Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:"

Átírás

1 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület Kalocsa, Budai Nagy Antal u Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, Uszód, Árpád u Uszódi Sportegyesület, Uszód, Árpád u Uszódi Polgárőrség Egyesület, Uszód Árpád u Kalocsai Sportegyesület, Kalocsa, Szent István u Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Harta, Kossuth u Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fajsz,Fajsz, Szent István u Kalocsai Sokszínvírág Nagycsaládos Egyesület Kalocsa, Ecetgyár u Ordas Jövőjéért Alapítvány Ordas, Kossuth u Szakmár és Környéke Gyermekeiért Alapítvány Szakmár, Erzsébet u Gombolyag Mezei Iskola Alapítvány, Gombolyag Összetartás Bűnmegelőzési Egyesület Fajsz, Szent István u Ordas községi Sportkör Ordas Kossuth utca 8 Az Évi II. törvény alapján kifejezik azon szándékukat, hogy megalapítják a Kalocsa és Térsége Civil Szervezetek Szövetségét és megalkotják Alapszabályát, az alábbiak szerint: II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.1. A szervezet neve: Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége II.2 A szervezet székhelye: Uszód Árpád utca9 II.3. A szervezet levelezési címe. Kalocsa Széchenyi utca 49 II.4 A szervezet működésének éve: 2011 II.5 A szervezet működésének területe: Bács-Kiskun megye II.6 A Szövetség önálló jogi személyként saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással működő társadalmi szervezet. III. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE III.1 III.2 Az EU integrációs folyamatban, a helyi önkormányzatokkal együttműködve, összefogja a térség civil közösségeit, támogassa működésüket, képviselje érdekeiket. Hosszú távon életképes, közösségi érdekekre figyelő és értékeket képviselő, újszerű kapcsolat és gyakorlat megvalósítása a helyi demokráciában. A fenti célokat a következő alaptevékenységgel kívánja megvalósítani:

2 2 a) A térség civil közösségei feltérképezése, munkájuk koordinálásának megszervezése, naprakész információs bázis létrehozása. b) Kiadványok és sajtótermékek szerkesztése és megjelentetése. c) Koordinációs iroda létrehozása a civil szervezetek munkájának a segítése érdekében. (Szervezeti ügyek intézése, telefon, fax, számítógép, Internet, fénymásoló szolgáltatás, pályázati információk adása, pályázatok készítéséhez segítségadás, pályázati technikákra felkészítés, a tagszervezetek gazdálkodásához és jogi problémáikhoz segítségadás.) d) Kommunikáció szervezése a gazdasági, szociális, az oktatási, a kulturális, sport, környezetvédelem, esélyegyenlőségi, tűzvédelmi, polgárvédelmi,és más szektorok helyi, térségi, országos és nemzetközi szereplői között.. e) Kapcsolatok ápolása és koordinációs tevékenység a hasonló profilú szervezetekkel. f) Ifjúsági szervezetek bevonása és aktivizálása a civil mozgalomba g) Civil közösségek folyamatos felkészítés az európai regiónalizmusra, az integrációs folyamatokra. h) Civil érdekérvényesítés megjelenítése az EU jogharmonizációnak megfelelően. i) Javaslatok és vélemények megfogalmazása az állami, önkormányzati szervezetek, területfejlesztési tanácsok döntések előkészítéseiben. j) Rendszeres kapcsolattartás az integrációs folyamatokban érdekelt települési önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, szerveződéssel. k) EU tájékoztató központok, irodák, info-pontok, szolgáltatásainak igénybevétele, együttműködési formák kialakítása. l) Előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, információ áramlás megszervezése. Fórumok szervezése az érintett települései és regionális közösségek, szervezetek számára. m) A Szövetség céljai megvalósítása érdekében működési területén katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, bűnmegelőzési, polgári védelmi tanórán kívüli oktatási és családvédelmi tevékenységet is ellát. III.3 A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. Törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként kíván működni, e törvény 26. /c, pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül céljai alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: a) Szociális tevékenység, családsegítés, b) Kulturális tevékenység c) Természetvédelem, állatvédelem. d) Környezetvédelem. e) Gyermek és Ifjúságvédelem, Gyermek és Ifjúság érdekképviselet. f) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. g) Emberi és állampolgári jogok védelme. h) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. i) Sport tevékenység j) Rehabilitációs foglalkoztatás. k) Euroatlanti integráció elősegítése. l) Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. m) Esélyegyenlőség n.) Önkéntesek foglalkoztatása o) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból. III.4 III.5 A Szövetség csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében - nyereség és vagyonszerzési cél nélküli gazdálkodó tevékenységet folytathat. Az ebből származó bevétel kizárólag közhasznú célok, megvalósítására fordíthatja. A vállalkozási tevékenység a közhasznú célok megvalósítását illetőleg a Szövetség vagyonát nem veszélyeztetheti. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységére köteles fordítani. A Szövetség politikamentes társadalmi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem folytat.

3 3 III.6. A Szövetség pártot, politikai szervezetet, országgyűlési képviselőt, országgyűlési képviselő jelöltet, helyi önkormányzati képviselőt és jelöltet, valamint polgármestert, illetőleg polgármester jelöltet nem támogathat. Párttól, politikai szervezettől támogatást nem fogadhat el, szervezete pártoktól független. IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA IV..1. A Szövetségnek alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. a) Alapító tag az a jogi személy, kizárólag civil, non-profit szervezet, amely a Szövetség megalakulásától a működésben részt vesz, és az alakuló közgyűlésen is jelezte belépési szándékát. A Szövetség alakuló közgyűlésén, a Szövetség létrehozásában részvettekről az Elnökség külön nyilvántartást vezet, számukra oklevelet ad ki. b) A Szövetség rendes tagja lehet az a jogi személy,(kizárólag civil, non-profit szervezet), amely a belépési nyilatkozatban az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja a Szövetség munkájában tevékenyen részt vesz, az évi tagdíjat tárgy év március 31-ig befizeti. A Szövetség működési területén, illetve azon túl is pártoló tagságot szervez feladatai végrehajtása érdekében. Pártoló tagként felvehető az az intézmény, szervezet, szerv, illetve természetes személy, aki vállalja a Szövetség célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. c) A Szövetségnek lehet tiszteletbeli tagja is, aki természetes személy, és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a Szövetséget. A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja meg. d) A Szövetség alapító és rendes tagjai azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. IV.2 Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése: a) A Szövetség tagja lehet minden olyan civil, non-profit szervezet, amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályban vállalt kötelezettséget vállalja, a szövetségi célok megvalósításában közreműködik, és a tagdíjat megfizeti. A tagsági viszony felvétellel keletkezik, a felvételről a tiszteletbeli tag kivételével az Elnökség dönt. b) A kizárás megállapítására irányuló eljárást bármely alapító vagy rendes tag, illetve a Szövetség bármely ügyintéző szerve vagy az ügyintéző szervekben tevékenységet folytató személy kezdeményezheti. A kizárásról az Elnökség az érintett tagot írásban értesíti, melyre a tag az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nyilatkozhat. A kizárással érintett tag kérheti az Elnökségnek sürgős esetben történő összehívását. Az Elnökség erről nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. Elnökség határozatát írásban, ajánlott küldeményként kézbesítve megküldi a kizárással érintett tagnak. A tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogosult a Közgyűléshez fordulni. A kizárással érintett tagot és képviselőjét az eljárás során személyesen is meg kell hallgatni és lehetőséget biztosítani számára, hogy védekezését előterjessze. c) Megszűnik az alapító és rendes tag tagsági jogviszonya akkor is, ha a tag a tagdíj fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja. A tagdíj fizetésének 6 hónapnál hosszabb ideig történő elmulasztása esetén az Elnökség 30 napos határidő tűzésével írásban felhívja a a tagot a tagdíj megfizetésére. A határidő elmulasztása esetén az Elnökség a tagot egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja tagjai sorából. IV. 3 IV.3.1 A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei Az alapító és rendes tag jogai: a) A Szövetség minden tagja azonos szavazati jog illet meg, melyet minden tag képviselő útján gyakorol. Valamennyi tag részt vehet a Szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, a Szövetség céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály megfogalmazásában, a Szövetség kialakításában. Választhat és válaszható a Szövetség szerveibe, tisztségeire. b) Teljes joggal képviseli a Közgyűlésen és az Elnökségben önmaga, illetve az általa képviseltek érdekeit. c) Részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein. d) Igényelheti, és igénybe veheti a Szövetség érdekvédelmi, érdekérvényesítési tevékenységét. e) Igénybe veheti a Szövetségben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit.

4 4 f) Részesedhetnek a Közgyűlés határozata alapján - a Szövetséget megillető alapítvány-részből, pályázatból, támogatásból, egyéb pénzbevételből.. g) Igénybe vehetik a Szövetség által biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket. h) Javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben. i) Felvilágosítást kérhet a Szövetség, bármely tevékenységéről, amelyre annak szervei / tisztségviselői / érdemben válaszolni kötelesek. k) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből, amennyiben tevékenysége az alapszabályban foglaltaknak megfelel. l) Részt vehet a Szövetség által biztosított továbbképzésekben. m) Jogosult a Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát -a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadni. IV.3.2 Az alapító és rendes tag kötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) A közgyűlésen való, szavazati jogú részvétel. c) Rendszeres és megbízható tevékeny részvétel, mellyel elősegíti a Szövetség munkáját. d) A Szövetség tagságához méltó szakmai és erkölcsi magatartás és tevékenység folytatása. e) A közgyűlés által meghatározott tagdíj befizetése, a Szövetség vagyonának megóvása. IV.3.3 Pártoló és tiszteletbeli tag jogai: a) Részt vehet a Szövetség közgyűlésén szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal. b) Javaslatokat, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatban. c) Részesülhet a Szövetség szolgáltatásaiban, kedvezményeiben. d) Jogosult a Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadni. e) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfűggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. IV.3.4. Pártoló és tiszteletbeli tagkötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) A Szövetség célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatása, a vállalt hozzájárulás időarányos befizetése. V.1 A Szövetség szervei az alábbiakban: a) Közgyűlés b) Elnökség (Elnök, Alelnök, Titkár) V. A SZÖVETSÉG SZERVEI FELADATA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÜK V.2 A Szövetség feladatainak megoldásában az elnökség által megbízott önkéntesek, alkalmazottak, tiszteletdíjasok és eseti megbízottak vehetnek részt.

5 5 Az elnökség a tisztségviselők, megbízottak részére megbízási díjat, az alkalmazottaknak munkadíjat állapíthat meg. A Szövetség vezető tisztségviselői vagy általuk megbízott személy a Szövetség érdekében hivatalos ügyben járnak el, igazolt utazási, szállás- és étkezési költségeik megtérítésére jogosultak. ( beleértve a parkolási költség is) V.3. Közgyűlés A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, a Szövetség tagjainak összessége. V.3.1 A Közgyűlés feladatait az alábbiak szerint látja el:: a) A civil szervezeteket (tagokat), az általuk delegált egy-egy személy képviseli. b) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével igényli. c) A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni. d) A Közgyűlést az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével, aláírásával igazolható módon kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. e) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele megjelent. Határozatképtelenség miatt azonos napirenddel megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, a közgyűlés eredeti időpontjához képest a megismételt közgyűlés legalább fél óra eltelte után kezdhető meg. A megismételt közgyűlés időpontját a meghívóban pontosan közölni kell. f) A Közgyűlés határozatait,- beleértve a tisztségviselők megválasztását is - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. Ha az ismételt szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, úgy a Közgyűlés az indítványról sorshúzással dönt. Titkos szavazást kell elrendelni abban az esetben, ha a jelenlévők szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt kéri. Kétharmados többség szükséges azonban a Szövetség egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához és módosításához g) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesítő ír alá. A közgyűlést levezető elnök köteles a közgyűlés által hozott határozatokat haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, oly módon, hogy azt közgyűlésenként és elnökségi ülésenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámozással az ülés dátumával is külön nyilvántartja. A bejegyzést a jegyzőkönyv-hitelesítő tagok egyike hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülések időpontját, és helyét, a meghozott döntések (határozatok) szó szerinti szövegét, a döntés hatályára és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát valamint név szerinti szavazás esetén a nevét. A döntéseket, határozatokat 15 napon belül, írásban is közölni kell azokkal, akiket az érint. h) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A tagokon kívül azonban szavazati jog senkit nem illet meg. V.3.2 A Közgyűlés hatásköre: a) Alapszabály megalkotása, elfogadása és módosítása. b) A Szövetség megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. c) A Szövetség Elnökségének (Elnök, Alelnök, Titkár ) 5 azaz öt évre szóló megválasztása, illetőleg a megválasztott tisztségekből való visszahívás és felmentés. d) Az Elnökség által előterjesztett, éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. e) A közhasznúsági jelentés elfogadása. f) Kitüntetések alapítása és adományozása. g) Az Elnökség által készített éves költségvetés, éves programterv elfogadása. h) A tagdíjfizetés mértékének megállapítása.

6 6 i) Az Elnökség javaslatára a tiszteletbeli elnök, illetve tag megválasztása. j) Kizárólagos döntési jog a keletkezett gazdasági nyereség felhasználásáról, különös figyelemmel arra, hogy a Szövetség tevékenységéből eredő nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységekre fordítható. V.4 Elnökség Az Elnökség a Szövetséget képviseleti, végrehajtó és irányító szerve. V.4.1 Az Elnökség a feladatait az alábbiak szerint látja el: a) Tagjai: a Szövetség elnöke, alelnöke, titkár. Akiket a Közgyűlés választ meg 5 azaz öt évre és a Közgyűlés hívhat vissza. b). Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tart ülést. Határozatképes az Elnökség, ha tagjainak több mint fele megjelent. Határozatképtelenség esetén újabb ülést kell összehívni a határozatképtelen ülés összehívásával, azonos feltételekkel. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén az Elnökség sorshúzással dönt. c) Elnökségi üléseket az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti. d) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt szervezet az ülésre külön is meg kell hívni. Szavazati joga csak az Elnökség tagjainak van. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, az írásbeli előterjesztéseket a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. e) Az Elnökség által hozott határozatokat az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök írja alá. A határozatokat az érintetteknek meg kell küldeni, a határozathozatalt követő 15 napon belül. f). Az Elnökség éves ügyrend alapján tevékenykedik. g) Dönt a Szövetségbe való felvételről, a tagsági viszony megszűnéséről, kizárásáról. h) Az Elnökség üléseit az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval, akár ben is összehívhatja, úgy hogy a meghívót az Elnökségi tagok legalább a tervezett ülést megelőző nyolc nappal kézhez vegyék. Sürgős esetben az Elnökségi ülés három napon belül is összehívható, pl. telefonon és ban is.. Ebben az esetben is közölni kell azonban az Elnökségi tagokkal az ülés napirendjét.. Az Elnökség minden tagját a napirend közlésével, aláírásával igazolható módon kell meghívni. V.4.2 Az Elnökség feladat és hatásköre: a) A két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen köteles beszámolni. b) A Szövetség képviseletét az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök jogosult ellátni. c) A Szövetség tevékenységének szervezése, irányítása. d) A tagok közötti koordináció és kooperáció elősegítése. e) A Szövetség éves költségvetésének, programjának kidolgozása, valamint az éves gazdálkodásról és a szakmai tevékenységről szóló beszámoló elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése. f) Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. g) A Szövetség működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. h) Határozathozatal a Közgyűlés, illetve a rendkívüli közgyűlés időpontjáról, illetve napirendjéről. i) Döntés a közgyűlés által, hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról. j) Köteles minden lényeges döntését jegyzőkönyvben vezetni, a jegyzőkönyvet az Elnök és a jelenlévő vezetőségi tagok egyike jegyzi ellen. k) Jogosult, akár a tagok közül, akár kívülálló személyt a pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazást megállapítani. l) A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat köteles az Elnökség akként nyilvántartani, hogy a nyilvántartásból megállapítható legyen a döntés időpontja, és hatálya, a döntés tartalma, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya. m) Az Elnökség gondoskodik a Közgyűlési jegyzőkönyvek iktatásáról és a Szövetség irattárában való elhelyezéséről. V.5 A Szövetség Titkárának hatásköre:

7 7 V5,.1 V.6. Végzi az elnökség szerint hatáskörébe tartozó tevékenységet, segíti az elnök, az alelnök adminisztratív és gazdasági tevékenységgel összefüggő feladatait. A Titkár feladata: a) A Szövetség operatív teendőinek ellátása, ügyeinek vitele, irattárózás. b) A Szövetség szakmai munkájának szervezése. c) Előkészíti az elnökség beszámolóit, a közhasznúsági jelentést, végzi a Szövetség adminisztrációs tevékenységét, felügyeli és gondozza a Szövetség sajtókapcsolatait, segíti a rendszeres kapcsolattartást a Szövetség tagszervezeteivel. d) Határozatok könyvének (tárának) kezelése VI. A SZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI VI.1 A Szövetség Elnöke: VI.1.1 Egy személyben képviseli a Szövetséget, gondoskodik az elnökség hatásköre érvényesüléséről. Az elnök a Szövetség egész tevékenységének irányítója, koncepciójának megvalósítója. VI.1.2. Az elnök hatásköre: VI.1.2. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a Szövetség gaz - dálkodását, vagyoni és pénzügyeit, szervezi és irányítja az ügyviteli munkát, részt vesz a gazdálkodási és a pénzügyek szervezésében, kezelésében, közvetlenül felügyeli a gazdasági vállalkozási tevékenységét. VI Az Alelnök és a Titkár tevékenységével kapcsolatos ügyek koordinálása. VI Az elnök feladatai: VI Valamennyi az alapszabályban, felsorolt feladat megvalósításának irányítása és felügyelete, kiemelt figyelmet fordít a közgyűlés döntéseinek végrehajtására. Gondoskodik arról, hogy az Elnökség évente legalább négy alkalommal ülésezzen, illetve rendkívüli esetben többször is. VI Kapcsolatot tart állami és más társadalmi szervezetekkel és Szövetségekkel. VI.1:3.3.Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amely bármely tagra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozataláról számított 15 napon belül, írásban, az érintettnek is megküldeni. VI :Döntéseiről és tárgyalásairól beszámol az Elnökség soron következő ülésén. VI Az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést hozó és ellenzők számaránya. VI Akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyeket magának tartott fenn. VI.2 A Szövetség Alelnökének feladatai: Segíti az elnök munkáját, ellátja az Elnökség által ráruházott feladatokat. Az elnök akadályoztatása esetén,illetve megbízásából eljár az elnök hatáskörében. VI.3. Összeférhetetlenség:

8 8 VI.3.1. A Szövetség tisztségviselői egymással nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban. ( Ptk 685. paragrafus b. pont ) VI.3.2 A Szövetség szerveinek határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója ( Ptk 685.paragrafus.b pont ), élettársa ( továbbiakban együtt: hozzátartozó ) a határozat alapján. a) A kötelezettség és felelősség alól mentesül vagy b) b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt., Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VI.3.3 Nem lehet tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző 2 évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. VI.3.4 A vezető tisztségviselő, illetőleg annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. VII BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS, NYILVÁNOSSÁG VII.1 VII.2 A Szövetség elnöke a tárgyévet követő év május 31.napjáig éves beszámolót köteles készíteni a Szövetség működéséről, gazdálkodásáról, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Szövetségnek közhasznúsági jelentést kell készítenie, amelynek elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) A számviteli beszámolót, b) A költségvetési támogatások felhasználását, c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) A célszerinti juttatások kimutatását, e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási szervektől, illetőleg mindezek szervezettől kapott támogatás mértékét, f) A Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. VII.3 VII.4 VII.5 Az éves közhasznúsági jelentésbe, valamint a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintési jogot a Szövetség elnöke köteles biztosítani oly módon, hogy a Szövetségi iratok el ne vesszenek, azokba kár, sérülés ne keletkezhessen. A betekintési jog gyakorlása során az évi LXIII. Törvénybe foglalt rendelkezések betartása és betartatása kötelező. A Szövetség működésével kapcsolatos valamennyi iratot a Szövetség levelezési címén kell tárolni. Az Elnökség jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagok részére nyújtandó szolgáltatásokról, illetve juttatások odaítéléstől írásban benyújtott kérelem alapján dönthet, illetőleg az egyes juttatások odaítélésénél pályázati eljárás alkalmazhat. Az Elnökség köteles a szolgáltatások köréről és az elnyerhető juttatásokról, valamint az ezekre benyújtható kérelmek elbírálásánál feltételeiről, illetőleg az azokra benyújtható pályázati feltételekről és a pályázati eljárás rendjéről (pl. benyújtási határidő) valamennyi lényeges adatot Uszód község hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni és a kérelmek és pályázatok tárgyában hozott döntést szintén itt közzétenni. A Elnökség a Szövetség céljai szerinti szolgáltatások és juttatások odaítéléséről az

9 9 érintetteket írásban köteles értesíteni, az erről szóló határozatot 15 napon belül meg kell küldeni az érintettek részére. A Szövetség által nyújtott szolgáltatásokról és támogatásokról a kedvezményezettek egyidejű megnevezésével évente egyszer az Uszód község hivatalos honlapján összefoglaló jelentés formájában a nyilvánosságot is tájékoztatni kell. VII.6 Az Elnökség a Szövetség működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat, beleértve a támogatásokról szóló határozatokat, tovább a közhasznúsági jelentést, valamint az éves beszámolót, annak elfogadásától számított 30 napon belül köteles a Uszód község hivatalos honlapján nyilvánosságra hozni. VIII.1.A Szövetség bevételei: VIII. A SZÖVETSÉG ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA. a) Tagsági díj mértékét az Elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg b) Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai. c) Pályázatok, alapítványok támogatásából származó bevétel. A célok elérése érdekében kifejtett gazdálkodási tevékenységből, szolgáltatásokból, rendezvényekből származó saját bevétel. VIII.2 VIII.3 VIII.4 A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, az arra vonatkozó jogszabályok kötelező betartásával. A Szövetség tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok csak az éves tagdíjat kötelesek megfizetni, a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség csak közhasznú céljának megvalósításának érdekében nyerség és vagyon szerzési cél nélküli gazdálkodó tevékenységet folytathat.. Az ebből származó bevétel kizárólag közhasznú célok, megvalósítására fordíthatja. A vállalkozási tevékenység a közhasznú célok megvalósítását illetőleg a Szövetség vagyonát nem veszélyeztetheti.. VIII. 5 A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel. Azt a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységére köteles fordítani. VIII.6 A Szövetség működésével kapcsolatos könyvelést az Elnökség által megbízott személy látja el. VIII.7 A Szövetség éves bevétele nem éri el az ,-Ft, azaz Ötmillió forintot. A Szövetség tagjai tudomással bírnak arról, hogy amennyiben a Szövetség éves bevétele az ,-Ft, azaz Ötmillió forintot eléri, úgy a Szövetség tagsága kötelessé válik felügyelő szervet felállítani. IX. A SZÖVETSÉG ÜGYRENDJE IX.1 A Szövetség működését az Elnökség, a tisztségviselők feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket ügyrendben kell meghatározni. X.. X.1 A Szövetség megszűnik: A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE a) a Szövetség közgyűlésének döntése alapján átalakul,

10 10 b) a Szövetség közgyűlése feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és szövetséget a nyilvántartásból törlik. X.2. X.3. A X.1. b) e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A X.1 bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c) d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. XI.. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XI.1 Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló Évi. II. törvény, az Évi CLVI. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 9.1 A jelen alapszabályt a rendkívüli közgyűlése 2012 január 7. napján elfogadta. Kalocsa, 2012 január 07 Csupor Péter Kalocsa és Térségének Civil Szervezeteinek Szövetségének Elnöke

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglaltan 2013. március 28. napján történt módosításokkal. Alapítva: 2007. december 07. 2 ALAPSZABÁLY A FELSŐTÁRKÁNYI SZIKLAFORRÁS

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SZEMÜNK FÉNYE SZÜLŐI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 / 10 I. Általános rendelkezések 1. A szervezet teljes neve: Szemünk Fénye Szülői Egyesület - rövidített neve: Szemfény Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben