Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:"

Átírás

1 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület Kalocsa, Budai Nagy Antal u Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, Uszód, Árpád u Uszódi Sportegyesület, Uszód, Árpád u Uszódi Polgárőrség Egyesület, Uszód Árpád u Kalocsai Sportegyesület, Kalocsa, Szent István u Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Harta, Kossuth u Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fajsz,Fajsz, Szent István u Kalocsai Sokszínvírág Nagycsaládos Egyesület Kalocsa, Ecetgyár u Ordas Jövőjéért Alapítvány Ordas, Kossuth u Szakmár és Környéke Gyermekeiért Alapítvány Szakmár, Erzsébet u Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány, Gombolyag Összetartás Bűnmegelőzési Egyesület Fajsz, Szent István u Ordas községi Sportkör Ordas Kossuth utca 8 Az Évi II. törvény alapján kifejezik azon szándékukat, hogy megalapítják a Kalocsa és Térsége Civil Szervezetek Szövetségét és megalkotják Alapszabályát, az alábbiak szerint: II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.1. A szervezet neve: Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége II.2 A szervezet székhelye: Uszód Árpád utca9 II.3. A szervezet levelezési címe. Kalocsa Széchenyi utca 49 II.4 A szervezet működésének éve: 2011 II.5 A szervezet működésének területe: Bács-Kiskun megye II.6 A Szövetség önálló jogi személyként saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással működő társadalmi szervezet. III. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE III.1 III.2 Az EU integrációs folyamatban, a helyi önkormányzatokkal együttműködve, összefogja a térség civil közösségeit, támogassa működésüket, képviselje érdekeiket. Hosszú távon életképes, közösségi érdekekre figyelő és értékeket képviselő, újszerű kapcsolat és gyakorlat megvalósítása a helyi demokráciában. A fenti célokat a következő alaptevékenységgel kívánja megvalósítani:

2 2 a) A térség civil közösségei feltérképezése, munkájuk koordinálásának megszervezése, naprakész információs bázis létrehozása. b) Kiadványok és sajtótermékek szerkesztése és megjelentetése. c) Koordinációs iroda létrehozása a civil szervezetek munkájának a segítése érdekében. (Szervezeti ügyek intézése, telefon, fax, számítógép, Internet, fénymásoló szolgáltatás, pályázati információk adása, pályázatok készítéséhez segítségadás, pályázati technikákra felkészítés, a tagszervezetek gazdálkodásához és jogi problémáikhoz segítségadás.) d) Kommunikáció szervezése a gazdasági, szociális, az oktatási, a kulturális, sport, környezetvédelem, esélyegyenlőségi, tűzvédelmi, polgárvédelmi,és más szektorok helyi, térségi, országos és nemzetközi szereplői között.. e) Kapcsolatok ápolása és koordinációs tevékenység a hasonló profilú szervezetekkel. f) Ifjúsági szervezetek bevonása és aktivizálása a civil mozgalomba g) Civil közösségek folyamatos felkészítés az európai regiónalizmusra, az integrációs folyamatokra. h) Civil érdekérvényesítés megjelenítése az EU jogharmonizációnak megfelelően. i) Javaslatok és vélemények megfogalmazása az állami, önkormányzati szervezetek, területfejlesztési tanácsok döntések előkészítéseiben. j) Rendszeres kapcsolattartás az integrációs folyamatokban érdekelt települési önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, szerveződéssel. k) EU tájékoztató központok, irodák, info-pontok, szolgáltatásainak igénybevétele, együttműködési formák kialakítása. l) Előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, információ áramlás megszervezése. Fórumok szervezése az érintett települései és regionális közösségek, szervezetek számára. m) A Szövetség céljai megvalósítása érdekében működési területén katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, bűnmegelőzési, polgári védelmi tanórán kívüli oktatási és családvédelmi tevékenységet is ellát. III.3 A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. Törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként kíván működni, e törvény 26. /c, pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül céljai alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: a) Szociális tevékenység, családsegítés, b) Kulturális tevékenység c) Természetvédelem, állatvédelem. d) Környezetvédelem. e) Gyermek és Ifjúságvédelem, Gyermek és Ifjúság érdekképviselet. f) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. g) Emberi és állampolgári jogok védelme. h) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. i) Sport tevékenység j) Rehabilitációs foglalkoztatás. k) Euroatlanti integráció elősegítése. l) Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. m) Esélyegyenlőség n.) Önkéntesek foglalkoztatása o) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból. III.4 III.5 A Szövetség csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében - nyereség és vagyonszerzési cél nélküli gazdálkodó tevékenységet folytathat. Az ebből származó bevétel kizárólag közhasznú célok, megvalósítására fordíthatja. A vállalkozási tevékenység a közhasznú célok megvalósítását illetőleg a Szövetség vagyonát nem veszélyeztetheti. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységére köteles fordítani. A Szövetség politikamentes társadalmi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem folytat.

3 3 III.6. A Szövetség pártot, politikai szervezetet, országgyűlési képviselőt, országgyűlési képviselő jelöltet, helyi önkormányzati képviselőt és jelöltet, valamint polgármestert, illetőleg polgármester jelöltet nem támogathat. Párttól, politikai szervezettől támogatást nem fogadhat el, szervezete pártoktól független. IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA IV..1. A Szövetségnek alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. a) Alapító tag az a jogi személy, kizárólag civil, non-profit szervezet, amely a Szövetség megalakulásától a működésben részt vesz, és az alakuló közgyűlésen is jelezte belépési szándékát. A Szövetség alakuló közgyűlésén, a Szövetség létrehozásában részvettekről az Elnökség külön nyilvántartást vezet, számukra oklevelet ad ki. b) A Szövetség rendes tagja lehet az a jogi személy,(kizárólag civil, non-profit szervezet), amely a belépési nyilatkozatban az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja a Szövetség munkájában tevékenyen részt vesz, az évi tagdíjat tárgy év március 31-ig befizeti. A Szövetség működési területén, illetve azon túl is pártoló tagságot szervez feladatai végrehajtása érdekében. Pártoló tagként felvehető az az intézmény, szervezet, szerv, illetve természetes személy, aki vállalja a Szövetség célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. c) A Szövetségnek lehet tiszteletbeli tagja is, aki természetes személy, és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a Szövetséget. A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja meg. d) A Szövetség alapító és rendes tagjai azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. IV.2 Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése: a) A Szövetség tagja lehet minden olyan civil, non-profit szervezet, amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályban vállalt kötelezettséget vállalja, a szövetségi célok megvalósításában közreműködik, és a tagdíjat megfizeti. A tagsági viszony felvétellel keletkezik, a felvételről a tiszteletbeli tag kivételével az Elnökség dönt. b) A kizárás megállapítására irányuló eljárást bármely alapító vagy rendes tag, illetve a Szövetség bármely ügyintéző szerve vagy az ügyintéző szervekben tevékenységet folytató személy kezdeményezheti. A kizárásról az Elnökség az érintett tagot írásban értesíti, melyre a tag az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozhat. A kizárással érintett tag kérheti az Elnökségnek sürgős esetben történő összehívását. Az Elnökség erről nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. Elnökség határozatát írásban, ajánlott küldeményként kézbesítve megküldi a kizárással érintett tagnak. A tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogosult a Közgyűléshez fordulni. A kizárással érintett tagot és képviselőjét az eljárás során személyesen is meg kell hallgatni és lehetőséget biztosítani számára, hogy védekezését előterjessze. c) Megszűnik az alapító és rendes tag tagsági jogviszonya akkor is, ha a tag a tagdíj fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja. A tagdíj fizetésének 6 hónapnál hosszabb ideig történő elmulasztása esetén az Elnökség 30 napos határidő tűzésével írásban felhívja a a tagot a tagdíj megfizetésére. A határidő elmulasztása esetén az Elnökség a tagot egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja tagjai sorából. IV. 3 IV.3.1 A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei Az alapító és rendes tag jogai: a) A Szövetség minden tagja azonos szavazati jog illet meg, melyet minden tag képviselő útján gyakorol. Valamennyi tag részt vehet a Szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, a Szövetség céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály megfogalmazásában, a Szövetség kialakításában. Választhat és válaszható a Szövetség szerveibe, tisztségeire. b) Teljes joggal képviseli a Közgyűlésen és az Elnökségben önmaga, illetve az általa képviseltek érdekeit. c) Részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein. d) Igényelheti, és igénybe veheti a Szövetség érdekvédelmi, érdekérvényesítési tevékenységét. e) Igénybe veheti a Szövetségben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit.

4 4 f) Részesedhetnek a Közgyűlés határozata alapján - a Szövetséget megillető alapítvány-részből, pályázatból, támogatásból, egyéb pénzbevételből.. g) Igénybe vehetik a Szövetség által biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket. h) Javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben. i) Felvilágosítást kérhet a Szövetség, bármely tevékenységéről, amelyre annak szervei / tisztségviselői / érdemben válaszolni kötelesek. k) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből, amennyiben tevékenysége az alapszabályban foglaltaknak megfelel. l) Részt vehet a Szövetség által biztosított továbbképzésekben. m) Jogosult a Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát -a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadni. IV.3.2 Az alapító és rendes tag kötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) A közgyűlésen való, szavazati jogú részvétel. c) Rendszeres és megbízható tevékeny részvétel, mellyel elősegíti a Szövetség munkáját. d) A Szövetség tagságához méltó szakmai és erkölcsi magatartás és tevékenység folytatása. e) A közgyűlés által meghatározott tagdíj befizetése, a Szövetség vagyonának megóvása. IV.3.3 Pártoló és tiszteletbeli tag jogai: a) Részt vehet a Szövetség közgyűlésén szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal. b) Javaslatokat, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatban. c) Részesülhet a Szövetség szolgáltatásaiban, kedvezményeiben. d) Jogosult a Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadni. e) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfűggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. IV.3.4. Pártoló és tiszteletbeli tagkötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) A Szövetség célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatása, a vállalt hozzájárulás időarányos befizetése. V.1 A Szövetség szervei az alábbiakban: a) Közgyűlés b) Elnökség (Elnök, Alelnök, Titkár) V. A SZÖVETSÉG SZERVEI FELADATA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÜK V.2 A Szövetség feladatainak megoldásában az elnökség által megbízott önkéntesek, alkalmazottak, tiszteletdíjasok és eseti megbízottak vehetnek részt.

5 5 Az elnökség a tisztségviselők, megbízottak részére megbízási díjat, az alkalmazottaknak munkadíjat állapíthat meg. A Szövetség vezető tisztségviselői vagy általuk megbízott személy a Szövetség érdekében hivatalos ügyben járnak el, igazolt utazási, szállás- és étkezési költségeik megtérítésére jogosultak. ( beleértve a parkolási költség is) V.3. Közgyűlés A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, a Szövetség tagjainak összessége. V.3.1 A Közgyűlés feladatait az alábbiak szerint látja el:: a) A civil szervezeteket (tagokat), az általuk delegált egy-egy személy képviseli. b) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével igényli. c) A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni. d) A Közgyűlést az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével, aláírásával igazolható módon kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. e) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele megjelent. Határozatképtelenség miatt azonos napirenddel megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, a közgyűlés eredeti időpontjához képest a megismételt közgyűlés legalább fél óra eltelte után kezdhető meg. A megismételt közgyűlés időpontját a meghívóban pontosan közölni kell. f) A Közgyűlés határozatait,- beleértve a tisztségviselők megválasztását is - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. Ha az ismételt szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, úgy a Közgyűlés az indítványról sorshúzással dönt. Titkos szavazást kell elrendelni abban az esetben, ha a jelenlévők szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt kéri. Kétharmados többség szükséges azonban a Szövetség egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához és módosításához g) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesítő ír alá. A közgyűlést levezető elnök köteles a közgyűlés által hozott határozatokat haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, oly módon, hogy azt közgyűlésenként és elnökségi ülésenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámozással az ülés dátumával is külön nyilvántartja. A bejegyzést a jegyzőkönyv-hitelesítő tagok egyike hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülések időpontját, és helyét, a meghozott döntések (határozatok) szó szerinti szövegét, a döntés hatályára és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát valamint név szerinti szavazás esetén a nevét. A döntéseket, határozatokat 15 napon belül, írásban is közölni kell azokkal, akiket az érint. h) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A tagokon kívül azonban szavazati jog senkit nem illet meg. V.3.2 A Közgyűlés hatásköre: a) Alapszabály megalkotása, elfogadása és módosítása. b) A Szövetség megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. c) A Szövetség Elnökségének (Elnök, Alelnök, Titkár ) 5 azaz öt évre szóló megválasztása, illetőleg a megválasztott tisztségekből való visszahívás és felmentés. d) Az Elnökség által előterjesztett, éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. e) A közhasznúsági jelentés elfogadása. f) Kitüntetések alapítása és adományozása. g) Az Elnökség által készített éves költségvetés, éves programterv elfogadása. h) A tagdíjfizetés mértékének megállapítása.

6 6 i) Az Elnökség javaslatára a tiszteletbeli elnök, illetve tag megválasztása. j) Kizárólagos döntési jog a keletkezett gazdasági nyereség felhasználásáról, különös figyelemmel arra, hogy a Szövetség tevékenységéből eredő nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységekre fordítható. V.4 Elnökség Az Elnökség a Szövetséget képviseleti, végrehajtó és irányító szerve. V.4.1 Az Elnökség a feladatait az alábbiak szerint látja el: a) Tagjai: a Szövetség elnöke, alelnöke, titkár. Akiket a Közgyűlés választ meg 5 azaz öt évre és a Közgyűlés hívhat vissza. b). Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tart ülést. Határozatképes az Elnökség, ha tagjainak több mint fele megjelent. Határozatképtelenség esetén újabb ülést kell összehívni a határozatképtelen ülés összehívásával, azonos feltételekkel. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén az Elnökség sorshúzással dönt. c) Elnökségi üléseket az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti. d) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt szervezet az ülésre külön is meg kell hívni. Szavazati joga csak az Elnökség tagjainak van. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, az írásbeli előterjesztéseket a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. e) Az Elnökség által hozott határozatokat az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök írja alá. A határozatokat az érintetteknek meg kell küldeni, a határozathozatalt követő 15 napon belül. f). Az Elnökség éves ügyrend alapján tevékenykedik. g) Dönt a Szövetségbe való felvételről, a tagsági viszony megszűnéséről, kizárásáról. h) Az Elnökség üléseit az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval, akár ben is összehívhatja, úgy hogy a meghívót az Elnökségi tagok legalább a tervezett ülést megelőző nyolc nappal kézhez vegyék. Sürgős esetben az Elnökségi ülés három napon belül is összehívható, pl. telefonon és ban is.. Ebben az esetben is közölni kell azonban az Elnökségi tagokkal az ülés napirendjét.. Az Elnökség minden tagját a napirend közlésével, aláírásával igazolható módon kell meghívni. V.4.2 Az Elnökség feladat és hatásköre: a) A két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen köteles beszámolni. b) A Szövetség képviseletét az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök jogosult ellátni. c) A Szövetség tevékenységének szervezése, irányítása. d) A tagok közötti koordináció és kooperáció elősegítése. e) A Szövetség éves költségvetésének, programjának kidolgozása, valamint az éves gazdálkodásról és a szakmai tevékenységről szóló beszámoló elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése. f) Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. g) A Szövetség működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. h) Határozathozatal a Közgyűlés, illetve a rendkívüli közgyűlés időpontjáról, illetve napirendjéről. i) Döntés a közgyűlés által, hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról. j) Köteles minden lényeges döntését jegyzőkönyvben vezetni, a jegyzőkönyvet az Elnök és a jelenlévő vezetőségi tagok egyike jegyzi ellen. k) Jogosult, akár a tagok közül, akár kívülálló személyt a pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazást megállapítani. l) A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat köteles az Elnökség akként nyilvántartani, hogy a nyilvántartásból megállapítható legyen a döntés időpontja, és hatálya, a döntés tartalma, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya. m) Az Elnökség gondoskodik a Közgyűlési jegyzőkönyvek iktatásáról és a Szövetség irattárában való elhelyezéséről. V.5 A Szövetség Titkárának hatásköre:

7 7 V5,.1 V.6. Végzi az elnökség szerint hatáskörébe tartozó tevékenységet, segíti az elnök, az alelnök adminisztratív és gazdasági tevékenységgel összefüggő feladatait. A Titkár feladata: a) A Szövetség operatív teendőinek ellátása, ügyeinek vitele, irattárózás. b) A Szövetség szakmai munkájának szervezése. c) Előkészíti az elnökség beszámolóit, a közhasznúsági jelentést, végzi a Szövetség adminisztrációs tevékenységét, felügyeli és gondozza a Szövetség sajtókapcsolatait, segíti a rendszeres kapcsolattartást a Szövetség tagszervezeteivel. d) Határozatok könyvének (tárának) kezelése VI. A SZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI VI.1 A Szövetség Elnöke: VI.1.1 Egy személyben képviseli a Szövetséget, gondoskodik az elnökség hatásköre érvényesüléséről. Az elnök a Szövetség egész tevékenységének irányítója, koncepciójának megvalósítója. VI.1.2. Az elnök hatásköre: VI.1.2. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a Szövetség gaz - dálkodását, vagyoni és pénzügyeit, szervezi és irányítja az ügyviteli munkát, részt vesz a gazdálkodási és a pénzügyek szervezésében, kezelésében, közvetlenül felügyeli a gazdasági vállalkozási tevékenységét. VI Az Alelnök és a Titkár tevékenységével kapcsolatos ügyek koordinálása. VI Az elnök feladatai: VI Valamennyi az alapszabályban, felsorolt feladat megvalósításának irányítása és felügyelete, kiemelt figyelmet fordít a közgyűlés döntéseinek végrehajtására. Gondoskodik arról, hogy az Elnökség évente legalább négy alkalommal ülésezzen, illetve rendkívüli esetben többször is. VI Kapcsolatot tart állami és más társadalmi szervezetekkel és Szövetségekkel. VI.1:3.3.Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amely bármely tagra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozataláról számított 15 napon belül, írásban, az érintettnek is megküldeni. VI :Döntéseiről és tárgyalásairól beszámol az Elnökség soron következő ülésén. VI Az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést hozó és ellenzők számaránya. VI Akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyeket magának tartott fenn. VI.2 A Szövetség Alelnökének feladatai: Segíti az elnök munkáját, ellátja az Elnökség által ráruházott feladatokat. Az elnök akadályoztatása esetén,illetve megbízásából eljár az elnök hatáskörében. VI.3. Összeférhetetlenség:

8 8 VI.3.1. A Szövetség tisztségviselői egymással nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban. ( Ptk 685. paragrafus b. pont ) VI.3.2 A Szövetség szerveinek határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója ( Ptk 685.paragrafus.b pont ), élettársa ( továbbiakban együtt: hozzátartozó ) a határozat alapján. a) A kötelezettség és felelősség alól mentesül vagy b) b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt., Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VI.3.3 Nem lehet tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző 2 évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. VI.3.4 A vezető tisztségviselő, illetőleg annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VII BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS, NYILVÁNOSSÁG VII.1 VII.2 A Szövetség elnöke a tárgyévet követő év május 31.napjáig éves beszámolót köteles készíteni a Szövetség működéséről, gazdálkodásáról, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Szövetségnek közhasznúsági jelentést kell készítenie, amelynek elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) A számviteli beszámolót, b) A költségvetési támogatások felhasználását, c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) A célszerinti juttatások kimutatását, e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási szervektől, illetőleg mindezek szervezettől kapott támogatás mértékét, f) A Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. VII.3 VII.4 VII.5 Az éves közhasznúsági jelentésbe, valamint a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintési jogot a Szövetség elnöke köteles biztosítani oly módon, hogy a Szövetségi iratok el ne vesszenek, azokba kár, sérülés ne keletkezhessen. A betekintési jog gyakorlása során az évi LXIII. Törvénybe foglalt rendelkezések betartása és betartatása kötelező. A Szövetség működésével kapcsolatos valamennyi iratot a Szövetség levelezési címén kell tárolni. Az Elnökség jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagok részére nyújtandó szolgáltatásokról, illetve juttatások odaítéléstől írásban benyújtott kérelem alapján dönthet, illetőleg az egyes juttatások odaítélésénél pályázati eljárás alkalmazhat. Az Elnökség köteles a szolgáltatások köréről és az elnyerhető juttatásokról, valamint az ezekre benyújtható kérelmek elbírálásánál feltételeiről, illetőleg az azokra benyújtható pályázati feltételekről és a pályázati eljárás rendjéről (pl. benyújtási határidő) valamennyi lényeges adatot Uszód község hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni és a kérelmek és pályázatok tárgyában hozott döntést szintén itt közzétenni. A Elnökség a Szövetség céljai szerinti szolgáltatások és juttatások odaítéléséről az

9 9 érintetteket írásban köteles értesíteni, az erről szóló határozatot 15 napon belül meg kell küldeni az érintettek részére. A Szövetség által nyújtott szolgáltatásokról és támogatásokról a kedvezményezettek egyidejű megnevezésével évente egyszer az Uszód község hivatalos honlapján összefoglaló jelentés formájában a nyilvánosságot is tájékoztatni kell. VII.6 Az Elnökség a Szövetség működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat, beleértve a támogatásokról szóló határozatokat, tovább a közhasznúsági jelentést, valamint az éves beszámolót, annak elfogadásától számított 30 napon belül köteles a Uszód község hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni. VIII.1.A Szövetség bevételei: VIII. A SZÖVETSÉG ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA. a) Tagsági díj mértékét az Elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg b) Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai. c) Pályázatok, alapítványok támogatásából származó bevétel. A célok elérése érdekében kifejtett gazdálkodási tevékenységből, szolgáltatásokból, rendezvényekből származó saját bevétel. VIII.2 VIII.3 VIII.4 A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, az arra vonatkozó jogszabályok kötelező betartásával. A Szövetség tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok csak az éves tagdíjat kötelesek megfizetni, a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség csak közhasznú céljának megvalósításának érdekében nyerség és vagyon szerzési cél nélküli gazdálkodó tevékenységet folytathat.. Az ebből származó bevétel kizárólag közhasznú célok, megvalósítására fordíthatja. A vállalkozási tevékenység a közhasznú célok megvalósítását illetőleg a Szövetség vagyonát nem veszélyeztetheti.. VIII. 5 A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel. Azt a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységére köteles fordítani. VIII.6 A Szövetség működésével kapcsolatos könyvelést az Elnökség által megbízott személy látja el. VIII.7 A Szövetség éves bevétele nem éri el az ,-Ft, azaz Ötmillió forintot. A Szövetség tagjai tudomással bírnak arról, hogy amennyiben a Szövetség éves bevétele az ,-Ft, azaz Ötmillió forintot eléri, úgy a Szövetség tagsága kötelessé válik felügyelő szervet felállítani. IX. A SZÖVETSÉG ÜGYRENDJE IX.1 A Szövetség működését az Elnökség, a tisztségviselők feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket ügyrendben kell meghatározni. X.. X.1 A Szövetség megszűnik: A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE a) a Szövetség közgyűlésének döntése alapján átalakul,

10 10 b) a Szövetség közgyűlése feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és szövetséget a nyilvántartásból törlik. X.2. X.3. A X.1. b) e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A X.1 bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c) d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. XI.. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XI.1 Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló Évi. II. törvény, az Évi CLVI. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 9.1 A jelen alapszabályt a rendkívüli közgyűlése 2012 január 7. napján elfogadta. Kalocsa, 2012 január 07 Csupor Péter Kalocsa és Térségének Civil Szervezeteinek Szövetségének Elnöke

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Káva Kulturális Műhely Egyesület. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Káva Kulturális Műhely Egyesület Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Káva Kulturális Műhely Egyesület 2. Angol neve: Káva

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben