MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

2 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete rövidítése: TFSE Alapításának éve: 1925 Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Színe: kék-fehér Zászlaja: kék-fehér, a TFSE és 1925 évszám felirattal Jelvénye: Pajzs alakú, jobb felső sarkától átlósan húzódó kék és fehér mező. A kék mezőben TFSE, a fehér mezőben 1925 felirat. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI A TFSE a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF), illetőleg annak jogelődje, a Magyar Testnevelési Egyetem feltételrendszerére épülő, az egyetem, illetve a Kar Szervezeti- és Működési Szabályzatában megjelölt célok elősegítését is célzó, mindenekelőtt azonban tagjai sporttevékenységét elősegíteni hivatott -az évi II. törvénynek megfelelően működő non profit társadalmi szervezet. Működése az ország egész területére kiterjed Az egyesület működési időtartama határozatlan Az egyesület jogi személy, amely saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. Tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyesület szerződéseit önállóan köti céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetőleg kötelezettje maga az egyesület. Perbeli cselekményeket képviselője vagy az általa meghatalmazott jogi képviselője útján végez Az egyesület besorolási kategóriája: kiemelten közhasznú szervezet Az egyesület által végzendő (a khsztv 26. c. pontjában felsorolt) kiemelten közhasznú tevékenységek: a.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. (a khsztv. 26. C./4 pont) Kulturális tevékenység (a khszt. 26. C/5 pont); b.) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, (khszt 26 C/14. pont); Tekintettel arra, hogy a khszt 5. szerint a kiemelkedően közhasznú szervezet nyilvántartásba vételéhez az alapszabálynak tartalmaznia kell azt az ellátandó közfeladatot, amelyet egyébként valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kellene megvalósítania, az alapszabály megjelöli az alábbiakat: 2.5. Az egyesület ezen tevékenységein kívül megvalósítja a Felsőoktatásról szóló évi LXXX törvény 7. (2) bek., 32.. (3) bek. f) pontjában foglalt rendelkezéseket, a Sportról szóló évi CXLV tv. 54. b) pontjában, valamint a 63. (2) bek.-ben foglalt közfeladatokat, továbbá a

3 3 Budapest XII. Kerületi Önkormányzat egyes sporttal kapcsolatos feladatait (kerületi sportiskolai feladatok ellátása) A sportegyesület működése felett az ügyészség a rá vonatkozó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Az egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói kötelezettségének tárgyában a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar és a TFSE honlapján tesz közléseket A TFSE az Egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv-nek és a 2004.évi I.tv-nek megfelelően működő sport jellegű, non profit társadalmi szervezet (kiemelkedően közhasznú egyesület). 3. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 3.1 Az egyesület célja: - alapvető célkitűzés, hogy az egyesület sajátos helyzetéből adódóan minden területen támogassa és erősítse az egyetem oktató-nevelő munkáját, a szakemberképzés gyakorló műhelyeként szolgál; - sportiskolát működtet; - a hallgatók számára sportolási azaz szakmai tapasztalatszerzési- lehetőséget biztosít; - a szakosztályi és egyesületi munkával kapcsolatos tervezési-, szervezési-, oktatási-nevelési gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszi lehetővé; - A szakmai-tudományos felkészüléshez gyakorló terepet biztosít (adatgyűjtés, kísérletezés stb.); - sportolási lehetőséget biztosít a TF dolgozók számára; - az egyesület politikai pártoktól, csoportoktól független, azoktól semmilyen anyagi, illetve más jellegű támogatásban nem részesül. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és a jövőben sem kíván állítani; 3.2 Az egyesület céljainak elérése érdekében: a.) működteti és koordinálja az egyesületi sporttevékenységet; b.) részt vesz a hazai és nemzetközi versenyrendszerben; c.) együttműködik, párbeszédet folytat a sportért felelős kormányzati szervekkel és a helyi önkormányzatokkal; d.) Magyarországon működő sportegyesületekkel programokat szervez és koordinál; e.) rendszeresen tájékoztatást nyújt a sport hazai kérdéseiről, adatairól, rendezvényeiről a sajtó és más érdeklődő szervezetek számára, elsősorban a Hegyvidék c lapban; f.) gyűjti, és általánosan, könyvtárszerűen illetve honlapján hozzáférhetővé teszi a sportegyesületi munkára vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai adatokat; g.) rendszeresen együttműködik más egyesületekkel és a TF-fel. Oktatási és tudományos intézményekkel, szakemberekkel, ennek keretében közös akciókat, rendezvényeket, hír- és információcserét biztosítva a kölcsönösség alapján;

4 4 h.) kapcsolatokat létesít és ápol a sporttal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, ezen együttműködés keretében közös eszmecseréket, tapasztalatcserét, szakmai programokat szervez Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 4. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 4.1 A sportegyesületi tagok: A TFSE tagja lehet az egyetem bármelyik szakán tanulmányokat folytató hallgató, továbbá minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz valamelyik szervezeti egység munkájában és hozzájárul a sportegyesület feladatainak teljesítéséhez. Kiskorú is felvehető tagnak, részükre ifjúsági csoportok létesíthetők. A 14 éven aluli fiatalok tagfelvételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is tagja lehet a sportegyesületnek feltéve, hogy nincs a közügyektől eltiltva Jogi személy tagsága: Jogi személy pártoló tagsága: jogi személy is felvehető sportegyesületi pártoló tagnak, ha nyilatkozatban vállalja a sportegyesület anyagi támogatását. A jogi személy, társadalmi szervezet tagsági jogait saját belső szabályaiknak megfelelően delegált képviselőjük gyakorolja. 4.3 A tagsági viszony keletkezése: A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik. A tagfelvétel az elnökség hatáskörébe tartozik. Ezt a jogkört az elnökség átruházhatja az ügyvezető elnökre, illetve tovább a szakosztályvezetőségekre. 4.4 A tagsági viszony megszűnése: A sportegyesületi tagság (ide értve az előzőekben jelölt tagformákat is) kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg. Sportegyesületből való kilépést az elnökségnek kell írásban bejelenteni. Törölni kell azt a tagot, aki tagsági díja, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetését hat hónapnál hosszabb időn át, felszólítás ellenére elmulasztja. Törölni kell a tagok sorából azt, aki elhalálozott. A törlést az elnökség, illetőleg átruházott hatáskörében a felvételre jogosított szerv rendeli és hajtja végre. A kizárást csak fegyelmi büntetésként lehet alkalmazni, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. Kizárásra az elnökség jogosult. Az elnökség határozatai ellen a küldött-közgyűléshez lehet folyamodni. 4.5 A tagok nyilvántartása: A TFSE valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet.

5 5 4.6 A sportegyesületi tag jogai: az egyesület tagja: - szakosztálya részéről történt küldötté választása, illetőleg meghívás alapján részt vehet a sportegyesület küldött-közgyűlésén és 14. életévének betöltése után részt vehet az elnökség tagjainak és tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, ügyvezető elnök), valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásában, továbbá a határozatok hozatalában; - tisztségre választhat és választható, (képviseletre jogosító tisztséget azonban kiskorú tag nem viselhet); - szavazhat, észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint annak szervei működésével kapcsolatban; Az egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja a sportegyesületi jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatok megsemmisítését; - az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek alapján részt vehet a bizottságok, a szakosztályok és a sportcsoportok munkájában; - az edzéseket és versenyeken igénybe veheti a sportlétesítményeket, használhatja a sportszereket és sportfelszereléseket; - igényelheti az egyesület által alkalmazott vagy felkért edzők, szakemberek segítségét és tanácsadását; - kedvezményben részesülhet az egyesület rendezvényein, és támogatást élvezhet az erre vonatkozó rendelkezések és elnökségi határozatok alapján; - betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba; - felvilágosítást kaphat az egyesület bármely vezető tisztségviselőjétől; - pályázatot adhat be az egyesület által, vagy közreműködésével meghirdetett témákban; - részesülhet az egyesület által biztosított kedvezményekben és szolgáltatásokban. 4.7 A sportegyesületi tag kötelezettségei: Az egyesület tagja köteles: - az egyesület alapszabályának megtartására; - az egyesület vezető szervei által hozott határozatok és rendelkezések végrehajtására; - rendszeres és magas szintű munkával felkészülni a hazai és nemzetközi versenyekre és azokon a legjobb tudása szerint küzdeni az egyesület és a Magyar Köztársaság színeiért; - a tagsági díj rendszeres fizetésére és az egyesület vagyonának megőrzésére. 4.8 A jogi személy tag jogai kötelességei: A jogi személy pártoló tag jogai és kötelességei mindenben azonosak a nem jogi személy pártoló tag jogaival azzal az eltéréssel, hogy a küldött-közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, valamint tisztségre nem választhat és nem választható.

6 6 5. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI Az egyesület szervei: küldött-közgyűlés (legfelsőbb szerv), az elnökség, és a szakosztályok. Az egyesület munkáját Felügyelő Bizottság segíti. Az egyesület tisztségviselői: a) elnök, ügyvezető elnök b) elnökségi tagok c) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, 5.1 A KÜLDÖTT-KÖZGYŰLÉS Az egyesület legfőbb szerve a küldött-közgyűlés. A küldöttek számának meghatározása a szakosztályok létszámának arányában történik: 20 főig egy, 20 fő fölött kettő a szakosztályok által választott küldött képviseli az egyesületi tagságot. A küldött-közgyűlés a küldöttek több mint felének jelenléte esetében határozatképes. A küldött-közgyűlést az Elnökség hívja össze. A küldött-közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a küldött-közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Évente rendes küldött-közgyűlést kell tartani. Rendkívüli küldött-közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, illetve ha a törvényességi felügyeleti szerv indítványára a bíróság azt elrendeli A küldött-közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A küldött-közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, hacsak a küldött-közgyűlés többsége a titkos szavazás mellett nem dönt. Szavazategyenlőség esetén döntésig kell szavazni. A küldöttközgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. A küldött-közgyűlés az éves beszámolót minden év május 31-ig 2/3-os szótöbbséggel hagyja jóvá Ha a küldött-közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt küldött-közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha azon legalább öt fő jelen van. A megismételt küldött-közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - küldött-közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti küldött-közgyűlés meghívójában is megjelölendő. A megismételt küldött-közgyűlés csak akkor határozatképes, ha erre előzetesen felhívták a tagok figyelmét a küldött-közgyűlési meghívóban A küldött-közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) az egyesület alapszabályának és a fegyelmi szabályzatának megállapítása és módosítása; b) az egyesület éves költségvetésének megállapítása; c) az egyesület éves feladattervének jóváhagyása; d) az egyesületi elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolójának megvitatása; e) az éves teljes beszámoló és a közhasznú jelentés jóváhagyása minden év május 31-ig; f) döntés az egyesület feloszlásáról, vagy más szervezettel történő egyesüléséről, továbbá más szervezetekbe történő belépésről; g) a tagdíj megállapítása az elnökség javaslata alapján; h) a tagfelvétel, illetve a kizárás tárgyában hozott határozatok ellen benyújtott panaszok elbírálása; i) bármely időszerű, az egyesület profiljába tartozó kérdés megtárgyalása;

7 7 j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyet jogszabály a küldött-közgyűlés hatáskörébe utal, vagy az elnökség a küldött-közgyűlés elé terjeszt A küldött-közgyűlés jogosult az egyesület bármely szerve, testülete vagy tisztségviselője hatáskörébe tartozó feladatot saját hatáskörébe vonni A küldött-közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a küldött-közgyűlés elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges azonban a sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához és módosításához, továbbá az elnökség és számvizsgáló bizottság megválasztásához A küldött-közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az egyesület nevét, a küldött-közgyűlés helyét és időpontját, a jelenlevő taglétszámot - a szavazásra jogosult és megjelent létszámot, a meghívott és megjelent külső szervek képviselőjének nevét, a jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők nevét, a jelölőbizottság tagjainak nevét, a szavazás eredményét (titkos vagy nyílt voltát), a hozott határozatokat, bejelentéseket és hozzászólásokat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, a meghívó egy példányát és mindazon iratok, beszámolók egy-egy példányát, amely a küldött-közgyűlésen elhangzott. 5.2 AZ ELNÖKSÉG Az elnökség szervezi, irányítja az egyesület munkáját. A küldött-közgyűlés 11 főből álló elnökséget választ négy évre. Az elnökség tagjai funkció szerint: elnök, ügyvezető elnök és kilenc elnökségi tag, amelyből 3 főt a HÖK javaslata alapján a küldött-közgyűlés választ meg Két küldött-közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a küldött-közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő küldött-közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni Az elnökség hatáskörébe tartozik: a) a küldött-közgyűlés határozatai alapján az egyesület tevékenységének irányítása; b) egyes feladatok ellátására állandó és időszakos bizottságok létrehozása; c) az egyesület érdekképviseletének ellátása, kapcsolattartás az érdekelt állami és társadalmi szervezettekkel; d) az egyesület éves munkatervének és költségvetésének kidolgozása; e) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a küldött-közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; f) döntés tagfelvétel, vagy kizárás ügyében Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tart ülést. Az elnökségi ülést legalább nyolc nappal korábban a napirendet is feltűntető írásos meghívóval kell összehívni. Az elnökség minimum 6 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség ülésére minden tagot a

8 8 napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A különösen sürgős ügyekben a 8 napos határidőtől el lehet tekinteni, amennyiben ezt egyetlen elnökségi tag sem ellenzi. Határozatait nyílt szavazással - szótöbbséggel hozza A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 8. és 9. -ában írt összeférhetetlenségi szabályok az elnökség tagjaira is vonatkoznak Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú szervezettel kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség mellett - dönteni Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az elnökségi ülést az ügyvezető elnök vagy az elnök hívja össze. Bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő Az elnökség üléseit az egyesület elnöke vagy távollétében - ügyvezető elnöke vezeti. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, a javaslatok, előterjesztések és felszólalások lényegét, a szavazásra feltett kérdéseket és a szavazás eredményét, valamint a határozatokat. Az írásbeli előterjesztéseket és beszámolókat mellékletként a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet az elnök által felkért elnökségi tagnak aláírásával kell hitelesítenie. Az egyesület elnökségét a küldött-közgyűlés jelölőlista alapján választja. Az elnökségi tag megbízatása négy évre szól Az elnökség hatásköre és feladatai: - a küldött-közgyűlés előkészítése és összehívása, az egyesület tevékenységének irányítása; - az alapszabály a küldött-közgyűlés és az elnökség határozatai alapján az egyesület tevékenységének irányítása; - a belső szabályzatok, szak-és munkabizottságok, az Intéző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság létrehozása és beszámoltatása, illetve megszűntetése; - a közgyűlési anyagok előkészítése, megtárgyalása és felterjesztése; - az éves program, a munka-és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása; - az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek lehetőség szerinti megteremtése; - a fegyelmi jogkör gyakorlása; - a TF-fel kötendő együttműködési szerződés jóváhagyása; - a tagok felvétele, törlése és nyilvántartása;

9 9 - kitüntetésekre való felterjesztés; - a szakosztályok és bizottságok vezetésére felkérések, megbízások kiadása, illetve visszavonása; - az egyesület Szervezeti- és működési szabályzatának megállapítása Az elnökség sportcsapatokat alakíthat, tanfolyami és sportiskolai rendszerű utánpótlásnevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási formákat alakíthat ki SZAKOSZTÁLYOK Az egyesületben szakosztályok működnek szakosztályvezető irányítása alatt. Az egyes sportágaknak megfelelő szakosztályok a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) alapján látják el feladataikat. Az SZMSZ előírásai nem lehetnek az egyesületi alapszabály rendelkezéseivel össze nem egyeztethetők, vagy ellentétesek. A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A szakosztály együttműködik a Kar Tanszékeivel. 6. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 6.1. Az egyesületnél a küldött-közgyűlés által választott háromtagú Felügyelő Bizottság működik. Az első Felügyelő Bizottság megbízatása négy évre szól A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: a.) Összehívja az egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az egyesület vagy a tagok érdekeit; b.) Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; c.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére; d.) Ellenőrzi a kiemelten közhasznú szervezet működését és gazdálkodását; e.) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket; f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az egyesület munkavállalóitól;

10 10 g.) Megvizsgálhatja ill. betekinthet az egyesület könyveibe és irataiba A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) Az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze küldött-közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult. Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 6.9 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság működésének speciálisan nem szabályozott kérdéseire az elnökség működési szabályait kell alkalmazni A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület fórumain Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.

11 Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a küldött-közgyűlést. 7.1.Az elnök: 7. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI Az elnök köteles a testületi szervek által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). E hatáskörét a titkárra átruházhatja. Az egyesület legfőbb választott tisztségviselője az elnök Az elnök feladatai és hatásköre: a) összehívja és vezeti a küldött-közgyűlést és az elnökség üléseit; b) ellátja az elnökség által hatáskörébe utalt feladatokat; c) az egyesület elnöke az elnökség által esetlegesen felkért más személyekkel együtt protokoll feladatok ellátására jogosult Az elnökség tagjai az elnököt mindenben segítik munkája során Banki jogot az ügyvezető elnök (vagy elnök) az egyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja Utasítási jogokat gyakorol Az elnök köteles a testületi szervek által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés meghozatalától számított 4 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. A nagyobb nyilvánosságot igénylő döntéseit a Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar és a TFSE honlapján közli Az ügyvezető elnök: Az ügyvezető elnök képviseli az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén, és átruházott jogkörben ellátja az elnöki feladatokat. Ennek megfelelően az ügyvezető elnök hatásköre és feladatai: - az egyesületet bel-, illetve külföldi, valamint nemzetközi szervezetek előtt az ügyvezető elnök (akadályoztatása esetén az elnökség kijelölt tagja) képviseli. - egyszemélyi felelősséggel - az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén - elnöki hatáskört gyakorol. - önálló intézkedési- és döntési jogkörrel ellátja az elnökség vagy az elnök által hatáskörébe utalt feladatokat; - vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet;

12 12 - irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, irányítja gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol; - munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint; - intézkedik és dönt a küldött -közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; - javaslatot tesz az elnökség éves munkaprogramjára és üléstervére, előkészíti az elnökségi üléseket, gondoskodik az elnökség tagjainak kellő időben történő meghívásáról és a napirendbe felvett témák anyagának közléséről, aláírja az elnökség kiadásra kerülő határozatait; - előterjeszti az elnökségnek megvitatás végett az alapszabályra és módosítására, valamint a sportfejlesztési tervre vonatkozó javaslatát, továbbá elfogadás végett a szervezeti és működési szabályzatát, a gazdálkodási ügyrendet; - javaslatot tesz az elnökségnek a bizottságok és a szakosztály-vezetőségek személyi összetételére és tisztségek szerinti megbízására, illetőleg felmentésekre, megbízólevélben értesíti a bizottságok és a szakosztály-vezetőségek tagjait az elnökség részéről történt megbízatásukról; - tájékoztatja az elnökség tagjait, a bizottságokat és a szakosztály-vezetőségeket a sportmozgalom időszerű kérdéseiről, az elnökségi határozatok végrehajtásának helyzetéről, valamint a sportegyesületet érintő fontosabb eseményekről; - felelős az egyesület ügyintézési, ügyviteli, gazdálkodási és pénzügyi feladatait ellátó apparátus tevékenységéért, gondoskodik az apparátus fegyelmezett munkavégzéséről, irányítja és ellenőrzi azt, megállapítja a munkaköri és tevékenységi szabályzatát, meghatározza a munkaköröket és feladatokat, valamint az apparátus dolgozóinak kiadmányozási jogát; - intézkedik és dönt napi operatív, valamint a küldött küldött-közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben; - köteles valamennyi, az egyesület életét jelentősen befolyásoló szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésben, a döntést megelőzően kikérni az adott kérdésben illetékes testület véleményét A Titkár Az egyesület igazgatási és koordinációs feladatait az ügyvezető elnök irányításával az egyesület titkára (irodavezetője) látja el: a) előkészíti a küldött-közgyűlést és az elnökség üléseit; részt vesz azokon, az ülésekről jegyzőkönyveket készít, és a jegyzőkönyveket az érdekelteknek eljuttatja; b) gondoskodik a küldött-közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról; c) rendszeresen beszámol tevékenységéről és a határozatok végrehajtásáról az elnökségnek; d) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat; e) az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni a titkár tehermentesítése érdekében. A pénztáros részére díjazás állapítható meg (A titkár és a pénztáros nem választott funkció). f) Az elnökségtől megbízást kaphat banki aláírási jog gyakorlására az ügyvezető elnökkel (vagy elnökkel) vagy az egyik elnökségi taggal együttesen.

13 Elnökségi tagok A TFSE elnökségi tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz: - a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; - a határozatok előkészítésében és meghozatalában; - a küldött-közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében; - jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni, felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította Felügyelő Bizottsági elnök és tagok A Felügyelő Bizottságot elnök vezeti. Mind az elnök, mind a tagok a hatályos pénzügyi előírásoknak, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzik a munkájukat a küldöttközgyűlés felé fennálló felelősséggel. 8. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 8.1. A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve c) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben