18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság"

Átírás

1 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. feladatellátási szerződésének módosítása tárgyában Tisztelt Közgyűlés! Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatait a megyei közgyűlés által alapított Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. látja el. A kötelező megyei közművelődési feladatok ellátásáról szóló 208/2004. (IX. 24.) KH határozatban kapott felhatalmazás alapján, a közhasznú feladat ellátásának tartalmi követelményeit és a hozzá rendelt pénzügyi támogatás mértékét Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata és a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. határozatlan időtartamú feladatellátási szerződésben rögzítette. A feladatellátási szerződés rendelkezik arról is, hogy az alapító a szerződés fennállása alatt minden naptári évre vonatkozóan felülvizsgálja a szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét, és a közhasznú társasággal történt egyeztetés alapján - szükség esetén - módosítja azt. Tekintettel arra, hogy Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a gazdasági nehézségek miatt ben jelentősen csökkentette a nonprofit kft. támogatását, szükségessé vált a feladatellátási szerződés 4. pontjában meghatározott tartalmi követelmények módosítása is. A törvényben előírt kötelező feladatkörök megtartása mellett, az egyes kategóriákon belüli részfeladatok közül javasoljuk törölni az alábbiakat: A területén működő önkormányzatok közművelődési feladatainak segítése körében a továbbiakban nem képezi a nonprofit kft. feladatát: tájékoztató anyagok készítése az együttesek tevékenységéről; rendezvényajánló tájékoztatóhoz részletes műsor kidolgozása, illetve közművelődési rendelet elkészítéshez szakmai segítség nyújtása. A közművelődéssel összefüggő elemezések körében a továbbiakban nem képezi feladatkörét a kistérségi társulások térségfejlesztési programjai kidolgozásában való közreműködés. A térség nemzetközi, országos és megyei közművelődési rendezvényeinek a szervezése körében a továbbiakban nem képezi feladatkörét a nemzetközi csoportok kapcsolatainak alakítása. A megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek és sajátosságainak a bemutatása körében a továbbiakban nem végez kutatási munkát a tájegységek nevezetességei, hagyományai körében.

2 2 A fenntartó által meghatározott, kiemelt feladatok körében a továbbiakban nem köteles biztosítani a székhelyét képező épületben civil szervezetek elhelyezését (együttesek, klubok, egyesületek). A fenti módosításokon kívül, a tevékenységi körök osztályozási rendszerének időközi változása miatt szükséges a tevékenységi körök átsorolása az új rendszer szerint, amelyet az eredeti tevékenységi körök változtatása nélkül javasolunk. Javasoljuk továbbá, hogy a feladatellátási szerződés megkötése óta bekövetkezett változásokat (például intézmények nevének változása, stb) szintén vezessük át a szerződésen. A feladatellátási szerződés módosított, illetve aktualizált egységes szerkezetű változatát az előterjesztéshez csatoltuk. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 208/2004. (IX. 24.) KH-val megállapított feladatellátási szerződés módosításait és a módosításokkal egységes szerkezetben megállapított, mellékelt feladatellátási szerződést fogadja el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat között, a kötelező közművelődési feladatok ellátására megkötött feladatellátási szerződés módosításokkal egységes szerkezetét a mellékelt tartalommal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására. Határidő: február 18. Felelős: dr. Szakács Imre Győr, február 18. dr. Szakács Imre sk.

3 3 FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ FELADAT VÉGZÉSÉRE (módosításokkal egységes szerkezetben) melléklet amely létrejött egyrészről a Győr Moson Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése, 9021 Győr, Árpád u. 32. (képviselője dr. Szakács Imre, a közgyűlés elnöke) mint a nonprofit gazdasági társaság alapítója, a továbbiakban: önkormányzat vagy alapító és másrészről a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. (jogelődje: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Közhasznú Társaság), 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.; (képviselője: Tóthné Hajmási Izabella, ügyvezető) a továbbiakban: nonprofit kft. között, a Győrben, október 1. napján aláírt feladatellátási szerződés módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetű szerződés megállapítására, az alulírott helyen, napon és feltételek szerint. 1) A szerződés tárgya A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a nonprofit kft. a Ptk ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontja alapján Győr Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése alapításában létrejött olyan jogi személy, amely a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. törvényben foglaltak szerint a társadalom közös szükségleteinek a kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú tevékenység végzésével szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat, amelynek bevételét a közhasznú tevékenységének az elősegítésére fordítja. A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelten közhasznú szervezet. Az alapító a nonprofit kft-t a jelen szerződésben rögzített közfeladatának az ellátásával ezennel megbízza. A megbízást a nonprofit kft. a jelen szerződésben rögzített feltételek és kikötések szerint elfogadja és teljesítését vállalja. 2) A szerződés célja Az önkormányzat e szerződés alapján a megyei közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási tevékenységeket olyan szervezeti forma kerete között és közreműködésével kívánja megoldani, amely rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, nyitott a megyében lévő települések ilyen irányú igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtására, és alkalmas forma ahhoz, hogy az önkormányzat megfelelő befolyással bírjon a közhasznú feladatok feltételeinek meghatározásában.

4 4 Az önkormányzat tulajdonát képezi a Győr, Czuczor Gergely u. 17. szám alatti művelődési központ funkciójú ingatlan. Az önkormányzat megyei feladatainak ellátására művelődési központot üzemeltet az általa alapított nonprofit kft. útján. A nonprofit kft. vállalja, hogy az erre vonatkozó külön szerződéssel a használatába adott ingatlant, a tulajdonába adott eszközökkel együtt, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági engedélyekben előírtaknak megfelelő módon üzemelteti. 3) A nonprofit kft. alaptevékenységi köre A szerződő felek rögzítik, hogy a Győr Moson - Sopron Megyei Cégbíróságon bejegyzett nonprofit kft. az alapító okiratában meghatározott tevékenységi köréből az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el a TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - főtevékenység Nyomás (kivéve: napilap) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Egyéb foglalás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás Előadó-művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - főtevékenység Az alapításkor az önkormányzat a nonprofit kft. alaptevékenységével összefüggő fenntartói, irányítói jogainak a művelődési központ működéséhez szükséges - külön vagyonleltárban rögzített - teljes ingatlanvagyon használati jogát átadta a nonprofit kft. részére fennállásának időtartamára, a nonprofit kft. pedig mindezeket átvette. Az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyont a tulajdonjog változtatása nélkül a nonprofit kft. ingyenes használatába adta. Az önkormányzat és a nonprofit kft. megállapodnak abban, hogy az előzőekben meghatározott a külön vagyonleltárban szereplő létesítmények és azok működéséhez

5 5 szükséges gépészeti-, elektromos-, közmű alap és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások a tulajdonost, az egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási kötelezettségek a nonprofit kft-t terhelik. Az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközöket a nonprofit kft-be. apportálta, illetve a nonprofit kft. használatába adta. 4) A nonprofit kft. kötelezettsége A 3. pontban felsorolt közhasznú tevékenységeken belül a megyei önkormányzat a megye települési önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, közművelődési tevékenységük elősegítése és fejlesztése érdekében szakmai tanácsadást és szolgáltatást biztosít az általa alapított nonprofit kft-n keresztül, az alábbi kötelező konkrét feladatok, tevékenységek ellátásával: Kötelező megyei közművelődési feladatok A közhasznú szervezet közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást nyújt évi CXL. törvény 84. (1) bekezdése a megye települési önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei számára az alábbiak szerint: a) Segíti a területén működő önkormányzatok kötelező közművelődési feladatainak ellátását, a nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén működő közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását: A települési önkormányzatok számára szervezi és koordinálja a megyében működő színvonalas amatőr művészeti együttesek fellépéseit. Az év folyamán legalább két tematikus rendezvényajánló tájékoztatót készít, a települési önkormányzatok és a kulturális szervezetek számára a megyei és az országos programkínálatból (pl.: zenei műsorok, irodalmi műsorok stb.). Elkészíti a nonprofit kft. díjköteles és díjmentes szolgáltatásairól szóló ajánlati listát, amelyet megküld a települési önkormányzatoknak és a kulturális szervezeteknek. Kérésükre technikai és szakmai szolgáltatást nyújt, díjköteles szolgáltatásként. b) Együttműködik a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal, az országos szakmai szervezetekkel és érdekképviseletekkel: Rendszeres tájékoztatást nyújt a megyei és az országos közművelődési szakmai eredményekről és aktualitásokról. Ennek formái lehetnek: szakmai hírlevél, a nonprofit nonprofit kft. honlapjának naprakész elkészítése, körlevelek. Szakmai továbbképzést szervez a megyében dolgozó közművelődési szakemberek részére.

6 6 Gondoskodik arról, hogy a megye települési önkormányzatai megismerjék a közművelődési szakmai jogszabályokat és éljenek annak lehetőségével (képzési normatíva igénylése, érdekeltségnövelő igény benyújtása, revitalizációs támogatás igénylése, dokumentum-beszerzési támogatás kérése stb.). c) Közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása. d) Részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, regionális és nemzetközi kapcsolatokat: Szakmai tanulmányutat szervez évi egy alkalommal a megyében dolgozó szakemberek számára. Országos minősítő versenyeket szervez az amatőr művészeti tevékenység szakterületein. e) Gyűjti és összegzi a közművelődési információkat, megyei adattárat kezel: Kapcsolódik az országos információs rendszerhez, az adatok rendszerezéséhez az egységes adatbázist alkalmazza. Feldolgozza és összesíti a megyei közművelődési statisztikai adatokat, melynek révén több szempontú visszakeresési lehetőséget biztosít. f) Elősegíti a megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek és sajátosságainak bemutatását: Igény szerint konferenciát, vagy más szakmai fórumot szervez a megye kulturális örökségét reprezentáló nevezetességekről, személyekről, vagy hagyományokról. g) Végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzését és továbbképzését: A megyében dolgozó közművelődési szakemberek számára önköltséges alapon szakmai továbbképzést szervez. Szakáganként egy-egy továbbképzést vagy tapasztalatcserét szervez az amatőr művészeti területeken tevékenykedők számára önköltséges alapon. h) A fenntartó által meghatározott kiemelt feladatok, amelyek nem képezik a törvény által meghatározott közművelődési szolgáltatások feladatkörét: Közreműködik a megyei ünnepi közgyűlések szervezésében, különös tekintettel a kulturális műsor és a technikai szolgáltatások biztosítására (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a). Szükség esetén biztosítja a színházterem igénybe vételét. Segíti a megyei önkormányzat egyéb rendezvényeinek szervezését.

7 7 Éves szinten maximum 10 alkalommal kiállítási és egyéb teremhasználati lehetőséget biztosít a megyei önkormányzat számára. Az önkormányzat kijelenti, hogy a fenti tevékenységek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény , 5., 6., 13. pontjai szerint közhasznú tevékenységek. 5) Díjazás Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata minden gazdasági évre vonatkozóan a kötelező feladatok ellátására az első 3 hónapban a megyei közgyűlés elnöke által javasolt összeget nyújtja a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit kft. részére. Az éves díjazás konkrét összegének meghatározására a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tárgyévi költségvetésének jóváhagyását követően kerül sor. Az önkormányzat a jelen feladatellátási szerződés fennállása alatt naptári évenként a megyei önkormányzat költségvetésében rendelkezik a kötelező feladatok ellátására nyújtandó pénzeszközök összegéről. A díjazás a korlátolt felelősségű társaság számviteli nyilvántartásában visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzeszköznek minősül. Az önkormányzat, mint alapító a közhasznú tevékenységek ellátására az éves összeget negyedévente, négy egyenlő részben, a negyedévet megelőző hónap 5. napjáig a nonprofit kft. részére átutalja.. A szerződő felek a nonprofit kft-re megbízás alapján telepített önkormányzati kötelező feladat-ellátás (módszertani tevékenység) tartalmát mindenkor a díjazás konkrét összegével összhangban határozzák meg. 6) A Szerződés teljesítésének ellenőrzése, egyeztetési kötelezettségek A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződésben foglalt közhasznú tevékenységek, valamint ezek finanszírozása folyamatosságának biztosítása érdekében a tárgyév végéig a következő gazdasági év feladatai és a költségvetési támogatás meghatározása vonatkozásában az egyeztetést megkezdik. Az általános és a szakmai, valamint a gazdasági programokat tartalmazó a felügyelő bizottság által jóváhagyott üzleti tervet a nonprofit nonprofit kft. köteles elkészíteni úgy, hogy az a Megyei Önkormányzat költségvetését tárgyaló közgyűlésre benyújtható legyen. A költségvetési támogatás felhasználásáról a nonprofit kft. a tárgyévet követő év április 30-ig köteles elszámolni. Az elszámolásnak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia. A szakmai beszámoló: rövid beszámoló, szakmai értékelés a támogatás céljainak megvalósításáról. Pénzügyi elszámolás: a nonprofit kft.-re vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelő, költség-nemenkénti részletezés a közhasznú tevékenységek költségeiről. Az ellenőrzésre jogosított szervezetek és személyek (a nonprofit kft. felügyelő bizottsága, könyvvizsgálója, a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség, továbbá a különféle

8 8 törvényekben nevesített szervezetek, hatóságok, pl: NAV, Állami Számvevőszék) számára lehetővé kell tenni, hogy azok ellenőrzés céljából a nonprofit kft. nyilvántartásába (számlák, pénztári és bankbizonylatok stb.) betekinthessenek. A nonprofit kft. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény előírásainak megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés összeállításánál figyelembe kell venni a költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót is. Miután a törvényi előírások szerint a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, a szerződő felek megállapodnak abban előzetes bejelentkezést követően, hogy munkaidőben kölcsönösen biztosítják a nyilvánosság ezen törvényi feltételeit. 7) A szerződés időtartama, módosítása, felmondása A jelen szerződést a szerződő felek október 1-től határozatlan időre kötötték, azzal, hogy a nonprofit kft. (illetve jogelődje) a jelen szerződésből eredő feladatainak az ellátását december 31-én kezdte meg. Az alapító a jelen szerződés fennállása alatt, minden naptári évre vonatkozóan az 5. pontban rögzített költségvetési támogatás mértékét a megyei önkormányzat költségvetésének tervezése időszakában felülvizsgálja, és a költségvetésében - figyelemmel az előző évi szakmai teljesítésre megállapítja. A szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét az önkormányzat a nonprofit kft-vel történt egyeztetés alapján közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve módosíthatja, új tevékenységeket vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá. A kötelező közhasznú szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések változása esetén a felek kötelesek a jelen szerződést megfelelően módosítani. A szerződés módosítását bármelyik fél bármikor kezdeményezheti. A szerződést a nonprofit kft. rendes felmondással nem mondhatja fel. Az alapító jogosult a jelen szerződést rendes felmondással, egyoldalú nyilatkozattal, legalább 30 napos felmondási idővel megszűntetni, ha azt a döntést hozza, hogy a jelen szerződés tárgyát képező kötelező közfeladat ellátásáról más szervezeti formában kíván gondoskodni. A szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés fennállása alatt tekintettel a jogviszony jelentőségére, valamint a nonprofit kft. működésének zavartalanságára minden, a szerződésből eredő vitát egyeztetéssel kívánnak megoldani. 8) Egyéb rendelkezések Az önkormányzat és a nonprofit kft. megállapodnak abban, hogy a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény általi feltételek, valamint a

9 9 Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényi (Kjt.) előírások betartására a nonprofit kft. kötelezettséget vállal. A nonprofit kft. működése során a tevékenységének eredményeként létrejövő vagyon tekintetében szavatolja annak az alaptevékenység ellátására történő visszaforgatását. 9) Záró rendelkezések A nonprofit kft. köteles az önkormányzatot a működéséről a társasági követelmények szerint rendszeresen tájékoztatni, valamint a statisztikai információs szolgáltatásoknak eleget tenni. E szerződés teljesítése során a közhasznú szervezetet az ügyvezető igazgató, az Önkormányzatot a Győr Moson - Sopron Megyei Közgyűlés elnöke képviseli. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés egységes szerkezetben tartalmazza az október 1-én aláírt feladatellátási szerződés minden módosítását február 18. napjáig. A felek jelen szerződéssel szabályozott jogviszonya polgári jogi jogviszony, amelyből következően a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő felek a Ptk. szabályait is magukra nézve irányadónak tekintik az egyebekben hivatkozott, illetve irányadó jogszabályok mellett. A szerződő felek képviselői a jelen egységes szerkezetű feladatellátási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egymással mindenben azonos 5 példányban aláírásukkal jóváhagyólag ellátták. Győr, február 18. dr. Szakács Imre a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Tóthné Hajmási Izabella a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit kft. ügyvezetője

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közművelődési és ingatlanhasznosítási megállapodás

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GALGÓCZI ERZSÉBET VÁRIOSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2010. január 1. Készítette: dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató Jóváhagyom: Borkai Zsolt polgármester 1 A

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben