NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL"

Átírás

1 NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: Felülvizsgálat és módosítás: Felülvizsgálat és módosítás: Felülvizsgálat és módosítás: 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ, KÖSZÖNTŐ NEVELÉSI PROGRAM GYERMEKKÉPÜNK A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGRENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK A tanítási óra A tanítási órán kívüli tevékenységek ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK AZ ISKOLA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉG A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS AZ ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ ISKOLAI FELADATOK HELYI TANTERV AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI, AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK Tantervek Óraterv A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Tananyag és követelmények Az idegen nyelv oktatása iskolánkban Emelt szintű német nyelvi képzés Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés Közlekedés, társadalmi bűnmegelőzés 91. 2

3 Mindennapi testedzés feladatainak végrehajtása Nem szakrendszerű oktatás Helyi sajátosságok Informatikai oktatás TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI Az értékelés célja A tanulói teljesítmény értékelésére vonatkozó elveink A követelmények előzetes megjelenítése, nyilvánossága Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai Az érdemjegyek osztálynaplóba való bejegyzésének módozatai Szóbeli feleltetések Témazáró feladatlapok A tanulók eredményességének mérése a két tanítási nyelvű oktatásban Az értékelés sajátos, helyi eszközrendszere Magatartás, szorgalom Az iskolai jutalmazás formái Az iskolai büntetések formái A MODULOK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE, BESZÁMÍTÁSA AZ ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA AZ OTTHONI(NAPKÖZIS) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A TAULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI MŰVELŐDÉSI PROGRAM Célok, feladatok Tartalom-tevékenység MELLÉKLETEK ZÁRADÉKOK A Pedagógiai-Művelődési Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések A Pedagógiai-Művelődési Program nyilvánossága A Pedagógiai-Művelődési Program módosításának elfogadása és jóváhagyása

4 BEVEZETŐ, KÖSZÖNTŐ Ön a Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ pedagógiai-művelődési programját vette kezébe. Azét az intézményét, mely 1956-ban kezdte meg működését általános iskolaként Szombathely városában. Az elmúlt évek alatt sok kiváló diák került ki iskolánkból, sok kiváló pedagógus irányításával fejlődött az oktató-nevelőmunka színvonala. Diákok, tanárok, szülők közös tevékenysége során alakultak ki hagyományaink, melyek őrzését, folytatását fontos célként tűztük ki az elkövetkező évekre is. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az eltelt évek, évtizedek során megtanították, hogy a tudást tisztelni kell, s azt, hogy az ember értéke cselekedeteiben zajlik. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik mindezt befogadva, megértve diákként öregbítették iskolánk hírnevét. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az iskola működtetésében folyamatosan segítették munkánkat a fenntartó önkormányzat dolgozóiként. Köszönetet mondunk azoknak az intézményeknek, akik szolgáltatásaikkal partnerként dolgoztak velünk együtt. Megköszönjük mindazoknak a szülőknek a munkáját, akiknek támogatása sok segítséget, erőt, hitet adott tevékenységünkhöz. Intézményünk szellemiségének alapvető tényezőjévé kell váljon az, hogy a pedagógusok, szülők és tanulók jó kapcsolata, az érdeklődés, a tanulók kötődése által közvetíteni tudjuk azokat az értékeket, amelyekkel formálhatjuk intézményünk arculatát. Az általános iskolai és közművelődési intézményegység szoros együttműködése biztosítja a településrész oktatási-, kulturális-, sport-, életének sokszínűségét, mely által a közösségi élet fellendítésén túl a helyi művelődési, sportolási lehetőségek biztosítják az itt élők szabadidejének igényes, hasznos eltöltését. Mindehhez kérjük továbbra is segítő támogatásukat. Tisztelettel: Marácziné Joó Éva igazgató 4

5 1. NEVELÉSI PROGRAM 5

6 1.1. GYERMEKKÉPÜNK Iskolánk tanulója legyen a világra nyitott, kíváncsi, kreatív, önmagát fejleszteni tudó, tisztelettudó, rendelkezzen optimista világképpel. Céljaik megvalósítása érdekében rendelkezzenek szociális érzékenységgel, önkritikával, ismerjék fel az alapvető tudás értékeit, kapcsolataik feleljenek meg az erkölcsi normáknak. Anyanyelvi kultúrájának fejlesztésével tisztelje népünk, nemzetünk, környezetünk hagyományait. Tudjon megfelelni a társadalom kihívásainak olyan értékrenddel és tudással, melynek elsajátításával képes az életét alakító döntések meghozatalára. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt, ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásba, ahol megtanul helyesen és okosan tanulni, ahol biztonságban jól érzi magát, mert a tárgyi feltételek mellett szakmailag, emberileg felkészült nevelőtestület irányítja munkáját, mely képes a folyamatos szakmai, pedagógiai fejlődésre. Valljuk, hogy a pedagógustevékenység küldetés, mellyel célunk a tanítványok személyiségének kialakításában történő aktív részvétel. E célhoz kell az alapokat megadnunk azzal, hogy önmagukat, társadalmi és természeti környezetüket jól ismerő és értő tanítványokat neveljünk. Arra törekedtünk az évek során, hogy iskolánkban jókedvű, vidám, boldog gyermekkort élő diákok legyenek, akik őszinték, tisztelettudók, az értelem által vezéreltek. Tanuljanak meg céltudatosan, becsületesen élni, legyenek toleránsak mások iránt. Az iskola számukra a tudást jelentse, s azt a helyet, ahol megtanulják a korok, emberek tiszteletét, a normák követését, a szabadidő hasznos, eredményes, de érdekes, szórakoztató eltöltését. Iskolánk szellemiségének alapvető tényezője: a pedagógusok és a tanulók jó kapcsolata, az érdeklődés, becsületességre, kitartó munkára nevelés, a tanulók kötődése az iskolához, azonosulások a célkitűzésekkel. Iskolánk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a környezetünkben élők igényeinek kielégítését kell szolgálja, s olyan összetett programot kell kínálnia, mely minden itt élő réteg igényeihez igazodni tud, a szociálisan és kulturálisan hátrányos családok gyermekeinek segítésétől a magas műveltségű, jó anyagi körülmények között élő családok tehetséges gyermekeinek gondozásáig. 6

7 1.2.A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvünk a gyermekközpontú iskola megteremtése, melyhez erősíteni kívánjuk az osztályközösségek, napközis csoportok szerepét a személyiségformálásban. A személyközpontú pedagógiát kívánjuk megvalósítani az általános képzésben és a felfejlesztő, felzárkóztató képzés keretein belül is. Teljesítményközpontú szemlélettel foglalkozunk a tehetséggondozó programunkat választókkal, természetesen a hagyományos pedagógia keretein belül. Emberközpontú iskolában emberközpontú nevelést kívánunk megvalósítani, melyben az általános emberi értékek továbbadása egyik legfontosabb feladatunk. Valljuk, hogy az ember által teremtett - megszerzett érték feltétlen tisztelete kormányoz minden tulajdonságot. Ennek szellemében nevelünk a toleráns magatartásra, az egymás iránti szeretetre és megértésre, az önmagunkért és másokért való felelősségre, a hagyományok őrzésére és megteremtésére. Hangsúlyt helyezünk a viselkedéskultúrára, a kommunikációs képességek és készségek javítására minden területen. Iskolánk tanulója legyen a világra nyitott, kíváncsi, kreatív, önmagát fejleszteni tudó, tisztelettudó, rendelkezzen optimista világképpel. Céljai megvalósítása érdekében rendelkezzen szociális érzékenységgel, önkritikával, ismerje fel az alapvető tudás értékeit, kapcsolatai feleljenek meg az erkölcsi normáknak. Anyanyelvi kultúrájának fejlesztésével tisztelje népünk, nemzetünk, környezetünk hagyományait. Tudjon megfelelni a társadalom kihívásainak olyan értékrenddel és tudással, melynek elsajátításával képes az életét alakító döntések meghozatalára. Alapelvünk az egészséges életmódra nevelés, melynek megvalósításához biztosítjuk a mindennapos testnevelést a mozgáskultúra fejlesztésére, a küzdőszellem erősítésére, a sportolás szeretetére neveléssel. Egyúttal feladatunk a toleráns, a másságot (beteg, sérült gyermekek) tiszteletben tartó személyiségek fejlesztése. Integráltan oktatjuk a körzetünkből intézményünkbe jelentkező sajátos nevelési igényű tanulókat. Iskolánk típusa: általános iskola, melynek fő feladata a korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése, melyben figyelembe kell venni az adott közösség, az adott gyermek képességeit. Minden értelmileg ép gyermeket el kell juttatni egy bizonyos 7

8 alapszintig ismeretanyagban, készségekben, képességekben, alkalmassá tenni a tanulmányok folytatására, a társadalmi munkamegosztásba való későbbi bekapcsolódásra, és a testileg, szellemileg és erkölcsileg egészséges életvitelre. Valljuk, hogy az egyéni képességek kibontakoztatását mind a humán mind a reál területen biztosítanunk kell, ezért a hagyományokra építve és az igényeknek eleget téve speciális képzési keretek között hangsúlyosabbá kell tennünk az alábbi területeket: angol és német nyelv oktatása, számítástechnika, testnevelés. Ezt szolgája a kimenő rendszerű emelt szintű német nyelvoktatás 5-8. évfolyamon, a felmenő rendszerű angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás,a mindennapos testnevelés, a szakkörök, az egyéni felzárkóztató foglalkozások magyarból, matematikából. Tehetséggondozó programunkban lehetőséget biztosítunk a versenyhelyzetekre való felkészülésre, megtanítjuk tanulóinkat a megmérettetések terheinek viselésére, az eredményességre. Alapképzésünk kiemelt területeként kezelendőnek tartjuk az anyanyelvet és a matematikát hagyományainknak megfelelően. Ennek szolgálatába állítjuk a differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat, mellyel esélyt, lehetőséget teremtünk arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően haladjon munkája során. A különböző egyéni adottságok, képességek, tulajdonságok fejlesztése megkívánja a differenciált csoportokban való oktatást. 1. évfolyamtól differenciálással valósítjuk meg a tehetséggondozást és a felzárkóztatást (részben tanórán kívüli foglalkozás keretében). Valljuk, hogy a szociális hátrányok csökkentését, a tanulási nehézségek enyhítését a kiscsoportos differenciált foglalkoztatás megtervezésével a tanulók egyenletes előrehaladásának szolgálatába tudjuk állítani. Alapelvünk, hogy iskolánk oktató-nevelő munkája a pályaválasztásra való felkészítésben, és az oktatómunka minden területén olyan színvonalon történjen, hogy tanulóink a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek birtokába jussanak, s a következő iskolafokozatba való bejutás és helytállás eredményes legyen. Célunk, hogy az iskolát megelőző nevelés eredményeinek (család, óvoda) figyelembe vételével építsük fel programunkat, mellyel az alapvető emberi normák betartására nevelve, az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatására törekedve az alapműveltség megszerzésén túl biztosítsunk tanulóink számára alkotó, boldog gyermekkort, hogy tartalommal teli életet élhessenek. 8

9 Iskolánk nyitott a teljes lakosság felé, melyet a város és városkörnyéki kistelepülések tanköteleseinek befogadása jellemez. Nyitott abban az értelemben, hogy kapcsolatot teremt a lakókörnyezettel a kulturális tevékenységek kapcsán, bekapcsolódunk művelődési intézmények programjaiba, programokat szervezünk a környező országok magyarjainak kultúráját megismerendő, kapcsolatot építünk angol nyelvterületen lévő oktatási intézménnyel. Feladatunk, hogy a hagyományőrzés, hagyománytisztelet, mint érték közvetítésére mind iskolai, mind iskolán kívüli tevékenységekkel kiegészítsük a tanulók ismereteit, iskolai tevékenységünk során kialakítsuk a múlt értékeinek őrzését a jövő építésének alapjaként. Nemzeti történelmünk, műveltségünk elmélyítésére, népünk kulturális örökségének megismertetésére fokozott figyelmet kell fordítanunk, megismertetjük városunk, megyénk múltjával, hagyományaival őket Ezt szolgálják a kirándulások, túrák, nyári táborok, kulturális programok az intézményben és más intézményekben, jeles napok és ünnepek, rendhagyó tanórák szervezése, a helyi tantervben megjelenő helyi sajátosságok. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: Minden tantárgyból megfelel az alapfokú oktatás-nevelés kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek, természetesen a minimális követelményeken túl az egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek. Rendelkezik olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek megfeleljen. Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi jövőjét és sorsát illetően. A felsorolt célok megvalósításának módszerei, eszközei A leírt célok és feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek megválasztása a pedagógus joga és felelőssége. Ennek során köteles figyelembe venni: 9

10 - az iskolai célkitűzéseket, feladatokat, az osztályfőnökök, ill. az osztályban tanító tanárok értekezletének pedagógiai terveit, határozatait A pedagógus módszerei nem ütközhetnek: - emberi jogokkal, alkotmányos elvekkel, - a polgári etikával, - a pedagógia szaktudománya általánosan elfogadott eredményeivel Így különösen tilos a testi fenyítés, a tanári pozícióval való visszaélés, a bosszúállás, a kivételezés. Ugyanakkor elvárható a személyes példamutatás, a jóhiszeműség, a diákok életkorának megfelelő kezelése. Iskolánkban a pedagógusok mindennapi tevékenysége során alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek A szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek - követelménytámasztás - gyakoroltatás - segítségadás - ellenőrzés - ösztönzés Magatartási modellek bemutatása, közvetítése - tények és jelenségek bemutatása - személyes példamutatás Tudatosság, meggyőződés kialakítása - magyarázat, beszélgetés - önálló elemző munka - a közösségi tevékenység szervezése - közös célok kitűzése - hagyományok kialakítása - követelés - ellenőrzés - ösztönzés - részvétel a közösségi tevékenységben - egyéni és csoportos minták kiemelése - felvilágosítás a követendő normákról - beszélgetés, vita 10

11 1.3. A SZEMÉLYISÉFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A tanulók életkor pszichológiai jellemzése Az első szakasz a kisiskoláskor (6-10 év). Ezt a szakaszt nevezzük az önfejlődés szakaszának. Bár a felnőttek, elsősorban a szülők, illetve a tanítók, tanárok mintát és tekintélyt jelentenek a gyerek számára, de mégis ez a kor az, amelyikben elkezdi saját magát értékelni, elkezd gondolkodni arról, hogy milyen is ő. A szülői ház támasz még ugyan, de egyre inkább keresi a vele egykorúak társaságát, új kapcsolatok kialakítására törekszik. Egyre jobban kedveli a közösen végrehajtható cselekedeteket, közös játékokat. Ezáltal kialakul benne egyfajta szabálytudat, amely képessé teszi a másokkal való normális kapcsolatok kialakítására. Ebben az óvodai nevelés általánossá válása miatt már bizonyos tapasztalatai is vannak. Tevékenységi és mozgásigénye nagyon nagy. Az alkotásra való törekvés mellett mindinkább törekszik a gyors, sokmozgásos játékra, elsősorban közösségben. Ebben a korban alakul ki az analizáló és szintetizáló képesség, így ezáltal válik alkalmassá arra, hogy információt képes legyen más forrásokból megismerni, és más formában továbbadni. Vagyis képes lesz arra, hogy az írás és az olvasás alapvető technikai elemeit elsajátítsa. Emlékezése elsősorban tapasztalati. Csak az ítélt dolgokat, eseményeket jegyzi meg. A logikai képek érzelmi hallomások alapján rendeződnek egymáshoz. Lényegkiemelésre, elvont gondolkodásra még nem képes, bár próbálja a dolgokat egymással összefüggésbe hozni, köztük kapcsolatot keresni. A gyermeki kíváncsiság új elemmel bővül: nem csak megismerni akarja az újat és érdeklődik utána, hanem szeretne a dolog nyitjára jutni, azaz oksági összefüggéseket keres, mindennek magyarázatát akarja tudni. A megismerés tárgyát természetesen nem tudatosan választja ki, hanem mintegy ösztönös alapon, az emóciók vezérlik. Érdeklődésére még az jellemző, hogy nem tartós, sokáig nem képes és nem is óhajt egy-egy dologgal foglalkozni. Gyorsan sokat vagy éppen mindent akar átélni, megismerni. Egyéni élményeket próbál gyűjteni. Persze nem csak az öncélú tudásért, hanem azért, hogy környezetében továbbadja, közzétegye új ismereteit, értesüléseit, hogy a személyes létére, az én - re felhívja társainak és környezetének figyelmét. 11

12 Feladataink: A kisiskoláskor az, melyben különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a gyerekek pszichikai fejlődésére az iskolai nevelésben. Ugyanis a hagyományos értelemben vett családi kép (együtt élő, egymást segítő szülők, akik gyermekeikért élnek ) napjainkban már erősen megváltozott. Sok a sérült vagy csonka család, a családok bensőséges harmóniája eltűnőben van. Tehát az alapvető forrás változott meg, ahonnan a gyerek önképének kialakításához elsősorban az alapot kaphatja. A gyermekét egyedül nevelő anya számára a gyerek sokszor az utolsó mentsvár, ezért elkényezteti, gyermekének képességeit túlbecsüli. Itt jön fokozottan növekvő szerepünk, hogy a gyerek képességeit, testi-lelki adottságait figyelembe véve megpróbáljunk magában a gyerekben helyes énképet kialakítani; egyrészt bátorítás, biztatás, hogy értékeit felismerje, de ugyanakkor következetes, jó szándékú szigor, hogy a gyerek valóban igazi énjét alakíthassa ki. Egy másik fontos teendő, hogy a gyerek figyelmét irányítsuk, arra hívjuk fel figyelmét, arra adjunk magyarázatot, ami igazán fontos ahhoz, hogy az életkorához szükséges ismeretei meglegyenek. A prepubertás szakaszának szokták tekinteni éves életkort. Ez a kategorizálás azonban nem egészen egyértelmű. Részben egyéni adottságok miatt (később érés), részben társadalmi körülmények miatt (anyagi lét, szociális helyzet) a kor kezdési szakasza vitatott. A különbségeket még csak fokozza, hogy az iskolakezdés a törvények alapján nagyon toleráns. Az azonos évfolyamba járó tanulók között csaknem egy év különbség is lehet. Ez az egy év ebben az életkorban - a testi-lelki fejlődés szempontjából - nem egy évet, hanem minőségében annál többet jelent. Ezért is olyan változatos, mozgalmas, indulatokkal, szenvedélyekkel teli időszak ez a gyerekek jó részénél. Ugyancsak ez a kor az, amelyben a tanulók a szemléleti, tapasztalati gondolkodástól mindinkább elszakadnak az elvont gondolkodás, az absztrahálás javára. Mindinkább a társak felé fordul, részben új kalandokat keresve, részben az átélt eseményekre próbál tőlük magyarázatot várni. Egy másik kísérő jelenség, hogy az eddigi páros kapcsolatok mindinkább szélesednek, a tanulók igazi környezete a csoport, a nagyobb közösség lesz. A nemek elkülönülnek látszólag egymástól, hogy aztán most már egészen más szemmel ismét közeledjenek egymáshoz. Ez elég gyakran alkalmat ad heves indulatokra, érzelmi kitörésekre. Feladataink: Mivel az absztrakt gondolkodásra való áttérés nagyon összetett pszichikai, szellemi folyamat, és az említett nagy szélsőségek miatt egész nagy különbségek alakulnak ki a tanulók között, azért van nagy jelentősége a személyiségközpontú iskolának. Így jut csak - ha 12

13 nem is elegendő, de legalább - több idő az egyes tanulókra, a tanulók személyisége reményeink szerint így egyenletesebben tud pozitív irányba fejlődni. A tanulóknak egyénre szólóan is megpróbáljuk megmutatni az összefüggéseket, a dolgok okozati rendjét. Ilyen keretek között az önállóságra való törekvés - mely a kornak amúgy is életkori sajátossága -, illetve az erre való nevelés több alkalmat nyújt az egyén harmonikus fejlődéséhez. Célunk az, hogy az önállóságra törekvő tanuló ne a semmibe, kilátástalan helyzetekbe pottyanjon, hanem próbáljon önállóságával élni a körülötte lévő világ dolgaira számára is elfogadható választ adni. A harmadik életkori szakasz, a serdülőkor (pubertás) nem kevesebb gondot, feladatot és nehézséget jelent, mint az azt megelőző. Ez még akkor is igaz, ha ennek a korszaknak csak mintegy a felét töltik tanulóink iskolánk falai között. A serdülő most már nem arra törekszik csak, hogy magát megismerje, hanem ezzel párhuzamosan a vele érintkezésbe kerülő embereket, fiatalokat, időseket egyaránt szeretné minél jobban megismerni. Szeretné kitapogatni, körüljárni azt a határt, ameddig eljuthat, ezért gyakran át is lépi ezeket a határokat vagy legalábbis kísérletet tesz ezek áthágására. Nem csak cselekedeteiben, emberi kapcsolataiban akár szabaddá válni, hanem véleménynyilvánításában is. Ez a szabadságra törekvés, egyéni véleménynyilvánítás nem csak személyekre vonatkozik, hanem társadalmi konvenciókra, az eddig szilárdnak látszó dolgok, összefüggések megkérdőjelezésére, vagyis újraértelmezésére. Ez a törekvés egybeesik manapság a társadalomban egyébként is fokozottabb mértékben jelenlévő és lejátszódó bizonytalanságokkal, nézetütköztetésekkel. A serdülő megpróbál mindent megragadni, hogy saját magának világnézetet hozzon létre. Ezért keveredik képzeletében, gondolatvilágában a reális az irreálissal, a lényeges a lényegtelennel. Így lehetséges az, hogy hipotézisekre épülő végkövetkeztetései úgy szerepelnek, mintha konkrét, bizonyított tények lennének, illetve fordítva. Ezt még csak fokozza az, hogy fokozott emocionális motiváltsága néha döntő okként jelenik meg nála, holott az a valóságtól eléggé messze áll. Gyakran megsértődik, megközelíthetetlenné válik, ha egy-egy társa vagy akár felnőtt nem úgy látja a világot mint ő, vagy rámutat gondolkodásának hibájára. Feladat: A tanuló személyének tiszteletben tartásával rámutatni a dolgok valódi összefüggéseire. Anélkül, hogy érzelmi életének gazdagodását gátolnánk, rá kell vezetni arra, hogy az érzelemnek és az értelemnek külön helye van a világban, mindkettőre szükségünk van, de a legnagyobb szükségünk a kettő harmóniájára van. Ki kell bennük alakítani a logikus, elvont 13

14 gondolkodás képességét. Hasznos gátlásokat kell bennük kialakítani, hogy ne ütközzenek minduntalan rossz gondolkodásmódjuk, érzelmi elfogultságuk miatt akadályokba, azaz kudarcokba, melyek gyakori volta a személyiség önállóságának elvesztéséhez, esetleg kiábrándultsághoz, meghasonláshoz vezet. A problémát úgy kívánjuk megoldani, hogy a személyiséghez közel férkőzve próbálunk számukra kiutat találni, és nem fordítva, mintegy rájuk kényszerítve a valós világot, mint egy megmásíthatatlan egészet. Elsősorban az a célunk, hogy a megoldás módozataihoz való utat mutassuk meg a tanulóknak, arra neveljük őket, miként igazodhatnak el a világban. Ne csak beleilleszkedjenek, hanem elsősorban azon fáradozzanak, hogy erejüket, intelligenciájukat hogyan tudnák a leginkább hasznosítani saját maguk és környezetük számára. Szükség van a formális tanításra - tanulásra, az úgy nevezett standard ismeretekre, hiszen ezek nélkül sem a szomszéd utcába, sem pedig világhódító útra nem lehet elindulni. De nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy az elsajátított ismeretanyag mivé válik az adott személyiség kezében. És az ehhez vezető út lehetőségeinek a megmutatása a célunk. Triviális példával élve nem halat szándékozunk adni, hanem horgászbotot, amellyel jobban lehet boldogulni, mint a már kifogott hallal. A pszichológiai szakaszhatárok átszövik és meghatározzák az iskola legfontosabb funkcióit, melyek a következők: Az alapkészségek elsajátításának biztosítása (olvasás, írás, számolás). A tanulók információt szereznek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi összefüggésekkel ismerkednek, megtanulják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. Ennek megfelelően alapvető feladat az összefüggések felismertetése, a lényegkiemelés technikájának készségszintre történő emelése. Az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása. A tanulók manipulatív és képi gondolkodásának megfelelően, a tapasztalati ismeretszerzés időszakában főként a tevékenységközpontú tanítási stratégia segíti a meghatározott célok elérését. Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsősorban a tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett szükséges az olvasásiszámolási problémák gyors felismerése és preventív kezelése. Értékközvetítés A demokratikus iskola működését a magyar alkotmányban, valamint az emberi és gyermeki jogok chartáiban rögzített értékek szabják meg. a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke) a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia) 14

15 a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékei) A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Személyiségfejlesztés Az alapelvekből következő kiemelt pedagógiai törekvés a személyiségfejlesztés. A gyermekközpontú alapkoncepció és a program felépítése az alapvető tanulói készségek, képességek és jártasságok fejlesztését szolgálja. Feladataink: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, az értelmi képességek illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása; az emberi együttélés szabályainak megismertetése; a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása; a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása; az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése - igény kialakítása az iskolai és a helyi közéletben való részvételre; az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása - a tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Egészséges életmódra, családi életre nevelés A program fontos feladata az egészséges életmódra való nevelés erősítése, mely nem kizárólag egy-egy tantárgy feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. A mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a családi értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenységek fejlesztésének általános eleme. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. Környezetvédelmi nevelés A szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése lehetővé teszi olyan állampolgárok nevelését, akik felelősséggel vesznek részt a köz ügyeinek intézésében, és óvják, ápolják környezetüket. Pályaorientáció Kiemelten kell figyelnünk arra, hogy a tanulók iskolai tanulmányaik elvégzése után képessé váljanak a továbbtanulásra. Ehhez az oktatáson túl segítő programokat szervezünk és részt vesznek más intézmények által e célból szervezett programokon diákjaink. 15

16 Szociális ellátások biztosítása Az iskola által megfogalmazott célok (az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása) a szociális ellátások iskolai szintjének kialakítását kívánják meg. Alapvető feladat a szülők igényeinek megfelelően, az iskola társadalmi környezetéhez alkalmazkodva az egész napos ellátások (ügyelet, napközi, tanulószoba) és a diákétkeztetés biztosítása. Az alapfunkciót kiegészítő tevékenységek: emelt szintű német nyelvoktatás kimenő rendszerben 5-8. évfolyamon angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása További kiemelt pedagógiai sajátosságaink, melyek erősítik a sokoldalú személyiségfejlődést: egészségnevelési programok (mindennapos testedzés, kábítószer - alkohol - dohányzás, szexuális felvilágosítás, lelki egészségtan, életvezetési ismeretek) környezetvédelmi programok (projectekben való részvétel, környezetvédelmi táborok, takarítási napok, hulladékgyűjtés) nyílt tanítási napok 1-8. évfolyamokon tanulmányi kirándulás (iskolai, osztályok) népszokások, világnapok program 1-8. évfolyamon 16

17 1.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a: tanórák - szaktárgyi órák, - osztályfőnöki órák, tanórán kívüli foglalkozások - napközi, - séta, kirándulás, - szakkörök, diákönkormányzati munka, szabadidős tevékenységek. Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: - az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, - véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, - a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), - a másság elfogadásához, - az együttérző magatartás kialakulásához, - a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos és mivel az iskola nem differenciáltan, egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen - megjelenésével, - viselkedésével, az intézmény valamennyi dolgozója - beszédstílusával, példaként áll a diákok előtt. 17

18 - társas kapcsolatával Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület a szülői közösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve és kötelező feladatként határozta meg az alkalmazotti közösség számára. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsülje meg ezeket. Valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát. Váljon érzékennyé környezete állapota iránt. Kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni. Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvükön szabatosan kommunikálni. Az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. 18

19 Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzéséhez. Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet, tanuljon meg tanulni. Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. A feladatokhoz rendelt tevékenységeink: a házirend, mely közösen került kialakításra a diákönkormányzat, Szülői Közösség és a nevelőtestület egyetértésével, a napközis foglalkozások időtartamát az iskolahasználók igényei szerint alakítjuk az iskolavezetőség döntésével, a tanórán kívüli tevékenységek a munkaközösségek, iskolahasználók véleményezésével, igényeire épülnek, az SZMSZ, Kollektív Szerződés, Házirend mellett a diákönkormányzat, Szülői Közösség, Közalkalmazotti Tanács működési rendjét saját jóváhagyott szabályzatuk határozza meg, az éves rendezvények, programok előkészítése a Szülői Közösség és a diákönkormányzat részvételével történik, melyet az iskolavezetőség összeállítása alapján a nevelőtestület hagy jóvá, iskolahét (10 évente), évkönyv, kulturális bemutatkozó műsorok, nyugdíjas találkozók, öregdiákok találkozója, részt vállalnak az iskola napi munkájában (diáknapok, táborok, iskolai rendezvények lebonyolítása, szervezése), napközisek klubja, melynek célja a szabadidő hasznos eltöltésén túl az élménynyújtás, a közösségi élet erősítése, rendezvényeink 19

20 1.5. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGRENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK A tanítási óra Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. A tanítási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák, s ezek fejlesztése: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség érvényesülése. Mindezek fejlesztését szolgálják a tanórai és tanórán kívüli tevékenységei iskolánknak. 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve 1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve A Halmi Telepi Általános Iskola- az érvényes DÖK SZMSZ alapján- egy diákönkormányzat működik, ennek megfelelően határozzuk meg a 2015/2016. tanév céljait,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CIGÁNDI KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Cigánd, 2009. augusztus 24. Készítette: Bodnár Balázs iskolaigazgató PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A KÁNTOR MIHÁLY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben