Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:"

Átírás

1 József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné igazgató Budapest, június 16. A beszámolót a nevelőtestület június 16-án megtárgyalta és elfogadta. Hitelesítők:......

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. EGYÉNI ARCULAT, SAJÁTOSSÁG SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK (MŰKÖDTETŐ-FENNTARTÓ) A VEZETŐI PÁLYÁZATBAN FELVÁLLALT CÉLOK A LAKULÁSA A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSE A VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI, INTÉZKEDÉSEK STATISZTIKAI ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA Neveltségi szint Az iskolába belépő tanulók felkészültsége Beiskolázás, továbbtanulás Tanulói csoportok fejlődésének összegzése, tanulmányi eredmények Tantárgyi teljesítmények eredményei Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei Mindennapos testmozgás biztosítása Pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések eredményeinek ismertetése, értékelése Tanórán kívüli tevékenységek Fegyelmi problémák, deviancia Iskolai rendezvények GYERMEKVÉDELEM DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJA KÖNYVTÁRI MUNKA TANULÓI, DOLGOZÓI BALESETEK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN TERVEK, CÉLKITŰZÉSEK, JAVASLATOK, KÉRÉSEK ÖSSZEGZÉS... 23

3 1. Egyéni arculat, sajátosság Iskolánk, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola egyéni arculatát a német nemzetiségi oktatás, az emelt szintű ének-zene oktatás, a tehetséggondozás és felzárkóztatás, a múzeumpedagógiai foglalkozások adják. Iskolánk keresett a szülők körében a kerületben, ezért évek óta emelkedő tanulólétszám jellemzi iskolánkat. Mára ez már helyszűkét jelent, nehezen oldható meg a csoportok elhelyezése, a mindennapos testnevelés megvalósítása. Bízunk a működtetőtől kapott ígéretben, mely szerint a zsúfoltságot jövőre iskolabővítéssel szeretnék enyhíteni. A nehézségek ellenére tantestületünk példaértékű munkával valósította meg a tanév célkitűzéseit, erőn túl vállalt faladatait teljesítette, ezzel ismételten az iskola korábban kivívott jó hírnevét öregbítette. Az idei tanév ismét bővelkedett változásokban, amelyek naprakész ismerete és alkalmazása nagymértékben megnehezítette mindennapi munkánkat. Folytatódott a pedagógusok életpálya modellje, vele együtt a 32 órás iskolában való tartózkodás. Az érvényben lévő iskolai alapdokumentumok átdolgozása után az új helyi tanterv szerint oktattunk felmenő rendszerben, folytatódott a hit és erkölcstan oktatása, a mindennapos testnevelés oktatása felmenő rendszerben. Az fenntartó- működtető illetékességi területek tisztázása, s azok pontosítása lassan körvonalazódott, de a mindennapi munkánk során gyakran előre nem látható problémák akadtak, melyeket nehéz volt azonnal megoldani az illetékességi területek betartásával. 2. Személyi feltételek A pedagóguslétszám az intézményben teljes, a szakos ellátottság 100 %-os. Oktató nevelőmunkánkat 3 fő NOS segíti. A tanévben egy pedagógust kellett helyettesíteni. Podmaniczkyné Sebők Orsolya munkáját Kövessy Barbara látta el. Mészárosné Váczi Gabriella iskolatitkárt, aki GYED-en van, Szatmáriné Viszlay Kinga helyettesíti. Munkánkat segítette utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, logopédus, azonban csekély óraszámban, így a szükséges ellátásokat nem valósulhattak meg teljes mértékben, az előírt óraszámban. A technikai személyzet-akiknek a munkáltatója az önkormányzat, iskolánk működtetője- állományi létszáma jelentősen csökkent. Minimális tisztítószerrel és megnagyobbodott munkaterülettel kellett megküzdeniük. Nem csodálható, hogy e kiélezett versenyben az iskola tiszta-

4 sága állandó problémát jelentett és jelent, ennek magyarázata a folyamatosan változó takarítói összetétel. 3. Tárgyi feltételek (működtető-fenntartó) Az iskola főépületében 21 osztály tanul, 2 osztály pedig a kisházat foglalja el. Az év eleji bejárás során kollegáink ismételten nagyon sok felújításra szoruló tételt vettek számba. Ezeket jeleztük a működtető felé. Nagy örömünkre szolgál, hogy a folyamatos jelzések meghallgatásra kerültek, s az idei tanév végén elkezdődött iskolánk 3 ütemben megvalósuló felújítása, bővítése. A József Attila Alapítvány folyamatosan támogatja oktató-nevelőmunkánkat, segíti a rászoruló tanulók kulturális rendezvényeken, kirándulásokon való részvételét. A tanév során nagyon sok szülői támogatást kapott intézményünk. Tisztítószerekkel, irodaszerekkel, fénymásolással, busz biztosításával, DVD-lejátszóval, számítógépek, monitorok ajándékozásával, teremfelújítással segítették az iskola működését. 4. A vezetői pályázatban felvállalt célok alakulása A hat évvel ezelőtt vállalt célok megvalósítását nagymértékben átírta az oktatás rendszer átalakítása, az illetékességi területek változása. Sajnos, sok olyan terület van már a vezetői munkában, ahol elsősorban nem a szakmaiság dominál, hanem az előírásoknak való megfelelés, adatszolgáltatás. Ennek ellenére minden meghozott döntésem során az iskola, a tanulók, és a lehetőségek figyelembe vételével a kollégák érdekeit néztem és nézem a jövőben is. 5. A munkatervben meghatározott feladatok teljesítése Az iskolában működő munkaközösségek az intézményi munkatervük alapján végezték munkájukat. A beszámolókból egyhangúan kitűnik, hogy a munkaközösségek tagjai közös elvek alapján végzik munkájukat, azonos értékrenddel rendelkeznek, jó munkakapcsolatot alakítottak ki egymással, a kerületi munkaközösségekkel. Valamennyi szakmai közösség tevékenyen vett részt a kerületi továbbképzéseken, műhelymunkákon. Munkájukban nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozásra és felzárkóztatásokra. Ennek színterei voltak a korrepetálások, egyéni fejlesztések, tanórák és gyakran a szabadidejük terhére szervezett foglalkozások. A munka eredménye tükröződik a kiemelkedő versenyeredményekben és az évismétlők csökkenő száma.

5 A múzeumpedagógia jelentős szerepet töltött be az oktató-nevelőmunkában. A tanulók neveltségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása mindannyiunk kiemelt feladata volt. A kollegák az élethosszig tartó tanulás útján egymás tanóráit látogatták, bemutató és nyílt órákat tartottak, s tevékenyen vettek részt a látottak megbeszélésén. A munkaközösségek éves tevékenységéről az általuk készített beszámolók tanúskodnak, melyek az év végi iskolai beszámoló mellékletét képezik. 6. A vezetői ellenőrzések tapasztalatai, intézkedések A vezetői ellenőrzés a havi program részét képező belső ellenőrzési terv alapján történt, mely tanügyi, szervezési, oktatásirányítási, szakmai és munkavégzési területekre terjedt ki. A tanév során több szaktárgyi óra látogatására került sor. A látott órák a kollegák rendszeres, minőségi munkájáról árulkodtak. A legtöbb órán a frontális munkaforma dominált, de a kooperatív oktatásra is láttunk szép példákat. A differenciálásra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Tanulóink órai és szüneti magaviselete javulást mutatott, de még nem éri el a hatékony tanuláshoz, az optimális hangulathoz szükséges szintet. Továbbra is a gyerekek többségénél a tudás, a pontos precíz munka az érték, a követendő példa. Továbbra is fontos feladatunk a takarékosságra nevelés, mert még mindig sok a nyitva hagyott csap, ajtó, ablak, égve felejtett villany. A munkaközösség-vezetők óralátogatásokon, a füzetek beszedésével, tanmenetek ellenőrzésével, felmérők, szakmai anyagok adásával segítették, ellenőrizték a kollegákat. Ahol hiányosságot tapasztaltak szakmai érvekkel, tapasztalat átadásával törekedtek ezek pótoltatására.

6 7. Statisztikai adatok összehasonlító elemzése osztály összes tanuló létszám fiú lány ebből magán tanuló 2 fő 3 fő 1 tárgy ból 2 tárgy ból 3 v. több igazo igazolt tárgy latlan ból 1.a ,2 4,6 3,9 0 1.b ,5 4,4 4,5 0 1.c ,6 4,4 4,6 0 2.a ,3 4,4 4,3 0 2.b ,3 4,2 4,5 0 2.c ,5 4,5 4,6 0 3.a ,3 4,3 4,0 0 3.b ,8 4,5 4,6 0 3.c ,3 4,5 4,7 0 4.a ,9 3,9 4,0 0 4.b ,6 4,4 4,2 0 4.c ,5 4,3 4,6 0 alsó ,4 4,4 4, a ,3 4,0 4,2 0 5.b ,6 4,0 4,3 0 6.a ,0 3,2 3,4 0 6.b ,0 3,8 3,9 0 6.c ,2 3,8 4,0 0 7.a ,6 3,0 3,3 0 7.b ,2 3,7 3,8 0 7.c ,2 3,4 3,3 0 8.a ,1 3,4 3, b ,5 3,7 3, c ,5 3,6 3, felső ,2 3,6 3, összes: ,3 4,0 4, napközis csoportok száma: 11 tanulószobás csoport száma: 1 pedagógusok száma: 45 SNI József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2014/2015. tanév statisztikai adatai (2015. június 15.) számí tott lét szám BTM napkö zisek száma isk. ottho nosok száma tan. szobá sok száma HH ebből HHH véde lembe vett veszé lyezte tett bejáró (vidékről) XX. kerüle ti ebből körze tes értéke lés anyaott alól honos felmen tett kitűnő /jeles bukás mulasztott órák 250 órát vagy többet hiány zó igazolatlanul hiányzó tanulók száma 1-29 óra óra József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2014/2015. tanév statisztikai adatai (2015. június 15.) 50 vagy több óra lemor zsoló dott tanuló osztá lyozó vizsgát tett gyógy testnev elésre utalt könnyí tett testnev elés testnev elés alól felmen tett tanuló i balese tek száma 1-szer étkező 3-szor étkező kedvez mé nyesen étkező kedvez ményes ből térítésm entes magatartás átlag szorgalom átlag tanulmányi átlag fegyelmi eljárások száma gimnáziumban tanul tovább szakközépiskolában tanul tovább szakiskolában tanul tovább

7 intézmény neve: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola pedagógus nevelést-oktatást segítő teljes munkaidős: 45 3 részmunkaidős: 0 0 óraadó: 0 0 egészségügyi okból rendkívüli ok magántanulók 2 1 jogviszonya szünetel 9 külföldi tartózkodás miatt 1. osztályosok száma tanulói létszám SNI (2 fő) SNI (3 fő) számított felvehető kihasználtság létszám tanulók száma ,09% 92% DIFERmérésben vett részt % a mérés alapján egyéni fejlesztésben részesül ,94% 0 0,00 8. osztályosok száma gimnáziumban tanul tovább szakközépiskolában tanul tovább szakiskolában tanul tovább összes továbbtanuló % % % nem tanul tovább % helyen megjelölt intézményben tanul tovább 2. helyen megjelölt intézményben tanul tovább osztályos gimnáziumba távozik 6 osztályos gimnáziumba távozik Híd I. programban tanul tovább további helyen megjelölt intézményben tanul tovább Híd II. programban tanul tovább még nem vették fel

8 8. Nevelő-oktató munka 8.1. Neveltségi szint Tanulóink többségének megfelelő a neveltségi szintje, az iskolai élet szabályait betartják, a házirendnek megfelelően viselkednek. Akikkel állandóan probléma van, ott a családi háttér nem megfelelő, a szülők nem működnek együtt az iskolával. Több osztályban a nyugtalan viselkedés okozója volt még a nagy leterheltség, az órarend, a kevés szabadidő. A nyitány választhatóságával több kolléga élt, így folyamatosan figyelemmel kísérte osztályát Az iskolába belépő tanulók felkészültsége A gyerekek túlnyomó többsége jól megalapozott szokásrendszerrel, motiváltan érkezett az iskolába, könnyen beilleszkedett az iskolai környezetbe. Az erkölcstanóra adta lehetőségeket kihasználva kicsit több idő jutott beszélgetésre, játékra, jobban megismerték egymást, könynyebb volt az átmenet az óvoda-iskola között. Sajnos minden osztályban van 2-3 tanuló / az a osztályokban több /, akiket nehezebb motiválni, az elhanyagoló nevelés miatt már az első osztályban jelentős a lemaradásuk írás, olvasás, matematika, szókincs területén Beiskolázás, továbbtanulás Szeptember elején a szokásos év eleji szülői értekezleten előzetes tájékoztatást kaptak a szülők a korábbi évek beiskolázási tapasztalatairól októberében iskolánkban tartottunk egy pályaválasztási szülői értekezletet a 8. évfolyamnak. Több iskola képviselője mutatta be intézményét. Sok iskolából folyamatosan kaptuk az információkat en vagy szórólap formájában, amit az osztályfőnökök továbbítottak a diákok felé. Folyamatosan tájékoztattuk a diákokat és szüleiket az időszerű időpontokról. A tanév során 54 fő beiskolázása történt meg, a felvételi arány 100 %-os Tanulói csoportok fejlődésének összegzése, tanulmányi eredmények Leglátványosabb a fejlődés az első osztályosoknál, akik a 2. félévre igazi iskolásokká váltak. Logopédus, fejlesztő pedagógus is segítette őket, a tantárgyi követelményeket mindenki teljesítette. A másodikosok tanulmányi eredménye jó, szívesen, szorgalmasan tanulnak, itt is mindenki teljesítette a tantárgyi követelményeket, azok a tanulók is, akiket folyamatos fejlesztéssel, korrepetálással lehetett eljuttatni erre a szintre. 8

9 A harmadik évfolyamtól sajnos már jobban nyílik az olló, nagyobbak a különbségek a tanulók felkészültségében, már több tanulás szükséges, több szorgalom, családi segítség ellenőrzés. Több kiemelkedő képességű, szorgalmas, eredményesen tanuló diákunk, de sajnos egyre nő azoknak a tanulóknak a száma is, akik csak minimális szinten, vagy egyáltalán nem teljesítették a tantárgyi követelményeket. Sokat rontanak az osztályok teljesítményén azok a tanulók, akik más iskolákból érkeztek, vagy megbuktak. Ezek a gyerekek sajnos nem rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, otthon is azt csinálnak, amit akarnak, nincsenek korlátaik Tantárgyi teljesítmények eredményei Az első osztályban probléma, hogy lecsökkent a magyar órák száma, s hogy a tartós tankönyvek miatt az olvasókönyvbe nem lehetett írni, aláhúzni benne, stb. Ez hátráltatta a szövegértés tanulását. Olvasni, írni mindenki megtanult osztályig szívesen olvasnak a tanulók, a tankönyv mellett általában két mese, vagy ifjúsági regényt dolgoznak fel közösen az osztályok, Szövegértésben törekednek a napi élettel kapcsolatos szövegek feldolgozására is, az ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek mellett. A nyelvtani ismereteik jók, a helyesírással több tanulónak van gondja, ehhez többször kértük a fejlesztő pedagógus segítségét. A matematikai tudásuk megalapozott, bár 4. osztályban már nagyok a különbségek az összefüggések meglátása, logikai gondolkodás, számolási készség területén. Az átlagos képességű tanulónak túl sok a tananyag, kevés az idő a gyakorlásra, bevésésre. A tehetséges tanulók a kiemelt matematika csoportban megfelelő terhelést kaptak. Több versenyen indultak, a csapatversenyeken nagyon jó eredményeket értek el. A felső tagozaton többségben vannak a jó képességű tanulók, de a bukások száma is tükrözi, hogy több tanulónak nehézséget okoz a minimumkövetelmények teljesítése Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei A versenyeredmények részletezését a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák Mindennapos testmozgás biztosítása Nagy nehézségek elé állított minket a heti 5 testnevelés óra. Örültünk ennek az előre lépésnek a testnevelés és sport területén, hiszen a mindennapos testnevelésnek, a mozgásnak az egészséges életmód kialakításában, az egészség megőrzésében óriási, sorsdöntő szerepe van. Sajnálatos tény viszont, hogy ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez nincsenek meg a megfelelő tárgyi feltételek, ami a legnagyobb problémát okozta számunkra, az a helyhiány. Kicsi a tor- 9

10 natermünk. nincs szabadtéri pályánk, rengeteg az ütközéses óra, a folyosói órák zavarják a tanítást és még sorolhatnám a hiányokat. Jövőre ez a probléma hatványozódni fog a következő évfolyamokon is bevezetésre kerülő óraszám-emelkedéssel. Reméljük, hogy a beígért jövőre felépülő új tornaterem enyhíti problémánkat Pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések eredményeinek ismertetése, értékelése A teljesítményértékelés egyik kiemelt szelete a tanulói teljesítmények értékelése. Ehhez számunkra az iskolai kompetencia és szövegértés mérések, valamint az évente ismétlődő OKÉVmérések jelentenek támpontot. Matematikai kompetenciafejlesztés az alsó tagozaton A matematikai kompetenciafejlesztés az alsó tagozatos oktatómunka kiemelt fontosságú területe. Életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazásával, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtésével vezetjük el a kisiskolás gyerekeket az általánosabb összefüggések megfogalmazásáig. A tanulási folyamat tervezése az egyéni érési, haladási ütemhez való alkalmazkodással, a képességek fejlesztésének aprólékos kidolgozásával történik. A hatékony matematikatanulás megalapozása magába foglalja a tanulási képességek (figyelem, emlékezet, feladattartás, feladat megoldási sebesség), a kommunikációs képességek (szókincs, szövegértés, ábrázolás), a tudásszerző képesség (problémamegoldás, kreativitás) és a gondolkodási képességek fejlesztését is. Alapozó munkánk így komplex módon érvényesül a mindennapokban. Matematika tanításunk rendszere a Helyi tantervre épül. A kerettanterv bevezetése sajnálatos módon az óraszámok csökkenését, ezáltal a gyakorló órák számának csökkenését is jelenti a b és c osztályokban. Az óraszámok csökkenését, a tanulók különböző fejlődési ütemét differenciálással, felzárkóztatással és a tehetséggondozással igyekszünk kompenzálni. A tantervi követelmények teljesítése tanulóink felső tagozatra való eredményes felkészítését is jelenti. 10

11 Felső tagozat Iskolánk nagyon nagy hangsúlyt fektet a matematika oktatására. Az OKÉV mérésekre megpróbálunk folyamatosan készülni. Beépítjük a típusfeladatokat a mindennapi tanórákba. Matematikaórán is kiemelten kezeljük a szövegértés fejlesztését. telephely eredménye országos eredmény budapesti iskolák budapesti nagyiskolák évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Amellett, hogy nyolcadik évfolyamra a javulás mindig megvalósult, az alapszintet el nem érők aránya 2011-ről 2012-re csökkent, 2013-ban is, de sajnos 2014-re nőtt az előző évekhez képest. alapszintet el nem 6. évfolyam 8. évfolyam érők aránya ,2 % (3. szint) 43,1% (4. szint) % (3. szint) 19% (4. szint) ,6% (3.szint) 33.3% (4.szint) ,6% (3.szint) 13,6% (4. szint) A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák aránya elenyésző. Eredményeink a budapesti iskolák eredményeitől nem mutatnak nagy eltérést. 11

12 Sajnos a kis óraszámok, a gyakoroltatásra szánható idő rövidsége nem könnyíti meg munkánkat, viszont a csoportbontások nagyon elősegítik a hatékony munkát (akár kiemelt csoportban, akár osztályban maradókra vonatkozóan). Az itt látható adatokat erősen befolyásolják a feladattípusok. A feleletválasztós feladatokat szeretik a gyerekek. A legkönnyebb típus, amikor 1 vagy több helyes választ kell kijelölni. Amikor már nekik kell megfogalmazni a választ, az nehezebb feladatnak bizonyul. A grafikonokat egészen jól tudják értelmezni, megrajzolásuk nehezebben megy. A tényismereteket és műveleteket tartalmazó feladatokban sokszor figyelmetlenek. Erősíteni kell a figyelemkoncentrációt. Összefoglalva: a komplex megoldásokat igénylő és kommunikatív feladatok a legnehezebbek. Sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy egy feladatot nem tudtak megoldani, vagy hosszúnak gondolták a szövegét és neki sem álltak. Mindez a szövegértési problémákra vezethető vissza. Célkitűzéseink: - eddigi eredményeink megtartása - tanulják meg tanulni a matematikát - a lehetőségekhez képest minél több gyakoroltatás az elmélyülés reményében - idővel való jobb gazdálkodás - elérni, hogy a szöveges feladatok megoldása precíz legyen (adatgyűjtés, megoldási terv, megoldás, szöveges válasz) - lényegkiemelés erősítése - tudjanak lényeges és lényegtelen adatokat megkülönböztetni, kigyűjteni - lássák a matematikát az életszerű feladatokban is - fontos a tantárgy megszerettetése, a kellő motiválás, önbizalom fejlesztése - sikerélményhez juttatás (pl. játékos feladatok, matematikai rejtvények) - ementor programon gyakoroltatás Szövegértési kompetenciafejlesztés A 2014-es OKÉV-mérés eredményei az alábbiak szerint alakultak: 6. évfolyam Tanulóink 1515 képességpontot értek el, amely az országos átlagot (1481 pont) meghaladta, a budapesti átlagot azonban nem. A budapesti nagy iskolákhoz képest 98%-os a teljesítménye diákjainknak. A XX. kerület átlaga felett szerepeltünk 3,5 %-kal. Nem érte el az 12

13 alapszintet a tanulók 17,3%-a (országosan 26,3%). A minimumszint alatt szerepelt 5,2% (országosan 9,6%). Az évfolyam átlagát jelentősen felhúzta a B osztály. Az eredmények alapján az évfolyam különös odafigyelést és gondozást igényel, hogy a 2016-os felvételin eredményesen megállhassák a helyüket. 8. évfolyam Tanulóink 1670 képességpontot értek el, amely az országos átlagot 7,2 %-kal (1557 pont) szignifikánsan meghaladta, a budapesti és a budapesti nagy iskolákét ugyancsak 4,5 illetve 3,8%-kal. Két évvel korábbi méréseredményükhöz képest nincs mérhető változás. Nem érte el az alapszintet a tanulók 15,8%-a (országosan 36,3%). A minimumszint alatt szerepelt 9% (országosan 15,5%). Mind az alsó, mind a felső tagozat jelentős lépéseket tesz az értő olvasási szint elérése érdekében. Alsóban kiemelten fontos a tanulók sikerélményhez juttatása; a szöveggel való barátkozásnak, az önálló olvasás igényének feltámasztása. 4 év alatt az értő olvasási szinttől az értelmező olvasási szinten és a kritikai olvasási szinten keresztül a kreatív olvasási, gondolkodási szint lépcsőfokait járják be. Jó szövegekkel, változatos feladatokkal kívánnak kellő motivációt adni, s ezáltal megfelelő eredményre jutni. Feladattípusok: szavak jelentésének megértése, utasítások megértése, mondatok értelmezése, szövegrészek értelmezése, teljes szöveg megértése. Tantárgyi tanulás előkészítése, olvasástechnikai, beszédtechnikai gyakorlatok. Kérdésekre válaszadás, tájékozódás a szövegben. Szemmozgás fejlesztése, szókincsbővítés, vázlat kiegészítése, vázlat írása. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása; tanulság megfogalmazása, dramatikus játék, illusztráció készítése. A felső tagozat az alsóra támaszkodva folytatja a munkát, mind magyarórákon, mind egyéb tanórákon figyelünk a szóbeli és írásbeli feladatok megértetésére, a helyes dekódolásra. Mind írásban, mind szóban elvárjuk a kerek, egész megfogalmazásokat, a lényeg pontos kiemelését. Az szövegből már nem csak visszakereséssel, hanem következtetéssel is eljuthatunk válaszokhoz. Az alsós ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek kiegészülnek táblázatok, diagramok értelmezésével, tájékozódással a térképen. Valamennyi tantárgy tanulásánál kiemelt szerepet a megfelelő szövegértelmezés, visszakérdezés, vázlatkészítés Tanórán kívüli tevékenységek Az ének zene és a német nemzetiségi osztályokban a sok tanóra miatt nagyon kevés szabadidő van. Mindezek mellett is sok programon vettek részt a tanulók. Hosszú évek óta működik 13

14 a Lovag- program, melynek keretein belül idén is sor került a 4. osztályosok lovaggá avatására a Budapesti Történeti Múzeumban. Minden osztály eljutott legalább egyszer múzeumba, jártak a Hagyományok Házában, színházban. A németes osztályok több nemzetiségis programon, a zeneis osztályok több koncerten, fellépésen vettek részt. A tanév végi osztálykirándulásokon a kollégák hazánk szép tájaira vitték el a tanulókat. Az idei tanévben immáron 4. alkalommal jutottak el 7. évfolyamos tanulóink a határokon túlra, magyar lakta területekre. Sokan sportolnak versenyszerűen is, már 3. éve működik eredményesen iskolánkban a Törekvés SE kosárlabdára felkészítő csoportja. Az iskolai ISK keretein belül sportolhattak a tanulók Fegyelmi problémák, deviancia Fegyelmi tárgyalásra az idei tanévben nem került sor, de ez nem jelenti azt, hogy tanulóink mindegyike szabálytartó, jogkövető. A tanév során tanulóinknál súlyos magatartási problémák jelentkezését tapasztaltuk, melyek kezelése halaszthatatlan feladatot adott a tantestületünk tagjainak. Munkánkat segítette az Arizona-szoba program működtetése. A gyermeknevelésnek e sajátos formája olykor segítségére volt a fegyelmezetlen tanulók rendszabályozásában, bár nem bizonyult minden problémás gyerek esetében elégséges, megfelelő eszköznek. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt tanévhez viszonyítva vannak olyan osztályok, ahol csökkent, ugyanakkor egyes osztályokban növekedett az Arizona szobába kiküldött tanulók száma. Sajnálatos, hogy már az alsóbb 5. és 6. osztályokban is tapasztalható, hogy több tanuló élvezte az Arizona szoba vendégszeretetét. Tanulóink egymás iránti tisztelete, toleranciája nem megfelelő, gyakran türelmetlenek Iskolai rendezvények A munkatervben tervezett valamennyi rendezvényt megvalósítottuk. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Tanévnyitó ünnepély augusztus órakor alsó tagozatos munkaközösség + ig. + Aratóné Dunai Mária 14

15 Megemlékezés az aradi okt. 6. Reszegi Bernadett vértanúkról Október 23. emlékére megemlékezés okt. 22 és nov. 4. Pongráczné, Badicsné, Főző Tamás az 1956-os forra- dalomról Martinstag nov. 11. Vágóné Kovács Márta, Kelemenné Müller Piroska Megemlékezés József Attila dec.3. Rigó Lászlóné halálának évfordulójáról Karácsonyi hangverseny dec h Krónerné, Heimné, Rigóné Megemlékezés az 1848/49- március 14. Vágóné es forradalom és szabadságharcról Költészet napja - emlékezés ápr. 11. Gyulai Tünde az iskola névadójáról József Attila, Maróti József és Faix Vilmos sírjánál virág folyamatos József Attila-4.b Faix Vilmos- 8.c, Maróti József- 7.a elhelyezése Madarak és Fák napja a május alsós munkaközösség Föld napja DÖK rendezvények folyamatos DÖK-segítő pedagógus Gála :30 Krónerné, Heimné, Rigóné, Teszák Ágnes Nemzeti Összefogás Napja június 04. Főző Tamás- iskolarádió A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja február 25. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben A holokauszt áldozatainak napja április 16. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben Határtalanul! 7. évfolyam május 19- Szepesházyné Kurimay Ágnes tanulmányi útja es osztályfőnökök+ kísérők Határtalanul pályázat pro június Szepesházyné Kurimay Ágnes 15

16 jektnap 5-8. évfolyam Ballagás június 19. Tanévzáró ünnepély Ballagás: 17 óra Ünnepély: 17:30h 7. évfolyam Hulladékgyűjtés Ősz, tavasz Horváth Attiláné Adventi gyertyagyújtás december Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Megemlékezés anyák szobránál május Balogné Bella Éva Kerületi ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Autómentes Világnap szept. 22. napközis. mk., testnevelés mcs. Aradi 13 emlékére okt Vécsey felsős DÖK Lakótelep okt. 23. Emlékezések tere okt. 22. DÖK felső tag. felső tag. testnevelés mk. Juta dombi futás október november - temetői koszorúzás november 4.b osztály márc. 15. kerületi ünnepség március 14. DÖK május vége. - kerületi sportnapon való részvétel május alsó tag. mk. + Hám I., Éderné Tóth Erzsébet játékos versenyek Rendhagyó énekóra a folyamatos Krónerné Rózsavölgyi Ildikó CSILIben Osztálykeretben anyák napi megemlékezés, osztálykarácsony, szabadidős programok folyamatos osztályfőnök 16

17 8.12. Kapcsolat a szülői házzal A tanév során szülői értekezleten, fogadóórákon és szülői választmányi ülésen tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. A szülők nagy többsége támogatja az iskolában folyó oktató- nevelőmunkát, azonban egy részük a megbeszélés helyett azonnali támadásba megy át. Ennek következtében sajnálatos módon megszaporodott a rendkívüli fogadóórák és szülői értekezletek száma, melyeket azért hívtunk össze, hogy tisztázzuk a felmerülő problémákat, valós és vélt sérelmeket. Az iskolán belül lassan szükséges lenne a pedagógusok ügyvédje alkalmazása, hiszen ebben a tanévben számos verbális támadás érte a kollégákat, ahol a szülő a közfeladatot ellátó hivatalos személy hitelrontását kimerítve támadta a kollégákat, legtöbbször jogtalanul. Energiánk nagy részét vették el az ilyen megbeszélések. 9. Gyermekvédelem A tanév gyermekvédelmi feladatai az előző iskolaévvel összehasonlítva jelentősen megnőttek. Az integráció következtében sokkal több olyan tanulónk van, akinek segítségre és nagyobb odafigyelésre van szüksége. A környező iskolákhoz képest még mindig jobb helyzetben vagyunk, de a mienk sem könnyű. Összesen 60 tanulónk részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, közülük 31 alsós, 29 felsős. Az érvényes határozatokat osztályok és tanulók szerint rendszerezzük, havonként ellenőrizzük. A tanulók szüleit értesítünk arról, ha a határozat lejár, hogy idejében intézkedhessenek a megújításról. Ugyancsak havonta figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat. A tanév végén 19 hátrányos helyzetű, ezen belül 10 halmozottan hátrányos helyzetű diákunk volt, 12 alsó tagozatos és 7 felsős. A gyermekvédelem feladata a tartósan beteg tanulók nyilvántartása is, szükség esetén a közétkeztetés diabetikusával is felvesszük a kapcsolatot a megfelelő étkek biztosítása érdekében. Egyre több a csonka családban élő gyermek, vannak osztályok, ahol szinte mindenki hiányolja egyik, vagy másik szülőjét. Ez az egész társadalmat érintő gond, és természetesen az iskola sem marad mentes tőle. Sok esetben egy rosszul, végződő házasság után nem szakad vége a marakodásnak. A gyereken keresztül, az iskolai teljesítmények számonkérésével, a gyermeket nevelő szülő ellen, oda-vissza hadakoznak egymással. Ennek a huzavonának a legnagyobb vesztese a gyerek, aki nem kap szilárd értékrendet, mást lát, mint amit hall, elveszíti a bizalmat a felnőttekben. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival közösen dolgozunk azon, hogy minél kisebb traumát okozzon a gyerekek életében ez az áldatlan helyzet. Az év folyamán két 17

18 közös esetmegbeszélésünk volt, amelyen az osztályfőnökök, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai és az iskola gyermekvédelmi felelőse közösen vettek részt. A védelembe vett tanulóinkról a Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen kér információkat, jellemzéseket, amelyeket természetesen elkészítünk. Nagy segítséget nyújtanak ebben az osztályfőnökök. Kétoldalú esetmegbeszélésekre is sor került, bár a Gyermekjóléti Szolgálat felöl, nem mindig érkeznek meg a bejelentések a védelembe vett gyermekekről. Ezen a kapcsolattartáson még van mit javítani. Statisztikailag megnőtt az igazolatlan hiányzások száma, igaz, hogy jórészt egy tanulónk jóvoltából. Ez esetben az új környezetbe való elhelyezés nem hozta meg az elvárt eredményt, hiszen az OH által kijelölt iskolaként került hozzánk a tanuló. A Kormányhivatal, a Kerületi Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat felé jeleztük a problémát, amely azóta sem oldódott meg, bár már a Rendőrség is bekapcsolódott az ügybe. Sajnálatos, hogy a közigazgatási szervek is tehetetlenek ebben az ügyben. Az említetten kívül még két esetben kellett feljelentéssel élni, mert a 10 órát meghaladta a gyermekek igazolatlan hiányzása. Ugyancsak nőtt azoknak a száma, akik bár igazoltan, de rendkívül sokat hiányoztak az elmúlt tanévben. A jelzőrendszeren keresztül, bejelentési kötelezettségünknek eleget téve ezeket az eseteket a Gyermekjóléti Szolgálatnak jeleztük. Az Arizona program arra hivatott, hogy a zavartalan tanulást és tanítást elősegítse. A program adminisztrációja, a konzultációk megszervezése, az azokon való részvétel szintén a feladatkörhöz tartozik. Az elmúlt tanévben összesen 276 órát töltött tanórán kívül 62 órát zavaró gyerek. Sajnálatos, hogy már 4. osztályban is van olyan, aki 5 órát volt az Arizonában. Szomorúnak tartjuk, hogy 9 diákunk több mint 10 tanóráról hiányzott viselkedési problémái miatt. Ez rendkívül sok, és a tanulmányi eredményükön is erősen meglátszik. Az Arizona szobába kiküldés miatt azokkal a szülőkkel, akiknek gyermeke meghaladta az óra kinn tartózkodást, konzultáltunk arról, miképpen lehetne elérni azt, hogy gyermekeik ne zavarják a többieket. Ezeken a beszélgetéseken a szülőn és a diákon kívül az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős és 10. óra után az iskola igazgatója vett részt. Volt olyan, hogy eredményes volt ez a beszélgetés, de sajnos az is megtörtént, hogy hiába vártuk a szülőket, nem jöttek el. Fegyelmi eljárást is kezdeményeztünk 5 tanuló ellen, akik viselkedése állandó problémát jelentett abban az osztályban, ahová jártak. Közülük 1 elköltözött, a másik négy diák fegyelmijére nem került sor. 18

19 Az OFI honlapján a mi iskolánk ennek a programnak az egyik referencia iskolája, és már volt is egy érdeklődő csoport a Heves megyei tankerületből, hogy a helyszínen tanulmányozza a módszert. Mint azt már a bevezetőben is említettem, egyre több nehézséget okoz a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező tanulóink magatartása. A más kulturális környezetben élők társadalmi normáinak összeegyeztetése, és az, hogy az oktatásnak, a tudásnak nincs meg a presztízse az innen érkezők körében. Az utóbbi évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a gyerekek neveltségi szintje erősen csökken, fegyelmezettségükkel együtt. Ennek egyenes velejárója a tanulmányi eredmények romlása. Valóban esetenként hihetetlenül nagy teher van ezeknek a diákoknak a vállán, ezért is fontos lenne minden iskolában állandó pszichológus vagy pszichopedagógus jelenléte. 10. Diákönkormányzat munkája A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban 28. éve diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ezért három fontos jogot gyakorolhat iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. Iskolai diákönkormányzatunk élén a DÖK képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben az idei tanévtől csak az 5. évfolyamtól fölfelé képviselik osztályukat tanulóink. Az év elején vállalt feladatok egy részét sikerült teljesítenünk, sőt néhány évközben érkezett feladatot, ötletet is megvalósítottunk. Szeptember elején osztálykeretben megtörtént a DÖK képviselőinek megválasztása, köszönet érte az osztályfőnököknek. Az országos diákparlamentet háromévente hívják össze, 2011 után ezen tanév őszén. Az októberi területi diákparlamentbe helyi jelöltünk a DÖK képviselők választása, szavazatai alapján Vezér Zalán, 7.c osztályos tanuló lett, akit a kerületi szervek nemcsak a megyei diákparlamentbe választottak be, hanem a novemberi, háromnapos, országos, Székesfehérváron megrendezett, többségében középiskolások által alkotott gyűlésre is továbbjutott. Az ott elhangzottakról Zalán a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak beszámolt, a DÖK-nek szerencsére nem. Az október 6-án kivégzett aradi vértanúk emlékére rendezett kerületi megemlékezésen diákönkormányzatunk is képviselte iskolánkat. Szabados Ákos polgármester úr ünnepi gondo- 19

20 latai után diákjaink a sajnálatos eseményre emlékeztető emlékműnél a megemlékezés virágait elhelyezték. Október elején megkezdődött a boszorkányszombat előkészítése is. Az előző tanév farsangján debütált teaház ismét népszerű volt bár furcsa ezt kimondani, de kis csendre vágyó tanulóink körében. A teaház sikerének megismétléséhez tavaly ballagott iskolapolgárok járultak hozzá Gaál Annamária Judit vezetésével. A hangulatos, jól sikerült rendezvényen a felső tagozat nagy számban jelen volt. A jelmezes ötletek mellett idén is a grimaszverseny jelentett megmérettetést tanulóink számára. A büfét és a tombolát kiegészítve a Balog Pista bácsi által betanított és felkészített diákok által üzemeltetett diszkó tette lehetővé a többnyire azért kulturált szórakozást. Az idei halloween diákbuli egyetlen negatív említésre méltó eseménye talán az a mozzanat volt, amikor az emelet egyes tanterem, mely a teaháznak adott otthont, ajtaja beragadt, köszönhetően az iskolánkban nem első ízben előforduló zárprobléma miatt. A kezdeti ijedtségek ellenére a végül is mókás intermezzónak egykori diákunk és iskolapolgárunk vetett véget a szintén iskolánkban rendezett, bár nem iskolánk által szervezett karate oktatáson szerzett tanulmányait alkalmazva. Egy jól helyezett, jól célzott mozdulat eredménye a halloweeni szobafogság végét eredményezte. Az idegen nyelvi munkaközösséggel szorosan együttműködve idén is szerveztünk kirándulást a Habsburgok otthonába, az osztrák fővárosba, Bécsbe. Ebben az évben a kulturális programot ismét a Schönbrunni Kastély épületének és parkjának felkeresése jelentette, ezen alkalommal azonban sötétedés után. Szerencsére idén kivétel nélkül mindenki minden egyes találkozási időpontot betartott, köszönet érte a csoportnak, akit ezúton is megdicsérek. A kísérő szülők részvételének lehetőségét a következő alkalmakkor terveink szerint mindenesetre sokkal figyelmesebben bíráljuk el. Az iskolai karácsonyfát idén is az osztályok az általuk hozott, ill. készített díszek szépítették. A farsangi mulatságunk programjait tekintve a leglényegesebb változás az előző évhez képest, hogy a nyolcadikosok keringője ismét ezen a rendezvényen kapott helyet. Ez pedig nemcsak a felsősök, hanem az alsó tagozatos diákok örömére is szolgált. Tavaly keringő híján bálkirályi párunk sem volt, idén ehhez a hagyományunkhoz is visszatértünk: királylánynak Pongrácz Fannit, királyfinak Csaba Kristófot választottuk. Az öltöztető személyzet, és az igen bő rokonság idő előtt érkező n+1. tagjainak kiszűrését kisebb kampányolással idén sikerült megoldanunk. A tavasz programjait a kifelé legkevésbé sem látványos tanácskozós gyűlések tették ki, melyben a diákok érdekeinek képviselete mellett a tanulói kötelességekre szerettünk volna fókuszálni. Attól tartok, egyelőre nem a tervezett sikerrel 20

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Budajenői Általános Iskola Különös Közzétételi Lista

Budajenői Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Budajenői Általános Iskola Különös Közzétételi Lista 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: Budajenő község közigazgatási területe 2. A beiratkozásra

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2013/2014. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben