NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 3./ A társaság telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz. TÖRÖLVE! Helyette: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u sz. 12./ Az alapító: Az alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó kérdések: i.) pont a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. TÖRÖLVE! 16./ Könyvvizsgáló: Első és második bekezdés változatlan! Változik a megbízás időpontja az alábbiak szerint: Megbízatása napjától ig terjedő időre szól, de megbízása ez időtartamon belül is megszűnik, amennyiben a cég szervezeti formája átalakulás során kijelölését nem teszi szükségessé. TÖRÖLVE! Helyette: Jogviszony kezdete: Jogviszony vége:

2 17./ Felügyelő Bizottság: 5. bekezdésben a tag személye változatlan, lakcíme változik az alábbiak szerint: (Korányi F. u /7.) TÖRÖLVE! Helyette: Váczi Krisztián (An: Jakab Ágnes) 4400 Nyíregyháza, Déry Miksa u. 47. sz. Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. I. Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt az alapító okirat módosításának aláírására. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják : 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Romanovits István, a Városüzemeltetési Kht. ügyvezetője

3 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A Városüzemeltetési Közhasznú Társaság az napján kelt és többször módosított Alapító Okiratát a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. (Gt.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 3./ A társaság telephelyei: Nyíregyháza, Hősök tere 9. sz. TÖRÖLVE! H e l y e t t e : Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. sz. 12./ Az alapító: Az alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó kérdések: i.) A társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. TÖRÖLVE! 16./ Könyvvizsgáló: Első és második bekezdés változatlan! Változik a megbízás időpontja az alábbiak szerint: Megbízatása napjától ig terjedő időre szól, de megbízása ez időtartamon belül is megszűnik, amennyiben a cég szervezeti formája átalakulás során kijelölését nem teszi szükségessé. T Ö R Ö L V E! H e l y e t t e : Jogviszony kezdete: Jogviszony vége: / Felügyelő bizottság: 5. bekezdésben a tag személye változatlan, lakcíme változik az alábbiak szerint: (Korányi F. u /7.) TÖRÖLVE! H e l y e t t e : Váczi Krisztián ( a. n.: Jakab Ágnes) Nyíregyháza, Déri Miksa u. 47. sz.

4 Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. Nyíregyháza, június 25. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző Ellenjegyzem: június 25. Dr. Szakál Ferenc ügyvéd

5 ALAPÍTÓ OKIRAT A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cg cégjegyzék számú Városüzemeltetési Közhasznú Társaság napján kelt és többször módosított Alapító Okiratát a mai napon a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. tv (Gt). és az évi CLVI. Törvény alapján az alábbiakban foglalja egységes szerkezetbe: 1./ A közhasznú társaság cégneve: Városüzemeltetési Közhasznú Társaság A Társaság rövidített neve: Városüzemeltetési KHT. 2./ A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta út / A társaság telephelyei: Nyíregyháza, Mák utca 8. sz Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. sz Oros, Szállási út 72. sz Nyíregyháza, Zombori bokor Nyíregyháza, Hunyadi u / Az alapító neve (cégneve) és székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 5./ A társaság határozatlan időre létesül. Tevékenységének kezdete: január / A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenysége: Hulladékgyűjtés, - kezelés, Közhasznú tevékenység Fő tevékenység Növénytermelési szolgáltatás (SZJ Parkfenntartási tevékenység, utcai sorfa fenntartás, városi növényvédelem, játszótér és parki berendezés fenntartás, szökőkutak üzemeltetése, városszépítő tevékenység, SZJ Parlagfű mentesítés, mezőőri tevékenység) Állattenyésztési szolgáltatás (SZJ Gyepmesteri tevékenység

6 Villamosenergia -termelés Villamosenergia -szállítás Villamosenergia - elosztás, - kereskedelem Erdőgazdálkodási szolgáltatás (SZJ Parkerdő és erdőfenntartás) Víztermelés, -kezelés, -elosztás (SZJ település vízellátás) Épületbontás, földmunka (SZJ Belvízelvezetés, csatorna felújítás, csapadékcsatorna hálózat bővítés) Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építés (SZJ Karbantartás, forgalombiztonság, út felújítás, korszerűsítés) Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység 8SZJ Útüzemeltetési feladatok) Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás: óra leolvasás Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás (SZJ Egyéb egészségügyi szolgáltatás) kivéve a hatósági engedélyt igénylő tevékenységet az engedély megadásáig. A társaság a közhasznú tevékenységet a társadalom közös szükségleteinek kielégítésére nyereség és vagyonszerzés nélkül rendszeresen végzi. - A társaság kiemelten közhasznú szervezet, mivel közhasznú tevékenysége során az évi LXV. tv. 8.. (1) és (4) bekezdése, továbbá az évi XX. Tv (1) bekezdése alapján olyan közfeladatokat lát el, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Közhasznú tevékenység: - környezetvédelem, a.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások.

7 a.) A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. b.) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. - Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a közhasznú tevékenységére fordítja. - A közhasznú szervezet - az Alapító szervezetet érintő döntéseiről, - az iratokba való betekintésről, - a szervezete működéséről, szolgáltatásainak igénybevételéről tájékoztatást a Ptk. A Gt. Az Alapító és saját belső szabályzatai alapján ad. - A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből illetve üzletszerű gazdasági tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. - A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Az Alapító kijelenti, hogy a tevékenységi körben szereplő tiltott, koncessziós szerződés alapján gyakorolható, valamint engedélyköteles tevékenységgel - az engedély megszerzéséig - nem kíván foglalkozni. Az Alapító kijelenti, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytat, ha alkalmazottai között van olyan személy, aki a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. 7./ A társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége: Az üzletszerű tevékenységi körök: TEAOR Zöldség, dísznövény virág, kertészeti termék termelése Erdőgazdálkodási termék előállítás Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nem fém visszanyerése hulladékból Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtésszerelés Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás

8 Festés, üvegezés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Motorkerékpár, kereskedelme, javítása Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Elektromos háztartási cikk javítása Egyéb fogyasztási cikk javítása Egyéb szálláshely-szolgáltatás Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Gépkocsi kölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Vagyonkezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Munkaerő közvetítés Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szennyeződésmentesítés Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság nem gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyeket jogszabály tilt, kizárólag állami gazdálkodó szervek által végezhető, vagy hatósági engedélyhez kötött, illetőleg koncesszión alapul. 8./ A társaság működésének időtartama: A társaságot az Alapító határozatlan időre hozza létre. A társaság a működését január 01. napján kezdi meg. A társaság első üzleti éve január 01-től december 31-ig tart, az azt követő üzleti év megegyezik a naptári évvel. 9./ A társaság törzstőkéje: A társaság törzstőkéje Ft, azaz Négyszáznegyvenegymillióhatszázkilencvenezer forint, ebből készpénz: Ft, apport Ft. Az alapító Ft-tal emelte a törzstőkét.

9 10./ Az üzletrész felosztásának kizárása: A társaság üzletrésze nem osztható fel. A társaság saját részére üzletrészt nem szerezhet, üzletrészt nem vonhat be. 11./ A társaság nyeresége: A társaság tevékenységéből származó nyereség a társaságtól nem vonható el, illetve az nem osztható fel. 12./ Az Alapító: A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt. A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja azzal, hogy a taggyűlés összehívása helyett az alapító döntését kell kérni. Amennyiben más tagja lesz a társaságnak, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. Az évi CLVI. tv. 7.. (4) bekezdése alapján az alapító a döntéshozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság ülését összehívni, valamint az ügyvezető és amennyiben annak hatáskörét érinti, a Könyvvizsgáló írásos véleményét beszerezni, a véleményük megismerése érdekében. Az Alapító döntéseinek meghozatala alkalmával ezen véleményre tekintettel van. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az évi CLVI. törvény 7.. (5) bekezdés a.)-b.) pontja alapján a véleményezési jog gyakorlásának módja az alábbiak szerint alakul: Az Alapító a döntéstervezetet a döntést megelőző 30 nappal megküldi az ügyvezetőnek, és az érintett kérdésekben a könyvvizsgálónak azzal, hogy arra 8 napon belül írásos véleményt nyilvánítsanak. Az ügyvezető és a könyvvizsgáló írásos véleményét 8 napon belül megküldi az Alapítónak, és a nyilvánosság biztosítása érdekében 15 napra kifüggeszti az Önkormányzat hirdetőtábláján. Az írásos véleményekről az ügyvezetőnél és a könyvvizsgálónál bárki, költségtérítés ellenében, és kérelmére másolatot készíthet, abba betekinthet. Az Alapító a döntését megelőző 30 nappal összehívja a Felügyelő Bizottságot, amely ülése összehívására, az ülésvezetés rendjére, határozathozatal módjára az Alapító Okirat 17. pontja vonatkozik. Az FB véleményét szintén 15 napra kifüggeszti az Önkormányzat hirdetőtábláján. A véleményéről az FB elnökétől bárki, költségtérítés ellenében, és kérelemre másolatot készíthet, abba betekinthet. Az Alapító a döntéséről is értesítheti az ügyvezetőt, a könyvvizsgálót illetve az FB-t, akik azt a rájuk vonatkozó szabályok szerint utólagosan kontrolálhatják, és észrevételezhetik.

10 Az alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó kérdések: a.) az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, b.) a közhasznúsági jelentés elfogadása c.) Az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, d.) Amennyiben ilyen működik a társaságnál, a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása, e.) Amennyiben ilyen működik a társaságnál, a könyvvizsgáló kijelölése és visszahívása, f.) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása. g.) az Alapító Okirat módosítása h.) a társaság éves tervének meghatározása, i.) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, mely a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával köt és melynek értéke a törzstőke ¼-ét meghaladja. j.) Ügyvezető éves beszámolójának elfogadása. Az alapító döntéseit az Önkormányzat Képviselőtestületének határozata alapján hozza meg. A Képviselőtestület összehívását a napirend közlésének módját, határozatképességét, határozathozatal módját az Önkormányzatok jogállását rögzítő, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések adják. A Képviselőtestületnek a közhasznú társaság tevékenységével, működésével, vagy annak bármilyen jogügyletével kapcsolatos határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A megkötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet. A közhasznú társaság figyelemmel az évi CLVI. törvényben foglaltakra rögzíti: A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja. Ennek módja:

11 - Egyrészről akként, hogy az alapító a közhasznú társasággal kapcsolatos döntéseit a jogszabályokban részletesen meghatározott módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra kifüggeszti (közzétételi kötelezettség) - Másrészről akként, hogy a kifüggesztését követően az Alapító a döntéseinek tartalmát az ügyvezetőnél helyezi el, aki arról kérelemre bárkinek, költségtérítés ellenében másolatot készít, illetve felvilágosítást ad. - Amennyiben bárki felvetése alapján a fenti szabályokkal nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé az Alapító döntésének legfontosabb adatait. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki által történő hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználását c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást d.) a cél szerinti juttatások kimutatását e.) a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 13./ A társaság ügyvezetője: Romanovits István Árpád született: május 11. Nyíregyháza anyja neve: Szedleczki Erzsébet 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u /3. Az ügyvezető megbízása től ig szól. Az Alapító a társaság ügyvezetőjét, ügyvezető igazgatói cím használatára jogosítja fel.

12 14./ Az ügyvezető feladatai: képviseli a társaságot, gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett, vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak, elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az Alapító elé terjeszti, elkészíti a társaság éves beszámolóját és jelentését, az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, az ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és más kötelező esetekben bejelentést tesznek a Cégbíróságnak, gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, vezeti a Határozatok könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, a törzstőke leszállításáról a Gt (1) bekezdés szerint bejelentést tesznek a Cégbíróság részére, gondoskodik a Cégközlönyben a kétszeri közzétételről. Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen Társasági Szerződés, a társaság belső szabályzatai, valamint a Taggyűlés határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal. A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel. Az ügyvezető kijelenti, hogy vele szemben a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak, valamint a Munkatörvénykönyvében meghatározott kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn. 15./ A cégjegyzés módja: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. 16./ Könyvvizsgáló: A társaság első könyvvizsgálója: Támcsuné Salamon Magdolna, 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. fsz. 3. Jelenlegi könyvvizsgálója: SM Garancia Kft 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5.fsz.3.Cg képviseletében: Támcsuné Salamon Magdolna. Jogviszony kezdete , jogviszony vége

13 17./ Felügyelő bizottság: A Társaságnál 6 tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása február 01-én kezdődik és június 30-ig tart. Tagjai: Markovics Tamás 4434 Nyírszőlős, Csősz u. 2 Nagy Mihály 4485 Nagyhalász, Mága sor 11/a. Váczi Krisztián 4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u. 47. Pachmann Gábor 4400 Nyíregyháza, Kőrösi Csoma S. u. 10. Vass Béláné 4431Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szivárvány u. 73. Ballai Antal 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Muskotály u. 57. Feladata, hatásköre: Mindazoknak a döntéseknek az előkészítése és véleményezése, amely az Alapító testületi döntését igényli. - Ellenőrzi a társaság ügyvezetését, melynek során a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltatja. - Köteles megvizsgálni a társaság Alapítója elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, mérleget, vagyonkimutatást. - Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az Alapító figyelmét, és a közhasznú társaság legfőbb szerve soron kívüli döntését kell kérnie. - A bizottság véleményezi a közhasznú szervezetet érintő döntések, határozatok tervezetét. - A Felügyelő Bizottság, mint a társaság ellenőrző szerve köteles megvizsgálni a társaság éves közhasznúsági beszámolóját és jelentését. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés módját, üléseinek gyakoriságát, döntéseinek az érdekeltekkel való közlését az ügyrendje, mint belső szabályzata tartalmazza.

14 18./ A társaság megszűnése: A közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles közhasznú célra elsődlegesen köztisztasági feladatokra fordítani. - Az Alapító a társaságot jogutód nélkül bármikor megszüntetheti. - Megszűnik továbbá: a.) ha más közhasznú társasággal egyesül, abba beolvad, közhasznú társaságokká szétválik. b.) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja. c.) a Bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti. d.) jogszabályi egyéb okok 19./ A társaság megszűnése esetén végelszámolásnak, tartós fizetésképtelenség esetén felszámolási eljárásnak van helye az erre vonatkozó szabályok szerint. 20./ Vegyes rendelkezések: A társaság alapítását a jelen alapító Okirat aláírásától számított 30 (harminc) napon belül - bejegyzés és közzététel végett - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz kell bejelenteni. A társaság cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. A Regionális, Kommunális Hulladékkezelő Közhasznú Társaság általános jogutódja. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006 IV. tv. (Gt) illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Nyíregyháza, június 25. Alapító megbízásából:.... Csabai Lászlóné polgármester.... Dr. Szemán Sándor jegyző Ellenjegyeztem: Nyíregyháza, június Dr. Szakál Ferenc ügyvéd

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben