DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság"

Átírás

1 A DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA az Alapító november 3-ai és november 29-ei határozatai, valamint a június 29-ei és a november 7-i határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és ügyvéd által hatályosított (a módosításokat vastag dlt bet és aláhúzás jelzi) Az Alapító a Fvárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg számon bejegyzett DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság augusztus 13-i kelt és augusztus 31-én és február 3-án módosított alapító okiratát az alapító és egyszemélyes tulajdonos november 3-ai és november 29-ei, a június 29-ei, valamint a november 7-i döntése szerint módosítva és egységes szerkezetbe foglalva a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései és a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. Törvény (Ksztv.) rendelkezései alapján az alábbiakban állapítja meg. 1. A társaság cégneve: DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság 2. A társaság székhelye: 1119 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 84/a 2.1. A társaság telephelye 1125 Budapest, Szarvas Gábor u Az Alapító: DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület Nyilvántartási száma: 3691 (Fvárosi Bíróság Pk.66100/1991) Székhelye: 1119 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 84/a 4. A társaság létrehozásának idtartama: 4.1.Az Alapító a társaságot határozatlan idre hozza létre. 4.2.A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjának hatályával jön érvényesen létre. A társaság a társasági szerzdés ellenjegyzésének napjától kezdden eltársaságként mködhet. 5. A társaság tevékenysége (közhasznúsági besorolás és KSH TEÁOR 2008 szerint): 5.1 Ftevékenység: -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (e tevékenységbl: Gyermekek napközbeni ellátása) - TEÁOR 2008 szerint: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása, az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. Egyéb tevékenységek: -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (e tevékenységbl Alapfokú oktatás, Oktatást kiegészít tevékenység) TEÁOR 2008 szerint: 8520 Alapfokú oktatás, az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. -egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - TEÁOR 2008 szerint: 8621 Általános járóbeteg ellátás, 8610 Fekvbeteg-ellátás, 8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás, 8810 Idsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás, az évi CLVI. törvény 2. -a c) pontjának 1. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. -szociális tevékenység, családsegítés, idskorúak gondozása, - TEÁOR 2008 szerint: 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 2. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. A társaság olyan tevékenységeket folytat, melyek az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 2., 4. alpontja szerint közhasznú tevékenység. 1

2 A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A társaság kiemelten közhasznú tevékenysége, közfeladat meghatározása A társaság a Budapest, XI. Kerület Önkormányzatával és a Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött szerzdések alapján kiemelten közhasznú tevékenységet lát el. Ezen kiemelten közhasznú tevékenysége során a társaság olyan közfeladatot lát el, amelyrl a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. -a alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 5.3 A társaság a fenti kiemelten közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatok ellátását vállalja: A Budapest, XI. Kerület Önkormányzatával kötött szerzdés alapján : nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés terén: Oktatási, nevelési (családsegítés) területen jelentkez önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségekben kiegészít szerepvállalás: tábor-, óvoda-, bölcsde program (férhelybvítés támogatása, szervezés támogatása, gyermekjátszótér felújítása, gondozása); továbbá óvoda és iskolaudvarok felújítása, gondozása, valamint új játékszerek telepítési költségeinek átvállalása; A bölcsdei kapacitás-ellátás bvítésében, a közfeladat ellátó rendszer fejlesztésében is további szerepvállalás. egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység terén: Önkormányzat egészségügyi ellátás terén jelentkez kötelezettségeinek ellátásában való kiegészít szerepvállalás - prevenciós feladatok ellátása terén (szr programok), járó-beteg ellátás terén (szervezés, szrési protokollrendszer kiépítése, eszközbvítés); Óvodai, bölcsdei és játszóházi férhelyek bvítésének elsegítése terén az alábbi közfeladatok ellátása a feladatok bármifajta kizárólagossága nélkül: A megüresed gondnoki lakások helyén két óvodai, egy bölcsdei és egy játszóházi csoport kialakításában való részvétel, anyagi hozzájárulás formájában. A megüresed orvosi rendel helyén két bölcsdei csoport kialakításában való részvétel, anyagi hozzájárulás formájában A Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött szerzdés alapján : nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés terén: Oktatási, nevelési (családsegítés) területen jelentkez önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségekben kiegészít szerepvállalás: tábor-, óvoda-, bölcsde program (férhelybvítés támogatása, szervezés támogatása, gyermekjátszótér felújítása, gondozása); A Társaság részt vesz az önkormányzati intézményellátás Perkátai MÁK intézményei fejlesztésében, fenntartásában (eszközpark fejlesztése, intézmény-karbantartás). egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység terén: Önkormányzat egészségügyi ellátás terén jelentkez kötelezettségeinek ellátásában való kiegészít szerepvállalás - prevenciós feladatok ellátása terén (szr programok), járó-beteg ellátás terén (fejlesztés, eszközbvítés támogatása); 6. A társasági vagyon mértéke: 6.1.A társaság törzstkéje az alapításkor ,-Ft azaz: Ötvenmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétbl áll. 2

3 A társaság törzstkéje a február 3-i ,-Ft azaz: Ötvenmillió forint pénzbeli tkeemelés alapján ,-Ft azaz: Egyszázmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétbl áll. 6.2.Az Alapító az alapításkori pénzbeli betét teljes összegét az alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az Alapító a a február 3-i tkemelés alapján a tkeemelés teljes összegét, ,-Ft azaz: Ötvenmillió forint pénzbeli betét teljes összegét a jelen egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles a társaság rendelkezésére bocsátani. 6.3.Az Alapítót egyéb vagyoni érték szolgáltatás nem terheli. 6.4.A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstkéjének megemelésével járó költségeket a társaság viseli. 7. Az Alapító hatásköre, jogköre: 7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a mérleg megállapítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstke felemelése és leszállítása, üzletrész felosztása és bevonása, az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezet tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, olyan szerzdés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke az ,-Ft (Ötmillió forint) értékhatárt meghaladja, ha az nem szerepel a társaság alapítója által jóváhagyott éves üzleti tervben, illetleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi szerzdés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik, a cégbejegyzést megelzen a társaság nevében kötött szerzdések jóváhagyása, az alapításért felels tagok, az ügyvezet ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezet ellen indított perekben a társaság képviseletérl, a társaság megsznésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint, más gazdasági társaság alapításáról, illetve mköd társaságba tagként való belépésérl történ döntés, az alapító okirat módosítása, mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal, olyan szerzdés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felels szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirl, a közhasznú szervezet éves üzleti tervének és éves beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelbizottság kijelölése, (hatályon kívül helyezésre került) közhasznúsági jelentés elfogadása, hitelfelvétel, (hatályon kívül helyezésre került) 7.2. Az alapítói jogokat a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület Elnöksége gyakorolja Az Alapító a döntéshozatalát megelzen köteles a Felügyelbizottság, valamint az Ügyvezet véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az Ügyvezet és a Felügyelbizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az Alapító részére közvetlenül megküldeni. Az írásos vélemények nyilvánosak Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító döntését kell kérnie az Ügyvezetnek Az Alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz. Az Alapító döntéseit a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. 8. A társaság ügyvezetése: 8.1. A társaság ügyvezetését július 5. napjától május 31. napjáig terjed határozott idtartamra Kicska Edit (születési név: Kratancsik Edit, anyja neve : Schlaghammer Anna, lakcíme: 1116 Budapest, Hegyeshalom u. 2.) ügyvezet látja el önállóan. Az ügyvezet irányítja a társaság munkaszervezetét Az ügyvezet az Alapító külön hozzájárulásával jogosult a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdasági társaságban társasági részesedést szerezni, továbbá a társasággal azonos tevékenységet is végz más gazdálkodó szervezetben vezet tisztséget ellátni Az ügyvezet jelen okirat mellékletében csatolt nyilatkozatában kijelenti, hogy a tisztség ellátásával kapcsolatban vele szemben a Gt-ben meghatározott kizáró ok nem áll fenn személyében. A közhasznú szervezet ügyvezetje külön nyilatkozatot csatol arról, hogy személyében a közhasznú szervezetekrl szóló törvény szerint kizáró ok nem áll fenn. 3

4 8.4. A társaság összeférhetetlenségi szabályai: A vezet tisztségviselk és azok közeli hozzátartozói (Ptk b. pont) nem lehetnek a Felügyelbizottság tagjai, illetve a társaság könyvvizsgálója A vezet szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akiknek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelsség alól mentesül, vagy bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül elnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelel cél szerinti juttatás A vezet tisztségviselkre vonatkozó közös szabályok: A közhasznú szervezet megszntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 9. A társaság cégjegyzése: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel, géppel írt, elnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az ügyvezet saját nevét önállóan írja alá hiteles cégaláírási mintának megfelelen. 10. A Felügyelbizottság: A társaság mködését három tagú Felügyelbizottság ellenrzi. A Felügyelbizottság tagjai külön íven szerkesztett elfogadó nyilatkozatot csatolnak az alapító okirathoz. Az Alapító a Felügyelbizottság tagjait határozatlan idtartamra választja meg. A Felügyelbizottság Alapító által kijelölt tagjai november 3. napjától : 1. Balázs Hedvig leánykori neve: Balázs Hedvig anyja neve: Kozma Hedvig lakcíme: 1105 Budapest, Harmat u. 15/B 2. Dr. Pettendy Zsuzsanna leánykori neve: Pettendy Zsuzsanna anyja neve: Gálik Ágnes lakcím: 1122 Budapest, Rókushegyi lépcs Nagyné Lakatos Mónika leánykori neve: Lakatos Mónika anyja neve: Kádas Beáta Ágnes lakcíme: 2234 Maglód, Széchenyi u A Felügyelbizottság testületként jár el. A Felügyelbizottság tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelbizottság határozatképes, ha az ülésén mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévk egyszer szótöbbségével hozza Az Alapító nem választhatja Felügyelbizottság tagjává munkaviszonyra irányuló tevékenységet, folytató munkatársat A társaság mködését érint kérdések Alapító általi tárgyalásánál a Felügyelbizottság tagjai jelen lehetnek és felszólalhatnak A Felügyelbizottság az Alapítóhoz fordulhat, ha a társaság érdeke azt megkívánja, és ezt az ügyvezetés elmulasztja A Felügyelbizottság a mködési szabályzatát tartalmazó Ügyrendjét köteles 6 hónapon belül az Alapító elé terjeszteni elfogadás céljából Nem lehet a Felügyelbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezet szerv elnöke vagy tagja, a nonprofit társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a nonprofit társaság cél szerinti juttatásból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a nonprofit társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapító Okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 4

5 10.8.A Felügyelbizottság ellenrzi a nonprofit társaság mködését és gazdálkodását. Ennek során a vezet tisztségviselktl jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelbizottság tagja a társaság vezet szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezet szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást hogy, a társaság mködése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet szerv döntését teszi szükségessé, a vezet tisztségviselk felelsségét megalapozó tény merült fel. 11. A Könyvvizsgáló: Az Alapító a társaság könyvvizsgálóját kijelöli. A társaság könyvvizsgálója az alapító okirat aláírásának napjától a évi mérleget elfogadó alapítói határozat meghozataláig, de legkésbb május 31. napjáig terjed idtartamra Mátrainé Szabó Mária könyvvizsgáló (anyja neve: Béres Margit,; lakcíme: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 2.; könyvvizsgálói eng. sz.: ) A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérl, és annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérl, mködésének eredményérl A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezettl felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzdéseit megvizsgálhatja A könyvvizsgáló nem lehet a társaság tagja, illetleg ezen tisztség összeférhetetlen a felügyelbizottsági tagsággal, nem lehet továbbá az Alapító Elnökségének tagja, vagy jelen pontban írt szervek tagjainak a közeli hozzátartozója (Ptk b.) pontja.). 12. Vegyes rendelkezések: A jelen okiratban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a társaság mködésére, illetve az általa végzett tevékenységek gyakorlására vonatkozó jogszabályok szerint köteles mködni A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a METROPOL c. országos terjesztés hírújság cím lapban, valamint az Alapító DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület honlapján is nyilvánosságra hozza A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, a személyi, jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az illetékekrl szóló évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény, továbbá az irányadó más jogszabályok szerinti mértékben és feltételek szerint A társaságot az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után, társasági adómentesség, vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érint kedvezmény, helyi adókötelezettséget érint kedvezmény, illetékkedvezmény, vámkedvezmény, egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmény, a közhasznú társaság által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybe vevjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség, a közhasznú társaság támogatóját a közhasznú társaság - alapító okiratban rögzített céljaira - adott támogatás után társasági adókötelezettséget érint kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintkedvezmény, tartós adományozás esetén a fenti pont szerinti támogatót a támogatás második évétl külön kedvezmény illeti meg. Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozás áll fenn a kedvezmények igénybevételére nem jogosult A közcélú adománygyjtés szabályai: A nonprofit társaság nevében vagy javára történ adománygyjtés nem járhat az adományozók, illetleg más személyek zaklatásával, a személyhez fzd jogok és az emberi méltóság sérelmével. A nonprofit társaság nevében vagy javára történ adománygyjtés csak a társaság írásbeli meghatalmazása alapján végezhet. A társaság részére juttatott nempénzbeli adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni A nyilvántartási szabályok: A nonprofit társaságnak a cél szerinti tevékenységébl, illetve vállalkozási tevékenységébl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 5

6 A nonprofit társaság bevételei: az alapítótól, az államháztartás alrendszereitl vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy mködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, a szervezet eszközeinek befektetésébl származó bevétel, egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, a vállalkozási tevékenységbl származó bevétel A nonprofit társaság költségei: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások ) A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségeket bevételarányosan kell megosztani A nonprofit társaság nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni A beszámolási szabályok: A közhasznú tevékenységrl a társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitl kapott támogatás mértékét, a nonprofit társaság vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámolót. A nonprofit társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló készítésének kötelezettsége, letétbe helyezése és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. A nonprofit társaság a közhasznú jogállásának megsznésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzdésébl ered kötelezettségeit idarányosan teljesíteni A társaság határozatainak nyilvántartási módja és az iratbetekintés rendje: A társaság határozatait és döntéseit a Határozatok könyvében kell nyilvántartani. A Határozatok könyvébe bevezetett határozatot a meghozatalában részt vett tag aláírásával hitelesíti A nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, idpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzk számarányát. A Határozatok könyvét az ügyvezet vezeti Az ügyvezet köteles gondoskodni a közhasznú szervezet mködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésrl, illetve azokról felvilágosítást adni Az iratokba való betekintési igényt írásban kell az ügyvezet részére megküldeni. Az ügyvezet köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérvel történt megállapodás szerinti határidben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által elírt határidben teljesíteni. Az ügyvezet köteles az iratbetekintésrl külön nyilvántartást vezetni, melybl megállapítható a kérelmez neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje A társaság döntéseinek közlési módja: Az ügyvezet a döntésérl az érintetteket a döntés meghozatalát követ öt napon belül írásban (postai úton, faxon, vagy -ben) értesíti Az ügyvezet a kiírások, felhívások, ösztöndíjak, pályázatok elbírálása során hozott határozatokról a nyilvánosságot az Alapító Honlapján és a METROPOL c. országos terjesztés hírújságon keresztül vagy egyéb nyilvánosságra hozatali módon tájékoztatja A társaság. mködésének, beszámolói közlésének nyilvánossága: A Társaság mködése nyilvános, ennek érdekében a közhasznú szervezet tevékenységével, illetve szolgáltatásainak igénybevételi módjával, beszámolói közlésével a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapító okiratban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. 6

7 Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a közhasznú szervezet vállalja, hogy a METROPOL c. országos terjesztés hírújság útján, valamint az Alapító honlapján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat. A közhasznú szervezet szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A Társaság minden év május 31. napjáig éves beszámoló keretében írásban köteles tájékoztatni az Alapítót a Társaság munkájáról és mködésérl. A Társaság a beszámolót az Alapító Honlapján nyilvánosságra hozza A társaság jogutód nélküli megsznése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére a törzsbetét teljesítéskori (alapítás vagy tkeemelés) értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület önsegélyez ágazata közérdek céljára kell fordítani A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ksztv. rendelkezései az irányadóak. A DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület Alapító Elnöksége 2/2009.(07.28.) és 3/2009.(07.28.),valamint 1/2009.(08.31.) számú határozatai alapján elfogadott Alapító Okiratot az Elnökség 3/2010.(11.3.) és 13/2010.(11.29.) számú, valamint 2/201. 1(V. 29.) és 9/2011. (11.7.) számú határozataival módosította. A fenti határozatok alapján Társaság módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alapító DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület képviseletében Pusztai Anna elnök és Ébli Györgyné elnökségi tag írták alá. Budapest, november 7. A fent egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte: dr. Major Erzsébet ügyvéd 2130 Göd, Budai Nagy Antal u. 7. 7

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben