Vízszennyezést okozó emberi tevékenységek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízszennyezést okozó emberi tevékenységek"

Átírás

1 A felszín alatti vizek minsítésének az alapja az ún. makrokomponensek (Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ kationok, Cl -, HCO 3 -, SO 4 2-, NO 3 - anionok) arányának, továbbá az összes oldott sótartalom, a hmérséklet meghatározása. A vízkészlet I. osztályú, ha közvetlenül (vagy a biztonsági ferttlenítést követen) közmves ivóvízellátásra alkalmas. Ha egyéb rutin (vastalanítás, gáztalanítás), vagy újszer kezelési eljárást (arzénmentesítés, nitrát, ammónia eltávolítása) igényel, akkor II/1, II/2 II/3 alosztályok valamelyikébe kerül,besorolásra. A legrosszabb minség vizek a III. osztályba tartoznak. A minsítés során a legrosszabb vízminségi jellemz szabja meg az osztályba-sorolást. A ténylegesen ivóvízellátásra használt víz minségét pedig az MSZ 448 elírásai szerint minsítik. Vízszennyezést okozó emberi tevékenységek A háztartásokban mosáshoz, fürdéshez, mosogatáshoz használt és a WC öblítvizével együtt elfolyó víz adja a háztartási szennyvizet. Ha ehhez még a csapadékvizet és a városi csatornahálózatba között ipari üzemek szennyvizét is hozzáadjuk, városi., vagy települési szennyvízrl beszélünk. Ennek minsége a település lakosságának életmódjának és a településen található üzemek fajtájának függvénye. Összetétele és mennyisége jelents részben a vízfogyasztástól függ. A gyakorlatban az 1 lakostól származó szennyvíz mennyiségét egyenlnek veszik az 1 fre es vízfogyasztással. Ez Bp.-en 150 L. Járványügyi szempontból a háztartási szennyvíz a legveszedelmesebb fajta: szárazanyag-tartalma 1 2 g/l, a szennyez anyagok kb. fele szerves anyag (40 % fehérje, 10 % zsír, 50 % szénhidrát). ph-ja közel semleges, ez optimális a biológiai folyamatok szempontjából. Napi 150 L/f vízfogyasztás esetén ahazai adatok alapján a városi szennyvíz átlagos összetétele a következ táblázatban látható.

2 Az ipar által felhasznált víz %-ának kémiai és biológiai tulajdonságai is megváltoznak, a felhasználás során elszennyezdik, ipari szennyvizek keletkeznek, melyek lehetnek: htvizek és gzrendszerek lebocsátott vizei; technológiai szennyvizek; üzemi szociális szennyvizek; az üzem területérl elvezetett csapadékvíz Az enerigaipar fként hszennyezést okoz, egy 100 MW.os erm vízigénye m 3 /óra. A vegyiparra a szennyez anyagok változatossága a jellemz (kémhatása szinte soha nem semleges, gyakran olajszármazékokat, szénhidrogéneket tartalmaz). Kohó gépipar viszonylag kevéssé jelents szennyez (mert már az üzemekben jelents a tisztítás!). Élelmiszeripar nagy szervesanyagtartalmú (KOI: mg/l, BOI 5 : mg/l) vizet bocsát ki, de ez biológiailag jól bontható. A könnyipar legnagyobb vízszennyez ágazatai a papír-, textil-, és bripar. Legkevésbé szennyezett a papíripari üzemek vize. Ezek a túlnyomórészt rostanyagot tartalmazó fehér szennyvizek, Cellulózgyártásnál fleg oldott szennyezést tartalmazó barna szennyvizek keletkeznek. Míg az elbbi mechanikai tisztítást igényel, az utóbbi biológiait is. A brgyári szennyvizekre a nagy üledék-, és zsírtartalom, magas ph, szulfid-, és krómtartalom a jellemz. Nagyobb gondot kell fordítani a mezgazdasági eredet káros szennyezdésekre. Ezek az agrokemizálásra és az iparszer állattartásra, illetve a növényvédszerek alkalmazására vezethetk vissza. Viszonylag új szennyez forrást jelent a nagyüzemi állattartásból származó szennyvíz. Ennek egyik mellékterméke a hígtrágya veszélyes vízszennyez anyag, hatása van az oxigénháztartásra, tápanyagháztartásra, a mikrobiológiai jellemzkre, a mikroszenyezk mennyiségére és a toxicitásra is.

3 A vízszennyezés hazai helyzete Felszíni vízkészletünk 99 %-a 3 f vízfolyásban (Duna, Tisza, Dráva) található, ezek szennyvizeket hígító képessége nagy. A Dunában és a Tiszában a bakteriális szennyezés jelenti a legnagyobb problémát. A korábban tiszta Tisza vízminsége folyamatosan romlik, és mivel szinte valamennyi mellékfolyójának (Szamos, Kraszna, Sajó, Maros) vize szennyezett, az országból kilép szelvényben valamennyi komponens koncentrációja folyamatosan növekszik. Bár a Balaton egész vízgyjt területe hazánk terültén van, vízminsége évtizedekig romlott, és csak az utóbbi években változott meg ez a tendencia. A Velencei tó sok oldott sót és szerves anyagot tartalmaz. Állóvizeink többsége fürdzésre alkalmas, folyóvizeink a bakteriológiai szennyezettség miatt többnyire alkalmatlanok. Magyarországon a felszín alatti vizek egységes hidrológiai rendszert alkotnak. A vízkörforgalom legértékesebb részét a karsztvizek képezik. A felszín alatti vizek %-a a biztonsági ferttlenítésen kívül nem igényel kezelést, I. osztályú. A vízkészlet ¾-e II. osztályú 80-90%-uk vas és Mn-tartalma magas, 15 %-uk robbanásveszélyes gázt (metán) tartalmaz (gáztalanítás!), 5 10 % arzéntartalmú. A legnagyobb gondot a nitrátszennyezés okozza, a falvak 15-20%-ában mg/l, de van 1000 mg/l-es érték is, a határérték pedig 50 mg/l.

4 A hazai szabályozás Fhatóság: Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelségek Munkájukat az 1995 évi LVII. Vízgazdálkodási törvény alapján végzik. 219/2004 (VII. 21.) Korm. sz. rendelet a felszín alatti vizek védelmérl rendelkezik (kármentesítés, felszínvíz-védelmi bírság). A 220/2004 (VII. 21.) Korm. sz. rendelet a felszíni vizek minségének védelmérl intézkedik (csatorna-, és vízvédelmi bírság). A 221/2004 (VII. 21.) Korm. sz. rendelet pedig a vízgyjt gazdálkodás egyes szabályait tartalmazza. Az ivóvizek minségi követelményeit a 102/23001 (X. 25.) Korm. sz. rendelet, a természetes fürdvizekét pedig a 273/1001 (XII. 21.) Korm. sz. rendelet határozza meg. Vízkészletjárulékot fizetnek a vízfelhasználók (a lakosság csak 500 m 3 felett) a saját vízkivételi mvek útján kinyert víz után. A vízjogi engedélyben meghatározott mennyiségen felüli mennyiség után pótdíjat kell fizetni. Ivóvízdíjat és csatornadíjat kell fizetni a közüzemi víz-, és csatornamvek által szolgáltatott ivóvízért, illetve a kezelésükben lév csatornák használatáért. a díjakat a 23/2004 (XII. 16.) KvVM sz. rendelet mellékletei tartalmazzák. Vízjogi engedély szükséges minden olyan létesítmény építéséhez, mely a vizek természetes lefolyását, azok mennyiségét és minségét befolyásolja. A kiviteli tervekre vízjogi létesítési engedélyt adnak ki, sikeres próbaüzem után adják ki a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A 220/2004 (VII. 21.) Korm. sz. rendelet szerint a felszíni vízek minségének megrzése és javítása a kibocsátó feladata. A rendelet a közcsatornába vezetett szennyvizekre is vonatkozik. A környezetvédelmi felügyelség ezekre technológiai, területi vagy egyedi kibocsátási határértékeket ír el. Technológiai határértékeket, amennyiben létezik ilyen az adott tevékenységre, - ha nincs akkor területi kibocsátási határértéket ír el. Egyedi határértéket akkor, ha az adott technológiára a jogszabály sem technológiai, sem területi határértéket nem határoz meg, - ennek megállapítása a befogadó terhelhetsége alapján, vagy a kijelölt felszíni vizekre vonatkozó célkitzés alapján kerül sor. Általános cél a rendelet 1. Melléklet B. pontjában meghatározott I. lista szerinti anyagok és az E. pontjában megjelölt elsbbségi veszélyes anyagok felszíni vizekbe való kibocsátását fokozatosan meg kell szüntetni! Közcsatornába tilos háztartások, kisebb vendéglk kivételével, - bármilyen hulladékot bevezetni! A kibocsátási határértékeket a 28/2004 (XII. 25.) Korm. sz. rendelet határozza meg. Technológiai kibocsátási határértékeket ad meg a települési szennyvizekre, másrészt a felszíni vizekre veszélyes anyagok I. listájában szerepl anyagok közül a Hg.ra (nem alkáli klorid elektrolízis esetében), Cd-re, 1,2 dikóreténra, tri-, és pentaklór-etilénre, továbbá a II. listába tartozó azbesztre, végül további 37 technológiára (pl. húsfeldolgozás, textíliagyártás, papírgyártás, kolaj-feldolgozás, alkáli-klorid-elektrolízis, mtrágyák, üveg-, és vas gyártása, fémmegmunkálás és fém-felületkezelés, hulladéklerakás) ad meg kibocsátási határértékeket. A szennyez, továbbá veszélyes és mérgez anyagokra a területi kibocsátási határértékeket az 1-4 vízminség-védelmi területi kategóriákra, a Balaton és közvetlen vízgyjtje, egyéb védett területek,

5 idszakos vízfolyások, általános védettségi kategória adja meg a rendelet.

6

7

8 A rendelet 5. Melléklete megadja azokat a legkisebb és legnagyobb határértékeket, melyek között a hatóság- a befogadó terhelhetségét figyelembe-véve közvetlen bevezetés esetén egyedi határértékeket állapíthat meg egy adott szennyezanyagra. A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezanyag-tartalmának küszöbértékeit láthatjuk a következ táblázatban. Új létesítményeknél az elérhet legjobb technológia alkalmazásával be kell tartani a kibocsátási határértékeket, ellenkez esetben a felügyelség a kibocsátót szennyezés-csökkentési intézkedésekre kötelezi vízszennyezési bírság egyidej kivetésével. A bírság összegét egy évre szennyezanyagonként számítják a B = (M Me)k Ft/év Képlet szerint, itt M a tényleges szennyez-tartalom (kg/év), Me az engedélyezett szennyezanyag-kibocsátás (kg/év), k a fajlagos bírságtétel az adott szennyezanyagra (Ft/kg).

9

10

11

12 A határértéknek megfelel, ill. engedélyezett M e kibocsátás meghatározható: koncentráció-határérték alapján )megengedett koncentráció [kg/m 3 ] és az adott évben kibocsátott szennyvíztérfogat [m 3 /év] szorzataként), vagy a fajlagos kibocsátás alapján (adott évben gyártott termék [t/év] és a technológiai határérték [kg/t] szorzataként). Amennyiben a szennyez anyag koncentrációja eléri a határérték kétszeresét, a bírságot a jelents túllépés miatt j =1,3 (mérgez anyagnál j = 2) tényezvel meg kell szorozni. Ha a szennyvizet nem engedélyezetten hígítják, a bírságot a határérték-koncentráció alatt, h = 1,1; e felett h = 1,3 hígítási tényezvel kell megszorozni. Ha a befogadó szennyezettsége a határértéket meghaladja, új kibocsátás csak más szennyezés egyidej csökkentésével lehetséges. Aki a határértéket meghaladó szennyezettség felszíni vizet használ fel, csak az általa okozott többletszennyezésért felel. Aki rendkívüli vízszennyezést okoz, rendkívüli vízszennyezési vagy csatornabírságot köteles fizetni a szennyez anyagok teljes mennyisége után, ami akár a képlet alapján számított bírság 5- szörösét is elérheti. Az, aki 15 m 3 /üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet, valamint a rendelet 1. melléklet B. pont I. listája szerinti veszélyes, vagy az E. pont szerinti elsbbségi veszélyes anyagot bocsát ki, önellenrzésre kötelezett, ennek eredményeirl évente összefoglaló jelentést készít. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenrzésére (helyszíni hatósági-, és önellenrzés) vonatkozó szabályokat a 27/2005. (XII. 6.) KvVM sz. rendelet határozza meg. Meglév létesítményekre az elírásokat legkésbb 2010 dec. 31-ig teljesíteni kell (türelmi id). A türelmi id a lakosegyenérték alatti agglomerációk települési szennyvíztisztítóinál dec. 31. Az érzékeny területeken lév lakosegyenérték fölötti agglomerációk települési szennyvíztisztítóinál dec. 31-ig tart a türelmi id. A türelmi id alatt a bírságot egyre növekv mértékben, a nem szolgáltató jelleg kibocsátókra a megállapított bírság 5 75%-át, a szolgáltatókra (víziközm üzemeltetését, szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást végz) a megállapított bírság 5-20 %-át kell kiszabni.

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005-es tanév I. félév 7. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A környezetvédelmi igazgatás 4 szintje 1. központi igazgatás: kormány,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 19.712-7-5/2011. Ea: Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Novákné F. Kovács Hedvig dr. Ruzsáli Pál Tárgy: Alföld

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1 2003. évi LXXXIX. törvény 1 A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet-

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához

Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés. szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához Magyar Köztársaság Vidékfejlesztési Minisztérium Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezıanyagterhelés alatti települések szennyvízelvezetési és tisztítási megoldásainak kialakításához 2010. június TARTALOM

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirıl

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

3. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ALAKULÁSA Az ország környezeti állapota az elmúlt években érezhetően javult, egyrészt az államilag is támogatott környezetvédelmi intézkedéseknek és az

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

Ivóvíz kiskáté. Lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről

Ivóvíz kiskáté. Lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-11-73 Telefax: (1) 215-0148 E-mail:

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK

RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK Rövidítések: KTJ KÜJ KAJ KAR OKIR EOV EOTR KvVM FAVI FAVI ENG FAVI KÁRINFO FAVI MIR FAVI MIR-K VITUKI Kht. TEÁOR VIFIR OKKP Kr. Kvt. Környezeti Területi Jel Környezetvédelmi Ügyfél

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Nemzeti Fejlesztési Terv NFT Közösségi Támogatási Keret KTK Kohéziós Alap Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP KIOP felépítése Környezetvédelem

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei

A környezet szennyezésének folyamata A környezetvédelem célja és eszközei A környezet szennyezésének folyamata A környezet szennyezése azt jelenti, hogy az ember tevékenysége a környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal az emberi életkörülményeket rontja.

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben