A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza a besnyői Arany János Általános Iskola, mint szervezet számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rendszerét. Az SZMSZ biztosítja: a szervezeti felépítettség kialakítását, a működés közben megvalósítandó rendezettséget az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat. Az SZMSZ az iskola pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ tartalmazza: - a benntartózkodás és a működés belső rendjét - a tanulók és az alkalmazottak munkarendjét - a nevelőtestület feladatkörét és munkarendjét - a szülők tájékoztatásának szabályait, a kapcsolattartás rendjét - az intézményi közösségek jellemzőit, a kapcsolatok formáit - a hagyományok és az ünnepségek rendjét - az egészségügyi ellátás megvalósítását - a balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat - a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat - a rendelkezéseket, amit jogszabály nem utal más hatáskörbe. 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja: A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1 / hivatkozva: Nkt. / évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VTII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM- rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1

3 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. alapján az SZMSZ meghatározza: (1) a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem á l l n a k jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, m) az intézményi védő, óvó előírásokat, n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás-mintákat, u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. (2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül 2 a) az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit,

4 b) a felnőttoktatás formáit, c) a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), d) az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, e) szakképző iskola esetén a gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formáit és rendjét, f) a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet, g) az alapfokú művészeti iskola kivételével az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét tartalmazza. (3) Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza az intézmény által szakmailag támogatott nevelésioktatási i ntézmények mindegyikére vonatkozóan a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek tartalmát, szervezeti formáját, időkeretét. 4) Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. (5) Ha iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓK Az oktatási intézmény neve: Arany János Általános Iskola Rövid neve: Arany János Ált. Isk. TEÁOR száma: 8020 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás OM azonosító: Székhelye: 2456 Besnyő, Iskola köz 1. Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 176 fő Alaptevékenységi szakágazat: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Alaptevékenysége: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 3

5 (1-4. évfolyam) érzékszervi fogyatékos, testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése, oktatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) érzékszervi fogyatékos, testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése, oktatása Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Az intézmény alapdokumentumai: Pedagógiai program az intézmény tartalmi működését határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. Házirend - összefoglalja tanulóink jogait és kötelességeit, az iskolai munkarendet, az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendjét Éves munkaterv - A stratégiai dokumentumokban meghatározott közép- és hosszú távú célok és feladatok éves ütemezését és az adott évre szóló ellenőrzési tervet tartalmazza. Belső szabályzatok, megállapodások A jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézménynek rendelkeznie kell a szükséges szabályzatokkal. A szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója további utasításokat adhat, belső szabályzatokat készíthet. Az egységes és hatékony munkavégzés érdekében nevelőtestületi megállapodások köthetők. A megállapodások valamely munkafolyamat finomszabályozását szolgálják. Cél a vezetői utasítások csökkentése, a munkatársak bevonása a munkafolyamatok kialakításába A dokumentumok kötelező nyilvánossága Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi tantervről, programokról, rendszabályokról. A dokumentumok hivatalos tárolási helyei: iskolai könyvtár igazgatói iroda nevelői iroda Az igazgatói irodában a következő dokumentumokból kell tartani 1 1 példányt: - Pedagógiai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Belső szabályzatok 4

6 - Házirend - Éves munkaterv Az intézmény alapdokumentumait, azok vonatkozó részeit bárki-bármilyen indokkal előre egyezetett időpontban megtekintheti. III. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOZÁS 1. A működés rendje a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Tanítási órák rendje Az intézményben a pedagógiai foglalkozások: az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével a terembeosztás szerinti foglalkozási és tantermekben történik az sni tanulóknak külön helyiséget biztosítunk a foglalkozások megtartására. A napi tanítási idő 8:00 órától 13:35-ig tart ciklusórarend alapján. Az első tanítási óra reggel 8:00 órakor kezdődik. Az igazgató szükség esetén rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama 45 perc. A napközis foglalkozások időtartama 60 perc. A tanítási órák, foglalkozások látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. Egyéb esetekben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák kezdésük után nem zavarhatók, kivételt az igazgató és a munkaközösség-vezetők tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. Óraközi szünetek rendje Az óraközi szünetek időtartama minimum 10 perc, a csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. Az óraközi szüneteket a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók - egészségük érdekében - lehetőség szerint a szabad levegőn - az udvaron töltik. Az ebédelés az étkezési rend szerint történik. Normál munkarendtől eltérő esetek. A diákokkal és a szülőkkel történt előzetes egyeztetés után eseti vagy állandó jelleggel lehetőség van a 0. óra megtartására, ennek időtartama

7 Az intézmény alkalmazottainak munkarendje A, Az intézményvezető munkarendje Szorgalmi időben tanítási napokon az iskola nyitvatartási idejében illetve mindaddig, amíg tanulókkal összefüggésben foglalkozás van, az intézményvezetőnek, vagy az általa kijelölt személynek az intézményben kell tartózkodnia.. Az intézmény vezetőjének akadályoztatása, távolléte esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében / kivételt képez a katasztrófahelyzet, vagy egyéb emberéletet veszélyeztető esemény /teljes felelősséggel a közalkalmazotti képviselő helyettesíti. Mindkét személy akadályoztatása esetén az igazgató jelöli ki az őt helyettesítő pedagógust. B. Alkalmazottak általános munkarendje 1. Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy állapítja meg. A munkaköri leírásokat az igazgató készíti el, és hagyja jóvá. Az igazgató tesz javaslatot a törvényes munka és pihenőidő figyelembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására 2. Pedagógusok munkarendje A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely kötelező órákból, valamint a nevelőoktató munkával, és a gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató állapítja meg, és hagyja jóvá. A pedagógus köteles munkakezdése előtt legalább 15 perccel korábban munkahelyén megjelenni, a reggeli ügyeletet ellátó tanár az ügyelet megkezdése előtt 5 perccel. A munkából való távolmaradást előzetesen be kell jelenteni, hogy a helyettesítésről gondoskodni lehessen. Rendkívüli távolmaradást, a helyettesítés megszervezése érdekében, minél előbb, de a hiányzás napján legkésőbb az első óra megkezdése előtt 15 perccel köteles jelenteni az igazgatónak. A pótszabadságok, rendkívüli szabadságok, illetve szorgalmi időben alapszabadságok igénybevételére csak írásos kérelem engedélyezése után kerülhet sor. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülésére a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint - szakszerűen kell helyettesíteni. 3. Technikai alkalmazottak munkarendje A technikai alkalmazottak munkarendjét az igazgató állapítja meg - a vonatkozó jogszabályok betartásával. Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell az igazgatót. A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó dolgozó időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a feladatok szükséges szakértelemmel való ellátását. 6

8 C. Ügyeleti rendszer Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat a munka- és balesetvédelem szabályzat követelményeit fokozottan kell érvényesíteni az intézményre bízott gyermekek, tanulók esetében. A fiatalok biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű, kiemelt feladat. A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a diákok felügyeletét. Az intézmény tanévenként az órarend függvényében ügyeleti rendet határoz meg. Az ügyeletre beosztott pedagógus és a hiányzó ügyeletest helyettesítő pedagógus felelős az ügyeleti területen a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Az órarend szerinti tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát (foglalkozást) tartó pedagógus felügyel. Az ügyeletes pedagógusok munkáját tanulói ügyeleti rendszer segíti, melynek szabályai a házirendben és az ügyeletesi helyen kifüggesztve megtalálhatók A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A. Belső ellenőrzési célok és típusok A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy: biztosítsa az intézményvezetőnek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse a vezetői irányítást, a döntések megalapozását, jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőnek a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi előírások szerinti működését, vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosságot. Átfogó ellenőrzés: ha az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli a pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját. A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott probléma feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat. A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, összehangolt összehasonlító vizsgálat. Célja az általánosítható következtetések levonása az intézkedések érdekében. Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtására, az eredmények felülvizsgálatára irányul. B. A pedagógiai ellenőrzés területei A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok: a Pedagógiai Program feladatainak végrehajtása

9 a helyi tanterv megvalósítása a munkatervi feladatok határidős megvalósítása a nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése a tanulók tudásának, képességeinek, magatartásának és szorgalmának felmérése, értékelése a törzslapok, haladási és értékelő naplók folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása a napközi otthonos nevelőmunka hatékonysága a javító, osztályozó vizsgák szabályszerű lefolytatása a szakmai felszerelések, a szertárak, tantermek berendezéseinek szabályszerű használata a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatása a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása az Oktatási Hivatal (OH) és a fenntartó által meghatározott ellenőrzések elvégzése. C. Értékelő (realizáló) megbeszélés Az ellenőrzési jelentés leadását követő héten értékelő megbeszélésen kell megállapítani a vizsgálat tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat, és a kedvező tapasztalatokat is be kell mutatni és értékelni. Az értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni: a hibák és a mulasztások jellegére a rendszerbeli okokra az előidéző körülményekre a felelős személyekre. A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen egyeztetik. Az értékelő megbeszélésen részt vesznek: - az ellenőrzést végző személyek - az ellenőrzött terület felelős vezetője, - az intézményvezető által kijelölt személyek. D. Az ellenőrzést követő intézkedések: Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket az igazgató köteles elvégezni. Intézkedik: a hibák, hiányosságok javításáról a káros következmények ellensúlyozásáról a megelőzés feltételeinek biztosításáról az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról, a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről. Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény vezetője rendeli el a szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást. 8

10 9 E. Az ellenőrzés rendje Az intézményvezető alapvető feladata a beosztott alkalmazottak munkájának és a területnek a folyamatos ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően megosztottan történik. Az intézményvezető, a munkaközösség-vezetők ellenőrzéseinek le kell fedniük a teljes intézményi működést. A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri leírásuk tartalmazza. A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei: a hatályos jogszabályok, belső dokumentumainak előírásainak betartása, az igazgatói utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása, tanügy-igazgatási, szaktantárgyi, módszertani, és egyéb belső végrehajtási utasítások megtartása a határidős feladatok teljesítése az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága. 1. Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége: Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed: az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. Az igazgató ellenőrzési feladatai: biztosítja az ellenőrzési rendszert: a tárgyi- és személyi feltételeket határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok összeállítására megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére a pedagógiai program megvalósítására: - a nevelési célok és a tantervi követelmények megvalósítására - a tanmenetek minőségére, helyi tanterv szerinti haladásra - a foglalkozások, tanórák eredményességére - a pedagógus viselkedésére: a tanulókkal való törődésre - a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátására a pedagógusi ügyelet feladatellátására, pontosságára a határidők pontos betartására a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára a gyógytestnevelés megszervezésére a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére a tanügyi dokumentáció vezetésére: - a tanulói adminisztráció ellátására, a nyilvántartások, a statisztikák vezetésére - az értékelések készítésére az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére.

11 2. A munkaközösség-vezető ellenőrző feladatai: A szakmai munkaközösség vezetője középvezető, teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a munkaközösség tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért, a szakmai, tantárgypedagógiai irányításáért és az ellenőrzéséért. Ellenőrzési feladatai: a tanterv színvonalas megvalósítása a reális követelményrendszer kidolgozása, alkalmazása a tanmenetek tantervhez igazodó elkészítése a munkaközösségi munkaterv összeállítása és megvalósítása tantárgyi és egyéb versenyek megszervezése, és lebonyolítása, a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások színvonalas megtartása a szertárak fejlesztése, leltározása, selejtezése a taneszközök karbantartása, rendelési listájának összeállítása az anyagok célszerű és takarékos felhasználása a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátása: nyilvántartások statisztikák, értékelések vezetése a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelés. 10 F. A minőségi munkavégzés elismerése 1. A minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés felosztásának menete Az éves költségvetési törvényben 1 főre meghatározott összeg és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámának szorzata alapján évente egy vagy két alkalommal, novemberben és/vagy májusban a munkaközösségek javaslatai alapján osztja fel az iskola vezetője a közalkalmazotti képviselő egyetértésével. 2. Az elbírálás szabályai A minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés odaadásának feltétele az alapfeladat maximális ellátása. Ezen belül kiemelten fontos: Az iskola céljaival való azonosulás. A házirendben foglaltak következetes betartása, betartatása. Pontos órakezdés, befejezés. Munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartása. Módszertanilag igényes munkavégzés. Korszerű oktatási módszerek használata és a szemléltető eszközök rendszeres alkalmazása. A minőségi munkáért járó kereset-kiegészítést az alapfeladaton túli feladatok ellátásáért kaphatják a pedagógusok: Részvétel a tovább- és átképzésben, a szerzett ismeretek átadása és alkalmazása a napi munkában. Tantárgyi, szakmai, kulturális és sportversenyekre való felkészítés, tehetség-gondozás. Felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni fejlesztő foglalkozás. Tanév előkészítése, tantárgyfelosztás. Pályaválasztás, pályaorientáció segítése.

12 Iskolai rendezvények, szabadidős- és sportprogramok szervezése, lebonyolítása. Innovációs készség. Pályázatírásban való részvétel. Kizáró ok, ha valakinek egy naptári éven belül szóbeli vagy írásbeli munkáltatói figyelmeztetése van. 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre csak az igazgató adhat engedélyt, eseti kérelmek alapján. A közoktatási intézménnyel közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére vagyon biztonsági okok miatt az intézmény látogatása csak igazgatói engedéllyel lehetséges. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeit intézők tartózkodhatnak (ebédbefizetés, szerelők, látogatók). A termeket bérlő személyek csak abban a teremben tartózkodhatnak, amelyre a bérleti szerződésük is vonatkozik. 4. A szervezeti egységek k ö z ö t t i kapcsolattartás rendje formája Az intézmény közösségeit - a megbízott vezető (k) és a választott közösségi képviselő (k) segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás különböző formái: közösségi értekezletek, szakmai megbeszélések nyilvános fórumok, intézményi gyűlések. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti gyűlést az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az intézményben működő szervezeti egységek: 1. Alkalmazotti közösség 2. Nevelőtestület 3. Szakmai munkaközösségek 4. Tanulóközösség 5. Diákönkormányzat 11

13 5. Az intézményi vezetés helyettesítés rendje Az igazgató akadályoztatása, távolléte esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében / kivételt képez a katasztrófahelyzet, vagy egyéb emberéletet veszélyeztető esemény / teljes felelősséggel a közalkalmazotti képviselő helyettesíti. Mindkét személy akadályoztatása esetén az igazgató jelöli ki a helyettesítő pedagógust / lsd int.vez. munkarendje /. 6. Az intézmény és az iskolai szülői szervezet valamint a külső kapcsolatok formája, rendje 1. Külső kapcsolatok célja és módjai: Az intézmény feladatainak ellátása és a gyermekek érdekében rendszeres kapcsolatban van más intézményekkel, cégekkel. Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a továbbtanulás, pályaválasztás stb. indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel. 2. Rendszeres külső kapcsolatok Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart számos szervezettel, nevezetesen a következőkkel: Besnyő Község Önkormányzata Oktatási Hivatal (OH) KIK Nevelési Tanácsadó, Gárdony - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár Gyermekjóléti Szolgálat, Besnyő Iskolaegészségügyi ellátók Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Kistérségi iskolák Pöttömsziget Óvoda, Besnyő Községi könyvtár Tanuszoda, Iváncsa Történelmi egyházak Szülői Szervezet 12

14 Az intézmény kapcsolati rendszere 13

15 Intézményi Szülői Szervezet A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre. Az intézményi szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervéről, tisztségviselői megválasztásáról, a képviseletről. Egy - egy tanulóközösség, gyermekcsoport szülői közösségével a gyermekek osztályfőnöke tart közvetlen kapcsolatot. A szülők véleményét, javaslatait az osztályközösség szülői szervezetének képviselője juttatja el az intézmény vezetőjéhez. Az osztályközösség szülői szervezete véleményezési jogot gyakorol a szülői értekezletek napirendi pontjainak meghatározásakor és a szülőket anyagilag is érintő ügyekben. Az osztályközösségek szülői szervezetéből két megválasztott szülő képviselőtagként kerül az iskolai Szülői Szervezetbe. Az intézmény Szülői Szervezete képviseleti úton választott szülői szervezet, mert a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg, ezért jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, és az intézmény egészét érintő ügyekben. Az iskolai Szülői Szervezet jogköre Kezdeményezheti iskolaszék felállítását. Figyeli: a gyermeki (tanulói) jogok érvényesülését, a Pedagógiai Program megvalósulását, a tanári, nevelői munka eredményességét. Tájékoztatja megállapításairól a nevelőtestületet, intézmény vezetőjét. Tanácskozási joggal részt vehet képviselője a nevelőtestület értekezletein, amennyiben meghívást kap. Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől gyermekközösségek nagyobb csoportjaiban (az osztályközösségek, foglalkozási csoportok) a felmerült problémákról. Véleményezési jogot gyakorolhat azokban a kérdésekben, amelyekben a jogszabály rendelkezései alapján az iskolaszék egyetértési jogot gyakorolna: a Házirend, az SZMSZ és a Pedagógiai Program elfogadásakor Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel A Szülői Szervezetet az intézményvezető egyeztetett időpontban, tanévenként legalább kétszer hívja össze. Hivatalos tájékoztatást ad a munkáról és feladatokról, meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait A nevel őtestület jogai, feladatkörébe tartozó ügyek átruházása A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 1. Nevelőtestületi feladatok A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a következők:

16 a Pedagógiai Program feladatainak minőségi megvalósítása a tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minősítése a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása a szervezett minőségfejlesztési program végrehajtása a tanév munkatervének elkészítése átfogó értékelések és beszámolók készítése a törvények, a rendeletek, a belső dokumentumok és a munkafegyelem előírásainak betartása a létesítmények és környezet rendjének megőrzése, védelme. 2. Nevelőtestületi jogkör A nevelőtestület dönt: - a pedagógiai program elfogadásáról, - az SZMSZ elfogadásáról, - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, - a továbbképzési program elfogadásáról, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, - a házirend elfogadásáról, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, - a tanulók fegyelmi ügyeiben, - az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, - jogszabályban meghatározott más ügyekben A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. Nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal Nevelőtestületi értekezletek, határozatok A nevelőtestület a tanév során értekezleteket tart. Az értekezletek egy részét az éves munkaterv rögzíti. Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához a véleményezésijogot gyakorlók (Szülői szervezet, Diákönkormányzat) képviselőjét meg kell hívni. A tanév értekezletei az alábbiak: tanévnyitó értekezlet félévi és tanév végi osztályozó értekezlet félévi értekezlet tanévzáró értekezlet. (Szükség szerint őszi és/vagy tavaszi nevelési értekezlet.) 15

17 Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, vagy a közalkalmazotti tanács, vagy az intézmény igazgatója kezdeményezi. A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét kijelölt személy vezeti, melyet a jegyzőkönyvvezető ír alá. 4. Nevelőtestületi jogok átruházása A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan időre vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelősségteljesen ellátni, és beszámolási kötelezettséggel tartoznak félévenként a nevelőtestületi értekezletek időpontjában. A tanulók értékelésének átadása A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó pedagógus közösségre ruházza át: a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést az osztályközösség problémáinak megoldását Az ünnepélyek, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége, közös érdekünk. A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát és hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet formálását szolgálják. Intézményi szintű ünnepélyt tartunk: október 6. Iskolai és Községi szintű ünnepélyeket tartunk: október 23. március 15. Az intézmény hagyományosnak tekinthető rendezvényei: - Luca-napi vásár és forgatag - Mikulás-délutánok - karácsonyi műsor - Arany-hét - farsangi mulatság - iskolakóstolgató / Gergely-járás; műsor az óvódásoknak - húsvétváró - igény szerint egyéb tábor, erdei iskola

18 A hagyományos rendezvényeknek kijelölt felelősei van(nak). A felelős pedagógus (vagy felelős munkacsoport) feladatai: - szereplők tájékoztatása a feladatokról - időpont, helyszín meghatározása - próbák időpontjainak egyeztetése a helyszíneken - technikai lebonyolítás - lebonyolíttatása - meghívások, meghívók időbeni elküldése - a szereplők megjutalmazása A szakmai munkaközösségek feladatai, együttműködésük rendje A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőoktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg. A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Az iskolában az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. Az intézmény szakmai munkaközösségei Az alsós munkaközösség: Az 1-4. évfolyamokon tanító az intézmény alkalmazásában álló - pedagógusok és a napközi vezetője Az felsős munkaközösség Az 5-8. évfolyamokon tanító - az intézmény alkalmazásában álló - pedagógusok. Munkaközösségi célok és feladatok A munkaközösség feladatai: fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát szervezi a pedagógusok továbbképzését támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját egységessé teszi az intézményi követelményrendszert és értékelési rendszert felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét összeállítja a különbözeti-, osztályozó-, javítóvizsgák stb. feladatait és

19 lebonyolítja a versenyeket javaslatot tesz az iskolában használandó tankönyvekre, taneszközökre (tantárgyak, évfolyamok, csoportok szerint) végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat. Szakmai munkaközösségek együttműködésének területei, kapcsolattartásának rendje, részvételük a pedagógusok munkájának segítésében Együttműködésük területei: éves munkaterv és a tanév értékelésének előkészítése belső dokumentumok készítése, módosítása belső továbbképzések szervezése iskolai hagyományokhoz kapcsolódó kiemelt programok szervezése egyéb, a Pedagógiai Programban megfogalmazottakkal összefüggő feladatok végrehajtása. Kapcsolattartás rendje: rendszeres kibővített vezetőségi megbeszélés eseti egy-egy feladathoz kapcsolódóan. Pedagógusok munkájának segítése: a pedagógusok éves munkájának megtervezéséhez tanmenetek, egyéb segédanyagok biztosításával hospitálások, bemutató órák megtartásával azonos munkaközösségekben dolgozó pedagógusok szakmai fejlesztése tudásátadással segítségnyújtás az önértékelés elkészítésében újonnan érkezett pedagógusok beilleszkedésének segítésével. A szakmai munkaközösség-vezetői feladatok és jogok A szakmai munkaközösség tagjai tanévenként saját szakmai tevékenységük irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választanak. Az intézményvezető bízza meg a munkaközösség-vezetőt a feladatainak ellátásával. A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény vezetője felé, és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, tájékoztatja őket a kibővített vezetőségi értekezletek szakmai napirendi pontjairól. A munkaközösség-vezető feladatai: irányítja és felelős a munkaközösség tevékenységéért összeállítja a pedagógiai program alapján a munkaközösség éves munkaprogramját ellenőrzi a munkaközösség tagjainak munkáját beszámol az igazgatónak, tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására. 10. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Egészségre nevelés - Gyermekvédelem 18

20 Egészségügyi prevenció: az iskolaorvosi ellátás Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. Az intézmény és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az iskola-egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki: a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése könnyített- és gyógy testnevelés besorolásának elkészítése gyógyúszásra javaslat általános állapotvizsgálat fogászati szűrővizsgálat egészségügyi felvilágosítás tartása tisztasági vizsgálatok A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az éves tervben adja meg az iskolai védőnő. A kapcsolattartásért az igazgató a felelős, tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről. Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban részesülhetnek. Iskolafogászati vizsgálaton minden tanévben kétszer vesznek részt a tanulók. Az iskola-egészségügyi vizsgálatokat és iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy az a tanulmányi munkát a lehető legkisebb mértékben zavarja. Testi nevelés és egészséges életmód Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként kezeljük a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a szervezett testmozgást. Ennek érdekében biztosítjuk: a tanulók mindennapi testedzését a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban az iskolai sportkör működését A tanulókat testnevelés alól - szakorvosi vélemény alapján - csak az iskolaorvos mentheti fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. A napközi otthonos foglalkozások között is biztosítani kell a tanuló életkorához igazodó játékos testmozgást lehetőség szerint a szabadban, amelynek időtartama legalább napi 45 perc. Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától függően - nem végez. A differenciált foglalkozás biztosítja a megfelelő gyakorlatok végzését. 19

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2015 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 1.1. Leírás... 6 1.2. Alaptevékenységek... 6 1.3. Az SZMSZ-t megalapozó jogszabályok... 6 1.4. Szervezeti

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben