Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: SZ/101/3/2012."

Átírás

1 Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat intézményeinek és címeinek felsorolását teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének 2. a) nettósított kiadási főösszegét: ezer forintban, b) nettósított bevételi főösszegét : ezer forintban állapítja meg. c) a működési hiány összege ezer forint. A működési hiány finanszírozásának módja működési likvid hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A likvid hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. d) a felhalmozási hiány összege ezer forint. A felhalmozási hiány finanszírozásának módja felhalmozási hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került. A felhalmozási hitel felvételéhez az érvényben lévő jogszabályok alapján nem szükséges a kormány jóváhagyása. e) az intézményfinanszírozás összege ezer forint, mely a kiadási és bevételi oldal összegét egyaránt növeli. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. Az önkormányzat évi összesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat intézményeinek évi elemi költségvetéseit a rendelet számú melléklete tartalmazza intézményenként. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) Működési kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege eft. b) A nettósított működési kiadások előirányzata: ezer forint Ebből: ba.) Személyi jellegű kiadások: ezer forint bb.) Munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint bc.) Dologi jellegű kiadások ezer forint bd.) Egyéb folyó kiadások ezer forint be.) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás ezer forint bf.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés ezer forint bg.) Működési célú kötvény törlesztése ezer forint bh.)működési célú tartalék ezer forint

2 6. (1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege eft. (2) A nettósított működési kiadások előirányzata: ezer forint Ebből: a) Beruházási kiadások ezer forint b) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés ezer forint c) Felhalmozási célú kötvények kamata ezer forint d) Felhalmozási célú kötvény törlesztés ezer forint e) Felhalmozási tartalék ezer forint (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott intézmények és címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetési kiadások és bevételek Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 12. számú melléklet adja meg. (2) A működési és felhalmozási kiadásokat között mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. számú melléklet adja meg. (3) Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza. (4) A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 347 főben állapítja meg. 9. a.) Polgármesteri hivatal: Ebből: aa.) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester) ab.) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző) ac.) Köztisztviselő (ügyintéző, ügykezelő) ad.) Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott ae.) Egészségügyben foglalkoztatott közalkalmazott b.) Egyesített Gyermekintézmények: c.) Péceli Integrált Oktatási központ d.) Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény e.) Lázár Ervin Városi könyvtár f.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat g.) Pécel Város Központi konyhája h.) Közcélú foglalkoztatás 75,5 fő 2,0 fő 2,0 fő 58,0 fő 4,0 fő 9,5 fő 69,0 fő 135,0 fő 15,0 fő 5,0 fő 9,0 fő 26,0 fő 12,5 fő 2

3 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 11. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (2) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként ( 2 ) bekezdés szerinti időpontban- módosítja. (2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 13. (1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. (2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselő testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. (3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel. 14. (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 100%-át szabadon használhatják fel. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 3

4 15. (1) Az önkormányzat önállósága és működő képessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényelhet a költségvetési törvény 6. számú mellékletére való hivatkozással. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselő-testület eft-ban állapítja meg. (4) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 16. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 17. A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékossági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Szőllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Deák Erzsébet jegyző 4

5 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 1. Pécel Város Önkormányzatának intézményei, és költségvetési címei 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 3. -ához az önkormányzat összesített évi tervezett bevételei és kiadásai. 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzati hivatal elemi költségvetése 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a polgármesteri hivatal elemi költségvetése 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének elemi költségvetése 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Péceli Integrált Oktatási Központ elemi költségvetése 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Városi Zeneiskola elemi költségvetése 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési ház elemi költségvetése 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elemi költségvetése 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához a Központi Konyha elemi költségvetése 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - intézményenkénti évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához az önkormányzat 2012 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását. 13. számú melléklet a költségvetési rendelet 8.. ( 2 ) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méregszerűen 2012 és 2014 között 14. számú melléklet a évre vonatkozó likviditási terv. 15. számú melléklet a kötvényekkel kapcsolatos több évre áthúzódó kötelezettségekről. 16. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott támogatásokról. 17. számú melléklet az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházásokról. 18. számú melléklet az Önkormányzat által tervezett tartalékokról. 5

6 Pécel Város Önkormányzatának intézményei és költségvetési címei 1. melléklet Intézmények - Költségvetési címek Intézmény Cím megnevezése Önkormányzati hivatal 110 Önkormányzat Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok 120 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok 130 Település üzemeltetési feladatok önálló elemi költségvetés Polgármesteri Hivatal Pécel város Óvodái és bölcsődéje Péceli Integrált Oktatási Központ Városi Zeneiskola Művelődési ház és könyvtár Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Központi konyha Polgármesteri Hivatal 210 Hivatal 220 Egészségügyi feladatok 300 Pécel város Óvodái és bölcsődéje 400 Péceli Integrált Oktatási Központ 500 Városi Zeneiskola 600 Lázár Ervin Városi könytár és művelődési ház 700 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 800 Központi konyha önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés önálló elemi költségvetés

7 2. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek 11,900 11,900-6,862 Egyéb saját műkdöési bevételek 100, , ,517 ÁFA bevételek visszatérülések 67,932 25,272 42,660 42,411 Kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről ,991 Intézmények müködési bevételei össz. 180, ,409 42, ,781 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000-50,080 Telekadó 50,000 50,000-11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000-30,517 vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó 213, , ,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000-6,669 Helyi adók összesen 353, , ,353 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466, , ,789 Gépjárműadó 100, ,000-97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000-1,707 Átengedett központi adók összesen 567, , ,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920, , ,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161, ,063 15,576 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000-9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448-10,448 19,936 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 180, ,511 45,652 Normatív állami támogatás 471, , ,475 Központosított előirányzatok ,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294-57,283 ÖNHIKI ,741 CÉDE támogatás Teki támogatás Központi költségvetési támogatás összesen 570, , ,962 Intézményfinanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,385,589 Működési célú támogatásértékű bevételek 29,915 29,915-52,831 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162, ,913 74,985 Támogatásértékű bevételek összesen 192,828 29, , ,816 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 2,444,176 2,082, ,688 2,152,367 Hitel felvétel 395, , ,094 - Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen 395, , ,094 - Bevételek mindösszesen 4,120,626 3,379, ,953 3,271,

8 2. melléklet Pécel Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 673, , ,051 Nem rendszeres személyi juttatások 81,411 81, ,935 Külső személyi juttatások 38,364 38,364-49,192 Személyi juttatások összesen 792, , ,178 szociális hozzájárulási adó 203, , ,686 Egészségügyi hozzájárulás 5,785 5,785-1,227 Táppénz hozzájárulás ,485 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok össz. 209, , ,398 Készlet beszerzések 92,669 92,669-87,615 Szolgáltatások 312, , ,328 ÁFA kiadás 149, ,194 42, ,655 Kiküldetés,reprezentció 7,675 7, Egyéb dologi kiadások 4,942 4,942-5,194 Számlázott szellemi tevékenység Dologi kiadások összesen 568, ,413 42, ,406 Különféle költségvetési befizetések ,628 Adók,dijak,befizetések 17,150 17,150-24,464 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 56,829 Egyéb folyó kiadások 62,848 35,048 27,800 84,921 Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000-8,903 Támogatási célú felhalmozási kiadások Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-8,903 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3, Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102, ,070-95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,798,010 1,599, ,775 1,490,489 Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 234, ,469 89,516 Beruházási kiadások ÁFA 63,306-63,306 33,184 Beruházási kiadások összesen 297, , ,700 Hitelek kiadásai 282, ,860 96, ,336 Tartalék 109,418 32,000 77,418 - Finanszírozási kiadások összesen 391, , , ,336 Kiadások mindösszesen 4,120,626 3,379, ,953 3,305,428

9 Pécel Város Önkormányzati Hivatalának évi elemi költségvetése 3. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 28,959 28,959 31,450 ÁFA bevételek visszatérülések 50,074 7,414 42,660 26,665 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 79,033 36,373 42,660 58,115 Helyi adók Építményadó 52,000 52,000 50,080 Telekadó 50,000 50,000 11,547 Magánszemélyek kommunális adója 30,000 30,000 30,517 vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó 213, , ,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000 6,669 Helyi adók összesen 353, , ,353 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 466, , ,789 Gépjárműadó 100, ,000 97,415 Talajterhelési díj 1,000 1,000 1,707 Átengedett központi adók összesen 567, , ,911 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 920, , ,264 Tárgyi eszközök értékesítése 161, ,063 15,335 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 9,000 9,000 10,140 Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 170, ,063 25,475 Normatív állami támogatás 471, , ,475 Központosított előirányzatok - - 9,463 Kötött felhasználású támogatások 99,294 99,294 57,283 ÖNHIKI ,741 CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen 570, , ,962 Intézményfinanszírozás Működési célú támogatásértékű bevételek 4,000 4,000 10,560 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek 162, ,913 69,402 Támogatásértékű bevételek összesen 166,913 4, ,913 79,962 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 737, , , ,924 Hitel felvétel 395, , ,094 Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen 395, , ,094 - Bevételek mindösszesen 2,302,537 1,770, ,730 1,721,778

10 Pécel Város Önkormányzati Hivatalának évi elemi költségvetése 3. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 9,668 9,668 9,338 Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások - - Személyi juttatások összesen 9,668 9,668-9,588 szociális hozzájárulási adó 3,861 3,861 7,477 Egészségügyi hozzájárulás - - Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 3,861 3,861-7,503 Készlet beszerzések 4,885 4,885 5,609 Szolgáltatások 131, ,405 91,829 ÁFA kiadás 79,663 37,003 42,660 40,933 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 215, ,293 42, ,754 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Intézmény finanszírozás 1,680,690 1,481, ,775 1,385,589 Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás 102, ,070 95,007 Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,782,760 1,583, ,775 1,480,596 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 228, ,579 87,036 Beruházási kiadások ÁFA 61,716 61,716 32,564 Beruházási kiadások összesen 290, , ,600 Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 2,302,537 1,770, ,730 1,756,142

11 Pécel Város Polgármesteri Hivatalának évi elemi költségvetése 4. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek 11,900 11,900 6,862 Egyéb saját műkdöési bevételek 7,779 7,779 8,447 ÁFA bevételek visszatérülések 2,100 2,100-1,537 Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - 1,991 Intézmények müködési bevételei össz. 21,779 21,779-18,837 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 10,448 10,448 19,936 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 10,448-10,448 20,177 Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 886, , , ,230 Működési célú támogatásértékű bevételek 25,915 25,915 42,271 Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - 5,583 Támogatásértékű bevételek összesen 25,915 25,915-47,854 Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 912, , , ,084 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 944, , , ,098

12 Pécel Város Polgármesteri Hivatalának évi elemi költségvetése 4. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 194, , ,884 Nem rendszeres személyi juttatások 19,616 19,616 40,047 Külső személyi juttatások 27,733 27,733 29,643 Személyi juttatások összesen 242, , ,574 szociális hozzájárulási adó 60,574 60,574 61,709 Egészségügyi hozzájárulás 3,739 3,739 1,092 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 64,313 64,313-63,321 Készlet beszerzések 10,540 10,540 9,348 Szolgáltatások 120, , ,513 ÁFA kiadás 33,532 33,532-28,514 Kiküldetés,reprezentció 6,250 6, Egyéb dologi kiadások 1,617 1,617 3,695 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 172, , ,167 Különféle költségvetési befizetések - - 3,628 Adók,dijak,befizetések 5,883 5,883 22,350 Kamatkiadások 45,698 17,898 27,800 56,729 Egyéb folyó kiadások 51,581 23,781 27,800 82,707 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások 12,000 12,000 8,903 Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen 12,000 12,000-8,903 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 3,250 3, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen 3,250 3, Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 15,250 15,250-9,893 Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások 5,690 5,690 2,480 Beruházási kiadások ÁFA 1,536 1, Beruházási kiadások összesen 7,226-7,226 3,100 Hitelek kiadásai 282, ,860 96, ,336 Tartalék 109,418 32,000 77,418 Finanszírozási kiadások összesen 391, , , ,336 Kiadások mindösszesen 944, , , ,098

13 Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének évi elemi költségvetése 5. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek - - ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 183, , ,829 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 183, , ,829 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 183, , ,829

14 Pécel Város Óvodái és Bölcsődéjének évi elemi költségvetése 5. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 110, , ,598 Nem rendszeres személyi juttatások 11,088 11,088 7,516 Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen 122, , ,225 szociális hozzájárulási adó 31,447 31,447 29,484 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 32,036 32,036-29,912 Készlet beszerzések 3,329 3,329 1,138 Szolgáltatások 16,945 16,945 16,654 ÁFA kiadás 5,082 5,082-3,892 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 25,686 25,686-21,684 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 2,869 2,869 8 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 2,869 2,869-8 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 183, , ,829

15 Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének évi elemi költségvetése 6. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,521 3,521 4,080 ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 4,151 4,151-4,716 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 458, , ,740 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 458, , ,740 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 463, , ,456

16 Pécel Város Integrált Oktatási Intézményének évi elemi költségvetése 6. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 271, , ,176 Nem rendszeres személyi juttatások 42,678 42,678 51,095 Külső személyi juttatások 9,047 9,047 12,425 Személyi juttatások összesen 322, , ,696 szociális hozzájárulási adó 83,036 83,036 84,000 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás - - 1,113 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 84,013 84,013-85,241 Készlet beszerzések 12,089 12,089 10,736 Szolgáltatások 25,390 25,390 44,410 ÁFA kiadás 10,164 10,164-12,249 Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások 2,025 2,025 1,236 Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 50,598 50,598-68,897 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 5,703 5,703 1,611 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 5,703 5,703-1,622 Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 463, , ,456

17 Pécel Város Zeneiskolájának évi elemi költségvetése 7. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 3,500 3,500 3,780 ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 3,500 3,500-3,780 Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 42,818 42,818-37,174 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 42,818 42,818-37,174 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 46,318 46,318-40,954

18 Pécel Város Zeneiskolájának évi elemi költségvetése 7. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 28,466 28,466 23,760 Nem rendszeres személyi juttatások 3,568 3,568 2,515 Külső személyi juttatások - - 2,390 Személyi juttatások összesen 32,034 32,034-28,665 szociális hozzájárulási adó 8,260 8,260 7,378 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 8,397 8,397-7,591 Készlet beszerzések Szolgáltatások 2,949 2,949 3,329 ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 4,704 4,704-4,505 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések 1,183 1, Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 1,183 1, Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 46,318 46,318-40,954

19 Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház évi elemi költségvetése 8. melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Teljesítés év Közhatalmi bevételek - - Egyéb saját műkdöési bevételek 1,298 1, ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek - - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - - Intézmények müködési bevételei össz. 1,648 1, Helyi adók Építményadó - - Telekadó - - Magánszemélyek kommunális adója - - vállalkozók kommunális adója - - Helyi iparűzési adó - - Pótlékok bírságok - - Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó - - Gépjárműadó - - Talajterhelési díj - - Átengedett központi adók összesen Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. - - Pénzügyi befektetések bevételei - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Normatív állami támogatás - - Központosított előirányzatok - - Kötött felhasználású támogatások - - ÖNHIKI - - CÉDE támogatás - - Teki támogatás - - Központi költségvetési támogatás összesen Intézményfinanszírozás 15,993 15,993-18,940 Működési célú támogatásértékű bevételek - - Felhalmozási célú támogatásértékú bevételek - - Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 15,993 15,993-18,940 Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen 17,641 17,641-19,805

20 Pécel Város Lázár Ervin könyvtár és művelődési ház évi elemi költségvetése 8. melléklet Kiadási előirányzat megnevezése Összesen 1 1= Teljesítés év Rendszeres személyi juttatások 9,194 9,194 8,859 Nem rendszeres személyi juttatások ,260 Külső személyi juttatások - - 1,100 Személyi juttatások összesen 9,564 9,564-11,219 szociális hozzájárulási adó 2,483 2,483 2,922 Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás - - Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - - Munkaadókat terhelő járulékok össz. 2,526 2,526-2,922 Készlet beszerzések 1,569 1,569 2,162 Szolgáltatások 2,194 2,194 2,609 ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység - - Dologi kiadások összesen 5,483 5,483-5,570 Különféle költségvetési befizetések - - Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Intézmény finanszírozás Támogatási célú működési kiadások - - Támogatási célú felhalmozási kiadások - - Támogatási célú kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre - - Pénzeszköz átadások összesen Társadalom és szociálpolitikai juttatás - - Pénzbeli kártértítés, ellátottak egyéb juttatása - Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása - - Felújítási kiadások ÁFA - - Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások - - Beruházási kiadások ÁFA - - Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Tartalék Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen 17,641 17,641-19,805

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5-22-205-3/2014. MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 1/2014. (II. 05.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben