JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én 16

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Fischer Kálmán Rolandné Cseréné Gelencsér Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai képviselő-testületi ülésünkön megjelent képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt. Devecsery Ildikó Anikó képviselő társunk jelezte, hogy a mai testületi ülésen sajnos nem tud részt venni. Megállapítom, hogy 4 fő jelen van, így a testület határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben nincs, és elfogadjátok a meghívóban szereplő napirendi pontokat, kérem,

2 2 kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 2/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat Vilonya Község Önkor mányza ta Szerveze ti és Működési Szabályza tára Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat az avar és ker ti hulladékok nyílt t éri ége téséről szóló rendele t m e galkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) A lakóhelyi környeze t állapotának ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Helyi kulturális és sport tevékenység, civil tevékenység ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat a évi közbeszerzési t ervre

3 3 Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Vagyonrendelet felülvizsgálata b.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására c.) Javaslat a Családsegítő Központ alapdokumentumainak elfogadására d.) Javaslat a litéri szennyvíztisztító telep gépi rács felújítás költségeihez való hozzájárulásra e.) Javaslat a Regio Pelso Kiemelten Közhasznú Közalapítvány tagdíjának befizetésére f.) Javaslat országos szemétgyűjtő akcióban való részvételre g.) Tájékoztatás a település körzeti megbízottjairól NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat Vilonya Község Önkor mányza ta Szerveze ti és Működési Szabályza tára Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az előterjesztés pontokba szedve felsorolja lépésről lépésre, hogy mik azok a változások, amik érintették az SZMSZ-t, ami miatt be kellett hozni a testületi ülésünkre. Nekem egy észrevételem lenne: a 21. oldalon a 3. pontban félbe maradt a mondat. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Úgy szól a képviselők jogállásáról szóló törvény, hogyha egy képviselőt megválasztanak, és vele szemben összeférhetetlenség merül fel, azt neki 30 napon belül meg kell szüntetni. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a polgármester felé lehet bárkinek

4 4 jelezni ezt, vagy kérni ennek a megszüntetését. A polgármester az SZMSZ-ben meghatározott bizottságnak adja oda kivizsgálásra, de itt nincs bizottság. Így szerintem a polgármester terjeszti a testület elé. Legyen úgy, hogy a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Ha az előterjesztés és a rendelet átolvasása párhuzamosan zajlott, akkor ezek a változtatások átláthatók. Ezzel kapcsolatban még hozzászólás? Kardos Sándor képviselő: Ennyire részletesen ki sem kellett volna nyomtatni, megvolt elektronikusan. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A 11. oldalon a 24. -ban az van, hogy nem vonunk le tiszteletdíjat, ha valaki igazolatlanul hiányzik. Ez maradjon így, vagy akartok ezzel élni? Most vagylagos a rendelet-tervezet. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nincs is tiszteletdíjunk most. Az igazolatlan hiányzás nem jellemző nálunk, szerintem sem kell beleírni. Az elején a feladatoknál kell javítanunk alapfeladatokra. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A kötelező feladatokat alapfeladatokra javítjuk a 3. pontnál. A 39. (2) bekezdésében is vagylagos a tervezet. Ha abban a tárgyban érintett a képviselő, amiről éppen szavaz a testület, azt be kell jelentenie. Ha nem jelenti be, de köztudomású, hogy ő érintett, megállapíthatja a testület az érintettségét, és ezért kizárja. Azt írja az önkormányzatokról szóló törvény, hogy a bejelentés elmulasztásának a jogkövetkezményét meg kell határozni az SZMSZ-ben. Vagy egy olyan enyhe javaslat, hogy határozatban rögzíti a jegyzőkönyvben a testület, hogy elmulasztotta ezt

5 5 a bejelentési kötelezettségét, és így nyoma marad, vagy a tiszteletdíj egy része is levonásra kerül. Nálatok ennek most nincs jelentősége, de az SZMSZ nemcsak erre a ciklusra vagy erre az évre készül, hanem hosszabb időre. A 40. -ban van, hogy kinek van tanácskozási joga. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Azt is írja az önkormányzati törvény, hogy meg kell határozni, hogy melyik önszerveződő közösség(ek)nek biztosít tanácskozási jogot. Az, hogy meghívja, nem azt jelenti, hogy tanácskozási joga van. Az még csak leül és hallgatja, de meg kell itt nevezni azt, hogy melyik önszerveződő közösségnek biztosít tanácskozási jogot. Itt a Polgárőrséget azért írtuk be, mert Berhidán azt javasolták. Két alternatíva van: vagy mindenki, aki meg van hívva, tanácskozási joggal is rendelkezik ez lenne a c) pont, vagy nem mindenki. A civil szervezetek közül csak a polgárőrséget jelöltük, nálunk ez volt a bizottság kérése. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Ha olyan volt, ami érintette valamelyik szervezetet, akkor jó volt, hogy szólhattak. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Azt is meg kell beszélni, hogy ki legyen meghívva? A székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezet? Jó ez így? Kardos Sándor képviselő: Szerintem úgy, ahogy eddig. Eddig nem így volt, helyben működő civil szervezetek voltak meghívva. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Tehát ne legyen ott a székhelye, meg ne legyen a bejegyzett sem feltétel. Csak a településen működő civil szervezetek képviselőit.

6 6 Mindenkinek legyen akkor tanácskozási joga? Kardos Sándor képviselő: Legyen. A 40. -ból a d) pont kimarad, és a c) pontba kerülne a 15. (5) bekezdése szerint meghívottak. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Véleményezésre kerül még csak, tehát a következő ülésre visszahozzuk. Ezt javítjuk, és javítva lehet feltenni a honlapra véleményezésre. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Eddig egy tárgyban nem lehetett kétszer szavazni. Azt ki kellett belőle venni. Most meg lehet ismételni egyszer a szavazást. Ha Vilonya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezettel, az elhangzott módosításokkal kiegészítve egyetértetek, és hozzájárultok, hogy a rendelet-tervezetet társadalmi véleményezésre bocsássuk, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 3/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról

7 7 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és az alábbi döntést hozta: 1 A rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal bocsátja társadalmi véleményezésre: a) II. fejezet 3. cím változtatása: Alapfeladatok b) 15. (5) bekezdés c) pont változtatása: c) a településen működő civil szervezetek, c) 24. változtatása: 24. A Képviselő az akadályoztatását az ülés előtt köteles bejelenteni az ülés elnökének. A nem bejelentett távollét igazolatlan hiányzásnak minősül és a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. d) 39. (2) bekezdés változtatása: (2) Amennyiben a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be, és az köztudomású, vagy a Képviselő-testület azt megállapítja, a jegyzőkönyvben határozatban rögzíti, hogy a törvényi kötelezettségnek nem tett eleget. e) 40. (1) bekezdés c) pont változtatása: c) a Testület nyilvános ülésén a 15. (5) bekezdés szerinti meghívottak. f) 40. (1) bekezdés d) pont törlése. 2 A véleményezési határidőt április 22. napjáig állapítja meg. 3 Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna ügyintéző

8 8 2.) Javaslat az avar és ker ti hulladékok nyílt t éri ége téséről szóló rendele t m e galkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Korábbi testületi ülésünkön vetődött fel ez a kérdés, hogy próbáljuk meg rendeletben szabályozni, és alkalomadtán kihirdetni. Ennek a rendelet-tervezetnek a mintája a berhidai rendelet. Ott ez lett elfogadva, sőt az őszi időszakban már működött is. Ezzel kapcsolatban annyi kérdésem lenne, hogy a 2. -ban sorolja fel azt, hogyan vétenek a rendelet ellen az ingatlantulajdonosok. Ezt kinek kellene ellenőrizni? A lakók is észrevételezhetik, de észlelheti a tűzoltóság is. Azt gondolom, hogy nem kell itt zaklatni az embereket, ha valami panasz van, ki kell menni, és megnézni. De mi nem intézkedhetünk. A műszakos kollégák voltak is kint egy-két helyen, lefényképezik, rögzítik, és feljelentést teszünk a környezetvédelmi hatósághoz. Az nem saját szankció a végén, hanem csak figyelmeztetés, hogy ez levegő tisztaságvédelmi bírság. Emellett, ha nem szabályos tűzrendészeti szempontból sem az égetés, tehát nincs megfelelő oltóeszköz, gyúlékony helyen van, tehát nem a tűzrendészeti szabályok betartásával éget, az külön tűzrendészeti bírságot vonhat maga után. Azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szabhatja ki. Még nekem is kellett beszélnem a tűzoltókkal, mert nem volt tudomásuk arról, hogy kormányrendelet tiltja a nyílt téri égetést, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Most mindenhonnan bekérték az ilyen rendeletet. Ez a magyarázat, hogy miért kell ilyen rendeletet alkotni. Mert ha nincs, akkor egyáltalán sehol sem szabadna kerti hulladékot égetni.

9 9 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Ezt még a Közép-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére gyorsan meg kell küldeni, hogy a következő ülésig ők is adjanak véleményt. Azon lehet változtatni, hogy az égetés ideje melyik hónapokban legyen? A szerda és szombat 9-19 óra megfelel-e? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nem kéne szeptembertől engedni? Mariann, neked mi a véleményed? Tassi Lászlóné képviselő: Szerintem korábban kellene kezdeni és november közepéig mindenféleképpen engedni az égetést. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Inkább szeptember 1-től novemberig közepéig legyen. Mert augusztusban majdnem mindent fölszedünk a kertben. November végéig kitolhatnánk az időt. Márciusnál korábban szerintem felesleges. Szerda és szombat, két sz betűs, könnyű lesz megjegyezni. 19 óráig be kell fejezni. Tassi Lászlóné képviselő: Hétköznap meg hét végén jó. Vasárnap már ne legyen égetés. Kardos Sándor képviselő: Akkor gyújthatja meg, ha nem esik az eső. Amúgy is ott van, hogy csak szélcsendes időben. Egy kicsit ellentétes érzést fog a lakosokban kelteni, hogy most jött az új szemétszállítás, miszerint a kerti hulladékot elviszik az ingatlantulajdonosoktól. Attól függetlenül biztosan lesz rá precedens, hogy égetnek.

10 10 Ezt is véleményezésre küldjük. Idén júniustól hatályba lép. Előtte közmeghallgatáson tájékoztatni tudjuk róla a lakosságot. Tassi Lászlóné képviselő: Többen érdeklődtek utána, hogy mikor és hogyan lehet égetni. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Reméljük, hogy tényleg nem fognak mást égetni. Attól félek, hogy flakonokat, meg mindent égetnek. Ettől függetlenül, grillezni vagy bográcsozni lehet? Persze. Kifejezetten az van a kormányrendeletben, hogy avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Megvan, hogy milyen anyagot lehet a kályhába beletenni. Van-e valami kiegészítés vagy más javaslatotok? Én nem a véleményezéstől várok eget rengető újításokat, de ha ez kimegy a köztudatba, és gyakorlatban lesz már, akkor látjuk, hogy mennyire tudnak hozzá idomulni az érintettek. El lehet dönteni, hogy az elfogadással megvárjuk-e a közmeghallgatást? Mert elég, ha szeptemberig hatályba lép. Amire figyelmet kell fordítani, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőségtől a véleményt bekérjük. Amennyiben más kiegészítés vagy javaslat nincs, megkérdezlek benneteket, hogy a rendelet-tervezetben szereplő március 1. április 30. és a módosított szeptember 1. november 30. közötti időponttal, illetve az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló javított rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásával egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek.

11 11 A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 4/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet társadalmi véleményezésre bocsátásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és az alábbi döntést hozta: 1.) A rendelet-tervezetet az alábbi módosítással bocsátja társadalmi véleményezésre: - 6. (1) bekezdés b) pontja változik: b) szeptember 1. és november 30. közötti időszakban,. 2.) A véleményezési határidőt április 22. napjáig állapítja meg. 3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a társadalmi véleményezést követően beérkezett vélemények értékelése alapján az esetlegesen átdolgozott rendelet-tervezetet a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be. Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna ügyintéző 3.) A lakóhelyi környeze t állapotának ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az anyagot a Müller úr készítette el. Sok újdonságot nem tartalmaz.

12 12 A jó hírek között olvasható, hogy befejeződött a Séd-patak ipari szennyezéstől való megtisztítása. Ez véleményem szerint is jó hír. A Malom-csatorna mederrendezése várhatóan I. félévben fejeződik be. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a vállalkozó és a műszaki ellenőr elég sok kívánnivalót hagyott a munkája után, legalábbis itt a településünk tekintetében. A Müller úrral ezzel kapcsolatosan folyamatosan beszélünk, és szinte minden héten azzal kezdjük, hogy mikor tartsuk meg azt a bejárást, de az időjárás sajnos ezt még nem tette lehetővé. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb kellemesebb időjárás lesz, és meg tudjuk ejteni ezt a bejárást a megfelelő szakemberekkel. Ehhez nem kell mérnöki végzettséggel rendelkezni senkinek, egyszerűen végigmegy a szakaszon, és látja, hogy ez az elvégzett munka véleményem szerint köszönőviszonyban sincs azzal, amit a munka elején lévő tájékoztatón ígértek. Ha az ember azokat a szakaszokat látja, ahol nem ez a vállalkozó volt a kivitelező, össze sem lehet hasonlítani, egy napon nem lehet említeni őket. A Vízügyi Felügyelőség kollégáival is tartjuk a kapcsolatot. Tőlük is kaptunk utógondozásra ígéretet. Reméljük, ezt ki is tudjuk sajtolni belőlük. A hulladékszennyezettséggel kapcsolatban valóban nagy gondot jelent a különböző hulladékok illegális lerakása. Peremarton felé, a murvabányával szemben lévő magánterület tulajdonosa feljelentést is tett a rendőrségen, amit aztán áttettek hozzánk. Ott nem lehet felszólítani a tulajdonost, hogy a szemetet tüntesse el onnan? Igazából a tulajdonoson csapódik le, mert amikor nem közterületen van, akkor a tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállítása, ha nincs meg a szemetelő. Én beszéltem a tulajdonossal. Azt mondta, hogy már korábban is szembesült ilyen problémával, akkor is az ő költségén kellett elszállíttatni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Árkoltasson ott ki. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Pont ezt akartam mondani. Volt ott pár éve árok, és egy darabig az hatásos volt.

13 13 Tassi Lászlóné képviselő: A TSZ gépei művelik az osztatlan közös területet, és ott szoktak megállni, tölteni a tartályt. Úgy oldja meg, hogy a saját területét védje, a saját területén árkoltasson. Ezzel kapcsolatban a Müller urat meg fogom keresni, hogy valamilyen lépést tud-e ebben az irányban tenni. Zaj-rezgésvédelemmel kapcsolatban annak azért örülök, legalábbis eddig még hozzánk negatív visszajelzés nem érkezett a hivatalba a peremartoni bánya kármentesítésével kapcsolatban. Az elején féltem tőle, hogy ezzel kapcsolatban lesznek problémák. Elsősorban a Hétvezér utcában lakók az érintettek, de nem tudok róla, hogy bárki bejelentéssel élt volna. A szállításvezető mindig jelentkezik, folyamatosan informál minket a kármentesítés menetéről. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan próbálnak odafigyelni az érintett sofőrökre, hiszen komolyan elvárják a KRESZ szabályok betartását. Ezzel kapcsolatosan jó hír, hogy március 28-án 11 órakor lesz egy előadás a 7202-es útszakasz felújításával kapcsolatban. Ez már több éve húzódik. Hamarosan neki fognak állni, nap van az útszakasz felújítására. Hogy ez milyen szinten fog történni, arról nagyon remélem ezen a tájékoztatón kapok információt. Kardos Sándor képviselő: Két réteget húznak föl. Egy pár perces tájékoztató volt Királyszentistvánon, egy fiatalember értesített minket, a királyszentistváni polgármester asszonyt és engem, hogy neki fognak állni ennek a beruházásnak. Az út két felét két különböző vállalkozó fogja felújítani. Kardos Sándor képviselő: Amíg tart a munkálat a közigazgatási területen, a cég vagy cégek az iparűzési adót ide fizetik be. A KÖZGÉP lesz a kivitelező konzorcium. Hogy azon belül kik fogják csinálni, azt nem tudom. Be kell jelentkezniük, Úgy tudom, az egyik cég már küldött is erre vonatkozóan

14 14 iparűzési adós bejelentkezést. Félpályás útlezárásra számíthatunk, amíg a munka tart. Kardos Sándor képviselő: 40-es sebességkorlátozó tábla lesz kitéve folyamatosan. De amikor ilyen hasznos dologról van szó, hagyján, mert az ember elmegy Sóly felé, aztán jó napot. De ez egy kellemes probléma, mert végre megcsinálják. Ezt a pár hónapot kibírjuk. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Hány éve ígérgették? Kardos Sándor képviselő: óta. A meglévő pénzeket közben átcsoportosították az ajkai meg sümegi utakra, meg a DROP-os pénzeket. Ha a nap a munka ideje, a királyszentistváni polgármester asszony elsődleges félelme az volt, hogy akkor az augusztus 20-át hogy fogja megtartani. De ha áprilisban kezdenek, addigra már nem lehet ott effektíve munkavégzés, elvileg. Még azt az információt kaptam, hogy ebbe a felújításba a buszmegállók öblei is beletartoznak. Reméljük, azokat is rendbe rakják. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Az árkok a szélén? És a fásítás? Mert arról volt szó tavaly, amikor kivágták a fákat, hogy majd fásítanak is. Az is most lesz majd? Az árkok is, elvileg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ezen a tájékoztatón elmondani. A fásításról nem tudok, sajnos. Amikor utoljára a fásításra kérdeztem, akkor azt mondták, hogy annak a költsége a költségvetésükben külön megvan. Nincs elfelejtve, meg fogják tenni a megfelelő lépéseket. A Papkeszi - Vilonya dűlőút borzasztó állapotban van. A múlt héten arra jártam, de már megbántam. A Ráczékig a Peti tömködi a gödröket, de ilyen latyakos időben pillanatok

15 15 alatt kimossa, kihordja a víz. Én összefoglalva ennyit szerettem volna mondani a lakóhelyi környezet állapotáról. Lenne-e kérdésetek? Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Én pont azt húztam alá, amit megbeszéltünk. Ha a lakóhelyi környezet állapotáról szóló előterjesztést elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 5/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a lakóhelyi környezet állapotáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A lakóhelyi környezet állapotáról szóló írásos anyagot elfogadja. 2.) A környezetvédelem kiemelt feladatát a következők szerint határozza meg: Az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében további erőfeszítéseket kell tenni. Határidő: április 15. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Müller József műszaki ügyintéző 4.) Helyi kulturális és sport tevékenység, civil tevékenység ér tékelése Előadó: Fésüs Sándor polgármester

16 16 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az esetleges közösségi támogatás egyik feltétele az, hogy a támogatott egyesület, civil szervezet az előző évi támogatási összeg felhasználásáról kis szöveges beszámolóban adjon képet a képviselő-testületnek. Ennek a civil szervezetek maradéktalanul eleget tettek. Sok mindent egyelőre nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, hiszen ha esetlegesen lesz is keretünk a civil szervezeteket bármilyen formában támogatni, az a zárszámadásunk után fog kiderülni. Azt már korábban megbeszéltük, hogy sajnos itt is szűkíteni kellett a kereteinket. Remélem valamilyen módon tudjuk támogatni az egyesületeinket, hiszen valóban nagyon sokat segítenek mind a képviselő-testületnek, mind a településünknek. Reméljük, hogy a Nyugdíjas klub vezetőjének, Marika néninek az állapota is normalizálódik, és a korábbiakhoz hasonlóan folytatni tudják majd a munkájukat. A leírt beszámolók magukért beszélnek. Április 13-án - ha jók az információim - Férfi napi bált rendez az Iskolai és Óvodai Szülői Munkaközösség. A két állandó fellépőnk, a Népdalkör és a Nyugdíjas klub segítsége nagyban hozzájárul minden egyes nemzeti ünnepünk és minden önkormányzati rendezésű megemlékezésünk, ünnepünk lebonyolításához. A Népdalkör munkáján határozottan látszik Csillak Jánosné hozzáértő keze. Ők nem csak itt a vilonyaiaknak, hanem bármikor, bárhol színvonalas előadásokat tudnak produkálni. Amit még szeretnék két mondatban elmondani, hogy nekem jól esett a Polgárőr Egyesület beszámolóját olvasni. Lehet, hogy hosszabb lett, mint ahogy azt vártuk a Lacitól, de attól függetlenül, ahogy átolvastam, örültem annak, hogy nem olyan kis beszámoló, amiben azt kellett volna írni, hogy alig volt szolgálat a településen, alig volt esetleg olyan rendezvény, amiben részt vettek. Nagyon remélem, hogy az ő elkötelezettségük is töretlen lesz a későbbiekben. Gondolom valamilyen szinten ez a támogatás függvénye is. Habár ők a Polgárőr Szövetségtől is támogatást kaptak. Reméljük, idén is ki tudják harcolni maguknak. Sanyi, mint egyesületi vezető szeretnél-e kiegészítést tenni? Illetve kiegészítésetek lenne-e ezzel kapcsolatban? Kardos Sándor képviselő: Nem.

17 17 Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Köszönjük mindenkinek a munkáját, és továbbra is számítunk mindenkire. Remélem, tudnak majd számítani ránk is, ahogy eddig. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Mindenhol meglepődnek egyébként, ha szóba kerül, hogy ilyen pici faluban ennyi civil szervezetünk van. Tassi Lászlóné képviselő: És aktívak. Az a szomorú, hogy megint a pénzhiány jelenthet problémát. Nagyon reméljük, hogy nem fog. Ha lesz mód az egyesületek támogatására - mivel polgármesteri hatáskör -, annak felosztásáról mindenképpen tájékoztatom a testületi tagokat. Ha nincs több hozzászólás, kérlek benneteket, kézfelemeléssel jelezzétek, hogy a helyi civil szervezetek kulturális és sporttevékenységéről szóló értékelést elfogadjátok-e az előterjesztés szerint? A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 6/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a helyi kulturális és sporttevékenység értékeléséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi kulturális és sporttevékenység, civil tevékenység értékeléséről szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Vilonya községre vonatkozó évi kulturális- és sport beszámolót elfogadja.

18 18 2.) Megköszöni a helyi szervezetek kulturális programokban való közreműködését, a település hírnevének fellépéseik általi öregbítését. Határidő: április 15. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat a évi közbeszerzési t ervre Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Javaslatainkat megtettük. A Zsuzsával délelőtt egyeztettem, és az önkormányzati épületek energiakorszerűsítése, ezt az építési beruházásokat kiegészíthetnénk. Természetesen ugyanezekkel a feltételekkel az iskola tetőszerkezetének a felújítására. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Ne óvodát írjunk? Hol van a beázás? Mindenhol? Állami kezelésbe adtuk az iskola oldalt. Hozzá lehet-e nyúlni az egész tetőhöz? Beázás nincs mindenhol, de a tetőszerkezettel sajnos gond van. Mint közbeszerzés, az egy dolog. De ha ez realizálódna, ennek elég hosszú menete van. Akár ő jelezheti, mint vagyonkezelő, akár az önkormányzat, mint tulajdonos, hogy valamelyik szeretne valamit csinálni. Ha az önkormányzat szeretne valamit csinálni, akkor jön az egyeztetés a KIK-kel, és ha ők hozzájárulnak, meg anyagilag is a rá eső részüket tudják finanszírozni, akkor lehet indítani. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Lehet a kettőt külön kezelni?

19 19 Nem, mert egy épület. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Legfeljebb akkor, ha csak valami kisebb javítást csinálunk, pl. csatornát az egyik oldalon. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Mi van akkor, ha azt mondják, ők nem tudnak anyagilag hozzájárulni a felújításhoz? Ugyanaz, mint fordítva. Ha ők akarnak valamit csinálni, de az önkormányzat nem tud hozzájárulni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Csak akkor az óvodát sem tudjuk megcsinálni? Mert beázik. A beázást kell elhárítani. Nem biztos, hogy az egész tetőszerkezet komplett felújítását meg lehet oldani. Én azt gondoltam, hogy így fog működni, amikor Hersics Balázs vállalkozót megkerestem, és mondtam, hogy legyen szíves, nézze át a tetőszerkezetet. Át is nézte. Egyeztettünk, fényképeket csinált. Megmondom őszintén, azt hittem, három cserepet ki kell cserélni, mert esetleg eltörtek. Hogy egy-két helyen fóliát kell pótolni. Azt mondta, egyszerűen nem is tudna árajánlatot tenni, mert olyan állapotban van a tetőszerkezet. Meg kell nézni a szerződést. Úgy tudom, a tetőszerkezetre nem egy év garancia van, év van a tetőszerkezetre, ha igaz. Tassi Lászlóné képviselő: Talán már a vállalkozó sincs meg.

20 20 Azt nem sikerült megállapítani, hogy beépítési probléma, vagy anyag probléma miatt van a beázás? Mert magára a tetőcserépre 30 év garancia van. Tassi Lászlóné képviselő: Ott szerkezeti probléma van. Van olyan gázkibúvó, ami úgy van beépítve, hogy bevezeti a vizet. Mutatta a fényképen. Azt mondta, ha nem látja, nem hiszi el. Fóliázás az itt-ott van. Szigetelés olyan, hogy egy db itt, egy db ott. Az nem szigetelés. Azt mondta, nagyon szívesen segítene benne, árajánlatot is adna, de erre, így nem tud. Ami esetleg megmenthető, a cserép maga. A fa szerkezeten is látszik, hogy beázott, korhad az egész. Kardos Sándor képviselő: Ráadásul ehhez kellett egy műszaki ellenőr, aki mindent átvett. Ide akkor beírhatnánk, hogy óvoda. Egy épület. Óvoda és iskola épületének felújítása. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Pályázaton? Persze. Másképp nem lenne rá pénz. De ilyenre meg nem írnak ki pályázatot. Azért a garancia feltételeket érdemes megnézni. Tassi Lászlóné képviselő: Nincs kit perelni. Az ajtókat, ablakokat is ki lehetne cserélni. A közbeszerzési tervbe beírjuk ezt a kiegészítést, ha ti is egyet értetek vele.

21 21 Ha a évre a közbeszerzési tervet az elhangzott kiegészítéssel elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta: 4 7/ (III. 2 5.) Kt. ha tároza t: a évi közbeszerzési tervről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) Vilonya község Önkormányzata évi közbeszerzési tervét - az évközben szükséges módosítások kötelezettsége mellett - változtatás nélkül elfogadja. 2.) A évi közbeszerzési terv a határozat 1. mellékletét képezi. Határidő:: március 31. és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző 6.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6/a.) Vagyonrendele t felülvizsgála ta /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Jegyző Úr! Megkérhetnélek, hogy elmondd, miért kell a rendeletet felülvizsgálni?

22 22 A Kormányhivatal hivatalból célvizsgálat keretében ellenőrzi az összes önkormányzati vagyonrendeletet. Elsősorban abból az apropóból, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény jelentős változásokat hozott az önkormányzati vagyongazdálkodásba, és feladatot írt elő. Tavaly ezt meg is tettük. Meg kellett határozni, hogy a vagyonából mit tart nemzetgazdasági szempontból kiemelt vagyontárgynak. Ez az iskolaépület volt. Viszont, ami kimaradt eredetileg a nemzeti vagyonról szóló törvényből, a tavaly őszi felsorolta, hogy mik a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak. Az eredeti törvény kimondta, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló tárgyak forgalomképtelenek, azokat pedig felsorolta. A korlátozottan forgalomképes vagyoncsoportot nem határozta meg, míg a korábbi önkormányzati törvény meghatározta. E tekintetben kiegészítésre került a törvény - ha jól emlékszem - szeptemberben, és jött egy ilyen kérdés a kormányhivataltól, hogy nem látják, hogy módosult volna a vagyonrendelet ősszel. Azt beszéltem meg a kormányhivatal területfelelősével, hogy miután nekünk nincs mellékletként beletéve már a vagyonkataszter, egyébként meg a felsorolás teljes mértékben átfedi a korábbiakat, - tehát amik intézményi épületek; ez az épület, az iskolai épület, a kultúrház épülete az, ami korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak minősülnek most is, meg előtte is az volt. Egyedül a víziközmű jött be új fogalomként, az nincs itt az önkormányzatnak, mert bement apportba. Majd most lesz, ha átadják. Azzal úgyis ki kell egészíteni, de a vagyonkataszterben zajlanak a változások, ezért nem került módosításra vagyonrendelet. De hogy gondolt rá az önkormányzat, tehát nem elmulasztotta felülvizsgálni a törvény módosítását követően a vagyonrendeletet, ezért javasoljuk ezt a megoldást, hogy határozatot hozna a képviselő-testület arról, hogy felülvizsgálta, de nem szükséges a rendeletet módosítani. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésetek? Ha nincs, kérlek benneteket, hogyha a vagyonrendelet felülvizsgálatáról szóló határozati javaslattal egyetértetek, kézfeltartással jelezzétek. A t estüle t 4 igen szavaza t tal, egyhangúlag a köve tkező ha tároza tot hozta:

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 25/2013.(IV.17.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben