Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la"

Átírás

1 Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője designed by arany a la

2 Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szilágyi István főigazgató Aranyné Varga Marianna és Kernné Szalai Éva tanító Arany Attila Telefon: Telefax: web: Köszönet az iskola pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak, támogatóinknak, valamint Vágó Zoltánnak a sok - sok fotóért! Támogatóink: Hosszú András - Tom Market Marcali Meiszterics János - Meiszterics Autósiskola Kft. Dr. Sütő László - Marcali város polgármestere Szíjártó Ferenc - Ziehl-Abegg Kft. Industrie Elektrik Kft. Varga László - Lupus Kft. Fekete Tamás, Nemes Endre Készült 300 példányban a Pethő Nyomdában, 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 1. Noszlopy értesítő " 1/" 101

3 Bevezető Több évtizedes magszakítás után ismét kezében tarthatja a Kedves Olvasó az iskola 1991/92. tanévi Értesítőjét. Hiányt pótolunk ezzel a kiadvánnyal, de félő, hogy azt az űrt, amely az utolsó Értesítő kiadása óta keletkezett, már nem pótolhatjuk. Kiadványunk a hagyományokat megőrizve a tanulók és pedagógusok névsora mellett a tanév eseményeit, annak rövid krónikáját is tartalmazza. Ezen gondolatokkal indította ismét útjára az iskolai kiadványt Kiss Lajos Igazgató Úr júniusában. Azóta 22 papír alapú és 1 elektronikus formában elkészült kötet foglalta össze a tanév eseményeit. Az alkotások készítői is számosan voltak. Vizvári Józsefné, Kiss Lajosné, Tamasián Péter szerkesztőként, Csordás Lajos, Nagy Péter, Sinkovics Zoltán, Tamasián Péter a s z á m í t ó g é p e s m u n k á k e l v é g z ő i k é n t jeleskedtek. Az idén újabb vállalkozó kedvű szerkesztőkkel találkozunk. Kívánom, hogy leljék örömüket a fárasztó, de életre szóló élményt, megbecsülést nyújtó munkában! A tavalyi év újítása után idén ismét könyv formájában tesszük közzé beszámolónkat. A kezdetek óta több tartalmi változás is megfigyelhető volt a készítők részéről, amelyek mindig érdekesebbé, élvezhetőbbé, színesebbé tették produktumukat. A szándék azonban a régi maradt. Beszámolni az elmúlt egy évről, tisztelegni, példaként állítani mások számára a kiválók teljesítményét. Mindezen tények, adatok követendő példaként is szolgálnak. Biztatást, erőt adnak azok számára, aki a holnapok dicsőségeit szolgálják majd. Emlékeket, felemelő perceket nyújt a lapok forgatása a szülők, tanulók, hozzátartozók, és Kollégáim számára, amikor felidézik egyegy felejthetetlen esemény perceit. Az iskola fennállásának sok fényes időszaka volt. A jelent is így éljük meg. Szorgalmas munkával, kitartással, kiváló eredményekkel. Sikerek a tanulásban, a sportban, a közösségi életben. Innováció, hatékonyság, kezdeményezés, iránymutatás, példás együttműködések, gazdag pályázati t e v é k e n y s é g. E z e k j e l l e m z i k m a intézményünket. Természetesen gondjaink is akadnak. Javítani való, korrekcióra szoruló elemek is találhatók működésünkben, melyek motiválnak, gerjesztik a további munkát. Mindennapjaink sikereihez feltételeink a d o t t a k. K i v á l ó s z a k e m b e r g á r d a, folyamatosan szépülő környezet jellemzi iskolánkat. Megköszönöm a megjelenést támogatók önzetlenségét, a készítők áldozatvállalását, a K o l l é g á k s e g í t ő k ö z r e m ű k ö d é s é t, tanítványaink kiváló teljesítményeit és természetesen legfontosabb partnerünk a szülők együttműködését. Végül kívánom, hogy az elmúlt időszak eseményeinek felidézése, a képes beszámolók nézegetése olyan örömöt okozzon minden Kedves Olvasónak, amilyen szeretettel mi azt ajánljuk az Önök figyelmébe. Legyen ez a kiadvány büszkeségünk, melynek tartalma közös munkák gyümölcse. Gratulálok minden szereplőnek, felnőttnek, gyereknek! Szilágyi István főigazgató 2015 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola " 2/" 101 Noszlopy értesítő

4 A város egyik legszebb, legpatinásabb épületében töltjük mindennapjainkat. Büszkék vagyunk rá, szeretjük, gondozzuk. M u n k a t á r s a i n k s z á m o s ö t l e t t e l díszítették, gondozták az épület és udvar egy részét. Növényeket ültettek, padokat festettek, készítettek. Tavasszal nárciszok, tulipánok virítottak az udvaron. Partnereink is kivették részüket a f e l ú j í t á s b ó l, c s i n o s í t á s b ó l. A z Önkormányzat húsz millió forintos finanszírozásából újult meg az iskola összes vizesblokkja, folyamatos a radiátorok és az ajtók festése. Az új és a régi épületet összekötő folyosóról eltávolítottuk a portálajtót, ezáltal is tágasabbá, szebbé téve a belső teret. A szülői közösség összefogásának eredményeként a régi épületszárny emeletén valamennyi ajtó mázolása megtörtént. Az Ő támogatásukból gyarapodott az udvari játékok száma is. A s z ü l ő i k ö z ö s s é g e s z k ö z ö k vásárlásával is támogatta munkánkat. Az Ő adományukból szereztünk be nagy értékű mikrofonokat, hangszórókat, m e l y e k a z i s k o l a i ü n n e p s é g e k, események színvonalasabbá tételét hivatottak szolgálni. Rendezvényeinket számtalan vállalkozás és magánszemély támogatja. Ezek mellett a karácsonyi és jótékonysági vásár, az alapítványi bál ú j a b b l e h e t ő s é g e k k e l b ő v í t i k működésünket. Hívó szavunkra mindig reagál valaki. Ki pénzzel, ki eszközökkel, ki kétkezi m u n k á v a l v e s z r é s z t ö t l e t e i n k megvalósításában. A múlt történései említése után jövőbeni elképzeléseinket ismertetjük. A nagyon elhasználódott, balesetveszélyes járdákat a nyár folyamán kívánjuk felújítani. Amennyiben az anyagot a város biztosítja, szülői, partneri közös ezt a problémát is megoldjuk. Ezúton kérem a z o k s e g í t s é g é t, a k i k e b b e n a munkában tevékenyen részt tudnak venni, keressenek meg bennünket, jelezzék szándékukat! Terveink között szerepel a kavicsos a régi épület előtti udvar parkjának feltöltése termőfölddel. Ehhez is szívesen veszünk minden ötletet, felajánlást. Ezen az úton kívánunk továbbhaladni. Jelszavunk az együttműködés, a közös gondolkodás. Noszlopy értesítő " 3/" 101

5 T Á M O P / Innováció Marcali általános iskoláiban A kezdetektől a befejezésig 27 hónap telt el szeptember 24-én nyújtottuk be a pályázatot. A fizikai kezdés időpontja a befejezésé Hosszú idő, sok élmény, sok feladat, t a n u l s á g o k, f e j l ő d é s é s ó r i á s i lehetőségek. A kiírás szerint megfogalmazott célok az alábbiak az előző évi Értesítőben ismertettük. Most, hogy a vállalt feladatokat teljesítettük, már össze tudjuk foglalni mit jelentett iskolánk számára a 175 millió forinttal támogatott projekt. Hosszú idő, sok élmény, rengeteg feladat, tanulságok, fejlődés és óriási lehetőségek. L e h e t ő s é g a m e g ú j u l á s r a, eszközparkunk bővítésére, szakmai előrelépésre, kapcsolataink bővítésére, az egészségfejlesztésre, a mozgásos tevékenységek végzésére és egy sor olyan ismeret megszerzésére, amelyeket a hétköznapok során hasznosíthatunk. Néhány számadat, amely ezeket alátámasztja. Erdei iskolában 317 tanuló volt két alkalommal. Labdajátékok programon 316 résztvevő kétszer töltötte hasznosan szabadidejét. Sí és kerékpár táborban kétszer 40 fő vett részt. Angol és német nyelvi táborokban 112 fő gyarapíthatta tudását. Ugyancsak a tudásgyarapítást szolgálták a nyelvi témahetek 144 gyerek részvételével, amely után vetélkedőt szerveztünk közel kétszáz tanulónak. Informatikai és komplex közlekedési szakkörön 115 fiatal szerzett speciális i s m e r e t e k e t, m a j d b u d a p e s t i kirándulással zárta a programot. Konfliktuskezelést, családi életre nevelést, gazdasági ismereteket tanultak, nemzeti hagyományainkkal, e l s ő s e g é l y n y ú j t á s f o r t é l y a i v a l ismerkedtek több százan tanítványaink közül. A legnagyobb létszámot megmozgató rendezvények az egészségnapok, e g é s z s é g f e j l e s z t ő t é m a h e t e k, sportkirándulások voltak, ahol csak a hiányzók nem kapcsolódtak be a tevékenységekbe. S z a k m a i t o v á b b k é p z é s e k e n 5 1 résztvevő bővítette ismereteit kollégáink közül. Ami talán a legnagyobb öröm, az a sok új eszköz. Több tízmillió forint az értéke a beszerzett sportfelszereléseknek, oktatási anyagoknak. Megújult az iskola b e l s ő h a n g o s í t ó re n d s z e re, í g y élvezhető, jó minőségben használható ez a szolgáltatás. " 4/" 101 Noszlopy értesítő

6 Összefogás egy szebb világért A 2014/15-ös tanévben folytatódott iskolánkban a Tempus Közalapítvány gondozásában zajló Hand in hand for a w o n d e r f u l l a n d e l n e v e z é s ű nemzetközi uniós projekt. A pályázat középpontjában a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása állt, de mellette kiváló lehetőséget nyújtott az angol nyelv gyakorlására is. A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012-ben nyújtotta be pályázatát Fehér-Kun Andrea tanárnő irányításával, 2013 júniusában pedig megszületett a számunkra kedvező döntés. Szlovénia, Németország, Anglia, L e n g y e l o r s z á g, T ö r ö k o r s z á g, Spanyolország, Olaszország, illetve a projektbe később bekapcsolódó Bulgária egy-egy intézménye mellett Magyarországot a Noszlopy iskola képviselhette. A két éven át tartó programsorozatban több ország pedagógusai és diákjai dolgoztak folyamatosan együtt azért, h o g y f e l h í v j á k a fi g y e l m e t a természetvédelem fontosságára szeptemberében Marcali látta el a házigazda szerepét. A kiváló szervezőmunkának köszönhetően vendégeink elismerően nyilatkoztak intézményünkről, városunkról és t e r m é s z e t e s e n a m a g y a r vendégszeretetről. Novemberben a küldöttségek az olaszországi Veronába látogattak, majd márciusban Berlinben találkoztak, ahol értékelték az elvégzett feladatokat, illetve rendszerezték a következő időszak tennivalóit. A nagyszabású és rendkívül eredményes projekt végül 2015 májusában Törökországban zárult. A két év során diákjaink számos kreatív ötletet adtak és kaptak, amelyeknek k ö s z ö n h e t ő e n g o n d o l k o d á s u k környezettudatosabbá vált. Mindezek mellett megismerhettek több európai országot, kultúrát, új barátságokat kötöttek és életre szóló élményeket szereztek. Noszlopy értesítő " 5/" 101

7 Dr Szabó Gyuláné tanító Oktató-nevelő munkáját az 1982/83. tanévben kezdte a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskolában. Osztályfőnök a kezdetektől fogva. Volt kis létszámú és orosz tagozatos osztálya is. Nagyon fontosnak tartotta a szülőkkel való kapcsolattartást, kölcsönösséget. A 90-es évektől kiemelt szerephez jutott életében a környezeti nevelés. Az ő javaslatára kapcsolódott be iskolánk 1994-ben a KÖRLÁNC környezeti nevelési iskolahálózatba, amely az iskolafásítási pályázatokhoz segítette iskolánkat, valamint sok segítséget nyújtott a környezeti neveléshez. L e l k e s, a k t í v p á l y á z a t í ró, t ö b b alkalommal sikerült pénzt szereznie a S o r o s A l a p í t v á n y, a K ö v i c e, a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m pályázatain versenyekre, Madarak és Fák Napjára, a Kis-Balaton fokozottan védett területének felkeresésére. Részt vállalt intézményünk iskolatörténeti kutatócsoportjának munkájában. Az iskola 90. évfordulójára kiadott kötetnek már társszerkesztője és szerzőtársa is volt. Több alkalommal írt és nyert iskolai pedagógiai és megyei közoktatási pályázatot. Az 1995/96-os tanévben az ELTE egy éves környezetpedagógus tanártovábbképzésén vett részt. Dolgozatát kiadásra javasolták. A két kötetből álló lakóhelyismeret munkatankönyv alsó tagozatos marcali diákoknak készült. Egy évvel később a Marcali Önkormányzat közoktatási pályázatán elnyert támogatással sikerült kiadni, több évig tanulhattak belőle diákjaink ban kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért iskolánk legnagyobb elismerésében, a Noszlopy-díj kitüntetésben részesült. Az ő munkájának is köszönhető, hogy 2004-ben elnyerte iskolánk a Közoktatás Minőségéért Díj bronz fokozatát. Ez évben az intézmény minőségügyi vezetője lett jelentős részt vállalva az IMIP, az intézményi minőségirányítási program k i d o l g o z á s á b a n, á t d o l g o z á s á b a n, a z i n t é z m é n y i ö n é r t é k e l é s b e n. teljesítménymotivációs pályázat megírásában, valamint az intézmény pedagógus teljesítményértékelési rendszerének kidolgozásában. A pályán töltött 32 év alatt nagyon sok területen kipróbálta magát, de mindig az volt a legfontosabb, hogy tanítványai jól érezzék magukat az iskolában, hogy több területen is bontogathassák szárnyaikat. Ahogy mindig is mondta: Nyitott vagyok, mert szeretem a kihívásokat, mert szeretek új dolgokat megismerni és átadni, mert szeretek tanítani. " 6/" 101 Noszlopy értesítő

8 Tombor Erzsébet tanító Közel 10 évig a Sávolyi Általános Iskolában volt napközis nevelő, osztálytanító, osztályfőnök. Ebben az időszakban szerezte meg tanítói diplomáját / 8 6. t a n é v t ő l t a g j a nevelőtestületünknek. A z a l s ó t a g o z a t o n h u m á n t a n t á r g y c s o p o r t o t t a n í t. Együttműködése, kapcsolattartása a szülőkkel hatékony munkájának fontos része. Iskolai- és területi nyelvi-, irodalmi-, komplex versenyfeladatokat állított össze. Ötleteivel, elképzeléseivel gazdagította munkaközösségünk programjait tagozatunkon. A Kis nyelvőrök évtizedek óta hagyománnyá vált versenyei az ő segítő munkája nélkül nem valósulhattak volna meg. A tanítás mellett több tanórán kívüli programban vett részt. Sokat táboroztatott a Fonyódligeti Gyermektáborban. Számos alkalommal vezetett vándortábort ben megkapta iskolánk legnagyobb elismerését, a Noszlopy-díj kitüntetést. Fáradhatatlan, lelkes hitoktató tevékenysége több éves múltra tekint vissza. 40 éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása kifogástalan volt. Óráit az igényesség, gondosság, a gyermekekkel való törődés jellemzik. Azon tanítók egyike, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak is tekintik munkájukat. Noszlopy értesítő " 7/" 101

9 Várfalviné Balogh Mária tanár Várfalviné Balogh Mária biológiatestnevelés szakos tanári diplomát 1980-ban szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Tanulmányait kiegészítve atlétika, kosárlabda, tenisz sportágakban középfokú edzői diplomát is szerzett. F i a t a l p e d a g ó g u s k é n t N i k l á n, Balatonkeresztúron, Somogyváron és 11 évig a Marcali Szakmunkásképző Intézetben tanított, mint testnevelő és biológia-környezetvédelem szakos tanár ben a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanára lett. Az iskolában eltöltött 23 év alatt mindvégig testnevelőként dolgozott, rövid ideig volt biológia tanár és osztályfőnök is. A több mint két évtizedes iskolai tevékenysége alatt dolgozott testnevelés munkaközösség vezetőként és a Diáksport egyesület tanár elnökeként is. A Somogy Megyei Diáksport Szövetség Elnökségi tagjaként a Marcali Város Diáksport elnökeként 10 évig koordinálta a Diákolimpia korcsoportos versenyeit az utánpótlásban. A tanári munkájának értéke legjobban az oktatás versenyeredményeiben mérhető. Tanítványai évtizedeken át rendszeresen, évente több alakalommal is eljutottak az országos versenyekre, ahol csapatban és egyénileg is eredményesen szerepeltek, gazdagítva ezzel az iskola jó hírnevét. Diákjai számárára vonzóvá tette az életvitelszerű sportolást. Többen közülük lettek testnevelő tanárok, élsportolók, olyan aktív sportolók kiknek a mozgás a mindennapjaik szerves része. " 8/" 101 Noszlopy értesítő

10 Vizvári Józsefné tanár Vizvári Józsefné magyar-könyvtár s z a k o s á l t a l á n o s i s k o l a i t a n á r, drámapedagógus. Az 1984/85-ös tanévtől dolgozik iskolánkban. 14 évig munkaközösség vezető, 20 évig osztályfőnök volt. Nagy szerepet vállalt a NYIK (nyelvi, irodalmi, kommunikáció) elterjesztésében az iskolában ben drámapedagógus diplomát szerzett. A 2004/2005. tanévtől induló művészeti iskola színjáték tanszakán kamatoztatta tudását. Jelenleg is ebben a beosztásban és könyvtárosként dolgozik. 6 évig a kezdetektől szerkesztette az iskolai Értesítőt. Az Iskolaújság szerkesztőjeként 3 évig dolgozott. 10 évig szervezte az iskolában az Országos kompetenciamérést. Iskolai pályázatokra beadott munkái: Vizuális kultúra (tanulói munkafüzet összeállítása), A drámapedagógia lehetőségei az osztályfőnöki munkában, Mozaikok iskolánk közelmúltjából (a Jubileumi Évkönyvben megjelent írás), Részt vett az első NAT készítésében. Noszlopy értesítő " 9/" 101

11 TANÉVNYITÓ szeptember 1. " 10/" 101 Noszlopy értesítő szeptember 1- én 76 kis elsős kezdte meg tanulmányait a Noszlopy iskolában. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a tanévnyitóra érkező diákokat. A zuhogó eső miatt a tornateremben fogadták a tanító nénik a k i c s i k e t, a k i k a nyolcadikosoktól kapott apró ajándékokkal a kezükben érkeztek. A második osztályosok v i d á m k i s m ű s o r ra l köszöntötték a kissé m e g s z e p p e n t a p r ó s á g o k a t. E z u t á n Szilágyi István igazgató úr nyitotta meg a tanévet és köszöntötte a 8. osztályos József Richárdot, aki a nyáron országos diákolimpiai bajnok lett íjászatban. A tanulóifjúság többi része a tantermekben hallgatta végig az ünnepséget.

12 ERDEI ISKOLA 3. osztály szeptember Szeptember második hetében iskolánk harmadik osztályos tanulói felejthetetlen napokat töltöttek a Balatonon. A magyar tenger fővárosában, Siófokon szálltak meg és innen keltek minden nap útra. Bejárták a Balaton-felvidéken található kőtengert, megkóstolták a Kékkúti forrás vízét, megcsodálták Tihany nevezetességeit, a Belső-tó par tján túrázva ürgéket lestek, megismerkedtek a Balaton halfajaival Füreden a Bodorka látogatóközpontban, sétáltak Veszprémben és a város állatkertjében, utaztak hajón, kompon, motorcsónakon Sorolhatnánk még az élmények sorát,de beszéljenek inkább a képek! TÁMOP / Noszlopy értesítő " 11/" 101

13 ERDEI ISKOLA 4. osztály szeptember Alig, hogy a harmadikosok megérkeztek a Balatonról, a negyedikesek indultak útnak és meg sem álltak a Göcsejben található Nováig. A C s i c s e r g ő S z a b a d i d ő k ö z p o n t rengeteg programmal várta iskolánk tanulóit: mezei olimpia, régi népi játékok, csónakázás a tavon, kézműves foglalkozáson nemezelés, vicces és é r d e k e s t ö r t é n e t e k h a l l o t t a k a településről, házi állatokkal ismerkedtek, sportvetélkedőn versengtek, túráztak az erdőben, számháborúztak, ehető és m é r g e s g o m b á k b ó l k é s z í t e t t e k gyűjteményt Eljutottak Zala megye székhelyére, ahol megtekintették a város n e v e z e t e s s é g e i t, m a j d k i k a p c s o l ó d á s k é n t fi l m v e t í t é s következett a moziban. Élményekkel telve tértek haza az ötnapos táborozásból. TÁMOP / " 12/" 101 Noszlopy értesítő

14 DIÁK POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS szeptember szeptember 16-án a Noszlopy iskola diák önkormányzati képviselői titkos szavazással megválasztották iskolánk diákpolgármesterét.a 4 diákpolgármester-jelölt bemutatkozott és ismertette idei programját. A legtöbb szavazatot Tóth Emma 8. c osztályos tanuló kapta. Emma nagyon örült és megköszönte diáktársai bizalmát. Megígérte, hogy többi 3 vezetőtársával együtt méltón képviselik diáktársaikat és számukra nagyon jó szabadidős programokat szerveznek. Diákönkormányzat Ebben a tanévben is az iskolai diákönkormányzat a már hagyományos rendezvényekkel tetté színesebbé d i á k j a i n k h é t k ö z n a p j a i t. A m e g v á l a s z t o t t diákpolgármester vezetésével első nagy programunk a Halloween parti és töklámpás faragó verseny ismét nagy sikert aratott. Az őszi- és tavaszi papírgyűjtési akcióban iskolánk szinte minden diákja részt vett. A papír árát kirándulásokra és sporteszközök vásárlására fordítják az osztályok. Most is megérkezett iskolánkba a Mikulás,manóival és krampuszaival. A jó diákok szaloncukrot, a rosszak virgácsot kaptak. A karácsonyi vásárban sok szép karácsonyi meglepetést vásárolhattunk. A tanév legsikeresebb rendezvénye a farsang volt. A jelmezesek műsorokkal szórakoztatták közönségüket. Játékterem, tombola és a sok nyeremény fokozták a délután hangulatát. Noszlopy értesítő " 13/" 101

15 SPORTKIRÁNDULÁS 3. osztály, szeptember szeptember 17-én, szerdán kihasználva az alkalmat, hogy végre az esőfelhők egy kicsit eltávolodtak az égről, buszra pattant a 3.a és 3.c osztály. Útjuk célja Balatonboglár volt. A v á r o s b a n k ö z l e k e d é s i eszközüket lábbuszra cserélték és elindultak a Gömbkilátóhoz. A gyönyörű időben jól esett a friss levegőn a mozgás, még ha dombnak felfelé is kellett menniük. A fáradság azonban megérte, hiszen a kilátóból csodálatos kilátás nyílott az őszi Balatonra. A szép időben festői kép tárult eléjük a vitorlásokkal és az északi part hegyeivel. De egy harmadik osztályosnak egy ilyen kis túra meg sem kottyan, így felesleges energiájukat futó- és akadályversenyen vezették le. Majd feltérképezték a környék növényvilágát. Az elégetett kalóriák pótlására finom ebédet ettek. Ezután teli pocakjuk is segített nekik, hogy lehúzza őket a hegyről. Jókedvűen és vidáman érték el buszukat, mely visszarepítette őket Marcaliba. TÁMOP / " 14/" 101 Noszlopy értesítő

16 TAKARÍTÁSI VILÁGNAP szeptember 19. Szeptember 19-én a Takarítási világnapon szorgos kezek lepték e l a z i s k o l a u d v a r t. A diákönkormányzat tagjai és segítőik szemetet szedtek az iskola környékén.szerencsére nem sok dolguk akadt. Noszlopy értesítő " 15/" 101

17 MESETÚRA szeptember szeptember 25-én délután, kissé borongós időben a Mesék birodalmába indultak az iskola kis alsósai. 5 állomás akadályait legyőzve jutottak el a Berzsenyi park játszóterére. Az állomásokon az előre megadott mesékhez kapcsolódó feladatokat kellett a kisdiákoknak megoldaniuk, melyért egy-egy aranyalmát kaptak jutalmul tarisznyájukba, kosarukba. A leküzdött akadályok után a Berzsenyi parkban játékkal pihenhették ki a túra fáradalmait, majd gyümölcslevet és müzli szeletet kaptak jutalmul. " 16/" 101 Noszlopy értesítő

18 ÉRIK A SZŐLŐ szeptember Érik a szőlő címmel Szüreti napokat rendeztek Marcaliban szeptember között. A rendezvény szombati napján fellépett művészeti iskolánk több néptáncos csoportja is. Noszlopy értesítő " 17/" 101

19 COMENIUS PROJEKT szeptember 29 - október 3. A Tempus Közalapítvány a Comenius Iskolai Együttműködés Egész életen át tartó tanulás" program keretei között tűzte ki pályázatát HAND IN HAND FOR A WONDERFUL LAND címmel. A projekt házigazdájának szerepét szeptember 29. és október 3. között a marcali Noszlopy iskola látta el. Pedagógusok és diákok egyaránt örömteli izgalommal várták Lengyelország, Szlovénia, Bulgária, Olaszország, Anglia, Németország, Törökország és Spanyolország küldöttségeit. " 18/" 101 Noszlopy értesítő

20 ISKOLASZÉPÍTÉS szeptember - október Sok-sok szülői segítséggel megújult iskolánk. A s z ü l ő i k ö z ö s s é g t a g j a i s z a b a d i d e j ü ket f e l á l d oz v a szépítették az iskolát, ecsetet vettek kezükbe és a sok vihart megért ajtók egy részét hozták jobb állapotba. Eltűntek az elmúlt évtizedek használata során keletkezett repedések, csillogvillog az összes osztályterem bejárata. Festők keze nyomán szépült meg a kistorna (korábban kazánház) helyisége is. Ez a beruházás a V a d v i r á g A l a p í t v á n y finanszírozásában valósult meg. A poros, kopott, egészségtelen padlószőnyeget laminált padlóra cseréltük a gyógytesis teremben. E a feladat karbantartóinkra hárult. Noszlopy értesítő " 19/" 101

21 LABDAJÁTÉKOK október október 2-án a felső tagozaton, másnap az alsóban került megrendezésre a labdajátékok elnevezésű sportprogram, nyolc állomással. " 20/" 101 Noszlopy értesítő

22 PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZE október 11. A tavalyi évhez hasonlóan idén is Pályaválasztási Börzét szerveztünk. Meghívásunkat 17 Somogy és Zala megyei középiskola fogadta el. Ők mutatkoztak be a kistérség továbbtanulás előtt álló 7-8. osztályos diákjainak és szüleiknek. A nagy érdeklődés mellett lezajlott eseményen sok hasznos információt szereztek a családok, az életükben oly fontos fordulópontot jelentő továbbtanulás előtt. Noszlopy értesítő " 21/" 101

23 SPORTKIRÁNDULÁS 1. osztály, október 13. Még alig pihenték ki a Labdajátékok fáradalmait, máris újabb élmény várta a TÁMOP /2-2012/-0606 I n n o v á c i ó M a r c a l i á l t a l á n o s iskoláiban" projekt keretében a gyerekeket, akik a Sportkirándulások program alkalmával Szőcsénypusztán töltöttek egy napot. Az erdei környezetben megvalósított g y a l o g t ú r a, a v a d a s p a r k meglátogatása, sportversenyek, vetélkedők és akadályverseny tették felejthetetlenné a napot. A kimerítő foglakozások után jól esett a finom ebéd. A rendezvény célja a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése volt. T Á M O P / " 22/" 101 Noszlopy értesítő

24 SPORTKIRÁNDULÁS 2. osztály, október 14. A T i h a n y i - f é l s z i g e t s z á m o s vonatkozásban egyedülálló nemcsak hazánkban, Európában is. Különleges földrajzi helyzete, kialakulásának sajátosságai, mai tájképi megjelenése, földtani és történeti emlékei, ritka növény- és állatfajai mind-mind a legszebb és legféltettebb kincseink közé emelik.a Balaton ezer arca közül az őszi pompáját csodálni, s Tihany k i n c s e i t f e l f e d e z n i i n d u l t u n k kirándulásra. A sok esőáldás miatt gumicsizmákkal, esőkabátokkal felvértezve keltünk útra. Az időjárás kegyeit élvezve mindezeket mellőzhettük aztán.idegenvezetőnkkel bemelegítésként felbaktattunk a Kálvária dombra, közben a történelmi aktualitásokat hallgathattuk.az útirányt a bencés apátsági templom felé vettük, a kihagyhatatlan tihanyi visszhangot p r ó b á r a t é v e, s z e r i n t ü n k n e m eredménytelenül.megérte a hosszú menetelés, mert az elénk táruló panoráma felülmúlhatatlan képet mutatott.a fáradt csapattal pihenésként az ebédet elkölteni mentünk, majd az újult energiától erőre kapva bevettük a Belső tavat. Jöhetett az újabb tókerülő gyalogtúra, játék, móka. Mindenki megelégedésére, kellemes fáradtsággal, felejthetetlen élményekkel utaztunk haza. TÁMOP / Noszlopy értesítő " 23/" 101

25 EGÉSZSÉGNAP október 18. A TÁMOP / Innováció Marcali általános iskoláiban projekt keretében újabb nagyszerű program valósulhatott meg a Noszlopy iskolában. Ezúttal egy félévente hagyománnyá vált egészségnapra került sor okt. 18-án. A zenés bemelegítés jó alapot adott a nap kezdetéhez. Az iskola apraja-nagyja élvezte a mozgás gyönyörűségét. Ezt követően osztályaikba vonulva játszhattak társas- és memóriajátékot az egészséges t á p l á l k o z á s s a l k a p c s o l a t b a n, bemutathatták és kipróbálhatták a terítés szabályait, gyümölcs-és zöldségsalátát, a l m a k o m p ó t o t, g y ü m ö l c s k o k t é l t kóstolhattak és készítettek, zöldségekből szobrászkodtak.megismerkedtek a gyermekkori allergiákkal, kóstolhattak gluténmentes ételeket. Méréseket végeztek az egészségük és testük állapotáról. (Testsúly, testzsír százalék, BMI, vázizomzat). Volt aerobic testmozgás videó megosztó oldal segítségével, testedzés okos telefonos alkalmazással. Különböző fittséget mérő és fejlesztő mobil alkalmazásokat i s m e r t e k m e g é s h a s z n á l t a k. Összefüggéseket figyeltek meg a testmozgás és pulzusszám változása között. Kalóriatartalmat számoltak " 24/" 101 Noszlopy értesítő

26 PAPÍRGYŰJTÉS október 21. Kedden szép időben kezdték a papírgyűjtést a noszlopys diákok. A sürgés-forgás délutánig tartott. A szorgalmas szülők és diákok 2 és fél konténer, vagyis 16 tonnánál több papírt gyűjtöttek. A papír árát osztályprogramokra fordítják a gyűjtők. A papír gyűjtését ebben az évben is diákönkormányzat szervezte. Noszlopy értesítő " 25/" 101

27 HALLOWEEN október 22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon már hagyományosan töklámpások fénye járja át az iskola tornaterem előtti folyosóját. Ö t l e t e s e b b n é l - ö t l e t e s e b b alkotások versengenek a fődíjért, a győztes neve a délutáni partin d e r ü l k i. A b u l i t m i n d e n alkalommal a diákönkormányzat szervezi, mely mindig nagy sikert arat a diákok körében. " 26/" 101 Noszlopy értesítő

28 IMRE NAPI VÁSÁR november 7. Az alsós noszlopysok 3. alkalommal szerveztek Imre napi vásárt. Régen 4 v á s á r t t a r t o t t a k Marcaliban, ez volt a legjelentősebb. A tanulók a jó hangulatú délutánon n e m c s a k v á s á r fi á t v e h e t t e k, h a n e m kvízjátékokban is részt vehettek. A napot táncház zárta. Noszlopy értesítő " 27/" 101

29 VERONAI PROJEKTTALÁLKOZÓ november N o v e m b e r k ö z ö t t Veronában folytatódott a Tempus közalapítvány gondozásában zajló Hand In Hand For A Wonderful Land" elnevezésű nemzetközi környezetvédelmi projekt.a találkozón 8 ország küldöttsége mellett a Noszlopy csapata is részt vett. Iskolánkat 4 tanuló: Péterszegi Dóra, Gáspár Gréti, Tóth Gábor és Bödő Lajos, i l l e t v e 3 p e d a g ó g u s : F e h é r- K u n A n d re a projektkoordinátor, Aranyné Varga Marianna és Horváth Gabriella képviselte. A szakmai program középpontjában ezúttal is a környezetvédelem állt. A partnerek értékelték az eddigi eredményeket, bemutatták legújabb prezentációikat, majd egyeztették a következő időszak feladatait. Házigazdáink újra felhívták a figyelmet az újrahasznosíthatóság fontosságára, ennek bizonyítására a gyerekek kávékapszulából fülbevalót készítettek, és ellátogathattak egy újrahasznosító laborba is, ahol kiváló új ötletekkel gazdagodtak.természetesen ezúttal is jutott idő a szórakozásra is. A látogatók megcsodálhatták Verona és Velence szépségeit, megtapasztalhatták az olasz vendégszeretetet, és betekintést nyerhettek az itáliai konyha kulisszatitkaiba is, egyedi ízekkel fűszerezve. Különösen kedves volt szívünknek az a szeretet, ahogy az olasz családok gyermekeinket fogadták. Büszkén jelenthetjük ki, hogy diákjaink bátran, az a n g o l n y e l v e t m a g a b i z t o s a n h a s z n á l v a kommunikáltak más országbeli társaikkal. A korábban kötött barátságok még mélyebbé váltak, de számos új ismeretség is szövődött a diákok között. " 28/" 101 Noszlopy értesítő

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei 2015 KEDVES SZÜLŐK! Kiadványunkkal iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az előttünk álló tanév eseményeiről kívánjuk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 400

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az iskola nevelőtestülete a 2013. augusztus 29-ei nevelőtestületi értekezletén

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Alsó tagozat 2013/2014 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny 10. Bogdán Dominik, Podhradszky Anna, Riba Bence, Schmidt Ágnes 3.b Sillinger Ferenc Kenguru Nemz. Mat. 15. Horváth

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2008 1. Tuli Botond 2008 BBSC Balatonboglár 0:19,09 143p 2. Gadányi Márk 2008 Egyéni induló 0:19,36 137p 3. Tamás Barnabás 2008 Győri Úszó SE 0:20,01 124p 4. Tóth Csanád

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2011/2012 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 1. Bolyai Matematika Csapatverseny országos 27. Kalmár László matematikaverseny megyei 2. Horváth Dávid

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai alsó tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai alsó tagozat Iskolai alsó tagozat pontos megzése Iskolai ének verseny 2013.10.25. Tyukodi Laura 2.a Deme Mónika Iskolai ének verseny 2013.10.25. Lendvai Eszter 2.a Deme Mónika Iskolai énekverseny 2013.10.25. Iglai

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben