Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre"

Átírás

1 Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre KÉSZ Kft

2 KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT Budapest, Naphegy utca 26. Tel: , Fax: Tervező k névsora Felelős tervező: Tájrendezés, zöldfelületek, környezetalakítás: Munkatárs: Közlekedéstervező: Közműellátás: ZÉTÉNYI ZSÓFIA s.k. okl. építészmérnök vezető településrendező tervező TT/1 É TR AUER JOLÁN s.k. okl. táj- és kertépítészmérnök vezető tervező TK1, TT/1T, TR TÁJOLÓ-TERV Kft. HERCZIK ESZTER s.k. okl. tájépítészmérnök HECKENAST JUDIT s.k. okl. közlekedésmérnök MK Heckenast és Heckenast Kft. BÍRÓ ATTILA s.k. okl. vízépítőmérnök (vízi közművek) MK HANCZÁR ZSOLTNÉ s.k. okl. gépészmérnök okl. városépítési szakmérnök (energia közművek) MK Régészeti szakértő: Ügyvezető: VÁGNER ZSOLT s.k. okleveles régész osz: 459/2002 HANCZÁR ZSOLTNÉ s.k.

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.1 Az érintett terület rövid bemutatása 1.2 A terület és a környezet vizsgálati bemutatása 1.3 Beépítési terv leírása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal BT Beépítési terv m=1: A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása 1.5 Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására, szöveges és rajzi javaslatok kidolgozása SZT Szabályozási terv-vázlat m=1: A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye 1.7 A javasolt beépítés várható környezeti hatásainak részletes kidolgozása 1.8 Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére

4 Bevezetés Balatonberény külterületén lévő, kb. 55 ha területű, 049/3-14, 049/16-27 és 049/31-37 hrsz. telkekre, a Balaton Területrendezési Terv kisebb, a belterülethez csatlakozó részén belterület fejlesztést jelöl, a nagyobb részén pedig, úgynevezett turisztikai fejlesztési területet jelölt ki. A fejlesztési területekre el kell készíteni a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15. szerinti telepítési tanulmánytervet. A telepítési tanulmányterv célja, hogy olyan hasznosítási, beépítési javaslatot mutasson be, amely a település és a hasznosító elképzelésének is megfelel, igazodva a területrendezési tervi előírásokhoz és területi lehatárolásokhoz, valamint, ami alapja lehet a később készítendő településrendezési terveknek, a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak, valamint annak mellékletének, a szabályozási tervnek. A hasznosítás és a beépítés, valamint a szerkezeti, területi kialakítás kereteit a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv határozza meg. A beépítési terv a hasznosítás és a kialakítás egyik változatát ábrázolja. A tanulmányban rögzíteni kell a terület adottságait, a településre készült településrendezési tervi előzményeket, valamint fel kell tárni a településre, és a területre vonatkozó területrendezési tervek előírásait. A tanulmányterven belül, el kell készíteni a terület beépítési tervét, valamint meg kell fogalmazni a később készítendő településrendezési tervek rendezési, szabályozási elveit. A tanulmányban tisztázni kell a területen elhelyezhető épületek, létesítmények nagyságát, kapacitását, valamint a telepítésük közlekedési és közműellátási feltételeit. 1.1 Az érintett terület rövid bemutatása Balatonberény község a Balaton déli végénél található, a Zala folyó torkolatától 4 km-re, keletre. A belterület a tóparton húzódik, a belterülettől délre és nyugatra erdős részek, nagytáblás szántók és kiskerti tömbök, szőlők vannak. 1

5 A település főúthálózati kapcsolatait az M7 autópálya felől a 7 és 76 sz. országos főutak biztosítják. A két főúthoz kapcsolódik a település tóparti belterületén áthaladó 7119j. országos mellékút (Balatonberény egyik fő utcája), amivel párhuzamosan vezet a Balaton körüli országos kerékpárút kiépült nyomvonala. Rá merőlegesen halad a Mise u.-kossuth Lajos utca, helyi gyűjtőút, ami szintén kiköt az egyik főútra, a 76sz. főútra. A településnek vasúton is jó kapcsolata van, áthalad rajta a transzeurópai áruszállítási hálózat részeként működő Budapest- Székesfehérvár-Nagykanizsa-Murakeresztúr-(Horvátország) országos törzshálózati vasúti fővonal. A vasútállomás csinos épület, hajóállomás sajnos legközelebb Balatonmáriafürdőn található, itt csak vitorláskikötő van. A település a Marcali kistérség része. A Balaton Kiemelt Üdülőterület Területrendezési Terve a belterülettől délre részben a belterület bővítését, részben turisztikai fejlesztési területet jelölt ki. A területekre a település vezetése a településrendezési eszközök elkészítése előtt a fejlesztéseket a telepítési tanulmányban kívánja tisztázni. 1.2 A terület és a környezet vizsgálati bemutatása A terület adottságai: A fenti belterületi és turisztikai fejlesztési terület jelenleg külterület, mezőgazdasági művelésű szántó földrészletekből áll. A földrészletek 2-es és 3-as minőségi osztályúak. A terület a 76.számú főút mellett van. A terület északon a belterülethez csatlakozik, nyugaton erdőterület, keleten szőlő és gyümölcsös hasznosítású kiskertek vannak. A terület enyhén lejt északészakkelet felé. A fejlesztési terület elérhető közvetlenül a főútról (az 1+860km szelvény környékén meglévő útcsatlakozáson keresztül), illetve a belterületi helyi utcákon keresztül, amik elérnek a terület északi határáig, sőt, földútként továbbvezetnek a terület szélén a földekre. Az országos főút az érintett szakaszon külterületi jellegű, viszonylag szűk ívben halad. Az ív domború oldalához csatlakozik az a rövid útszakasz, ami a főút ezen oldalán kialakított, az úttal párhuzamos parkolóhoz, majd a fejlesztési terület felé haladó földutakhoz vezet. A burkolat 2+1 sávos, a kelet felé haladó iránynak van két párhuzamos sávja. A csomópontban minden irányú mozgás megengedett. A főút forgalma ~913E/ó (~10% nehéz forgalom), a közterület szélessége kb. 20 méter. A csomópontból kiinduló földutak a fejlesztési terület szélein haladnak észak-északkeleti irányban, telekszélességük 8-16 méter körüli. A belterület felől a fejlesztési terület határáig vezető három lakóutca a lakóterület széléig burkolt (a két szélső vezet tovább földútként). A szabályozási szélesség 8-12 méter, a burkolat méter közötti. 2

6 Magassági adatokat is tartalmazó földhivatali alaptérkép 3

7 A területre vonatkozó magasabb szintű területrendezési terv előírásai: Balaton Kiemelt Üdülőterület Területrendezési Terve előírásai Települési térség: a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a területrendezési hatósági eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja; A települési terület övezetén (U-1): a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. Turisztikai fejlesztési terület: Az Ü-1 térségben üdülőházas üdülőterület Üü, különleges területek közül: camping, strand, sportlétesítmény, oktatás, szabadidő központ, vízi közlekedési, sport és turisztikai kikötő, nagy spotlétesítmény, valamint zöldterület és erdő jelölhető ki. A területen belüli telek akkor építhető be, ha legalább 5 ha nagyságú. A beépítettség legfeljebb 10% lehet, a zöldfelület arány legalább 50% legyen. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok b) 20 személygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsiparkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. A területet a magasabb szintű tervekben meghatározott közlekedésfejlesztés közvetlenül nem érinti. 4

8 A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének növelése esetén a közhasználatú zöldterület helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt terület csak a zöldterület, illetve védőerdő egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adásával alakítható ki. 1.3 Beépítési terv leírása Lakóterület: A tervezett lakóterület a meglévő belterülethez és a központhoz a Táncsics M. utcán át csatlakozhat. A belterülethez csatlakozó 049/31, /33 és /34 hrsz. telkeken a belterület bővülhet. A belterületi tömbökben meglévő kertvárosias lakótelkek, a bővítési területen pedig kisebb üzemi, gazdasági létesítmények vannak. A tanulmányterv a beépítetlen részeken szintén kertvárosias lakótömbök kialakítását javasolja, összesen 14 db, 6 lakótelekből álló tömböt. Egyegy tömbben 6 db 720 és 1000 m2 közötti területű telket lehet kialakítani. A telkeken a lakóépületeket legfeljebb 30%-os beépítési lehetőséggel lehet elhelyezni. A lakóépületek 1-2 szintesek (F, F+T) lehetnek, bennük 1-2 lakás is elhelyezhető. A telkeken az épületek szabadonállóan, villaszerűen lettek elhelyezve. Turisztikai fejlesztési terület: A belterület, a 76.sz. főút, a 037 hrsz. erdő és a 051 hrsz. kiskerti terület közötti, kb. 50 ha nagyságú területen a turisztikai fejlesztési terület alakítható ki. A terület a 76. sz. országos út és a belterület között kialakított útról (magánútról) tárható fel. A 76.sz. úton egy körforgalmi csomópontot kell építeni, amelyről a fejlesztési terület, valamint a meglévő mezőgazdasági utak is megközelíthetőek. A turisztikai területen egy telek akkor építhető be, ha legalább 5 ha nagyságú. A telkek 10%-ig építhetők be, a telken belüli zöldfelület aránya legalább 50 % legyen. A beépítési terv bemutatott javaslati változata szerint a területen 5 db üdülőházas üdülőtelek és 2 db különleges szabadidő központi telek tervezett, melyek 5,0 és 7,5 ha közötti nagyságúak. Az üdülőházas üdülőtelkeken 2 szintes, 2-4 üdülőegységes üdülőházak, villák helyezhetők el, valamint az üdülőterület kiszolgálására szolgáló épület, iroda, raktár, műhely és egyéb helyiségek számára. Az üdülő villák alapterülete m2 közötti lehet, az irodaépületé m2 lehet. Az üdülőtelkek zöldfelületein medence, játszó- és pihenőhelyek, tűzrakó helyek alakíthatók ki. A beépítési terv szerint: I. telek: területe 7,5 ha, rajta: 34 db üdülőház, 1 db iroda-, kiszolgáló épület, II. telek: területe 7,2 ha, rajta: 33 db üdülőház, 1 db iroda-, kiszolgáló épület, III. telek: területe 5,0 ha, rajta: 28 db üdülőház, IV. telek: területe 5,0 ha, rajta: 28 db üdülőház, VI. telek: területe 5,8 ha, rajta: 32 db üdülőépület és 1 db iroda-, kiszolgáló épület helyezhető el. A szabadidőközpont telkein többszintes (F+2), m2 alapterületű szállásférőhely célú épületek, valamint kisebb üdülőházak, villák is elhelyezhetők. A szállásférőhely épületben a szobák, apartmanok ellátására vendéglátási, kereskedelmi és szolgáltatási létesítmények is kialakíthatók. A nagyobb épületben fedett úszómedence, edzőterem és sportterem is kialakítható. A telkeken szabadtéri sportterület is elhelyezhető, sportpályákkal, öltözőépülettel. A beépítési terv szerint: V. telek: területe 7,0 ha, rajta: 25 db üdülőház, 1 db szállásférőhely épület, VII. telek: területe 5,2 ha, rajta: 1 db szállásférőhely épület, 1 db kb 600 m2 öltöző, sportszer raktár épület. 5

9

10 Zöldterület: A belterületi lakóterület és a turisztikai terület között egy 5,02 ha nagyságú zöldterület alakítható ki. A zöldterületen játszó- és pihenőhelyek, kisebb sportpályák helyezhetők el. A magasabb szintű területrendezési előírások legalább 5 ha-os beépíthető telekméreti előírása a zöldterületre is vonatkozik. Ha a telek legalább 5 ha nagyságú, a magasabb szintű jogszabályokban megengedett beépítettség kihasználható. A zöldterületen a legnagyobb beépítettség 2% lehet, a területen összesen kb.1000m2 beépítést lehet kialakítani. 1.4 A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása A fejlesztési területen igényesen kialakított, a magasabb szintű területrendezési terveknek megfelelő lakó, üdülő- és szabadidőközpont különleges területeket kell kialakítani. A területen a meglévő belterületi tömbökhöz csatlakozó területen kertvárosias lakóterületet lehet elhelyezni. A lakó és az üdülőterület között, mindkét térséget kiszolgáló települési szintű zöldterületet kell kialakítani. A területeknek tökéletes kapcsolata építhető ki egyrészt a település belterületével, és a faluközponttal a Táncsics M. utcán át, valamint az országos közlekedési elemekkel is, a 76. sz. országos úton keresztül, amely a terület mellett halad, és amely az M7 autópálya csomópontjához is csatlakozik. A tanulmányterv alapján ki kell dolgozni a településrendezési eszközöket is. A Településszerkezeti tervben ábrázolni kell a megváltozó területi egységeket, a lakóterületet, az üdülőterületet és a zöldterületet. Jelölni kell a 76. sz. út és a belterület közötti új út nyomvonalát. A helyi építési szabályzatban meg kell fogalmazni az építési övezeti előírásokat, és egyéb előírásokat is, a közlekedési, a közműellátási és a környezetalakítási szabályokat, és a szabályozási tervben ki kell szabályozni a lakóterületi utcákat, és ki kell jelölni a turisztikai területen átvezető feltáróút nyomvonalát, fel kell tüntetni az egyes építési övezetek határát, a javasolt telekhatárokat és a nagy telkek belső útjának javasolt vonalvezetését. 1.5 Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására, szöveges és rajzi javaslatok kidolgozása A szabályozási tervben a lakóterületen átvezető utcákat, és a turisztikai területen átvezető feltáróutat minimum 12 m széles szabályozási szélességgel, ill. telekszélességgel kell jelölni. A lakóterületen a lakótömböket kell jelölni, a 10m széles lakóutakkal. A lakótömbökben jelölni lehet a javasolt telekhatárokat és az építési vonalat is, de az építési övezet jelét kötelező feltüntetni. Az építési övezet jele: Lke-01 Előírásai: az építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek mérete 720 m2, - a beépítettség legfeljebb 30% lehet, - a telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani, - a legfeljebb 6,0 m épületmagasságú épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, - a telkeken belül az előkert 5 m legyen, az oldalkert legalább 3 m, a hátsókert legalább 6 m legyen. A zöldterület övezeti jel: Z-kp Előírásai: legkisebb alakítható telekterület 5,0 ha, - az övezetben a megengedett legkisebb zöldfelület aránya 70% lehet, - elhelyezhető létesítmények a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sportpályák, pihenőés játszóhelyek, utcabútorok, játékszerek), - a telken a zöldterületen megengedett 2% beépítés is kihasználható, hiszen a telek területe 5 ha, - a zöldterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület, a legfeljebb 4 m épületmagassággal, - az épületeket szabadonállóan, legalább 10 m elő-, oldal- és hátsókerttel kell elhelyezni. 6

11 Az üdülőházas üdülőterület építési övezeti jele Üü-01 Előírásai: - az építési övezetben több üdülőegységet magába foglaló üdülőépület, valamint az üdülőépületet kiszolgáló épületek, építmények helyezhetők el, - az építési övezetben legalább 5 ha területű telek alakítható ki, - a beépítettség legfeljebb 10% lehet, - a telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani, - az épületmagasság legfeljebb 7,5 m lehet, - az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, - a telkeken belül az előkert 10 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a hátsókert legalább 20 m legyen. A különleges szabadidőközpont terület övezeti jele: Kszkp-01 Előírásai: - az építési övezetben szállásférőhely épület helyezhető el, abban vendéglátási, kereskedelmi és szolgáltatási létesítmények is kialakíthatók, - a telkeken elhelyezhetők még sportlétesítmények, szabadtéri vagy fedett úszómedencék is, - az építési övezetben legalább 5 ha területű telek alakítható ki, - a beépítettség legfeljebb 10% lehet, - a telek legalább 50%-át zöldfelületként kell kialakítani, a zöldfelületeket parkosítani kell, - az épületmagasság legfeljebb 11 m lehet, az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni, - a telkeken belül az előkert 5 m legyen, az oldalkert legalább 10 m, a hátsókert legalább 20 m legyen. A magánutak telekszélessége legalább 12 m legyen. 1.6 A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye A terület közúti kapcsolatát két irányban, a település belterületének irányában és a 76sz. főút irányában is biztosítani javasolt, és biztosítani is lehet. A belterület irányából a meglévő Kossuth L. és Ady E. utcák, immár a tervezett lakóterület szélén haladva, változatlanul tovább kell, hogy vezessenek a mezőgazdasági területek irányában, azok megközelítését is biztosítva. A középső utca, a Táncsics M. utca, az új lakóterületen áthaladva bevezethető a turisztikai területre, és a turisztikai terület belterület felőli kapcsolatát is biztosíthatja. A 76sz. főút felőli kapcsolat kialakítása érdekében új csomópontot (a közútkezelő előzetes nyilatkozata szerint körforgalmat) kell kiépíteni a most meglévő útcsatlakozás helyén. A körforgalmú csomóponthoz a turisztikai terület újonnan kialakítandó megközelítő útján kívül a meglévő földutakat is csatlakoztatni kell. A lakóterület szélén haladó két utcát összeköti a területen kereszt irányban átvezető új utca, amiről a lakótömbök zsákutcái is nyílnak. A turisztikai területre északról (a belterület felől) és délről (a 76sz. főút felől) bevezető közutak a területen magánútként folytathatóak, a turisztikai terület fő feltáró útját képezhetik. Az idegen átmenő forgalom kiküszöbölése érdekében az útvonal középső része a közforgalom elől elzárt magánút lehet, a bárki általi megközelítést igénylő létesítményekig elvezető útszakaszok viszont csak a közforgalom számára megnyitott magánútként működhetnek. 7

12

13 8

14 A közvetlen Balaton partján fekvő település közművesítését a Balaton vízminőség védelme érdekében már a 90-es években közel település-szintűre kiépítették. Ezzel a kiépítéssel a település belterületén a teljes közműellátás biztosított. Mindössze néhány ingatlan nem csatlakozik az egészséges vezetékes ivóvíz és közcsatornás szennyvízelvezetés kiépített hálózatára. A környezet terhelés csökkentése, a levegőtisztaság növelése érdekében építették ki a vezetékes földgázellátást és a villamosenergia ellátást is, csökkentve ezzel a levegőt jobban szennyező hagyományos fosszilis energiahordozók alkalmazását. A már jelenleg is teljes közműellátottsággal rendelkező településen a fejlesztési szándékok megvalósításának alapfeltétele, hogy a település környezetterhelését a lehető legkisebb mértékbe növelje. Közművesítési szempontból ezt a követelményt teljesíteni a tervezett fejlesztések teljes közműellátásával lehet. A Balaton Területrendezési Terve turisztikai fejlesztési terület kialakítására kínál lehetőséget, amely keretében üdülőházas üdülőterület, különleges turisztikai célokat szolgáló területek, valamint zöldterület és erdő jelölhető ki. A közmű okozta legkisebb környezetterhelés növekedés érdekében a fejlesztési terület teljes közműellátásának kiépítése szükséges. A teljes közműellátásához biztosítani kell a vezetékes ivóvízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés, az igényes csapadékvíz elvezetés, valamint a vezetékes energiaellátás kiépítését. Energiaellátásban a megújuló energiahordozók alkalmazásának nagyobb a szerepe, egyrészt a fenntarthatóság, az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, valamint a környezetterhelés csökkentésére. A megújuló energiahordozók közül elsődlegesen a nap energiájának a hasznosítása kínál nagyon kedvező lehetőséget. A föld energiájának hasznosítására is lehet törekedni. A napenergia hasznosításával az üzemeltetési költségek lényegesen csökkenthetők, mert a turisztikai célú fejlesztési terület intenzívebb kihasználtsága egybe esik a naposabb évszakkalidőszakkal, s a naposabb időszakban van a napenergia hatékonyabb hasznosítására is lehetőség. A tervezett fejlesztés a település észak-nyugati szélén, a jelenlegi mezőgazdasági hasznosítású területre tervezett, bár területén középfeszültségű hálózati nyomvonalak haladnak keresztül, közműellátás szempontjából ellátatlan. A terület teljes közműellátásához szükséges közműhálózatokat, a település egységes hálózati rendszeréhez illeszkedéssel, annak a továbbépítésével lehet megoldani, megjegyezve azt, hogy ekkora volumenű fejlesztést az egyes hálózatok kiépítésénél nem terveztek, így jelentős háttér-bázis fejlesztés szükséges a település hálózati rendszereinek megtámasztására, hogy ténylegesen annak továbbépítésével a közműellátás biztosítható legyen. A fejlesztési terület közműellátásának feltétele a közhálózati csatlakozásokról a hálózatfejlesztés közművenkénti kiépítésén kívül a szolgáltatókkal szerződések, megállapodások megkötése. A vízellátás és szennyvízelvezetés vonatkozásában az igényelt kapacitás biztosításához közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni, energiaközműveknél a szolgáltatói megállapodásban rögzíti a szolgáltató a gazdasági feltételeket. A turisztikai célú fejlesztési területen belül a közművek elhelyezését igényes közműfektetési móddal kell kiépíteni. Valamennyi közművet felszín alatti elhelyezéssel kell kivitelezni. A terület vagyon- és közbiztonságot kielégítő megvilágítását is környezetbe illő lámpatestek alkalmazásával kell biztosítani. A csapadékvíz elvezetésének megoldásával egyrészt a vízvisszatartás igényét és az igényesebb elvezetés megoldását kell egyensúlyba tartani. Az elvezetendő vizek befogadója a Balaton, így az elvezetett vizek vízminőségével szemben is vannak teljesítendő elvárások. Közművesítésnél meghatározó, hogy a fejlesztési terület magánterületi kialakítású, s magánterületen a közművek is magán közművek. A közüzemi közműhálózatok csak a magántelkek határig haladnak, a további telken belüli belső elosztó közműnek minősülnek. 9

15 1.7 A javasolt beépítés várható táji, környezeti hatásainak részletes kidolgozása A vizsgált terület jelenleg szántó művelés alatt áll. Természetvédelmi szempontból nem áll sem országos, sem helyi oltalom alatt. A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, sem a NATURA 2000-nek, természeti értékek nem találhatóak rajta. Tájképvédelmi szempontból érzékeny területnek mondható, a vizsgált területről szép kilátás nyílik a Balaton felé. Mivel a terület észak felé lejt, az épületek tájbaillesztése és esztétikai kialakítása kiemelkedő fontosságú. Szükséges az épületmagasság és az építmények gerincmagasságának szabályozása. A turisztikai fejlesztési terület övezetén belül 5 ha-nál nagyobb telkek építhetők csak be, legfeljebb 10%-os beépíthetőséggel. A telkek területének legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani, indokolt háromszintű növényállománnyal való telepítés. Törekedni kell arra, hogy a burkolt felületeinek aránya minél kevesebb legyen. A tervezett üdülőövezeten belül növényzetből álló kerítés létesítése javasolt. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve alapján a települések beépítésre szánt területeinek növelésekor, a területnövekmény minimum 10%-ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet kell biztosítani. A beépítésre szánt terület csak a zöldterület egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adásával alakítható ki. A területen biztosítandó magas zöldfelületi borítottság talajvédelmi szempontból is kedvező, a növényzettel borított felületeken az erózió és defláció pusztító hatása nem tud érvényesülni. Levegő-tisztaságvédelmi szempontból a tervezett funkciók következtében a terület ökológiailag érzékeny területnek minősíthető, ahol indokolt az átlagosnál szigorúbb levegőminőségi követelmények érvényesítése. A terület beépítése után jelentős légszennyezés nem várható, kizárólag a belső közlekedésből eredő közlekedési szennyezés kis mértékű növekedése lesz várható, az is inkább csak a nyári hónapokban. A szennyvíz elvezetése a területen megoldott lesz, a Balaton törvény követelménye, miszerint beépítésre szánt terület kizárólag teljes közművesítettség mellett növelhető, biztosítható a területen. A Balaton törvény alapján a 20 személygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsiparkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelületre nem vezethető. Technológiából származó veszélyes hulladék keletkezése nem várható, kizárólag a kommunális eredetű hulladékkeletkezésre kell számítani. A terület felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület. A 76.sz. út térségében környezeti zajtól védendő létesítmények -üdülőépületek, rekreációs célú épületek- környezeti zajhatások figyelembe vételével helyezhetők el. 10

16 1.8 Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére A területen épített örökségi érték nem található. A területen nyilvántartott régészeti lelőhely nincs. Természetvédelmi szempontból nem áll sem országos, sem helyi oltalom alatt. A terület nem része az országos ökológiai hálózatnak, sem a NATURA 2000-nek, természeti értékek nem találhatóak rajta. (Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer 11

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Kács Község településrendezési Terve

Kács Község településrendezési Terve 1 K Á C S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T E R V E KÜLZETLAP Településtervező: Sáth Péter.. Munkatársak: Herkely György... Miklósiné Panyi Borbála... Mezőkövesd, 2002. augusztus 2 TARTALOMJEGYZÉK I. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ

Részletesebben

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Község Önkormányzata jelen határozatával jóváhagyja Vácszentlászló Község Településszerkezeti tervét és annak mellékleteit,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete

11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2002.( IX.26.) sz. rendelete Szuhakálló község rendezési tervérõl Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselõtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012.

GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. GÉSZ G Ö D Ö L L Ő V Á R O S HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012. 2 Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2013.(X.10.), a 27/2013.(XII.16.)

Részletesebben