MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

2 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete rövidítése: TFSE Alapításának éve: 1925 Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Színe: kék-fehér Zászlaja: kék-fehér, a TFSE és 1925 évszám felirattal Jelvénye: Pajzs alakú, jobb felső sarkától átlósan húzódó kék és fehér mező. A kék mezőben TFSE, a fehér mezőben 1925 felirat. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI A TFSE a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF), illetőleg annak jogelődje, a Magyar Testnevelési Egyetem feltételrendszerére épülő, az egyetem, illetve a Kar Szervezeti- és Működési Szabályzatában megjelölt célok elősegítését is célzó, mindenekelőtt azonban tagjai sporttevékenységét elősegíteni hivatott -az évi II. törvénynek megfelelően működő non profit társadalmi szervezet. Működése az ország egész területére kiterjed Az egyesület működési időtartama határozatlan Az egyesület jogi személy, amely saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyesület szerződéseit önállóan köti céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetőleg kötelezettje maga az egyesület. Perbeli cselekményeket képviselője vagy az általa meghatalmazott jogi képviselője útján végez Az egyesület besorolási kategóriája: kiemelten közhasznú szervezet Az egyesület által végzendő (a khsztv 26. c. pontjában felsorolt) kiemelten közhasznú tevékenységek: a.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. (a khsztv. 26. C./4 pont) Kulturális tevékenység (a khszt. 26. C/5 pont); b.) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, (khszt 26 C/14. pont); Tekintettel arra, hogy a khszt 5. szerint a kiemelkedően közhasznú szervezet nyilvántartásba vételéhez az alapszabálynak tartalmaznia kell azt az ellátandó közfeladatot, amelyet egyébként valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kellene megvalósítania, az alapszabály megjelöli az alábbiakat: 2.5. Az egyesület ezen tevékenységein kívül megvalósítja a Felsőoktatásról szóló évi LXXX törvény 7. (2) bek., 32.. (3) bek. f) pontjában foglalt rendelkezéseket, a Sportról szóló évi CXLV tv. 54. b) pontjában, valamint a 63. (2) bek.-ben foglalt közfeladatokat, továbbá a

3 3 Budapest XII. Kerületi Önkormányzat egyes sporttal kapcsolatos feladatait (kerületi sportiskolai feladatok ellátása) A sportegyesület működése felett az ügyészség a rá vonatkozó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Az egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói kötelezettségének tárgyában a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar és a TFSE honlapján tesz közléseket A TFSE az Egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv-nek és a 2004.évi I.tv-nek megfelelően működő sport jellegű, non profit társadalmi szervezet (kiemelkedően közhasznú egyesület). 3. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 3.1 Az egyesület célja: - alapvető célkitűzés, hogy az egyesület sajátos helyzetéből adódóan minden területen támogassa és erősítse az egyetem oktató-nevelő munkáját, a szakemberképzés gyakorló műhelyeként szolgál; - sportiskolát működtet; - a hallgatók számára sportolási azaz szakmai tapasztalatszerzési- lehetőséget biztosít; - a szakosztályi és egyesületi munkával kapcsolatos tervezési-, szervezési-, oktatási-nevelési gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszi lehetővé; - A szakmai-tudományos felkészüléshez gyakorló terepet biztosít (adatgyűjtés, kísérletezés stb.); - sportolási lehetőséget biztosít a TF dolgozók számára; - az egyesület politikai pártoktól, csoportoktól független, azoktól semmilyen anyagi, illetve más jellegű támogatásban nem részesül. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és a jövőben sem kíván állítani; 3.2 Az egyesület céljainak elérése érdekében: a.) működteti és koordinálja az egyesületi sporttevékenységet; b.) részt vesz a hazai és nemzetközi versenyrendszerben; c.) együttműködik, párbeszédet folytat a sportért felelős kormányzati szervekkel és a helyi önkormányzatokkal; d.) Magyarországon működő sportegyesületekkel programokat szervez és koordinál; e.) rendszeresen tájékoztatást nyújt a sport hazai kérdéseiről, adatairól, rendezvényeiről a sajtó és más érdeklődő szervezetek számára, elsősorban a Hegyvidék c lapban; f.) gyűjti, és általánosan, könyvtárszerűen illetve honlapján hozzáférhetővé teszi a sportegyesületi munkára vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai adatokat; g.) rendszeresen együttműködik más egyesületekkel és a TF-fel. Oktatási és tudományos intézményekkel, szakemberekkel, ennek keretében közös akciókat, rendezvényeket, hír- és információcserét biztosítva a kölcsönösség alapján;

4 4 h.) kapcsolatokat létesít és ápol a sporttal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, ezen együttműködés keretében közös eszmecseréket, tapasztalatcserét, szakmai programokat szervez Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 4. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 4.1 A sportegyesületi tagok: A TFSE tagja lehet az egyetem bármelyik szakán tanulmányokat folytató hallgató, továbbá minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz valamelyik szervezeti egység munkájában és hozzájárul a sportegyesület feladatainak teljesítéséhez. Kiskorú is felvehető tagnak, részükre ifjúsági csoportok létesíthetők. A 14 éven aluli fiatalok tagfelvételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is tagja lehet a sportegyesületnek feltéve, hogy nincs a közügyektől eltiltva Jogi személy tagsága: Jogi személy pártoló tagsága: jogi személy is felvehető sportegyesületi pártoló tagnak, ha nyilatkozatban vállalja a sportegyesület anyagi támogatását. A jogi személy, társadalmi szervezet tagsági jogait saját belső szabályaiknak megfelelően delegált képviselőjük gyakorolja. 4.3 A tagsági viszony keletkezése: A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik. A tagfelvétel az elnökség hatáskörébe tartozik. Ezt a jogkört az elnökség átruházhatja az ügyvezető elnökre, illetve tovább a szakosztályvezetőségekre. 4.4 A tagsági viszony megszűnése: A sportegyesületi tagság (ide értve az előzőekben jelölt tagformákat is) kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg. Sportegyesületből való kilépést az elnökségnek kell írásban bejelenteni. Törölni kell azt a tagot, aki tagsági díja, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetését hat hónapnál hosszabb időn át, felszólítás ellenére elmulasztja. Törölni kell a tagok sorából azt, aki elhalálozott. A törlést az elnökség, illetőleg átruházott hatáskörében a felvételre jogosított szerv rendeli és hajtja végre. A kizárást csak fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. Kizárásra az elnökség jogosult. Az elnökség határozatai ellen a küldött-közgyűléshez lehet folyamodni. 4.5 A tagok nyilvántartása: A TFSE valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet.

5 5 4.6 A sportegyesületi tag jogai: az egyesület tagja: - szakosztálya részéről történt küldötté választása, illetőleg meghívás alapján részt vehet a sportegyesület küldött-közgyűlésén és 14. életévének betöltése után részt vehet az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, ügyvezető elnök), valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásában, továbbá a határozatok hozatalában; - tisztségre választhat és választható, (képviseletre jogosító tisztséget azonban kiskorú tag nem viselhet); - szavazhat, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint annak szervei működésével kapcsolatban; Az egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja a sportegyesületi jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatok megsemmisítését; - az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek alapján részt vehet a bizottságok, a szakosztályok és a sportcsoportok munkájában; - az edzéseket és versenyeken igénybe veheti a sportlétesítményeket, használhatja a sportszereket és sportfelszereléseket; - igényelheti az egyesület által alkalmazott vagy felkért edzők, szakemberek segítségét és tanácsadását; - kedvezményben részesülhet az egyesület rendezvényein, és támogatást élvezhet az erre vonatkozó rendelkezések és elnökségi határozatok alapján; - betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba; - felvilágosítást kaphat az egyesület bármely vezető tisztségviselőjétől; - pályázatot adhat be az egyesület által, vagy közreműködésével meghirdetett témákban; - részesülhet az egyesület által biztosított kedvezményekben és szolgáltatásokban. 4.7 A sportegyesületi tag kötelezettségei: Az egyesület tagja köteles: - az egyesület alapszabályának megtartására; - az egyesület vezető szervei által hozott határozatok és rendelkezések végrehajtására; - rendszeres és magas szintű munkával felkészülni a hazai és nemzetközi versenyekre és azokon a legjobb tudása szerint küzdeni az egyesület és a Magyar Köztársaság színeiért; - a tagsági díj rendszeres fizetésére és az egyesület vagyonának megőrzésére. 4.8 A jogi személy tag jogai kötelességei: A jogi személy pártoló tag jogai és kötelességei mindenben azonosak a nem jogi személy pártoló tag jogaival azzal az eltéréssel, hogy a küldött-közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, valamint tisztségre nem választhat és nem választható.

6 6 5. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI Az egyesület szervei: küldött-közgyűlés (legfelsőbb szerv), az elnökség, és a szakosztályok. Az egyesület munkáját Felügyelő Bizottság segíti. Az egyesület tisztségviselői: a) elnök, ügyvezető elnök b) elnökségi tagok c) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, 5.1 A KÜLDÖTT-KÖZGYŰLÉS Az egyesület legfőbb szerve a küldött-közgyűlés. A küldöttek számának meghatározása a szakosztályok létszámának arányában történik: 20 főig egy, 20 fő fölött kettő a szakosztályok által választott küldött képviseli az egyesületi tagságot. A küldött-közgyűlés a küldöttek több mint felének jelenléte esetében határozatképes. A küldött-közgyűlést az Elnökség hívja össze. A küldött-közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a küldött-közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Évente rendes küldött-közgyűlést kell tartani. Rendkívüli küldött-közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, illetve ha a törvényességi felügyeleti szerv indítványára a bíróság azt elrendeli A küldött-közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A küldött-közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, hacsak a küldött-közgyűlés többsége a titkos szavazás mellett nem dönt. Szavazategyenlőség esetén döntésig kell szavazni. A küldöttközgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. A küldött-közgyűlés az éves beszámolót minden év május 31-ig 2/3-os szótöbbséggel hagyja jóvá Ha a küldött-közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt küldött-közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha azon legalább öt fő jelen van. A megismételt küldött-közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - küldött-közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti küldött-közgyűlés meghívójában is megjelölendő. A megismételt küldött-közgyűlés csak akkor határozatképes, ha erre előzetesen felhívták a tagok figyelmét a küldött-közgyűlési meghívóban A küldött-közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) az egyesület alapszabályának és a fegyelmi szabályzatának megállapítása és módosítása; b) az egyesület éves költségvetésének megállapítása; c) az egyesület éves feladattervének jóváhagyása; d) az egyesületi elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolójának megvitatása; e) az éves teljes beszámoló és a közhasznú jelentés jóváhagyása minden év május 31-ig; f) döntés az egyesület feloszlásáról, vagy más szervezettel történő egyesüléséről, továbbá más szervezetekbe történő belépésről; g) a tagdíj megállapítása az elnökség javaslata alapján; h) a tagfelvétel, illetve a kizárás tárgyában hozott határozatok ellen benyújtott panaszok elbírálása; i) bármely időszerű, az egyesület profiljába tartozó kérdés megtárgyalása;

7 7 j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyet jogszabály a küldött-közgyűlés hatáskörébe utal, vagy az elnökség a küldött-közgyűlés elé terjeszt A küldött-közgyűlés jogosult az egyesület bármely szerve, testülete vagy tisztségviselője hatáskörébe tartozó feladatot saját hatáskörébe vonni A küldött-közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a küldött-közgyűlés elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges azonban a sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához és módosításához, továbbá az elnökség és számvizsgáló bizottság megválasztásához A küldött-közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét, a küldött-közgyűlés helyét és időpontját, a jelenlevő taglétszámot - a szavazásra jogosult és megjelent létszámot, a meghívott és megjelent külső szervek képviselőjének nevét, a jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők nevét, a jelölőbizottság tagjainak nevét, a szavazás eredményét (titkos vagy nyílt voltát), a hozott határozatokat, bejelentéseket és hozzászólásokat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, a meghívó egy példányát és mindazon iratok, beszámolók egy-egy példányát, amely a küldött-közgyűlésen elhangzott. 5.2 AZ ELNÖKSÉG Az elnökség szervezi, irányítja az egyesület munkáját. A küldött-közgyűlés 11 főből álló elnökséget választ négy évre. Az elnökség tagjai funkció szerint: elnök, ügyvezető elnök és kilenc elnökségi tag, amelyből 3 főt a HÖK javaslata alapján a küldött-közgyűlés választ meg Két küldött-közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a küldött-közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő küldött-közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni Az elnökség hatáskörébe tartozik: a) a küldött-közgyűlés határozatai alapján az egyesület tevékenységének irányítása; b) egyes feladatok ellátására állandó és időszakos bizottságok létrehozása; c) az egyesület érdekképviseletének ellátása, kapcsolattartás az érdekelt állami és társadalmi szervezettekkel; d) az egyesület éves munkatervének és költségvetésének kidolgozása; e) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a küldött-közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; f) döntés tagfelvétel, vagy kizárás ügyében Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tart ülést. Az elnökségi ülést legalább nyolc nappal korábban a napirendet is feltűntető írásos meghívóval kell összehívni. Az elnökség minimum 6 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség ülésére minden tagot a

8 8 napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A különösen sürgős ügyekben a 8 napos határidőtől el lehet tekinteni, amennyiben ezt egyetlen elnökségi tag sem ellenzi. Határozatait nyílt szavazással - szótöbbséggel hozza A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 8. és 9. -ában írt összeférhetetlenségi szabályok az elnökség tagjaira is vonatkoznak Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú szervezettel kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség mellett - dönteni Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az elnökségi ülést az ügyvezető elnök vagy az elnök hívja össze. Bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő Az elnökség üléseit az egyesület elnöke vagy távollétében - ügyvezető elnöke vezeti. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, a javaslatok, előterjesztések és felszólalások lényegét, a szavazásra feltett kérdéseket és a szavazás eredményét, valamint a határozatokat. Az írásbeli előterjesztéseket és beszámolókat mellékletként a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet az elnök által felkért elnökségi tagnak aláírásával kell hitelesítenie. Az egyesület elnökségét a küldött-közgyűlés jelölőlista alapján választja. Az elnökségi tag megbízatása négy évre szól Az elnökség hatásköre és feladatai: - a küldött-közgyűlés előkészítése és összehívása, az egyesület tevékenységének irányítása; - az alapszabály a küldött-közgyűlés és az elnökség határozatai alapján az egyesület tevékenységének irányítása; - a belső szabályzatok, szak-és munkabizottságok, az Intéző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság létrehozása és beszámoltatása, illetve megszűntetése; - a közgyűlési anyagok előkészítése, megtárgyalása és felterjesztése; - az éves program, a munka-és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása; - az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek lehetőség szerinti megteremtése; - a fegyelmi jogkör gyakorlása; - a TF-fel kötendő együttműködési szerződés jóváhagyása; - a tagok felvétele, törlése és nyilvántartása;

9 9 - kitüntetésekre való felterjesztés; - a szakosztályok és bizottságok vezetésére felkérések, megbízások kiadása, illetve visszavonása; - az egyesület Szervezeti- és működési szabályzatának megállapítása Az elnökség sportcsapatokat alakíthat, tanfolyami és sportiskolai rendszerű utánpótlásnevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási formákat alakíthat ki SZAKOSZTÁLYOK Az egyesületben szakosztályok működnek szakosztályvezető irányítása alatt. Az egyes sportágaknak megfelelő szakosztályok a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) alapján látják el feladataikat. Az SZMSZ előírásai nem lehetnek az egyesületi alapszabály rendelkezéseivel össze nem egyeztethetők, vagy ellentétesek. A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A szakosztály együttműködik a Kar Tanszékeivel. 6. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 6.1. Az egyesületnél a küldött-közgyűlés által választott háromtagú Felügyelő Bizottság működik. Az első Felügyelő Bizottság megbízatása négy évre szól A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: a.) Összehívja az egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az egyesület vagy a tagok érdekeit; b.) Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; c.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére; d.) Ellenőrzi a kiemelten közhasznú szervezet működését és gazdálkodását; e.) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket; f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az egyesület munkavállalóitól;

10 10 g.) Megvizsgálhatja ill. betekinthet az egyesület könyveibe és irataiba A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) Az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze küldött-közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult. Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 6.9 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság működésének speciálisan nem szabályozott kérdéseire az elnökség működési szabályait kell alkalmazni A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület fórumain Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.

11 Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a küldött-közgyűlést. 7.1.Az elnök: 7. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI Az elnök köteles a testületi szervek által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). E hatáskörét a titkárra átruházhatja. Az egyesület legfőbb választott tisztségviselője az elnök Az elnök feladatai és hatásköre: a) összehívja és vezeti a küldött-közgyűlést és az elnökség üléseit; b) ellátja az elnökség által hatáskörébe utalt feladatokat; c) az egyesület elnöke az elnökség által esetlegesen felkért más személyekkel együtt protokoll feladatok ellátására jogosult Az elnökség tagjai az elnököt mindenben segítik munkája során Banki jogot az ügyvezető elnök (vagy elnök) az egyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja Utasítási jogokat gyakorol Az elnök köteles a testületi szervek által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés meghozatalától számított 4 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. A nagyobb nyilvánosságot igénylő döntéseit a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar és a TFSE honlapján közli Az ügyvezető elnök: Az ügyvezető elnök képviseli az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén, és átruházott jogkörben ellátja az elnöki feladatokat. Ennek megfelelően az ügyvezető elnök hatásköre és feladatai: - az egyesületet bel-, illetve külföldi, valamint nemzetközi szervezetek előtt az ügyvezető elnök (akadályoztatása esetén az elnökség kijelölt tagja) képviseli. - egyszemélyi felelősséggel - az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén - elnöki hatáskört gyakorol. - önálló intézkedési- és döntési jogkörrel ellátja az elnökség vagy az elnök által hatáskörébe utalt feladatokat; - vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet;

12 12 - irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, irányítja gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol; - munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint; - intézkedik és dönt a küldött -közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; - javaslatot tesz az elnökség éves munkaprogramjára és üléstervére, előkészíti az elnökségi üléseket, gondoskodik az elnökség tagjainak kellő időben történő meghívásáról és a napirendbe felvett témák anyagának közléséről, aláírja az elnökség kiadásra kerülő határozatait; - előterjeszti az elnökségnek megvitatás végett az alapszabályra és módosítására, valamint a sportfejlesztési tervre vonatkozó javaslatát, továbbá elfogadás végett a szervezeti és működési szabályzatát, a gazdálkodási ügyrendet; - javaslatot tesz az elnökségnek a bizottságok és a szakosztály-vezetőségek személyi összetételére és tisztségek szerinti megbízására, illetőleg felmentésekre, megbízólevélben értesíti a bizottságok és a szakosztály-vezetőségek tagjait az elnökség részéről történt megbízatásukról; - tájékoztatja az elnökség tagjait, a bizottságokat és a szakosztály-vezetőségeket a sportmozgalom időszerű kérdéseiről, az elnökségi határozatok végrehajtásának helyzetéről, valamint a sportegyesületet érintő fontosabb eseményekről; - felelős az egyesület ügyintézési, ügyviteli, gazdálkodási és pénzügyi feladatait ellátó apparátus tevékenységéért, gondoskodik az apparátus fegyelmezett munkavégzéséről, irányítja és ellenőrzi azt, megállapítja a munkaköri és tevékenységi szabályzatát, meghatározza a munkaköröket és feladatokat, valamint az apparátus dolgozóinak kiadmányozási jogát; - intézkedik és dönt napi operatív, valamint a küldött küldött-közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; - köteles valamennyi, az egyesület életét jelentősen befolyásoló szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésben, a döntést megelőzően kikérni az adott kérdésben illetékes testület véleményét A Titkár Az egyesület igazgatási és koordinációs feladatait az ügyvezető elnök irányításával az egyesület titkára (irodavezetője) látja el: a) előkészíti a küldött-közgyűlést és az elnökség üléseit; részt vesz azokon, az ülésekről jegyzőkönyveket készít, és a jegyzőkönyveket az érdekelteknek eljuttatja; b) gondoskodik a küldött-közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról; c) rendszeresen beszámol tevékenységéről és a határozatok végrehajtásáról az elnökségnek; d) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat; e) az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni a titkár tehermentesítése érdekében. A pénztáros részére díjazás állapítható meg (A titkár és a pénztáros nem választott funkció). f) Az elnökségtől megbízást kaphat banki aláírási jog gyakorlására az ügyvezető elnökkel (vagy elnökkel) vagy az egyik elnökségi taggal együttesen.

13 Elnökségi tagok A TFSE elnökségi tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz: - a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; - a határozatok előkészítésében és meghozatalában; - a küldött-közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében; - jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni, felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította Felügyelő Bizottsági elnök és tagok A Felügyelő Bizottságot elnök vezeti. Mind az elnök, mind a tagok a hatályos pénzügyi előírásoknak, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzik a munkájukat a küldöttközgyűlés felé fennálló felelősséggel. 8. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 8.1. A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve c) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2004. május 27. 2 Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Veszprémi Bridzs

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ZÖLD GONDOLAT LOVAGREND KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 7621 Pécs, Mária u. 8. sz. ALAPSZABÁLYA. (Megállapította az alakuló Közgyűlés 2003.06.10-én.

ZÖLD GONDOLAT LOVAGREND KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 7621 Pécs, Mária u. 8. sz. ALAPSZABÁLYA. (Megállapította az alakuló Közgyűlés 2003.06.10-én. ZÖLD GONDOLAT LOVAGREND KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 7621 Pécs, Mária u. 8. sz. ALAPSZABÁLYA (Megállapította az alakuló Közgyűlés 2003.06.10-én.) Szerkesztette és ellenjegyezte: dr. Németh Jenő ü g y v é d Egyesületi

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben