõ jogait, az értékek, a hagyományok és hitek rendszerét. A kultúra szerepe fontos a társadalmi integrációban, a gyakorlat intézményesítésében és az egyének együttmûködésében, az emberek személyi fejlõdésében, önállóságainak kibontakoztatásában, készségeinek, jártasságainak képességeinek és ismereteinek gyarapodásában, az életmód minõségének fokozásában. Azt, hogy a kultúra pozitív, vagy negatív értékei kerülnek-e túlsúlyba, mindenkor a mûvelõdés, vagyis a kultúra elsajátítása és alkalmazása dönti el. 3

4 A közmûvelõdés: a polgárok társas, személyközi együttmûködését feltételezõ, elsõsorban mûvelõdõ csoportokban, közösségekben folyó, öntevékeny, önmûvelõ, megismerõ, elsajátító, alkotó tevékenységei, melynek jellemzõ eleme a cselekvõ részvétel. Közösségi szintér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közmûvelõdési tevékenységének, a lakosság önszervezõdõ közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közmûvelõdési megállapodás alapján mûködtetett erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen mûködõ intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény. Nyilvános könyvtári ellátás: a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások és az e szolgáltatások nyújtását elõsegítõ központi szolgáltatások összessége, amelyek biztosítják az állampolgár számára az információhoz való szabad hozzáférést. A település kulturális életét jelenti: azon mûvelõdési tevékenysége, rendezvények, események, folyamatok összessége, a közmûvelõdés intézményrendszere, és egyéb közösségi szervezetek, amelyek alkalmat kínálnak a város polgárainak az öntevékeny mûvelõdésre, a kulturált szórakozásra és a szabadidõ hasznos eltöltésére. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMÛVELÕDÉSI KONCEPCIÓJÁNAK CÉLJA A helyzetelemzésre építve, a jelen igényeinek ismeretében, a reális lehetõségek számbavételével meghatározni az önkormányzat szándékait a kulturális élet jövõbeni feladatainak ellátására, a meglévõ értékek megõrzésére, a hiányosságok pótlására, a város kulturális fejlõdésének biztosítására. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS ÉS HELYÜNK AZ ORSZÁGBAN Gyomaendrőd január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi közelségük, a családi és gazdasági kapcsolataik ezer szállal való kötődése az egyesülés erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva lépte át a harmadik évezred küszöbét. Az március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint harmincezer hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének megélhetését. Az ipari területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos egyéb területen így a faiparban, élelmiszer feldolgozó iparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az átutazók számára. A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának. A 15 ezres lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára. Fekvés, éghajlat, környezet A város a Hármas-Körös bal partján, annak árterületén fekszik. Az 1710-es években a város újratelepülése közvetlenül a folyómeder szélén lévő mintegy 10 hektár kiterjedésű magaslaton indult meg. A város belterületének mintegy 80 %-a 85 méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a bal parton részben a békés-csanádi löszháthoz tartozik, magassága 85 méter. A jobb 4

5 parti térség már lényegesen mélyebb fekvésű, 84 méteres magasságával a Körösök menti mély-ártér része. A csapadékviszonyokra az évi 500 mm-es átlag a jellemző, de az északi részeken 300 mm-es évi csapadék is előfordul. E terület már az ország legszélsőségesebb éghajlatú részéhez tartozik. Domborzati jellemzők, vizek: A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát. Népesség: A lakosság száma év elején fő. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a német nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. E közösségek 1995 óta önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkeznek. Lakossági adatok (tárgyév január 1-én) Év Állandó Évenkénti születések száma Gyomaendrőd Városban Születések száma A lakosságszám és az évenkénti születések száma folyamatos csökkenést mutat városunkban. 5

6 Állandó népesség korcsoportos bontásban (KSH adat: ) Korcsoport Férfi Nő Együtt 0-2 éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen: Korcsoport szerinti lakosságszám Férfi Nő Együtt 0-2 éves 3-5 éves 6-14 éves éves éves éves 0-18 éves éves Összesen: Értékeink: Gyomaendrőd csendes, nyugodt alföldi kisváros Magyarország délkeleti részén. Az országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több turista keresi fel nyaranta a 15 ezer lakosú Békés megyei települést. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas- Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízisportok kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is. A Budapesttől 160 kilóméterre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás Dévaványa irányból.az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A Hármas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója. A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, 6

7 horgászatra és vízi sportokra csábítják a látogatókat. A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi pihenést kínálnak a természetkedvelő turistáknak. Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európaszerte is ismert a Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált jármű látható. A művészetkedvelők a Városi Képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg. A Városi Képtárban állandó kiállításon látható a gyomai születésű Vidovszky Béla festőművész és Pásztor János szobrász, valamint Corini Margit a párizsi éjszaka festőjének és Illéssy Péter grafikus alkotásai. Évente több alkalommal időszaki kiállításon mutatjuk be a városhoz kötödő kortás képzőművészek alkotásait. Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője, melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású az idült reumatikus, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen. A fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés, szauna, szolárium, masszázs. A strand feszített víztükrű uszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett uszoda valamint a fürdő mellett kemping és panziók várják a vendégeket. Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és kiállítót vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és Túrófesztivál, a halfőzők versenye és a birkapörköltfőző verseny. Nyaranta a Kőrösparti városban az ország BNV motorosai, és a Volkswagen bogarak szerelmesei találkoznak visszatérő rendszerességgel. A város határában motocross versenyeket rendeznek, a Körös vizén pedig a vízisportok szerelmesei küzdenek egymással. Júliusban a hazai és külföldi festőművészek, grafikusok és szobrászok randevúznak a gyomaendrődi művésztáborban. A TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS HELYZETE ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA A település és térségére elsősorban a mezőgazdasági tevékenység a jellemző. Az évek óta tartó mostoha időjárás nem kedvez a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozóknak. Ipari tevékenység minimális a településen. Legjelentősebb a nagy hagyományokkal rendelkező Kner Nyomda Rt. Elsősorban a szolgáltatás, kereskedelem biztosít jövedelmet az itt lakok számára. Legnagyobb munkáltató az önkormányzat intézményein keresztül, de a romló gazdasági helyzet, a lakosság és gyermeklétszám csökkenés miatt az intézmények is létszámcsökkentést kénytelenek végrehajtani. A évi önkormányzati költségvetésben az intézmények és a polgármesteri hivatal jóváhagyott álláshely száma: 467. A foglalkoztatott lakosság jövedelem szintje jelentősen elmarad a fejlettebb országrészeken élők jövedelmétől. Az alacsony kereseti szint behatárolja a közművelődési tevékenységet is. A munkanélküliek száma változatlanul nagy a településen. A jogszabályváltozás miatt a regisztrált munkanélküliek száma nem fedi a ténylegesen munkanélküli lakosság számát mert ennél több. 7

8 A Munkaügyi Központ jelentése alapján a város 2003 első félévének munkanélküliségi adatai Január Február Március Április Május Június Regisztrált munkanélküliek száma Munkanélküliségi ráta 15,03 15,64 15,57 14,6 13,45 12,83 Munkanélküli járadékban részesülők száma Jövedelempótló támogatásban részesülők száma Rendszeres szociális segélyben részesülők száma Pályakezdők száma Regisztrált munkanélküliek hat havi átlaga: 1381 fő A munkaképes lakosok (18-60 évesek) 15%-a. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOT ELLÁTÓK A közművelődés intézményrendszere is nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Míg korábban szinte teljes mértékben, önkormányzati intézményekben folyt a közművelődési feladatellátás, jelenleg egyre nagyobb a civilszervezetek részvállalása a település közművelődési tevékenységében. Városi rendezvényeket szerveznek vállalkozók is pl.: "Volkswagen" találkozó, Gyermek-nap, Motoros találkozó stb. Az intézményrendszer átalakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat közvetlenül és közvetve az alábbi közművelődési intézményeket tartja fenn: Önkormányzati fenntartású intézmény: Városi Könyvtár - részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal - szakfeladatán: Közösségi Ház Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Közművelődési megállapodás keretében egyéni vállalkozás: Katona József Művelődési Központ Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (önkormányzati alapítvány) Városi Képtár Városunk regisztrált közművelődési feladatot is ellátó civil szervezetei a 2. számú mellékletben. A KÖZMŰVELŐDÉS ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSA Az önkormányzat közművelődés célú állami normatív támogatásának és kiadásának aránya 1999-től Állami normatív támogatás Közművelődés célú kiadás

9 Állami normatív támogatás Közművelődés célú kiadás AZ ELŐZŐ KONCEPCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A következõ fejezetekben a dokumentum áttekintést kíván adni az előző koncepcióban meghatározott célok megvalósulásáról és a helyzetelemzésből kiindulva a lehetőségek figyelembevételével írányt adni a város közművelődési tevékenységéhez. A helyzetelemzés a közművelődésben érdekeltek, résztvevők segítsége nélkül nem készíthető el. Ezért a koncepció készítője igénybe vette az egyes szakterületek ismerőinek beszámolóját, ez indokolja az egyes területen végzett tevékenység értékelésének sokszínűségét, ki mit tartott fontosnak a saját területén. Feladat: - megõrzi, ápolja a település történelmi hagyományait, emlékeit, ezzel is gazdagítva nemzeti kultúránkat, Megvalósítása: A Hivatal képarhívumba gyűjtötte a város területén elhelyezett emléktáblákat, emlékműveket, szobrokat. Rendszerezése folyamatban van. Az önkormányzat támogatásával kiadásra kerül településünk híres embereit összegyűjtő Ki kicsoda címmel. A város új Internetes honlapja július 1.-től minden Internetező számára hozzáférhető. Az érdeklődők megismerhetik településünk múltját és jelenét. Naprakészen tájékoztatja az érdeklődőket a városi programokról és közérdekű eseményekről. Önkormányzatunk két muzeális intézmény fenntartását finanszírozza. Emléktáblák, emlékhelyek elhelyezéséhez nyújt támogatást. Feladat: - segíti, támogatja a város muzeális gyûjteményeit, és egyben elismeri a közmûvelõdés területén jelentõségüket, Megvalósítása: Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény működésében Szonda István (1999. március 1.) kinevezésével jelentős változások történtek. Az Önkormányzat ben megvásárolta a Tájház melletti épületet azzal a céllal, hogy az endrődi ásatásokon feltárt régészeti leleteknek végre állandó és méltó helyet biztosítson. A Magyar Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal e Ft támogatása lehetővé tette, hogy májusában az új múzeumi egységben megnyitásra kerüljön több állandó kiállítás - 9

10 "Bepillantás Endrőd régmúltjába", Tímár Máté endrődi születésű író emlékszobája, cipész-történeti kiállítás és Uhrin Pál parasztrajzoló alkotásai. Az ünnepi megnyitóbeszédet Dr. Hévízi Sándor az Orosházi Múzeum akkori igazgatója mondta szeptemberében az állandó kiállítások gyarapodtak a szintén endrődi születésű világhíres Kunkovács László etnofotográfus életmű kiállításával. A kiállítást Dr. Újvári Zoltán a néprajz tudományok professzora nyitotta meg és méltatta a fotográfus művészetét ben tovább bővült a múzeumi egység, megvásárlásra került a Blaha út 22. számú ingatlan ban elkészült egy 32 m 2 alapterületű közművesített kiszolgáló épület, az udvar rendezése, új kerítés és udvari kemence épült. Az udvari kemence felállításával a látogatók igényeit szeretnénk kielégíteni, sokan kíváncsiak a kemencében sült ételek készítésére, a kenyérsütésre. Nyaranként nagy népszerűségnek örvendő kézműves táborok rendezésére került sor, amit a következő években is folytatnak. Szonda István a múzeumi intézmény működtetője szakmai elhivatottsággal gondozza, fejleszti a múzeumi egységet, pályázatokkal teremt anyagi lehetőséget a fejlesztésre a programok rendezésére és sokszor kétkezi munkájával, teremti meg a jobb feltételeket. Előadás sorozatot indított, mellyel egy szabadidős kultúrpark létesítését is szeretné megvalósítani. Az előadás sorozat a "Műveltség és hagyomány" összefoglaló nevet kapta, ebben segítséget kapott a Múzeum Barátok Körétől december 20.-án volt az első: Endrődi népballadák címmel. A Tájház tisztaszobájában a kemence melege tette még meghittebbé és felejthetetlenné az elhangzó balladák hangulatát július 23.-án nagyszámú hallgatóság előtt Kunkovács László tartott előadást - Sziklarajzok, áldozóhelyek, kőemberek címmel. További előadások szervezés alatt: Dr. Kis Antal etnográfus - A magyar néprajz tudománytörténete Dr. Dénes Zoltán - Az ünnep néprajza Ezek a rendezvények teszik élővé a Tájházat, nem csak kiállítóhely, hanem az igényes művelődés helye. Városi Képtár fenntartója a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítványon keresztül szintén az Önkormányzat. Az utóbbi két évben jelentősen nőtt az alapítvány önkormányzati támogatása és a pályázatokon nyert összegekkel és a sajáterő biztosításával a gyűjtemény több darabja restaurálásra került, eszközökben is gazdagodott (számítógép, digitális fényképezőgép, az udvar rendezettségét biztosító öntözőszivattyú, a raktárhelység polcrendszerének bővítése). Szintén pályázati pénzből és adományból a Képtár udvarán felállításra kerül Vidovszky Béla mellszobra. (A bronzba öntés Pátzay Pál terrakotta szobra alapján készült) A Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeumot megállapodás alapján támogatta önkormányzatunk, de sajnos a tulajdonos nem kívánja tovább működtetni, ezért a megállapodás kérésére október 1.-el felmondásra került. Feladat: - nyilvános könyvtár fenntartásával biztosítja, hogy minden lakosa számára használható és elérhetõ információs szolgáltatást nyújtson, a könyvtári állomány folyamatos fejlesztését támogatja, Megvalósulás: Városi Könyvtár a közkönyvtári feladatellátáson túl rendezvényeivel színesíti és gazdagítja a város kulturális rendezvényeit. Felsorolását szükségesnek tartjuk, mert így látható, hogy igyekszík változatos érdeklődési köröket megcélozni a rendezvényekkel. Az irodalom népszerűsítésén túl az oda látogató közönség megismerhet ismert embereket. Rendezvényeivel a város egyik kulturális centrumá vált Január: Az intézményben magalakult a Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd civil 10

11 szervezete (28 fő) Március: Petőfi Sándor versmondó-verseny általános iskolásoknak (61 fő),.,-. Április: Költészet Napján városi vers- és prózamondó verseny iskolásoknak (70 fő) Május-június: Könyvvásár az Ünnepi könyvhét alkalmából Június: Író-olvasó találkozó Büki Attilával, vendég: Csákányi Eszter Jászai-Mari díjas színművésznő (28 fő) Augusztus: A Városi Könyvtár kerthelyiségének megnyitója a Komédiás Kör. Műsorával (54 fő) Szeptember: Használt könyvek és hanglemezek vására Október: Író- olvasó találkozó Magyar Banával (37 fő) December: Téli könyv- és ajándékvásár. Karácsonyi koncert /zeneiskolások/ (82 fő) Január: "Ifjú reménységeink" I. Balogh Tamás szerzői estje a Komédiás Kör fellépésével (28 fő) Február: Mese és zenehallgatás ovisoknak (36 fő) I A W. Shakespeare Színi akadémia előadása (40f ő) Március:,,10 éves Gyomaendrőd" címmel vetélkedő a helyi sajtók cikkeiből diákoknak (30 fő) Április: A Költészet napja: vers- és prózamondó verseny iskolásoknak (73 fő) P. Szabó Ila költőnő előadói estje (48 fő) "Ifjú reménységeink" II. Balázs Andrea színjátékos előadói estje (37) Május: "Ifjú reménységeink" III Wolf Tünde tánctanár Pünkösdölés népi játék bemutatója a Körös Menti Néptáncegyüttes növendékeinek (107 fő) "Ifjú reménységeink" IV. SWEET V ATER együttes koncertje a kertben (203 fő) Június: A Kossuth rádió nyilvános felvétele Gyomaendrődről (12 fő) Augusztus: Arató táncház: Wolf Tünde tanítványai (44 fő) Október: Kristó Gyula professzor előadása A magyarok eredete címmel (97 fő) A város nevében Budapesten az Írószövetség Székházában HATÁR GYŐZŐ Kossuth díjas írónk, városunk díszpolgárát 85. születésnapján köszöntöttük. November: Molnár Lajos újságíró-szépíró szerzői estje December: Karácsonyi könyv és ajándékvásár Hagyományos karácsonyi hangverseny, felléptek a zeneiskola növendékei (82 fő) Január: Kiss László az Országos Versmondó Szövetség alelnökének előadása "HOGYAN MONDJUNK VERSET" címmel magyartanároknak, versmondóknak (30 fő) Március: Millenniumi vetélkedő előzetese (15 fő) A Kulturális Egyesület nőnapi ünnepsége: vendég: dr. Dávid Imre polgármester (38 fő) Április: Kristó Gyula professzor előadása a 11

12 MILLENNIUMI MAGYARORSZÁGRÓL (30 fő) Vers- és prózamondó verseny a Költészet napján iskolásoknak (86 fő) Május: Millenniumi vetélkedő (két felnőtt + két diák egy csapat) (28 fő) Magyar Nyelv Hete Töltelékszavak, közhelyek címmel előadást tartott dr. Tóth Béla a szegedi Radnóti Gimnázium magyartanára (37 fő) Trágárság, csúnya beszéd címmel Petri Miklós tanár előadása (31 fő) Június: A zenei tábor megnyitója a kertben a Komédiás Kör bemutatásával (74 fő) Kórustalálkozó (138) Július: "Az erő benned van" Katona Mária ezoterikus előadása (30 fő) Augusztus: Gubis Mihály és Nagy Zopán képzőművészek kiállítása (103 fő) Szeptember: Hangya Lajosné önkormányzati képviselő fogadóórája (80 fő) Petneházy Szilvia írónővel beszélgetés Drágám, add az életet" című könyvéről Október: Ezoterikusok találkozója (21 fő) Író-olvasó találkozó "Gergely Ágnes Kossuth-díjas írónővel közreműködtek a Komédiás Kör tagjai (35 fő) December: Karácsonyi ajándék - és virágvásár Karácsonyi koncert (48 fő) Február: Felkészülés az Olvasás évére (Vetélkedő kisiskolásoknak) 31 fő Március: Dinnyés József daltulajdonos estje Magyar költészet gyöngyszemei megzenésítve (l3fő) Április: Vers és prózamondó verseny iskolásoknak (75 fő) Kocsis István író előadása "A magyar Szent Korona misztériuma" címmel (65 fő) Magyar Nyelv Hete - Nyelvi játékok középiskolásoknak (28 fő) Nyelvi etikett Petri Miklós ea. (34 fő) Szilágyi Ferenc professzor előadása "A nevek világa" címmel (42 fő) Június: Az Olvasás éve megnyitója a kertben Dinnyés József fellépésével (51 fő) Ünnepi könyvvásár Zenei tábor megnyitója (61 fő) Július: A SZAKE VIII. Diákszínjátszó Tábor beszédtechnikai és szövegelemző \foglalkozásai a kertben (44 fő) Augusztus: Fiatalok tárlata a kertben és az olvasóteremben, Diószegi Eszter és Csemniczky Dávid festők kiállítása (128) Szeptember: Hasznát könyvek vására November: Az amatőr diákszínjátszás helyzete "A művészeti iskolák jövője" Ea.: Kaposi József az Oktatási Minisztérium főtanácsosa (22 fő) Találkozó V. TVRTKO sztár újságíróval (120 fő) December: Sike Gábor előadása az elháritásról (10 fő) Karácsonyi ruhavásár Karácsonyi könyvek gyerekeknek (vásár) 12

13 2002. Február: Az EURÓPAI - PONT megnyitója: - EURÓPAI NAP az intézményben a Megyei Könyvtár anyagi támogatásával - Vetélkedő középiskolásoknak - Előadás az EURÓPAI UNIÓRÓL (43 fő) Március: A Nőnap tiszteletére: Görög Ibolya protokoll szakértő egész napos előadása "Az európai viselkedéskultúra" címmel (43 fő) Április: Az Élet Másokért Egyesület népzenei estje (30 fő) Költészet Napján vers- és prózamondó verseny iskolásoknak (111 fő) B. Molnár Zsuzsa és B. Molnár Albert Hajnal című verses kötetének bemutatója (116 fő) Június: Kövesdi Gábor Miklós a Hócipő újságírójának estje, felléptek a Komédiás Kör tagjai (48 fő) Ünnepi könyvvásár Június - július: A SZAKE IX. Diákszínjátszó Tábor drámajáték és szövegelemző foglalkozásai a kertben Október 7. november 7.: Leltár selejtezés November: Találkozó Szujó Zoltánnal az RTL-klub sportriporterével (119 fő) December: A zeneiskola téli koncertje (38 fő) Február: Csíkné Tímár Éva önkormányzati képviselő beszámolója a város pénzügyi helyzetéről (32 fő) Március: A Kulturális Egyesület nőnapja (29 fő) Április: A Költészet napja tiszteletére vers- és prózamondó verseny általános és középiskolás diákoknak (118) Május: Bemutató óra drámatanároknak (18 fő) Perjési Anikó és Nagy Zsolt előadása Dél-Afrikáról (33 fő) Június: Ünnepi könyvhét, könyvvásárral Író olvasó találkozó Martinkó Károllyal (22 fő) Június-Július: X. SZAKE Diákszínjátszó Tábor műelemző foglalkozásai(56 fő) szeptember 1-től az Internetet, ingyen az olvasók rendelkezésére átadtuk az IKB és az IHM előírásainak megfelelően. A Városi Könyvtár dokumentumainak gyarapodása Év A beszerzett dokumentumok száma (db) A beszerzett dokumentumok értéke (Ft) Könyvtári állománya jelenleg 40 ezer kötetből áll. Megjegyzés Ft dokumentumra nyert kerettel Kb Ft áthúzódott a következő évre Törlés: 394 db/ Ft 13

14 A Városi Könyvtár nyertes pályázatai A pályázat kiírója Célja Pályázott Saját erő összeg (Ft) (Ft) NKA Könyvtári Gyermekkönyvtári Szakmai Kollégium fejlesztés NKA Mozgókép Art-Video klub Kollégiuma létrehozása NKÖM Korszerű könyvtári környezet - bútorok NKÖM Korszerű könyvtári környezet - számítógép Informatikai Internet, LAN, 6 db Az Internet Kormánybiztosság számítógép, nyomtató évi díja NKA Könyvtári Szakmai tevékenységet Szakmai Kollégiuma szolgáló eszközök Nyert összeg (Ft) NKA Könyvtári A felnőtt szakirodalmi Szakmai állomány fejlesztése Kollégiuma Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Könyvtára közkönyvtári feladatot is ellát az endrődi városrészen évben fejeződött be a Könyvtár 12 millió Ft értékű felújítása. Könyvtári állománya: 21 ezer kötet. Iskolai könyvtár feladatain túl, rendezvényeivel hozzájárul a városrész közművelődéséhez. Videó kölcsönzéssel, másolással szolgáltatást végez. Az évente megrendezésre kerülő mesemondó versenyen a város óvodásgyermekei és kisiskolásai vesznek részt. Minden év decembere "Gyermek Könyvtári Hónap" jegyében zajlik - kedvezményes ifjúsági filmek kölcsönzése és programok szervezése. A "Jonatán" irodalmi levelezős versenyen általános iskolás tanulók vesznek részt, melynek célja a szövegértő olvasás fejlesztése. Feladat: - közmûvelõdési intézmény fenntartásával biztosítja az iskolarendszeren kívül, öntevékeny, önképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási lehetõségeket, a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi mûvelõdési szokások gondozását, gazdagítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek támogatását, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez feltételeket, lehetõségeket biztosít. Megvalósulás: Katona József Művelődési Központot közművelődési megállapodás keretében Megyeriné Csapó Ildikó kulturális menedzser működteti. A megállapodás alapján önkormányzatunk az intézmény fenntartásához hozzájárul. Ezer Ft-ban Vállalkozás támogatása Vázlat gondolatok a készülő Városi Közművelődési Koncepcióhoz (Készítette: Megyeriné Csapó Ildikó) Rendszerváltozás egyesülési törvény szaporodó civil szervezetek a kultúra terén is = lefed egy szakterületet s azt profi módon csinálja. 14

15 Kulturális vállalakozások megjelennek szintén lefednek illetve megoldanak néhány városi feladatot konkurencia verseny erősödése => minőségre való törekvés Műv. központ feladata lehet: ami nincs lefedve az előzőek által, de mégis kulturális igény, vagy társadalmi szükségesség. Ilyenek: - közérdekű, közhasznú rendezvények önállóan vagy közösen szervezve másokkal (véradás, fogyasztóvédelem, lakossági fórumok, politikai fórumok, társulási ülések, választások, céggyűlések) - iskolán kívüli átképzés, szakmát nyújtó tanfolyam közös szervezése (KISOSZ, Munkaügyi Központ, BRMKK ) - Kulturális információk nyújtása: szerkesztett Gyomaendrődi Programfüzet havonta, más vidéki rendezvények, színházak műsora, képző-előadóművészek címjegyzéke - Az Európai Uniós tagságunk által folyamatosan ránk háruló kulturális feladatok - Színházi élmény nyújtása gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztálynak - Az ifjúság kulturális kezdeményezéseinek, érdekérvényesítésének segítése (havonta diák önkormányzati vezetők klubja, ötleteik alapján műsoros, zenés estek, fórumok) - Főleg a helyi fiatalok számára a helyi néphagyományokat, műemlékeket bemutató, népszerűsítő alkalmak szervezése - A kulturális élet területén működő, de a közönség által kevésbé ismert alkotók, előadók, különleges emberek megismertetése a lakossággal - A helyi és elszármazott amatőr és profi képző-és előadóművészek számára helyi bemutatkozási lehetőség biztosítása - A civil közösségek munkájának segítése, velük közös rendezvények szervezése - A helyi roma kisebbség, valamint német nemzetiség kulturális hagyományinak ápolása, velük közösen bemutatkozási lehetőség, fórum biztosítása - A természet-és a környezetvédelem területén felhívásokkal, nagyobb rendezvényekkel lakossági tudatformálás - Az egészséges életmód korszerű elemeinek propagálása - Munkahelyi és családi rendezvényekre termeink és berendezési tárgyaink bérbeadása Közösségi Ház A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő közművelődési egységben két szakalkalmazott látta el a feladatot július 1-el egy fő. (A helyzetleírást készítette: Molnár Borbála) A Kecskés-zugi Faház től a Közösségi Ház kezelésébe került azzal a céllal, hogy nyári táborok szervezésével biztosítsa a gyermekek nyári üdültetését. Az épületen pályázati pénzből jelentős felújítási munkákat végeztek, vizes blokk kialakítása, tetőjavítás, tereprendezés, kerítés. Az endrődi városrész igényeihez alkalmazkodva főként a közösségi lét különböző formáinak segítése a fő tevékenység. Ezen kívül rendezvényeknek, kiállításoknak, közéleti-, közérdekű összejöveteleknek, gyűléseknek, tanfolyamoknak színhelye a közművelődési egység. A Közösségi Házban működő szervezetek: I. számú Nyugdíjas Klub, Barátság Klub, Endrődi Gazdakör, Cukorbetegek Klubja, MKDSZ, Nyugdíjas Polgári Egyesület, FKGP, Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete, Bónomzug Vizéért Egyesület, Kner Táncklub, Magyarországi Wing Chon Harcművészeti Egyesület, Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány. Kiállítások: Minden évben megrendezésre kerülő Májusi Tárlat - helyi festők alkotásaiból, Sport-fotó kiállítás, Hajó- és repülőmodell kiállítás, óvodai és iskolai rajz és fotó kiállítás. 15

16 Rendezvények Augusztus 20-i városi rendezvény, önkormányzat által szervezett rendezvények, fórumok, tüdőszűrés, véradás. Civil szervezetek közreműködésével minden évben megrendezésre kerülő programok: Gyermekszínház, Farsangi Randevú - bál, Anna-bál, Szüreti bál, Öregszőlői Majális, Országos Mazsoret Fesztivál, Halfőző Verseny, Orvos, beteg találkozó, Agrár-fórum. Bevétele növelése érdekében helyet ad vásároknak, termék-bemutatóknak, lakodalmi rendezvényeknek, bérbe ad asztalokat, székeket. A közművelődési egység lehetőségeihez, felszereltségéhez képest feladatait ellátta az elmúlt időszakban. Belső berendezési tárgyai, helységei felújításra szorulnak Feladat: - fontosnak tartja a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértését, a befogadásának elõsegítését, Megvalósulás: Az ban megválasztott cigány kisebbségi önkormányzat részére megvásárolt Fő út 80. szám alatti ingatlan szolgál a Roma Közösségi Ház székhelyéül. A később létrehozott "A Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány pályázati pénzből az épületet felújította Teleházat működtet. A szintén pályázaton nyert számítógépekkel Internet hozzáférést biztosít. OKJ szakmák képzésével hozzásegíti a roma fiatalokat a munkavállaláshoz. Az oktatás mellett az alapítvány és a közösségi ház jelentős és egyre terebélyesedő kulturális tevékenységet folytat. Egy hetes nyári bentlakásos hagyományőrző táboraik résztvevői a cigányság hagyományos kultúrájának megismerése közben egy-egy ismert megyei cigány költővel, vagy képzőművésszel is találkoznak. A hagyományőrző csoport táncosait már hivatásos táncpedagógus tanítja. Az első ízben júniusában megrendezett I. Békés Megyei Cigányzenész Találkozó mára már nemzetközivé nőtte ki magát. Településünk másik nemzetiségi kisebbsége a németek. Önkormányzatuk megalapítása óta jelentős az évente megrendezésre kerülő "Batyusbál", mely alkalmat ad hagyományaik felelevenítésére. Pályázati pénzből az evangélikus templom kertjében emlékművet állítottak hősi halottjaiknak. Feladat: - elismeri és támogatja mindazon civil szervezeteket, amelyek növelik a város hírnevét és kulturális életében kimagasló tevékenységet végeznek, Megvalósulás: Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására től "Civilszervezetek támogatási alap"-ot hozott létre. Pályázati úton évente szervezetnek nyújt támogatást. A pályázati alap összege 1999-től ezer Ft-ban Az alap évenkénti összege a 25/1999. (VII. 23.) KT számú rendelet a közművelődésről 6. -ában lett meghatározva: "(3) A közművelődés szerves részét képező civil szervezetek támogatására " Civil szervezetek támogatási alap" ( továbbiakban alap) szolgál. A támogatási alapot a tárgyév önkormányzati költségvetés eredeti működési kiadásainak 0,75 %-ában kerül meghatározásra." Feladat: - fontosnak tartja a helyi médiák művelődést segítő tevékenységét, Megvalósulás: Kevés kisváros büszkélkedhet három helyi lappal. Az önkormányzati támogatással kiadásra kerülő Gyomaendrődi Híradó, a Rekline Stúdió kiadásában a Gyomaendrődi Szó-beszéd, Városunk Gyomaendrőd az Endődiek Baráti Köre kiadásában havonta megjelenő újságok. 16

17 A közművelődési rendezvényekről a Katona József Művelődési Központ gondozásában havonta 2500 példányban megjelenő programfüzet nyújt tájékoztatást a város lakosságának. A város internetes honlapján is már naprakészen tájékozódhatnak az érdeklődök a városi rendezvényekről. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rádió1 szarvasi szerkesztőségével július 1. napjával gyomaendrődi közéleti műsorok készítésére és sugárzására megállapodást kötött. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a megállapodás tartalma havi 6-10 hírértékű esemény kapcsán rögzített interjú, és írásos híranyag adásba állítására - hírértéktől függően 3-6 szoros rotáció terjed ki melyért az önkormányzat Ft +Áfa/hó díjat fizet, havi visszaigazolással. Feladat: - részt vállal a települési környezet, a városkép rendezett, tiszta és virágos megjelenésében. Megvalósulás: Beszámoló a zöldterületek állapotáról januári KT ülésre készítette Dobó Anita Településünk idegenforgalmát nagyban befolyásolja közterületeink ápoltsága, tisztasága, zöldterületeink megfelelő szintű fenntartása. A vonzó települési arculat kialakítására az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetett az önkormányzat. Növénytelepítés történt a város főbb útjain /Kossuth L. u., Fő út, Bajcsy-Zs. út kísérleti jelleggel/ és zöldterületein / Millenniumi liget, Szabadság tér, valamint kiegészítő jelleggel a Hősök terén/. Az elmúlt években több szobrászművészeti alkotás is helyet kapott közterületeinken, így pl Rózsahegyi Kálmánról és Tímár Mátéról készült bronz mellszobor, valamint Pásztor Jánosról készült mészkő mellszobor. A 25/2001. (XII.27.) sz. KT rendelet a közterületek rendjéről 8. -ában meghatározott intézményes zöldfelületi közterületek fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik a feladatokat ellátó szerv vagy vállalkozó megbízásával. Az elmúlt négy évben a település zöldterületeinek gondozását a Gyomaszolg Kft. végezte/ végzi évenként megújított parkfenntartási szerződés alapján, amely tartalmazza a frekventált fekvésű zöldterületek fenntartási munkáit (fűnyírás, sövénynyírás, virágültetés, fák metszése), átlag 6 fő foglalkoztatásával, a költségvetésben meghatározott összeg ellenében. A évben bruttó ,- Ft a megállapított és elfogadott parkgondozási díj. A vállalkozási ár tartalmazza a közterületeken padok, szemétgyűjtők és egyéb berendezési tárgyak elhelyezését mintegy E Ft értékben. A kevésbé intenzív fenntartást igénylő területeken a gondozást /takarítás, kaszálás/ közhasznú munkaprogram keretén belül tartós munkanélküliek foglalkoztatásával oldja meg az Önkormányzat. A belterületen lévő, intenzív fenntartású közkertek, közparkok, zöldfelületek a következők: Szabadság tér 1590/1; 1590/2; 1597/4 hrsz Főtér 4220 m2 Régi piactér /Kner tér/ 2450 m2 A város főtere a évben kapta új arculatát. A kivitelezési költséget az Önkormányzat saját erőből finanszírozta, mintegy ,- Ft értékben. A virágágy területét megnövelték, valamint a tér fő attrakcióját, a szökőkutat is ekkor alakították ki. A park berendezési tárgyai kisvárosi hangulatot idéznek. A reprezentatív főtér jelenlegi állapotában jobban betölti funkcióját, mint a korábbi szerkezetében, használati értéke megnőtt. A főtér buszmegálló körüli részét ez év tavaszán új szerkezetben parkosították be / ,- Ft értékű élőnövény/, a buszmegálló épületének felújítása után. Bár a cserjék tavaszi ültetésével nem volt elég idő a megerősödésükre, a nyári szárazság miatt viszonylag kevés tő ment tönkre, ezek pótlásáról még az ősszel gondoskodunk. 17

18 A gyomai rész régi piactere a település főterével szoros kapcsolatban áll, funkciójának kihelyezésével azonban a terület elhagyatottá vált. Ideiglenesen helyet adott különböző városi rendezvényeknek, sorsa azonban sokáig nem rendeződött. Gyomát és a későbbi Gyomaendrődöt a Kner Nyomda tette országszerte ismertté, ezért a város Képviselő-testülete a Kner család egyetértésével és támogatásával úgy határozott, hogy a régi piactéren Gyoma neves szülötteihez méltó emlékhely létrehozására kerül sor. A Kner tér kialakításával a turisztikai szempontból fontos befogadóhelyek száma eggyel bővül, és az országosan is egyedülálló, a régi nyomdaipari technika alkotásait és korai kiadványait bemutató Kner Nyomdaipari Múzeum mellett őrzi településünk múltjának egy részét. A tér súlypontjába áthelyezésre kerül a centenáriumi Kner emlékmű, és ennek ellenpontjaként jelenik meg a Tudás kútja, melyet Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész tervezett. A teret keletről határoló hősök úti hársfasor telepítése a nyomdaalapító Kner Izidor nevéhez fűződik. A beruházás költségeit saját önkormányzati forrás mellett különböző pályázati alapok felhasználásával kívánja biztosítani az Önkormányzat. 18

19 A KORÁBBI KONCEPCIÓ IDÕSZAKÁBAN MEGVALÓSÍTÁSRA KITŰZÖTT FELADATOK ELEMZÉSE Önkormányzatunk a jelenlegi intézményi szerkezeten a koncepció idõszakában nem kíván változtatni. A Katona József Művelődési Központot az önkormányzat közművelődési megállapodás keretében egyéni vállalkozóval működteti február 1-től, január 30-ig. A Városi Könyvtár központi elhelyezését kell a közeljövõben megoldani, hogy mindkét városrészrõl egyaránt könnyen megközelíthetõ legyen. Az intézmény változatlanul a Kossuth út 50. szám alatt működik. Az endrődi városrész közkönyvtári ellátását a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Könyvtára látja el. A Kossuth út 50. szám alatti épület felújításra szorul, sőt bővítésre A Blaha úti iskola és közkönyvtár elhelyezését a tanulócsoportok csökkenésével a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában kell biztosítani Mivel a Könyvtár közkönyvtári feladatokat is ellát az iskolában történő elhelyezése nem indokolt. Ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a Blaha úti épületet kell alkalmassá tenni a feladatellátásra. A felszabaduló épület részben kapna végsõ elhelyezést a régészeti ásatások során felszínre került leletek. Így a könyvtári helyiségek, Endrõd történeti kiállításának méltó elhelyezést biztosítana, és további helytörténeti gyûjtemény elhelyezésére is lehetõség volna. A Bepillantás Enrőd régmúltjába történeti kiállítás elhelyezésére az önkormányzat a tájház melletti épület megvásárlásával méltó kiállítóhelyet biztosított a régészeti anyag bemutatására. A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁST KÖZVETVE SEGÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK Közoktatási intézmények Oktató-nevelő munkájukkal hozzájárulnak az ízlés, a színvonalas művelődési igény kialakításához. A művészetek megszerettetése, sőt művelése, a gyermek kézségeinek fejlesztése egyaránt a közoktatás és közművelődéshez tartozó feladat. A gyermekkori élmények meghatározzák a felnőtt kulturális igényét. Az óvodától a középiskoláig jelen van a közoktatásban úgy a nevelés, mint az oktatási folyamatban a gyermekek igényes művelődését elősegítő tananyag és nevelési módszer. Különösen ezt a célt szolgálja az alapfokú művészetoktatás. Nagy lehetőség, hogy városunkban gyermekeink kézségeinek megfelelő művészeti ágban képezhetik magukat,- zene, képzőművészet és a táncművészetek területén is választhatnak kedvükre való oktatást. Iskoláink ünnepi programjai szerves része közművelődésünknek a Gimnázium Kner-napjai, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon Rózsahegyi-napjai és a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda névadójának tiszteletére rendezett ünnepe. Ezeken az ünnepeken városunkból elszármazott nagyjaink visszatérve emlékeztetik a mai tanulóifjúságot, hogy tanulni, a művészeteket megismerni, művelődni érdemes. Rangos esemény a Zene- és Művészeti Iskolánk vizsgaelőadásai, kiállításai. Az alapítványi Művészeti Iskola néptáncosainak vizsgaelőadásai. A felsorolás a teljesség igénye nélkül történt, mert városi ünnepeink hangulatát is a tanulóifjúság műsorszámai teszik emlékezetessé, a ballagási ünnepek alakalmával zsúfolásig megtöltik utcáinkat az ünneplők hozzátartozói. 19

20 Hogy hogyan ünnepelünk iskolában vagy iskolán kívül, kultúráltságunkról árulkodik. Ezt is tanítani lehet és kell. Tourinform-iroda A Tourinform-iroda nem utazási iroda, hanem egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és nemzeti idegenforgalmi kínálattal egyaránt találkozik. Alapvető feladata a turisztikai látnivalókról, szolgáltatásokról, programokról, lehetőségekről a belföldi és külföldi turisták naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése. Hogyan kapcsolódik mégis a közművelődési feladatellátáshoz? A közművelődési lehetőségeket városunk nem csak a helyi lakosok szolgálatába kívánja állítani, hanem az idelátogatókat is szolgálja. Városunk érdeke, hogy színvonalas kulturális programokkal csalogassuk a vendégeket. A látogatóknak tájékoztatást kell nyújtani a helyi látnivalókról, programokról, és ezt a feladatot, azaz a hírverést látja el a Tourinform-iroda. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK Gyomaendrőd Város testvérvárosi kapcsolatainak kiépítése mintegy tíz éves múltra tekint vissza október 1-3-a között a gyomaendrődi városi delegáció tagjai a Nagyenyed Város Polgármesterétől kapott meghívásnak tettek eleget. A testvérvárosi kapcsolat kialakítása eredményes volt, a két város polgármestere aláírta a testvérvárosi szerződést. Gyomaendrőd város részére jelentős eseménynek számít, mivel a városnak még nem volt testvérvárosi kapcsolata. Ennek kapcsán még ugyanabban az évben október ig tartó Bethlen Napokra meghívták Nagyenyed Város Szenátorait, a város Polgármesterét és a két parlamenti képviselőt. Ebből az alkalomból október 23-án délelőtt 11 órakor ünnepi testületi ülést rendeztek a vendégek tiszteletére. A Bethlen Alapítvány már 10 éve szervezi és bonyolítja a Nemzetközi Művésztábort, ahol számos nagyenyedi képzőművész is részt vesz. A kapcsolat kölcsönös, gyomaendrődi művészek meghívást kapnak a nagyenyedi Művésztelepre. Több művészeti csoport cserelátogatása történt az elmúlt években november 4-8-a között Németországban tartózkodott a polgármester a RUMBA Társastánc Klub kíséretében. A látogatás tulajdonképpeni célja valamilyen német kapcsolat kialakítása volt. Azelőtt két évvel Jessennel próbáltak testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, melyre sajnos nem került sor. Első lépésként két polgármesterrel találkozott polgármesterünk, majd ezt követően a német küldöttség a következő év tavaszán jött Gyomaendrődre. E partneri kapcsolat kiépítési szándék végül megrekedt a kezdeményezés szintjén tavaszán a németországi Schöneck város polgármesterének meghívására Dr. Dávid Imre polgármester vezetésével önkormányzati delegáció látogatott el a hangulatos kisvárosba július 4-6-a között Schöneckben járt önkormányzati delegáció célja a testvérvárosi kapcsolat felvételének előkészítése volt. A vendéglátók megmutatták a város látnivalóit, a jóléti és közösségi létesítményeket és egyéb nevezetességeket. A korábban Gyomaendrődön szerzett benyomás és látogatás eredményeként szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos partneri testvérvárosi - kapcsolat jön létre. Schöneck polgármestere és a település delegációja októberében Gyomaendrődre látogat amikor is ünnepélyes keretek között aláírásra kerül a testvérvárosi kapcsolatok felvételéről szóló okirat. Remélhetőleg szoros kulturális kapcsolat alakul ki a két város közott. 20

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. I. kötet - Helyzetelemzés GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció I. kötet - Helyzetelemzés VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre a többszáz éves múltra

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKATERVE 2014 Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Munkaterve 2014 Oldal 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS: a) Küldetés b) Az intézmény állami feladatként ellátandó

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Kulturális Koncepciója

Nagycenk Nagyközség Kulturális Koncepciója Nagycenk Történelmi emlékhely Nagycenk Nagyközség Kulturális Koncepciója (tervezet) 2013-2015 munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig, másban csak akkor keresni elmaradást,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez HÁTTÉRANYAG Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) elkészítéséhez Szerencs, 2007. június 6. Készítette: Király Judit TARTALOMJEGYZÉK Felhasznált

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzata

Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. 06. 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben