AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA I. Általános indoklás 1. Az igazgatóság évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása évre tervezett feladatok Az igazgatóság tevékenységét alapvetően meghatározó változás január 1-én következett be. A 183/2003. (XI.5.) és a 269/2003. (XII.24.) számú kormányhatározatokban foglaltaknak megfelelően az igazgatóság korábbi tevékenységi köréből kikerült a hatósági feladatkör, ugyanakkor az alapvető feladataink környezetvédelmi jellegű feladatokkal bővültek és az igazgatóság elnevezése is megváltozott. Ezen változások következtében az önálló vízügyi hatóság szakértői támogatása mellett előtérbe került a tulajdonosi szerepkör, a vagyongazdálkodási feladatok ellátása. Jelentős feladatnövekedést jelentett az EU Víz Keretirányelv hazai megvalósítása kapcsán jelentkező munkavégzés. Az új feladatok végrehajtását igazgatóságunk szervezeti változásokkal és az egyes szervezeti egységek közötti feladatátcsoportosítással is segítette. Az igazgatóság évi feladatterve elkészítésekor a hatékony és takarékos gazdálkodás szempontjait vette figyelembe. A terv elkészítésekor már ismert volt, hogy az elvégzendő állami feladatok ellátását a költségvetésben biztosított bevételek csak részben finanszírozzák. A évi terv készítésénél elsődleges célkitűzés volt az igazgatóság stabil működésének biztosítása, a megváltozott feladatkörhöz való gyors alkalmazkodás. Célul tűztük ki a vagyongazdálkodási feladatok, az üzemelési, fenntartási tevékenység magas színvonalú ellátását, a kezelésünkben lévő állami vagyon állagának megőrzését, javítását. Szakmai tevékenységünk leglényegesebb elemei szakterületi bontásban az alábbiak voltak: A Kormány július 21-én elfogadta a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól a 221/2004 Kormányrendeletet. Ezzel szinte egy időben, július 1-től igazgatóságunkon létrejött a Vízgyűjtő-gazdálkodás Tervezési Osztály. Az egység feladatai között szerepel az EU Víz Keretirányelvvel kapcsolatos teendők Igazgatóságon belüli és a más ágazatokkal szükséges koordinációja, valamint azon térségi, regionális vízgazdálkodási feladatok összehangolása, amely a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés gyakorlati végrehajtását megalapozza. Az új egységben a jövőben együtt jelennek meg az igazgatóságon korábban is működő Nicki kismintatelep fizikai és az egyéb numerikus modellezési feladatok is. Aktívan részt vettünk a víztestek tipizálásában, majd az erősen módosított jelleg meghatározását segítő biológiai validációban. A Keretirányelv megvalósításával kapcsolatos feladatok megjelentek mind a Magyar-Osztrák Határvízi Bizottság, mind a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság munkájában. Az osztrák partnerekkel a KÖVIZIG koordinálása mellett a NYUDUKÖVIZIG-gel közösen egyeztettük a víztesteket. A szlovák szakemberekkel a KvVM végezte a víztestek egyeztetését, de ebben igazgatóságunk is aktívan részt vett ban a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal közösen az OKTV megbízásából elkezdtük a Kis- Rába rendszer ökológiai vízkészletének meghatározását.

2 Igazgatóságunk alapfeladatkörében végezte a felszíni és felszín alatti vízkészletekkel és vízhasználatokkal való gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat. Elvégeztük a felszín alatti vízminőségi törzshálózattal kapcsolatos feladatainkat. Eleget tettünk a vízgazdálkodási és vízrajzi adatgyűjtési, feldolgozási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Közreműködtünk a területen felmerült fejlesztési tervek, koncepciók véleményezésében. Elláttuk a távlati vízbázisok gondozásával, valamint a vízbázis-védelemmel kapcsolatos feladatokat. Elvégeztük vízhozam-görbék-, vízhozam-adatsorok előállítását, hidrológiai előrejelzések, kiértékelések készítését. A vízrajzi monitoring hálózat működtetése során teljes körűen végrehajtásra került - az észlelt adatok és regisztrált adatok gyűjtése összesen 1024 db állomáson, - vízhozammérések és vízhozam-rendszermérések végrehajtása (670 db), - észlelési tevékenység és a regisztráló műszerek működésének ellenőrzése (havi és negyedéves gyakorisággal), - az észlelt és regisztrált adatok számítógépi rögzítése és az adatok feldolgozása, - az adatok szolgáltatása a napi és egyéb rendszeres adatforgalom keretében. Az Igazgatóságunk vízrajzi üzemelési és fenntartási tevékenységét az ISO szabványnak megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszer keretei között végzi. A víziközmű szakágazati tevékenység keretében elvégeztük az ágazatirányításhoz és a területi munkához szükséges viziközmű információk (OSAP ) meghatározott rendszer szerinti gyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását 17 üzemeltető szervezetre, 66 db ivóvízellátó rendszerre (249 település) és 54 db szennyvíz elvezetési- és tisztítási agglomerációra (170 település) vonatkozóan. Elvégeztük a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vizilétesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátását, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésével kapcsolatos közreműködői feladatok keretében. Az OKTVF utasításra elvégeztük az üzemelő szennyvíz elhelyezési, tisztítási agglomerációk jellemzőinek pontosítását és kiegészítését. A környezetvédelmi és víziminőségvédelmi feladataink keretében üzemeltettük a Fertő tavi Hidrometeorológiai Állomást, mely a szükséges vizsgálatok elvégzésében hozzájárul a Fertő tó biztonságos üzemeltetéséhez. Az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatoknak adatátadáseleget tettünk. Elvégeztük a Szigetköz hullámtéri vízpótlórendszer vízkémiai- és hidrobiológiai monitoring rendszer üzemeltetéséhez szükséges koordinációs feladatokat. Elkészítettük a Duna jobb oldali mellékvízfolyásai vízgyűjtőjének területi kárelhárítási tervét. Részt vettünk az új típusú vízminőség kárelhárítási eszközök központosított beszerzésében, és az ezzel kapcsolatos oktatási tevékenységben év során megkezdtük felkészülésünket a hulladékgazdálkodás területén rendelkező új feladatokkal kapcsolatosan, részt vettünk a hulladékgazdálkodási tervek pályázati bírálatában. Az igazgatóság vízrendezési tevékenysége során 785,1 km síkvidéki meder és 464,2 km dombvidéki meder kezelését látja el. Kezelésünkben van továbbá 22 db szivattyútelep, 21 db gépészlakás és mederőrtelep. A évi üzemelési és fenntartási feladatokat a minimális elvárás szintjén teljesítettük.

3 A Szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer jó karba helyezésére novemberében plusz támogatást kaptunk A költségkeretet partbiztosításra, zsilip utófenék stabilizálására, burkolatjavításra és iszapolásra fordítjuk, mely évre húzódott át, a munkák végrehajtása folyamatban van. Az árvízvédelmi és folyamszabályozási szakágazat fő feladata az árvízmentesítéssel, a folyam- és tószabályozással, a védelmi osztaggal, a hajózással és az erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok irányítása és koordinálása. A nemzetközi hajóút biztosítása érdekében a hajóút kitűzést a Duna fkm szelvényei közötti szakaszán a magyar-szlovák meghatalmazottak által jóváhagyott hajóút kitűzési terv alapján évben Igazgatóságunk végezte. Az Igazgatóság Védelmi Osztaga a verőgépes technológiára vonatkozólag regionális osztag. A védelmi gépek és eszközök és egyben a védelmi osztag üzemeltetése és fenntartása a védelmi igényeknek megfelel. Igazgatóságunkon az informatikai és hírközlési üzemeltetési feladatokat 2003-tól kezdődően, a VÍZINSZÓ KFT-től átvett emberekkel és feladatokkal a Vízgazdálkodási Adattári és Informatikai osztály egységesen látta el egészen július 31-ig. Ekkor a tevékenység két részre lett vágva az Igazgatóság és az ÁBKSZ KHT között. Az igazgatóságnak fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségei nincsenek. 2./ Előirányzatokkal való gazdálkodás Az igazgatóság 2004 évben e Ft eredeti előirányzattal és e Ft módosított előirányzattal gazdálkodott. Az előirányzatok évközi változását hatáskörönkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. Előirányzat-módosítások hatáskörönként /e Ft-ban/ - kormányzati hatáskörben felügyeleti szervi hatáskörben intézményi hatáskörben Év közben az igazgatóságtól kormányzati hatáskörben zárolásra került e Ft, mely előirányzat-csökkentésre módosult. Felügyeleti szervi hatáskörben a a VIFE január 1.-i létesítése miatt n e Ft előirányzat-elvonásra került sor. Az intézményi előirányzat-módosítás a működési és felhalmozási többlet bevételek, az előző évi előirányzat-maradvány és vállalkozási tartalék igénybevételével, valamint a többlet KÖVICE támogatással kapcsolatos. 3. Egyéb központi beruházások: Tokod-Tát elkerülő út és árvízvédelmi fővédvonal a beruházás megvalósítására 2003-ban kötött megállapodást a GKM és a KvVM. A beruházás előkészítő és kisajátítási munkáinak

4 finanszírozását %-os megosztásban, a kiviteli munkák finanszírozását % arányban vállalta a két minisztérium. A beruházás keretében árvízvédelmi töltésként épülő út hossza 4,8 km évi bekerülési költsége: 260 millió Ft. Dunaszentpál-Mecsér árvízvédelmi fejlesztés előkészítésére a évre biztosított előirányzat, azaz 5 millió Ft felhasználásával folytatódott az engedélyezési terv készítése. Védelmi központ építése (Kálóczy-tér) beruházásra biztosított előirányzat felhasználásával a Kálóczy- téri védelmi központ befejező munkái elkészültek. A teljesítés összege 19,5 millió Ft. Fertő-tó szabályozása beruházásra biztosított előirányzat felhasználásával a Fertő-tavi csatornák geodéziai felmérésére, és laborvizsgálatokra került sor. Bekerülési költsége: 6,6 millió Ft. Rába folyógazdálkodási terv, monitoring beruházás a feltáró monitoring tervezését foglalta magába a Rába folyó Sárvár-Győr közötti szakaszára az EU víz keretirányelv előírásai alapján. A teljesítés költsége: 15 millió Ft. Rába jp-i szükségtározó előkészítő tervezési munkái keretében az engedélyezési tervek közül értékelemzéssel került kiválasztásra a legjobb műszaki megoldás. Bekerülési költsége: 2,2 millió Ft. Vízrendezési főművek rekonstrukciója beruházás keretében folytatódtak és befejeződtek az Által- ér alvizi levezetőrendszer rekonstrukciós munkálatai. A teljesítés összege: 27 millió Ft. Belvízvédelmi főművek rekonstrukciója keretében befejeződött a Kimlei belvízcsatorna rendezése és a torkolati műtárgy építése, valamint a Sobori és a Rábcakapi mederőrtelep rekonstrukciója. Megvalósult továbbá a Sebes-Sobori csatorna mederrendezése.. Bekerülési költség: 25 millió Ft. Szigetköz mentett oldali vízpótlás beruházás keretében befejeződtek a Parlagnyilasi csatorna évre tervezett munkálati. A mederrendezéssel kapcsolatos kisajátítási munkák is megvalósultak. A teljesítés összege: 25,8 millió Ft. A Tatai védelmi központ (01.02) rekonstrukciós munkáit a közbeszerzési eljáráson nyertes Vállalkozó megkezdte, a munkálatok évben fejeződnek be évben végzett ráfordítás: 10 millió Ft. A Győr Kálóczy téri védelmi központ berendezési és felszerelési tárgyai beruházás keretében a berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése megvalósult. Bekerülési költsége: 20 millió Ft. A Fertő-tó vízminőségvédelmi beavatkozások keretén belül a Körcsatorna kotrására került sor a Balfi-főcsatorna és a Hegykői-főcsatorna közötti szakaszon, továbbá iszapvizsgálatokat végeztünk. Bekerülési költség: 13 millió Ft.

5 Vízminőségi kárelhárítási tervre biztosított előirányzatból a Duna jobboldali mellékvízfolyásai vízgyűjtőjének területi kárelhárítási terve készült el. A teljesítés költsége: 4,5 millió Ft. A 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban induló Üzemelő vízbázisvédelemi beruházások, valamint a Távlati vízbázis (Rábapatona, Győr-Gyirmót, Malomsok-Árpás) beruházásoknál a vállalkozók évben folytatták a munkálatokat. A évben induló Távlati vízbázisvédelmi beruházások ( Vének, Ács-öblözet, Lovadi rét) előkészítő munkálatainak elvégzésére került sor. A vízbázisok összes költsége: 55,6 millió Ft. Vízrajzi hálózat fejlesztése beruházás keretében Lajta főmeder, Lajta bp.-i csatorna Hegyeshalom távmérővé fejlesztésére, továbbá a Lencsehegyi karsztvízészlelő kutak törzshálózatba vonására került sor. A beruházás lezárása megtörtént. Költsége: 10,7 millió Ft. 4. Egyebek Igazgatóságunk évek óta aktívan szervezi a Szigetközi Üzemelési Bizottság működését, amely a szigetközi vízpótlás üzemeltetését felügyeli, évente kiértékeli, hatékonyságát elemzi. Az elmúlt évben a Bizottság kérésére az üzemrendbe beépítettük az üzemszerű elárasztás lehetőségét is, amit 2004-ben a hidrológiai adottságok figyelembe vételével végrehajtottunk. A nyári kiértékelésen az árasztást az érdekeltek rendkívül sikeresnek értékelték. A szigetközi hullámtéri vízpótló vízkémiai és hidrobiológiai monitoring rendszerét az EU Víz Keretirányelv feltáró monitoring követelményeinek figyelembe vételével az ÉDUKÖVIZIG tervezte meg és engedélyezte. Az országosan is egyedülálló monitoring megfelelő adatokat szolgáltat a vízpótló üzemeltetéséhez. Az adatok kiértékelésére és ismertetésére az Üzemeltetési Bizottság éves ülésén került sor. A monitoring lehetőséget ad a rendkívüli helyzetekben a beavatkozások vízkormányzás megtervezéséhez is.. A vízpótló rendszerek (Kis-Rába, Mosoni-Duna) üzemeletetésének az érvényben lévő szabályozástól eltérő végrehajtását a megváltozott társadalmi, ökológiai igényekhez alkalmazkodó üzemrendet 1990-től kezdődően vezettük be és fejlesztettük arra a szintre, mely alapot ad a jelenleg készülő, országos mintatervnek szánt, Kis-Rába vízrendszer ökológiai vízigényének meghatározásához ben megkezdődött a második Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése is, amihez igazgatóságunk számos környezetvédelmi programot javasolt az ágazat vezetése és a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség felé. Az Igazgatóság területi elhelyezkedéséből adódóan jelentős nemzetközi kapcsolatban áll szlovák és osztrák vízügyi szervekkel. A Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság Duna albizottságában szakértői tevékenységet látunk el. Szlovákiával végzett munkáink közzé tartoznak a közös érdekű és határmenti töltésszakaszok, valamint a 142 fkm hosszú Duna folyamszakasz felülvizsgálata, és a nemzetközi hajóút biztosítása érekében végzett folyamszabályozási feladatok ellátása. Elláttuk a Magyar-Osztrák Határvízi feladatokból adódó igazgatósági és albizottsági előkészítő feladatokat. A Fertő-tóval kapcsolatos vízszint-szabályozási és kutatási

6 programokban a Magyar-osztrák Vízügyi Bizottság által lefektetett, Igazgatóságra háruló feladatok végzése történik. Megkezdtük a Bizottság 50 éves tevékenységét bemutató kiadvány előkészítését. Az Igazgatóság létszáma az átszervezést követően tovább csökkent. A védekező létszám csak egy I. fokú teljes körű készültség, illetve egy csökkentet kiterjedésű II. fokú készültség kiállítására elegendő. III. fokú készültség esetében társvizigek bevonása szükséges évben az alábbi fő vízkárelhárítási beavatkozásokat hajtottuk végre: Árvízvédekezés: január között a Duna felső szakaszán kialakult kisebb árhullám hatására a Vének-dunaremetei és a Dunaremete-rajkai árvédelmi szakaszon vált szükségessé I. fokú készültség elrendelése február 4-5. között a Lajtán I. és II. fokú árvízvédelmi készültség volt. A készültség elrendelését a kialakult jéghelyzet és az intenzív olvadás indokolta. A védekezési feladatokat az Igazgatóság saját létszámával látta el. Az árhullámok hatására a védelmi művekben károk nem keletkeztek. Belvízvédekezés: évben 3 alkalommal volt elrendelve belvízvédelmi készültség: Mindhárom védekezés a Hanság területére terjedt ki és nagy mennyiségű lehullott csapadékból adódott. Helyi vízkárelhárítási készültség: június 5. és július 7. között a Tatai Szakaszmérnökség területén az Által-ér és Concó vízgyűjtőjén helyi vízkárelhárítási feladatokat látott el igazgatóságunk. A védekezésre a hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék (eső) miatt volt szükség évben 10 vízminőségi kárelhárításra került sor. A III. fokú vízminőségvédelmi kárelhárítások közül kiemelkednek a Rába folyón Mérges és Várkesző körzetében végzett uszadék eltávolítási, a kenyérmezei patakon levő vízszennyezés és a Hanság vízrendszerén fellépő oxigénhiányos állapotok következtében történtek beavatkozások. Feladatkörünknek megfelelően felügyeltük az üzemi kárelhárítási tevékenységet a Környei- és Bánhidai-tó esetében. Legjelentősebb volt az 2004 július 30-án a Kenyérmezei patakon és a Táti Duna-ágon az utóbbi évtizedek legnagyobb élővíz szennyezése történt Mintegy m3 fáradt olajos, szerves oldószeres emulzió jutott a csapadékvíz elvezető csatornán keresztül a Kenyérmezei patakba. A vízszennyezés a Táti Duna-ág vízminőségét és élővilágát valamint az Esztergom város vízellátását biztosító ivóvízbázist is veszélyeztette. Az Igazgatósági feladatok minél magasabb szintű elvégzése érdekében a rendelkezésre álló forrásokat pályázati úton elnyert munkákból kívánjuk kiegészíteni. A 2004-ben elnyert pályázataink az alábbiak: 1. PHARE CBC Az együttműködés fejlesztése a képzés, szakképzés és kutatás terén. Folyóvízi életterek hidro-ökológiai működőképességének vizsgálata. 2. Interreg III. C. - Csapadékvíz kezelés utóülepítőkben SITAR projekt

7 3. PHARE CBC - Árvízi levezető-képesség vizsgálata a Duna régi medrének szlovák-magyar szakaszán az 1848,4-1825,5 fkm között HU2002/ (11) Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén 2002/ Phare CBC Fertő-tó ökológiai potenciáljának megőrzése 5. Interreg III B CADSES Mintaterv a Rába vízgyűjtő-gazdálkodásra 6. Interreg III C FLAPP 7. MEH A Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok központi előirányzat támogatásának elnyerésére (Nem EU-s pályázat) 8. LIFE-III ENVIRONMENT Szigetközi projekt Igazgatóságunk szorosan együttműködik a térségben működő, szakmai képzést adó közép- és felsőoktatási intézményekkel. Az iskola fennállása óta (45 év) tart a szakmai kapcsolat a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, Győr, Környezetvédelmi-vízgazdálkodás technikusi szakával. Igazgatóságunk végezte az első nemzetközi Duna Nap Győri rendezvény programjának kidolgozását és lebonyolításának koordinációját. Az ÉDUKÖVIZIG összes osztályának, valamint külső partnerek együttműködésében megvalósuló projekt a KvVM megítélése szerint is sikeres volt. Az igazgatóság 2004 évben a központilag elrendelt 6% mértékű bérfejlesztést hajtotta végre évről 2004 évre az engedélyezett létszámunk 52 fővel csökkent, melyből 25 fő a VIFE hez átkerült, 27 fő pedig a 2003 évben elrendelt létszámcsökkentés következménye. A jelű tábla Átlaglétszám és álláshelyek alakulása Átlaglétszám tényleges évben évben Betöltött álláshely I XII. 31. Üres álláshely XII. 31. fő ebből Elrendelt létszámcsökkentés ben teljesült Köztisztviselők, közalkalmazottak Teljes munkaidős Részmunkaidős Nyugdíjas Összesen: Mt. alapján foglalkoztatottak

8 Összes foglalkoztatott * Köztisztviselők illetménybeállási %-a XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsőfokú végzettségűek középfokú végzettségűek Iskolai végzettség szerint XII. 31-én Felsőfokú végzettségű 90 Középfokú végzettségű 238 Alsófokú végzettségű 67 Összesen 395 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 355 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás évben e Ft A részmunkaidős és nyugdíjas létszámnak valamennyi cellában teljes munkaidősre átszámítva kell szerepelnie 2004 évben értékesítésre került felesleges ingatlanainkból 8190 e Ft bevételünk származott, melynek felhasználására a PM től engedélyt kaptunk Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása forintban Jogcím, feladat (szerződés) megnevezése ezer Bevétel összege Építési tevékenység Mezőgazdasági szolgáltatás Tervezés Ipari tevékenység 187 Egyéb vállalkozási tevékenység Összesen: Győr, február 24. /Janák Emil/ igazgató

9 Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzététele Az 1992.évi XXXVIII.tv. az államháztartásról 15/A Az államháztartás alrendszereiből nyújtott nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatás nincs. Működési költségek a V-169/3/2004.sz.(02.05) MeH levél alapján (2006. I.-IV.negyedév) Mobiltelefonok Előfizetések száma: 128 db Hívások költsége: e Ft Személygépkocsik: Személygépkocsik száma: 24 db évi beszerzés: e Ft Üzemeltetési költség: e Ft Külföldi kiküldetés Utazás időtartama: 383 nap Összköltsége: e Ft

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ÉVRŐL Készítette: Fábik Éva környezetvédelmi megbízott Ellenőrizte: Váradi Zsolt osztályvezető

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005-es tanév I. félév 7. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A környezetvédelmi igazgatás 4 szintje 1. központi igazgatás: kormány,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET 482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET Hatályos: 2014.01.01-482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben