Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la"

Átírás

1 Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője designed by arany a la

2 Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szilágyi István főigazgató Aranyné Varga Marianna és Kernné Szalai Éva tanító Arany Attila Telefon: Telefax: web: Köszönet az iskola pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak, támogatóinknak, valamint Vágó Zoltánnak a sok - sok fotóért! Támogatóink: Hosszú András - Tom Market Marcali Meiszterics János - Meiszterics Autósiskola Kft. Dr. Sütő László - Marcali város polgármestere Szíjártó Ferenc - Ziehl-Abegg Kft. Industrie Elektrik Kft. Varga László - Lupus Kft. Fekete Tamás, Nemes Endre Készült 300 példányban a Pethő Nyomdában, 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 1. Noszlopy értesítő " 1/" 101

3 Bevezető Több évtizedes magszakítás után ismét kezében tarthatja a Kedves Olvasó az iskola 1991/92. tanévi Értesítőjét. Hiányt pótolunk ezzel a kiadvánnyal, de félő, hogy azt az űrt, amely az utolsó Értesítő kiadása óta keletkezett, már nem pótolhatjuk. Kiadványunk a hagyományokat megőrizve a tanulók és pedagógusok névsora mellett a tanév eseményeit, annak rövid krónikáját is tartalmazza. Ezen gondolatokkal indította ismét útjára az iskolai kiadványt Kiss Lajos Igazgató Úr júniusában. Azóta 22 papír alapú és 1 elektronikus formában elkészült kötet foglalta össze a tanév eseményeit. Az alkotások készítői is számosan voltak. Vizvári Józsefné, Kiss Lajosné, Tamasián Péter szerkesztőként, Csordás Lajos, Nagy Péter, Sinkovics Zoltán, Tamasián Péter a s z á m í t ó g é p e s m u n k á k e l v é g z ő i k é n t jeleskedtek. Az idén újabb vállalkozó kedvű szerkesztőkkel találkozunk. Kívánom, hogy leljék örömüket a fárasztó, de életre szóló élményt, megbecsülést nyújtó munkában! A tavalyi év újítása után idén ismét könyv formájában tesszük közzé beszámolónkat. A kezdetek óta több tartalmi változás is megfigyelhető volt a készítők részéről, amelyek mindig érdekesebbé, élvezhetőbbé, színesebbé tették produktumukat. A szándék azonban a régi maradt. Beszámolni az elmúlt egy évről, tisztelegni, példaként állítani mások számára a kiválók teljesítményét. Mindezen tények, adatok követendő példaként is szolgálnak. Biztatást, erőt adnak azok számára, aki a holnapok dicsőségeit szolgálják majd. Emlékeket, felemelő perceket nyújt a lapok forgatása a szülők, tanulók, hozzátartozók, és Kollégáim számára, amikor felidézik egyegy felejthetetlen esemény perceit. Az iskola fennállásának sok fényes időszaka volt. A jelent is így éljük meg. Szorgalmas munkával, kitartással, kiváló eredményekkel. Sikerek a tanulásban, a sportban, a közösségi életben. Innováció, hatékonyság, kezdeményezés, iránymutatás, példás együttműködések, gazdag pályázati t e v é k e n y s é g. E z e k j e l l e m z i k m a intézményünket. Természetesen gondjaink is akadnak. Javítani való, korrekcióra szoruló elemek is találhatók működésünkben, melyek motiválnak, gerjesztik a további munkát. Mindennapjaink sikereihez feltételeink a d o t t a k. K i v á l ó s z a k e m b e r g á r d a, folyamatosan szépülő környezet jellemzi iskolánkat. Megköszönöm a megjelenést támogatók önzetlenségét, a készítők áldozatvállalását, a K o l l é g á k s e g í t ő k ö z r e m ű k ö d é s é t, tanítványaink kiváló teljesítményeit és természetesen legfontosabb partnerünk a szülők együttműködését. Végül kívánom, hogy az elmúlt időszak eseményeinek felidézése, a képes beszámolók nézegetése olyan örömöt okozzon minden Kedves Olvasónak, amilyen szeretettel mi azt ajánljuk az Önök figyelmébe. Legyen ez a kiadvány büszkeségünk, melynek tartalma közös munkák gyümölcse. Gratulálok minden szereplőnek, felnőttnek, gyereknek! Szilágyi István főigazgató 2015 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola " 2/" 101 Noszlopy értesítő

4 A város egyik legszebb, legpatinásabb épületében töltjük mindennapjainkat. Büszkék vagyunk rá, szeretjük, gondozzuk. M u n k a t á r s a i n k s z á m o s ö t l e t t e l díszítették, gondozták az épület és udvar egy részét. Növényeket ültettek, padokat festettek, készítettek. Tavasszal nárciszok, tulipánok virítottak az udvaron. Partnereink is kivették részüket a f e l ú j í t á s b ó l, c s i n o s í t á s b ó l. A z Önkormányzat húsz millió forintos finanszírozásából újult meg az iskola összes vizesblokkja, folyamatos a radiátorok és az ajtók festése. Az új és a régi épületet összekötő folyosóról eltávolítottuk a portálajtót, ezáltal is tágasabbá, szebbé téve a belső teret. A szülői közösség összefogásának eredményeként a régi épületszárny emeletén valamennyi ajtó mázolása megtörtént. Az Ő támogatásukból gyarapodott az udvari játékok száma is. A s z ü l ő i k ö z ö s s é g e s z k ö z ö k vásárlásával is támogatta munkánkat. Az Ő adományukból szereztünk be nagy értékű mikrofonokat, hangszórókat, m e l y e k a z i s k o l a i ü n n e p s é g e k, események színvonalasabbá tételét hivatottak szolgálni. Rendezvényeinket számtalan vállalkozás és magánszemély támogatja. Ezek mellett a karácsonyi és jótékonysági vásár, az alapítványi bál ú j a b b l e h e t ő s é g e k k e l b ő v í t i k működésünket. Hívó szavunkra mindig reagál valaki. Ki pénzzel, ki eszközökkel, ki kétkezi m u n k á v a l v e s z r é s z t ö t l e t e i n k megvalósításában. A múlt történései említése után jövőbeni elképzeléseinket ismertetjük. A nagyon elhasználódott, balesetveszélyes járdákat a nyár folyamán kívánjuk felújítani. Amennyiben az anyagot a város biztosítja, szülői, partneri közös ezt a problémát is megoldjuk. Ezúton kérem a z o k s e g í t s é g é t, a k i k e b b e n a munkában tevékenyen részt tudnak venni, keressenek meg bennünket, jelezzék szándékukat! Terveink között szerepel a kavicsos a régi épület előtti udvar parkjának feltöltése termőfölddel. Ehhez is szívesen veszünk minden ötletet, felajánlást. Ezen az úton kívánunk továbbhaladni. Jelszavunk az együttműködés, a közös gondolkodás. Noszlopy értesítő " 3/" 101

5 T Á M O P / Innováció Marcali általános iskoláiban A kezdetektől a befejezésig 27 hónap telt el szeptember 24-én nyújtottuk be a pályázatot. A fizikai kezdés időpontja a befejezésé Hosszú idő, sok élmény, sok feladat, t a n u l s á g o k, f e j l ő d é s é s ó r i á s i lehetőségek. A kiírás szerint megfogalmazott célok az alábbiak az előző évi Értesítőben ismertettük. Most, hogy a vállalt feladatokat teljesítettük, már össze tudjuk foglalni mit jelentett iskolánk számára a 175 millió forinttal támogatott projekt. Hosszú idő, sok élmény, rengeteg feladat, tanulságok, fejlődés és óriási lehetőségek. L e h e t ő s é g a m e g ú j u l á s r a, eszközparkunk bővítésére, szakmai előrelépésre, kapcsolataink bővítésére, az egészségfejlesztésre, a mozgásos tevékenységek végzésére és egy sor olyan ismeret megszerzésére, amelyeket a hétköznapok során hasznosíthatunk. Néhány számadat, amely ezeket alátámasztja. Erdei iskolában 317 tanuló volt két alkalommal. Labdajátékok programon 316 résztvevő kétszer töltötte hasznosan szabadidejét. Sí és kerékpár táborban kétszer 40 fő vett részt. Angol és német nyelvi táborokban 112 fő gyarapíthatta tudását. Ugyancsak a tudásgyarapítást szolgálták a nyelvi témahetek 144 gyerek részvételével, amely után vetélkedőt szerveztünk közel kétszáz tanulónak. Informatikai és komplex közlekedési szakkörön 115 fiatal szerzett speciális i s m e r e t e k e t, m a j d b u d a p e s t i kirándulással zárta a programot. Konfliktuskezelést, családi életre nevelést, gazdasági ismereteket tanultak, nemzeti hagyományainkkal, e l s ő s e g é l y n y ú j t á s f o r t é l y a i v a l ismerkedtek több százan tanítványaink közül. A legnagyobb létszámot megmozgató rendezvények az egészségnapok, e g é s z s é g f e j l e s z t ő t é m a h e t e k, sportkirándulások voltak, ahol csak a hiányzók nem kapcsolódtak be a tevékenységekbe. S z a k m a i t o v á b b k é p z é s e k e n 5 1 résztvevő bővítette ismereteit kollégáink közül. Ami talán a legnagyobb öröm, az a sok új eszköz. Több tízmillió forint az értéke a beszerzett sportfelszereléseknek, oktatási anyagoknak. Megújult az iskola b e l s ő h a n g o s í t ó re n d s z e re, í g y élvezhető, jó minőségben használható ez a szolgáltatás. " 4/" 101 Noszlopy értesítő

6 Összefogás egy szebb világért A 2014/15-ös tanévben folytatódott iskolánkban a Tempus Közalapítvány gondozásában zajló Hand in hand for a w o n d e r f u l l a n d e l n e v e z é s ű nemzetközi uniós projekt. A pályázat középpontjában a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása állt, de mellette kiváló lehetőséget nyújtott az angol nyelv gyakorlására is. A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012-ben nyújtotta be pályázatát Fehér-Kun Andrea tanárnő irányításával, 2013 júniusában pedig megszületett a számunkra kedvező döntés. Szlovénia, Németország, Anglia, L e n g y e l o r s z á g, T ö r ö k o r s z á g, Spanyolország, Olaszország, illetve a projektbe később bekapcsolódó Bulgária egy-egy intézménye mellett Magyarországot a Noszlopy iskola képviselhette. A két éven át tartó programsorozatban több ország pedagógusai és diákjai dolgoztak folyamatosan együtt azért, h o g y f e l h í v j á k a fi g y e l m e t a természetvédelem fontosságára szeptemberében Marcali látta el a házigazda szerepét. A kiváló szervezőmunkának köszönhetően vendégeink elismerően nyilatkoztak intézményünkről, városunkról és t e r m é s z e t e s e n a m a g y a r vendégszeretetről. Novemberben a küldöttségek az olaszországi Veronába látogattak, majd márciusban Berlinben találkoztak, ahol értékelték az elvégzett feladatokat, illetve rendszerezték a következő időszak tennivalóit. A nagyszabású és rendkívül eredményes projekt végül 2015 májusában Törökországban zárult. A két év során diákjaink számos kreatív ötletet adtak és kaptak, amelyeknek k ö s z ö n h e t ő e n g o n d o l k o d á s u k környezettudatosabbá vált. Mindezek mellett megismerhettek több európai országot, kultúrát, új barátságokat kötöttek és életre szóló élményeket szereztek. Noszlopy értesítő " 5/" 101

7 Dr Szabó Gyuláné tanító Oktató-nevelő munkáját az 1982/83. tanévben kezdte a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskolában. Osztályfőnök a kezdetektől fogva. Volt kis létszámú és orosz tagozatos osztálya is. Nagyon fontosnak tartotta a szülőkkel való kapcsolattartást, kölcsönösséget. A 90-es évektől kiemelt szerephez jutott életében a környezeti nevelés. Az ő javaslatára kapcsolódott be iskolánk 1994-ben a KÖRLÁNC környezeti nevelési iskolahálózatba, amely az iskolafásítási pályázatokhoz segítette iskolánkat, valamint sok segítséget nyújtott a környezeti neveléshez. L e l k e s, a k t í v p á l y á z a t í ró, t ö b b alkalommal sikerült pénzt szereznie a S o r o s A l a p í t v á n y, a K ö v i c e, a M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m pályázatain versenyekre, Madarak és Fák Napjára, a Kis-Balaton fokozottan védett területének felkeresésére. Részt vállalt intézményünk iskolatörténeti kutatócsoportjának munkájában. Az iskola 90. évfordulójára kiadott kötetnek már társszerkesztője és szerzőtársa is volt. Több alkalommal írt és nyert iskolai pedagógiai és megyei közoktatási pályázatot. Az 1995/96-os tanévben az ELTE egy éves környezetpedagógus tanártovábbképzésén vett részt. Dolgozatát kiadásra javasolták. A két kötetből álló lakóhelyismeret munkatankönyv alsó tagozatos marcali diákoknak készült. Egy évvel később a Marcali Önkormányzat közoktatási pályázatán elnyert támogatással sikerült kiadni, több évig tanulhattak belőle diákjaink ban kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért iskolánk legnagyobb elismerésében, a Noszlopy-díj kitüntetésben részesült. Az ő munkájának is köszönhető, hogy 2004-ben elnyerte iskolánk a Közoktatás Minőségéért Díj bronz fokozatát. Ez évben az intézmény minőségügyi vezetője lett jelentős részt vállalva az IMIP, az intézményi minőségirányítási program k i d o l g o z á s á b a n, á t d o l g o z á s á b a n, a z i n t é z m é n y i ö n é r t é k e l é s b e n. teljesítménymotivációs pályázat megírásában, valamint az intézmény pedagógus teljesítményértékelési rendszerének kidolgozásában. A pályán töltött 32 év alatt nagyon sok területen kipróbálta magát, de mindig az volt a legfontosabb, hogy tanítványai jól érezzék magukat az iskolában, hogy több területen is bontogathassák szárnyaikat. Ahogy mindig is mondta: Nyitott vagyok, mert szeretem a kihívásokat, mert szeretek új dolgokat megismerni és átadni, mert szeretek tanítani. " 6/" 101 Noszlopy értesítő

8 Tombor Erzsébet tanító Közel 10 évig a Sávolyi Általános Iskolában volt napközis nevelő, osztálytanító, osztályfőnök. Ebben az időszakban szerezte meg tanítói diplomáját / 8 6. t a n é v t ő l t a g j a nevelőtestületünknek. A z a l s ó t a g o z a t o n h u m á n t a n t á r g y c s o p o r t o t t a n í t. Együttműködése, kapcsolattartása a szülőkkel hatékony munkájának fontos része. Iskolai- és területi nyelvi-, irodalmi-, komplex versenyfeladatokat állított össze. Ötleteivel, elképzeléseivel gazdagította munkaközösségünk programjait tagozatunkon. A Kis nyelvőrök évtizedek óta hagyománnyá vált versenyei az ő segítő munkája nélkül nem valósulhattak volna meg. A tanítás mellett több tanórán kívüli programban vett részt. Sokat táboroztatott a Fonyódligeti Gyermektáborban. Számos alkalommal vezetett vándortábort ben megkapta iskolánk legnagyobb elismerését, a Noszlopy-díj kitüntetést. Fáradhatatlan, lelkes hitoktató tevékenysége több éves múltra tekint vissza. 40 éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása kifogástalan volt. Óráit az igényesség, gondosság, a gyermekekkel való törődés jellemzik. Azon tanítók egyike, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak is tekintik munkájukat. Noszlopy értesítő " 7/" 101

9 Várfalviné Balogh Mária tanár Várfalviné Balogh Mária biológiatestnevelés szakos tanári diplomát 1980-ban szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Tanulmányait kiegészítve atlétika, kosárlabda, tenisz sportágakban középfokú edzői diplomát is szerzett. F i a t a l p e d a g ó g u s k é n t N i k l á n, Balatonkeresztúron, Somogyváron és 11 évig a Marcali Szakmunkásképző Intézetben tanított, mint testnevelő és biológia-környezetvédelem szakos tanár ben a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanára lett. Az iskolában eltöltött 23 év alatt mindvégig testnevelőként dolgozott, rövid ideig volt biológia tanár és osztályfőnök is. A több mint két évtizedes iskolai tevékenysége alatt dolgozott testnevelés munkaközösség vezetőként és a Diáksport egyesület tanár elnökeként is. A Somogy Megyei Diáksport Szövetség Elnökségi tagjaként a Marcali Város Diáksport elnökeként 10 évig koordinálta a Diákolimpia korcsoportos versenyeit az utánpótlásban. A tanári munkájának értéke legjobban az oktatás versenyeredményeiben mérhető. Tanítványai évtizedeken át rendszeresen, évente több alakalommal is eljutottak az országos versenyekre, ahol csapatban és egyénileg is eredményesen szerepeltek, gazdagítva ezzel az iskola jó hírnevét. Diákjai számárára vonzóvá tette az életvitelszerű sportolást. Többen közülük lettek testnevelő tanárok, élsportolók, olyan aktív sportolók kiknek a mozgás a mindennapjaik szerves része. " 8/" 101 Noszlopy értesítő

10 Vizvári Józsefné tanár Vizvári Józsefné magyar-könyvtár s z a k o s á l t a l á n o s i s k o l a i t a n á r, drámapedagógus. Az 1984/85-ös tanévtől dolgozik iskolánkban. 14 évig munkaközösség vezető, 20 évig osztályfőnök volt. Nagy szerepet vállalt a NYIK (nyelvi, irodalmi, kommunikáció) elterjesztésében az iskolában ben drámapedagógus diplomát szerzett. A 2004/2005. tanévtől induló művészeti iskola színjáték tanszakán kamatoztatta tudását. Jelenleg is ebben a beosztásban és könyvtárosként dolgozik. 6 évig a kezdetektől szerkesztette az iskolai Értesítőt. Az Iskolaújság szerkesztőjeként 3 évig dolgozott. 10 évig szervezte az iskolában az Országos kompetenciamérést. Iskolai pályázatokra beadott munkái: Vizuális kultúra (tanulói munkafüzet összeállítása), A drámapedagógia lehetőségei az osztályfőnöki munkában, Mozaikok iskolánk közelmúltjából (a Jubileumi Évkönyvben megjelent írás), Részt vett az első NAT készítésében. Noszlopy értesítő " 9/" 101

11 TANÉVNYITÓ szeptember 1. " 10/" 101 Noszlopy értesítő szeptember 1- én 76 kis elsős kezdte meg tanulmányait a Noszlopy iskolában. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a tanévnyitóra érkező diákokat. A zuhogó eső miatt a tornateremben fogadták a tanító nénik a k i c s i k e t, a k i k a nyolcadikosoktól kapott apró ajándékokkal a kezükben érkeztek. A második osztályosok v i d á m k i s m ű s o r ra l köszöntötték a kissé m e g s z e p p e n t a p r ó s á g o k a t. E z u t á n Szilágyi István igazgató úr nyitotta meg a tanévet és köszöntötte a 8. osztályos József Richárdot, aki a nyáron országos diákolimpiai bajnok lett íjászatban. A tanulóifjúság többi része a tantermekben hallgatta végig az ünnepséget.

12 ERDEI ISKOLA 3. osztály szeptember Szeptember második hetében iskolánk harmadik osztályos tanulói felejthetetlen napokat töltöttek a Balatonon. A magyar tenger fővárosában, Siófokon szálltak meg és innen keltek minden nap útra. Bejárták a Balaton-felvidéken található kőtengert, megkóstolták a Kékkúti forrás vízét, megcsodálták Tihany nevezetességeit, a Belső-tó par tján túrázva ürgéket lestek, megismerkedtek a Balaton halfajaival Füreden a Bodorka látogatóközpontban, sétáltak Veszprémben és a város állatkertjében, utaztak hajón, kompon, motorcsónakon Sorolhatnánk még az élmények sorát,de beszéljenek inkább a képek! TÁMOP / Noszlopy értesítő " 11/" 101

13 ERDEI ISKOLA 4. osztály szeptember Alig, hogy a harmadikosok megérkeztek a Balatonról, a negyedikesek indultak útnak és meg sem álltak a Göcsejben található Nováig. A C s i c s e r g ő S z a b a d i d ő k ö z p o n t rengeteg programmal várta iskolánk tanulóit: mezei olimpia, régi népi játékok, csónakázás a tavon, kézműves foglalkozáson nemezelés, vicces és é r d e k e s t ö r t é n e t e k h a l l o t t a k a településről, házi állatokkal ismerkedtek, sportvetélkedőn versengtek, túráztak az erdőben, számháborúztak, ehető és m é r g e s g o m b á k b ó l k é s z í t e t t e k gyűjteményt Eljutottak Zala megye székhelyére, ahol megtekintették a város n e v e z e t e s s é g e i t, m a j d k i k a p c s o l ó d á s k é n t fi l m v e t í t é s következett a moziban. Élményekkel telve tértek haza az ötnapos táborozásból. TÁMOP / " 12/" 101 Noszlopy értesítő

14 DIÁK POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS szeptember szeptember 16-án a Noszlopy iskola diák önkormányzati képviselői titkos szavazással megválasztották iskolánk diákpolgármesterét.a 4 diákpolgármester-jelölt bemutatkozott és ismertette idei programját. A legtöbb szavazatot Tóth Emma 8. c osztályos tanuló kapta. Emma nagyon örült és megköszönte diáktársai bizalmát. Megígérte, hogy többi 3 vezetőtársával együtt méltón képviselik diáktársaikat és számukra nagyon jó szabadidős programokat szerveznek. Diákönkormányzat Ebben a tanévben is az iskolai diákönkormányzat a már hagyományos rendezvényekkel tetté színesebbé d i á k j a i n k h é t k ö z n a p j a i t. A m e g v á l a s z t o t t diákpolgármester vezetésével első nagy programunk a Halloween parti és töklámpás faragó verseny ismét nagy sikert aratott. Az őszi- és tavaszi papírgyűjtési akcióban iskolánk szinte minden diákja részt vett. A papír árát kirándulásokra és sporteszközök vásárlására fordítják az osztályok. Most is megérkezett iskolánkba a Mikulás,manóival és krampuszaival. A jó diákok szaloncukrot, a rosszak virgácsot kaptak. A karácsonyi vásárban sok szép karácsonyi meglepetést vásárolhattunk. A tanév legsikeresebb rendezvénye a farsang volt. A jelmezesek műsorokkal szórakoztatták közönségüket. Játékterem, tombola és a sok nyeremény fokozták a délután hangulatát. Noszlopy értesítő " 13/" 101

15 SPORTKIRÁNDULÁS 3. osztály, szeptember szeptember 17-én, szerdán kihasználva az alkalmat, hogy végre az esőfelhők egy kicsit eltávolodtak az égről, buszra pattant a 3.a és 3.c osztály. Útjuk célja Balatonboglár volt. A v á r o s b a n k ö z l e k e d é s i eszközüket lábbuszra cserélték és elindultak a Gömbkilátóhoz. A gyönyörű időben jól esett a friss levegőn a mozgás, még ha dombnak felfelé is kellett menniük. A fáradság azonban megérte, hiszen a kilátóból csodálatos kilátás nyílott az őszi Balatonra. A szép időben festői kép tárult eléjük a vitorlásokkal és az északi part hegyeivel. De egy harmadik osztályosnak egy ilyen kis túra meg sem kottyan, így felesleges energiájukat futó- és akadályversenyen vezették le. Majd feltérképezték a környék növényvilágát. Az elégetett kalóriák pótlására finom ebédet ettek. Ezután teli pocakjuk is segített nekik, hogy lehúzza őket a hegyről. Jókedvűen és vidáman érték el buszukat, mely visszarepítette őket Marcaliba. TÁMOP / " 14/" 101 Noszlopy értesítő

16 TAKARÍTÁSI VILÁGNAP szeptember 19. Szeptember 19-én a Takarítási világnapon szorgos kezek lepték e l a z i s k o l a u d v a r t. A diákönkormányzat tagjai és segítőik szemetet szedtek az iskola környékén.szerencsére nem sok dolguk akadt. Noszlopy értesítő " 15/" 101

17 MESETÚRA szeptember szeptember 25-én délután, kissé borongós időben a Mesék birodalmába indultak az iskola kis alsósai. 5 állomás akadályait legyőzve jutottak el a Berzsenyi park játszóterére. Az állomásokon az előre megadott mesékhez kapcsolódó feladatokat kellett a kisdiákoknak megoldaniuk, melyért egy-egy aranyalmát kaptak jutalmul tarisznyájukba, kosarukba. A leküzdött akadályok után a Berzsenyi parkban játékkal pihenhették ki a túra fáradalmait, majd gyümölcslevet és müzli szeletet kaptak jutalmul. " 16/" 101 Noszlopy értesítő

18 ÉRIK A SZŐLŐ szeptember Érik a szőlő címmel Szüreti napokat rendeztek Marcaliban szeptember között. A rendezvény szombati napján fellépett művészeti iskolánk több néptáncos csoportja is. Noszlopy értesítő " 17/" 101

19 COMENIUS PROJEKT szeptember 29 - október 3. A Tempus Közalapítvány a Comenius Iskolai Együttműködés Egész életen át tartó tanulás" program keretei között tűzte ki pályázatát HAND IN HAND FOR A WONDERFUL LAND címmel. A projekt házigazdájának szerepét szeptember 29. és október 3. között a marcali Noszlopy iskola látta el. Pedagógusok és diákok egyaránt örömteli izgalommal várták Lengyelország, Szlovénia, Bulgária, Olaszország, Anglia, Németország, Törökország és Spanyolország küldöttségeit. " 18/" 101 Noszlopy értesítő

20 ISKOLASZÉPÍTÉS szeptember - október Sok-sok szülői segítséggel megújult iskolánk. A s z ü l ő i k ö z ö s s é g t a g j a i s z a b a d i d e j ü ket f e l á l d oz v a szépítették az iskolát, ecsetet vettek kezükbe és a sok vihart megért ajtók egy részét hozták jobb állapotba. Eltűntek az elmúlt évtizedek használata során keletkezett repedések, csillogvillog az összes osztályterem bejárata. Festők keze nyomán szépült meg a kistorna (korábban kazánház) helyisége is. Ez a beruházás a V a d v i r á g A l a p í t v á n y finanszírozásában valósult meg. A poros, kopott, egészségtelen padlószőnyeget laminált padlóra cseréltük a gyógytesis teremben. E a feladat karbantartóinkra hárult. Noszlopy értesítő " 19/" 101

21 LABDAJÁTÉKOK október október 2-án a felső tagozaton, másnap az alsóban került megrendezésre a labdajátékok elnevezésű sportprogram, nyolc állomással. " 20/" 101 Noszlopy értesítő

22 PÁLYAVÁLASZTÁSI BÖRZE október 11. A tavalyi évhez hasonlóan idén is Pályaválasztási Börzét szerveztünk. Meghívásunkat 17 Somogy és Zala megyei középiskola fogadta el. Ők mutatkoztak be a kistérség továbbtanulás előtt álló 7-8. osztályos diákjainak és szüleiknek. A nagy érdeklődés mellett lezajlott eseményen sok hasznos információt szereztek a családok, az életükben oly fontos fordulópontot jelentő továbbtanulás előtt. Noszlopy értesítő " 21/" 101

23 SPORTKIRÁNDULÁS 1. osztály, október 13. Még alig pihenték ki a Labdajátékok fáradalmait, máris újabb élmény várta a TÁMOP /2-2012/-0606 I n n o v á c i ó M a r c a l i á l t a l á n o s iskoláiban" projekt keretében a gyerekeket, akik a Sportkirándulások program alkalmával Szőcsénypusztán töltöttek egy napot. Az erdei környezetben megvalósított g y a l o g t ú r a, a v a d a s p a r k meglátogatása, sportversenyek, vetélkedők és akadályverseny tették felejthetetlenné a napot. A kimerítő foglakozások után jól esett a finom ebéd. A rendezvény célja a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése volt. T Á M O P / " 22/" 101 Noszlopy értesítő

24 SPORTKIRÁNDULÁS 2. osztály, október 14. A T i h a n y i - f é l s z i g e t s z á m o s vonatkozásban egyedülálló nemcsak hazánkban, Európában is. Különleges földrajzi helyzete, kialakulásának sajátosságai, mai tájképi megjelenése, földtani és történeti emlékei, ritka növény- és állatfajai mind-mind a legszebb és legféltettebb kincseink közé emelik.a Balaton ezer arca közül az őszi pompáját csodálni, s Tihany k i n c s e i t f e l f e d e z n i i n d u l t u n k kirándulásra. A sok esőáldás miatt gumicsizmákkal, esőkabátokkal felvértezve keltünk útra. Az időjárás kegyeit élvezve mindezeket mellőzhettük aztán.idegenvezetőnkkel bemelegítésként felbaktattunk a Kálvária dombra, közben a történelmi aktualitásokat hallgathattuk.az útirányt a bencés apátsági templom felé vettük, a kihagyhatatlan tihanyi visszhangot p r ó b á r a t é v e, s z e r i n t ü n k n e m eredménytelenül.megérte a hosszú menetelés, mert az elénk táruló panoráma felülmúlhatatlan képet mutatott.a fáradt csapattal pihenésként az ebédet elkölteni mentünk, majd az újult energiától erőre kapva bevettük a Belső tavat. Jöhetett az újabb tókerülő gyalogtúra, játék, móka. Mindenki megelégedésére, kellemes fáradtsággal, felejthetetlen élményekkel utaztunk haza. TÁMOP / Noszlopy értesítő " 23/" 101

25 EGÉSZSÉGNAP október 18. A TÁMOP / Innováció Marcali általános iskoláiban projekt keretében újabb nagyszerű program valósulhatott meg a Noszlopy iskolában. Ezúttal egy félévente hagyománnyá vált egészségnapra került sor okt. 18-án. A zenés bemelegítés jó alapot adott a nap kezdetéhez. Az iskola apraja-nagyja élvezte a mozgás gyönyörűségét. Ezt követően osztályaikba vonulva játszhattak társas- és memóriajátékot az egészséges t á p l á l k o z á s s a l k a p c s o l a t b a n, bemutathatták és kipróbálhatták a terítés szabályait, gyümölcs-és zöldségsalátát, a l m a k o m p ó t o t, g y ü m ö l c s k o k t é l t kóstolhattak és készítettek, zöldségekből szobrászkodtak.megismerkedtek a gyermekkori allergiákkal, kóstolhattak gluténmentes ételeket. Méréseket végeztek az egészségük és testük állapotáról. (Testsúly, testzsír százalék, BMI, vázizomzat). Volt aerobic testmozgás videó megosztó oldal segítségével, testedzés okos telefonos alkalmazással. Különböző fittséget mérő és fejlesztő mobil alkalmazásokat i s m e r t e k m e g é s h a s z n á l t a k. Összefüggéseket figyeltek meg a testmozgás és pulzusszám változása között. Kalóriatartalmat számoltak " 24/" 101 Noszlopy értesítő

26 PAPÍRGYŰJTÉS október 21. Kedden szép időben kezdték a papírgyűjtést a noszlopys diákok. A sürgés-forgás délutánig tartott. A szorgalmas szülők és diákok 2 és fél konténer, vagyis 16 tonnánál több papírt gyűjtöttek. A papír árát osztályprogramokra fordítják a gyűjtők. A papír gyűjtését ebben az évben is diákönkormányzat szervezte. Noszlopy értesítő " 25/" 101

27 HALLOWEEN október 22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon már hagyományosan töklámpások fénye járja át az iskola tornaterem előtti folyosóját. Ö t l e t e s e b b n é l - ö t l e t e s e b b alkotások versengenek a fődíjért, a győztes neve a délutáni partin d e r ü l k i. A b u l i t m i n d e n alkalommal a diákönkormányzat szervezi, mely mindig nagy sikert arat a diákok körében. " 26/" 101 Noszlopy értesítő

28 IMRE NAPI VÁSÁR november 7. Az alsós noszlopysok 3. alkalommal szerveztek Imre napi vásárt. Régen 4 v á s á r t t a r t o t t a k Marcaliban, ez volt a legjelentősebb. A tanulók a jó hangulatú délutánon n e m c s a k v á s á r fi á t v e h e t t e k, h a n e m kvízjátékokban is részt vehettek. A napot táncház zárta. Noszlopy értesítő " 27/" 101

29 VERONAI PROJEKTTALÁLKOZÓ november N o v e m b e r k ö z ö t t Veronában folytatódott a Tempus közalapítvány gondozásában zajló Hand In Hand For A Wonderful Land" elnevezésű nemzetközi környezetvédelmi projekt.a találkozón 8 ország küldöttsége mellett a Noszlopy csapata is részt vett. Iskolánkat 4 tanuló: Péterszegi Dóra, Gáspár Gréti, Tóth Gábor és Bödő Lajos, i l l e t v e 3 p e d a g ó g u s : F e h é r- K u n A n d re a projektkoordinátor, Aranyné Varga Marianna és Horváth Gabriella képviselte. A szakmai program középpontjában ezúttal is a környezetvédelem állt. A partnerek értékelték az eddigi eredményeket, bemutatták legújabb prezentációikat, majd egyeztették a következő időszak feladatait. Házigazdáink újra felhívták a figyelmet az újrahasznosíthatóság fontosságára, ennek bizonyítására a gyerekek kávékapszulából fülbevalót készítettek, és ellátogathattak egy újrahasznosító laborba is, ahol kiváló új ötletekkel gazdagodtak.természetesen ezúttal is jutott idő a szórakozásra is. A látogatók megcsodálhatták Verona és Velence szépségeit, megtapasztalhatták az olasz vendégszeretetet, és betekintést nyerhettek az itáliai konyha kulisszatitkaiba is, egyedi ízekkel fűszerezve. Különösen kedves volt szívünknek az a szeretet, ahogy az olasz családok gyermekeinket fogadták. Büszkén jelenthetjük ki, hogy diákjaink bátran, az a n g o l n y e l v e t m a g a b i z t o s a n h a s z n á l v a kommunikáltak más országbeli társaikkal. A korábban kötött barátságok még mélyebbé váltak, de számos új ismeretség is szövődött a diákok között. " 28/" 101 Noszlopy értesítő

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

,,Kis nyelvőrök magyar nyelv és irodalom házi verseny

,,Kis nyelvőrök magyar nyelv és irodalom házi verseny ,,Kis nyelvőrök magyar nyelv és irodalom házi verseny Iskolánk alsós tagozatos kis diákjai a,,kis nyelvőrök magyar nyelv és irodalom házi versenyeken mérhették össze tudásukat. Az osztályokból 3 fő vehetett

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei 2015 KEDVES SZÜLŐK! Kiadványunkkal iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az előttünk álló tanév eseményeiről kívánjuk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 400

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2015/2016. Berzsenyi Dániel Gimnázium MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Krúdy Gyula országos prózamondó verseny 1. helyezés Pántics Luca 10.E Felkészítő tanár: Horváthné Csoszó Gyöngyi Nagy Kitti

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2014/15. tanév Évf. Tanuló neve Verseny Eredmény 1. Csuka Csenge Városi Költészet napi szavaló Városi versmondó Kistérségi versmondó Iskolai

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula Verseny eredmények: Iskolai Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulója 8. 4 fő Magyar Beatrix Naszvadi Regina Greguss Beatrix Klaudia Duhaj Bernadett 7.b 1 fő Kukuják Martina(80%

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E

Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marcali Széchenyi u. 60. M U N K A T E R V E a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az iskola nevelőtestülete a 2013. augusztus 29-ei nevelőtestületi értekezletén

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Olvasóverseny. Olvasóverseny

Olvasóverseny. Olvasóverseny Olvasóverseny Az Oxford által meghirdetett angol nyelvű olvasóversenyen, országosan két legjobb helyezést is begyűjthettünk. A legeredményesebb tanuló: Szittya Dániel 5.a osztályos tanulónk míg a legtöbb

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK

VERSENYEREDMÉNYEK VERSENYEREDMÉNYEK 2012-2013 Spanyol OKTV, döntő 23. hely: Tasi Anna (12.a) a 3. fordulóba (döntő) jutott felkészítő tanára: Péterffy Mátyás Fizika OKTV Mészégető Tamás (11.b) a 2. fordulóba jutott felkészítő

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 25 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2008 1. Tuli Botond 2008 BBSC Balatonboglár 0:19,09 143p 2. Gadányi Márk 2008 Egyéni induló 0:19,36 137p 3. Tamás Barnabás 2008 Győri Úszó SE 0:20,01 124p 4. Tóth Csanád

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Alsó tagozat 2013/2014 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny 10. Bogdán Dominik, Podhradszky Anna, Riba Bence, Schmidt Ágnes 3.b Sillinger Ferenc Kenguru Nemz. Mat. 15. Horváth

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MU Színház kerületi vers- és prózamondó versenye vers 1. helyezett Kerkápoly-Fekete Illés 1.a vers különdíj Vukoszávlyev Jelena

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben