Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre"

Átírás

1 Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre KÉSZ Kft

2 KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT Budapest, Naphegy utca 26. Tel: , Fax: Tervező k névsora Felelős tervező: Tájrendezés, zöldfelületek, környezetalakítás: Munkatárs: Közlekedéstervező: Közműellátás: ZÉTÉNYI ZSÓFIA s.k. okl. építészmérnök vezető településrendező tervező TT/1 É TR AUER JOLÁN s.k. okl. táj- és kertépítészmérnök vezető tervező TK1, TT/1T, TR TÁJOLÓ-TERV Kft. HERCZIK ESZTER s.k. okl. tájépítészmérnök HECKENAST JUDIT s.k. okl. közlekedésmérnök MK Heckenast és Heckenast Kft. BÍRÓ ATTILA s.k. okl. vízépítőmérnök (vízi közművek) MK HANCZÁR ZSOLTNÉ s.k. okl. gépészmérnök okl. városépítési szakmérnök (energia közművek) MK Régészeti szakértő: Ügyvezető: VÁGNER ZSOLT s.k. okleveles régész osz: 459/2002 HANCZÁR ZSOLTNÉ s.k.

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.1 Az érintett terület rövid bemutatása 1.2 A terület és a környezet vizsgálati bemutatása 1.3 Beépítési terv leírása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal BT Beépítési terv m=1: A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása 1.5 Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására, szöveges és rajzi javaslatok kidolgozása SZT Szabályozási terv-vázlat m=1: A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye 1.7 A javasolt beépítés várható környezeti hatásainak részletes kidolgozása 1.8 Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére

4 Bevezetés Balatonberény külterületén lévő, kb. 55 ha területű, 049/3-14, 049/16-27 és 049/31-37 hrsz. telkekre, a Balaton Területrendezési Terv kisebb, a belterülethez csatlakozó részén belterület fejlesztést jelöl, a nagyobb részén pedig, úgynevezett turisztikai fejlesztési területet jelölt ki. A fejlesztési területekre el kell készíteni a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15. szerinti telepítési tanulmánytervet. A telepítési tanulmányterv célja, hogy olyan hasznosítási, beépítési javaslatot mutasson be, amely a település és a hasznosító elképzelésének is megfelel, igazodva a területrendezési tervi előírásokhoz és területi lehatárolásokhoz, valamint, ami alapja lehet a később készítendő településrendezési terveknek, a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak, valamint annak mellékletének, a szabályozási tervnek. A hasznosítás és a beépítés, valamint a szerkezeti, területi kialakítás kereteit a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv határozza meg. A beépítési terv a hasznosítás és a kialakítás egyik változatát ábrázolja. A tanulmányban rögzíteni kell a terület adottságait, a településre készült településrendezési tervi előzményeket, valamint fel kell tárni a településre, és a területre vonatkozó területrendezési tervek előírásait. A tanulmányterven belül, el kell készíteni a terület beépítési tervét, valamint meg kell fogalmazni a később készítendő településrendezési tervek rendezési, szabályozási elveit. A tanulmányban tisztázni kell a területen elhelyezhető épületek, létesítmények nagyságát, kapacitását, valamint a telepítésük közlekedési és közműellátási feltételeit. 1.1 Az érintett terület rövid bemutatása Balatonberény község a Balaton déli végénél található, a Zala folyó torkolatától 4 km-re, keletre. A belterület a tóparton húzódik, a belterülettől délre és nyugatra erdős részek, nagytáblás szántók és kiskerti tömbök, szőlők vannak. 1

5 A település főúthálózati kapcsolatait az M7 autópálya felől a 7 és 76 sz. országos főutak biztosítják. A két főúthoz kapcsolódik a település tóparti belterületén áthaladó 7119j. országos mellékút (Balatonberény egyik fő utcája), amivel párhuzamosan vezet a Balaton körüli országos kerékpárút kiépült nyomvonala. Rá merőlegesen halad a Mise u.-kossuth Lajos utca, helyi gyűjtőút, ami szintén kiköt az egyik főútra, a 76sz. főútra. A településnek vasúton is jó kapcsolata van, áthalad rajta a transzeurópai áruszállítási hálózat részeként működő Budapest- Székesfehérvár-Nagykanizsa-Murakeresztúr-(Horvátország) országos törzshálózati vasúti fővonal. A vasútállomás csinos épület, hajóállomás sajnos legközelebb Balatonmáriafürdőn található, itt csak vitorláskikötő van. A település a Marcali kistérség része. A Balaton Kiemelt Üdülőterület Területrendezési Terve a belterülettől délre részben a belterület bővítését, részben turisztikai fejlesztési területet jelölt ki. A területekre a település vezetése a településrendezési eszközök elkészítése előtt a fejlesztéseket a telepítési tanulmányban kívánja tisztázni. 1.2 A terület és a környezet vizsgálati bemutatása A terület adottságai: A fenti belterületi és turisztikai fejlesztési terület jelenleg külterület, mezőgazdasági művelésű szántó földrészletekből áll. A földrészletek 2-es és 3-as minőségi osztályúak. A terület a 76.számú főút mellett van. A terület északon a belterülethez csatlakozik, nyugaton erdőterület, keleten szőlő és gyümölcsös hasznosítású kiskertek vannak. A terület enyhén lejt északészakkelet felé. A fejlesztési terület elérhető közvetlenül a főútról (az 1+860km szelvény környékén meglévő útcsatlakozáson keresztül), illetve a belterületi helyi utcákon keresztül, amik elérnek a terület északi határáig, sőt, földútként továbbvezetnek a terület szélén a földekre. Az országos főút az érintett szakaszon külterületi jellegű, viszonylag szűk ívben halad. Az ív domború oldalához csatlakozik az a rövid útszakasz, ami a főút ezen oldalán kialakított, az úttal párhuzamos parkolóhoz, majd a fejlesztési terület felé haladó földutakhoz vezet. A burkolat 2+1 sávos, a kelet felé haladó iránynak van két párhuzamos sávja. A csomópontban minden irányú mozgás megengedett. A főút forgalma ~913E/ó (~10% nehéz forgalom), a közterület szélessége kb. 20 méter. A csomópontból kiinduló földutak a fejlesztési terület szélein haladnak észak-északkeleti irányban, telekszélességük 8-16 méter körüli. A belterület felől a fejlesztési terület határáig vezető három lakóutca a lakóterület széléig burkolt (a két szélső vezet tovább földútként). A szabályozási szélesség 8-12 méter, a burkolat méter közötti. 2

6 Magassági adatokat is tartalmazó földhivatali alaptérkép 3

7 A területre vonatkozó magasabb szintű területrendezési terv előírásai: Balaton Kiemelt Üdülőterület Területrendezési Terve előírásai Települési térség: a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a területrendezési hatósági eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja; A települési terület övezetén (U-1): a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. Turisztikai fejlesztési terület: Az Ü-1 térségben üdülőházas üdülőterület Üü, különleges területek közül: camping, strand, sportlétesítmény, oktatás, szabadidő központ, vízi közlekedési, sport és turisztikai kikötő, nagy spotlétesítmény, valamint zöldterület és erdő jelölhető ki. A területen belüli telek akkor építhető be, ha legalább 5 ha nagyságú. A beépítettség legfeljebb 10% lehet, a zöldfelület arány legalább 50% legyen. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok b) 20 személygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsiparkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. A területet a magasabb szintű tervekben meghatározott közlekedésfejlesztés közvetlenül nem érinti. 4

8 A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének növelése esetén a közhasználatú zöldterület helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt terület csak a zöldterület, illetve védőerdő egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adásával alakítható ki. 1.3 Beépítési terv leírása Lakóterület: A tervezett lakóterület a meglévő belterülethez és a központhoz a Táncsics M. utcán át csatlakozhat. A belterülethez csatlakozó 049/31, /33 és /34 hrsz. telkeken a belterület bővülhet. A belterületi tömbökben meglévő kertvárosias lakótelkek, a bővítési területen pedig kisebb üzemi, gazdasági létesítmények vannak. A tanulmányterv a beépítetlen részeken szintén kertvárosias lakótömbök kialakítását javasolja, összesen 14 db, 6 lakótelekből álló tömböt. Egyegy tömbben 6 db 720 és 1000 m2 közötti területű telket lehet kialakítani. A telkeken a lakóépületeket legfeljebb 30%-os beépítési lehetőséggel lehet elhelyezni. A lakóépületek 1-2 szintesek (F, F+T) lehetnek, bennük 1-2 lakás is elhelyezhető. A telkeken az épületek szabadonállóan, villaszerűen lettek elhelyezve. Turisztikai fejlesztési terület: A belterület, a 76.sz. főút, a 037 hrsz. erdő és a 051 hrsz. kiskerti terület közötti, kb. 50 ha nagyságú területen a turisztikai fejlesztési terület alakítható ki. A terület a 76. sz. országos út és a belterület között kialakított útról (magánútról) tárható fel. A 76.sz. úton egy körforgalmi csomópontot kell építeni, amelyről a fejlesztési terület, valamint a meglévő mezőgazdasági utak is megközelíthetőek. A turisztikai területen egy telek akkor építhető be, ha legalább 5 ha nagyságú. A telkek 10%-ig építhetők be, a telken belüli zöldfelület aránya legalább 50 % legyen. A beépítési terv bemutatott javaslati változata szerint a területen 5 db üdülőházas üdülőtelek és 2 db különleges szabadidő központi telek tervezett, melyek 5,0 és 7,5 ha közötti nagyságúak. Az üdülőházas üdülőtelkeken 2 szintes, 2-4 üdülőegységes üdülőházak, villák helyezhetők el, valamint az üdülőterület kiszolgálására szolgáló épület, iroda, raktár, műhely és egyéb helyiségek számára. Az üdülő villák alapterülete m2 közötti lehet, az irodaépületé m2 lehet. Az üdülőtelkek zöldfelületein medence, játszó- és pihenőhelyek, tűzrakó helyek alakíthatók ki. A beépítési terv szerint: I. telek: területe 7,5 ha, rajta: 34 db üdülőház, 1 db iroda-, kiszolgáló épület, II. telek: területe 7,2 ha, rajta: 33 db üdülőház, 1 db iroda-, kiszolgáló épület, III. telek: területe 5,0 ha, rajta: 28 db üdülőház, IV. telek: területe 5,0 ha, rajta: 28 db üdülőház, VI. telek: területe 5,8 ha, rajta: 32 db üdülőépület és 1 db iroda-, kiszolgáló épület helyezhető el. A szabadidőközpont telkein többszintes (F+2), m2 alapterületű szállásférőhely célú épületek, valamint kisebb üdülőházak, villák is elhelyezhetők. A szállásférőhely épületben a szobák, apartmanok ellátására vendéglátási, kereskedelmi és szolgáltatási létesítmények is kialakíthatók. A nagyobb épületben fedett úszómedence, edzőterem és sportterem is kialakítható. A telkeken szabadtéri sportterület is elhelyezhető, sportpályákkal, öltözőépülettel. A beépítési terv szerint: V. telek: területe 7,0 ha, rajta: 25 db üdülőház, 1 db szállásférőhely épület, VII. telek: területe 5,2 ha, rajta: 1 db szállásférőhely épület, 1 db kb 600 m2 öltöző, sportszer raktár épület. 5

9

10 Zöldterület: A belterületi lakóterület és a turisztikai terület között egy 5,02 ha nagyságú zöldterület alakítható ki. A zöldterületen játszó- és pihenőhelyek, kisebb sportpályák helyezhetők el. A magasabb szintű területrendezési előírások legalább 5 ha-os beépíthető telekméreti előírása a zöldterületre is vonatkozik. Ha a telek legalább 5 ha nagyságú, a magasabb szintű jogszabályokban megengedett beépítettség kihasználható. A zöldterületen a legnagyobb beépítettség 2% lehet, a területen összesen kb.1000m2 beépítést lehet kialakítani. 1.4 A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása A fejlesztési területen igényesen kialakított, a magasabb szintű területrendezési terveknek megfelelő lakó, üdülő- és szabadidőközpont különleges területeket kell kialakítani. A területen a meglévő belterületi tömbökhöz csatlakozó területen kertvárosias lakóterületet lehet elhelyezni. A lakó és az üdülőterület között, mindkét térséget kiszolgáló települési szintű zöldterületet kell kialakítani. A területeknek tökéletes kapcsolata építhető ki egyrészt a település belterületével, és a faluközponttal a Táncsics M. utcán át, valamint az országos közlekedési elemekkel is, a 76. sz. országos úton keresztül, amely a terület mellett halad, és amely az M7 autópálya csomópontjához is csatlakozik. A tanulmányterv alapján ki kell dolgozni a településrendezési eszközöket is. A Településszerkezeti tervben ábrázolni kell a megváltozó területi egységeket, a lakóterületet, az üdülőterületet és a zöldterületet. Jelölni kell a 76. sz. út és a belterület közötti új út nyomvonalát. A helyi építési szabályzatban meg kell fogalmazni az építési övezeti előírásokat, és egyéb előírásokat is, a közlekedési, a közműellátási és a környezetalakítási szabályokat, és a szabályozási tervben ki kell szabályozni a lakóterületi utcákat, és ki kell jelölni a turisztikai területen átvezető feltáróút nyomvonalát, fel kell tüntetni az egyes építési övezetek határát, a javasolt telekhatárokat és a nagy telkek belső útjának javasolt vonalvezetését. 1.5 Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására, szöveges és rajzi javaslatok kidolgozása A szabályozási tervben a lakóterületen átvezető utcákat, és a turisztikai területen átvezető feltáróutat minimum 12 m széles szabályozási szélességgel, ill. telekszélességgel kell jelölni. A lakóterületen a lakótömböket kell jelölni, a 10m széles lakóutakkal. A lakótömbökben jelölni lehet a javasolt telekhatárokat és az építési vonalat is, de az építési övezet jelét kötelező feltüntetni. Az építési övezet jele: Lke-01 Előírásai: az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 720 m2, - a beépítettség legfeljebb 30% lehet, - a telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani, - a legfeljebb 6,0 m épületmagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, - a telkeken belül az előkert 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább 6 m legyen. A zöldterület övezeti jel: Z-kp Előírásai: legkisebb alakítható telekterület 5,0 ha, - az övezetben a megengedett legkisebb zöldfelület aránya 70% lehet, - elhelyezhető létesítmények a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sportpályák, pihenőés játszóhelyek, utcabútorok, játékszerek), - a telken a zöldterületen megengedett 2% beépítés is kihasználható, hiszen a telek területe 5 ha, - a zöldterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület, a legfeljebb 4 m épületmagassággal, - az épületeket szabadonállóan, legalább 10 m elő-, oldal- és hátsókerttel kell elhelyezni. 6

11 Az üdülőházas üdülőterület építési övezeti jele Üü-01 Előírásai: - az építési övezetben több üdülőegységet magába foglaló üdülőépület, valamint az üdülőépületet kiszolgáló épületek, építmények helyezhetők el, - az építési övezetben legalább 5 ha területű telek alakítható ki, - a beépítettség legfeljebb 10% lehet, - a telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani, - az épületmagasság legfeljebb 7,5 m lehet, - az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, - a telkeken belül az előkert 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a hátsókert legalább 20 m legyen. A különleges szabadidőközpont terület övezeti jele: Kszkp-01 Előírásai: - az építési övezetben szállásférőhely épület helyezhető el, abban vendéglátási, kereskedelmi és szolgáltatási létesítmények is kialakíthatók, - a telkeken elhelyezhetők még sportlétesítmények, szabadtéri vagy fedett úszómedencék is, - az építési övezetben legalább 5 ha területű telek alakítható ki, - a beépítettség legfeljebb 10% lehet, - a telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani, a zöldfelületeket parkosítani kell, - az épületmagasság legfeljebb 11 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, - a telkeken belül az előkert 5 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a hátsókert legalább 20 m legyen. A magánutak telekszélessége legalább 12 m legyen. 1.6 A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye A terület közúti kapcsolatát két irányban, a település belterületének irányában és a 76sz. főút irányában is biztosítani javasolt, és biztosítani is lehet. A belterület irányából a meglévő Kossuth L. és Ady E. utcák, immár a tervezett lakóterület szélén haladva, változatlanul tovább kell, hogy vezessenek a mezőgazdasági területek irányában, azok megközelítését is biztosítva. A középső utca, a Táncsics M. utca, az új lakóterületen áthaladva bevezethető a turisztikai területre, és a turisztikai terület belterület felőli kapcsolatát is biztosíthatja. A 76sz. főút felőli kapcsolat kialakítása érdekében új csomópontot (a közútkezelő előzetes nyilatkozata szerint körforgalmat) kell kiépíteni a most meglévő útcsatlakozás helyén. A körforgalmú csomóponthoz a turisztikai terület újonnan kialakítandó megközelítő útján kívül a meglévő földutakat is csatlakoztatni kell. A lakóterület szélén haladó két utcát összeköti a területen kereszt irányban átvezető új utca, amiről a lakótömbök zsákutcái is nyílnak. A turisztikai területre északról (a belterület felől) és délről (a 76sz. főút felől) bevezető közutak a területen magánútként folytathatóak, a turisztikai terület fő feltáró útját képezhetik. Az idegen átmenő forgalom kiküszöbölése érdekében az útvonal középső része a közforgalom elől elzárt magánút lehet, a bárki általi megközelítést igénylő létesítményekig elvezető útszakaszok viszont csak a közforgalom számára megnyitott magánútként működhetnek. 7

12

13 8

14 A közvetlen Balaton partján fekvő település közművesítését a Balaton vízminőség védelme érdekében már a 90-es években közel település-szintűre kiépítették. Ezzel a kiépítéssel a település belterületén a teljes közműellátás biztosított. Mindössze néhány ingatlan nem csatlakozik az egészséges vezetékes ivóvíz és közcsatornás szennyvízelvezetés kiépített hálózatára. A környezet terhelés csökkentése, a levegőtisztaság növelése érdekében építették ki a vezetékes földgázellátást és a villamosenergia ellátást is, csökkentve ezzel a levegőt jobban szennyező hagyományos fosszilis energiahordozók alkalmazását. A már jelenleg is teljes közműellátottsággal rendelkező településen a fejlesztési szándékok megvalósításának alapfeltétele, hogy a település környezetterhelését a lehető legkisebb mértékbe növelje. Közművesítési szempontból ezt a követelményt teljesíteni a tervezett fejlesztések teljes közműellátásával lehet. A Balaton Területrendezési Terve turisztikai fejlesztési terület kialakítására kínál lehetőséget, amely keretében üdülőházas üdülőterület, különleges turisztikai célokat szolgáló területek, valamint zöldterület és erdő jelölhető ki. A közmű okozta legkisebb környezetterhelés növekedés érdekében a fejlesztési terület teljes közműellátásának kiépítése szükséges. A teljes közműellátásához biztosítani kell a vezetékes ivóvízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés, az igényes csapadékvíz elvezetés, valamint a vezetékes energiaellátás kiépítését. Energiaellátásban a megújuló energiahordozók alkalmazásának nagyobb a szerepe, egyrészt a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, valamint a környezetterhelés csökkentésére. A megújuló energiahordozók közül elsődlegesen a nap energiájának a hasznosítása kínál nagyon kedvező lehetőséget. A föld energiájának hasznosítására is lehet törekedni. A napenergia hasznosításával az üzemeltetési költségek lényegesen csökkenthetők, mert a turisztikai célú fejlesztési terület intenzívebb kihasználtsága egybe esik a naposabb évszakkalidőszakkal, s a naposabb időszakban van a napenergia hatékonyabb hasznosítására is lehetőség. A tervezett fejlesztés a település észak-nyugati szélén, a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítású területre tervezett, bár területén középfeszültségű hálózati nyomvonalak haladnak keresztül, közműellátás szempontjából ellátatlan. A terület teljes közműellátásához szükséges közműhálózatokat, a település egységes hálózati rendszeréhez illeszkedéssel, annak a továbbépítésével lehet megoldani, megjegyezve azt, hogy ekkora volumenű fejlesztést az egyes hálózatok kiépítésénél nem terveztek, így jelentős háttér-bázis fejlesztés szükséges a település hálózati rendszereinek megtámasztására, hogy ténylegesen annak továbbépítésével a közműellátás biztosítható legyen. A fejlesztési terület közműellátásának feltétele a közhálózati csatlakozásokról a hálózatfejlesztés közművenkénti kiépítésén kívül a szolgáltatókkal szerződések, megállapodások megkötése. A vízellátás és szennyvízelvezetés vonatkozásában az igényelt kapacitás biztosításához közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, energiaközműveknél a szolgáltatói megállapodásban rögzíti a szolgáltató a gazdasági feltételeket. A turisztikai célú fejlesztési területen belül a közművek elhelyezését igényes közműfektetési móddal kell kiépíteni. Valamennyi közművet felszín alatti elhelyezéssel kell kivitelezni. A terület vagyon- és közbiztonságot kielégítő megvilágítását is környezetbe illő lámpatestek alkalmazásával kell biztosítani. A csapadékvíz elvezetésének megoldásával egyrészt a vízvisszatartás igényét és az igényesebb elvezetés megoldását kell egyensúlyba tartani. Az elvezetendő vizek befogadója a Balaton, így az elvezetett vizek vízminőségével szemben is vannak teljesítendő elvárások. Közművesítésnél meghatározó, hogy a fejlesztési terület magánterületi kialakítású, s magánterületen a közművek is magán közművek. A közüzemi közműhálózatok csak a magántelkek határig haladnak, a további telken belüli belső elosztó közműnek minősülnek. 9

15 1.7 A javasolt beépítés várható táji, környezeti hatásainak részletes kidolgozása A vizsgált terület jelenleg szántó művelés alatt áll. Természetvédelmi szempontból nem áll sem országos, sem helyi oltalom alatt. A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, sem a NATURA 2000-nek, természeti értékek nem találhatóak rajta. Tájképvédelmi szempontból érzékeny területnek mondható, a vizsgált területről szép kilátás nyílik a Balaton felé. Mivel a terület észak felé lejt, az épületek tájbaillesztése és esztétikai kialakítása kiemelkedő fontosságú. Szükséges az épületmagasság és az építmények gerincmagasságának szabályozása. A turisztikai fejlesztési terület övezetén belül 5 ha-nál nagyobb telkek építhetők csak be, legfeljebb 10%-os beépíthetőséggel. A telkek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani, indokolt háromszintű növényállománnyal való telepítés. Törekedni kell arra, hogy a burkolt felületeinek aránya minél kevesebb legyen. A tervezett üdülőövezeten belül növényzetből álló kerítés létesítése javasolt. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján a települések beépítésre szánt területeinek növelésekor, a területnövekmény minimum 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell biztosítani. A beépítésre szánt terület csak a zöldterület egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adásával alakítható ki. A területen biztosítandó magas zöldfelületi borítottság talajvédelmi szempontból is kedvező, a növényzettel borított felületeken az erózió és defláció pusztító hatása nem tud érvényesülni. Levegő-tisztaságvédelmi szempontból a tervezett funkciók következtében a terület ökológiailag érzékeny területnek minősíthető, ahol indokolt az átlagosnál szigorúbb levegőminőségi követelmények érvényesítése. A terület beépítése után jelentős légszennyezés nem várható, kizárólag a belső közlekedésből eredő közlekedési szennyezés kis mértékű növekedése lesz várható, az is inkább csak a nyári hónapokban. A szennyvíz elvezetése a területen megoldott lesz, a Balaton törvény követelménye, miszerint beépítésre szánt terület kizárólag teljes közművesítettség mellett növelhető, biztosítható a területen. A Balaton törvény alapján a 20 személygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsiparkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. Technológiából származó veszélyes hulladék keletkezése nem várható, kizárólag a kommunális eredetű hulladékkeletkezésre kell számítani. A terület felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület. A 76.sz. út térségében környezeti zajtól védendő létesítmények -üdülőépületek, rekreációs célú épületek- környezeti zajhatások figyelembe vételével helyezhetők el. 10

16 1.8 Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére A területen épített örökségi érték nem található. A területen nyilvántartott régészeti lelőhely nincs. Természetvédelmi szempontból nem áll sem országos, sem helyi oltalom alatt. A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, sem a NATURA 2000-nek, természeti értékek nem találhatóak rajta. (Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 11

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz.

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz. HADAS ÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15. Tel./fax: +36/46/356-763 www.hadas.hu; muterem@hadas.hu KISGYŐR Kisgyőr Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu VECSÉS VÁROS HELYI

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)

Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék Község Önkormányzata 11/2007. (10. 03.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben) Bükkszék község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.129-7 P A N N O N H A L M A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet Önkormányzati rendelet Hernádkak község Szabályozási Tervéhez Hernádkak község Önkormányzatának 17/2003. (X.7.) sz. rendelete Hernádkak község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- )

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- ) Eladó, cserélhető ingatlan - Valósítsa meg álmai lakóházát és akár saját vállalkozását is egy helyen - Közvetlenül magánszemély tulajdonostól eladó vagy értékegyeztetéssel akár több ingatlanra is elcserélhető

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

M E N D E K Ö Z S É G

M E N D E K Ö Z S É G M E N D E K Ö Z S É G TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN ÉS A 0126/17 HRSZ. TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben