DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság"

Átírás

1 A DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA az Alapító november 3-ai és november 29-ei határozatai, valamint a június 29-ei és a november 7-i határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és ügyvéd által hatályosított (a módosításokat vastag dlt bet és aláhúzás jelzi) Az Alapító a Fvárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg számon bejegyzett DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság augusztus 13-i kelt és augusztus 31-én és február 3-án módosított alapító okiratát az alapító és egyszemélyes tulajdonos november 3-ai és november 29-ei, a június 29-ei, valamint a november 7-i döntése szerint módosítva és egységes szerkezetbe foglalva a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései és a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. Törvény (Ksztv.) rendelkezései alapján az alábbiakban állapítja meg. 1. A társaság cégneve: DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság 2. A társaság székhelye: 1119 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 84/a 2.1. A társaság telephelye 1125 Budapest, Szarvas Gábor u Az Alapító: DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület Nyilvántartási száma: 3691 (Fvárosi Bíróság Pk.66100/1991) Székhelye: 1119 Budapest, XI. ker. Fehérvári út 84/a 4. A társaság létrehozásának idtartama: 4.1.Az Alapító a társaságot határozatlan idre hozza létre. 4.2.A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjának hatályával jön érvényesen létre. A társaság a társasági szerzdés ellenjegyzésének napjától kezdden eltársaságként mködhet. 5. A társaság tevékenysége (közhasznúsági besorolás és KSH TEÁOR 2008 szerint): 5.1 Ftevékenység: -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (e tevékenységbl: Gyermekek napközbeni ellátása) - TEÁOR 2008 szerint: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása, az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. Egyéb tevékenységek: -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (e tevékenységbl Alapfokú oktatás, Oktatást kiegészít tevékenység) TEÁOR 2008 szerint: 8520 Alapfokú oktatás, az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 4. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. -egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - TEÁOR 2008 szerint: 8621 Általános járóbeteg ellátás, 8610 Fekvbeteg-ellátás, 8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás, 8810 Idsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás, az évi CLVI. törvény 2. -a c) pontjának 1. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. -szociális tevékenység, családsegítés, idskorúak gondozása, - TEÁOR 2008 szerint: 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 2. alpontja szerinti közhasznú tevékenység. A társaság olyan tevékenységeket folytat, melyek az évi CLVI. törvény 26. -a c) pontjának 2., 4. alpontja szerint közhasznú tevékenység. 1

2 A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A társaság kiemelten közhasznú tevékenysége, közfeladat meghatározása A társaság a Budapest, XI. Kerület Önkormányzatával és a Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött szerzdések alapján kiemelten közhasznú tevékenységet lát el. Ezen kiemelten közhasznú tevékenysége során a társaság olyan közfeladatot lát el, amelyrl a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. -a alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 5.3 A társaság a fenti kiemelten közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatok ellátását vállalja: A Budapest, XI. Kerület Önkormányzatával kötött szerzdés alapján : nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés terén: Oktatási, nevelési (családsegítés) területen jelentkez önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségekben kiegészít szerepvállalás: tábor-, óvoda-, bölcsde program (férhelybvítés támogatása, szervezés támogatása, gyermekjátszótér felújítása, gondozása); továbbá óvoda és iskolaudvarok felújítása, gondozása, valamint új játékszerek telepítési költségeinek átvállalása; A bölcsdei kapacitás-ellátás bvítésében, a közfeladat ellátó rendszer fejlesztésében is további szerepvállalás. egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység terén: Önkormányzat egészségügyi ellátás terén jelentkez kötelezettségeinek ellátásában való kiegészít szerepvállalás - prevenciós feladatok ellátása terén (szr programok), járó-beteg ellátás terén (szervezés, szrési protokollrendszer kiépítése, eszközbvítés); Óvodai, bölcsdei és játszóházi férhelyek bvítésének elsegítése terén az alábbi közfeladatok ellátása a feladatok bármifajta kizárólagossága nélkül: A megüresed gondnoki lakások helyén két óvodai, egy bölcsdei és egy játszóházi csoport kialakításában való részvétel, anyagi hozzájárulás formájában. A megüresed orvosi rendel helyén két bölcsdei csoport kialakításában való részvétel, anyagi hozzájárulás formájában A Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött szerzdés alapján : nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés terén: Oktatási, nevelési (családsegítés) területen jelentkez önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségekben kiegészít szerepvállalás: tábor-, óvoda-, bölcsde program (férhelybvítés támogatása, szervezés támogatása, gyermekjátszótér felújítása, gondozása); A Társaság részt vesz az önkormányzati intézményellátás Perkátai MÁK intézményei fejlesztésében, fenntartásában (eszközpark fejlesztése, intézmény-karbantartás). egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység terén: Önkormányzat egészségügyi ellátás terén jelentkez kötelezettségeinek ellátásában való kiegészít szerepvállalás - prevenciós feladatok ellátása terén (szr programok), járó-beteg ellátás terén (fejlesztés, eszközbvítés támogatása); 6. A társasági vagyon mértéke: 6.1.A társaság törzstkéje az alapításkor ,-Ft azaz: Ötvenmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétbl áll. 2

3 A társaság törzstkéje a február 3-i ,-Ft azaz: Ötvenmillió forint pénzbeli tkeemelés alapján ,-Ft azaz: Egyszázmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétbl áll. 6.2.Az Alapító az alapításkori pénzbeli betét teljes összegét az alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az Alapító a a február 3-i tkemelés alapján a tkeemelés teljes összegét, ,-Ft azaz: Ötvenmillió forint pénzbeli betét teljes összegét a jelen egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles a társaság rendelkezésére bocsátani. 6.3.Az Alapítót egyéb vagyoni érték szolgáltatás nem terheli. 6.4.A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstkéjének megemelésével járó költségeket a társaság viseli. 7. Az Alapító hatásköre, jogköre: 7.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a mérleg megállapítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstke felemelése és leszállítása, üzletrész felosztása és bevonása, az ügyvezet megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezet tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, olyan szerzdés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke az ,-Ft (Ötmillió forint) értékhatárt meghaladja, ha az nem szerepel a társaság alapítója által jóváhagyott éves üzleti tervben, illetleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi szerzdés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik, a cégbejegyzést megelzen a társaság nevében kötött szerzdések jóváhagyása, az alapításért felels tagok, az ügyvezet ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezet ellen indított perekben a társaság képviseletérl, a társaság megsznésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint, más gazdasági társaság alapításáról, illetve mköd társaságba tagként való belépésérl történ döntés, az alapító okirat módosítása, mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal, olyan szerzdés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felels szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirl, a közhasznú szervezet éves üzleti tervének és éves beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelbizottság kijelölése, (hatályon kívül helyezésre került) közhasznúsági jelentés elfogadása, hitelfelvétel, (hatályon kívül helyezésre került) 7.2. Az alapítói jogokat a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület Elnöksége gyakorolja Az Alapító a döntéshozatalát megelzen köteles a Felügyelbizottság, valamint az Ügyvezet véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az Ügyvezet és a Felügyelbizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az Alapító részére közvetlenül megküldeni. Az írásos vélemények nyilvánosak Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító döntését kell kérnie az Ügyvezetnek Az Alapító a hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz. Az Alapító döntéseit a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. 8. A társaság ügyvezetése: 8.1. A társaság ügyvezetését július 5. napjától május 31. napjáig terjed határozott idtartamra Kicska Edit (születési név: Kratancsik Edit, anyja neve : Schlaghammer Anna, lakcíme: 1116 Budapest, Hegyeshalom u. 2.) ügyvezet látja el önállóan. Az ügyvezet irányítja a társaság munkaszervezetét Az ügyvezet az Alapító külön hozzájárulásával jogosult a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdasági társaságban társasági részesedést szerezni, továbbá a társasággal azonos tevékenységet is végz más gazdálkodó szervezetben vezet tisztséget ellátni Az ügyvezet jelen okirat mellékletében csatolt nyilatkozatában kijelenti, hogy a tisztség ellátásával kapcsolatban vele szemben a Gt-ben meghatározott kizáró ok nem áll fenn személyében. A közhasznú szervezet ügyvezetje külön nyilatkozatot csatol arról, hogy személyében a közhasznú szervezetekrl szóló törvény szerint kizáró ok nem áll fenn. 3

4 8.4. A társaság összeférhetetlenségi szabályai: A vezet tisztségviselk és azok közeli hozzátartozói (Ptk b. pont) nem lehetnek a Felügyelbizottság tagjai, illetve a társaság könyvvizsgálója A vezet szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akiknek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelsség alól mentesül, vagy bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül elnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelel cél szerinti juttatás A vezet tisztségviselkre vonatkozó közös szabályok: A közhasznú szervezet megszntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 9. A társaság cégjegyzése: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel, géppel írt, elnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az ügyvezet saját nevét önállóan írja alá hiteles cégaláírási mintának megfelelen. 10. A Felügyelbizottság: A társaság mködését három tagú Felügyelbizottság ellenrzi. A Felügyelbizottság tagjai külön íven szerkesztett elfogadó nyilatkozatot csatolnak az alapító okirathoz. Az Alapító a Felügyelbizottság tagjait határozatlan idtartamra választja meg. A Felügyelbizottság Alapító által kijelölt tagjai november 3. napjától : 1. Balázs Hedvig leánykori neve: Balázs Hedvig anyja neve: Kozma Hedvig lakcíme: 1105 Budapest, Harmat u. 15/B 2. Dr. Pettendy Zsuzsanna leánykori neve: Pettendy Zsuzsanna anyja neve: Gálik Ágnes lakcím: 1122 Budapest, Rókushegyi lépcs Nagyné Lakatos Mónika leánykori neve: Lakatos Mónika anyja neve: Kádas Beáta Ágnes lakcíme: 2234 Maglód, Széchenyi u A Felügyelbizottság testületként jár el. A Felügyelbizottság tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelbizottság határozatképes, ha az ülésén mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévk egyszer szótöbbségével hozza Az Alapító nem választhatja Felügyelbizottság tagjává munkaviszonyra irányuló tevékenységet, folytató munkatársat A társaság mködését érint kérdések Alapító általi tárgyalásánál a Felügyelbizottság tagjai jelen lehetnek és felszólalhatnak A Felügyelbizottság az Alapítóhoz fordulhat, ha a társaság érdeke azt megkívánja, és ezt az ügyvezetés elmulasztja A Felügyelbizottság a mködési szabályzatát tartalmazó Ügyrendjét köteles 6 hónapon belül az Alapító elé terjeszteni elfogadás céljából Nem lehet a Felügyelbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezet szerv elnöke vagy tagja, a nonprofit társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a nonprofit társaság cél szerinti juttatásból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a nonprofit társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapító Okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 4

5 10.8.A Felügyelbizottság ellenrzi a nonprofit társaság mködését és gazdálkodását. Ennek során a vezet tisztségviselktl jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelbizottság tagja a társaság vezet szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezet szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást hogy, a társaság mködése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet szerv döntését teszi szükségessé, a vezet tisztségviselk felelsségét megalapozó tény merült fel. 11. A Könyvvizsgáló: Az Alapító a társaság könyvvizsgálóját kijelöli. A társaság könyvvizsgálója az alapító okirat aláírásának napjától a évi mérleget elfogadó alapítói határozat meghozataláig, de legkésbb május 31. napjáig terjed idtartamra Mátrainé Szabó Mária könyvvizsgáló (anyja neve: Béres Margit,; lakcíme: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 2.; könyvvizsgálói eng. sz.: ) A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérl, és annak megállapításáról, hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérl, mködésének eredményérl A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinthet, az ügyvezettl felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzdéseit megvizsgálhatja A könyvvizsgáló nem lehet a társaság tagja, illetleg ezen tisztség összeférhetetlen a felügyelbizottsági tagsággal, nem lehet továbbá az Alapító Elnökségének tagja, vagy jelen pontban írt szervek tagjainak a közeli hozzátartozója (Ptk b.) pontja.). 12. Vegyes rendelkezések: A jelen okiratban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a társaság mködésére, illetve az általa végzett tevékenységek gyakorlására vonatkozó jogszabályok szerint köteles mködni A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a METROPOL c. országos terjesztés hírújság cím lapban, valamint az Alapító DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület honlapján is nyilvánosságra hozza A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, a személyi, jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, az illetékekrl szóló évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló évi C. törvény, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény, továbbá az irányadó más jogszabályok szerinti mértékben és feltételek szerint A társaságot az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után, társasági adómentesség, vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érint kedvezmény, helyi adókötelezettséget érint kedvezmény, illetékkedvezmény, vámkedvezmény, egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmény, a közhasznú társaság által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybe vevjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség, a közhasznú társaság támogatóját a közhasznú társaság - alapító okiratban rögzített céljaira - adott támogatás után társasági adókötelezettséget érint kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintkedvezmény, tartós adományozás esetén a fenti pont szerinti támogatót a támogatás második évétl külön kedvezmény illeti meg. Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozás áll fenn a kedvezmények igénybevételére nem jogosult A közcélú adománygyjtés szabályai: A nonprofit társaság nevében vagy javára történ adománygyjtés nem járhat az adományozók, illetleg más személyek zaklatásával, a személyhez fzd jogok és az emberi méltóság sérelmével. A nonprofit társaság nevében vagy javára történ adománygyjtés csak a társaság írásbeli meghatalmazása alapján végezhet. A társaság részére juttatott nempénzbeli adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni A nyilvántartási szabályok: A nonprofit társaságnak a cél szerinti tevékenységébl, illetve vállalkozási tevékenységébl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 5

6 A nonprofit társaság bevételei: az alapítótól, az államháztartás alrendszereitl vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy mködési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, a szervezet eszközeinek befektetésébl származó bevétel, egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, a vállalkozási tevékenységbl származó bevétel A nonprofit társaság költségei: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások ) A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségeket bevételarányosan kell megosztani A nonprofit társaság nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni A beszámolási szabályok: A közhasznú tevékenységrl a társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitl kapott támogatás mértékét, a nonprofit társaság vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámolót. A nonprofit társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló készítésének kötelezettsége, letétbe helyezése és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. A nonprofit társaság a közhasznú jogállásának megsznésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzdésébl ered kötelezettségeit idarányosan teljesíteni A társaság határozatainak nyilvántartási módja és az iratbetekintés rendje: A társaság határozatait és döntéseit a Határozatok könyvében kell nyilvántartani. A Határozatok könyvébe bevezetett határozatot a meghozatalában részt vett tag aláírásával hitelesíti A nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, idpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzk számarányát. A Határozatok könyvét az ügyvezet vezeti Az ügyvezet köteles gondoskodni a közhasznú szervezet mködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésrl, illetve azokról felvilágosítást adni Az iratokba való betekintési igényt írásban kell az ügyvezet részére megküldeni. Az ügyvezet köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérvel történt megállapodás szerinti határidben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által elírt határidben teljesíteni. Az ügyvezet köteles az iratbetekintésrl külön nyilvántartást vezetni, melybl megállapítható a kérelmez neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje A társaság döntéseinek közlési módja: Az ügyvezet a döntésérl az érintetteket a döntés meghozatalát követ öt napon belül írásban (postai úton, faxon, vagy -ben) értesíti Az ügyvezet a kiírások, felhívások, ösztöndíjak, pályázatok elbírálása során hozott határozatokról a nyilvánosságot az Alapító Honlapján és a METROPOL c. országos terjesztés hírújságon keresztül vagy egyéb nyilvánosságra hozatali módon tájékoztatja A társaság. mködésének, beszámolói közlésének nyilvánossága: A Társaság mködése nyilvános, ennek érdekében a közhasznú szervezet tevékenységével, illetve szolgáltatásainak igénybevételi módjával, beszámolói közlésével a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az alapító okiratban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. 6

7 Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a közhasznú szervezet vállalja, hogy a METROPOL c. országos terjesztés hírújság útján, valamint az Alapító honlapján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat. A közhasznú szervezet szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A Társaság minden év május 31. napjáig éves beszámoló keretében írásban köteles tájékoztatni az Alapítót a Társaság munkájáról és mködésérl. A Társaság a beszámolót az Alapító Honlapján nyilvánosságra hozza A társaság jogutód nélküli megsznése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére a törzsbetét teljesítéskori (alapítás vagy tkeemelés) értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület önsegélyez ágazata közérdek céljára kell fordítani A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ksztv. rendelkezései az irányadóak. A DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület Alapító Elnöksége 2/2009.(07.28.) és 3/2009.(07.28.),valamint 1/2009.(08.31.) számú határozatai alapján elfogadott Alapító Okiratot az Elnökség 3/2010.(11.3.) és 13/2010.(11.29.) számú, valamint 2/201. 1(V. 29.) és 9/2011. (11.7.) számú határozataival módosította. A fenti határozatok alapján Társaság módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alapító DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyez Egyesület képviseletében Pusztai Anna elnök és Ébli Györgyné elnökségi tag írták alá. Budapest, november 7. A fent egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte: dr. Major Erzsébet ügyvéd 2130 Göd, Budai Nagy Antal u. 7. 7

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekrl 1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekrl 1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrl 1 Az Országgylés a nem kormányzati és nem haszonelv szervezetek hazai hagyományainak megrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú mködésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17. EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT (Hatályos: 2015. október 08. napjától) Az

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY

MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY A L A P Í TÓ O K I R A T A 2005. október 2 Az elmúlt évek során a civilizáció által okozott visszafordíthatatlan globális természeti folyamatoknak, és a tájökológia

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - módosítással egységes szerkezetben - amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. június 6. napján kelt 76/2013. (VI. 6.) Kgy. határozata

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány

MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány 2 ALAPÍTÓ OKIRAT amellyel az 1. pontban meghatározott alapítók (továbbiakban: alapítók) a Ptk. 74/A. - 74/F. - ai alapján jogi személyiséggel rendelkező

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

A PÉCS TV Kommunikációs Korlátolt Felelsség Társaság. Alapító okirata. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A PÉCS TV Kommunikációs Korlátolt Felelsség Társaság. Alapító okirata. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A PÉCS TV Kommunikációs Korlátolt Felelsség Társaság Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A PÉCS TV Kommunikációs Korlátolt Felelsség Társaság Alapító Okirata A 2007. év 03.

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A L A P Í T Ó O K I R A T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P Í T Ó O K I R A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapítók abból a célból, hogy Oroszlány város távfűtött lakásaiban a távhő-fogyasztás mérhetővé váljék, továbbá a fogyasztással arányos teherviselés

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. november 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben