A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG"

Átírás

1 1. BEVEZETÉS A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az MVSZ elnöksége elfogadta a 63/2013 (06.14.) sz. határozatával, hatályos napjától) 1.1. A Magyar Vitorlás Szövetség (a továbbiakban: MVSZ vagy szövetség) hatályos alapszabálya értelmében az MVSZ Magyarországon működő, a vitorlázás sportágban sporttevékenységet folytató személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a vitorlázás sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló, kiemelkedően közhasznú szervezet Az MVSZ országos sportági szakszövetség, amely a vitorlázás sportágában kizárólagos jelleggel a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és jogszabályban megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. 2. AZ MVSZ HIVATALOS ADATAI Megnevezése: Magyar Vitorlás Szövetség Hungarian Yachting Association Ungarischer Segelverband Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon/telefax száma: / címe: Honlap címe: Adószáma: Bankszámlaszáma: Bélyegzői: Kör alakú bélyegző, középen az MVSZ jelvényével és az alapítás évével (1929), szélén körben az alábbi felirattal: MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG HUNGARIAN YACHTING ASSOCIATION 2.1. Az MVSZ legfőbb szerve a Közgyűlés, szervezeti egységei továbbá az Elnökség, a Főtitkár (titkárság), Felügyelő Bizottság, Fegyelmi és Etikai Bizottság, a szakbizottságok, területi szövetségek és az osztályszövetségek Az MVSZ céljait, feladatait, tagságát, a tagok jogait és kötelezettségeit, a szövetség szervezetét, tisztségviselőit, gazdálkodását a közgyűlés által jóváhagyott alapszabály határozza meg. 3. AZ MVSZ SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI KÉPVISELETE 3.1. A szövetség írásbeli képviselete (aláírási jog): Szerződések és egyéb, hivatalos aláírást igénylő, a szövetség oldalán jogokat, ill. kötelezettségeket keletkeztető megállapodások megkötése, módosítása, ill. megszűntetése esetén kizárólag az elnök, az elnökségi tagok és a főtitkár írhatnak alá. Az elnök önállóan, a főtitkár elnöki meghatalmazással önállóan, ill. a főtitkár és egy elnökségi tag ketten együttesen írnak alá A szövetség szóbeli képviselete: A szövetség szóbeli képviseletére az elnök, bármely elnökségi tag és a főtitkár jogosult. A főtitkár a szóbeli képviseleti jogkörét eseti jelleggel a titkárság bármely dolgozójára átruházhatja. A szövetség szóbeli képviseletére jogosult tisztségviselők ezen tevékenységük gyakorlása során kötelesek figyelembe venni a szövetség Alapszabályában meghatározott célkitűzések és az elnökség határozatait és terveit, valamint ezen tevékenységük gyakorlásának jelentősebb eseményeiről kötelesek tájékoztatni a soron következő elnökségi ülést Utalványozási jog: Az utalványozási jogot az elnök és a főtitkár, az elnök és egy titkársági dolgozó vagy a főtitkár és egy titkársági dolgozó ketten együttesen gyakorolják. A főtitkár és egy titkársági dolgozó egy adott ügyet 1/11

2 érintő, összességében Ft nettó összeget, azaz ötmillió Forint nettó összeget meghaladó utalványozása esetén a főtitkár köteles előzetesen megkérni az elnök szóbeli hozzájárulását. A főtitkár az ilyen utalványozásról és az alapul fekvő jogügyletről köteles tájékoztatni a soron következő elnökségi ülést. 4. AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE, ÜGYRENDJE ÉS FELADATAI 4.1. Az MVSZ tevékenységét két közgyűlés között az Elnökség irányítja és felügyeli Az Elnökség tagjai: az elnök, a társelnökök és az elnökségi tagok Az elnökség a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, ill. a Felügyelő Bizottság hatáskörébe, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság, ill. az osztályszövetségek első fokú hatáskörébe tartozó ügyek kivételével a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult A szövetség működéséhez szükséges valamennyi szabályzat megállapítása és hatályba léptetése az Alapszabály kivételével az elnökség hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és arról saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági jelentést a szövetség a tárgyévet követő június 30-ig saját honlapján teszi közzé Az elnökség köteles az éves pénzügyi beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelynek tartalmaznia kell a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f) a szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét, és g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és arról saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági jelentést a szövetség a tárgyévet követő június 30-ig saját honlapján teszi közzé Az elnökség feladata különösen: a) az MVSZ törvényes működésének megszervezése és felügyelete, b) szervezeti és működési szabályzat kidolgozása és elfogadása c) az alapszabályban rögzített egyéb szabályzatok kidolgozása és elfogadása d) az MVSZ stratégiájának és fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és a forrásainak biztosítása e) az MVSZ érdekeinek képviselete az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzetközi Vitorlás Szövetség, az Európai Vitorlás Szövetség, valamint minden további, a sportról szóló törvény és egyéb jogszabályok által meghatározott szervezet, továbbá a sportközalapítványok, a sportszövetségek és az egyéb társadalmi szervezetek felé f) a MVSZ sportlétesítményekkel és sporteszközökkel, ill. azok használatával kapcsolatos feladatainak megszervezése g) a MVSZ szakmai szolgáltatásainak (oktatás, sportszakember képzés, rendezvényszervezés) megszervezése h) minden egyéb feladat, amelyet az alapszabály a szövetség alapvető feladatai között megnevez Az Elnök önállóan vagy az Elnökség elnökségi határozattal jogosult meghatározott ügyek tekintetében eseti bizottságot felállítani. Az eseti bizottság felállításakor az Elnök vagy az Elnökség meghatározza a bizottság összetételét, tagjainak számát, a bizottság feladatát és a feladat elvégzésének határidejét. Az eseti bizottság az elvégzett munkájáról az Elnöknek, illetve az Elnökségnek döntés előkészítő javaslatot, illetve jelentést készít. 2/11

3 5. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 5.1. Az elnökség létszáma legalább 11 (tizenegy), legfeljebb 15 (tizenöt) fő. A közgyűlés elnökké, társelnökké, elnökségi taggá, illetve a Felügyelő bizottság elnökévé és tagjává olyan személyt is megválaszthat, aki nem a tag (sportegyesület vagy sportvállalkozás) képviselője. Az elnökség tagjai tisztségüket díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el Az elnökségnek csak olyan nagykorú természetes személy lehet a tagja, aki a) tagja a szövetség valamely tagszervezetének (kivéve a társelnököket), b) nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és c) magyar állampolgár, vagy d) olyan nem magyar állampolgár, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon A társelnöki tisztséget betöltő személy nem köteles a szövetség tagjával tagsági jogviszonyban állni. 6. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 6.1. Az elnökség tagjai: a) az elnök b) a társelnökök (legfeljebb négy fő) c) az elnökségi tagok (tíz fő) Az elnökségi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az elnökség tagjai tisztségükben korlátozás nélkül újraválaszthatók Az elnökségi tagság megszűnik: a) a megbízatás lejártával, b) lemondással, ill. visszahívással (Alapszabály: ), c) elhalálozással, ill. d) ha az elnökségi tagnak a szövetség tagjával fennálló tagsági jogviszonya (kivéve a társelnököket) megszűnik vagy az ilyen tag szűnik meg a szövetség tagjának lenni, és az érintett elnökségi tag 30 (harminc) napon belül nem létesít tagsági jogviszonyt a szövetség más tagjával Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a szövetség elnökségének tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 7. AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE 7.1. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét Az elnökség a társelnökök és az elnökség többi tagja közül ügyvezető elnököt választhat. Az ügyvezető elnök megválasztásához az elnökség összes tagjának szótöbbségével meghozott határozat szükséges. 3/11

4 7.3. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülésre meghívott személyek tanácskozási joggal rendelkeznek Az elnökségi ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, ill. tagjait, valamint az adott napirendi pontnál érintett szakbizottság képviselőjét. 8. AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK ÖSSZEHÍVÁSA, HATÁROZATKÉPESSÉGE, JEGYZŐKÖNYV, HATÁROZATOK TÁRA 8.1. Az elnökségi ülések összehívása, határozatképessége, jegyzőkönyvezése, ill. a hozott határozatok nyilvántartása az alapszabályban rögzített rendben történik. Az elnökségi üléseket legalább kéthavonként össze kell hívni. Az elnökségi ülések összehívására az elnök ill. az elnök akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag jogosult, aki ezen feladatának a főtitkár közreműködésével tesz eleget Az elnökségi ülések időpontját legkésőbb a soron következő ülést közvetlenül megelőző elnökségi ülésen kell meghatározni. Az időpontról az elnökség távollévő tagjait, valamint a kötelezően meghívandó személyek közül távollévő személyeket haladéktalanul elektronikus úton kell informálni. Amennyiben az időpontot az elnökségi ülés végén nem lehet kitűzni vagy időpont módosításra van szükség, úgy az elnökségi ülés időpontját az elnökség tagjaival, ill. a meghívottakkal legalább 15 (nappal) az ülés előtt kell közölni. Az elnökségi ülés időpontját az időpont kitűzését, ill. esetleges módosítását követően a szövetség honlapján kell haladéktalanul közzétenni Az elnökségi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket, ill. határozati javaslatokat a főtitkár az elnökkel egyeztetve állítja össze, ill. küldi meg a résztvevőknek. Az elnökségi ülés helyéről és a megtárgyalandó napirendről az elnökség tagjait, ill. a meghívottakat az előterjesztések megküldésével legalább 7 (hét) nappal az ülés időpontját megelőzően elektronikusan kell értesíteni. Az elnökségi ülések hatékony munkájának elősegítése érdekében elnökségi határozatot igénylő napirendi pont csak abban az esetben terjeszthető elő, ha ahhoz a meghívóval együtt megfelelő írásos előterjesztés és határozati javaslat lett csatolva. Kivételesen indokolt esetekben a napirendhez tartozó írásos előterjesztések ezt követően is megküldhetők vagy közvetlenül az elnökségi ülések kezdete előtt is szétoszthatók, ill. az elnökségi ülésen szóbeli előterjesztések is tárgyalhatók. Az elnökségi tagok és a főtitkár ugyanakkor kötelesek ügyelni arra, hogy szóbeli előterjesztések lehetőleg csak kisebb jelentőségű ügyekben, az egyebek napirendi pont alatt kerüljenek tárgyalásra A napirendi pontok közé fel kell venni minden olyan kérdést, melynek megvitatását a szövetség, ill. az elnökség bármely tagja, a felügyelő bizottság, a fegyelmi és etikai bizottság, ill. a szakbizottságok elnökei az alapszabályban rögzített határidőben kezdeményeznek. A tagság részéről felmerült kérdések csak az illetékes szakbizottság vezetőjének, ill. a titkárság véleményével ellátva vehetők fel a napirendre. Az osztályszövetségek képviselői az adott hajóosztályt érintő kérdésekben javaslatokat terjeszthetnek az elnökség elé (javaslattételi jogkör). A javaslatokat az elnökség köteles az elnökségi ülés napirendjére tűzni. Az osztályszövetségi javaslatok megtárgyalásakor az osztályszövetség képviselőjét az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok (ide nem értve a társelnököket) 1/3-a (egyharmada) az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza Amennyiben az elnökségi ülés nem az előzőekben ismertetett módon kerül összehívásra, az elnökségi ülés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi elnökségi tag (ide nem értve a társelnököket) jelen van és azok az ülés megtartásával és annak napirendi pontjaival egyetértenek Kivételes esetekben az elnökség elnökségi ülés összehívása nélkül is hozhat határozatot. Ez esetben az előterjesztő a határozati javaslatot és annak indokolását a főtitkár közreműködésével elektronikusan juttatja el az elnökség minden tagjához, ill. az elnökségi ülésekre kötelezően meghívandó személyekhez. Az elnökség tagjai legkésőbb 8 (nyolc) napon belül nyilatkozhatnak a határozati javaslat elfogadásáról, elutasításáról, tartózkodásról vagy a határozati javaslat soron következő elnökségi ülésen való megtárgyalásáról (szintén tartózkodás) Az elnökség az elnökségi tagok (ide nem értve a társelnököket) többségének (legalább 6 fő) jelenléte esetén határozatképes. Ha az elnökségi ülés az eredeti időpontjától számított 30 (harminc) percen belül nem válik határozatképessé, új ülést kell összehívni. 4/11

5 8.9. A társelnökök részvétele az elnökség ülésein nem kötelező, távollétük az elnökségi ülés határozatképességét nem befolyásolja. A társelnöki kar tagjai, amennyiben az elnökség ülésein részt vesznek, tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek Az elnökség határozatait - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazatával hozza meg. A szavazások nyíltak Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni. Ha újból szavazategyenlőség keletkezik, a levezető elnök szavazata dönt Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni Az elnökség által hozott határozatokat, valamint a szövetség egyéb testületeinek határozatait a főtitkár a Határozatok Tárában gyűjti össze A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a határozatok tartalmának, hatálybalépésének és megszületésük időpontjának, ill. a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók számarányának Az elnökségi határozatokat a főtitkár a szövetség honlapján teszi közzé Az elnökségi ülésekről felvett jegyzőkönyvekbe, a Határozatok Tárába, ill. a szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett egyéb iratokba a szövetség székhelyén előre egyeztetett időpontban, az irat megnevezésével és az iratbetekintés céljának írásos indokolásával bármelyik tag képviselője, ill. a taggal tagsági jogviszonyban álló személy betekinthet. Kivételt képeznek ez alól az olyan iratok, amelyek a szövetséget kifejezetten titoktartásra kötelezik. Az iratbetekintés nem akadályozhatja a szövetség titkárságának megfelelő működését. 9. AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS LEVEZETÉSE 9.1. Az elnökségi üléseket az elnök, távollétében az ügyvezető elnök, annak távollétében az elnök által felkért elnökségi tag vezeti le Az elnökségi ülés menete: a) az elnökségi ülés megnyitása b) a határozatképesség ellenőrzése és megállapítása, c) a legutóbbi elnökségi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása d) a napirend elfogadása e) a főtitkár tájékoztatása a két elnökségi ülés közötti időszakról és az elnökségi határozatok végrehajtásáról, valamint a szövetség aktuális pénzügyi/gazdasági helyzetéről f) a napirendi pontok megtárgyalása az előterjesztő kiegészítő észrevételeinek és a hozzászólásoknak a meghallgatásával g) határozathozatal h) egyéb tájékoztatások meghallgatása i) a soron következő elnökségi ülés időpontjának kitűzése Jegyzőkönyv Az elnökségi ülésekről az ott elhangzottakat tartalmilag visszaadó jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv elkészítésének határideje az elnökségi ülést követő 1 hét. A jegyzőkönyv hitelesítője a főtitkár. A hitelesített jegyzőkönyvet és határozatokat az elnökség részére, valamint a jogi bizottság elnöke részére az ülést követ 8 napon belül, elektronikus úton kell megküldeni. A jegyzőkönyvet a soron következő elnökségi ülés egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. 10. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A bizottság szervezetére és hatáskörére az alapszabály rendelkezései irányadók. 5/11

6 11. FEGYELMI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG A bizottság szervezetére és hatáskörére az alapszabály rendelkezései irányadók. 12. A TITKÁRSÁG ÜGYRENDJE ÉS FELADATAI A szövetség napi, operatív munkáját az elnökségi ülések közötti időszakban, az elnökség határozatai, utasításai, ill. útmutatásai alapján és az elnök felügyelete mellett a titkárság végzi. A szövetség titkárságának vezetője a főtitkár, tagjai az irodavezető, továbbá a szövetséggel megbízási vagy munkaviszonyban álló további munkatársak (előnyösen: sportigazgató, technikai vezető, kommunikációs vezető, szövetségi kapitány) A főtitkár feladatai a) közreműködik, szervezi és felügyeli az elnökségi feladatok ellátását, irányítja a szövetség napi operatív tevékenységét, biztosítja a szövetség folyamatos működését b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a titkárság dolgozói felett - gondoskodik az elnökség határozatainak végrehajtásáról c) előkészíti és szervezi a közgyűléseket és az elnökségi üléseket d) ellátja a szabályzatokból adódó képviseleti, aláírási, utalványozási és ellenőrzési kötelezettségeket e) előkészíti és jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti az MVSZ működésével kapcsolatos éves terveket (pl. költségvetés, versenynaptár, válogatott keretek felkészülési és verseny-programja) f) az elnökség által meghatározott szempontoknak megfelelően gondoskodik az éves költségvetés időarányos felhasználásáról g) szervezi és felügyeli a szövetség szerződéses kötelezettségeiből adódó feladatokat h) szervezi és felügyeli a szövetségi rendezvényeket i) rendszeres tájékoztatást ad az elnökségnek saját és a titkárság tevékenységéről, a szövetség működéséről és pénzügyi helyzetéről j) rendszeres kapcsolatot tart a vitorlázás sportágat érintő szervezetek (pl. Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség), valamint a sportközalapítványok, sportszövetségek és társadalmi szervezetek illetékeseivel k) rendszeres kapcsolatot tart a felügyelő bizottság, a szakbizottságok, a szakági és területi szövetségek és az osztályszövetségek képviselőivel l) gondoskodik a szövetség vagyonának megóvásáról m) gondoskodik a szövetség működéséhez elengedhetetlenül szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről, ennek hiánya esetén az elnökség haladéktalan tájékoztatásáról Az irodavezető feladatai a) az MVSZ adminisztratív ügyviteli tevékenységének ellátása és a titkársági irodában ügyfélszolgálati feladatok ellátása b) ügyviteli feladatok különösen: levelezés, postázás, iktatás, iratkezelés, számlázás, házi-pénztár kezelés, tagdíjbeszedés, tagnyilvántartás, versenyengedélyek és reklámengedélyek nyilvántartása, igazolások, átigazolások, tagnyilvántartás c) az MVSZ közgyűlések adminisztratív jellegű szervezése, lebonyolítása d) az elnökségi ülések jegyzőkönyvének elkészítése e) az MVSZ közgyűlések és elnökségi ülések határozatainak irattárazása és nyilvánosságra hozatala, a Határozatok Tárának gondozása A sportigazgató feladatai A Magyar Vitorlás Szövetség szükség szerint sportigazgatót alkalmaz. A sportigazgató feladatai az alábbiak: a) szervezi és felügyeli a szövetségi sportszakmai rendezvényeket (versenyek, edzőtáborok, továbbképzések) 6/11

7 b) szervezi és segíti a versenyekhez kapcsolódó rendezői és versenybírói feladatokat (versenykiírások felügyelete, együttműködés a Versenybíró és a Versenyrendező Bizottságokkal) c) figyelemmel kíséri az érdekeltségi körbe tartozó pályázatokat, támogatási lehetőségeket d) kapcsolatot tart a Balatonfüredi Edzőtábor és Vitorlástelep vezetőivel és egyeztet a telep éves vitorlássport használati lehetőségeiről és felügyeli a telephasználati szerződés betartását e) rendszeres kapcsolatot tart a területi szövetségekkel, osztályszövetségekkel, osztályedzők-kel és segíti szakmai munkájukat f) elkészíti és utalványozásra előterjeszti a szövetség versenysport támogatási rendszerének elszámolásait Technikai vezető A Magyar Vitorlás Szövetség szükség szerint technikai vezetőt alkalmaz. A technikai vezető feladatai az alábbiak: a) az MVSZ eszközeinek (hajók, motorosok, járművek, utánfutók, irodai és számítástechnikai eszközök, stb.) nyilvántartása, karbantartása, működőképességének biztosítása, állagmegóvása b) az MVSZ éves versenyszabályzatának és versenynaptárának összeállítása, az Elnökség felé történő előterjesztése és a végrehajtás felügyelete c) az MVSZ által rendezett versenyek szervezése és lebonyolítása a versenyszervező és rendező bizottsággal együttműködve d) a versenyeredmények naprakész nyilvántartása és archiválása e) a minősítések és ranglista eredmények kiszámításának felügyelete, nyilvántartása és közzététele Kommunikációs vezető A Magyar Vitorlás Szövetség szükség szerint kommunikációs vezetőt alkalmaz. A kommunikációs vezető feladatai az alábbiak: a) az MVSZ tájékoztatási, kommunikációs tevékenységének koordinálása, belső és külső kommunikációs megtervezése és megszervezése b) a médiával történő állandó és intenzív kapcsolattartás, a folyamatos és kiegyenlített kommunikáció megteremtése érdekében c) a magyar vitorlás sport népszerűsítése, a sportág hazai és nemzetközi eseményeinek, versenyeinek, híreinek, az MVSZ fontosabb eseményeinek a lehető legszélesebb körben történő megjelenítése d) sajtótájékoztatók megszervezése e) az MVSZ honlapjának folyamatos tartalmi frissítése f) az MVSZ képviselőinek, versenyek szervezőinek, rendezőinek és versenyzőknek felkészítése a sajtótájékoztatókra, nyilvános szereplésekre Egyéb alkalmazott munkatárs Az MVSZ szükség esetén az elnökség határozata alapján további személyeket foglalkoztathat. Ilyen feladatok lehetnek különösen a VIHAR rendszer karbantartása és üzemeltetése, az MVSZ honlapjának karbantartása, egyes szövetségi versenyek szervezésében és bonyolításában való részvétel Szövetségi kapitány Az MVSZ szükség esetén szövetségi kapitányt bízhat meg. A szövetségi kapitány feladatait az MVSZ mindenkor hatályos olimpiai és utánpótlás koncepciója határozza meg Szövetségi edzők Az MVSZ szükség esetén szövetségi edzőket bízhat meg (pl. kondicionáló edző, osztályedző, stb.). Feladataikat az MVSZ mindenkor hatályos olimpiai és utánpótlás koncepciója határozza meg. 7/11

8 13. A SZAKBIZOTTSÁGOK ÜGYRENDJE ÉS FELADATAI A szakbizottságok az MVSZ elnökségének tanácsadó, döntés előkészítő testületei. A szak-bizottság létrehozza saját szervezeti és működési szabályzatát, amelyet a szövetség elnöksége hagy jóvá A szakbizottságok rendszeres kapcsolatban állnak a szövetség főtitkárával, éves munkatervet készítenek, melynek alapján javaslatokat dolgoznak ki. Javaslataikat a főtitkár útján terjesztik az elnökség elé. A javaslatok elnökségi ülésen történő megtárgyalására a szakbizottságok vezetői meghívást kapnak A szakbizottságok szervezetére egyébként az alapszabály rendelkezései irányadók. 14. A SZAKBIZOTTSÁGOK FELADATAI Olimpiai és Élsport Bizottság Feladatai: a) javaslatok kidolgozása a versenysport, kiemelten az olimpiai szerepléssel kapcsolatos rövid-, közép- és hosszú távú programokkal kapcsolatban b) olimpiai felkészülési program összeállítása c) válogatási elvekre és a válogatott keretek összeállítására vonatkozó javaslatok kidolgozása d) javaslattétel a költségvetés által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök elosztására e) válogatott keretek eredményeinek nyilvántartása, értékelése, versenyek elszámolásának ellenőrzése, a válogatott kerettagok szerződéses kötelezettségeinek ellenőrzése f) a válogatott kerettagok sportszerződéseinek előkészítése és felügyelete g) hajóosztály koncepciók kialakítása h) nemzetközi versenynaptár figyelemmel kísérése, javaslattétel nemzetközi versenyeken történő részvételre i) az ISAF és EUROSAF ranglisták figyelemmel kísérése j) a válogatott kerettagok sportorvosi és sportpszichológiai hátterének szervezése, a doppingszabályok következetes ellenőrzése k) szoros együttműködés az Utánpótlás Bizottsággal l) az Elnökség által jóváhagyott javaslatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettséggel az Elnökség felé Utánpótlás Bizottság Feladatai: a) rövid-, közép- és hosszú távú utánpótlás hajóosztály koncepciók kidolgozása b) hazai és nemzetközi utánpótlás versenynaptárra vonatkozó javaslatok kidolgozása c) válogatási elvekre és a válogatott keretek összeállítására vonatkozó javaslatok kidolgozása d) a válogatott kerettagok éves felkészülési és versenyprogramjának összeállítása és felügyelete e) utánpótlás minősítési és ranglista javaslatok kidolgozása f) javaslattétel a költségvetés által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök elosztására g) elméleti és gyakorlati oktatás szervezése illetve ellenőrzése fiatalok részére, a vitorlázás népszerűsítése h) a vitorlázás írott és íratlan etikai szabályainak fiatalokkal történő megismertetése és neve-lése i) az Elnökség által jóváhagyott javaslatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettséggel az Elnökség felé Nagyhajós hajóosztályok bizottsága Feladatai: a) valamennyi nagyhajós osztály működésének összefogása a flották együttműködésével b) hajóosztály koncepciók kialakítása, a hajóosztályok működésének ellenőrzése, azok meg-alakulására, regisztrációjára, illetve átmeneti vagy végleges megszűnésére vonatkozó javas-latok kidolgozása c) a hatáskörébe tartozó flották és hajóosztály-szövetségek működési szabályzatának és be-tartásának ellenőrzése d) minősítési és ranglista szabályzatokra, az éves versenynaptárra, valamint az éves Általános Versenyutasításra vonatkozó, nagyhajókat érintő javaslatok tétele 8/11

9 e) biztonságtechnikai szabályzatokra vonatkozó javaslatok kidolgozása f) hatósági hajózási szabályzatok, rendeletek és rendelettervezetek véleményezése g) yardstick szabályzatra és számokra vonatkozó javaslatok kidolgozása, a Yardstick Bizottság működtetése h) a nagyhajós vitorlázás népszerűsítése, a túravitorlázás támogatása és szervezése A Nagyhajós Bizottság működését saját, az Elnökség által jóváhagyott működési szabályzata alapján végzi A Nagyhajós Bizottság elnöke állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein Tengeri bizottság Feladatai: a) a magyar vitorlázók tengeri sport- és szabadidő tevékenységének figyelemmel követése, a tengeri vitorlázás népszerűsítése b) a tengeri hajózási szabályzatok és azok változásának követése, az arról történő tájékoztatás c) tengeri versenyek szervezése illetve ajánlása d) a charter cégek működésének figyelemmel kísérése, azok észrevételeinek feldolgozása e) a tengeri hajózás biztonsági követelményeinek széles körű terjesztése Edzőbizottság Feladatai: a) a vitorlás sportág eredményességéhez, versenyzők felkészítéséhez, edzők továbbképzéséhez történő hathatós hozzájárulás, nevezetesen: b) a versenysport fejlődésének szakmai véleményezése és igények meghatározása c) edzőképzés és edző továbbképzés szervezése d) egységes oktatási alapelvekre, szakmai programokra javaslatok kidolgozása e) érdekérvényesítés, tevékenység az edzői munka elismertségének növelésére f) információáramlás, kommunikáció biztosítása szakterületén g) szoros együttműködés az Utánpótlás, az Olimpiai és Élsport Bizottságokkal h) nemzetközi továbbképzési kapcsolatok létesítése, fenntartása és kihasználása Az Edzőbizottságot legfeljebb 11, legalább 6 fő alkotja. A bizottságot véleményezési jog illeti meg minden, a működési területét érintő, az Elnökség ülésein napirendre kerülő előterjesztéssel kapcsolatban Az Edzőbizottság működési területét és feladatait érintő kérdésekben javaslattal élhet az Elnökség felé Versenyrendező Bizottság Feladatai: a) versenyrendezési irányelvek kidolgozása b) versenykiírások és utasítások ellenőrzése és engedélyezése c) versenyrendezők akkreditálása, kiemelt hazai versenyek felelős rendezőinek kijelölése d) versenyek rendezésének és a versenyrendezési irányelvek betartásának ellenőrzése, e) versenyrendezők minősítése f) versenyek szervezésében és rendezésében történő közreműködés g) nemzetközi versenyrendezési gyakorlat és előírások folyamatos követése és adaptálása h) versenyrendezői tanfolyamok, továbbképzések szervezése és tartása i) nemzetközi együttműködés fejlesztése és fenntartása, javaslat külföldi rendezők magyarországi, illetve hazai rendezők külföldi működésére Versenybíró bizottság Feladatai: a) A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) versenyszabályainak hazai adaptálása, a változások nyilvánosságra hozatala 9/11

10 b) versenybírók akkreditálása, kiemelt hazai versenyek felelős versenybíróinak kijelölése c) versenyek versenybírói tevékenységével kapcsolatos ellenőrzés, d) versenybírók minősítése e) versenybírói tanfolyamok, továbbképzések szervezése és tartása f) nemzetközi együttműködés fejlesztése és fenntartása, javaslat külföldi versenybírók magyarországi, illetve hazai versenybírók külföldi működésére Technikai bizottság Feladatai: a) hajóosztályok építési és felmérési előírásának véleményezése, jóváhagyása és nyilvántartása b) az érvényes osztályelőírások betartásának ellenőrzése, különös tekintettel a Yardstick rendszerre c) a nemzetközi felmérési előírások hazai adaptálása d) hajófelmérési irányelvek kidolgozása e) hajófelmérők akkreditálása f) hajófelmérések megszervezése g) hajófelmérési dokumentumok ellenőrzése, nyilvántartása h) vitorlaszámok kiadása és nyilvántartása i) nemzetközi együttműködés fejlesztése és fenntartása, javaslat külföldi felmérők magyarországi, illetve hazai felmérők külföldi működésére j) szoros együttműködés az osztályszövetségekkel és a Nagyhajós Bizottsággal A Technikai Bizottságnak jogában áll az Elnökség felé minden olyan javaslat tétele, mely egy hajóosztály létrehozására, fenntartására, illetve szüneteltetésére vagy megszűntetésére vonatkozik Fellebbviteli bizottság Feladatai: a) versenybírói határozatok ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálása b) versenyszabályokkal kapcsolatos értelmezések kidolgozása, azok nyilvánosságra hozatala Balatonon Kívüli Vízterületek bizottsága Jogi Bizottság Feladatai és hatásköre a) A bizottság közreműködik a szövetség közgyűlésének és elnökségének szervezeti, működési és határozatalkotási feladatai során. b) A bizottság, a főtitkár működését jogi tanácsokkal, iránymutatásokkal segíti. c) A bizottság kivizsgálja az elnök vagy az elnökség által a hatáskörébe utalt ügyeket. d) A bizottság ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak törvényességét. e) A bizottság előkészíti, véleményezi, felügyeli és harmonizálja a szövetség alapokiratait. f) A bizottság véleményezi a szövetség szerződéseit. g) A bizottság jogosult felvilágosítást kérni a főtitkártól és az irodavezetőtől. A bizottság jogosult a szövetség irataiba betekinteni. h) A bizottság tagjai, tanácskozási joggal részt vesznek az elnökség ülésein. i) A bizottság évente munkatervet készít, melyet az évente hatályosított ügyrend tartalmaz. 15. A TERÜLETI SZÖVETSÉGEK A területi szövetségek feladatait, hatáskörét, szervezetét az MVSZ alapszabálynak megfelelve kell kialakítani Az MVSZ által jelenleg elfogadott és nyilvántartott területi szövetségek: a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vitorlás Szövetség b) Fertő-tavi Vitorlás Szövetség 10/11

11 c) Somogy Megyei Vitorlás Szövetség d) Velencei-tavi Vitorlás Szövetség e) Veszprém Megyei Vitorlás Szövetség f) Zala Megyei Vitorlás Szövetség 16. A SZAKÁGI SZÖVETSÉGEK A szakági szövetségek feladatait, hatáskörét, szervezetét az MVSZ alapszabálynak megfelelve kell kialakítani Az MVSZ nyilvántartásában szakági szövetség jelenleg nem szerepel. 17. AZ OSZTÁLYSZÖVETSÉGEK ÜGYRENDJE ÉS FELADATAI Az osztályszövetségek feladatait, hatáskörét, szervezetét az MVSZ alapszabálynak megfelelve kell kialakítani. Budapest, június 14. Hatályos: június 14. napjától Dr. Kollár Lajos elnök sk. Magyar Vitorlás Szövetség Holczhauser András főtitkár sk. Magyar Vitorlás Szövetség 11/11

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

M A G Y A R V I T O R L Á S S Z Ö V E T S É G A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Szövetség meghatározása

M A G Y A R V I T O R L Á S S Z Ö V E T S É G A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Szövetség meghatározása M A G Y A R V I T O R L Á S S Z Ö V E T S É G A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség meghatározása 1. A Magyar Vitorlás Szövetség (a továbbiakban: MVSZ vagy Szövetség) a Magyarországon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2016. december 12. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben