Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: SZ/101/3/2012."

Átírás

1 Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat intézményeinek és címeinek felsorolását teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének 2. a) nettósított kiadási főösszegét: ezer forintban, b) nettósított bevételi főösszegét : ezer forintban állapítja meg. c) a működési hiány összege ezer forint. A működési hiány finanszírozásának módja működési likvid hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A likvid hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. d) a felhalmozási hiány összege ezer forint. A felhalmozási hiány finanszírozásának módja felhalmozási hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A felhalmozási hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. e) az intézményfinanszírozás összege ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. Az önkormányzat évi összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat intézményeinek évi elemi költségvetéseit a rendelet számú melléklete tartalmazza intézményenként. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) Működési kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege eft. b) A nettósított működési kiadások előirányzata: ezer forint Ebből: ba.) Személyi jellegű kiadások: ezer forint bb.) Munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint bc.) Dologi jellegű kiadások ezer forint bd.) Egyéb folyó kiadások ezer forint be.) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás ezer forint bf.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés ezer forint bg.) Működési célú kötvény törlesztése ezer forint bh.)működési célú tartalék ezer forint

2 6. (1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege eft. (2) A nettósított működési kiadások előirányzata: ezer forint Ebből: a) Beruházási kiadások ezer forint b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés ezer forint c) Felhalmozási célú kötvények kamata ezer forint d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés ezer forint e) Felhalmozási tartalék ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 12. számú melléklet adja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat között mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. számú melléklet adja meg. (3) Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 347 főben állapítja meg. 9. a.) Polgármesteri hivatal: Ebből: aa.) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) ab.) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző) ac.) Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő) ad.) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott ae.) Egészségügyben foglalkoztatott közalkalmazott b.) Egyesített Gyermekintézmények: c.) Péceli Integrált Oktatási központ d.) Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény e.) Lázár Ervin Városi könyvtár f.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat g.) Pécel Város Központi konyhája h.) Közcélú foglalkoztatás 75,5 fő 2,0 fő 2,0 fő 58,0 fő 4,0 fő 9,5 fő 69,0 fő 135,0 fő 15,0 fő 5,0 fő 9,0 fő 26,0 fő 12,5 fő 2

3 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 11. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (2) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként ( 2 ) bekezdés szerinti időpontban- módosítja. (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 13. (1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. (2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselő testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. (3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel. 14. (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 100%-át szabadon használhatják fel. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 3

4 15. (1) Az önkormányzat önállósága és működő képessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényelhet a költségvetési törvény 6. számú mellékletére való hivatkozással. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselő-testület eft-ban állapítja meg. (4) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 17. A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékossági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Szőllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Deák Erzsébet jegyző 4

5 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 1. Pécel Város Önkormányzatának intézményei, és költségvetési címei 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. -ához az önkormányzat összesített évi tervezett bevételei és kiadásai. 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzati hivatal elemi költségvetése 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a polgármesteri hivatal elemi költségvetése 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének elemi költségvetése 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Péceli Integrált Oktatási Központ elemi költségvetése 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Városi Zeneiskola elemi költségvetése 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési ház elemi költségvetése 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elemi költségvetése 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Központi Konyha elemi költségvetése 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - intézményenkénti évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához az önkormányzat 2012 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 8.. ( 2 ) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerűen 2012 és 2014 között 14. számú melléklet a évre vonatkozó likviditási terv. 15. számú melléklet a kötvényekkel kapcsolatos több évre áthúzódó kötelezettségekről. 16. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott támogatásokról. 17. számú melléklet az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházásokról. 18. számú melléklet az Önkormányzat által tervezett tartalékokról. 5

6 Pécel Város Önkormányzatának intézményei és költségvetési címei 1. melléklet Intézmények - Költségvetési címek Intézmény Cím megnevezése Önkormányzati hivatal 110 Önkormányzat Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 120 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 130 Település üzemeltetési feladatok önálló elemi költségvetés Polgármesteri Hivatal Pécel város Óvodái és bölcsődéje Péceli Integrált Oktatási Központ Városi Zeneiskola Művelődési ház és könyvtár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Központi konyha Polgármesteri Hivatal 210 Hivatal 220 Egészségügyi feladatok 300 Pécel város Óvodái és bölcsődéje 400 Péceli Integrált Oktatási Központ 500 Városi Zeneiskola 600 Lázár Ervin Városi könytár és művelődési ház 700 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 800 Központi konyha önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés

7 2. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek 11,900 11,900-6,862 Egyéb saját műkdöési bevételek 100, , ,517 ÁFA bevételek visszatérülések 67,932 25,272 42,660 42,411 Kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről ,991 Intézmények müködési bevételei össz. 180, ,409 42, ,781 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000-50,080 Telekadó 50,000 50,000-11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000-30,517 vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó 213, , ,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000-6,669 Helyi adók összesen 353, , ,353 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466, , ,789 Gépjárműadó 100, ,000-97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000-1,707 Átengedett központi adók összesen 567, , ,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920, , ,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161, ,063 15,576 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000-9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448-10,448 19,936 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 180, ,511 45,652 Normatív állami támogatás 471, , ,475 Központosított előirányzatok ,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294-57,283 ÖNHIKI ,741 CÉDE támogatás Teki támogatás Központi költségvetési támogatás összesen 570, , ,962 Intézményfinanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,385,589 Működési célú támogatásértékű bevételek 29,915 29,915-52,831 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162, ,913 74,985 Támogatásértékű bevételek összesen 192,828 29, , ,816 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 2,444,176 2,082, ,688 2,152,367 Hitel felvétel 395, , ,094 - Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen 395, , ,094 - Bevételek mindösszesen 4,120,626 3,379, ,953 3,271,

8 2. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 673, , ,051 Nem rendszeres személyi juttatások 81,411 81, ,935 Külső személyi juttatások 38,364 38,364-49,192 Személyi juttatások összesen 792, , ,178 szociális hozzájárulási adó 203, , ,686 Egészségügyi hozzájárulás 5,785 5,785-1,227 Táppénz hozzájárulás ,485 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. 209, , ,398 Készlet beszerzések 92,669 92,669-87,615 Szolgáltatások 312, , ,328 ÁFA kiadás 149, ,194 42, ,655 Kiküldetés,reprezentció 7,675 7, Egyéb dologi kiadások 4,942 4,942-5,194 Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen 568, ,413 42, ,406 Különféle költségvetési befizetések ,628 Adók,dijak,befizetések 17,150 17,150-24,464 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 56,829 Egyéb folyó kiadások 62,848 35,048 27,800 84,921 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000-8,903 Támogatási célú felhalmozási kiadások Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-8,903 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3, Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102, ,070-95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,798,010 1,599, ,775 1,490,489 Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 234, ,469 89,516 Beruházási kiadások ÁFA 63,306-63,306 33,184 Beruházási kiadások összesen 297, , ,700 Hitelek kiadásai 282, ,860 96, ,336 Tartalék 109,418 32,000 77,418 - Finanszírozási kiadások összesen 391, , , ,336 Kiadások mindösszesen 4,120,626 3,379, ,953 3,305,428

9 Pécel Város Önkormányzati Hivatalának évi elemi költségvetése 3. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 28,959 28,959 31,450 ÁFA bevételek visszatérülések 50,074 7,414 42,660 26,665 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 79,033 36,373 42,660 58,115 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000 50,080 Telekadó 50,000 50,000 11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 30,517 vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó 213, , ,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000 6,669 Helyi adók összesen 353, , ,353 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466, , ,789 Gépjárműadó 100, ,000 97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000 1,707 Átengedett központi adók összesen 567, , ,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920, , ,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161, ,063 15,335 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000 9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 170, ,063 25,475 Normatív állami támogatás 471, , ,475 Központosított előirányzatok - - 9,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 57,283 ÖNHIKI ,741 CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen 570, , ,962 Intézményfinanszírozás Működési célú támogatásértékű bevételek 4,000 4,000 10,560 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162, ,913 69,402 Támogatásértékű bevételek összesen 166,913 4, ,913 79,962 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 737, , , ,924 Hitel felvétel 395, , ,094 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen 395, , ,094 - Bevételek mindösszesen 2,302,537 1,770, ,730 1,721,778

10 Pécel Város Önkormányzati Hivatalának évi elemi költségvetése 3. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 9,668 9,668 9,338 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások - - Személyi juttatások összesen 9,668 9,668-9,588 szociális hozzájárulási adó 3,861 3,861 7,477 Egészségügyi hozzájárulás - - Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 3,861 3,861-7,503 Készlet beszerzések 4,885 4,885 5,609 Szolgáltatások 131, ,405 91,829 ÁFA kiadás 79,663 37,003 42,660 40,933 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 215, ,293 42, ,754 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102, ,070 95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,782,760 1,583, ,775 1,480,596 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 228, ,579 87,036 Beruházási kiadások ÁFA 61,716 61,716 32,564 Beruházási kiadások összesen 290, , ,600 Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 2,302,537 1,770, ,730 1,756,142

11 Pécel Város Polgármesteri Hivatalának évi elemi költségvetése 4. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek 11,900 11,900 6,862 Egyéb saját műkdöési bevételek 7,779 7,779 8,447 ÁFA bevételek visszatérülések 2,100 2,100-1,537 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - 1,991 Intézmények müködési bevételei össz. 21,779 21,779-18,837 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448 10,448 19,936 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 10,448-10,448 20,177 Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 886, , , ,230 Működési célú támogatásértékű bevételek 25,915 25,915 42,271 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - 5,583 Támogatásértékű bevételek összesen 25,915 25,915-47,854 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 912, , , ,084 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 944, , , ,098

12 Pécel Város Polgármesteri Hivatalának évi elemi költségvetése 4. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 194, , ,884 Nem rendszeres személyi juttatások 19,616 19,616 40,047 Külső személyi juttatások 27,733 27,733 29,643 Személyi juttatások összesen 242, , ,574 szociális hozzájárulási adó 60,574 60,574 61,709 Egészségügyi hozzájárulás 3,739 3,739 1,092 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 64,313 64,313-63,321 Készlet beszerzések 10,540 10,540 9,348 Szolgáltatások 120, , ,513 ÁFA kiadás 33,532 33,532-28,514 Kiküldetés,reprezentció 6,250 6, Egyéb dologi kiadások 1,617 1,617 3,695 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 172, , ,167 Különféle költségvetési befizetések - - 3,628 Adók,dijak,befizetések 5,883 5,883 22,350 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 56,729 Egyéb folyó kiadások 51,581 23,781 27,800 82,707 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000 8,903 Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-8,903 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3, Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 15,250 15,250-9,893 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 5,690 5,690 2,480 Beruházási kiadások ÁFA 1,536 1, Beruházási kiadások összesen 7,226-7,226 3,100 Hitelek kiadásai 282, ,860 96, ,336 Tartalék 109,418 32,000 77,418 Finanszírozási kiadások összesen 391, , , ,336 Kiadások mindösszesen 944, , , ,098

13 Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének évi elemi költségvetése 5. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek - - ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 183, , ,829 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 183, , ,829 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 183, , ,829

14 Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének évi elemi költségvetése 5. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 110, , ,598 Nem rendszeres személyi juttatások 11,088 11,088 7,516 Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen 122, , ,225 szociális hozzájárulási adó 31,447 31,447 29,484 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 32,036 32,036-29,912 Készlet beszerzések 3,329 3,329 1,138 Szolgáltatások 16,945 16,945 16,654 ÁFA kiadás 5,082 5,082-3,892 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 25,686 25,686-21,684 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 2,869 2,869 8 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 2,869 2,869-8 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 183, , ,829

15 Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének évi elemi költségvetése 6. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,521 3,521 4,080 ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 4,151 4,151-4,716 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 458, , ,740 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 458, , ,740 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 463, , ,456

16 Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének évi elemi költségvetése 6. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 271, , ,176 Nem rendszeres személyi juttatások 42,678 42,678 51,095 Külső személyi juttatások 9,047 9,047 12,425 Személyi juttatások összesen 322, , ,696 szociális hozzájárulási adó 83,036 83,036 84,000 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás - - 1,113 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 84,013 84,013-85,241 Készlet beszerzések 12,089 12,089 10,736 Szolgáltatások 25,390 25,390 44,410 ÁFA kiadás 10,164 10,164-12,249 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások 2,025 2,025 1,236 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 50,598 50,598-68,897 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 5,703 5,703 1,611 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 5,703 5,703-1,622 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 463, , ,456

17 Pécel Város Zeneiskolájának évi elemi költségvetése 7. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,500 3,500 3,780 ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 3,500 3,500-3,780 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 42,818 42,818-37,174 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 42,818 42,818-37,174 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 46,318 46,318-40,954

18 Pécel Város Zeneiskolájának évi elemi költségvetése 7. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 28,466 28,466 23,760 Nem rendszeres személyi juttatások 3,568 3,568 2,515 Külső személyi juttatások - - 2,390 Személyi juttatások összesen 32,034 32,034-28,665 szociális hozzájárulási adó 8,260 8,260 7,378 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 8,397 8,397-7,591 Készlet beszerzések Szolgáltatások 2,949 2,949 3,329 ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 4,704 4,704-4,505 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 1,183 1, Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 1,183 1, Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 46,318 46,318-40,954

19 Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház évi elemi költségvetése 8. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 1,298 1, ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 1,648 1, Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 15,993 15,993-18,940 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 15,993 15,993-18,940 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 17,641 17,641-19,805

20 Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház évi elemi költségvetése 8. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 9,194 9,194 8,859 Nem rendszeres személyi juttatások ,260 Külső személyi juttatások - - 1,100 Személyi juttatások összesen 9,564 9,564-11,219 szociális hozzájárulási adó 2,483 2,483 2,922 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás - - Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 2,526 2,526-2,922 Készlet beszerzések 1,569 1,569 2,162 Szolgáltatások 2,194 2,194 2,609 ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 5,483 5,483-5,570 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 17,641 17,641-19,805

1.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hitelfelvétel nélküli

1.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hitelfelvétel nélküli Iktatószám: SZ/101/6/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014./II.24./ önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014./II.24./ önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014./II.24./ önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 2. cikk

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben