JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET"

Átírás

1 1

2 BEVEZETÕ Az Országgyûlés december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló törvényt. Gyomaendrõd Város első Közmûvelõdési Koncepcióját ( ) már ez új törvény szellemének megfelelõen készítettük el és a Képviselő-testület a 73/1998. (III: 19.) KT számú határozatában fogadta el. A korábbi koncepció a város közművelődési feladatait és fejlesztési lehetőségeit az alábbiak szerint határozta meg: Gyomaendrõd Város Önkormányzata - megõrzi, ápolja a település történelmi hagyományait, emlékeit ezzel is gazdagítva nemzeti kultúránkat, - segíti, támogatja a város muzeális gyûjteményeit, és egyben elismeri a közmûvelõdés területén jelentõségüket, - nyilvános könyvtár fenntartásával biztosítja, hogy minden lakosa számára használható és elérhetõ információs szolgáltatást nyújtson, a könyvtári állomány folyamatos fejlesztését támogatja, - közmûvelõdési intézmény fenntartásával biztosítja az iskolarendszeren kívül, öntevékeny, önképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási lehetõségeket, a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi mûvelõdési szokások gondozását, gazdagítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek támogatását, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez feltételeket, lehetõségeket biztosít. - fontosnak tartja a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértését, a befogadásának elõsegítését, - elismeri és támogatja mindazon civil szervezeteket, amelyek növelik a város hírnevét és kulturális életében kimagasló tevékenységet végeznek, - fontosnak tartja a helyi médiák mûvelõdést segítõ tevékenységét, - részt vállal a települési környezet, a városkép rendezett, tiszta és virágos megjelenítésében. A koncepció idõszakában megvalósítandó feladatok: - Önkormányzatunk a jelenlegi intézményi szerkezeten a koncepció idõszakában nem kíván változtatni. - A Városi Könyvtár központi elhelyezését kell a közeljövõben megoldani, hogy mindkét városrészrõl egyaránt könnyen megközelíthetõ legyen. - A Blaha úti iskola és közkönyvtár elhelyezését a tanulócsoportok csökkenésével a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában kell biztosítani. - A felszabaduló épületrészben kapna végsõ elhelyezést a régészeti ásatások során felszínre került leletek. Így a könyvtári helyiségek, Endrõd történeti kiállításának méltó elhelyezést biztosítana, és további helytörténeti gyûjtemény elhelyezésére is lehetõség volna. Az elmúlt öt év alatt újabb változások következtek be a közművelődés intézményrendszerében, jelentősen nőt a közművelődésben résztvevő civilszervezetek száma. Az új évezred beköszöntése, a küszöbön álló EU csatlakozás a közművelődési feladatellátásban is a koncepció átdolgozását igényli. 2

3 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET Az évi CXL. törvény meghatározza a települési önkormányzatok közmûvelõdési feladatait, A törvényben meghatározottak településszintű megvalósulását vizsgáljuk és a hiányosságok feltárásával megoldást keresünk a teljesebb körű közművelődési feladatellátásra. "76.. (1) A települési önkormányzat kötelezõ feladata a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: - az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási, felsõoktatási lehetõségek, népfõiskolák megteremtése, - a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, gazdagítása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elõsegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, - a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb mûvelõdést segítõ lehetõségek biztosítása." A törvény preambuluma változatlanul mottója koncepciónknak: "A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevõi; szellemi birtokbavételük minden ember alapvetõ joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megõrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történõ széleskörû és egyenlõ hozzáférhetõvé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mûködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetõk. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentõségû. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megõrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni mûvelõdés személyi, szellemi gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminõségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek mûködésének elõsegítése a társadalom közös érdeke." A koncepcióban a kultúra és közmûvelõdés fogalmakat és kifejezéseket az alábbi értelemben használjuk: A kultúra: (az UNESCO 1982-es párizsi határozata szerint) azoknak a különbözõ lelki, anyagi, értelmi és érzelmi sajátosságoknak az összessége, amelyek egy társadalmat, vagy társadalmi csoportot jellemeznek. A fogalom nem csak a mûvészeteket a tudományokat foglalja magába, hanem az életmódokat is, az ember alapvetõ jogait, az értékek, a hagyományok és hitek rendszerét. A kultúra szerepe fontos a társadalmi integrációban, a gyakorlat intézményesítésében és az egyének együttmûködésében, az emberek személyi fejlõdésében, önállóságainak kibontakoztatásában, készségeinek, jártasságainak képességeinek és ismereteinek gyarapodásában, az életmód minõségének fokozásában. Azt, hogy a kultúra pozitív, vagy negatív értékei kerülnek-e túlsúlyba, mindenkor a mûvelõdés, vagyis a kultúra elsajátítása és alkalmazása dönti el. 3

4 A közmûvelõdés: a polgárok társas, személyközi együttmûködését feltételezõ, elsõsorban mûvelõdõ csoportokban, közösségekben folyó, öntevékeny, önmûvelõ, megismerõ, elsajátító, alkotó tevékenységei, melynek jellemzõ eleme a cselekvõ részvétel. Közösségi szintér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közmûvelõdési tevékenységének, a lakosság önszervezõdõ közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közmûvelõdési megállapodás alapján mûködtetett erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen mûködõ intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény. Nyilvános könyvtári ellátás: a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások és az e szolgáltatások nyújtását elõsegítõ központi szolgáltatások összessége, amelyek biztosítják az állampolgár számára az információhoz való szabad hozzáférést. A település kulturális életét jelenti: azon mûvelõdési tevékenysége, rendezvények, események, folyamatok összessége, a közmûvelõdés intézményrendszere, és egyéb közösségi szervezetek, amelyek alkalmat kínálnak a város polgárainak az öntevékeny mûvelõdésre, a kulturált szórakozásra és a szabadidõ hasznos eltöltésére. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMÛVELÕDÉSI KONCEPCIÓJÁNAK CÉLJA A helyzetelemzésre építve, a jelen igényeinek ismeretében, a reális lehetõségek számbavételével meghatározni az önkormányzat szándékait a kulturális élet jövõbeni feladatainak ellátására, a meglévõ értékek megõrzésére, a hiányosságok pótlására, a város kulturális fejlõdésének biztosítására. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS ÉS HELYÜNK AZ ORSZÁGBAN Gyomaendrőd január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre. A több száz éves múltra visszatekintő települések azonos múltja, földrajzi közelségük, a családi és gazdasági kapcsolataik ezer szállal való kötődése az egyesülés erejében rejlő közös jövőbe vetett hit reményével és realitásával számolva lépte át a harmadik évezred küszöbét. Az március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint harmincezer hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének megélhetését. Az ipari területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos egyéb területen így a faiparban, élelmiszer feldolgozó iparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az átutazók számára. A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának. A 15 ezres lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára. Fekvés, éghajlat, környezet A város a Hármas-Körös bal partján, annak árterületén fekszik. Az 1710-es években a város újratelepülése közvetlenül a folyómeder szélén lévő mintegy 10 hektár kiterjedésű magaslaton indult meg. A város belterületének mintegy 80 %-a 85 méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a bal parton részben a békés-csanádi löszháthoz tartozik, magassága 85 méter. A jobb 4

5 parti térség már lényegesen mélyebb fekvésű, 84 méteres magasságával a Körösök menti mély-ártér része. A csapadékviszonyokra az évi 500 mm-es átlag a jellemző, de az északi részeken 300 mm-es évi csapadék is előfordul. E terület már az ország legszélsőségesebb éghajlatú részéhez tartozik. Domborzati jellemzők, vizek: A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát. Népesség: A lakosság száma év elején fő. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a német nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. E közösségek 1995 óta önálló kisebbségi önkormányzattal rendelkeznek. Lakossági adatok (tárgyév január 1-én) Év Állandó Évenkénti születések száma Gyomaendrőd Városban Születések száma A lakosságszám és az évenkénti születések száma folyamatos csökkenést mutat városunkban. 5

6 Állandó népesség korcsoportos bontásban (KSH adat: ) Korcsoport Férfi Nő Együtt 0-2 éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen: Korcsoport szerinti lakosságszám Férfi Nő Együtt 0-2 éves 3-5 éves 6-14 éves éves éves éves 0-18 éves éves Összesen: Értékeink: Gyomaendrőd csendes, nyugodt alföldi kisváros Magyarország délkeleti részén. Az országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre több turista keresi fel nyaranta a 15 ezer lakosú Békés megyei települést. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas- Körös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízisportok kedvelőinek paradicsoma, hanem híres gyógyvizének köszönhetően a gyógyulást keresők kedvelt úti célja is. A Budapesttől 160 kilóméterre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás Dévaványa irányból.az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A Hármas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója. A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, 6

7 horgászatra és vízi sportokra csábítják a látogatókat. A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi pihenést kínálnak a természetkedvelő turistáknak. Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európaszerte is ismert a Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált jármű látható. A művészetkedvelők a Városi Képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg. A Városi Képtárban állandó kiállításon látható a gyomai születésű Vidovszky Béla festőművész és Pásztor János szobrász, valamint Corini Margit a párizsi éjszaka festőjének és Illéssy Péter grafikus alkotásai. Évente több alkalommal időszaki kiállításon mutatjuk be a városhoz kötödő kortás képzőművészek alkotásait. Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője, melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz orvosilag igazoltan jó hatású az idült reumatikus, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen. A fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és fizioterápiás kezelés, szauna, szolárium, masszázs. A strand feszített víztükrű uszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett uszoda valamint a fürdő mellett kemping és panziók várják a vendégeket. Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és kiállítót vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és Túrófesztivál, a halfőzők versenye és a birkapörköltfőző verseny. Nyaranta a Kőrösparti városban az ország BNV motorosai, és a Volkswagen bogarak szerelmesei találkoznak visszatérő rendszerességgel. A város határában motocross versenyeket rendeznek, a Körös vizén pedig a vízisportok szerelmesei küzdenek egymással. Júliusban a hazai és külföldi festőművészek, grafikusok és szobrászok randevúznak a gyomaendrődi művésztáborban. A TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS HELYZETE ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA A település és térségére elsősorban a mezőgazdasági tevékenység a jellemző. Az évek óta tartó mostoha időjárás nem kedvez a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozóknak. Ipari tevékenység minimális a településen. Legjelentősebb a nagy hagyományokkal rendelkező Kner Nyomda Rt. Elsősorban a szolgáltatás, kereskedelem biztosít jövedelmet az itt lakok számára. Legnagyobb munkáltató az önkormányzat intézményein keresztül, de a romló gazdasági helyzet, a lakosság és gyermeklétszám csökkenés miatt az intézmények is létszámcsökkentést kénytelenek végrehajtani. A évi önkormányzati költségvetésben az intézmények és a polgármesteri hivatal jóváhagyott álláshely száma: 467. A foglalkoztatott lakosság jövedelem szintje jelentősen elmarad a fejlettebb országrészeken élők jövedelmétől. Az alacsony kereseti szint behatárolja a közművelődési tevékenységet is. A munkanélküliek száma változatlanul nagy a településen. A jogszabályváltozás miatt a regisztrált munkanélküliek száma nem fedi a ténylegesen munkanélküli lakosság számát mert ennél több. 7

8 A Munkaügyi Központ jelentése alapján a város 2003 első félévének munkanélküliségi adatai Január Február Március Április Május Június Regisztrált munkanélküliek száma Munkanélküliségi ráta 15,03 15,64 15,57 14,6 13,45 12,83 Munkanélküli járadékban részesülők száma Jövedelempótló támogatásban részesülők száma Rendszeres szociális segélyben részesülők száma Pályakezdők száma Regisztrált munkanélküliek hat havi átlaga: 1381 fő A munkaképes lakosok (18-60 évesek) 15%-a. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOT ELLÁTÓK A közművelődés intézményrendszere is nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Míg korábban szinte teljes mértékben, önkormányzati intézményekben folyt a közművelődési feladatellátás, jelenleg egyre nagyobb a civilszervezetek részvállalása a település közművelődési tevékenységében. Városi rendezvényeket szerveznek vállalkozók is pl.: "Volkswagen" találkozó, Gyermek-nap, Motoros találkozó stb. Az intézményrendszer átalakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat közvetlenül és közvetve az alábbi közművelődési intézményeket tartja fenn: Önkormányzati fenntartású intézmény: Városi Könyvtár - részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal - szakfeladatán: Közösségi Ház Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Közművelődési megállapodás keretében egyéni vállalkozás: Katona József Művelődési Központ Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (önkormányzati alapítvány) Városi Képtár Városunk regisztrált közművelődési feladatot is ellátó civil szervezetei a 2. számú mellékletben. A KÖZMŰVELŐDÉS ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSA Az önkormányzat közművelődés célú állami normatív támogatásának és kiadásának aránya 1999-től Állami normatív támogatás Közművelődés célú kiadás

9 Állami normatív támogatás Közművelődés célú kiadás AZ ELŐZŐ KONCEPCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A következõ fejezetekben a dokumentum áttekintést kíván adni az előző koncepcióban meghatározott célok megvalósulásáról és a helyzetelemzésből kiindulva a lehetőségek figyelembevételével írányt adni a város közművelődési tevékenységéhez. A helyzetelemzés a közművelődésben érdekeltek, résztvevők segítsége nélkül nem készíthető el. Ezért a koncepció készítője igénybe vette az egyes szakterületek ismerőinek beszámolóját, ez indokolja az egyes területen végzett tevékenység értékelésének sokszínűségét, ki mit tartott fontosnak a saját területén. Feladat: - megõrzi, ápolja a település történelmi hagyományait, emlékeit, ezzel is gazdagítva nemzeti kultúránkat, Megvalósítása: A Hivatal képarhívumba gyűjtötte a város területén elhelyezett emléktáblákat, emlékműveket, szobrokat. Rendszerezése folyamatban van. Az önkormányzat támogatásával kiadásra kerül településünk híres embereit összegyűjtő Ki kicsoda címmel. A város új Internetes honlapja július 1.-től minden Internetező számára hozzáférhető. Az érdeklődők megismerhetik településünk múltját és jelenét. Naprakészen tájékoztatja az érdeklődőket a városi programokról és közérdekű eseményekről. Önkormányzatunk két muzeális intézmény fenntartását finanszírozza. Emléktáblák, emlékhelyek elhelyezéséhez nyújt támogatást. Feladat: - segíti, támogatja a város muzeális gyûjteményeit, és egyben elismeri a közmûvelõdés területén jelentõségüket, Megvalósítása: Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény működésében Szonda István (1999. március 1.) kinevezésével jelentős változások történtek. Az Önkormányzat ben megvásárolta a Tájház melletti épületet azzal a céllal, hogy az endrődi ásatásokon feltárt régészeti leleteknek végre állandó és méltó helyet biztosítson. A Magyar Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal e Ft támogatása lehetővé tette, hogy májusában az új múzeumi egységben megnyitásra kerüljön több állandó kiállítás - 9

10 "Bepillantás Endrőd régmúltjába", Tímár Máté endrődi születésű író emlékszobája, cipész-történeti kiállítás és Uhrin Pál parasztrajzoló alkotásai. Az ünnepi megnyitóbeszédet Dr. Hévízi Sándor az Orosházi Múzeum akkori igazgatója mondta szeptemberében az állandó kiállítások gyarapodtak a szintén endrődi születésű világhíres Kunkovács László etnofotográfus életmű kiállításával. A kiállítást Dr. Újvári Zoltán a néprajz tudományok professzora nyitotta meg és méltatta a fotográfus művészetét ben tovább bővült a múzeumi egység, megvásárlásra került a Blaha út 22. számú ingatlan ban elkészült egy 32 m 2 alapterületű közművesített kiszolgáló épület, az udvar rendezése, új kerítés és udvari kemence épült. Az udvari kemence felállításával a látogatók igényeit szeretnénk kielégíteni, sokan kíváncsiak a kemencében sült ételek készítésére, a kenyérsütésre. Nyaranként nagy népszerűségnek örvendő kézműves táborok rendezésére került sor, amit a következő években is folytatnak. Szonda István a múzeumi intézmény működtetője szakmai elhivatottsággal gondozza, fejleszti a múzeumi egységet, pályázatokkal teremt anyagi lehetőséget a fejlesztésre a programok rendezésére és sokszor kétkezi munkájával, teremti meg a jobb feltételeket. Előadás sorozatot indított, mellyel egy szabadidős kultúrpark létesítését is szeretné megvalósítani. Az előadás sorozat a "Műveltség és hagyomány" összefoglaló nevet kapta, ebben segítséget kapott a Múzeum Barátok Körétől december 20.-án volt az első: Endrődi népballadák címmel. A Tájház tisztaszobájában a kemence melege tette még meghittebbé és felejthetetlenné az elhangzó balladák hangulatát július 23.-án nagyszámú hallgatóság előtt Kunkovács László tartott előadást - Sziklarajzok, áldozóhelyek, kőemberek címmel. További előadások szervezés alatt: Dr. Kis Antal etnográfus - A magyar néprajz tudománytörténete Dr. Dénes Zoltán - Az ünnep néprajza Ezek a rendezvények teszik élővé a Tájházat, nem csak kiállítóhely, hanem az igényes művelődés helye. Városi Képtár fenntartója a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítványon keresztül szintén az Önkormányzat. Az utóbbi két évben jelentősen nőtt az alapítvány önkormányzati támogatása és a pályázatokon nyert összegekkel és a sajáterő biztosításával a gyűjtemény több darabja restaurálásra került, eszközökben is gazdagodott (számítógép, digitális fényképezőgép, az udvar rendezettségét biztosító öntözőszivattyú, a raktárhelység polcrendszerének bővítése). Szintén pályázati pénzből és adományból a Képtár udvarán felállításra kerül Vidovszky Béla mellszobra. (A bronzba öntés Pátzay Pál terrakotta szobra alapján készült) A Soczó Elek tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeumot megállapodás alapján támogatta önkormányzatunk, de sajnos a tulajdonos nem kívánja tovább működtetni, ezért a megállapodás kérésére október 1.-el felmondásra került. Feladat: - nyilvános könyvtár fenntartásával biztosítja, hogy minden lakosa számára használható és elérhetõ információs szolgáltatást nyújtson, a könyvtári állomány folyamatos fejlesztését támogatja, Megvalósulás: Városi Könyvtár a közkönyvtári feladatellátáson túl rendezvényeivel színesíti és gazdagítja a város kulturális rendezvényeit. Felsorolását szükségesnek tartjuk, mert így látható, hogy igyekszík változatos érdeklődési köröket megcélozni a rendezvényekkel. Az irodalom népszerűsítésén túl az oda látogató közönség megismerhet ismert embereket. Rendezvényeivel a város egyik kulturális centrumá vált Január: Az intézményben magalakult a Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd civil 10

11 szervezete (28 fő) Március: Petőfi Sándor versmondó-verseny általános iskolásoknak (61 fő),.,-. Április: Költészet Napján városi vers- és prózamondó verseny iskolásoknak (70 fő) Május-június: Könyvvásár az Ünnepi könyvhét alkalmából Június: Író-olvasó találkozó Büki Attilával, vendég: Csákányi Eszter Jászai-Mari díjas színművésznő (28 fő) Augusztus: A Városi Könyvtár kerthelyiségének megnyitója a Komédiás Kör. Műsorával (54 fő) Szeptember: Használt könyvek és hanglemezek vására Október: Író- olvasó találkozó Magyar Banával (37 fő) December: Téli könyv- és ajándékvásár. Karácsonyi koncert /zeneiskolások/ (82 fő) Január: "Ifjú reménységeink" I. Balogh Tamás szerzői estje a Komédiás Kör fellépésével (28 fő) Február: Mese és zenehallgatás ovisoknak (36 fő) I A W. Shakespeare Színi akadémia előadása (40f ő) Március:,,10 éves Gyomaendrőd" címmel vetélkedő a helyi sajtók cikkeiből diákoknak (30 fő) Április: A Költészet napja: vers- és prózamondó verseny iskolásoknak (73 fő) P. Szabó Ila költőnő előadói estje (48 fő) "Ifjú reménységeink" II. Balázs Andrea színjátékos előadói estje (37) Május: "Ifjú reménységeink" III Wolf Tünde tánctanár Pünkösdölés népi játék bemutatója a Körös Menti Néptáncegyüttes növendékeinek (107 fő) "Ifjú reménységeink" IV. SWEET V ATER együttes koncertje a kertben (203 fő) Június: A Kossuth rádió nyilvános felvétele Gyomaendrődről (12 fő) Augusztus: Arató táncház: Wolf Tünde tanítványai (44 fő) Október: Kristó Gyula professzor előadása A magyarok eredete címmel (97 fő) A város nevében Budapesten az Írószövetség Székházában HATÁR GYŐZŐ Kossuth díjas írónk, városunk díszpolgárát 85. születésnapján köszöntöttük. November: Molnár Lajos újságíró-szépíró szerzői estje December: Karácsonyi könyv és ajándékvásár Hagyományos karácsonyi hangverseny, felléptek a zeneiskola növendékei (82 fő) Január: Kiss László az Országos Versmondó Szövetség alelnökének előadása "HOGYAN MONDJUNK VERSET" címmel magyartanároknak, versmondóknak (30 fő) Március: Millenniumi vetélkedő előzetese (15 fő) A Kulturális Egyesület nőnapi ünnepsége: vendég: dr. Dávid Imre polgármester (38 fő) Április: Kristó Gyula professzor előadása a 11

12 MILLENNIUMI MAGYARORSZÁGRÓL (30 fő) Vers- és prózamondó verseny a Költészet napján iskolásoknak (86 fő) Május: Millenniumi vetélkedő (két felnőtt + két diák egy csapat) (28 fő) Magyar Nyelv Hete Töltelékszavak, közhelyek címmel előadást tartott dr. Tóth Béla a szegedi Radnóti Gimnázium magyartanára (37 fő) Trágárság, csúnya beszéd címmel Petri Miklós tanár előadása (31 fő) Június: A zenei tábor megnyitója a kertben a Komédiás Kör bemutatásával (74 fő) Kórustalálkozó (138) Július: "Az erő benned van" Katona Mária ezoterikus előadása (30 fő) Augusztus: Gubis Mihály és Nagy Zopán képzőművészek kiállítása (103 fő) Szeptember: Hangya Lajosné önkormányzati képviselő fogadóórája (80 fő) Petneházy Szilvia írónővel beszélgetés Drágám, add az életet" című könyvéről Október: Ezoterikusok találkozója (21 fő) Író-olvasó találkozó "Gergely Ágnes Kossuth-díjas írónővel közreműködtek a Komédiás Kör tagjai (35 fő) December: Karácsonyi ajándék - és virágvásár Karácsonyi koncert (48 fő) Február: Felkészülés az Olvasás évére (Vetélkedő kisiskolásoknak) 31 fő Március: Dinnyés József daltulajdonos estje Magyar költészet gyöngyszemei megzenésítve (l3fő) Április: Vers és prózamondó verseny iskolásoknak (75 fő) Kocsis István író előadása "A magyar Szent Korona misztériuma" címmel (65 fő) Magyar Nyelv Hete - Nyelvi játékok középiskolásoknak (28 fő) Nyelvi etikett Petri Miklós ea. (34 fő) Szilágyi Ferenc professzor előadása "A nevek világa" címmel (42 fő) Június: Az Olvasás éve megnyitója a kertben Dinnyés József fellépésével (51 fő) Ünnepi könyvvásár Zenei tábor megnyitója (61 fő) Július: A SZAKE VIII. Diákszínjátszó Tábor beszédtechnikai és szövegelemző \foglalkozásai a kertben (44 fő) Augusztus: Fiatalok tárlata a kertben és az olvasóteremben, Diószegi Eszter és Csemniczky Dávid festők kiállítása (128) Szeptember: Hasznát könyvek vására November: Az amatőr diákszínjátszás helyzete "A művészeti iskolák jövője" Ea.: Kaposi József az Oktatási Minisztérium főtanácsosa (22 fő) Találkozó V. TVRTKO sztár újságíróval (120 fő) December: Sike Gábor előadása az elháritásról (10 fő) Karácsonyi ruhavásár Karácsonyi könyvek gyerekeknek (vásár) 12

13 2002. Február: Az EURÓPAI - PONT megnyitója: - EURÓPAI NAP az intézményben a Megyei Könyvtár anyagi támogatásával - Vetélkedő középiskolásoknak - Előadás az EURÓPAI UNIÓRÓL (43 fő) Március: A Nőnap tiszteletére: Görög Ibolya protokoll szakértő egész napos előadása "Az európai viselkedéskultúra" címmel (43 fő) Április: Az Élet Másokért Egyesület népzenei estje (30 fő) Költészet Napján vers- és prózamondó verseny iskolásoknak (111 fő) B. Molnár Zsuzsa és B. Molnár Albert Hajnal című verses kötetének bemutatója (116 fő) Június: Kövesdi Gábor Miklós a Hócipő újságírójának estje, felléptek a Komédiás Kör tagjai (48 fő) Ünnepi könyvvásár Június - július: A SZAKE IX. Diákszínjátszó Tábor drámajáték és szövegelemző foglalkozásai a kertben Október 7. november 7.: Leltár selejtezés November: Találkozó Szujó Zoltánnal az RTL-klub sportriporterével (119 fő) December: A zeneiskola téli koncertje (38 fő) Február: Csíkné Tímár Éva önkormányzati képviselő beszámolója a város pénzügyi helyzetéről (32 fő) Március: A Kulturális Egyesület nőnapja (29 fő) Április: A Költészet napja tiszteletére vers- és prózamondó verseny általános és középiskolás diákoknak (118) Május: Bemutató óra drámatanároknak (18 fő) Perjési Anikó és Nagy Zsolt előadása Dél-Afrikáról (33 fő) Június: Ünnepi könyvhét, könyvvásárral Író olvasó találkozó Martinkó Károllyal (22 fő) Június-Július: X. SZAKE Diákszínjátszó Tábor műelemző foglalkozásai(56 fő) szeptember 1-től az Internetet, ingyen az olvasók rendelkezésére átadtuk az IKB és az IHM előírásainak megfelelően. A Városi Könyvtár dokumentumainak gyarapodása Év A beszerzett dokumentumok száma (db) A beszerzett dokumentumok értéke (Ft) Könyvtári állománya jelenleg 40 ezer kötetből áll. Megjegyzés Ft dokumentumra nyert kerettel Kb Ft áthúzódott a következő évre Törlés: 394 db/ Ft 13

14 A Városi Könyvtár nyertes pályázatai A pályázat kiírója Célja Pályázott Saját erő összeg (Ft) (Ft) NKA Könyvtári Gyermekkönyvtári Szakmai Kollégium fejlesztés NKA Mozgókép Art-Video klub Kollégiuma létrehozása NKÖM Korszerű könyvtári környezet - bútorok NKÖM Korszerű könyvtári környezet - számítógép Informatikai Internet, LAN, 6 db Az Internet Kormánybiztosság számítógép, nyomtató évi díja NKA Könyvtári Szakmai tevékenységet Szakmai Kollégiuma szolgáló eszközök Nyert összeg (Ft) NKA Könyvtári A felnőtt szakirodalmi Szakmai állomány fejlesztése Kollégiuma Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Könyvtára közkönyvtári feladatot is ellát az endrődi városrészen évben fejeződött be a Könyvtár 12 millió Ft értékű felújítása. Könyvtári állománya: 21 ezer kötet. Iskolai könyvtár feladatain túl, rendezvényeivel hozzájárul a városrész közművelődéséhez. Videó kölcsönzéssel, másolással szolgáltatást végez. Az évente megrendezésre kerülő mesemondó versenyen a város óvodásgyermekei és kisiskolásai vesznek részt. Minden év decembere "Gyermek Könyvtári Hónap" jegyében zajlik - kedvezményes ifjúsági filmek kölcsönzése és programok szervezése. A "Jonatán" irodalmi levelezős versenyen általános iskolás tanulók vesznek részt, melynek célja a szövegértő olvasás fejlesztése. Feladat: - közmûvelõdési intézmény fenntartásával biztosítja az iskolarendszeren kívül, öntevékeny, önképzõ tanfolyamok, életminõséget és életesélyt javító tanulási lehetõségeket, a település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi mûvelõdési szokások gondozását, gazdagítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek támogatását, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, a különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez feltételeket, lehetõségeket biztosít. Megvalósulás: Katona József Művelődési Központot közművelődési megállapodás keretében Megyeriné Csapó Ildikó kulturális menedzser működteti. A megállapodás alapján önkormányzatunk az intézmény fenntartásához hozzájárul. Ezer Ft-ban Vállalkozás támogatása Vázlat gondolatok a készülő Városi Közművelődési Koncepcióhoz (Készítette: Megyeriné Csapó Ildikó) Rendszerváltozás egyesülési törvény szaporodó civil szervezetek a kultúra terén is = lefed egy szakterületet s azt profi módon csinálja. 14

15 Kulturális vállalakozások megjelennek szintén lefednek illetve megoldanak néhány városi feladatot konkurencia verseny erősödése => minőségre való törekvés Műv. központ feladata lehet: ami nincs lefedve az előzőek által, de mégis kulturális igény, vagy társadalmi szükségesség. Ilyenek: - közérdekű, közhasznú rendezvények önállóan vagy közösen szervezve másokkal (véradás, fogyasztóvédelem, lakossági fórumok, politikai fórumok, társulási ülések, választások, céggyűlések) - iskolán kívüli átképzés, szakmát nyújtó tanfolyam közös szervezése (KISOSZ, Munkaügyi Központ, BRMKK ) - Kulturális információk nyújtása: szerkesztett Gyomaendrődi Programfüzet havonta, más vidéki rendezvények, színházak műsora, képző-előadóművészek címjegyzéke - Az Európai Uniós tagságunk által folyamatosan ránk háruló kulturális feladatok - Színházi élmény nyújtása gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztálynak - Az ifjúság kulturális kezdeményezéseinek, érdekérvényesítésének segítése (havonta diák önkormányzati vezetők klubja, ötleteik alapján műsoros, zenés estek, fórumok) - Főleg a helyi fiatalok számára a helyi néphagyományokat, műemlékeket bemutató, népszerűsítő alkalmak szervezése - A kulturális élet területén működő, de a közönség által kevésbé ismert alkotók, előadók, különleges emberek megismertetése a lakossággal - A helyi és elszármazott amatőr és profi képző-és előadóművészek számára helyi bemutatkozási lehetőség biztosítása - A civil közösségek munkájának segítése, velük közös rendezvények szervezése - A helyi roma kisebbség, valamint német nemzetiség kulturális hagyományinak ápolása, velük közösen bemutatkozási lehetőség, fórum biztosítása - A természet-és a környezetvédelem területén felhívásokkal, nagyobb rendezvényekkel lakossági tudatformálás - Az egészséges életmód korszerű elemeinek propagálása - Munkahelyi és családi rendezvényekre termeink és berendezési tárgyaink bérbeadása Közösségi Ház A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő közművelődési egységben két szakalkalmazott látta el a feladatot július 1-el egy fő. (A helyzetleírást készítette: Molnár Borbála) A Kecskés-zugi Faház től a Közösségi Ház kezelésébe került azzal a céllal, hogy nyári táborok szervezésével biztosítsa a gyermekek nyári üdültetését. Az épületen pályázati pénzből jelentős felújítási munkákat végeztek, vizes blokk kialakítása, tetőjavítás, tereprendezés, kerítés. Az endrődi városrész igényeihez alkalmazkodva főként a közösségi lét különböző formáinak segítése a fő tevékenység. Ezen kívül rendezvényeknek, kiállításoknak, közéleti-, közérdekű összejöveteleknek, gyűléseknek, tanfolyamoknak színhelye a közművelődési egység. A Közösségi Házban működő szervezetek: I. számú Nyugdíjas Klub, Barátság Klub, Endrődi Gazdakör, Cukorbetegek Klubja, MKDSZ, Nyugdíjas Polgári Egyesület, FKGP, Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete, Bónomzug Vizéért Egyesület, Kner Táncklub, Magyarországi Wing Chon Harcművészeti Egyesület, Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány. Kiállítások: Minden évben megrendezésre kerülő Májusi Tárlat - helyi festők alkotásaiból, Sport-fotó kiállítás, Hajó- és repülőmodell kiállítás, óvodai és iskolai rajz és fotó kiállítás. 15

16 Rendezvények Augusztus 20-i városi rendezvény, önkormányzat által szervezett rendezvények, fórumok, tüdőszűrés, véradás. Civil szervezetek közreműködésével minden évben megrendezésre kerülő programok: Gyermekszínház, Farsangi Randevú - bál, Anna-bál, Szüreti bál, Öregszőlői Majális, Országos Mazsoret Fesztivál, Halfőző Verseny, Orvos, beteg találkozó, Agrár-fórum. Bevétele növelése érdekében helyet ad vásároknak, termék-bemutatóknak, lakodalmi rendezvényeknek, bérbe ad asztalokat, székeket. A közművelődési egység lehetőségeihez, felszereltségéhez képest feladatait ellátta az elmúlt időszakban. Belső berendezési tárgyai, helységei felújításra szorulnak Feladat: - fontosnak tartja a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértését, a befogadásának elõsegítését, Megvalósulás: Az ban megválasztott cigány kisebbségi önkormányzat részére megvásárolt Fő út 80. szám alatti ingatlan szolgál a Roma Közösségi Ház székhelyéül. A később létrehozott "A Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány pályázati pénzből az épületet felújította Teleházat működtet. A szintén pályázaton nyert számítógépekkel Internet hozzáférést biztosít. OKJ szakmák képzésével hozzásegíti a roma fiatalokat a munkavállaláshoz. Az oktatás mellett az alapítvány és a közösségi ház jelentős és egyre terebélyesedő kulturális tevékenységet folytat. Egy hetes nyári bentlakásos hagyományőrző táboraik résztvevői a cigányság hagyományos kultúrájának megismerése közben egy-egy ismert megyei cigány költővel, vagy képzőművésszel is találkoznak. A hagyományőrző csoport táncosait már hivatásos táncpedagógus tanítja. Az első ízben júniusában megrendezett I. Békés Megyei Cigányzenész Találkozó mára már nemzetközivé nőtte ki magát. Településünk másik nemzetiségi kisebbsége a németek. Önkormányzatuk megalapítása óta jelentős az évente megrendezésre kerülő "Batyusbál", mely alkalmat ad hagyományaik felelevenítésére. Pályázati pénzből az evangélikus templom kertjében emlékművet állítottak hősi halottjaiknak. Feladat: - elismeri és támogatja mindazon civil szervezeteket, amelyek növelik a város hírnevét és kulturális életében kimagasló tevékenységet végeznek, Megvalósulás: Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására től "Civilszervezetek támogatási alap"-ot hozott létre. Pályázati úton évente szervezetnek nyújt támogatást. A pályázati alap összege 1999-től ezer Ft-ban Az alap évenkénti összege a 25/1999. (VII. 23.) KT számú rendelet a közművelődésről 6. -ában lett meghatározva: "(3) A közművelődés szerves részét képező civil szervezetek támogatására " Civil szervezetek támogatási alap" ( továbbiakban alap) szolgál. A támogatási alapot a tárgyév önkormányzati költségvetés eredeti működési kiadásainak 0,75 %-ában kerül meghatározásra." Feladat: - fontosnak tartja a helyi médiák művelődést segítő tevékenységét, Megvalósulás: Kevés kisváros büszkélkedhet három helyi lappal. Az önkormányzati támogatással kiadásra kerülő Gyomaendrődi Híradó, a Rekline Stúdió kiadásában a Gyomaendrődi Szó-beszéd, Városunk Gyomaendrőd az Endődiek Baráti Köre kiadásában havonta megjelenő újságok. 16

17 A közművelődési rendezvényekről a Katona József Művelődési Központ gondozásában havonta 2500 példányban megjelenő programfüzet nyújt tájékoztatást a város lakosságának. A város internetes honlapján is már naprakészen tájékozódhatnak az érdeklődök a városi rendezvényekről. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rádió1 szarvasi szerkesztőségével július 1. napjával gyomaendrődi közéleti műsorok készítésére és sugárzására megállapodást kötött. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a megállapodás tartalma havi 6-10 hírértékű esemény kapcsán rögzített interjú, és írásos híranyag adásba állítására - hírértéktől függően 3-6 szoros rotáció terjed ki melyért az önkormányzat Ft +Áfa/hó díjat fizet, havi visszaigazolással. Feladat: - részt vállal a települési környezet, a városkép rendezett, tiszta és virágos megjelenésében. Megvalósulás: Beszámoló a zöldterületek állapotáról januári KT ülésre készítette Dobó Anita Településünk idegenforgalmát nagyban befolyásolja közterületeink ápoltsága, tisztasága, zöldterületeink megfelelő szintű fenntartása. A vonzó települési arculat kialakítására az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetett az önkormányzat. Növénytelepítés történt a város főbb útjain /Kossuth L. u., Fő út, Bajcsy-Zs. út kísérleti jelleggel/ és zöldterületein / Millenniumi liget, Szabadság tér, valamint kiegészítő jelleggel a Hősök terén/. Az elmúlt években több szobrászművészeti alkotás is helyet kapott közterületeinken, így pl Rózsahegyi Kálmánról és Tímár Mátéról készült bronz mellszobor, valamint Pásztor Jánosról készült mészkő mellszobor. A 25/2001. (XII.27.) sz. KT rendelet a közterületek rendjéről 8. -ában meghatározott intézményes zöldfelületi közterületek fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik a feladatokat ellátó szerv vagy vállalkozó megbízásával. Az elmúlt négy évben a település zöldterületeinek gondozását a Gyomaszolg Kft. végezte/ végzi évenként megújított parkfenntartási szerződés alapján, amely tartalmazza a frekventált fekvésű zöldterületek fenntartási munkáit (fűnyírás, sövénynyírás, virágültetés, fák metszése), átlag 6 fő foglalkoztatásával, a költségvetésben meghatározott összeg ellenében. A évben bruttó ,- Ft a megállapított és elfogadott parkgondozási díj. A vállalkozási ár tartalmazza a közterületeken padok, szemétgyűjtők és egyéb berendezési tárgyak elhelyezését mintegy E Ft értékben. A kevésbé intenzív fenntartást igénylő területeken a gondozást /takarítás, kaszálás/ közhasznú munkaprogram keretén belül tartós munkanélküliek foglalkoztatásával oldja meg az Önkormányzat. A belterületen lévő, intenzív fenntartású közkertek, közparkok, zöldfelületek a következők: Szabadság tér 1590/1; 1590/2; 1597/4 hrsz Főtér 4220 m2 Régi piactér /Kner tér/ 2450 m2 A város főtere a évben kapta új arculatát. A kivitelezési költséget az Önkormányzat saját erőből finanszírozta, mintegy ,- Ft értékben. A virágágy területét megnövelték, valamint a tér fő attrakcióját, a szökőkutat is ekkor alakították ki. A park berendezési tárgyai kisvárosi hangulatot idéznek. A reprezentatív főtér jelenlegi állapotában jobban betölti funkcióját, mint a korábbi szerkezetében, használati értéke megnőtt. A főtér buszmegálló körüli részét ez év tavaszán új szerkezetben parkosították be / ,- Ft értékű élőnövény/, a buszmegálló épületének felújítása után. Bár a cserjék tavaszi ültetésével nem volt elég idő a megerősödésükre, a nyári szárazság miatt viszonylag kevés tő ment tönkre, ezek pótlásáról még az ősszel gondoskodunk. 17

18 A gyomai rész régi piactere a település főterével szoros kapcsolatban áll, funkciójának kihelyezésével azonban a terület elhagyatottá vált. Ideiglenesen helyet adott különböző városi rendezvényeknek, sorsa azonban sokáig nem rendeződött. Gyomát és a későbbi Gyomaendrődöt a Kner Nyomda tette országszerte ismertté, ezért a város Képviselő-testülete a Kner család egyetértésével és támogatásával úgy határozott, hogy a régi piactéren Gyoma neves szülötteihez méltó emlékhely létrehozására kerül sor. A Kner tér kialakításával a turisztikai szempontból fontos befogadóhelyek száma eggyel bővül, és az országosan is egyedülálló, a régi nyomdaipari technika alkotásait és korai kiadványait bemutató Kner Nyomdaipari Múzeum mellett őrzi településünk múltjának egy részét. A tér súlypontjába áthelyezésre kerül a centenáriumi Kner emlékmű, és ennek ellenpontjaként jelenik meg a Tudás kútja, melyet Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész tervezett. A teret keletről határoló hősök úti hársfasor telepítése a nyomdaalapító Kner Izidor nevéhez fűződik. A beruházás költségeit saját önkormányzati forrás mellett különböző pályázati alapok felhasználásával kívánja biztosítani az Önkormányzat. 18

19 A KORÁBBI KONCEPCIÓ IDÕSZAKÁBAN MEGVALÓSÍTÁSRA KITŰZÖTT FELADATOK ELEMZÉSE Önkormányzatunk a jelenlegi intézményi szerkezeten a koncepció idõszakában nem kíván változtatni. A Katona József Művelődési Központot az önkormányzat közművelődési megállapodás keretében egyéni vállalkozóval működteti február 1-től, január 30-ig. A Városi Könyvtár központi elhelyezését kell a közeljövõben megoldani, hogy mindkét városrészrõl egyaránt könnyen megközelíthetõ legyen. Az intézmény változatlanul a Kossuth út 50. szám alatt működik. Az endrődi városrész közkönyvtári ellátását a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Könyvtára látja el. A Kossuth út 50. szám alatti épület felújításra szorul, sőt bővítésre A Blaha úti iskola és közkönyvtár elhelyezését a tanulócsoportok csökkenésével a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában kell biztosítani Mivel a Könyvtár közkönyvtári feladatokat is ellát az iskolában történő elhelyezése nem indokolt. Ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a Blaha úti épületet kell alkalmassá tenni a feladatellátásra. A felszabaduló épület részben kapna végsõ elhelyezést a régészeti ásatások során felszínre került leletek. Így a könyvtári helyiségek, Endrõd történeti kiállításának méltó elhelyezést biztosítana, és további helytörténeti gyûjtemény elhelyezésére is lehetõség volna. A Bepillantás Enrőd régmúltjába történeti kiállítás elhelyezésére az önkormányzat a tájház melletti épület megvásárlásával méltó kiállítóhelyet biztosított a régészeti anyag bemutatására. A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁST KÖZVETVE SEGÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK Közoktatási intézmények Oktató-nevelő munkájukkal hozzájárulnak az ízlés, a színvonalas művelődési igény kialakításához. A művészetek megszerettetése, sőt művelése, a gyermek kézségeinek fejlesztése egyaránt a közoktatás és közművelődéshez tartozó feladat. A gyermekkori élmények meghatározzák a felnőtt kulturális igényét. Az óvodától a középiskoláig jelen van a közoktatásban úgy a nevelés, mint az oktatási folyamatban a gyermekek igényes művelődését elősegítő tananyag és nevelési módszer. Különösen ezt a célt szolgálja az alapfokú művészetoktatás. Nagy lehetőség, hogy városunkban gyermekeink kézségeinek megfelelő művészeti ágban képezhetik magukat,- zene, képzőművészet és a táncművészetek területén is választhatnak kedvükre való oktatást. Iskoláink ünnepi programjai szerves része közművelődésünknek a Gimnázium Kner-napjai, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon Rózsahegyi-napjai és a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda névadójának tiszteletére rendezett ünnepe. Ezeken az ünnepeken városunkból elszármazott nagyjaink visszatérve emlékeztetik a mai tanulóifjúságot, hogy tanulni, a művészeteket megismerni, művelődni érdemes. Rangos esemény a Zene- és Művészeti Iskolánk vizsgaelőadásai, kiállításai. Az alapítványi Művészeti Iskola néptáncosainak vizsgaelőadásai. A felsorolás a teljesség igénye nélkül történt, mert városi ünnepeink hangulatát is a tanulóifjúság műsorszámai teszik emlékezetessé, a ballagási ünnepek alakalmával zsúfolásig megtöltik utcáinkat az ünneplők hozzátartozói. 19

20 Hogy hogyan ünnepelünk iskolában vagy iskolán kívül, kultúráltságunkról árulkodik. Ezt is tanítani lehet és kell. Tourinform-iroda A Tourinform-iroda nem utazási iroda, hanem egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és nemzeti idegenforgalmi kínálattal egyaránt találkozik. Alapvető feladata a turisztikai látnivalókról, szolgáltatásokról, programokról, lehetőségekről a belföldi és külföldi turisták naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése. Hogyan kapcsolódik mégis a közművelődési feladatellátáshoz? A közművelődési lehetőségeket városunk nem csak a helyi lakosok szolgálatába kívánja állítani, hanem az idelátogatókat is szolgálja. Városunk érdeke, hogy színvonalas kulturális programokkal csalogassuk a vendégeket. A látogatóknak tájékoztatást kell nyújtani a helyi látnivalókról, programokról, és ezt a feladatot, azaz a hírverést látja el a Tourinform-iroda. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK Gyomaendrőd Város testvérvárosi kapcsolatainak kiépítése mintegy tíz éves múltra tekint vissza október 1-3-a között a gyomaendrődi városi delegáció tagjai a Nagyenyed Város Polgármesterétől kapott meghívásnak tettek eleget. A testvérvárosi kapcsolat kialakítása eredményes volt, a két város polgármestere aláírta a testvérvárosi szerződést. Gyomaendrőd város részére jelentős eseménynek számít, mivel a városnak még nem volt testvérvárosi kapcsolata. Ennek kapcsán még ugyanabban az évben október ig tartó Bethlen Napokra meghívták Nagyenyed Város Szenátorait, a város Polgármesterét és a két parlamenti képviselőt. Ebből az alkalomból október 23-án délelőtt 11 órakor ünnepi testületi ülést rendeztek a vendégek tiszteletére. A Bethlen Alapítvány már 10 éve szervezi és bonyolítja a Nemzetközi Művésztábort, ahol számos nagyenyedi képzőművész is részt vesz. A kapcsolat kölcsönös, gyomaendrődi művészek meghívást kapnak a nagyenyedi Művésztelepre. Több művészeti csoport cserelátogatása történt az elmúlt években november 4-8-a között Németországban tartózkodott a polgármester a RUMBA Társastánc Klub kíséretében. A látogatás tulajdonképpeni célja valamilyen német kapcsolat kialakítása volt. Azelőtt két évvel Jessennel próbáltak testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, melyre sajnos nem került sor. Első lépésként két polgármesterrel találkozott polgármesterünk, majd ezt követően a német küldöttség a következő év tavaszán jött Gyomaendrődre. E partneri kapcsolat kiépítési szándék végül megrekedt a kezdeményezés szintjén tavaszán a németországi Schöneck város polgármesterének meghívására Dr. Dávid Imre polgármester vezetésével önkormányzati delegáció látogatott el a hangulatos kisvárosba július 4-6-a között Schöneckben járt önkormányzati delegáció célja a testvérvárosi kapcsolat felvételének előkészítése volt. A vendéglátók megmutatták a város látnivalóit, a jóléti és közösségi létesítményeket és egyéb nevezetességeket. A korábban Gyomaendrődön szerzett benyomás és látogatás eredményeként szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos partneri testvérvárosi - kapcsolat jön létre. Schöneck polgármestere és a település delegációja októberében Gyomaendrődre látogat amikor is ünnepélyes keretek között aláírásra kerül a testvérvárosi kapcsolatok felvételéről szóló okirat. Remélhetőleg szoros kulturális kapcsolat alakul ki a két város közott. 20

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA

CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA CIGÁND VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.13.) SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKRÓL Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd 138-7/2014. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368120

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatának 6/1999. /VII.1./ sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatának 6/1999. /VII.1./ sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 6./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatának 6/1999. /VII.1./ sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban:

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

közművelődési feladatairól 1

közművelődési feladatairól 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2001.(XI. 22.) számú RENDELETE A közművelődésről (egységes szerkezetben. 2014. június 6-tól hatályos állapot) A 29/2001. (XI. 22.) számú rendelet 2. a)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) BÁTONYTERENYEI VÁROSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000. (VII. 5.) Kgy. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000. (VII. 5.) Kgy. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2000. (VII. 5.) Kgy. rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

1. számú melléklet 4 A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

1. számú melléklet 4 A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 3 1. számú melléklet 4 A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA I. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

II. A szerződés tárgya

II. A szerződés tárgya KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA Amely létrejött egyrészről Hajdúhadház Város Önkormányzata (székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.; képviseli:

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati rendelete a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatainak ellátásáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben