Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:"

Átírás

1 József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné igazgató Budapest, június 16. A beszámolót a nevelőtestület június 16-án megtárgyalta és elfogadta. Hitelesítők:......

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. EGYÉNI ARCULAT, SAJÁTOSSÁG SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK (MŰKÖDTETŐ-FENNTARTÓ) A VEZETŐI PÁLYÁZATBAN FELVÁLLALT CÉLOK A LAKULÁSA A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSE A VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI, INTÉZKEDÉSEK STATISZTIKAI ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA Neveltségi szint Az iskolába belépő tanulók felkészültsége Beiskolázás, továbbtanulás Tanulói csoportok fejlődésének összegzése, tanulmányi eredmények Tantárgyi teljesítmények eredményei Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei Mindennapos testmozgás biztosítása Pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések eredményeinek ismertetése, értékelése Tanórán kívüli tevékenységek Fegyelmi problémák, deviancia Iskolai rendezvények GYERMEKVÉDELEM DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJA KÖNYVTÁRI MUNKA TANULÓI, DOLGOZÓI BALESETEK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN TERVEK, CÉLKITŰZÉSEK, JAVASLATOK, KÉRÉSEK ÖSSZEGZÉS... 23

3 1. Egyéni arculat, sajátosság Iskolánk, a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola egyéni arculatát a német nemzetiségi oktatás, az emelt szintű ének-zene oktatás, a tehetséggondozás és felzárkóztatás, a múzeumpedagógiai foglalkozások adják. Iskolánk keresett a szülők körében a kerületben, ezért évek óta emelkedő tanulólétszám jellemzi iskolánkat. Mára ez már helyszűkét jelent, nehezen oldható meg a csoportok elhelyezése, a mindennapos testnevelés megvalósítása. Bízunk a működtetőtől kapott ígéretben, mely szerint a zsúfoltságot jövőre iskolabővítéssel szeretnék enyhíteni. A nehézségek ellenére tantestületünk példaértékű munkával valósította meg a tanév célkitűzéseit, erőn túl vállalt faladatait teljesítette, ezzel ismételten az iskola korábban kivívott jó hírnevét öregbítette. Az idei tanév ismét bővelkedett változásokban, amelyek naprakész ismerete és alkalmazása nagymértékben megnehezítette mindennapi munkánkat. Folytatódott a pedagógusok életpálya modellje, vele együtt a 32 órás iskolában való tartózkodás. Az érvényben lévő iskolai alapdokumentumok átdolgozása után az új helyi tanterv szerint oktattunk felmenő rendszerben, folytatódott a hit és erkölcstan oktatása, a mindennapos testnevelés oktatása felmenő rendszerben. Az fenntartó- működtető illetékességi területek tisztázása, s azok pontosítása lassan körvonalazódott, de a mindennapi munkánk során gyakran előre nem látható problémák akadtak, melyeket nehéz volt azonnal megoldani az illetékességi területek betartásával. 2. Személyi feltételek A pedagóguslétszám az intézményben teljes, a szakos ellátottság 100 %-os. Oktató nevelőmunkánkat 3 fő NOS segíti. A tanévben egy pedagógust kellett helyettesíteni. Podmaniczkyné Sebők Orsolya munkáját Kövessy Barbara látta el. Mészárosné Váczi Gabriella iskolatitkárt, aki GYED-en van, Szatmáriné Viszlay Kinga helyettesíti. Munkánkat segítette utazó gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, logopédus, azonban csekély óraszámban, így a szükséges ellátásokat nem valósulhattak meg teljes mértékben, az előírt óraszámban. A technikai személyzet-akiknek a munkáltatója az önkormányzat, iskolánk működtetője- állományi létszáma jelentősen csökkent. Minimális tisztítószerrel és megnagyobbodott munkaterülettel kellett megküzdeniük. Nem csodálható, hogy e kiélezett versenyben az iskola tiszta-

4 sága állandó problémát jelentett és jelent, ennek magyarázata a folyamatosan változó takarítói összetétel. 3. Tárgyi feltételek (működtető-fenntartó) Az iskola főépületében 21 osztály tanul, 2 osztály pedig a kisházat foglalja el. Az év eleji bejárás során kollegáink ismételten nagyon sok felújításra szoruló tételt vettek számba. Ezeket jeleztük a működtető felé. Nagy örömünkre szolgál, hogy a folyamatos jelzések meghallgatásra kerültek, s az idei tanév végén elkezdődött iskolánk 3 ütemben megvalósuló felújítása, bővítése. A József Attila Alapítvány folyamatosan támogatja oktató-nevelőmunkánkat, segíti a rászoruló tanulók kulturális rendezvényeken, kirándulásokon való részvételét. A tanév során nagyon sok szülői támogatást kapott intézményünk. Tisztítószerekkel, irodaszerekkel, fénymásolással, busz biztosításával, DVD-lejátszóval, számítógépek, monitorok ajándékozásával, teremfelújítással segítették az iskola működését. 4. A vezetői pályázatban felvállalt célok alakulása A hat évvel ezelőtt vállalt célok megvalósítását nagymértékben átírta az oktatás rendszer átalakítása, az illetékességi területek változása. Sajnos, sok olyan terület van már a vezetői munkában, ahol elsősorban nem a szakmaiság dominál, hanem az előírásoknak való megfelelés, adatszolgáltatás. Ennek ellenére minden meghozott döntésem során az iskola, a tanulók, és a lehetőségek figyelembe vételével a kollégák érdekeit néztem és nézem a jövőben is. 5. A munkatervben meghatározott feladatok teljesítése Az iskolában működő munkaközösségek az intézményi munkatervük alapján végezték munkájukat. A beszámolókból egyhangúan kitűnik, hogy a munkaközösségek tagjai közös elvek alapján végzik munkájukat, azonos értékrenddel rendelkeznek, jó munkakapcsolatot alakítottak ki egymással, a kerületi munkaközösségekkel. Valamennyi szakmai közösség tevékenyen vett részt a kerületi továbbképzéseken, műhelymunkákon. Munkájukban nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozásra és felzárkóztatásokra. Ennek színterei voltak a korrepetálások, egyéni fejlesztések, tanórák és gyakran a szabadidejük terhére szervezett foglalkozások. A munka eredménye tükröződik a kiemelkedő versenyeredményekben és az évismétlők csökkenő száma.

5 A múzeumpedagógia jelentős szerepet töltött be az oktató-nevelőmunkában. A tanulók neveltségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása mindannyiunk kiemelt feladata volt. A kollegák az élethosszig tartó tanulás útján egymás tanóráit látogatták, bemutató és nyílt órákat tartottak, s tevékenyen vettek részt a látottak megbeszélésén. A munkaközösségek éves tevékenységéről az általuk készített beszámolók tanúskodnak, melyek az év végi iskolai beszámoló mellékletét képezik. 6. A vezetői ellenőrzések tapasztalatai, intézkedések A vezetői ellenőrzés a havi program részét képező belső ellenőrzési terv alapján történt, mely tanügyi, szervezési, oktatásirányítási, szakmai és munkavégzési területekre terjedt ki. A tanév során több szaktárgyi óra látogatására került sor. A látott órák a kollegák rendszeres, minőségi munkájáról árulkodtak. A legtöbb órán a frontális munkaforma dominált, de a kooperatív oktatásra is láttunk szép példákat. A differenciálásra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Tanulóink órai és szüneti magaviselete javulást mutatott, de még nem éri el a hatékony tanuláshoz, az optimális hangulathoz szükséges szintet. Továbbra is a gyerekek többségénél a tudás, a pontos precíz munka az érték, a követendő példa. Továbbra is fontos feladatunk a takarékosságra nevelés, mert még mindig sok a nyitva hagyott csap, ajtó, ablak, égve felejtett villany. A munkaközösség-vezetők óralátogatásokon, a füzetek beszedésével, tanmenetek ellenőrzésével, felmérők, szakmai anyagok adásával segítették, ellenőrizték a kollegákat. Ahol hiányosságot tapasztaltak szakmai érvekkel, tapasztalat átadásával törekedtek ezek pótoltatására.

6 7. Statisztikai adatok összehasonlító elemzése osztály összes tanuló létszám fiú lány ebből magán tanuló 2 fő 3 fő 1 tárgy ból 2 tárgy ból 3 v. több igazo igazolt tárgy latlan ból 1.a ,2 4,6 3,9 0 1.b ,5 4,4 4,5 0 1.c ,6 4,4 4,6 0 2.a ,3 4,4 4,3 0 2.b ,3 4,2 4,5 0 2.c ,5 4,5 4,6 0 3.a ,3 4,3 4,0 0 3.b ,8 4,5 4,6 0 3.c ,3 4,5 4,7 0 4.a ,9 3,9 4,0 0 4.b ,6 4,4 4,2 0 4.c ,5 4,3 4,6 0 alsó ,4 4,4 4, a ,3 4,0 4,2 0 5.b ,6 4,0 4,3 0 6.a ,0 3,2 3,4 0 6.b ,0 3,8 3,9 0 6.c ,2 3,8 4,0 0 7.a ,6 3,0 3,3 0 7.b ,2 3,7 3,8 0 7.c ,2 3,4 3,3 0 8.a ,1 3,4 3, b ,5 3,7 3, c ,5 3,6 3, felső ,2 3,6 3, összes: ,3 4,0 4, napközis csoportok száma: 11 tanulószobás csoport száma: 1 pedagógusok száma: 45 SNI József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2014/2015. tanév statisztikai adatai (2015. június 15.) számí tott lét szám BTM napkö zisek száma isk. ottho nosok száma tan. szobá sok száma HH ebből HHH véde lembe vett veszé lyezte tett bejáró (vidékről) XX. kerüle ti ebből körze tes értéke lés anyaott alól honos felmen tett kitűnő /jeles bukás mulasztott órák 250 órát vagy többet hiány zó igazolatlanul hiányzó tanulók száma 1-29 óra óra József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2014/2015. tanév statisztikai adatai (2015. június 15.) 50 vagy több óra lemor zsoló dott tanuló osztá lyozó vizsgát tett gyógy testnev elésre utalt könnyí tett testnev elés testnev elés alól felmen tett tanuló i balese tek száma 1-szer étkező 3-szor étkező kedvez mé nyesen étkező kedvez ményes ből térítésm entes magatartás átlag szorgalom átlag tanulmányi átlag fegyelmi eljárások száma gimnáziumban tanul tovább szakközépiskolában tanul tovább szakiskolában tanul tovább

7 intézmény neve: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola pedagógus nevelést-oktatást segítő teljes munkaidős: 45 3 részmunkaidős: 0 0 óraadó: 0 0 egészségügyi okból rendkívüli ok magántanulók 2 1 jogviszonya szünetel 9 külföldi tartózkodás miatt 1. osztályosok száma tanulói létszám SNI (2 fő) SNI (3 fő) számított felvehető kihasználtság létszám tanulók száma ,09% 92% DIFERmérésben vett részt % a mérés alapján egyéni fejlesztésben részesül ,94% 0 0,00 8. osztályosok száma gimnáziumban tanul tovább szakközépiskolában tanul tovább szakiskolában tanul tovább összes továbbtanuló % % % nem tanul tovább % helyen megjelölt intézményben tanul tovább 2. helyen megjelölt intézményben tanul tovább osztályos gimnáziumba távozik 6 osztályos gimnáziumba távozik Híd I. programban tanul tovább további helyen megjelölt intézményben tanul tovább Híd II. programban tanul tovább még nem vették fel

8 8. Nevelő-oktató munka 8.1. Neveltségi szint Tanulóink többségének megfelelő a neveltségi szintje, az iskolai élet szabályait betartják, a házirendnek megfelelően viselkednek. Akikkel állandóan probléma van, ott a családi háttér nem megfelelő, a szülők nem működnek együtt az iskolával. Több osztályban a nyugtalan viselkedés okozója volt még a nagy leterheltség, az órarend, a kevés szabadidő. A nyitány választhatóságával több kolléga élt, így folyamatosan figyelemmel kísérte osztályát Az iskolába belépő tanulók felkészültsége A gyerekek túlnyomó többsége jól megalapozott szokásrendszerrel, motiváltan érkezett az iskolába, könnyen beilleszkedett az iskolai környezetbe. Az erkölcstanóra adta lehetőségeket kihasználva kicsit több idő jutott beszélgetésre, játékra, jobban megismerték egymást, könynyebb volt az átmenet az óvoda-iskola között. Sajnos minden osztályban van 2-3 tanuló / az a osztályokban több /, akiket nehezebb motiválni, az elhanyagoló nevelés miatt már az első osztályban jelentős a lemaradásuk írás, olvasás, matematika, szókincs területén Beiskolázás, továbbtanulás Szeptember elején a szokásos év eleji szülői értekezleten előzetes tájékoztatást kaptak a szülők a korábbi évek beiskolázási tapasztalatairól októberében iskolánkban tartottunk egy pályaválasztási szülői értekezletet a 8. évfolyamnak. Több iskola képviselője mutatta be intézményét. Sok iskolából folyamatosan kaptuk az információkat en vagy szórólap formájában, amit az osztályfőnökök továbbítottak a diákok felé. Folyamatosan tájékoztattuk a diákokat és szüleiket az időszerű időpontokról. A tanév során 54 fő beiskolázása történt meg, a felvételi arány 100 %-os Tanulói csoportok fejlődésének összegzése, tanulmányi eredmények Leglátványosabb a fejlődés az első osztályosoknál, akik a 2. félévre igazi iskolásokká váltak. Logopédus, fejlesztő pedagógus is segítette őket, a tantárgyi követelményeket mindenki teljesítette. A másodikosok tanulmányi eredménye jó, szívesen, szorgalmasan tanulnak, itt is mindenki teljesítette a tantárgyi követelményeket, azok a tanulók is, akiket folyamatos fejlesztéssel, korrepetálással lehetett eljuttatni erre a szintre. 8

9 A harmadik évfolyamtól sajnos már jobban nyílik az olló, nagyobbak a különbségek a tanulók felkészültségében, már több tanulás szükséges, több szorgalom, családi segítség ellenőrzés. Több kiemelkedő képességű, szorgalmas, eredményesen tanuló diákunk, de sajnos egyre nő azoknak a tanulóknak a száma is, akik csak minimális szinten, vagy egyáltalán nem teljesítették a tantárgyi követelményeket. Sokat rontanak az osztályok teljesítményén azok a tanulók, akik más iskolákból érkeztek, vagy megbuktak. Ezek a gyerekek sajnos nem rendelkeznek az alapvető erkölcsi normákkal, otthon is azt csinálnak, amit akarnak, nincsenek korlátaik Tantárgyi teljesítmények eredményei Az első osztályban probléma, hogy lecsökkent a magyar órák száma, s hogy a tartós tankönyvek miatt az olvasókönyvbe nem lehetett írni, aláhúzni benne, stb. Ez hátráltatta a szövegértés tanulását. Olvasni, írni mindenki megtanult osztályig szívesen olvasnak a tanulók, a tankönyv mellett általában két mese, vagy ifjúsági regényt dolgoznak fel közösen az osztályok, Szövegértésben törekednek a napi élettel kapcsolatos szövegek feldolgozására is, az ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek mellett. A nyelvtani ismereteik jók, a helyesírással több tanulónak van gondja, ehhez többször kértük a fejlesztő pedagógus segítségét. A matematikai tudásuk megalapozott, bár 4. osztályban már nagyok a különbségek az összefüggések meglátása, logikai gondolkodás, számolási készség területén. Az átlagos képességű tanulónak túl sok a tananyag, kevés az idő a gyakorlásra, bevésésre. A tehetséges tanulók a kiemelt matematika csoportban megfelelő terhelést kaptak. Több versenyen indultak, a csapatversenyeken nagyon jó eredményeket értek el. A felső tagozaton többségben vannak a jó képességű tanulók, de a bukások száma is tükrözi, hogy több tanulónak nehézséget okoz a minimumkövetelmények teljesítése Tanulmányi- és sport teljesítmények eredményei A versenyeredmények részletezését a munkaközösségi beszámolók tartalmazzák Mindennapos testmozgás biztosítása Nagy nehézségek elé állított minket a heti 5 testnevelés óra. Örültünk ennek az előre lépésnek a testnevelés és sport területén, hiszen a mindennapos testnevelésnek, a mozgásnak az egészséges életmód kialakításában, az egészség megőrzésében óriási, sorsdöntő szerepe van. Sajnálatos tény viszont, hogy ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez nincsenek meg a megfelelő tárgyi feltételek, ami a legnagyobb problémát okozta számunkra, az a helyhiány. Kicsi a tor- 9

10 natermünk. nincs szabadtéri pályánk, rengeteg az ütközéses óra, a folyosói órák zavarják a tanítást és még sorolhatnám a hiányokat. Jövőre ez a probléma hatványozódni fog a következő évfolyamokon is bevezetésre kerülő óraszám-emelkedéssel. Reméljük, hogy a beígért jövőre felépülő új tornaterem enyhíti problémánkat Pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések eredményeinek ismertetése, értékelése A teljesítményértékelés egyik kiemelt szelete a tanulói teljesítmények értékelése. Ehhez számunkra az iskolai kompetencia és szövegértés mérések, valamint az évente ismétlődő OKÉVmérések jelentenek támpontot. Matematikai kompetenciafejlesztés az alsó tagozaton A matematikai kompetenciafejlesztés az alsó tagozatos oktatómunka kiemelt fontosságú területe. Életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazásával, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtésével vezetjük el a kisiskolás gyerekeket az általánosabb összefüggések megfogalmazásáig. A tanulási folyamat tervezése az egyéni érési, haladási ütemhez való alkalmazkodással, a képességek fejlesztésének aprólékos kidolgozásával történik. A hatékony matematikatanulás megalapozása magába foglalja a tanulási képességek (figyelem, emlékezet, feladattartás, feladat megoldási sebesség), a kommunikációs képességek (szókincs, szövegértés, ábrázolás), a tudásszerző képesség (problémamegoldás, kreativitás) és a gondolkodási képességek fejlesztését is. Alapozó munkánk így komplex módon érvényesül a mindennapokban. Matematika tanításunk rendszere a Helyi tantervre épül. A kerettanterv bevezetése sajnálatos módon az óraszámok csökkenését, ezáltal a gyakorló órák számának csökkenését is jelenti a b és c osztályokban. Az óraszámok csökkenését, a tanulók különböző fejlődési ütemét differenciálással, felzárkóztatással és a tehetséggondozással igyekszünk kompenzálni. A tantervi követelmények teljesítése tanulóink felső tagozatra való eredményes felkészítését is jelenti. 10

11 Felső tagozat Iskolánk nagyon nagy hangsúlyt fektet a matematika oktatására. Az OKÉV mérésekre megpróbálunk folyamatosan készülni. Beépítjük a típusfeladatokat a mindennapi tanórákba. Matematikaórán is kiemelten kezeljük a szövegértés fejlesztését. telephely eredménye országos eredmény budapesti iskolák budapesti nagyiskolák évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Amellett, hogy nyolcadik évfolyamra a javulás mindig megvalósult, az alapszintet el nem érők aránya 2011-ről 2012-re csökkent, 2013-ban is, de sajnos 2014-re nőtt az előző évekhez képest. alapszintet el nem 6. évfolyam 8. évfolyam érők aránya ,2 % (3. szint) 43,1% (4. szint) % (3. szint) 19% (4. szint) ,6% (3.szint) 33.3% (4.szint) ,6% (3.szint) 13,6% (4. szint) A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák aránya elenyésző. Eredményeink a budapesti iskolák eredményeitől nem mutatnak nagy eltérést. 11

12 Sajnos a kis óraszámok, a gyakoroltatásra szánható idő rövidsége nem könnyíti meg munkánkat, viszont a csoportbontások nagyon elősegítik a hatékony munkát (akár kiemelt csoportban, akár osztályban maradókra vonatkozóan). Az itt látható adatokat erősen befolyásolják a feladattípusok. A feleletválasztós feladatokat szeretik a gyerekek. A legkönnyebb típus, amikor 1 vagy több helyes választ kell kijelölni. Amikor már nekik kell megfogalmazni a választ, az nehezebb feladatnak bizonyul. A grafikonokat egészen jól tudják értelmezni, megrajzolásuk nehezebben megy. A tényismereteket és műveleteket tartalmazó feladatokban sokszor figyelmetlenek. Erősíteni kell a figyelemkoncentrációt. Összefoglalva: a komplex megoldásokat igénylő és kommunikatív feladatok a legnehezebbek. Sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy egy feladatot nem tudtak megoldani, vagy hosszúnak gondolták a szövegét és neki sem álltak. Mindez a szövegértési problémákra vezethető vissza. Célkitűzéseink: - eddigi eredményeink megtartása - tanulják meg tanulni a matematikát - a lehetőségekhez képest minél több gyakoroltatás az elmélyülés reményében - idővel való jobb gazdálkodás - elérni, hogy a szöveges feladatok megoldása precíz legyen (adatgyűjtés, megoldási terv, megoldás, szöveges válasz) - lényegkiemelés erősítése - tudjanak lényeges és lényegtelen adatokat megkülönböztetni, kigyűjteni - lássák a matematikát az életszerű feladatokban is - fontos a tantárgy megszerettetése, a kellő motiválás, önbizalom fejlesztése - sikerélményhez juttatás (pl. játékos feladatok, matematikai rejtvények) - ementor programon gyakoroltatás Szövegértési kompetenciafejlesztés A 2014-es OKÉV-mérés eredményei az alábbiak szerint alakultak: 6. évfolyam Tanulóink 1515 képességpontot értek el, amely az országos átlagot (1481 pont) meghaladta, a budapesti átlagot azonban nem. A budapesti nagy iskolákhoz képest 98%-os a teljesítménye diákjainknak. A XX. kerület átlaga felett szerepeltünk 3,5 %-kal. Nem érte el az 12

13 alapszintet a tanulók 17,3%-a (országosan 26,3%). A minimumszint alatt szerepelt 5,2% (országosan 9,6%). Az évfolyam átlagát jelentősen felhúzta a B osztály. Az eredmények alapján az évfolyam különös odafigyelést és gondozást igényel, hogy a 2016-os felvételin eredményesen megállhassák a helyüket. 8. évfolyam Tanulóink 1670 képességpontot értek el, amely az országos átlagot 7,2 %-kal (1557 pont) szignifikánsan meghaladta, a budapesti és a budapesti nagy iskolákét ugyancsak 4,5 illetve 3,8%-kal. Két évvel korábbi méréseredményükhöz képest nincs mérhető változás. Nem érte el az alapszintet a tanulók 15,8%-a (országosan 36,3%). A minimumszint alatt szerepelt 9% (országosan 15,5%). Mind az alsó, mind a felső tagozat jelentős lépéseket tesz az értő olvasási szint elérése érdekében. Alsóban kiemelten fontos a tanulók sikerélményhez juttatása; a szöveggel való barátkozásnak, az önálló olvasás igényének feltámasztása. 4 év alatt az értő olvasási szinttől az értelmező olvasási szinten és a kritikai olvasási szinten keresztül a kreatív olvasási, gondolkodási szint lépcsőfokait járják be. Jó szövegekkel, változatos feladatokkal kívánnak kellő motivációt adni, s ezáltal megfelelő eredményre jutni. Feladattípusok: szavak jelentésének megértése, utasítások megértése, mondatok értelmezése, szövegrészek értelmezése, teljes szöveg megértése. Tantárgyi tanulás előkészítése, olvasástechnikai, beszédtechnikai gyakorlatok. Kérdésekre válaszadás, tájékozódás a szövegben. Szemmozgás fejlesztése, szókincsbővítés, vázlat kiegészítése, vázlat írása. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása; tanulság megfogalmazása, dramatikus játék, illusztráció készítése. A felső tagozat az alsóra támaszkodva folytatja a munkát, mind magyarórákon, mind egyéb tanórákon figyelünk a szóbeli és írásbeli feladatok megértetésére, a helyes dekódolásra. Mind írásban, mind szóban elvárjuk a kerek, egész megfogalmazásokat, a lényeg pontos kiemelését. Az szövegből már nem csak visszakereséssel, hanem következtetéssel is eljuthatunk válaszokhoz. Az alsós ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek kiegészülnek táblázatok, diagramok értelmezésével, tájékozódással a térképen. Valamennyi tantárgy tanulásánál kiemelt szerepet a megfelelő szövegértelmezés, visszakérdezés, vázlatkészítés Tanórán kívüli tevékenységek Az ének zene és a német nemzetiségi osztályokban a sok tanóra miatt nagyon kevés szabadidő van. Mindezek mellett is sok programon vettek részt a tanulók. Hosszú évek óta működik 13

14 a Lovag- program, melynek keretein belül idén is sor került a 4. osztályosok lovaggá avatására a Budapesti Történeti Múzeumban. Minden osztály eljutott legalább egyszer múzeumba, jártak a Hagyományok Házában, színházban. A németes osztályok több nemzetiségis programon, a zeneis osztályok több koncerten, fellépésen vettek részt. A tanév végi osztálykirándulásokon a kollégák hazánk szép tájaira vitték el a tanulókat. Az idei tanévben immáron 4. alkalommal jutottak el 7. évfolyamos tanulóink a határokon túlra, magyar lakta területekre. Sokan sportolnak versenyszerűen is, már 3. éve működik eredményesen iskolánkban a Törekvés SE kosárlabdára felkészítő csoportja. Az iskolai ISK keretein belül sportolhattak a tanulók Fegyelmi problémák, deviancia Fegyelmi tárgyalásra az idei tanévben nem került sor, de ez nem jelenti azt, hogy tanulóink mindegyike szabálytartó, jogkövető. A tanév során tanulóinknál súlyos magatartási problémák jelentkezését tapasztaltuk, melyek kezelése halaszthatatlan feladatot adott a tantestületünk tagjainak. Munkánkat segítette az Arizona-szoba program működtetése. A gyermeknevelésnek e sajátos formája olykor segítségére volt a fegyelmezetlen tanulók rendszabályozásában, bár nem bizonyult minden problémás gyerek esetében elégséges, megfelelő eszköznek. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt tanévhez viszonyítva vannak olyan osztályok, ahol csökkent, ugyanakkor egyes osztályokban növekedett az Arizona szobába kiküldött tanulók száma. Sajnálatos, hogy már az alsóbb 5. és 6. osztályokban is tapasztalható, hogy több tanuló élvezte az Arizona szoba vendégszeretetét. Tanulóink egymás iránti tisztelete, toleranciája nem megfelelő, gyakran türelmetlenek Iskolai rendezvények A munkatervben tervezett valamennyi rendezvényt megvalósítottuk. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Tanévnyitó ünnepély augusztus órakor alsó tagozatos munkaközösség + ig. + Aratóné Dunai Mária 14

15 Megemlékezés az aradi okt. 6. Reszegi Bernadett vértanúkról Október 23. emlékére megemlékezés okt. 22 és nov. 4. Pongráczné, Badicsné, Főző Tamás az 1956-os forra- dalomról Martinstag nov. 11. Vágóné Kovács Márta, Kelemenné Müller Piroska Megemlékezés József Attila dec.3. Rigó Lászlóné halálának évfordulójáról Karácsonyi hangverseny dec h Krónerné, Heimné, Rigóné Megemlékezés az 1848/49- március 14. Vágóné es forradalom és szabadságharcról Költészet napja - emlékezés ápr. 11. Gyulai Tünde az iskola névadójáról József Attila, Maróti József és Faix Vilmos sírjánál virág folyamatos József Attila-4.b Faix Vilmos- 8.c, Maróti József- 7.a elhelyezése Madarak és Fák napja a május alsós munkaközösség Föld napja DÖK rendezvények folyamatos DÖK-segítő pedagógus Gála :30 Krónerné, Heimné, Rigóné, Teszák Ágnes Nemzeti Összefogás Napja június 04. Főző Tamás- iskolarádió A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja február 25. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben A holokauszt áldozatainak napja április 16. Osztályfőnökök, történelemtanárok osztálykeretben Határtalanul! 7. évfolyam május 19- Szepesházyné Kurimay Ágnes tanulmányi útja es osztályfőnökök+ kísérők Határtalanul pályázat pro június Szepesházyné Kurimay Ágnes 15

16 jektnap 5-8. évfolyam Ballagás június 19. Tanévzáró ünnepély Ballagás: 17 óra Ünnepély: 17:30h 7. évfolyam Hulladékgyűjtés Ősz, tavasz Horváth Attiláné Adventi gyertyagyújtás december Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Megemlékezés anyák szobránál május Balogné Bella Éva Kerületi ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények Autómentes Világnap szept. 22. napközis. mk., testnevelés mcs. Aradi 13 emlékére okt Vécsey felsős DÖK Lakótelep okt. 23. Emlékezések tere okt. 22. DÖK felső tag. felső tag. testnevelés mk. Juta dombi futás október november - temetői koszorúzás november 4.b osztály márc. 15. kerületi ünnepség március 14. DÖK május vége. - kerületi sportnapon való részvétel május alsó tag. mk. + Hám I., Éderné Tóth Erzsébet játékos versenyek Rendhagyó énekóra a folyamatos Krónerné Rózsavölgyi Ildikó CSILIben Osztálykeretben anyák napi megemlékezés, osztálykarácsony, szabadidős programok folyamatos osztályfőnök 16

17 8.12. Kapcsolat a szülői házzal A tanév során szülői értekezleten, fogadóórákon és szülői választmányi ülésen tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. A szülők nagy többsége támogatja az iskolában folyó oktató- nevelőmunkát, azonban egy részük a megbeszélés helyett azonnali támadásba megy át. Ennek következtében sajnálatos módon megszaporodott a rendkívüli fogadóórák és szülői értekezletek száma, melyeket azért hívtunk össze, hogy tisztázzuk a felmerülő problémákat, valós és vélt sérelmeket. Az iskolán belül lassan szükséges lenne a pedagógusok ügyvédje alkalmazása, hiszen ebben a tanévben számos verbális támadás érte a kollégákat, ahol a szülő a közfeladatot ellátó hivatalos személy hitelrontását kimerítve támadta a kollégákat, legtöbbször jogtalanul. Energiánk nagy részét vették el az ilyen megbeszélések. 9. Gyermekvédelem A tanév gyermekvédelmi feladatai az előző iskolaévvel összehasonlítva jelentősen megnőttek. Az integráció következtében sokkal több olyan tanulónk van, akinek segítségre és nagyobb odafigyelésre van szüksége. A környező iskolákhoz képest még mindig jobb helyzetben vagyunk, de a mienk sem könnyű. Összesen 60 tanulónk részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, közülük 31 alsós, 29 felsős. Az érvényes határozatokat osztályok és tanulók szerint rendszerezzük, havonként ellenőrizzük. A tanulók szüleit értesítünk arról, ha a határozat lejár, hogy idejében intézkedhessenek a megújításról. Ugyancsak havonta figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat. A tanév végén 19 hátrányos helyzetű, ezen belül 10 halmozottan hátrányos helyzetű diákunk volt, 12 alsó tagozatos és 7 felsős. A gyermekvédelem feladata a tartósan beteg tanulók nyilvántartása is, szükség esetén a közétkeztetés diabetikusával is felvesszük a kapcsolatot a megfelelő étkek biztosítása érdekében. Egyre több a csonka családban élő gyermek, vannak osztályok, ahol szinte mindenki hiányolja egyik, vagy másik szülőjét. Ez az egész társadalmat érintő gond, és természetesen az iskola sem marad mentes tőle. Sok esetben egy rosszul, végződő házasság után nem szakad vége a marakodásnak. A gyereken keresztül, az iskolai teljesítmények számonkérésével, a gyermeket nevelő szülő ellen, oda-vissza hadakoznak egymással. Ennek a huzavonának a legnagyobb vesztese a gyerek, aki nem kap szilárd értékrendet, mást lát, mint amit hall, elveszíti a bizalmat a felnőttekben. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival közösen dolgozunk azon, hogy minél kisebb traumát okozzon a gyerekek életében ez az áldatlan helyzet. Az év folyamán két 17

18 közös esetmegbeszélésünk volt, amelyen az osztályfőnökök, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai és az iskola gyermekvédelmi felelőse közösen vettek részt. A védelembe vett tanulóinkról a Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen kér információkat, jellemzéseket, amelyeket természetesen elkészítünk. Nagy segítséget nyújtanak ebben az osztályfőnökök. Kétoldalú esetmegbeszélésekre is sor került, bár a Gyermekjóléti Szolgálat felöl, nem mindig érkeznek meg a bejelentések a védelembe vett gyermekekről. Ezen a kapcsolattartáson még van mit javítani. Statisztikailag megnőtt az igazolatlan hiányzások száma, igaz, hogy jórészt egy tanulónk jóvoltából. Ez esetben az új környezetbe való elhelyezés nem hozta meg az elvárt eredményt, hiszen az OH által kijelölt iskolaként került hozzánk a tanuló. A Kormányhivatal, a Kerületi Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat felé jeleztük a problémát, amely azóta sem oldódott meg, bár már a Rendőrség is bekapcsolódott az ügybe. Sajnálatos, hogy a közigazgatási szervek is tehetetlenek ebben az ügyben. Az említetten kívül még két esetben kellett feljelentéssel élni, mert a 10 órát meghaladta a gyermekek igazolatlan hiányzása. Ugyancsak nőtt azoknak a száma, akik bár igazoltan, de rendkívül sokat hiányoztak az elmúlt tanévben. A jelzőrendszeren keresztül, bejelentési kötelezettségünknek eleget téve ezeket az eseteket a Gyermekjóléti Szolgálatnak jeleztük. Az Arizona program arra hivatott, hogy a zavartalan tanulást és tanítást elősegítse. A program adminisztrációja, a konzultációk megszervezése, az azokon való részvétel szintén a feladatkörhöz tartozik. Az elmúlt tanévben összesen 276 órát töltött tanórán kívül 62 órát zavaró gyerek. Sajnálatos, hogy már 4. osztályban is van olyan, aki 5 órát volt az Arizonában. Szomorúnak tartjuk, hogy 9 diákunk több mint 10 tanóráról hiányzott viselkedési problémái miatt. Ez rendkívül sok, és a tanulmányi eredményükön is erősen meglátszik. Az Arizona szobába kiküldés miatt azokkal a szülőkkel, akiknek gyermeke meghaladta az óra kinn tartózkodást, konzultáltunk arról, miképpen lehetne elérni azt, hogy gyermekeik ne zavarják a többieket. Ezeken a beszélgetéseken a szülőn és a diákon kívül az osztályfőnök, a gyermekvédelmi felelős és 10. óra után az iskola igazgatója vett részt. Volt olyan, hogy eredményes volt ez a beszélgetés, de sajnos az is megtörtént, hogy hiába vártuk a szülőket, nem jöttek el. Fegyelmi eljárást is kezdeményeztünk 5 tanuló ellen, akik viselkedése állandó problémát jelentett abban az osztályban, ahová jártak. Közülük 1 elköltözött, a másik négy diák fegyelmijére nem került sor. 18

19 Az OFI honlapján a mi iskolánk ennek a programnak az egyik referencia iskolája, és már volt is egy érdeklődő csoport a Heves megyei tankerületből, hogy a helyszínen tanulmányozza a módszert. Mint azt már a bevezetőben is említettem, egyre több nehézséget okoz a nem megfelelő családi háttérrel rendelkező tanulóink magatartása. A más kulturális környezetben élők társadalmi normáinak összeegyeztetése, és az, hogy az oktatásnak, a tudásnak nincs meg a presztízse az innen érkezők körében. Az utóbbi évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a gyerekek neveltségi szintje erősen csökken, fegyelmezettségükkel együtt. Ennek egyenes velejárója a tanulmányi eredmények romlása. Valóban esetenként hihetetlenül nagy teher van ezeknek a diákoknak a vállán, ezért is fontos lenne minden iskolában állandó pszichológus vagy pszichopedagógus jelenléte. 10. Diákönkormányzat munkája A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban 28. éve diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ezért három fontos jogot gyakorolhat iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. Iskolai diákönkormányzatunk élén a DÖK képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben az idei tanévtől csak az 5. évfolyamtól fölfelé képviselik osztályukat tanulóink. Az év elején vállalt feladatok egy részét sikerült teljesítenünk, sőt néhány évközben érkezett feladatot, ötletet is megvalósítottunk. Szeptember elején osztálykeretben megtörtént a DÖK képviselőinek megválasztása, köszönet érte az osztályfőnököknek. Az országos diákparlamentet háromévente hívják össze, 2011 után ezen tanév őszén. Az októberi területi diákparlamentbe helyi jelöltünk a DÖK képviselők választása, szavazatai alapján Vezér Zalán, 7.c osztályos tanuló lett, akit a kerületi szervek nemcsak a megyei diákparlamentbe választottak be, hanem a novemberi, háromnapos, országos, Székesfehérváron megrendezett, többségében középiskolások által alkotott gyűlésre is továbbjutott. Az ott elhangzottakról Zalán a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak beszámolt, a DÖK-nek szerencsére nem. Az október 6-án kivégzett aradi vértanúk emlékére rendezett kerületi megemlékezésen diákönkormányzatunk is képviselte iskolánkat. Szabados Ákos polgármester úr ünnepi gondo- 19

20 latai után diákjaink a sajnálatos eseményre emlékeztető emlékműnél a megemlékezés virágait elhelyezték. Október elején megkezdődött a boszorkányszombat előkészítése is. Az előző tanév farsangján debütált teaház ismét népszerű volt bár furcsa ezt kimondani, de kis csendre vágyó tanulóink körében. A teaház sikerének megismétléséhez tavaly ballagott iskolapolgárok járultak hozzá Gaál Annamária Judit vezetésével. A hangulatos, jól sikerült rendezvényen a felső tagozat nagy számban jelen volt. A jelmezes ötletek mellett idén is a grimaszverseny jelentett megmérettetést tanulóink számára. A büfét és a tombolát kiegészítve a Balog Pista bácsi által betanított és felkészített diákok által üzemeltetett diszkó tette lehetővé a többnyire azért kulturált szórakozást. Az idei halloween diákbuli egyetlen negatív említésre méltó eseménye talán az a mozzanat volt, amikor az emelet egyes tanterem, mely a teaháznak adott otthont, ajtaja beragadt, köszönhetően az iskolánkban nem első ízben előforduló zárprobléma miatt. A kezdeti ijedtségek ellenére a végül is mókás intermezzónak egykori diákunk és iskolapolgárunk vetett véget a szintén iskolánkban rendezett, bár nem iskolánk által szervezett karate oktatáson szerzett tanulmányait alkalmazva. Egy jól helyezett, jól célzott mozdulat eredménye a halloweeni szobafogság végét eredményezte. Az idegen nyelvi munkaközösséggel szorosan együttműködve idén is szerveztünk kirándulást a Habsburgok otthonába, az osztrák fővárosba, Bécsbe. Ebben az évben a kulturális programot ismét a Schönbrunni Kastély épületének és parkjának felkeresése jelentette, ezen alkalommal azonban sötétedés után. Szerencsére idén kivétel nélkül mindenki minden egyes találkozási időpontot betartott, köszönet érte a csoportnak, akit ezúton is megdicsérek. A kísérő szülők részvételének lehetőségét a következő alkalmakkor terveink szerint mindenesetre sokkal figyelmesebben bíráljuk el. Az iskolai karácsonyfát idén is az osztályok az általuk hozott, ill. készített díszek szépítették. A farsangi mulatságunk programjait tekintve a leglényegesebb változás az előző évhez képest, hogy a nyolcadikosok keringője ismét ezen a rendezvényen kapott helyet. Ez pedig nemcsak a felsősök, hanem az alsó tagozatos diákok örömére is szolgált. Tavaly keringő híján bálkirályi párunk sem volt, idén ehhez a hagyományunkhoz is visszatértünk: királylánynak Pongrácz Fannit, királyfinak Csaba Kristófot választottuk. Az öltöztető személyzet, és az igen bő rokonság idő előtt érkező n+1. tagjainak kiszűrését kisebb kampányolással idén sikerült megoldanunk. A tavasz programjait a kifelé legkevésbé sem látványos tanácskozós gyűlések tették ki, melyben a diákok érdekeinek képviselete mellett a tanulói kötelességekre szerettünk volna fókuszálni. Attól tartok, egyelőre nem a tervezett sikerrel 20

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben