ALAPSZABÁLY Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. 1.4. Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed."

Átírás

1 ALAPSZABÁLY A Fészek Gyermekvédő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az Egyesület napján tartott közgyűlése az alábbiak szerint fogadta el: 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület teljes neve: Fészek Gyermekvédő Egyesület 1.2. Az Egyesület rövidített neve: Fészek Egyesület 1.3. Székhelye: Érd, Karolina utca Az Egyesület tevékenysége országos, működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed Az Egyesület pártot vagy politikai szervezetet sem anyagi, sem erkölcsi eszközökkel nem támogat és támogatást pártoktól nem fogad el Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület helyi csoportjai nem jogi személyek Az Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet, valamennyi tevékenysége a törvényben meghatározott gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet és a családsegítés tárgykörébe tartozik Az Egyesület tevékenységét nem csak tagjai részére, hanem valamennyi hozzáforduló vagy vele kapcsolatba kerülő, magyar állampolgár és Magyarországon jogszerűen tartózkodó gyermekés fiatalkorú javára végzi. 2. Az Egyesület célja és feladatai 2.1. Az Egyesület célja: "FÉSZEK" - Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekeket nevelő családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse mindazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá. Az Egyesület tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és az erre igényt tartóknak.

2 2.2. Az Egyesület tevékenységi köre: Általános tevékenységi körök: - az Egyesület tagjainak érdekképviselete, - programszervezés, tanácsadás, konzultációk, képzések, találkozók szervezése, - szakmai felmérések, esetleírások, - törvénytervezetek nyilvános vitájában való részvétel, - kiadványok szerkesztése, - kapcsolatépítés és ápolás más szervezetekkel, - hátrányos helyzetű, speciális csoportok segítése, érdekvédelme, tanácsadás, fejlesztés, - módszertani tanácsadás civil szervezeteknek Intézmények alapítása, működtetése: Nevelőszülői/helyettes szülői hálózat - nevelőszülői/helyettes szülői családba való helyezés, - vér szerinti kapcsolattartás segítése, - utógondozottak önálló életbe indítása, - szakmai segítségnyújtás (pszichológus, orvos, jogász igénybevételével), - nevelőszülők, helyettes szülők képzése Gyermekjóléti szolgáltatás - információk nyújtása, - veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése, - családba való visszahelyezés elősegítése, - egyéb gyermekjóléti szolgáltatások szervezése és biztosítása Gyermekek átmeneti otthona - a szükségleteknek megfelelően, akár teljeskörű ellátás biztosítása krízishelyzetbe került, felügyelet nélkül maradt, bántalmazott gyermekek részére, - szükség szerint a hajléktalanná vált gyermek szülőjének befogadása, - vér szerinti családgondozás a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésben, - szakmai segítségnyújtás (pszichológus, szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus) A tevékenységi körön belül kiemelten közhasznú tevékenységek:

3 Az Egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenysége során állami, illetőleg önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújt a rászoruló gyermekeknek és családoknak, az önkormányzatokkal és állami szervekkel kötött megállapodások alapján. Az Egyesület közhasznúsági szerződés alapján olyan közfeladatot lát el, amelyről a Közép- Magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájával, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Százhalombatta Város Önkormányzatával, Budaörs Város Önkormányzatával és Törökbálint Város Önkormányzatával kötött szerződésnek megfelelően -, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján kell gondoskodnia. Az Egyesület az alábbi cél szerint közhasznú tevékenységeket végzi (a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerint): - (2) szociális tevékenység, családsegítés, - (10) gyermek- és ifjúságvédelem Vállalkozási tevékenység végzése: Az Egyesület a tevékenysége kisebb hányadát kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt keretek között - vállalkozási tevékenység formájában végzi. A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Az Egyesület Szervei 3. A Közgyűlés 3.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést legalább évente egyszer - a Vezetőség éves beszámolójának elkészítése után, április hónapban - össze kell hívni (továbbiakban: éves közgyűlés). Az éves közgyűlésen kerül sor az Egyesület beszámolójának jóváhagyására és az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, amelyekről a közgyűlésen jelen levő tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. Az éves közgyűlésen kívül a Közgyűlést szükség esetén bármikor összehívható. A Közgyűlést kötelező összehívni, ha a tagság egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kívánja, vagy az Ellenőrző Bizottság azt indítványozza vagy, ha azt a bíróság elrendeli. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. A Közgyűlés csak a napirendben szereplő kérdéseket tárgyalhatja meg.

4 Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha azt a Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal a Vezetőséghez írásban eljuttatja A Közgyűlés nyilvános. Annak időpontjáról és napirendjéről - legkésőbb a közgyűlés napját megelőző tizenöt nappal - egy országos napilapban és az Egyesület honlapján hirdetményt kell közzétenni. A Közgyűlési döntéseinek, és a beszámolók nyilvánosságát a Közgyűlés nyilvánossága biztosítja A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az Egyesület alapszabályának elfogadása, módosítása. - Az Egyesület Fegyelmi Szabályzatának elfogadása, módosítása. - Döntés az Egyesület intézményeinek létrehozása, megszüntetése, átszervezése és tevékenységük módosítása tárgyában. - Az Egyesület éves költségvetésének megállapítása. - A Vezetőség beszámolóinak elfogadása. - Döntés más társadalmi szervezettel való egyesülésről, szétválásról, átalakulásról, valamint az Egyesület feloszlásáról. - Az Egyesület és intézményei éves tevékenységének értékelése, a következő év munkatervének az elfogadása. - A Vezetőség tagjainak megválasztása, visszahívása. - az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása. - Az ügyvezető igazgató megválasztása, visszahívása. - A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása. - Tisztségviselő, vagy Ellenőrző Bizottsági tag kiesése esetén a választási ciklus hátralévő töredék idejére a kiesett személy funkciójára új tag megválasztása. - A tagdíj összegének megállapítása. - Rendes tag és pártoló tagok felvétele, társulási szerződések jóváhagyása. - Döntés a Vezetőség tagjainak díjazásáról (tiszteletdíj). - Döntés vállalkozási tevékenység végzéséről. - Döntés tag kizárásáról. - Az Egyesület beszámolójának jóváhagyása. - Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása A tag a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult rendes tagoknak több mint a fele képviseltetve van A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napi rendben szereplő ügyekben a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés meghívójában kell meghirdetni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés időpontját követő 15 napon belüli bármely időpontra összehívható A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg határozatát.

5 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás A közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt a társult szervezetek megbízottjai, a pártoló tagok és esetenként meghívott olyan személyek, akiknek a tevékenysége a közgyűlésen szereplő valamely témához kapcsolódik, az adott témában A Közgyűlés működésének módját részleteiben a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 4. Választott szervek 4.1. A Vezetőség A Közgyűlések között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző szerve a Vezetőség A Vezetőség tagjai: az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és titkára, valamint két további vezetőségi tag (továbbiakban együtt: tisztségviselők) A tisztségviselőket a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül négy évre választja. Újraválaszthatók és visszahívhatók Egymás közeli hozzátartozói nem lehetnek egyidejűleg tisztségviselők. vagy az Ellenőrző Bizottság tagjai. Nem lehet a vezetőség tagja az a személy, aki két évnél nem régebben olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A tisztségviselő megbizatása megszűnik - a tisztségviselő lemondásával, - a tisztségviselő halálával, - az Egyesületből való kilépésével, - az Egyesületből való kizárásával, - a megbízatás választási ciklusa végén való lejártával, - visszahívásával, - az Egyesület megszűnésével.

6 A Vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja üléseit. Az ülések nyilvánosak. A veztőség üléseire meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság tagjait, a témától függően az abban közreműködő tagokat, társult tag illetékesét, vagy pártoló tagokat. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a vezetőség üléseit a titkár készíti elő. A vezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A vezetőség határozatait a titkár nyilvántartja és vezeti, illetve ellenőrzi annak nyilvántartását A Vezetőség feladatköre - Összehívja a közgyűlést. - Irányítja és szervezi az Egyesület folyamatos működését, dönt az álló- és fogyóeszközök beszerzéséről. - Gondoskodik a közgyűlés határozatának, a Vezetőség határozatainak, az Ellenőrző Bizottság határozatainak, javaslatainak végrehajtásáról. - Gondoskodik az Egyesületre kötelező, állami és önkormányzati, hatósági és bírósági határozatok végrehajtásáról. - Koordinálja a helyi csoportok és a Vezetőség tevékenységét. - Kidolgozza és az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérése után a Közgyűlés elé terjeszti a beszámolót, az éves munkaterv és költségvetés végrehajtásáról, valamint a következő évi munkatervet és költségvetési tervet. - Kidolgozza és az Ellenőrző Bizottság véleményének kikérése után a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznúsági jelentést, az éves beszámolóval egyidejűleg. - A munkaterven kívül adódó rendkívüli feladatok elvégzését megszervezi. - Dönt megállapodások kötéséről a társult szervezetekkel és azokat utólagos jóvááhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. - Az Ellenőrző Bizottság észrevételeit 15 napon belül megvizsgálja és megteszi a megfelelő intézkedéséket; erről az Ellenőrző Bizottságot tájékoztatja. - Elfogadja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát. - Az intézmények tekintetében gondoskodik az Egyesület fenntartói tevékenségével kapcsolatos feladatok ellátásáról, melynek keretében: a.) meghatározza az intézmények költségvetését, az intézményi térítési díjakat; b.) jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, munkatervét; c.) évente ellenőrzi és értékeli az intézmények működésének törvényességét, a szakmai program megvalósulását, a belső szabályzatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát; d.) felhívja az intézményvezető figyelmét az általa észlelt jogsértésekre, és azok orvoslására; e.) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításának feltételeiről; f.) intézkedik a hozzá érkező panaszok kivizsgálásáról és orvoslásáról; g.) biztosítja az egyesület szakembereinek képzését és továbbképzését; valamint h.) szükség esetén gondoskodik külső szakértő véleményének beszerzéséről a szakmai munka eredményességének megállapításához.

7 A Vezetőség működését részleteiben a Szevezeti és Működési Szabályzat szabályozza A tisztségviselők Az Egyesület elnöke - ellátja az Egyesület képviseletét; - az Egyesület nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat; - vezeti a közgyűlést és a Vezetőség üléseit; - elkészíti az Egyesület éves munkatervét és költségvetését; - ellátja a Közgyűlés és a Vezetőség által rábízott feladatokat; - munkáltatói jogokat gyakorol az ügyvezető igazgató és más, az intézményekhez nem tartozó önálló munkavállalók felett, valamint tevékenységüket ellenőrzi; - véleményezési jogot gyakorol a szakmai vezetők/intézményvezetők kinevezéséhez Az elnökhelyettes - akadályoztatásának időtartamára helyettesíti az elnököt; - az elnök megbízása alapján elláthat elnöki feladatokat; - ellátja a Közgyűlés és a Vezetőség által rábízott önálló feladatokat A titkár - irányítja az Egyesület adminisztrációs tevékenységét; - az elnök és az elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén, elnökhelyettesként jár el; - a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit; - tevékenységét az elnök és az elnökhelyettes irányítása szerint végzi, és arról folyamatosan beszámol nekik; - folyamatosan tartja, a kapcsolatot a tagokkal, és ahol 4.5. pont szerinti csopo rt működik, a csoportvezetőkkel; - szervezi a társult szervezetekkel való együttműködést A vezetőség további két tagja - közreműködik a vezetőség döntéshozatalaiban; - a vezetőség határozata alapján önálló feladattal is megbízható A tisztségviselők tevékenységét részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza Az Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság három tagból áll. Tagjait a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül négy évre választja, újraválaszthatók és visszahívhatók Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a tisztségviselők közé tartozik, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

8 c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója A tisztségviselők nem lehetnek tagjai az Ellenőrző Bizottságnak. Egymás közeli hozzátartozói nem lehetnek egyidejűleg az Ellenőrző Bizottság tagjai. vagy tisztségviselők A bizottsági tagság megszűnik - a bizottsági tag lemondásával, - a bizottsági tag halálával, - a megbízatás lejártával, - visszahívásával, - az Egyesület megszűnésével Az Ellenőrző Bizottság a tagjai közül elnököt választ Az Ellenőrző Bizottság feladatköre: - Figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését. - Folyamatosan ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja a Vezetőség által elkészített éves beszámolókat és azokat a Közgyűlés részére véleményezi Az Ellenőrző Bizottság működésének szabályai: t részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. a.) Az Ellenőrző Bizottság Közgyűlés általi megválasztását követően 8 napon belül alakuló ülést tart, amelyen saját tagjai sorából megválasztja elnökét; elnökhelyettesét és titkárát. b.) Az Ellenőrző Bizottság elnöke - elnököl az Ellenőrző Bizottság ülésein, aláírja jegyzőkönyvét és határozatait; - gondoskodik az Ellenőrző Bizottság munkatervének végrehajtásáról, az esetenként felmerülő feladatok elvégzéséről; - szükség szerint részt vesz a Vezetőség ülésein, folyamatosan kapcsolatot tart a tisztségviselőkkel. c.) Az Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese - az Ellenőrző Bizottság Elnökének akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait, - olyamatosan segíti az Ellenőrző Bizottság elnökének munkáját, egymás közt kialakított munkamegosztás alapján. d.) Az Ellenőrző Bizottság titkára - végzi az Ellenőrző Bizottság munkájával kapcsolatos adminisztrációt; - vezeti az Ellenőrző Bizottság üléseinek jegyzőkönyvét; - nyilvántartja határozatait, javaslatait, levelezéseit;

9 - ellenőrzi az Ellenőrző Bizottság határozatainak, javaslatainak végrehajtását, erről jelentést terjeszt az Ellenőrző Bizottság ülése elé; - az Ellenőrző Bizottság munkájával kapcsolatos iratanyagot tárolja. e.) Az Ellenőrző Bizottság az alakuló ülésen meghatározza első éves munkatervét, majd további években minden év március 31.-ig határozza meg az éves munkatervét. a f.) Az Ellenőrző Bizottság üléseit negyedévenként tartja. g.) Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület bármely iratába betekinthet, arról másolatot kérhet, bármely tisztségviselőtől, vagy tagtól információt kérhet. h.) Az Ellenőrző Bizottság tagjai részt vehetnek a Vezetőségi üléseken, meghívás nélkül is. i.) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről annak elnöke számol be az éves közgyűlésen. j.) A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján, fogadja el a Vezetőség beszámolóit Fegyelmi Bizottság A tagok által elkövetett fegyelmi cselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén a Vezetőség - az adott fegyelmi eljárás lefolytatásának idejére - saját vagy az Egyesület egyéb tagjai közül három tagú Fegyelmi Bizottságot alakít A Fegyelmi Bizottság működését részleteiben a Fegyelmi Szabályzat szabályozza Területi Szervezetek Azokban a megyékben, ahol a tagok létszáma eléri a 8 főt, a tagok megyei csoportot alakíthatnak A csoport egy csoportvezetőt választ. A csoportvezető megbizatása megszűnik lemondással, a csoportvezető halálával, az Egyesületből történő kilépésével, az Egyesületből törté nő kizárásával, megbízatásának lejárásával valamint az Egyesület megszűnésével A csoport nem jogi személy, önálló vagyonnal nem rendelkezik A csoportvezető a Közgyűlés előtt évente egyszer köteles összehívni a csoportot tárgyév február 15-ig, az ülésen a helyi problémákat összegzik és azok Közgyűlési tárgyalására javaslatot tesznek a Titkárság felé. A javaslatot a csoportvezető továbbítja A csoport tagjai 50 %-ának kívánságára a csoportvezető összehívja 15 napon belül a csoportot a felvetett téma megtárgyalására A csoportülés a tagok 50 %-ának jelenlétével hozhat közös javaslatot az Egyesület szervei felé. Határozatot nem hozhat.

10 A csoportülésekről a csoportvezető jegyzőkönyvet vezet, és ezeket irattározza. A jegyzőkönyveket évente megküldi a Titkárságnak irattározás végett Az ügyvezető igazgató: Az ügyvezető igazgatót a Közgyűlés négy évre választja. Újraválasztható és visszahívható Az ügyvezető igazgató tevékenységét az Egyesülettel létesített munkaviszony alapján látja el, megválasztását követően munkaszerződést köt az Egyesülettel. Felette a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja Az ügyvezető igazgató feladatköre: - Koordinálja az Egyesület intézményei pénzügyi, szakmai és adminisztratív működését, saját munkakörén belül látja el a nevelőszülői hálózat intézményvezetői/szakmai vezetői feladatait. - Kidolgozza és a Vezetőség elé terjeszti elfogadásra az Egyesület Intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatát. - Összehangolja az intézmények szakmai terveit, költségvetését és belső szabályait. - Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmények munkavállalói felett. - Az intézmények működésével kapcsolatos ügyek intézése során az Egyesület nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. - Elősegíti a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság munkáját. - Részt vesz a Közgyűlésen, tevékenységéről az Egyesület éves közgyűlésén beszámol Az Ügyvezető Igazgató részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, az Egyesület nevében való kötelezettségvállalását az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzata összeghatárhoz kötheti Könyvvizsgáló A Könyvvizsgálót a Közgyűlés négy évre választja. Újraválasztható és visszahívható Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló, aki közeli hozzátartozója a Vezetőség vagy Ellenőrző Bizottság bármely tagjának. Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a) a tisztségviselők vagy az Ellenőrző Bizottság tagjai közé tartozik, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

11 A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, az ügyvezető igazgató köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint Könyvvizsgáló feladatköre - Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti a beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. - Megvizsgálja a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges számviteli tartalmú jelentést abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. - Betekinthet az Egyesület könyveibe, a tisztségviselőktől, illetve a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Megvizsgálhatja az Egyesület bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit. - Részt vesz a Közgyűlésen Tiszteletbeli elnöki cím A címet a közgyűlés azon köztiszteletben álló személyeknek adományozhatja, akik tevékenységükkel számottevően hozzájárultak az Egyesület fejlődéséhez, elősegítették annak társadalmi elismertségét és megbecsülését A cím határozatlan időre adományozható A cím önmagában nem jogosít az Egyesület képviseletére A tiszteletbeli elnök mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 5. Intézmények 5.1. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében jogi személyiséggel nem rendelkező intézményeket hozhat létre, melyek vezetését a szakmai vezetők látják el. A nevelőszülői hálózat vezetését az ügyvezető igazgató végzi, aki egyúttal felelős az Intézmények munkájának koordinálásáért Az intézmények feladatait, szervezetét és működési rendjét külön Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti, mely az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elválaszthatalan részét képezi. Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vezetőség hagyja jóvá Az intézmények a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet alapján gazdálkodnak. 6. Tagok jogai és kötelezettségei 6.1. Az Egyesületi tagsági viszony keletkezése Az Egyesület tagsága rendes tagokból, pártoló tagokból és társult szervezetekből áll.

12 Rendes tagok lehetnek azok a nagykorú személyek, akik az alapszabály feltételeit elfogadják és írásban belépési nyilatkozatot tesznek, feltéve, hogy - magyar állampolgárok vagy - a Magyar Köztársaság területén életvitelszerűen tartózkodó olyan külföldi állampolgárok, akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek vagy - a Magyar Köztársaság területén életvitelszerűen tartózkodó olyan külföldi állampolgárok, akik a külföldi állampolgárok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, és bevándorolt vagy letelepedett jogállásúak, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkeznek A belépési nyilatkozatot a Titkárságra kell eljuttatni. A rendes tag felvételéről a Közgyűlés szótöbbséggel határoz Pártoló tagok azok, akiket a Közgyűlés a pártoló tagok sorába felvett. A pártoló tag az Egyesület munkájában állandó jelleggel nem köteles részt venni, rendszeres tagdíjat nem fizet, hanem esetenként az Egyesületet szakmai és/vagy anyagi támogatásban részesíti. A pártoló tagnak nincs szavazatai joga a Közgyűlésen, és tisztségre nem választható. A Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt Társult szervezetek azok a jogi személy, vagy nem jogi személy szervezetek lehetnek, amelyek csatlakozási szándékukat és együttműködési készségüket saját alapszabályuk szerint erre jogosult szerveik útján kinyilvánították és a Vezetőség döntése alapján az Egyesület elnöke velük társulási szerződést kötött. A társulási szerződéseket a legközelebbi közgyűlésen a Közgyűléssel kell jóváhagyatni, visszamenőleges hatállyal. Ha a Közgyűlés egy társulási szerződést nem hagy jóvá, azt az elnök köteles azonnal felmondani Valamennyi esetben a tagságnak feltétele, hogy a magánszemély ne álljon büntető ítélet hatálya alatt, ne folytasson az Egyesület céljával, vagy érdekeivel ellentétes tevékenységet. A jogi személy, vagy egyéb szervezet tag a hatályos magyar jogszabályok szerint működjön, tevékenysége ne legyen ellentétben az Egyesület céljával, vagy érdekeivel. A tagnak el kell fogadnia az Egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Fegyelmi Szabályzatot A tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony megszűnik: f.) kilépéssel, g.) a tag halálával, h.) kizárással, i.) az Egyesület megszűnésével, ill. megszűntetésével Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag ez irányú szándékát írásban bejelenti az elnöknél vagy titkárnál, a nyilatkozat átadásának napjától.

13 A tag halálának esetén halálának napjával szűnik meg a tagsága A tagot a Közgyűlés a tagság köréből határozattal kizárhatja, annyiben a tag - a tagdíjat határidőben nem fizette meg, - a Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy fegyelmi cselekményt követett el és ennek alapján javasolta a tag kizárását Valamennyi tag tagsága megszűnik az Egyesület megszűnése esetén a megszűnés napján A rendes tagok jogai és kötelezettségei A rendes tag jogosult - a Közgyűlésen részt venni, ahol egy szavazati joggal rendelkezik; - tisztségviselőt jelölni, saját maga is választható bármely tisztségre; - ha lakóhelyének megyéjében csoport működik, a csoport munkájában részt venni; - javaslatot tenni bármely, az Egyesület munkájával kapcsolatos kérdés közgyűlési napirendre tűzésére, illetve csoport megbeszélésre; - bármely időpontban a tisztségviselőkhöz, a Vezetőséghez és az Ellenőrző Bizottsághoz az Egyesület tevékenységével kapcsolatos témában kérdéssel, javaslattal fordulni; - az Egyesület rendezvényein részt venni; - az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni A rendes tag köteles - a Közgyűlésen személyesen vagy a 3.4. pont szerinti képviselője útján részt venni, - betartani és végrehajtani a jelen alapszabály rendelkezéseit, valamint a Közgyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság határozatait; - befizetni a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat a következő éves közgyűlésig - az Egyesület munkájában aktívan részt venni Pártoló tag jogai és kötelezettségei A pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, ahol bármely napirendi kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, de szavazati joggal nem rendelkezik A nem természetes személy pártoló tag a rá vonatkozó jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező szervezete, vagy tisztségviselője által delegált személy, vagy személyek útján vesz részt a Közgyűlésen és az Egyesület tevékenységében A pártoló tag kötelezettsége az általa vállalt támogatást nyújtani az Egyesületnek, továbbá az általa vállalt feladatokat elvégezni 6.5. A társult szervezet jogai és kötelességei: A társult szervezet a rá irányuló jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező szervezete által delegál egy (vagy több) megbízott természetes személyt a közgyűlésre. A társult szervezet nem rendelkezik

14 szavazati joggal, megbízottja tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlésen. Bármely témához javaslatokat terjeszthet elő, véleményét kifejtheti. Szavazati joga és választhatósága a társult tagnak (képviselőjének) nincs. A társult tag képviselője által, az Egyesülettel kötött társulási szerződés feltételei szerint vesz részt állandó jelleggel, vagy esetenként az Egyesület munkájában. 7. Az Egyesület vagyona; gazdálkodása 7.1. Az Egyesület költségvetési terv alapján gazdálkodik Az Egyesület bevételei j.) tagdíjak k.) rendezvények bevételei, l.) pártoló tagok és egyéb adományozók befizetései, m.) pályázatokból befolyt támogatások, n.) vállalkozási tevékenységből (ha végez ilyet) eredő nyereség, o.) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosítása alapján befolyt állami vagy önkormányzati juttatások. p.) eseteges egyéb bevételek A tagdíj mértéke: Ft/év. A tagdíj megfizetésének határideje: tárgyév április 30. Amennyiben a tag a tagdíjat határidőben nem fizeti meg, a vezetőség harminc napos póthatáridő kitűzésével, írásban szólítja fel a mulasztás pótlására. Amennyiben a tag ezen póthatáridőt is elmulasztja, a közgyűlés a tagok sorából kizárhatja. A tagdíj meg nem fizetése miatti kizárás azon a napon lép hatályba, mely napon a taggyűlés a kizárásról rendelkező határozatot meghozza Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály 2. pontjában ismertetett tevékenységekre fordítja Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer, az éves beszámolók elfogadása után egy országos napilapban és az Egyesület honlapján közzéteszi. 8. Az Egyesület képviselete Az Egyesület képviseletére az Egyesület elnöke bármely ügyben, az ügyvezető igazgató feladatkörében önállóan jogosult. Az Egyesület elnökének akadályoztatása esetén, az elnök feladatkörében eljárva az elnökhelyettes és a titkár együttesen jogosultak az Egyesület képviseletére. Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezési jogot az Egyesület elnöke és az ügyvezető igazgató gyakorolhat. A képviselők adatai: Elnök: Csipák Péterné (1171 Budapest, Lajosház u. 16.) Elnökhelyettes: Horváth Katalin (1126 Budapest, Böszörményi út ) Titkár: Nagy Zsolt Istvánné (2049 Diósd, Ságvári E. u. 20/b

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben