Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la"

Átírás

1 Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője designed by arany a la

2 Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szilágyi István főigazgató Aranyné Varga Marianna és Kernné Szalai Éva tanító Arany Attila Telefon: Telefax: web: Köszönet az iskola pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak, támogatóinknak, valamint Vágó Zoltánnak a sok - sok fotóért! Támogatóink: Hosszú András - Tom Market Marcali Meiszterics János - Meiszterics Autósiskola Kft. Dr. Sütő László - Marcali város polgármestere Szíjártó Ferenc - Ziehl-Abegg Kft. Industrie Elektrik Kft. Varga László - Lupus Kft. Fekete Tamás, Nemes Endre Készült 300 példányban a Pethő Nyomdában, 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 1. Noszlopy értesítő " 1/" 101

3 Bevezető Több évtizedes magszakítás után ismét kezében tarthatja a Kedves Olvasó az iskola 1991/92. tanévi Értesítőjét. Hiányt pótolunk ezzel a kiadvánnyal, de félő, hogy azt az űrt, amely az utolsó Értesítő kiadása óta keletkezett, már nem pótolhatjuk. Kiadványunk a hagyományokat megőrizve a tanulók és pedagógusok névsora mellett a tanév eseményeit, annak rövid krónikáját is tartalmazza. Ezen gondolatokkal indította ismét útjára az iskolai kiadványt Kiss Lajos Igazgató Úr júniusában. Azóta 22 papír alapú és 1 elektronikus formában elkészült kötet foglalta össze a tanév eseményeit. Az alkotások készítői is számosan voltak. Vizvári Józsefné, Kiss Lajosné, Tamasián Péter szerkesztőként, Csordás Lajos, Nagy Péter, Sinkovics Zoltán, Tamasián Péter a s z á m í t ó g é p e s m u n k á k e l v é g z ő i k é n t jeleskedtek. Az idén újabb vállalkozó kedvű szerkesztőkkel találkozunk. Kívánom, hogy leljék örömüket a fárasztó, de életre szóló élményt, megbecsülést nyújtó munkában! A tavalyi év újítása után idén ismét könyv formájában tesszük közzé beszámolónkat. A kezdetek óta több tartalmi változás is megfigyelhető volt a készítők részéről, amelyek mindig érdekesebbé, élvezhetőbbé, színesebbé tették produktumukat. A szándék azonban a régi maradt. Beszámolni az elmúlt egy évről, tisztelegni, példaként állítani mások számára a kiválók teljesítményét. Mindezen tények, adatok követendő példaként is szolgálnak. Biztatást, erőt adnak azok számára, aki a holnapok dicsőségeit szolgálják majd. Emlékeket, felemelő perceket nyújt a lapok forgatása a szülők, tanulók, hozzátartozók, és Kollégáim számára, amikor felidézik egyegy felejthetetlen esemény perceit. Az iskola fennállásának sok fényes időszaka volt. A jelent is így éljük meg. Szorgalmas munkával, kitartással, kiváló eredményekkel. Sikerek a tanulásban, a sportban, a közösségi életben. Innováció, hatékonyság, kezdeményezés, iránymutatás, példás együttműködések, gazdag pályázati t e v é k e n y s é g. E z e k j e l l e m z i k m a intézményünket. Természetesen gondjaink is akadnak. Javítani való, korrekcióra szoruló elemek is találhatók működésünkben, melyek motiválnak, gerjesztik a további munkát. Mindennapjaink sikereihez feltételeink a d o t t a k. K i v á l ó s z a k e m b e r g á r d a, folyamatosan szépülő környezet jellemzi iskolánkat. Megköszönöm a megjelenést támogatók önzetlenségét, a készítők áldozatvállalását, a K o l l é g á k s e g í t ő k ö z r e m ű k ö d é s é t, tanítványaink kiváló teljesítményeit és természetesen legfontosabb partnerünk a szülők együttműködését. Végül kívánom, hogy az elmúlt időszak eseményeinek felidézése, a képes beszámolók nézegetése olyan örömöt okozzon minden Kedves Olvasónak, amilyen szeretettel mi azt ajánljuk az Önök figyelmébe. Legyen ez a kiadvány büszkeségünk, melynek tartalma közös munkák gyümölcse. Gratulálok minden szereplőnek, felnőttnek, gyereknek! Szilágyi István főigazgató 2015 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola " 2/" 101 Noszlopy értesítő

4 A város egyik legszebb, legpatinásabb épületében töltjük mindennapjainkat. Büszkék vagyunk rá, szeretjük, gondozzuk. M u n k a t á r s a i n k s z á m o s ö t l e t t e l díszítették, gondozták az épület és udvar egy részét. Növényeket ültettek, padokat festettek, készítettek. Tavasszal nárciszok, tulipánok virítottak az udvaron. Partnereink is kivették részüket a f e l ú j í t á s b ó l, c s i n o s í t á s b ó l. A z Önkormányzat húsz millió forintos finanszírozásából újult meg az iskola összes vizesblokkja, folyamatos a radiátorok és az ajtók festése. Az új és a régi épületet összekötő folyosóról eltávolítottuk a portálajtót, ezáltal is tágasabbá, szebbé téve a belső teret. A szülői közösség összefogásának eredményeként a régi épületszárny emeletén valamennyi ajtó mázolása megtörtént. Az Ő támogatásukból gyarapodott az udvari játékok száma is. A s z ü l ő i k ö z ö s s é g e s z k ö z ö k vásárlásával is támogatta munkánkat. Az Ő adományukból szereztünk be nagy értékű mikrofonokat, hangszórókat, m e l y e k a z i s k o l a i ü n n e p s é g e k, események színvonalasabbá tételét hivatottak szolgálni. Rendezvényeinket számtalan vállalkozás és magánszemély támogatja. Ezek mellett a karácsonyi és jótékonysági vásár, az alapítványi bál ú j a b b l e h e t ő s é g e k k e l b ő v í t i k működésünket. Hívó szavunkra mindig reagál valaki. Ki pénzzel, ki eszközökkel, ki kétkezi m u n k á v a l v e s z r é s z t ö t l e t e i n k megvalósításában. A múlt történései említése után jövőbeni elképzeléseinket ismertetjük. A nagyon elhasználódott, balesetveszélyes járdákat a nyár folyamán kívánjuk felújítani. Amennyiben az anyagot a város biztosítja, szülői, partneri közös ezt a problémát is megoldjuk. Ezúton kérem a z o k s e g í t s é g é t, a k i k e b b e n a munkában tevékenyen részt tudnak venni, keressenek meg bennünket, jelezzék szándékukat! Terveink között szerepel a kavicsos a régi épület előtti udvar parkjának feltöltése termőfölddel. Ehhez is szívesen veszünk minden ötletet, felajánlást. Ezen az úton kívánunk továbbhaladni. Jelszavunk az együttműködés, a közös gondolkodás. Noszlopy értesítő " 3/" 101

5 T Á M O P / Innováció Marcali általános iskoláiban A kezdetektől a befejezésig 27 hónap telt el szeptember 24-én nyújtottuk be a pályázatot. A fizikai kezdés időpontja a befejezésé Hosszú idő, sok élmény, sok feladat, t a n u l s á g o k, f e j l ő d é s é s ó r i á s i lehetőségek. A kiírás szerint megfogalmazott célok az alábbiak az előző évi Értesítőben ismertettük. Most, hogy a vállalt feladatokat teljesítettük, már össze tudjuk foglalni mit jelentett iskolánk számára a 175 millió forinttal támogatott projekt. Hosszú idő, sok élmény, rengeteg feladat, tanulságok, fejlődés és óriási lehetőségek. L e h e t ő s é g a m e g ú j u l á s r a, eszközparkunk bővítésére, szakmai előrelépésre, kapcsolataink bővítésére, az egészségfejlesztésre, a mozgásos tevékenységek végzésére és egy sor olyan ismeret megszerzésére, amelyeket a hétköznapok során hasznosíthatunk. Néhány számadat, amely ezeket alátámasztja. Erdei iskolában 317 tanuló volt két alkalommal. Labdajátékok programon 316 résztvevő kétszer töltötte hasznosan szabadidejét. Sí és kerékpár táborban kétszer 40 fő vett részt. Angol és német nyelvi táborokban 112 fő gyarapíthatta tudását. Ugyancsak a tudásgyarapítást szolgálták a nyelvi témahetek 144 gyerek részvételével, amely után vetélkedőt szerveztünk közel kétszáz tanulónak. Informatikai és komplex közlekedési szakkörön 115 fiatal szerzett speciális i s m e r e t e k e t, m a j d b u d a p e s t i kirándulással zárta a programot. Konfliktuskezelést, családi életre nevelést, gazdasági ismereteket tanultak, nemzeti hagyományainkkal, e l s ő s e g é l y n y ú j t á s f o r t é l y a i v a l ismerkedtek több százan tanítványaink közül. A legnagyobb létszámot megmozgató rendezvények az egészségnapok, e g é s z s é g f e j l e s z t ő t é m a h e t e k, sportkirándulások voltak, ahol csak a hiányzók nem kapcsolódtak be a tevékenységekbe. S z a k m a i t o v á b b k é p z é s e k e n 5 1 résztvevő bővítette ismereteit kollégáink közül. Ami talán a legnagyobb öröm, az a sok új eszköz. Több tízmillió forint az értéke a beszerzett sportfelszereléseknek, oktatási anyagoknak. Megújult az iskola b e l s ő h a n g o s í t ó re n d s z e re, í g y élvezhető, jó minőségben használható ez a szolgáltatás. " 4/" 101 Noszlopy értesítő

6 Összefogás egy szebb világért A 2014/15-ös tanévben folytatódott iskolánkban a Tempus Közalapítvány gondozásában zajló Hand in hand for a w o n d e r f u l l a n d e l n e v e z é s ű nemzetközi uniós projekt. A pályázat középpontjában a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása állt, de mellette kiváló lehetőséget nyújtott az angol nyelv gyakorlására is. A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012-ben nyújtotta be pályázatát Fehér-Kun Andrea tanárnő irányításával, 2013 júniusában pedig megszületett a számunkra kedvező döntés. Szlovénia, Németország, Anglia, L e n g y e l o r s z á g, T ö r ö k o r s z á g, Spanyolország, Olaszország, illetve a projektbe később bekapcsolódó Bulgária egy-egy intézménye mellett Magyarországot a Noszlopy iskola képviselhette. A két éven át tartó programsorozatban több ország pedagógusai és diákjai dolgoztak folyamatosan együtt azért, h o g y f e l h í v j á k a fi g y e l m e t a természetvédelem fontosságára szeptemberében Marcali látta el a házigazda szerepét. A kiváló szervezőmunkának köszönhetően vendégeink elismerően nyilatkoztak intézményünkről, városunkról és t e r m é s z e t e s e n a m a g y a r vendégszeretetről. Novemberben a küldöttségek az olaszországi Veronába látogattak, majd márciusban Berlinben találkoztak, ahol értékelték az elvégzett feladatokat, illetve rendszerezték a következő időszak tennivalóit. A nagyszabású és rendkívül eredményes projekt végül 2015 májusában Törökországban zárult. A két év során diákjaink számos kreatív ötletet adtak és kaptak, amelyeknek k ö s z ö n h e t ő e n g o n d o l k o d á s u k környezettudatosabbá vált. Mindezek mellett megismerhettek több európai országot, kultúrát, új barátságokat kötöttek és életre szóló élményeket szereztek. Noszlopy értesítő " 5/" 101

7 Dr Szabó Gyuláné tanító Oktató-nevelő munkáját az 1982/83. tanévben kezdte a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskolában. Osztályfőnök a kezdetektől fogva. Volt kis létszámú és orosz tagozatos osztálya is. Nagyon fontosnak tartotta a szülőkkel való kapcsolattartást, kölcsönösséget. A 90-es évektől kiemelt szerephez jutott életében a környezeti nevelés. Az ő javaslatára kapcsolódott be iskolánk 1994-ben a KÖRLÁNC környezeti nevelési iskolahálózatba, amely az iskolafásítási pályázatokhoz segítette iskolánkat, valamint sok segítséget nyújtott a környezeti neveléshez. L e l k e s, a k t í v p á l y á z a t í ró, t ö b b alkalommal sikerült pénzt szereznie a S o r o s A l a p í t v á n y, a K ö v i c e, a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m pályázatain versenyekre, Madarak és Fák Napjára, a Kis-Balaton fokozottan védett területének felkeresésére. Részt vállalt intézményünk iskolatörténeti kutatócsoportjának munkájában. Az iskola 90. évfordulójára kiadott kötetnek már társszerkesztője és szerzőtársa is volt. Több alkalommal írt és nyert iskolai pedagógiai és megyei közoktatási pályázatot. Az 1995/96-os tanévben az ELTE egy éves környezetpedagógus tanártovábbképzésén vett részt. Dolgozatát kiadásra javasolták. A két kötetből álló lakóhelyismeret munkatankönyv alsó tagozatos marcali diákoknak készült. Egy évvel később a Marcali Önkormányzat közoktatási pályázatán elnyert támogatással sikerült kiadni, több évig tanulhattak belőle diákjaink ban kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért iskolánk legnagyobb elismerésében, a Noszlopy-díj kitüntetésben részesült. Az ő munkájának is köszönhető, hogy 2004-ben elnyerte iskolánk a Közoktatás Minőségéért Díj bronz fokozatát. Ez évben az intézmény minőségügyi vezetője lett jelentős részt vállalva az IMIP, az intézményi minőségirányítási program k i d o l g o z á s á b a n, á t d o l g o z á s á b a n, a z i n t é z m é n y i ö n é r t é k e l é s b e n. teljesítménymotivációs pályázat megírásában, valamint az intézmény pedagógus teljesítményértékelési rendszerének kidolgozásában. A pályán töltött 32 év alatt nagyon sok területen kipróbálta magát, de mindig az volt a legfontosabb, hogy tanítványai jól érezzék magukat az iskolában, hogy több területen is bontogathassák szárnyaikat. Ahogy mindig is mondta: Nyitott vagyok, mert szeretem a kihívásokat, mert szeretek új dolgokat megismerni és átadni, mert szeretek tanítani. " 6/" 101 Noszlopy értesítő

8 Tombor Erzsébet tanító Közel 10 évig a Sávolyi Általános Iskolában volt napközis nevelő, osztálytanító, osztályfőnök. Ebben az időszakban szerezte meg tanítói diplomáját / 8 6. t a n é v t ő l t a g j a nevelőtestületünknek. A z a l s ó t a g o z a t o n h u m á n t a n t á r g y c s o p o r t o t t a n í t. Együttműködése, kapcsolattartása a szülőkkel hatékony munkájának fontos része. Iskolai- és területi nyelvi-, irodalmi-, komplex versenyfeladatokat állított össze. Ötleteivel, elképzeléseivel gazdagította munkaközösségünk programjait tagozatunkon. A Kis nyelvőrök évtizedek óta hagyománnyá vált versenyei az ő segítő munkája nélkül nem valósulhattak volna meg. A tanítás mellett több tanórán kívüli programban vett részt. Sokat táboroztatott a Fonyódligeti Gyermektáborban. Számos alkalommal vezetett vándortábort ben megkapta iskolánk legnagyobb elismerését, a Noszlopy-díj kitüntetést. Fáradhatatlan, lelkes hitoktató tevékenysége több éves múltra tekint vissza. 40 éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása kifogástalan volt. Óráit az igényesség, gondosság, a gyermekekkel való törődés jellemzik. Azon tanítók egyike, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak is tekintik munkájukat. Noszlopy értesítő " 7/" 101

9 Várfalviné Balogh Mária tanár Várfalviné Balogh Mária biológiatestnevelés szakos tanári diplomát 1980-ban szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Tanulmányait kiegészítve atlétika, kosárlabda, tenisz sportágakban középfokú edzői diplomát is szerzett. F i a t a l p e d a g ó g u s k é n t N i k l á n, Balatonkeresztúron, Somogyváron és 11 évig a Marcali Szakmunkásképző Intézetben tanított, mint testnevelő és biológia-környezetvédelem szakos tanár ben a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanára lett. Az iskolában eltöltött 23 év alatt mindvégig testnevelőként dolgozott, rövid ideig volt biológia tanár és osztályfőnök is. A több mint két évtizedes iskolai tevékenysége alatt dolgozott testnevelés munkaközösség vezetőként és a Diáksport egyesület tanár elnökeként is. A Somogy Megyei Diáksport Szövetség Elnökségi tagjaként a Marcali Város Diáksport elnökeként 10 évig koordinálta a Diákolimpia korcsoportos versenyeit az utánpótlásban. A tanári munkájának értéke legjobban az oktatás versenyeredményeiben mérhető. Tanítványai évtizedeken át rendszeresen, évente több alakalommal is eljutottak az országos versenyekre, ahol csapatban és egyénileg is eredményesen szerepeltek, gazdagítva ezzel az iskola jó hírnevét. Diákjai számárára vonzóvá tette az életvitelszerű sportolást. Többen közülük lettek testnevelő tanárok, élsportolók, olyan aktív sportolók kiknek a mozgás a mindennapjaik szerves része. " 8/" 101 Noszlopy értesítő

10 Vizvári Józsefné tanár Vizvári Józsefné magyar-könyvtár s z a k o s á l t a l á n o s i s k o l a i t a n á r, drámapedagógus. Az 1984/85-ös tanévtől dolgozik iskolánkban. 14 évig munkaközösség vezető, 20 évig osztályfőnök volt. Nagy szerepet vállalt a NYIK (nyelvi, irodalmi, kommunikáció) elterjesztésében az iskolában ben drámapedagógus diplomát szerzett. A 2004/2005. tanévtől induló művészeti iskola színjáték tanszakán kamatoztatta tudását. Jelenleg is ebben a beosztásban és könyvtárosként dolgozik. 6 évig a kezdetektől szerkesztette az iskolai Értesítőt. Az Iskolaújság szerkesztőjeként 3 évig dolgozott. 10 évig szervezte az iskolában az Országos kompetenciamérést. Iskolai pályázatokra beadott munkái: Vizuális kultúra (tanulói munkafüzet összeállítása), A drámapedagógia lehetőségei az osztályfőnöki munkában, Mozaikok iskolánk közelmúltjából (a Jubileumi Évkönyvben megjelent írás), Részt vett az első NAT készítésében. Noszlopy értesítő " 9/" 101

11 TANÉVNYITÓ szeptember 1. " 10/" 101 Noszlopy értesítő szeptember 1- én 76 kis elsős kezdte meg tanulmányait a Noszlopy iskolában. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a tanévnyitóra érkező diákokat. A zuhogó eső miatt a tornateremben fogadták a tanító nénik a k i c s i k e t, a k i k a nyolcadikosoktól kapott apró ajándékokkal a kezükben érkeztek. A második osztályosok v i d á m k i s m ű s o r ra l köszöntötték a kissé m e g s z e p p e n t a p r ó s á g o k a t. E z u t á n Szilágyi István igazgató úr nyitotta meg a tanévet és köszöntötte a 8. osztályos József Richárdot, aki a nyáron országos diákolimpiai bajnok lett íjászatban. A tanulóifjúság többi része a tantermekben hallgatta végig az ünnepséget.

12 ERDEI ISKOLA 3. osztály szeptember Szeptember második hetében iskolánk harmadik osztályos tanulói felejthetetlen napokat töltöttek a Balatonon. A magyar tenger fővárosában, Siófokon szálltak meg és innen keltek minden nap útra. Bejárták a Balaton-felvidéken található kőtengert, megkóstolták a Kékkúti forrás vízét, megcsodálták Tihany nevezetességeit, a Belső-tó par tján túrázva ürgéket lestek, megismerkedtek a Balaton halfajaival Füreden a Bodorka látogatóközpontban, sétáltak Veszprémben és a város állatkertjében, utaztak hajón, kompon, motorcsónakon Sorolhatnánk még az élmények sorát,de beszéljenek inkább a képek! TÁMOP / Noszlopy értesítő " 11/" 101

13 ERDEI ISKOLA 4. osztály szeptember Alig, hogy a harmadikosok megérkeztek a Balatonról, a negyedikesek indultak útnak és meg sem álltak a Göcsejben található Nováig. A C s i c s e r g ő S z a b a d i d ő k ö z p o n t rengeteg programmal várta iskolánk tanulóit: mezei olimpia, régi népi játékok, csónakázás a tavon, kézműves foglalkozáson nemezelés, vicces és é r d e k e s t ö r t é n e t e k h a l l o t t a k a településről, házi állatokkal ismerkedtek, sportvetélkedőn versengtek, túráztak az erdőben, számháborúztak, ehető és m é r g e s g o m b á k b ó l k é s z í t e t t e k gyűjteményt Eljutottak Zala megye székhelyére, ahol megtekintették a város n e v e z e t e s s é g e i t, m a j d k i k a p c s o l ó d á s k é n t fi l m v e t í t é s következett a moziban. Élményekkel telve tértek haza az ötnapos táborozásból. TÁMOP / " 12/" 101 Noszlopy értesítő

14 DIÁK POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS szeptember szeptember 16-án a Noszlopy iskola diák önkormányzati képviselői titkos szavazással megválasztották iskolánk diákpolgármesterét.a 4 diákpolgármester-jelölt bemutatkozott és ismertette idei programját. A legtöbb szavazatot Tóth Emma 8. c osztályos tanuló kapta. Emma nagyon örült és megköszönte diáktársai bizalmát. Megígérte, hogy többi 3 vezetőtársával együtt méltón képviselik diáktársaikat és számukra nagyon jó szabadidős programokat szerveznek. Diákönkormányzat Ebben a tanévben is az iskolai diákönkormányzat a már hagyományos rendezvényekkel tetté színesebbé d i á k j a i n k h é t k ö z n a p j a i t. A m e g v á l a s z t o t t diákpolgármester vezetésével első nagy programunk a Halloween parti és töklámpás faragó verseny ismét nagy sikert aratott. Az őszi- és tavaszi papírgyűjtési akcióban iskolánk szinte minden diákja részt vett. A papír árát kirándulásokra és sporteszközök vásárlására fordítják az osztályok. Most is megérkezett iskolánkba a Mikulás,manóival és krampuszaival. A jó diákok szaloncukrot, a rosszak virgácsot kaptak. A karácsonyi vásárban sok szép karácsonyi meglepetést vásárolhattunk. A tanév legsikeresebb rendezvénye a farsang volt. A jelmezesek műsorokkal szórakoztatták közönségüket. Játékterem, tombola és a sok nyeremény fokozták a délután hangulatát. Noszlopy értesítő " 13/" 101

15 SPORTKIRÁNDULÁS 3. osztály, szeptember szeptember 17-én, szerdán kihasználva az alkalmat, hogy végre az esőfelhők egy kicsit eltávolodtak az égről, buszra pattant a 3.a és 3.c osztály. Útjuk célja Balatonboglár volt. A v á r o s b a n k ö z l e k e d é s i eszközüket lábbuszra cserélték és elindultak a Gömbkilátóhoz. A gyönyörű időben jól esett a friss levegőn a mozgás, még ha dombnak felfelé is kellett menniük. A fáradság azonban megérte, hiszen a kilátóból csodálatos kilátás nyílott az őszi Balatonra. A szép időben festői kép tárult eléjük a vitorlásokkal és az északi part hegyeivel. De egy harmadik osztályosnak egy ilyen kis túra meg sem kottyan, így felesleges energiájukat futó- és akadályversenyen vezették le. Majd feltérképezték a környék növényvilágát. Az elégetett kalóriák pótlására finom ebédet ettek. Ezután teli pocakjuk is segített nekik, hogy lehúzza őket a hegyről. Jókedvűen és vidáman érték el buszukat, mely visszarepítette őket Marcaliba. TÁMOP / " 14/" 101 Noszlopy értesítő

16 TAKARÍTÁSI VILÁGNAP szeptember 19. Szeptember 19-én a Takarítási világnapon szorgos kezek lepték e l a z i s k o l a u d v a r t. A diákönkormányzat tagjai és segítőik szemetet szedtek az iskola környékén.szerencsére nem sok dolguk akadt. Noszlopy értesítő " 15/" 101

17 MESETÚRA szeptember szeptember 25-én délután, kissé borongós időben a Mesék birodalmába indultak az iskola kis alsósai. 5 állomás akadályait legyőzve jutottak el a Berzsenyi park játszóterére. Az állomásokon az előre megadott mesékhez kapcsolódó feladatokat kellett a kisdiákoknak megoldaniuk, melyért egy-egy aranyalmát kaptak jutalmul tarisznyájukba, kosarukba. A leküzdött akadályok után a Berzsenyi parkban játékkal pihenhették ki a túra fáradalmait, majd gyümölcslevet és müzli szeletet kaptak jutalmul. " 16/" 101 Noszlopy értesítő

18 ÉRIK A SZŐLŐ szeptember Érik a szőlő címmel Szüreti napokat rendeztek Marcaliban szeptember között. A rendezvény szombati napján fellépett művészeti iskolánk több néptáncos csoportja is. Noszlopy értesítő " 17/" 101

19 COMENIUS PROJEKT szeptember 29 - október 3. A Tempus Közalapítvány a Comenius Iskolai Együttműködés Egész életen át tartó tanulás" program keretei között tűzte ki pályázatát HAND IN HAND FOR A WONDERFUL LAND címmel. A projekt házigazdájának szerepét szeptember 29. és október 3. között a marcali Noszlopy iskola látta el. Pedagógusok és diákok egyaránt örömteli izgalommal várták Lengyelország, Szlovénia, Bulgária, Olaszország, Anglia, Németország, Törökország és Spanyolország küldöttségeit. " 18/" 101 Noszlopy értesítő

20 ISKOLASZÉPÍTÉS szeptember - október Sok-sok szülői segítséggel megújult iskolánk. A s z ü l ő i k ö z ö s s é g t a g j a i s z a b a d i d e j ü ket f e l á l d oz v a szépítették az iskolát, ecsetet vettek kezükbe és a sok vihart megért ajtók egy részét hozták jobb állapotba. Eltűntek az elmúlt évtizedek használata során keletkezett repedések, csillogvillog az összes osztályterem bejárata. Festők keze nyomán szépült meg a kistorna (korábban kazánház) helyisége is. Ez a beruházás a V a d v i r á g A l a p í t v á n y finanszírozásában valósult meg. A poros, kopott, egészségtelen padlószőnyeget laminált padlóra cseréltük a gyógytesis teremben. E a feladat karbantartóinkra hárult. Noszlopy értesítő " 19/" 101

21 LABDAJÁTÉKOK október október 2-án a felső tagozaton, másnap az alsóban került megrendezésre a labdajátékok elnevezésű sportprogram, nyolc állomással. " 20/" 101 Noszlopy értesítő

22 PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZE október 11. A tavalyi évhez hasonlóan idén is Pályaválasztási Börzét szerveztünk. Meghívásunkat 17 Somogy és Zala megyei középiskola fogadta el. Ők mutatkoztak be a kistérség továbbtanulás előtt álló 7-8. osztályos diákjainak és szüleiknek. A nagy érdeklődés mellett lezajlott eseményen sok hasznos információt szereztek a családok, az életükben oly fontos fordulópontot jelentő továbbtanulás előtt. Noszlopy értesítő " 21/" 101

23 SPORTKIRÁNDULÁS 1. osztály, október 13. Még alig pihenték ki a Labdajátékok fáradalmait, máris újabb élmény várta a TÁMOP /2-2012/-0606 I n n o v á c i ó M a r c a l i á l t a l á n o s iskoláiban" projekt keretében a gyerekeket, akik a Sportkirándulások program alkalmával Szőcsénypusztán töltöttek egy napot. Az erdei környezetben megvalósított g y a l o g t ú r a, a v a d a s p a r k meglátogatása, sportversenyek, vetélkedők és akadályverseny tették felejthetetlenné a napot. A kimerítő foglakozások után jól esett a finom ebéd. A rendezvény célja a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése volt. T Á M O P / " 22/" 101 Noszlopy értesítő

24 SPORTKIRÁNDULÁS 2. osztály, október 14. A T i h a n y i - f é l s z i g e t s z á m o s vonatkozásban egyedülálló nemcsak hazánkban, Európában is. Különleges földrajzi helyzete, kialakulásának sajátosságai, mai tájképi megjelenése, földtani és történeti emlékei, ritka növény- és állatfajai mind-mind a legszebb és legféltettebb kincseink közé emelik.a Balaton ezer arca közül az őszi pompáját csodálni, s Tihany k i n c s e i t f e l f e d e z n i i n d u l t u n k kirándulásra. A sok esőáldás miatt gumicsizmákkal, esőkabátokkal felvértezve keltünk útra. Az időjárás kegyeit élvezve mindezeket mellőzhettük aztán.idegenvezetőnkkel bemelegítésként felbaktattunk a Kálvária dombra, közben a történelmi aktualitásokat hallgathattuk.az útirányt a bencés apátsági templom felé vettük, a kihagyhatatlan tihanyi visszhangot p r ó b á r a t é v e, s z e r i n t ü n k n e m eredménytelenül.megérte a hosszú menetelés, mert az elénk táruló panoráma felülmúlhatatlan képet mutatott.a fáradt csapattal pihenésként az ebédet elkölteni mentünk, majd az újult energiától erőre kapva bevettük a Belső tavat. Jöhetett az újabb tókerülő gyalogtúra, játék, móka. Mindenki megelégedésére, kellemes fáradtsággal, felejthetetlen élményekkel utaztunk haza. TÁMOP / Noszlopy értesítő " 23/" 101

25 EGÉSZSÉGNAP október 18. A TÁMOP / Innováció Marcali általános iskoláiban projekt keretében újabb nagyszerű program valósulhatott meg a Noszlopy iskolában. Ezúttal egy félévente hagyománnyá vált egészségnapra került sor okt. 18-án. A zenés bemelegítés jó alapot adott a nap kezdetéhez. Az iskola apraja-nagyja élvezte a mozgás gyönyörűségét. Ezt követően osztályaikba vonulva játszhattak társas- és memóriajátékot az egészséges t á p l á l k o z á s s a l k a p c s o l a t b a n, bemutathatták és kipróbálhatták a terítés szabályait, gyümölcs-és zöldségsalátát, a l m a k o m p ó t o t, g y ü m ö l c s k o k t é l t kóstolhattak és készítettek, zöldségekből szobrászkodtak.megismerkedtek a gyermekkori allergiákkal, kóstolhattak gluténmentes ételeket. Méréseket végeztek az egészségük és testük állapotáról. (Testsúly, testzsír százalék, BMI, vázizomzat). Volt aerobic testmozgás videó megosztó oldal segítségével, testedzés okos telefonos alkalmazással. Különböző fittséget mérő és fejlesztő mobil alkalmazásokat i s m e r t e k m e g é s h a s z n á l t a k. Összefüggéseket figyeltek meg a testmozgás és pulzusszám változása között. Kalóriatartalmat számoltak " 24/" 101 Noszlopy értesítő

26 PAPÍRGYŰJTÉS október 21. Kedden szép időben kezdték a papírgyűjtést a noszlopys diákok. A sürgés-forgás délutánig tartott. A szorgalmas szülők és diákok 2 és fél konténer, vagyis 16 tonnánál több papírt gyűjtöttek. A papír árát osztályprogramokra fordítják a gyűjtők. A papír gyűjtését ebben az évben is diákönkormányzat szervezte. Noszlopy értesítő " 25/" 101

27 HALLOWEEN október 22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon már hagyományosan töklámpások fénye járja át az iskola tornaterem előtti folyosóját. Ö t l e t e s e b b n é l - ö t l e t e s e b b alkotások versengenek a fődíjért, a győztes neve a délutáni partin d e r ü l k i. A b u l i t m i n d e n alkalommal a diákönkormányzat szervezi, mely mindig nagy sikert arat a diákok körében. " 26/" 101 Noszlopy értesítő

28 IMRE NAPI VÁSÁR november 7. Az alsós noszlopysok 3. alkalommal szerveztek Imre napi vásárt. Régen 4 v á s á r t t a r t o t t a k Marcaliban, ez volt a legjelentősebb. A tanulók a jó hangulatú délutánon n e m c s a k v á s á r fi á t v e h e t t e k, h a n e m kvízjátékokban is részt vehettek. A napot táncház zárta. Noszlopy értesítő " 27/" 101

29 VERONAI PROJEKTTALÁLKOZÓ november N o v e m b e r k ö z ö t t Veronában folytatódott a Tempus közalapítvány gondozásában zajló Hand In Hand For A Wonderful Land" elnevezésű nemzetközi környezetvédelmi projekt.a találkozón 8 ország küldöttsége mellett a Noszlopy csapata is részt vett. Iskolánkat 4 tanuló: Péterszegi Dóra, Gáspár Gréti, Tóth Gábor és Bödő Lajos, i l l e t v e 3 p e d a g ó g u s : F e h é r- K u n A n d re a projektkoordinátor, Aranyné Varga Marianna és Horváth Gabriella képviselte. A szakmai program középpontjában ezúttal is a környezetvédelem állt. A partnerek értékelték az eddigi eredményeket, bemutatták legújabb prezentációikat, majd egyeztették a következő időszak feladatait. Házigazdáink újra felhívták a figyelmet az újrahasznosíthatóság fontosságára, ennek bizonyítására a gyerekek kávékapszulából fülbevalót készítettek, és ellátogathattak egy újrahasznosító laborba is, ahol kiváló új ötletekkel gazdagodtak.természetesen ezúttal is jutott idő a szórakozásra is. A látogatók megcsodálhatták Verona és Velence szépségeit, megtapasztalhatták az olasz vendégszeretetet, és betekintést nyerhettek az itáliai konyha kulisszatitkaiba is, egyedi ízekkel fűszerezve. Különösen kedves volt szívünknek az a szeretet, ahogy az olasz családok gyermekeinket fogadták. Büszkén jelenthetjük ki, hogy diákjaink bátran, az a n g o l n y e l v e t m a g a b i z t o s a n h a s z n á l v a kommunikáltak más országbeli társaikkal. A korábban kötött barátságok még mélyebbé váltak, de számos új ismeretség is szövődött a diákok között. " 28/" 101 Noszlopy értesítő

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Az iskola címere Mayer Antal munkája

Az iskola címere Mayer Antal munkája Az iskola címere Mayer Antal munkája Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 3 A 2012/2013-as tanév krónikája A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a szóbeli

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre,

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre, Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám Izsáki Vágta 2012. 2012. július 18. Ára: 110 Ft Strullendorfi utazás 2012. Országszerte

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi,

Részletesebben

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE A 2014-2015. iskolai évről Az iskola fennállásának 52., Bátaszék alapításának 873. évében Bátaszék, 2015 Kiadta az iskola igazgatósága Bátaszék, Kossuth Lajos u. 38-42. Az iskola címere

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ

GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT KIADVÁNYA MISKOLC, 2010. A Borsod Abaúj - Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozójának és a Gyermekvédelmi Híradó kedves

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

Az ígéret szép szó. strandon szintén.) A régi, szűk kabinokat háromszorosára nagyobbítottuk, berendezésüket komfortosabbá tettük.

Az ígéret szép szó. strandon szintén.) A régi, szűk kabinokat háromszorosára nagyobbítottuk, berendezésüket komfortosabbá tettük. Az ígéret szép szó Épül a várva - várt járda a Káli úton Örömmel számolhatunk be róla, hogy ígéretünkhöz híven a következő, sokak által régóta vágyott beruházásaink a befejezéshez közelegnek, néhány e

Részletesebben

Majálisoztunk. XV. Deszki Maros Menti Fesztivál. Igazfalva lett Deszk új testvértelepülése!

Majálisoztunk. XV. Deszki Maros Menti Fesztivál. Igazfalva lett Deszk új testvértelepülése! A Deszki Falunkért Egyesület lapja www.falunkert.hu XXIII. évfolyam 5. szám 2013. május Majálisoztunk Április 27-én minden eddiginél színesebb Majális programmal vártuk a deszkieket. Szavak helyett beszéljenek

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal

1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1998-ban a Miskolci Egyetem diszdoktorává avatta. 20. oldal MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 5. szám 2015. május 15. 2015 /05 03. oldal 05. oldal POLGÁRMESTERI SOROK SZABÓ BARNA 07. oldal 45 ÉVES JUBILEUM... mit tegyünk, hogy mindenki otthonosan

Részletesebben