Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya csontjai. Gerinc, vállöv, medence, felső végtag, alsó végtag csontjai. Izülettan. Általános izülettan. Folytonos összeköttetések, megszakított összeköttetetések. (izületek) Részletes izülettan. Fej, gerincoszlop, váll, könyök, csukló, kézizületek. Medence, csípő, térd, boka, lábizületek. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport Kiadó, Budapest, Dr. Lázár Gyula: Anatómia I. II. Pécs, Prof. dr. Szentágotai János: Funkcionális anatómia. Medicina, Budapest, Prof. dr. Salamon Antal

2 Tantárgy neve: Élettan I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: Az anatómia ismeretekre, mint formára építve elsajátítani a működés alapelveit. Ezen alapelveket használva, megtanulni az egyes szervrendszerek specialitásait, amiből a szervezet egészének élettanát tanulhatják, érthetik meg. A továbbiakban aztán ez lesz az, az alap, amire a további, medicinális jellegű ismeretek építhetők. Ormai S.: Élettan-kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest, Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve Carola, Harley, Noback: Human anatomy and physiology. McGraw-Hill. inc., Guyton A.- Hall J.: Textbook of Medical Physiology 10 th edition, Internetes honlapok: pl. Medline, Ovid Medline, stb. Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Györei Gabriella

3 Tantárgy neve: Balesetmegelőzés-elsősegélynyújtás Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X Balesetvédelem-elsősegélynyújtás tantárgy keretében azon elméleti és gyakorlati ismereteket kell elsajátítani a hallgatóknak, amelyek alapján képesek a sérültet (sérülteket) azonnali korrekt ellátásba részesíteni a mentő, az orvos megérkezéséig. Megismerik az elsősegély célját (az élet megmentése, a további egészségkárosodás megakadályozása, a gyógyulás elősegítése), az elsősegélynyújtó kötelességeit, feladatait, a tennivalók pontos sorrendjét, a sérülések kezelésének alapelveit. A tárgy kiemelt feladata azon praktikus ismeretek átadása, amely a rekreációs tevékenység során előforduló, különböző életkorokban gyakoribb sportártalmak és sportsérülések kezelésére vonatkozik A hallgatókban ki kell, hogy alakuljon a rájuk bízott ember(ek) ellátásának felelőssége, legyenek tisztába a sérülések sajátos lélektani vonzataival, teremtsék meg a bizalom légkörét, rendelkezzenek az ellátáshoz szükséges empatikus készséggel, valamint az alkalmazás szintjén ismert cselekvőképes ellátás tudásanyagával. Sir Cameron Maffet-Roy Scott: AZ ELSŐSEGÉLY KÉZIKÖNYV. Subrosa Kiadó, Budapest, Borvendég Márta-Jámbor Balázs - Szabó Péter: Egészségtan. Dávid Oktatói és Kiadói Bt Kocsis Csabáné

4 Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába Kredit: 2 Félév: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően fontos területének fogalmi- és problémavilágába. Bemutatja a metafizika, az ismeretelmélet, a történelemfilozófia és a politikai filozófia főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti a felsorolt filozófiai diszciplínákban történetileg változó formákban megfogalmazódó legjellegzetesebb kérdésfeltevéseket és válaszkísérleteket. Steiger K.: Filozófia. Holnap Kiadó, Budapest, Steiger K.: Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Warburton, R.: Bevezetés a filozófiába. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Collingwood, R. G.: A történelem eszméje Gondolat Kiadó, Budapest, Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Huoranszky F. (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium Budapest, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Tallár Ferenc

5 Tantárgy neve: Bevezetés az esztétikába és etikába Kredit: 2 Félév: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A kurzus megismerteti a hallgatókat a művészetről való gondolkodás történetének legfontosabb dokumentumaival, feltárja, milyen helyet, szerepet foglalt el a szépségről, a művészi tevékenységről való beszéd a filozófiai gondolkodásban, bemutatja, miként bontakozott ki az önálló esztétika tudománya, és milyen lehetőségei vannak ma, a művészi pluralitás korában. Kitér a művészetek társadalmi státusának, funkcióinak történeti változásaira, a különböző művészeti ágak közötti sajátos viszonyra, a művészet definiálhatóságának problémájára. A kurzus továbbá felveti az etika területén a legfontosabbnak látszó kérdéseket, mint: Van-e etikatörténet?; A modernitás kialakulásának következményei; Ismeretelmélet és etika; Érzületetika és szándéketika; Etika és politika. Esztétika Hegel: Esztétikai előadások. I. köt. Akadémiai Kiadó, Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány Kiadó, Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Az esztétika vége vagy se vége, se hossza? Ikon, Etika MacIntyre: Az erény nyomában (részletek) Heller Ágnes: Morálfilozófia (részletek) J: S. Mill: Haszonelvűség Max Weber: A politika, mint hivatás Tantárgyfelelős:.Prof. dr. Hévizi Ottó

6 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Bevezetés a szociológiába Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A szociológia útkeresése a XIX. Században. A modern szociológia klasszikusai. Polgárosodás a magyar társadalom történetében. A magyar társadalom demográfiai szerkezetének változásai. A magyar társadalom struktúrája: rétegek, státuscsoportok. Társadalmi mobilitás. Települési struktúra és társadalmi egyenlőség. Életmód és életstílus. Oktatásszociológia: származás és oktathatóság. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Andorka Rudolf-Stefan Hradil-Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula Kiadó, Budapest, Utasi Ágnes: Középosztály. Új Mandátum, Dr. Szabó Gábor

7 Tantárgy neve: Bevezetés a pszichológiába Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismereti pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia, mint tudomány kialakulásának története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. Megismerési folyamatok, a megismerés szakaszai. Figyelem; aktivációs szintek és tudatállapotok; emlékezés és felejtés; képzelet; gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei; szociális tanulás. A cselekvés hajtóerői; motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest, Atkinson: Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Gáspár Mihály

8 A tantárgy neve: A nevelés társadalmi alapjai Kredit: 3 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy leírása: A kurzus célja, hogy a hallgató a nevelés-oktatás és a társadalom átfogó kérdéseivel megismerkedjék. A szocializáció és a nevelés folyamatán keresztül tanulmányozza a szocializációs különbségeket, a család szociokulturális háttere és az intézményes hatások összefüggését. Megismeri az iskolarendszer tudás- és értékközvetítésének társadalmi vonatkozásait, az iskolai eredményesség társadalmi tartalmát. A tantárgy bemutatja az iskolát a maga hivatalos (látható) és rejtett szervezetével; megismerteti a hallgatót a rejtett tanterv dimenzióival. A hallgató képet kap az iskola tudományos vizsgálatának irányzatairól, az iskolai szervezet és az iskolai tér társadalmi vonatkozásairól, a tanár-diák szerep társadalmi tartalmáról. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös Kiadó, Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Meleg Csilla: Iskola és társadalom /Szöveggyűjtemény/. Dialóg Campus, Csepeli György: A szervezkedő ember. Osiris Kiadó, Budapest, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Meleg Csilla

9 Tantárgy neve: Jogi alapismeretek Kredit: 1 Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A jog társadalmi szerepének megismerése, a magyar jogrendszer történetének és felépítésének áttekintése. A magyar államszervezet megismerése. Az alapvető emberi és állampolgári jogok. A magyar polgári jog alapvető rendelkezései. A sport és a különböző jogágak kapcsolata. Az amatőr és a hivatásos sporttevékenységhez kapcsolódó jogszabályi háttér. A sportirányításának és finanszírozásának rendszere. A nemzetközi sportélettel összefüggő jogi szabályozás alapjai. Dr. Sárközy Tamás (szerk.): A magyar sportjog alapjai. HVG-Orac, Dr. Nemes András: Sportjogi alapismeretek, TF. Budapest, évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról évi I. törvény a sportról. Dr. Woth Péter

10 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Gazdasági alapismeretek Kredit: 1 Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közgazdasági alapkategóriákkal, a gazdálkodás alapproblémáival, illetve a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folyamataival annak érdekében, hogy megértsék a gazdasági folyamatok törvényszerűségeit, és képesek legyenek a vállalkozások indítása és gazdasági szervezetek működtetése során felmerülő elvi problémák és gyakorlati feladatok kezelésére. :A közgazdaságtan alapfogalmai, a gazdaság szereplői. A piaci mechanizmus és a gazdasági körforgás A tárgy témakörei: A vállalkozás és vállalat fogalma, a vállalkozások szervezeti típusai. A vállalkozás és környezete A vállalkozás céljai, a vállalati magatartás A vállalatok életútja; alapítás, átalakulás, megszűnés Vállalkozások vezetése és szervezése Stratégia és üzleti terv; üzleti tervek készítése Marketing alapismeretek A vállalkozások erőforrásai, a vállalkozások reálgazdasági folyamatai; a költséggazdálkodás alapjai Vállalkozások pénzügyei Burkáné Szolnoki Á.: Gazdálkodási alapismeretek. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft, Vecsenyi Gy.:, Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Hemingway, G. F. Bálint A.: Vállalkozástan a gyakorlatban. Aula Kiadó, Szirmai P. Szomor T.: Üzleti terv, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, Horn M.: Gazdasági ismeretek. Távoktatási tankönyv. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, Dr. Palkovits István

11 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Informatika Kredit: 3 Félévek száma: 2 /1 Óratípus: Előadás: Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: Beszámoló : Gyakorlati jegy: X Egyrészt ismerkedjen meg a hallgató a táblázatkezelés fogalmával, felhasználhatóságának területeivel, alkalmazhatóságának módjaival. Másrészt részletesebben ismerjen meg egy konkrét táblázatkezelő alkalmazást. Cél hogy, a táblázatkezelést testnevelés területén használni tudja. (pl. felmérések elemzése, statisztikai kimutatások, Oktatás módszertana: Az oktatás gyakorlat-orientált módon zajlik. A projektmódszer szellemében több összefüggő, komplex feladaton keresztül sajátítják el a hallgatók az egyes részterületek (alkalmazások) készségszintű alkalmazását. Az elméleti ismeretek feldolgozása egy WEB alapú oktatóanyag segítségével történik. Pétery Kristóf: Táblázatkezelés. EXCEL, Kovalcsikné Pintér Orsolya: Az excel függvényei A-tól Z-ig. Dr. Balogh Imre

12 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Kommunikáció elméletek Kredit: 2 Félév: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges: szerkezeti (tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek stb.), funkcionális (informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb.), valamint a kutatási hagyományok (szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai) és a kapcsolódó tudományterületek (általános nyelvészet, információelmélet, kibernetika) saját nézőpontjai. Kötelező irodalom Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, Fassler, Manfred: Was ist Kommunikation? München: Fink, Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. General Press, Budapest, McQuai, Denis: Tömegkommunikáció. Osiris (megjelenés előtt) Budapest, Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Typotex, Budapest, Prof. Dr. Horányi Özséb

13 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Oktatástechnológia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A képzés keretében ismerjék meg a hallgatók a prezentáció- kommunikáció- és információtechnikai eszközöket, a velük való szemléltetés, közlés ismérveit. Sajátítsák el a mediális kommunikáció gyakorlatát. Tudják alkalmazni a különböző információrögzítési technikákat, multimédia eszközöket. Ismerjék a médiatervezés szempontjait és legyenek képesek egyszerű médiumok megtervezésére. Ismertesse meg a hallgatókat a kommunikáció gyakorlatának alapjaival, az előadók és a hallgatók tipikus magatartásformáival. Adjon lehetőséget a hallgatóknak az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Kötelező olvasmányok Elek Elemérné-Forgó Sándor-Hauser Zoltán-Kis-Tóth Lajos-Tóthné Parázsó Lenke: Oktatástechnológia. Líceum Kiadó, Eger, Hauser Zoltán: Az audiovizuális oktatástól az információtechnológiáig. In: Agria Media 98, Szerk: Tompa Klára, Líceum Kiadó Eger, Zrinszki László: Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. Dr. Papp Tibor

14 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: EU alapismeretek Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A tantárgy célja a következő területek rövid, összegező jellegű bemutatása: Társadalom és politika a globalizálódó EU- ban; EU politikák; EU története; EU intézményrendszere; EU eszme; fenntartható fejlődés és az EU s szakpolitikák; Magyarországon és az Európai Unió kapcsolatrendszere; EU szociálpolitika; regionalizmus, regionális politikák, területfejlesztés Magyarországon; információs társadalom perspektívái; stratégiai tervezés, projekt ciklus menedzsment; EU-s pályázatok. Nádori László- Bátonyi Viola: Európa Unió és Sport. Dialógus Campus, Szegnerné dr. Dancs Henriette

15 Tantárgy neve: Bevezetés a tudományos kutatásba Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A testnevelés és edzéselmélet, sportpedagógia, a sportpszichológia, a sportszociológia és a többi társtudomány kutatás-módszertani alapismeretei. Sportképességek mérése a gyakorlatban. A korszerű adatfeldolgozás lehetőségei, különböző számítógépes programok ismerete. Könyvtárhasználat. A tudományos írásművek- szakdolgozat-készítésének menete, tartalmi és formai követelményei. Fábián- Zsidegh: A testnevelési és sporttudományos kutatás módszertana. Budapest, Mészáros J. (szerk.): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport Kiadó, Budapest, Nagy - Báthori - Makszin: Mérési és számítási módszerek a testnevelésben. Tankönyvkiadó, Budapest, Nagy Gy.: Mérési és számítási módszerek a sportban. Tankönyvkiadó, Budapest, Nádori L.: Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Tankönyvkiadó, Budapest, Nádori Derzsy Fábián Ozsváth Rigler Zsidegh: Sportképességek mérése. Sport Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, Falus I. (szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest, Falus I. Ollé J.: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest, Némethné Tóth Orsolya

16 Tantárgy neve: Anatómia II. Kredit: 4 Félévek száma: 2 /1 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Izomtan. I: általános izomtan. II. Részletes izomtan: fej, nyak izmai. Törzsizmok: mellizmok, hasizmok, hátizmok. Vállizmok. Medence izmok. A felső végtag izmai: felkar, alkar, kézizmok. Az alsó végtag izmai: comb, lábszár, lábizmok. Az izmok részletes leírása mellett a különböző izmok, izomcsoportok funkciója. Sérülések. Anatómiai oktatás keretében:a szív és keringés anatómiája. A légző rendszer anatómiája. Az emésztőrendszer anatómiája. Az idegrendszer anatómiája. Hormonális rendszer. Vizeletkiválasztó rendszer anatómiája. Érzékszervek anatómiája. Valamennyi fejezetben a fenti rendszerek funkcionális működése különös tekintettel a testnevelők számára. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport Kiadó, Budapest, Dr. Lázár Gyula: Anatómia I. II. Pécs, Prof. dr. Szentágotai János: Funkcionális anatómia. Medicina, Budapest, Prof. dr. Salamon Antal

17 Tantárgy neve: Élettan II. Kredit: 5 Félévek száma: 2 /2 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X X Gyakorlati jegy: Az élő szervezet, emberi test szerveződésének megismertetése(sejt-szövet-szervszervrendszerek), a különböző szervrendszerek működése, ezen működések szabályozása, nagyobb hangsúlyt fektetve a gyermek és serdülőkor fiziológiájára,valamint a szervműködésekre serkentőleg ill. károsan ható külső tényezőkre. Az emberi test szerveződésének és az alapvető szervrendszerek működésének megismerése után a szervezet életfolyamatainak szabályozását végző rendszerek részletesebb tárgyalása (neuro-endokrin rendszer ill.idegrendszer), a homeostasis és fenntartását garantáló szervi működések, az izomrendszer, ezen belül is a vázizomzat működésének élettana,különös tekintettel a sportoló szervezetében. Ormai S.: Élettan-kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest, Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve Carola, Harley, Noback: Human anatomy and physiology. McGraw-Hill. inc., Guyton A.- Hall J.: Textbook of Medical Physiology 10 th edition, Internetes honlapok: pl. MEDLINE, OVID MEDLINE, stb. Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Györei Gabriella

18 Tantárgy neve: Humánbiológia Kredit: 4 Félévek száma: 2 /2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X X Gyakorlati jegy: A humánbiológia meghatározása, tárgya, története, felosztása. Genetikai alapfogalmak. Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet. Biológiai variációk. A növekedés és érés genetikája. A humán növekedés evolúciója. Fontosabb testméretek. Alkalmazott mérőeszközök. Mérési technikák. A kronológiai és a biológiai életkor. Az emberi növekedést leíró modellek. Endokrinológiai alapok. A táplálkozás hatásai. A környezeti tényezők hatásai. Allometriás növekedés. Szekuláris trend. Testarányok. Testösszetétel. Testalkat. Fejlődési rendellenességek. Alapfogalmak, meghatározások. Auxologia. Életszakaszok. A mozgatórendszer fejlődése. Az idegrendszer fejlődése. Mozgásformák és mozgáskészségek fejlődése. Az újszülött motorikus fejlettsége. A csecsemőkor, a korai gyermekkor, az első gyermekkor, a második gyermekkor, a serdülőkor, az ifjúkor a felnőttkor és az időskor mozgásfejlődése és motorikus viszonyai. Testtömeg és izomerő. Kondicionális képességek. Koordinációs képességek. Örökletes és környezeti hatások. Mozgásfejlődési modellek és összehasonlításuk. Bodzsár Éva: Humánbiológia. Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös kiadó, Budapest, 1999: Eiben Ottó: Humánbiológia. ELTE Jegyzet, Budapest, Farkas L. Gyula: Alkalmazott antropológia. JATEPress, Szeged, Mészáros János: Sportantropometria. Tankönyvkiadó, Budapest, Thomas- Jerry R.- Nelson- Jack K: Research methods in physical activity. Human Kinetics, Champaign, Dr Tóth Gábor

19 Tantárgy neve: Biokémia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X Az élő szervezetek kémiai összetétele. Az aminosavak, a peptidek és a fehérjék. A nukleinsavak. A lipidek. A szénhidrátok. A vitaminok. Az enzimek és működésük. A nukleotidok, az aminosavak, a szénhidrátok anyagcseréje. A fotoszintézis. A zsírok anyagcseréje. A nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise. Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II-III. Tankönyvkiadó, Dr. Ábrahám Sándor Dr. Oláh Béla: Biokémia I-II. Veszprém, Berg-Tymoczko-Stryer: Biochemistry 5th ed. Dr. Béres Csilla

20 Tantárgy neve: Egészségtan Kredit: 3 Heti óraszám: 3 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy keretében megismerik a hallgatók az egészség definiálásának nehézségeit, az egészség fogalmának komplexitását, a prevencio primer, szekunder, tercier szintjeit. A hazai és nemzetközi epidemiológiai adatok elemzésével képet kapnak a magyar populácio demográfiai és egészségügyi állapotáról, valamint a 8-18 éves korosztály morbiditási és mortalitási jellemzőiről. Az egészséget meghatározó tényezők monitorozása megérteti a hallgatókkal a prioritásokat, az egészségfejlesztés fontosságát, a protektív és kockázati tényezők jelentőségét. Ismereteket szereznek a helyes táplálkozásról, a mozgás egészségmegőrző szerepéről, a stressztűrés, stresszkezelés módszereiről, az addikciókról, valamint a preventív egészségügyi ellátások népegészségügyi jelentőségéről és ezek megvalósítását elősegítő pedagógusi attitűdökről. Kötelező olvasmányok Borvendég Márta - Jámbor Balázs - Szabó Péter: Egészségtan. Dávid Oktatói és Kiadói Bt, Dési Illés: Népegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest, Vingender István: A droghasználat szociális kontextusa. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Kocsis Csabáné

21 Tantárgy neve: Testnevelés és sporttörténet Kredit: 4 Félévek száma: 2 /2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X A tárgy célja az egyetemes és magyar testkultúra és sporttörténetének legfontosabb jegyeinek, tendenciáinak és formáinak bemutatása kronológiai sorrendben. Annak értelmezése is e tárgy feladata, hogy az egyes korokban és kultúrákban a testkultúra, a sport, a rekreáció milyen szerepet töltött, tölthetett be, milyen hatással volt a társadalom fejlődésére. A törzsanyagban elsősorban az európai testkultúra és sport fejlődéstörténete kerül bemutatásra. A tárgy keretén belül az olimpiai mozgalom szerepéről és jelentőségéről. A magyarok szereplése az olimpiai játékokon. A magyar sportdiplomácia szerepe a nemzetközi olimpiai mozgalmak megszületésénél és napjainkban. Ugyancsak részletes ismeretek bemutatására kerül sor e félévben az ókori olimpiai játékok vonatkozásában. Kun: Egyetemes Testnevelési és Sporttörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Földes-Kun- Kutassi: Magyar testnevelési és Sporttörténet. Sport Kiadó, Budapest, Szegnerné dr. Dancs Henriette

22 Tantárgy neve: Testneveléselmélet alapjai Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A testnevelés elmélet tárgya, feladatai, helye a tudományok rendszerében. Kialakulása testneveléssel, testkultúrával összefüggő alapfogalmak. A testnevelés és sport összefüggései, különbözőségei. a testnevelés eszközrendszerének összetevői, a testgyakorlatok jellemzői. A sportágak kialakulása, fejlődése. adottságok, képességek fogalma, a motoros képességek felosztása. A mozgás, mint a cselekvés eszköze, a mozgás szerkezete. Báthori Béla (szerk.): A testnevelés elmélete és módszertana. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, Csátaljay Gábor

23 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Sportpedagógia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: Az alapképzésben szerzett kompetenciákra alapozva bővüljön a hallgató edzőspecifikus sportpedagógiai ismerete. Hangsúlyozódjanak ki a versenyeztetés pedagógiai problémái, a sportoló-edző pedagógiai viszonyai, kritériumai, az edző személyiségvonásainak vizsgálati szempontjai, továbbá a tehetség kiválasztás pedagógiai aspektusai. Ismerkedjenek meg a hallgatók a hazai és a nemzetközi szakemberképzés problémáival, távlataival. Bíróné Nagy Edit (szerk.): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Kron, W, Friedrich: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Nádori László: Sportelmélet és sportmódszertan. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, Antal László

24 Tantárgy neve: Sportpszichológia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A sportpszichológia tárgya, kutatási és gyakorlati területei, módszerei. A sport és a testnevelés személyiségfejlesztő hatása. A sportoló és az edző személyisége. A sportjátékok szociálpszichológiai aspektusai. Vezetés a sportban; a team munka. A pszichológia lehetőségei a kiválasztásban, a tehetségek felismerésében, a sportmozgások oktatásában. Az edzés és a versenyzés pszichológiai kérdései. Sport és agresszió. Dr. Nagykáldi Csaba: A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai. Computer Arts, Budapest, Rókusfalvy Pál: A sport és a testnevelés pszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, Stuller Gyula: Sportpszichológia, Sport, Budapest, Dr. Gáspár Mihály

25 Tantárgy neve: Sportszociológia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tárgy keretén belül a következő területek, témakörök bemutatására kerül sor: a modern sport szerepe a társadalomban; sport és gazdaság viszonyrendszere; a sportjog és a sportpolitika jelentősége, aktualitásai; a kisebbségek, az etnikumok lehetőségei a sportban, a diszkrimináció kérdésköre; a sport és a társadalmi mobilitás, társadalmi egyenlőtlenségek és a sport kapcsolata, sport és a tömegtájékoztatás és média összefüggései, sport szerepe az ifjúság nevelésében, a sportkultúra és a tradíciók viszonyrendszere. Földesiné Szabó Gyöngyi: A sportszociológia múltja és jelene Magyarországon. Szociológia, Földesiné Szabó Gyöngyi: A sport átalakulása a posztkommunista társadalmakban. A magyar példa Papp G.-Vass M.-Soós I.: Sportszociológiai szöveggyűjtemény Jannus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Földesiné Szabó Gyöngyi: A magyar sport szellemi körképe. OTSH-MOB, Földesiné Szabó Gyöngyi Gál Andrea (szerk.) Sport és társadalom. MSTT. Budapest, Laki László: A szabadidősport néhány időszerű kérdése. Magyar Szabadidősport Szövetség Tudományos Titkárság, Budapest, Takács Ferenc: Iskolai testnevelésünk a szociológia tükrében. A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei, 2. sz. melléklet, Földesiné Szabó Gyöngyi: Proklamáció a fogyatékosok sportjáért. Testnevelés és sporttudomány, 2.,1997. Szegnerné dr. Dancs Henriette

26 Tantárgy neve: Sportmenedzsment Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy általános célja olyan szakemberek felkészítése, akik a sporttevékenységek kapcsolatrendszerét ismerve képesek áttekinteni sportvállalkozások működését, akár vállalkozási akár nonprofit jelleggel. A hallgatóknak ezért meg kell ismerkedniük azokkal az alapvető fogalmakkal, módszerekkel, elméletekkel, amelyek alkalmassá teszik őket egy ilyen vállalkozás elvezetésére is. Ismerniük kell a sportvállalkozások működésének célját, filozófiáját, a vezetés és a döntés kapcsolatrendszerét, a szervezetek rendszerelméleti kérdéseit, az erőforrásokkal való gazdálkodást, a piac, a marketing legfontosabb jellemzőit. dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfred: Szponzorálás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Philip Kotler: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Olach Zoltán: A marketing szemlélete és gyakorlata. lsi Oktatóközpont, Budapest, dr. Pálinkás Jenő: A vállalkozásokról, lsi Oktatóközpont, Budapest, dr. Cotel Kornél: A vállalati szervezés és a vállalat szervezet, Tankönyvkiadó, Budapest, Kalmár Attila

27 Tantárgy neve: Mozgástanulás és szabályozás Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X Az ismeretek elsajátításának folyamata, a tanulás a biológiai rendszerek kivételes sajátossága. A verbális és motoros ismeretszerzés mechanizmusa a számos hasonlatosság mellett olyan különlegességeket tartalmaz, melyek igen sajátossá és jellemzővé teszik a tanulás változatait. A szabályozó-vezérlő folyamatok révén tudatossá, irányítottá és ökonomikussá válnak mozgásaink. A mozdulat mozgás elemkapcsolatok - belsőleg vezérelt koreografált mozgássor- külsőleg vezérelt koreografált mozgássorra épülő feladatláncban igen gazdag programot ismerhetünk meg az aktuális feladatok átszármaztatásával kapcsolatos szabályok, törvényszerűségek megismeréséhez. A hiba feltárása, javítása, a korrekciós mechanizmusok belső- majd külsőszervezése sok szakmai tapasztalattal egészíti ki a mozgásos ismeretszerzés színes világát. A tárgy előadások, majd kiscsoportos foglalkozások szervezésében kíséreli meg az ismeretanyag hatékony átadását. 1. Schmidt, R. A. (1996): Mozgáskontroll és mozgástanulás. Human Kinetics, TF kiadó 2. Bartha Cs. Rigler E. Berkes P. (2005): Rúgáspontosság és távolságbecslés labdarúgásban.. Magyar Sporttudományi Szemle, 2004/4, oldal 3. Rigler E. (1987): Az emberi mozgás reprodukálhatósága és teljesítményállandósága. A Testnevelési Főiskola Közleményei, 1. Mell. 97.p. 4. Rigler E. - Zsidegh M. (1985): A mozgásreprodukálás pontosságának vizsgálata. A Testnevelési Főiskola Közleményei, p. 5. Derzsy B. - Rigler E. - Magony K. (1987): Előkísérlet leánytanulók torna mozgásrepertoárjának meghatározására. (Módszertani tanulmány). A Testnevelési Főiskola Közleményei, p. 6. Rigler E. - Schmidtbleicher D. (1981): Excentrikus erőkifejtések elektromiográfiai és dinamikai vizsgálata. Testnevelés- és sporttudomány, p.

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

ÓRAREND MSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam HÉTFŐ

ÓRAREND MSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam HÉTFŐ TESTNEVELŐ- 8-9,30 Gyógypedagógiai alapismeretek Szabó Eszter F/II/67. 9,45-11,15 Belgyógyászat, gyermekgyógyászat I. Prof. Dr. Tóth Miklós 11,30-13,00 Ortopédia, sebészet, traumatológia I. Dr. Mészárosné

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT II.

ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT II. ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT II. évfolyam HÉTFŐ TESTNEVELŐ- EDZŐ REKREÁCIÓ HUMÁNKINEZIOLÓGIA SPORTSZERVEZŐ OSZTATLAN TÚLCSÚSZÓK 8-9,30 8-13. hét Sportjátékok I. kosárlabda 2 CS/L Boros Zoltán E Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) BSc Testnevelő-edző szak záróvizsga tételsor

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) BSc Testnevelő-edző szak záróvizsga tételsor Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) BSc Testnevelő-edző szak záróvizsga tételsor Tételsor: 1. A sport és az olimpiai eszme története, jelentősége a testkultúrában 2. A testkultúra

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT III. évfolyam HÉTFŐ

ÓRAREND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT III. évfolyam HÉTFŐ ÓRARND BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT III. évfolyam HÉTFŐ TSTNVLŐ- DZŐ RKRÁCIÓ g.fejl HUMÁNKINZIOLÓGIA SPORTSZRVZŐ OSZTATLAN RKRÁCIÓ, Rekr.szerv. 8-9,30 páros hét dzéselmélet és módszertan Prof. Dr. Radák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

2cs/L Dr. Sós Csaba Uszoda. 8-9,30 Úszás. Páratlan heteken Atlétika 1cs/F,3 cs/l. Dr. Gyimes Zsolt, Béres Sándor., Zsivoczky-Pandel Attila ACS

2cs/L Dr. Sós Csaba Uszoda. 8-9,30 Úszás. Páratlan heteken Atlétika 1cs/F,3 cs/l. Dr. Gyimes Zsolt, Béres Sándor., Zsivoczky-Pandel Attila ACS 8-9,30 Úszás r. Sós Csaba Uszoda ÓRAREN BSC KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT I. évfolyam HÉTFŐ TESTNEVELŐ- EZŐ REKREÁCIÓ HUMÁNKINEZIOLÓGIA SPORTSZERVEZŐ OSZTATLAN TÚLCSÚSZÓK Anatómia (Biológiai alapismeretek) r.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Szerző Könyv címe Év Ár

Szerző Könyv címe Év Ár Szerző Könyv címe Év Ár 8102360 Arday A. 6x5 karika 1992 500 8101250 Arday L., Farmosi I. Adatok a 9-18 éves iskolás fiúk és leányok motorikus teljesítményének 1994 900 tanulmányozásához 8101853 Arday

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szerző Könyv címe Év Ár

Szerző Könyv címe Év Ár Szerző Könyv címe Év Ár 8102360 Arday A. 6x5 karika 1992 500 8101250 Arday L., Farmosi I. Adatok a 9 18 éves iskolás fiúk és leányok motorikus teljesítményének 1994 900 tanulmányozásához 8101853 Arday

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

Tantárgyfelosztás a 2010/2011-es tanévben

Tantárgyfelosztás a 2010/2011-es tanévben City College Üzleti Szakközépiskola Szombathelyi tagintézménye A 2010/2011-es tanévben az alábbi szakokon folyik képzés Gazdasági informatikus Protokoll és utazásügyintéző Sportedző Sportszervező, -menedzser

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/

SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/ 11. évfolyam SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/ A sportiskolai nevelés-oktatás, azaz a sportolói pályafutásra való felkészítés szerves része, hogy a tanulók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy neve TN11M03 Testnevelés és tantárgypedagógiája III. 0+ K III. TN11M0 CÉL: A 6-1 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetéséhez

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A testnevelő tanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: testnevelő tanár szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

T.E.S.I. MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS ÉS EGYSÉGES FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS (NETFIT) A GYAKORLATBAN. AZ MDSZ akkreditált pedagógus továbbképzésének bemutatása

T.E.S.I. MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS ÉS EGYSÉGES FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS (NETFIT) A GYAKORLATBAN. AZ MDSZ akkreditált pedagógus továbbképzésének bemutatása T.E.S.I. MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS ÉS EGYSÉGES FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS (NETFIT) A GYAKORLATBAN AZ MDSZ akkreditált pedagógus továbbképzésének bemutatása Kihívások Nat 2012 Kerettantervek (újszerű tartalmak) Mindennapos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1.3 Intézet GYÓGYTORNA ÉS ELMÉLETI TANTÁRGYAK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben