ALAPSZABÁLY Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. 1.4. Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed."

Átírás

1 ALAPSZABÁLY A Fészek Gyermekvédő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az Egyesület napján tartott közgyűlése az alábbiak szerint fogadta el: 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület teljes neve: Fészek Gyermekvédő Egyesület 1.2. Az Egyesület rövidített neve: Fészek Egyesület 1.3. Székhelye: Érd, Karolina utca Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed Az Egyesület pártot vagy politikai szervezetet sem anyagi, sem erkölcsi eszközökkel nem támogat és támogatást pártoktól nem fogad el Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület helyi csoportjai nem jogi személyek Az Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet, valamennyi tevékenysége a törvényben meghatározott gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet és a családsegítés tárgykörébe tartozik Az Egyesület tevékenységét nem csak tagjai részére, hanem valamennyi hozzáforduló vagy vele kapcsolatba kerülő, magyar állampolgár és Magyarországon jogszerűen tartózkodó gyermekés fiatalkorú javára végzi. 2. Az Egyesület célja és feladatai 2.1. Az Egyesület célja: "FÉSZEK" - Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekeket nevelő családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse mindazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá. Az Egyesület tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és az erre igényt tartóknak.

2 2.2. Az Egyesület tevékenységi köre: Általános tevékenységi körök: - az Egyesület tagjainak érdekképviselete, - programszervezés, tanácsadás, konzultációk, képzések, találkozók szervezése, - szakmai felmérések, esetleírások, - törvénytervezetek nyilvános vitájában való részvétel, - kiadványok szerkesztése, - kapcsolatépítés és ápolás más szervezetekkel, - hátrányos helyzetű, speciális csoportok segítése, érdekvédelme, tanácsadás, fejlesztés, - módszertani tanácsadás civil szervezeteknek Intézmények alapítása, működtetése: Nevelőszülői/helyettes szülői hálózat - nevelőszülői/helyettes szülői családba való helyezés, - vér szerinti kapcsolattartás segítése, - utógondozottak önálló életbe indítása, - szakmai segítségnyújtás (pszichológus, orvos, jogász igénybevételével), - nevelőszülők, helyettes szülők képzése Gyermekjóléti szolgáltatás - információk nyújtása, - veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, - családba való visszahelyezés elősegítése, - egyéb gyermekjóléti szolgáltatások szervezése és biztosítása Gyermekek átmeneti otthona - a szükségleteknek megfelelően, akár teljeskörű ellátás biztosítása krízishelyzetbe került, felügyelet nélkül maradt, bántalmazott gyermekek részére, - szükség szerint a hajléktalanná vált gyermek szülőjének befogadása, - vér szerinti családgondozás a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésben, - szakmai segítségnyújtás (pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus) A tevékenységi körön belül kiemelten közhasznú tevékenységek:

3 Az Egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenysége során állami, illetőleg önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújt a rászoruló gyermekeknek és családoknak, az önkormányzatokkal és állami szervekkel kötött megállapodások alapján. Az Egyesület közhasznúsági szerződés alapján olyan közfeladatot lát el, amelyről a Közép- Magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájával, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Százhalombatta Város Önkormányzatával, Budaörs Város Önkormányzatával és Törökbálint Város Önkormányzatával kötött szerződésnek megfelelően -, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján kell gondoskodnia. Az Egyesület az alábbi cél szerint közhasznú tevékenységeket végzi (a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerint): - (2) szociális tevékenység, családsegítés, - (10) gyermek- és ifjúságvédelem Vállalkozási tevékenység végzése: Az Egyesület a tevékenysége kisebb hányadát kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt keretek között - vállalkozási tevékenység formájában végzi. A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Az Egyesület Szervei 3. A Közgyűlés 3.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést legalább évente egyszer - a Vezetőség éves beszámolójának elkészítése után, április hónapban - össze kell hívni (továbbiakban: éves közgyűlés). Az éves közgyűlésen kerül sor az Egyesület beszámolójának jóváhagyására és az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, amelyekről a közgyűlésen jelen levő tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. Az éves közgyűlésen kívül a Közgyűlést szükség esetén bármikor összehívható. A Közgyűlést kötelező összehívni, ha a tagság egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kívánja, vagy az Ellenőrző Bizottság azt indítványozza vagy, ha azt a bíróság elrendeli. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. A Közgyűlés csak a napirendben szereplő kérdéseket tárgyalhatja meg.

4 Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha azt a Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal a Vezetőséghez írásban eljuttatja A Közgyűlés nyilvános. Annak időpontjáról és napirendjéről - legkésőbb a közgyűlés napját megelőző tizenöt nappal - egy országos napilapban és az Egyesület honlapján hirdetményt kell közzétenni. A Közgyűlési döntéseinek, és a beszámolók nyilvánosságát a Közgyűlés nyilvánossága biztosítja A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az Egyesület alapszabályának elfogadása, módosítása. - Az Egyesület Fegyelmi Szabályzatának elfogadása, módosítása. - Döntés az Egyesület intézményeinek létrehozása, megszüntetése, átszervezése és tevékenységük módosítása tárgyában. - Az Egyesület éves költségvetésének megállapítása. - A Vezetőség beszámolóinak elfogadása. - Döntés más társadalmi szervezettel való egyesülésről, szétválásról, átalakulásról, valamint az Egyesület feloszlásáról. - Az Egyesület és intézményei éves tevékenységének értékelése, a következő év munkatervének az elfogadása. - A Vezetőség tagjainak megválasztása, visszahívása. - az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása. - Az ügyvezető igazgató megválasztása, visszahívása. - A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása. - Tisztségviselő, vagy Ellenőrző Bizottsági tag kiesése esetén a választási ciklus hátralévő töredék idejére a kiesett személy funkciójára új tag megválasztása. - A tagdíj összegének megállapítása. - Rendes tag és pártoló tagok felvétele, társulási szerződések jóváhagyása. - Döntés a Vezetőség tagjainak díjazásáról (tiszteletdíj). - Döntés vállalkozási tevékenység végzéséről. - Döntés tag kizárásáról. - Az Egyesület beszámolójának jóváhagyása. - Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása A tag a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult rendes tagoknak több mint a fele képviseltetve van A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napi rendben szereplő ügyekben a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés meghívójában kell meghirdetni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés időpontját követő 15 napon belüli bármely időpontra összehívható A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg határozatát.

5 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás A közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt a társult szervezetek megbízottjai, a pártoló tagok és esetenként meghívott olyan személyek, akiknek a tevékenysége a közgyűlésen szereplő valamely témához kapcsolódik, az adott témában A Közgyűlés működésének módját részleteiben a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 4. Választott szervek 4.1. A Vezetőség A Közgyűlések között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szerve a Vezetőség A Vezetőség tagjai: az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és titkára, valamint két további vezetőségi tag (továbbiakban együtt: tisztségviselők) A tisztségviselőket a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül négy évre választja. Újraválaszthatók és visszahívhatók Egymás közeli hozzátartozói nem lehetnek egyidejűleg tisztségviselők. vagy az Ellenőrző Bizottság tagjai. Nem lehet a vezetőség tagja az a személy, aki két évnél nem régebben olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A tisztségviselő megbizatása megszűnik - a tisztségviselő lemondásával, - a tisztségviselő halálával, - az Egyesületből való kilépésével, - az Egyesületből való kizárásával, - a megbízatás választási ciklusa végén való lejártával, - visszahívásával, - az Egyesület megszűnésével.

6 A Vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja üléseit. Az ülések nyilvánosak. A veztőség üléseire meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság tagjait, a témától függően az abban közreműködő tagokat, társult tag illetékesét, vagy pártoló tagokat. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a vezetőség üléseit a titkár készíti elő. A vezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A vezetőség határozatait a titkár nyilvántartja és vezeti, illetve ellenőrzi annak nyilvántartását A Vezetőség feladatköre - Összehívja a közgyűlést. - Irányítja és szervezi az Egyesület folyamatos működését, dönt az álló- és fogyóeszközök beszerzéséről. - Gondoskodik a közgyűlés határozatának, a Vezetőség határozatainak, az Ellenőrző Bizottság határozatainak, javaslatainak végrehajtásáról. - Gondoskodik az Egyesületre kötelező, állami és önkormányzati, hatósági és bírósági határozatok végrehajtásáról. - Koordinálja a helyi csoportok és a Vezetőség tevékenységét. - Kidolgozza és az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérése után a Közgyűlés elé terjeszti a beszámolót, az éves munkaterv és költségvetés végrehajtásáról, valamint a következő évi munkatervet és költségvetési tervet. - Kidolgozza és az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérése után a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznúsági jelentést, az éves beszámolóval egyidejűleg. - A munkaterven kívül adódó rendkívüli feladatok elvégzését megszervezi. - Dönt megállapodások kötéséről a társult szervezetekkel és azokat utólagos jóvááhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. - Az Ellenőrző Bizottság észrevételeit 15 napon belül megvizsgálja és megteszi a megfelelő intézkedéséket; erről az Ellenőrző Bizottságot tájékoztatja. - Elfogadja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát. - Az intézmények tekintetében gondoskodik az Egyesület fenntartói tevékenségével kapcsolatos feladatok ellátásáról, melynek keretében: a.) meghatározza az intézmények költségvetését, az intézményi térítési díjakat; b.) jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, munkatervét; c.) évente ellenőrzi és értékeli az intézmények működésének törvényességét, a szakmai program megvalósulását, a belső szabályzatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát; d.) felhívja az intézményvezető figyelmét az általa észlelt jogsértésekre, és azok orvoslására; e.) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításának feltételeiről; f.) intézkedik a hozzá érkező panaszok kivizsgálásáról és orvoslásáról; g.) biztosítja az egyesület szakembereinek képzését és továbbképzését; valamint h.) szükség esetén gondoskodik külső szakértő véleményének beszerzéséről a szakmai munka eredményességének megállapításához.

7 A Vezetőség működését részleteiben a Szevezeti és Működési Szabályzat szabályozza A tisztségviselők Az Egyesület elnöke - ellátja az Egyesület képviseletét; - az Egyesület nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat; - vezeti a közgyűlést és a Vezetőség üléseit; - elkészíti az Egyesület éves munkatervét és költségvetését; - ellátja a Közgyűlés és a Vezetőség által rábízott feladatokat; - munkáltatói jogokat gyakorol az ügyvezető igazgató és más, az intézményekhez nem tartozó önálló munkavállalók felett, valamint tevékenységüket ellenőrzi; - véleményezési jogot gyakorol a szakmai vezetők/intézményvezetők kinevezéséhez Az elnökhelyettes - akadályoztatásának időtartamára helyettesíti az elnököt; - az elnök megbízása alapján elláthat elnöki feladatokat; - ellátja a Közgyűlés és a Vezetőség által rábízott önálló feladatokat A titkár - irányítja az Egyesület adminisztrációs tevékenységét; - az elnök és az elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén, elnökhelyettesként jár el; - a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit; - tevékenységét az elnök és az elnökhelyettes irányítása szerint végzi, és arról folyamatosan beszámol nekik; - folyamatosan tartja, a kapcsolatot a tagokkal, és ahol 4.5. pont szerinti csopo rt működik, a csoportvezetőkkel; - szervezi a társult szervezetekkel való együttműködést A vezetőség további két tagja - közreműködik a vezetőség döntéshozatalaiban; - a vezetőség határozata alapján önálló feladattal is megbízható A tisztségviselők tevékenységét részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza Az Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság három tagból áll. Tagjait a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül négy évre választja, újraválaszthatók és visszahívhatók Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a tisztségviselők közé tartozik, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

8 c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója A tisztségviselők nem lehetnek tagjai az Ellenőrző Bizottságnak. Egymás közeli hozzátartozói nem lehetnek egyidejűleg az Ellenőrző Bizottság tagjai. vagy tisztségviselők A bizottsági tagság megszűnik - a bizottsági tag lemondásával, - a bizottsági tag halálával, - a megbízatás lejártával, - visszahívásával, - az Egyesület megszűnésével Az Ellenőrző Bizottság a tagjai közül elnököt választ Az Ellenőrző Bizottság feladatköre: - Figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését. - Folyamatosan ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja a Vezetőség által elkészített éves beszámolókat és azokat a Közgyűlés részére véleményezi Az Ellenőrző Bizottság működésének szabályai: t részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. a.) Az Ellenőrző Bizottság Közgyűlés általi megválasztását követően 8 napon belül alakuló ülést tart, amelyen saját tagjai sorából megválasztja elnökét; elnökhelyettesét és titkárát. b.) Az Ellenőrző Bizottság elnöke - elnököl az Ellenőrző Bizottság ülésein, aláírja jegyzőkönyvét és határozatait; - gondoskodik az Ellenőrző Bizottság munkatervének végrehajtásáról, az esetenként felmerülő feladatok elvégzéséről; - szükség szerint részt vesz a Vezetőség ülésein, folyamatosan kapcsolatot tart a tisztségviselőkkel. c.) Az Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese - az Ellenőrző Bizottság Elnökének akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait, - olyamatosan segíti az Ellenőrző Bizottság elnökének munkáját, egymás közt kialakított munkamegosztás alapján. d.) Az Ellenőrző Bizottság titkára - végzi az Ellenőrző Bizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációt; - vezeti az Ellenőrző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvét; - nyilvántartja határozatait, javaslatait, levelezéseit;

9 - ellenőrzi az Ellenőrző Bizottság határozatainak, javaslatainak végrehajtását, erről jelentést terjeszt az Ellenőrző Bizottság ülése elé; - az Ellenőrző Bizottság munkájával kapcsolatos iratanyagot tárolja. e.) Az Ellenőrző Bizottság az alakuló ülésen meghatározza első éves munkatervét, majd további években minden év március 31.-ig határozza meg az éves munkatervét. a f.) Az Ellenőrző Bizottság üléseit negyedévenként tartja. g.) Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület bármely iratába betekinthet, arról másolatot kérhet, bármely tisztségviselőtől, vagy tagtól információt kérhet. h.) Az Ellenőrző Bizottság tagjai részt vehetnek a Vezetőségi üléseken, meghívás nélkül is. i.) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről annak elnöke számol be az éves közgyűlésen. j.) A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján, fogadja el a Vezetőség beszámolóit Fegyelmi Bizottság A tagok által elkövetett fegyelmi cselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén a Vezetőség - az adott fegyelmi eljárás lefolytatásának idejére - saját vagy az Egyesület egyéb tagjai közül három tagú Fegyelmi Bizottságot alakít A Fegyelmi Bizottság működését részleteiben a Fegyelmi Szabályzat szabályozza Területi Szervezetek Azokban a megyékben, ahol a tagok létszáma eléri a 8 főt, a tagok megyei csoportot alakíthatnak A csoport egy csoportvezetőt választ. A csoportvezető megbizatása megszűnik lemondással, a csoportvezető halálával, az Egyesületből történő kilépésével, az Egyesületből törté nő kizárásával, megbízatásának lejárásával valamint az Egyesület megszűnésével A csoport nem jogi személy, önálló vagyonnal nem rendelkezik A csoportvezető a Közgyűlés előtt évente egyszer köteles összehívni a csoportot tárgyév február 15-ig, az ülésen a helyi problémákat összegzik és azok Közgyűlési tárgyalására javaslatot tesznek a Titkárság felé. A javaslatot a csoportvezető továbbítja A csoport tagjai 50 %-ának kívánságára a csoportvezető összehívja 15 napon belül a csoportot a felvetett téma megtárgyalására A csoportülés a tagok 50 %-ának jelenlétével hozhat közös javaslatot az Egyesület szervei felé. Határozatot nem hozhat.

10 A csoportülésekről a csoportvezető jegyzőkönyvet vezet, és ezeket irattározza. A jegyzőkönyveket évente megküldi a Titkárságnak irattározás végett Az ügyvezető igazgató: Az ügyvezető igazgatót a Közgyűlés négy évre választja. Újraválasztható és visszahívható Az ügyvezető igazgató tevékenységét az Egyesülettel létesített munkaviszony alapján látja el, megválasztását követően munkaszerződést köt az Egyesülettel. Felette a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja Az ügyvezető igazgató feladatköre: - Koordinálja az Egyesület intézményei pénzügyi, szakmai és adminisztratív működését, saját munkakörén belül látja el a nevelőszülői hálózat intézményvezetői/szakmai vezetői feladatait. - Kidolgozza és a Vezetőség elé terjeszti elfogadásra az Egyesület Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatát. - Összehangolja az intézmények szakmai terveit, költségvetését és belső szabályait. - Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmények munkavállalói felett. - Az intézmények működésével kapcsolatos ügyek intézése során az Egyesület nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. - Elősegíti a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság munkáját. - Részt vesz a Közgyűlésen, tevékenységéről az Egyesület éves közgyűlésén beszámol Az Ügyvezető Igazgató részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, az Egyesület nevében való kötelezettségvállalását az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzata összeghatárhoz kötheti Könyvvizsgáló A Könyvvizsgálót a Közgyűlés négy évre választja. Újraválasztható és visszahívható Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló, aki közeli hozzátartozója a Vezetőség vagy Ellenőrző Bizottság bármely tagjának. Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a) a tisztségviselők vagy az Ellenőrző Bizottság tagjai közé tartozik, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

11 A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, az ügyvezető igazgató köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint Könyvvizsgáló feladatköre - Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti a beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. - Megvizsgálja a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges számviteli tartalmú jelentést abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. - Betekinthet az Egyesület könyveibe, a tisztségviselőktől, illetve a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Megvizsgálhatja az Egyesület bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit. - Részt vesz a Közgyűlésen Tiszteletbeli elnöki cím A címet a közgyűlés azon köztiszteletben álló személyeknek adományozhatja, akik tevékenységükkel számottevően hozzájárultak az Egyesület fejlődéséhez, elősegítették annak társadalmi elismertségét és megbecsülését A cím határozatlan időre adományozható A cím önmagában nem jogosít az Egyesület képviseletére A tiszteletbeli elnök mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 5. Intézmények 5.1. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében jogi személyiséggel nem rendelkező intézményeket hozhat létre, melyek vezetését a szakmai vezetők látják el. A nevelőszülői hálózat vezetését az ügyvezető igazgató végzi, aki egyúttal felelős az Intézmények munkájának koordinálásáért Az intézmények feladatait, szervezetét és működési rendjét külön Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti, mely az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elválaszthatalan részét képezi. Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vezetőség hagyja jóvá Az intézmények a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet alapján gazdálkodnak. 6. Tagok jogai és kötelezettségei 6.1. Az Egyesületi tagsági viszony keletkezése Az Egyesület tagsága rendes tagokból, pártoló tagokból és társult szervezetekből áll.

12 Rendes tagok lehetnek azok a nagykorú személyek, akik az alapszabály feltételeit elfogadják és írásban belépési nyilatkozatot tesznek, feltéve, hogy - magyar állampolgárok vagy - a Magyar Köztársaság területén életvitelszerűen tartózkodó olyan külföldi állampolgárok, akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek vagy - a Magyar Köztársaság területén életvitelszerűen tartózkodó olyan külföldi állampolgárok, akik a külföldi állampolgárok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és bevándorolt vagy letelepedett jogállásúak, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkeznek A belépési nyilatkozatot a Titkárságra kell eljuttatni. A rendes tag felvételéről a Közgyűlés szótöbbséggel határoz Pártoló tagok azok, akiket a Közgyűlés a pártoló tagok sorába felvett. A pártoló tag az Egyesület munkájában állandó jelleggel nem köteles részt venni, rendszeres tagdíjat nem fizet, hanem esetenként az Egyesületet szakmai és/vagy anyagi támogatásban részesíti. A pártoló tagnak nincs szavazatai joga a Közgyűlésen, és tisztségre nem választható. A Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt Társult szervezetek azok a jogi személy, vagy nem jogi személy szervezetek lehetnek, amelyek csatlakozási szándékukat és együttműködési készségüket saját alapszabályuk szerint erre jogosult szerveik útján kinyilvánították és a Vezetőség döntése alapján az Egyesület elnöke velük társulási szerződést kötött. A társulási szerződéseket a legközelebbi közgyűlésen a Közgyűléssel kell jóváhagyatni, visszamenőleges hatállyal. Ha a Közgyűlés egy társulási szerződést nem hagy jóvá, azt az elnök köteles azonnal felmondani Valamennyi esetben a tagságnak feltétele, hogy a magánszemély ne álljon büntető ítélet hatálya alatt, ne folytasson az Egyesület céljával, vagy érdekeivel ellentétes tevékenységet. A jogi személy, vagy egyéb szervezet tag a hatályos magyar jogszabályok szerint működjön, tevékenysége ne legyen ellentétben az Egyesület céljával, vagy érdekeivel. A tagnak el kell fogadnia az Egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Fegyelmi Szabályzatot A tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony megszűnik: f.) kilépéssel, g.) a tag halálával, h.) kizárással, i.) az Egyesület megszűnésével, ill. megszűntetésével Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag ez irányú szándékát írásban bejelenti az elnöknél vagy titkárnál, a nyilatkozat átadásának napjától.

13 A tag halálának esetén halálának napjával szűnik meg a tagsága A tagot a Közgyűlés a tagság köréből határozattal kizárhatja, annyiben a tag - a tagdíjat határidőben nem fizette meg, - a Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy fegyelmi cselekményt követett el és ennek alapján javasolta a tag kizárását Valamennyi tag tagsága megszűnik az Egyesület megszűnése esetén a megszűnés napján A rendes tagok jogai és kötelezettségei A rendes tag jogosult - a Közgyűlésen részt venni, ahol egy szavazati joggal rendelkezik; - tisztségviselőt jelölni, saját maga is választható bármely tisztségre; - ha lakóhelyének megyéjében csoport működik, a csoport munkájában részt venni; - javaslatot tenni bármely, az Egyesület munkájával kapcsolatos kérdés közgyűlési napirendre tűzésére, illetve csoport megbeszélésre; - bármely időpontban a tisztségviselőkhöz, a Vezetőséghez és az Ellenőrző Bizottsághoz az Egyesület tevékenységével kapcsolatos témában kérdéssel, javaslattal fordulni; - az Egyesület rendezvényein részt venni; - az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni A rendes tag köteles - a Közgyűlésen személyesen vagy a 3.4. pont szerinti képviselője útján részt venni, - betartani és végrehajtani a jelen alapszabály rendelkezéseit, valamint a Közgyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság határozatait; - befizetni a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat a következő éves közgyűlésig - az Egyesület munkájában aktívan részt venni Pártoló tag jogai és kötelezettségei A pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, ahol bármely napirendi kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, de szavazati joggal nem rendelkezik A nem természetes személy pártoló tag a rá vonatkozó jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező szervezete, vagy tisztségviselője által delegált személy, vagy személyek útján vesz részt a Közgyűlésen és az Egyesület tevékenységében A pártoló tag kötelezettsége az általa vállalt támogatást nyújtani az Egyesületnek, továbbá az általa vállalt feladatokat elvégezni 6.5. A társult szervezet jogai és kötelességei: A társult szervezet a rá irányuló jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező szervezete által delegál egy (vagy több) megbízott természetes személyt a közgyűlésre. A társult szervezet nem rendelkezik

14 szavazati joggal, megbízottja tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlésen. Bármely témához javaslatokat terjeszthet elő, véleményét kifejtheti. Szavazati joga és választhatósága a társult tagnak (képviselőjének) nincs. A társult tag képviselője által, az Egyesülettel kötött társulási szerződés feltételei szerint vesz részt állandó jelleggel, vagy esetenként az Egyesület munkájában. 7. Az Egyesület vagyona; gazdálkodása 7.1. Az Egyesület költségvetési terv alapján gazdálkodik Az Egyesület bevételei j.) tagdíjak k.) rendezvények bevételei, l.) pártoló tagok és egyéb adományozók befizetései, m.) pályázatokból befolyt támogatások, n.) vállalkozási tevékenységből (ha végez ilyet) eredő nyereség, o.) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosítása alapján befolyt állami vagy önkormányzati juttatások. p.) eseteges egyéb bevételek A tagdíj mértéke: Ft/év. A tagdíj megfizetésének határideje: tárgyév április 30. Amennyiben a tag a tagdíjat határidőben nem fizeti meg, a vezetőség harminc napos póthatáridő kitűzésével, írásban szólítja fel a mulasztás pótlására. Amennyiben a tag ezen póthatáridőt is elmulasztja, a közgyűlés a tagok sorából kizárhatja. A tagdíj meg nem fizetése miatti kizárás azon a napon lép hatályba, mely napon a taggyűlés a kizárásról rendelkező határozatot meghozza Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály 2. pontjában ismertetett tevékenységekre fordítja Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer, az éves beszámolók elfogadása után egy országos napilapban és az Egyesület honlapján közzéteszi. 8. Az Egyesület képviselete Az Egyesület képviseletére az Egyesület elnöke bármely ügyben, az ügyvezető igazgató feladatkörében önállóan jogosult. Az Egyesület elnökének akadályoztatása esetén, az elnök feladatkörében eljárva az elnökhelyettes és a titkár együttesen jogosultak az Egyesület képviseletére. Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési jogot az Egyesület elnöke és az ügyvezető igazgató gyakorolhat. A képviselők adatai: Elnök: Csipák Péterné (1171 Budapest, Lajosház u. 16.) Elnökhelyettes: Horváth Katalin (1126 Budapest, Böszörményi út ) Titkár: Nagy Zsolt Istvánné (2049 Diósd, Ságvári E. u. 20/b

15 Ügyvezető Igazgató: Báló Ottília (1135 Budapest, Szent László út 13. I/19.) 9. Az Egyesület megszűnése 9.1. Az Egyesület megszűnik - ha a feloszlását a Közgyűlés a jelenlévők szótöbbségével kimondja, - ha a Közgyűlés az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülését kimondja, - ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont gyermekvédelmi feladatot ellátó társadalmi szervezetre, vagy alapítványra hagyja az utolsó Közgyűlés. 10. Záró rendelkezések Jelen alapszabályban értelmezésében közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá az élettárs. az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény egyesületekről szóló szabályai, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján működik. Részletes működését beleértve az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba és a közhasznúsági jelentésébe való betekintés rendjét - a Szervezeti és Működési Szabályzat, a fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat szabályozza. Érd, Fészek Gyermekvédő Egyesület elnöke

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben