Frekvencia Egyesület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frekvencia Egyesület"

Átírás

1 Frekvencia Egyesület ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Frekvencia Egyesület (a továbbiakban Egyesület). 2. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező kiemelkedően közhasznú szervezet. 3. Az Egyesület működési területe: Az Észak-alföldi Régió közigazgatási területe. 4. Az Egyesület bélyegzői: 1. hosszú bélyegző az Egyesület nevével és székhelyének címével, adó- és számlaszámmal 2. hosszú bélyegző az Egyesület nevével és székhelyének címével. 5. Az Egyesület székhelye: 4028 Debrecen, Damjanich u /9. 6. Az Egyesület képviseletét az elnök önállóan látja el. Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti jogát írásban történő idő- és feladat-meghatározással az ügyvivőkre ruházhatja. A bankszámláról való utalványozás esetén az Ügyvivői Testület bármely két tagjának együttes aláírása szükséges. Az Egyesület célja, feladata és tevékenységi köre 2.. a. Az Egyesület céljai és tevékenységei: Az Egyesület célja a régió idősellátásában való szerepvállalás, az idősgondozó hálózat szolgáltatásainak bővítése, új, modellértékű szolgáltatási programok megvalósítása. Az Egyesület a gyermekek számára biztosított nappali ellátások bővítését és új típusú szolgáltatások bevezetését szintén célként tűzi ki maga elé, annak érdekében, hogy a jelenleginél több gyermek részesülhessen nappali ellátásban, illetve részt vehessen szabadidős, fejlesztő jellegű tevékenységekben. Célunk a régióban elérhető szolgáltatások számának és minőségének emelése. 1

2 Olyan új, integrált megközelítésen alapuló ellátás feltételeit kívánja az Egyesület megteremteni, amelyben gyermekek és időskorúak ellátására egyaránt lehetőség nyílik. Feladatunknak tekintjük a felsorolt ellátási típusokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében. A szervezet célja a hálózatépítés, hazai és nemzetközi, hasonló célokat kitűző szervezetekkel való tapasztalatcsere, az Egyesület az e tevékenysége során szerzett tapasztalatokat a szolgáltatások módszertanának kidolgozása során kívánja felhasználni. Az Egyesület célja, hogy működése során hozzájáruljon a régióban a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatottságának bővítéséhez, munkaerő-piaci esélyeik javításához. A működése során az Egyesület mindvégig célként tartja szem előtt a közösségfejlesztés szempontjait, a működési területén közösségfejlesztés jellegű tevékenységet kíván végezni, ezzel a társadalmi integrációt, a hátrányos helyzetűek beilleszkedését kívánja előmozdítani. A közösségfejlesztési tevékenység hatékonyabbá tétele céljából az Egyesület kulturális jellegű tevékenységet is kíván végezni, kulturális programok szervezésével, műemlékvédelem megvalósításával. Szervezetfejlesztés jellegű tevékenységgel kíván az Egyesület hozzájárulni más civil szervezetek eredményeinek javulásához, a civil szféra fejlődéséhez. Az Egyesület célja a fogyatékkal élő emberek integrációjának elősegítése, integrált jellegű szolgáltatások nyújtása, pozitív példamutatás alapján. b. Az Egyesület, mint kiemelten közhasznú szervezet az alapszabály 2.. a. pontjában megfogalmazott célok érdekében az CLVI. Törvény 26. c. pontja által felsorolt területek közül főként az 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18., 20. pontok szellemében tűzi ki maga elé céljait: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - műemlékvédelem - környezetvédelem 2

3 - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - emberi és állampolgári jogok védelme - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások c. Az Egyesület olyan közfeladatokat lát el, amelyek ellátásáról a következő felsorolt jogszabályok szerint valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia: - A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, különösen a 16. (1) pontja. - A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, különösen a 19. és a 26. (a-g) pontja. - A gazdasági miniszter 30/2000. (IX. 15.) GM rendelete a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról, különösen a és a A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, különösen a A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet, különösen a A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, különösen a A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet, különösen a , valamint a Az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény, különösen a 37. (3) a), d), e), f) pontok. 3

4 - A kulturális örökség védelméről szóló, évi LXXXIX. törvénnyel módosított évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, különösen a 28. b) pontja. d. Az Egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. e. Az Egyesület szolgáltatásait a tagokon kívül mások /szervezetek, magánszemélyek/ is igénybe vehetik. f. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozást azonban csak közhasznú céljai érdekében, azt nem veszélyeztetve végezheti. 1. Az Egyesület tagságát rendes tagok alkotják. Az Egyesület tagjai Az Egyesület rendes tagja az a nagykorú magánszemély, aki részt vett az alapító közgyűlésen, illetve aki belépési szándékát írásban kéri, akinek az Egyesületbe való felvételét az Egyesület közgyűlése megszavazza, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósításában rendszeresen részt vállal. A tagok jogai A rendes tagok jogai: a. részt vesznek az Egyesület munkájában, felszólalhatnak, az Egyesület Közgyűlésén gyakorolják szavazati jogaikat, b. megválaszthatók az Egyesület tisztségeire, c. bármely, az Egyesületre tartozó kérdést vagy javaslatot az Ügyvivő Testület, az Ellenőrző Bizottság vagy a Közgyűlés elé terjeszthetnek. 4

5 A tagok kötelességei 6.. A rendes tag köteles: 1. az alapszabályban foglaltakat megtartani, 2. rendszeres és folyamatos munkával részt venni az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában, 3. a koordináció és a hatékony működés érdekében az Ügyvivő Testület felé jelezni az Egyesület munkájára vonatkozó információkat, 4. jogaik gyakorlása során a jelen alapszabályban, valamint az Egyesület Közgyűlése és az Ügyvivői Testület határozataiban foglaltaknak megfelelően kötelesek eljárni. 7.. A tagsági viszony megszűnik: a. a tag kilépésével, b. a tag kizárásával, amennyiben 2 egymást követő éven keresztül nem fizet tagdíjat, a pontjának nem tesz eleget, illetve az Egyesületnek kárt okoz. c. ha a tagot jogerős bírósági ítélet a közügyek gyakorlásától eltiltja, d. a tag halálával A tag kilépési szándékát az Ügyvivő Testületnek írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony az értesítés kézhezvételével, vagy a megjelölt határidővel megszűnik. 2. A tag kizárásáról a Közgyűlés szavazata dönt. Az Egyesület szervezeti és működési rendje Az Egyesület szervei: a. a Közgyűlés, b. az Ügyvivői Testület, c. az Ellenőrző Bizottság 5

6 A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összesége alkot. 2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelen közgyűlés 30 perc múlva változatlan napirenddel összehívható, amelyen a határozatképesség a megjelent rendes tagok számától függetlenül fennáll. Az ismételt közgyűlés összehívásának lehetőségére a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. 3. Az Egyesület szervei a Közgyűlésnek felelősséggel tartoznak. 4. Ülésein az Egyesület minden tagja részt vehet Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 1. Megválasztja az Ügyvivői Testületet és az Ellenőrző Bizottságot. 2. Megvitatja és elfogadja az elnök jelentését az Egyesület beszámolási időszakában végzett tevékenységéről, költségvetéséről, gazdálkodásáról. 3. Elfogadja az Egyesület éves beszámolóját. Az éves beszámolót a Közgyűlés nyílt szavazással, szótöbbséggel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, és ha akkor is egyenlőség van, akkor az elnök szavazata dönt. 4. Elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését. 5. Módosítja az alapszabályt. 6. Dönt az Egyesület más egyesülettel történő egyesüléséről. 7. Kimondja az Egyesület feloszlását. 8. Dönt az egyesületi vagyon sorsáról. 9. Dönt az Egyesület tevékenységét lényegesen befolyásoló egyéb kérdésekről. 10. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 6

7 A Közgyűlést évenként minimum egyszer az elnök hívja össze. 2. A közgyűlés nyilvános. 3. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a. az Ügyvivői Testület úgy dönt, b. a tagság egyharmad része a cél megjelölésével kívánja, c. az Ellenőrző Bizottság határozata alapján, d. ha azt a bíróság elrendeli. 4. A meghívás írásbeli értesítéssel történik. Az írásbeli meghívót a közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően a javasolt napirendi pontok feltüntetésével legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni minden tagnak. Az Egyesület Közgyűlése nyilvános. 5. A Közgyűlés személyi kérdésekben titkosan dönt. Egyébként határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén mind a titkos, mind a nyílt szavazást meg kell ismételni, és ha akkor is egyenlőség van, akkor az elnök szavazata dönt. 6. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyv vezetője ír alá. A Közgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát és ha lehetséges - személyét. A Közgyűlésekről készült jegyzőkönyveket időrendi sorrendben lefűzve az Egyesület székhelyén kell tárolni. A jegyzőkönyvek megfelelő módon történő tárolásáról az Egyesület elnöke gondoskodik. 7. A közgyűlési határozatot az érintettekkel 8 naptári napon belül, igazolható módon, írásban közölni kell. A közlésről az Egyesület elnöke gondoskodik. 8. Az Egyesület éves beszámolója, illetve a működés során született határozatok, valamint a közgyűlések jegyzőkönyve és a hozzájuk kapcsolódó jelenléti ívek az Egyesület irattárában kerülnek elhelyezésre. 9. Az Egyesület létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 7

8 10. Az Egyesület irataiba az Egyesület tagjai korlátozás nélkül, más személyek, illetve szervezetek képviselői az Egyesület vezetőségének tájékoztatását követően tekinthetnek be. A betekintést az Egyesület Elnökénél kell kezdeményezni. Közzététel, nyilvánosság 1. Az Elnök a közgyűlés, vagy ügyvivői testület által hozott határozatok egy kiadmányát az érintett kívülálló szervezetek, vagy személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben, vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen átadással kézbesíti. 2. Az Egyesület gazdálkodásának lényeges adatait és a tevékenységére vonatkozó lényeges közgyűlési, ügyvivői testületi döntéseket nyilvánosságra hozza, oly módon, hogy azokat az Egyesület székhelyén hirdetmény formájában hirdetőtáblán függeszti ki. 3. A közgyűlési és ügyvivői testületi döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveknek, a közhasznúsági jelentésnek és az Egyesület egyéb nyilvános iratainak legalább egy-egy példányát az Egyesület székhelyén köteles tartani és lehetővé tenni, hogy azokba munkanapokon előre egyeztetett időpontban bárki betekinthessen. 4. Az Egyesület szolgáltatásai nyilvánosak, azokat az Egyesület általában az igénybevétel előtt legalább 8 nappal a székhelyén található hirdetőtáblán közzéteszi. Az Ügyvivői Testület Az Ügyvivői Testület a Közgyűlés által megválasztott elnökből és 2 ügyvivőből álló 3 tagú testület. 2. Az Ügyvivői Testület mandátuma 5 évre szól Az Ügyvivői Testület: 1. Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, biztosítja az alapszabályban és más egyesületi szabályzatokban foglaltak megtartását, 2. Előkészíti a Közgyűlést, a Közgyűlésnek beszámol tevékenységéről, 8

9 3. A jogszabályoknak és az egyesületi alapszabálynak megfelelően megalkotja az Egyesület működéséhez szükséges szabályzatokat, 4. Alkalmi és állandó munkacsoportokat hozhat létre, megállapítja feladataikat és ügyrendjüket. 5. Határozatot hoz gazdálkodási kérdésekben. 6. Dönt az Egyesület tevékenységével összefüggő minden más kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe Az Ügyvivői Testületet legalább félévenként az elnök hívja össze. 2. Az Ügyvivői Testületet két tagjának kívánságára rendkívüli ülést kell összehívni. 3. A meghívás ben küldött értesítéssel történik. Az elektronikus levél formájú meghívót az Ügyvivői Testületi ülés kitűzött időpontját megelőzően a javasolt napirendi pontok feltüntetésével legalább 1 naptári nappal meg kell küldeni minden tagnak. Az Ügyvivői Testület ülése nyilvános. 4. Az Ügyvivői Testület határozatképes, ha az elnök és a két ügyvivő is jelen van. 5. Határozatait szótöbbséggel hozza. 6. Az Ügyvivői testületi határozatot az érintettekkel 8 naptári napon belül, igazolható módon, írásban közölni kell. A közlésről az Egyesület elnöke gondoskodik. 7. Az Ügyvivői testületi ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyv vezetője ír alá. A Közgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számát és ha lehetséges - személyét. Az Ügyvivői testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket időrendi sorrendben lefűzve az Egyesület székhelyén kell tárolni. A jegyzőkönyvek megfelelő módon történő tárolásáról az Egyesület elnöke gondoskodik. Az Egyesület tisztségviselői Az Egyesület tisztségviselőjének csak az Egyesület rendes tagja jelölhető és választható. 2. Az Egyesület elnöke: 9

10 a. az alapszabálynak megfelelően irányítja az Egyesület tevékenységét, elnököl a Közgyűlésen és az Ügyvivői Testület ülésein. b. Az Egyesületet képviseli, annak nevében kapcsolatot épít, illetve kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi intézményekkel, magánszemélyekkel Az Egyesület elnöke megállapodásokat, szerződéseket köthet. c. Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. d. Dönt a Közgyűlési ülések időpontjáról. e. Rendelkezik az Egyesület működéséhez szükséges feltételek megvalósításáról. f. Dönt az Egyesület működéséhez szükséges kiadások kérdésében. g. Gondoskodik a közhasznúsági beszámoló elkészítéséről. 3. Az ügyvivők az elnök irányításával folyamatosan intézik és képviselik az Egyesület ügyeit. Előkészítik a Közgyűlést, az Ügyvivői Testület üléseit, gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról. A tisztségviselők visszahívása A tisztségviselők visszahívhatók, amennyiben: a. nem tesznek eleget az Alapszabály 6 2. pontjában, vagy a 14, illetve 16 pontjaiban foglalt kötelezettségeiknek, b. felróható okból anyagi vagy erkölcsi kárt okoznak az Egyesületnek. 2. A tisztségviselők visszahívását bármely egyesületi tag kezdeményezheti a Közgyűlés felé benyújtott írásos indoklással. 3. A Közgyűlés köteles kivizsgálni a visszahívás indokainak megalapozottságát, és döntést hozni az adott kérdésben. Az Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság az Egyesületnek a Közgyűlés által a tagság közül öt évre választott és a Közgyűlésnek felelős munkaszervezete, amelynek alapvető feladata az alapszabályban meghatározott célok, az egyesületi pénz- és vagyongazdálkodás jogszerű, folyamatos ellenőrzése. 10

11 2. Ennek során az Ügyvivői Testülettől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. 3. Az Ellenőrző Bizottság elnökből és egy tagból áll, akik megbízatásuk időtartama alatt más egyesületi tisztséget nem tölthetnek be. 4. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a. Az Ügyvivői Testület elnöke vagy tagja b. Az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik c. Az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást d. Az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója 5. A Közgyűlés elé terjesztett fontosabb pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket az Ellenőrző Bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni. 6. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet. 7. Az Ellenőrző Bizottság képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Ügyvivői Testület ülésein. 8. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és hagyja jóvá. 9. Az Ellenőrző Bizottság elnöke évente egyszer beszámol a Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek. 10. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a. az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelyek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé. b. A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 11

12 11. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 12. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az Ellenőrző Bizottság ülését legalább évenként az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze. 13. A Bizottság elnöke a tagot a bizottsági ülésről ben értesíti. Az elektronikus levél formájú meghívót az Ellenőrző bizottsági ülés kitűzött időpontját megelőzően a javasolt napirendi pontok feltüntetésével legalább 1 naptári nappal meg kell küldeni az Ellenőrző bizottsági tagnak. 14. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha az elnök és a tag is jelen van. 15. Határozatait egyhangúlag hozza. 16. Az Ellenőrző bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet az Ellenőrző Bizottság tagja és az Ellenőrző Bizottság elnöke ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát. Az Ellenőrző bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket időrendi sorrendben lefűzve az Egyesület székhelyén kell tárolni. A jegyzőkönyvek megfelelő módon történő tárolásáról az Egyesület elnöke gondoskodik. A vezetők, illetve tisztségviselők összeférhetetlenségének szabályozása Az Egyesület Elnöke, illetve az Egyesület Ügyvivői Testületének tagja nem lehet az: a. aki az Ellenőrző Bizottság elnöke, illetve az Ellenőrző Bizottság tagja, b. az Egyesület elnöke, Ügyvivői Testület tagjai nem lehetnek közeli hozzátartozói viszonyban az Ellenőrző Bizottság elnökével és tagjaival. 2. Az Egyesület elnöke és Ügyvivői Testület tagjai, illetve az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai más közhasznú és non-profit szervezetekben is betölthet vezető pozíciókat, amennyiben azt a Közgyűlés jóváhagyja. 12

13 3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4. Az Ellenőrző Bizottság, az Egyesület elnöke, és az Ügyvivői Testület összeférhetetlenségének további területeire vonatkozóan az évi CLVI. Törvény 8..-át tekintjük irányadónak. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület bevételei: a. tagdíjak b. a rendes tagok anyagi támogatása, c. adományok, támogatások, d. az esetleges vállalkozásból származó bevételek, e. egyéb bevételek, amelyek a 2. -ban meghatározott feladatok ellátását biztosítják (programszervezés, pályázatok, rendezvények, tanácsadás stb.) 2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 3. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, az Egyesület tartozásaiért és kötelezettségvállalásaiért az egyesületi vagyonnal felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért. 4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincs. 5. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az Egyesület, mint kiemelkedően közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. 6. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 13

14 8. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 9. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. Törvény ai az irányadók. 10. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytatja. 11. Az Egyesület működése felett a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik: a. feloszlással, b. más egyesülettel történő egyesüléssel, ha ezt a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, c. feloszlatással, d. megszűnésének megállapításával. 2. Az Egyesület vagyonát az Egyesület megszűnése esetén elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon a tagok között kerül felosztásra az utolsó Közgyűlés által meghatározott arányban. Záradék Az Egyesület módosított alapszabályát az eredetivel egységes szerkezetben december 7-én tartott Közgyűlésen az Egyesület tagjai elfogadták. Debrecen, december elnök.. jegyzőkönyvvezető 14

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT Akkreditációs szám: 0543 Nyilvántartási szám: 09-0031-04 Projekt: Alapszabály 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T "Községi Szociális Otthont Létesítő" Alapítvány Adószáma:19221506-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. / 1/ bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 747/A-74/F -aiban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997.évi CLVI.törvény

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel ZALÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ZALÁÉRT EGYESÜLET 2. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Association for Zala Country 3. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben