Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelő-edző alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Anatómia I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Síkok, irányok, tengelyek. Csonttan I. Általános csonttan. Részletes csonttan: A koponya csontjai. Gerinc, vállöv, medence, felső végtag, alsó végtag csontjai. Izülettan. Általános izülettan. Folytonos összeköttetések, megszakított összeköttetetések. (izületek) Részletes izülettan. Fej, gerincoszlop, váll, könyök, csukló, kézizületek. Medence, csípő, térd, boka, lábizületek. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport Kiadó, Budapest, Dr. Lázár Gyula: Anatómia I. II. Pécs, Prof. dr. Szentágotai János: Funkcionális anatómia. Medicina, Budapest, Prof. dr. Salamon Antal

2 Tantárgy neve: Élettan I. Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: Az anatómia ismeretekre, mint formára építve elsajátítani a működés alapelveit. Ezen alapelveket használva, megtanulni az egyes szervrendszerek specialitásait, amiből a szervezet egészének élettanát tanulhatják, érthetik meg. A továbbiakban aztán ez lesz az, az alap, amire a további, medicinális jellegű ismeretek építhetők. Ormai S.: Élettan-kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest, Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve Carola, Harley, Noback: Human anatomy and physiology. McGraw-Hill. inc., Guyton A.- Hall J.: Textbook of Medical Physiology 10 th edition, Internetes honlapok: pl. Medline, Ovid Medline, stb. Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Györei Gabriella

3 Tantárgy neve: Balesetmegelőzés-elsősegélynyújtás Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X Balesetvédelem-elsősegélynyújtás tantárgy keretében azon elméleti és gyakorlati ismereteket kell elsajátítani a hallgatóknak, amelyek alapján képesek a sérültet (sérülteket) azonnali korrekt ellátásba részesíteni a mentő, az orvos megérkezéséig. Megismerik az elsősegély célját (az élet megmentése, a további egészségkárosodás megakadályozása, a gyógyulás elősegítése), az elsősegélynyújtó kötelességeit, feladatait, a tennivalók pontos sorrendjét, a sérülések kezelésének alapelveit. A tárgy kiemelt feladata azon praktikus ismeretek átadása, amely a rekreációs tevékenység során előforduló, különböző életkorokban gyakoribb sportártalmak és sportsérülések kezelésére vonatkozik A hallgatókban ki kell, hogy alakuljon a rájuk bízott ember(ek) ellátásának felelőssége, legyenek tisztába a sérülések sajátos lélektani vonzataival, teremtsék meg a bizalom légkörét, rendelkezzenek az ellátáshoz szükséges empatikus készséggel, valamint az alkalmazás szintjén ismert cselekvőképes ellátás tudásanyagával. Sir Cameron Maffet-Roy Scott: AZ ELSŐSEGÉLY KÉZIKÖNYV. Subrosa Kiadó, Budapest, Borvendég Márta-Jámbor Balázs - Szabó Péter: Egészségtan. Dávid Oktatói és Kiadói Bt Kocsis Csabáné

4 Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába Kredit: 2 Félév: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően fontos területének fogalmi- és problémavilágába. Bemutatja a metafizika, az ismeretelmélet, a történelemfilozófia és a politikai filozófia főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti a felsorolt filozófiai diszciplínákban történetileg változó formákban megfogalmazódó legjellegzetesebb kérdésfeltevéseket és válaszkísérleteket. Steiger K.: Filozófia. Holnap Kiadó, Budapest, Steiger K.: Bevezetés a filozófiába. Holnap Kiadó, Warburton, R.: Bevezetés a filozófiába. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Collingwood, R. G.: A történelem eszméje Gondolat Kiadó, Budapest, Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Huoranszky F. (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium Budapest, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Tallár Ferenc

5 Tantárgy neve: Bevezetés az esztétikába és etikába Kredit: 2 Félév: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A kurzus megismerteti a hallgatókat a művészetről való gondolkodás történetének legfontosabb dokumentumaival, feltárja, milyen helyet, szerepet foglalt el a szépségről, a művészi tevékenységről való beszéd a filozófiai gondolkodásban, bemutatja, miként bontakozott ki az önálló esztétika tudománya, és milyen lehetőségei vannak ma, a művészi pluralitás korában. Kitér a művészetek társadalmi státusának, funkcióinak történeti változásaira, a különböző művészeti ágak közötti sajátos viszonyra, a művészet definiálhatóságának problémájára. A kurzus továbbá felveti az etika területén a legfontosabbnak látszó kérdéseket, mint: Van-e etikatörténet?; A modernitás kialakulásának következményei; Ismeretelmélet és etika; Érzületetika és szándéketika; Etika és politika. Esztétika Hegel: Esztétikai előadások. I. köt. Akadémiai Kiadó, Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány Kiadó, Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Az esztétika vége vagy se vége, se hossza? Ikon, Etika MacIntyre: Az erény nyomában (részletek) Heller Ágnes: Morálfilozófia (részletek) J: S. Mill: Haszonelvűség Max Weber: A politika, mint hivatás Tantárgyfelelős:.Prof. dr. Hévizi Ottó

6 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Bevezetés a szociológiába Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A szociológia útkeresése a XIX. Században. A modern szociológia klasszikusai. Polgárosodás a magyar társadalom történetében. A magyar társadalom demográfiai szerkezetének változásai. A magyar társadalom struktúrája: rétegek, státuscsoportok. Társadalmi mobilitás. Települési struktúra és társadalmi egyenlőség. Életmód és életstílus. Oktatásszociológia: származás és oktathatóság. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris Kiadó, Andorka Rudolf-Stefan Hradil-Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Aula Kiadó, Budapest, Utasi Ágnes: Középosztály. Új Mandátum, Dr. Szabó Gábor

7 Tantárgy neve: Bevezetés a pszichológiába Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A pszichológiával kapcsolatos illúziók, a laikus és az önismereti pszichológia. Az önismeret fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az emberismeret szintjei, hétköznapi és tudományos emberismeret. A pszichológia tudománya, kapcsolata más tudományokkal. A pszichológia, mint tudomány kialakulásának története. Klasszikus irányzatok a pszichológiában. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapmechanizmusai. Megismerési folyamatok, a megismerés szakaszai. Figyelem; aktivációs szintek és tudatállapotok; emlékezés és felejtés; képzelet; gondolkodás. A tanulás fogalma, fajtái, törvényei; szociális tanulás. A cselekvés hajtóerői; motiváció és érzelem. Személyiségelméletek. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest, Atkinson: Pszichológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Gáspár Mihály

8 A tantárgy neve: A nevelés társadalmi alapjai Kredit: 3 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy leírása: A kurzus célja, hogy a hallgató a nevelés-oktatás és a társadalom átfogó kérdéseivel megismerkedjék. A szocializáció és a nevelés folyamatán keresztül tanulmányozza a szocializációs különbségeket, a család szociokulturális háttere és az intézményes hatások összefüggését. Megismeri az iskolarendszer tudás- és értékközvetítésének társadalmi vonatkozásait, az iskolai eredményesség társadalmi tartalmát. A tantárgy bemutatja az iskolát a maga hivatalos (látható) és rejtett szervezetével; megismerteti a hallgatót a rejtett tanterv dimenzióival. A hallgató képet kap az iskola tudományos vizsgálatának irányzatairól, az iskolai szervezet és az iskolai tér társadalmi vonatkozásairól, a tanár-diák szerep társadalmi tartalmáról. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös Kiadó, Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Meleg Csilla: Iskola és társadalom /Szöveggyűjtemény/. Dialóg Campus, Csepeli György: A szervezkedő ember. Osiris Kiadó, Budapest, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Meleg Csilla

9 Tantárgy neve: Jogi alapismeretek Kredit: 1 Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A jog társadalmi szerepének megismerése, a magyar jogrendszer történetének és felépítésének áttekintése. A magyar államszervezet megismerése. Az alapvető emberi és állampolgári jogok. A magyar polgári jog alapvető rendelkezései. A sport és a különböző jogágak kapcsolata. Az amatőr és a hivatásos sporttevékenységhez kapcsolódó jogszabályi háttér. A sportirányításának és finanszírozásának rendszere. A nemzetközi sportélettel összefüggő jogi szabályozás alapjai. Dr. Sárközy Tamás (szerk.): A magyar sportjog alapjai. HVG-Orac, Dr. Nemes András: Sportjogi alapismeretek, TF. Budapest, évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról évi I. törvény a sportról. Dr. Woth Péter

10 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Gazdasági alapismeretek Kredit: 1 Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közgazdasági alapkategóriákkal, a gazdálkodás alapproblémáival, illetve a vállalkozások működésének alapelveivel, alapvető kereteivel, legfontosabb folyamataival annak érdekében, hogy megértsék a gazdasági folyamatok törvényszerűségeit, és képesek legyenek a vállalkozások indítása és gazdasági szervezetek működtetése során felmerülő elvi problémák és gyakorlati feladatok kezelésére. :A közgazdaságtan alapfogalmai, a gazdaság szereplői. A piaci mechanizmus és a gazdasági körforgás A tárgy témakörei: A vállalkozás és vállalat fogalma, a vállalkozások szervezeti típusai. A vállalkozás és környezete A vállalkozás céljai, a vállalati magatartás A vállalatok életútja; alapítás, átalakulás, megszűnés Vállalkozások vezetése és szervezése Stratégia és üzleti terv; üzleti tervek készítése Marketing alapismeretek A vállalkozások erőforrásai, a vállalkozások reálgazdasági folyamatai; a költséggazdálkodás alapjai Vállalkozások pénzügyei Burkáné Szolnoki Á.: Gazdálkodási alapismeretek. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft, Vecsenyi Gy.:, Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Hemingway, G. F. Bálint A.: Vállalkozástan a gyakorlatban. Aula Kiadó, Szirmai P. Szomor T.: Üzleti terv, üzleti tervezés. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, Horn M.: Gazdasági ismeretek. Távoktatási tankönyv. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest, Dr. Palkovits István

11 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Informatika Kredit: 3 Félévek száma: 2 /1 Óratípus: Előadás: Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: Beszámoló : Gyakorlati jegy: X Egyrészt ismerkedjen meg a hallgató a táblázatkezelés fogalmával, felhasználhatóságának területeivel, alkalmazhatóságának módjaival. Másrészt részletesebben ismerjen meg egy konkrét táblázatkezelő alkalmazást. Cél hogy, a táblázatkezelést testnevelés területén használni tudja. (pl. felmérések elemzése, statisztikai kimutatások, Oktatás módszertana: Az oktatás gyakorlat-orientált módon zajlik. A projektmódszer szellemében több összefüggő, komplex feladaton keresztül sajátítják el a hallgatók az egyes részterületek (alkalmazások) készségszintű alkalmazását. Az elméleti ismeretek feldolgozása egy WEB alapú oktatóanyag segítségével történik. Pétery Kristóf: Táblázatkezelés. EXCEL, Kovalcsikné Pintér Orsolya: Az excel függvényei A-tól Z-ig. Dr. Balogh Imre

12 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Kommunikáció elméletek Kredit: 2 Félév: 1 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: Ahhoz, hogy a kommunikáció jelenségszférájának határai kijelölhetőek legyenek, három perspektíva figyelembevétele szükséges: szerkezeti (tranzaktív, interaktív, kultivációs, participációs modellek stb.), funkcionális (informálás, meggyőzés, érzelmek kifejezése, szocializáció stb.), valamint a kutatási hagyományok (szociálpszichológia, kibernetika, retorika, szemiotika, fenomenológia, társadalomkritika, tudásszociológiai) és a kapcsolódó tudományterületek (általános nyelvészet, információelmélet, kibernetika) saját nézőpontjai. Kötelező irodalom Béres István Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, Fassler, Manfred: Was ist Kommunikation? München: Fink, Griffin, E.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. General Press, Budapest, McQuai, Denis: Tömegkommunikáció. Osiris (megjelenés előtt) Budapest, Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció. Typotex, Budapest, Prof. Dr. Horányi Özséb

13 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Oktatástechnológia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A képzés keretében ismerjék meg a hallgatók a prezentáció- kommunikáció- és információtechnikai eszközöket, a velük való szemléltetés, közlés ismérveit. Sajátítsák el a mediális kommunikáció gyakorlatát. Tudják alkalmazni a különböző információrögzítési technikákat, multimédia eszközöket. Ismerjék a médiatervezés szempontjait és legyenek képesek egyszerű médiumok megtervezésére. Ismertesse meg a hallgatókat a kommunikáció gyakorlatának alapjaival, az előadók és a hallgatók tipikus magatartásformáival. Adjon lehetőséget a hallgatóknak az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Kötelező olvasmányok Elek Elemérné-Forgó Sándor-Hauser Zoltán-Kis-Tóth Lajos-Tóthné Parázsó Lenke: Oktatástechnológia. Líceum Kiadó, Eger, Hauser Zoltán: Az audiovizuális oktatástól az információtechnológiáig. In: Agria Media 98, Szerk: Tompa Klára, Líceum Kiadó Eger, Zrinszki László: Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. Dr. Papp Tibor

14 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: EU alapismeretek Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A tantárgy célja a következő területek rövid, összegező jellegű bemutatása: Társadalom és politika a globalizálódó EU- ban; EU politikák; EU története; EU intézményrendszere; EU eszme; fenntartható fejlődés és az EU s szakpolitikák; Magyarországon és az Európai Unió kapcsolatrendszere; EU szociálpolitika; regionalizmus, regionális politikák, területfejlesztés Magyarországon; információs társadalom perspektívái; stratégiai tervezés, projekt ciklus menedzsment; EU-s pályázatok. Nádori László- Bátonyi Viola: Európa Unió és Sport. Dialógus Campus, Szegnerné dr. Dancs Henriette

15 Tantárgy neve: Bevezetés a tudományos kutatásba Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X A testnevelés és edzéselmélet, sportpedagógia, a sportpszichológia, a sportszociológia és a többi társtudomány kutatás-módszertani alapismeretei. Sportképességek mérése a gyakorlatban. A korszerű adatfeldolgozás lehetőségei, különböző számítógépes programok ismerete. Könyvtárhasználat. A tudományos írásművek- szakdolgozat-készítésének menete, tartalmi és formai követelményei. Fábián- Zsidegh: A testnevelési és sporttudományos kutatás módszertana. Budapest, Mészáros J. (szerk.): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport Kiadó, Budapest, Nagy - Báthori - Makszin: Mérési és számítási módszerek a testnevelésben. Tankönyvkiadó, Budapest, Nagy Gy.: Mérési és számítási módszerek a sportban. Tankönyvkiadó, Budapest, Nádori L.: Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Tankönyvkiadó, Budapest, Nádori Derzsy Fábián Ozsváth Rigler Zsidegh: Sportképességek mérése. Sport Kiadó, Budapest, Ajánlott irodalom: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, Falus I. (szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest, Falus I. Ollé J.: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest, Némethné Tóth Orsolya

16 Tantárgy neve: Anatómia II. Kredit: 4 Félévek száma: 2 /1 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Izomtan. I: általános izomtan. II. Részletes izomtan: fej, nyak izmai. Törzsizmok: mellizmok, hasizmok, hátizmok. Vállizmok. Medence izmok. A felső végtag izmai: felkar, alkar, kézizmok. Az alsó végtag izmai: comb, lábszár, lábizmok. Az izmok részletes leírása mellett a különböző izmok, izomcsoportok funkciója. Sérülések. Anatómiai oktatás keretében:a szív és keringés anatómiája. A légző rendszer anatómiája. Az emésztőrendszer anatómiája. Az idegrendszer anatómiája. Hormonális rendszer. Vizeletkiválasztó rendszer anatómiája. Érzékszervek anatómiája. Valamennyi fejezetben a fenti rendszerek funkcionális működése különös tekintettel a testnevelők számára. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport Kiadó, Budapest, Dr. Lázár Gyula: Anatómia I. II. Pécs, Prof. dr. Szentágotai János: Funkcionális anatómia. Medicina, Budapest, Prof. dr. Salamon Antal

17 Tantárgy neve: Élettan II. Kredit: 5 Félévek száma: 2 /2 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X X Gyakorlati jegy: Az élő szervezet, emberi test szerveződésének megismertetése(sejt-szövet-szervszervrendszerek), a különböző szervrendszerek működése, ezen működések szabályozása, nagyobb hangsúlyt fektetve a gyermek és serdülőkor fiziológiájára,valamint a szervműködésekre serkentőleg ill. károsan ható külső tényezőkre. Az emberi test szerveződésének és az alapvető szervrendszerek működésének megismerése után a szervezet életfolyamatainak szabályozását végző rendszerek részletesebb tárgyalása (neuro-endokrin rendszer ill.idegrendszer), a homeostasis és fenntartását garantáló szervi működések, az izomrendszer, ezen belül is a vázizomzat működésének élettana,különös tekintettel a sportoló szervezetében. Ormai S.: Élettan-kórélettan. Semmelweis Kiadó, Budapest, Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve Carola, Harley, Noback: Human anatomy and physiology. McGraw-Hill. inc., Guyton A.- Hall J.: Textbook of Medical Physiology 10 th edition, Internetes honlapok: pl. MEDLINE, OVID MEDLINE, stb. Dr. Hadarits Ferenc, Dr. Györei Gabriella

18 Tantárgy neve: Humánbiológia Kredit: 4 Félévek száma: 2 /2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X X Gyakorlati jegy: A humánbiológia meghatározása, tárgya, története, felosztása. Genetikai alapfogalmak. Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet. Biológiai variációk. A növekedés és érés genetikája. A humán növekedés evolúciója. Fontosabb testméretek. Alkalmazott mérőeszközök. Mérési technikák. A kronológiai és a biológiai életkor. Az emberi növekedést leíró modellek. Endokrinológiai alapok. A táplálkozás hatásai. A környezeti tényezők hatásai. Allometriás növekedés. Szekuláris trend. Testarányok. Testösszetétel. Testalkat. Fejlődési rendellenességek. Alapfogalmak, meghatározások. Auxologia. Életszakaszok. A mozgatórendszer fejlődése. Az idegrendszer fejlődése. Mozgásformák és mozgáskészségek fejlődése. Az újszülött motorikus fejlettsége. A csecsemőkor, a korai gyermekkor, az első gyermekkor, a második gyermekkor, a serdülőkor, az ifjúkor a felnőttkor és az időskor mozgásfejlődése és motorikus viszonyai. Testtömeg és izomerő. Kondicionális képességek. Koordinációs képességek. Örökletes és környezeti hatások. Mozgásfejlődési modellek és összehasonlításuk. Bodzsár Éva: Humánbiológia. Fejlődés: növekedés és érés. ELTE Eötvös kiadó, Budapest, 1999: Eiben Ottó: Humánbiológia. ELTE Jegyzet, Budapest, Farkas L. Gyula: Alkalmazott antropológia. JATEPress, Szeged, Mészáros János: Sportantropometria. Tankönyvkiadó, Budapest, Thomas- Jerry R.- Nelson- Jack K: Research methods in physical activity. Human Kinetics, Champaign, Dr Tóth Gábor

19 Tantárgy neve: Biokémia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X Az élő szervezetek kémiai összetétele. Az aminosavak, a peptidek és a fehérjék. A nukleinsavak. A lipidek. A szénhidrátok. A vitaminok. Az enzimek és működésük. A nukleotidok, az aminosavak, a szénhidrátok anyagcseréje. A fotoszintézis. A zsírok anyagcseréje. A nukleinsavak és a fehérjék bioszintézise. Bálint Miklós: Molekuláris biológia I-II-III. Tankönyvkiadó, Dr. Ábrahám Sándor Dr. Oláh Béla: Biokémia I-II. Veszprém, Berg-Tymoczko-Stryer: Biochemistry 5th ed. Dr. Béres Csilla

20 Tantárgy neve: Egészségtan Kredit: 3 Heti óraszám: 3 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy keretében megismerik a hallgatók az egészség definiálásának nehézségeit, az egészség fogalmának komplexitását, a prevencio primer, szekunder, tercier szintjeit. A hazai és nemzetközi epidemiológiai adatok elemzésével képet kapnak a magyar populácio demográfiai és egészségügyi állapotáról, valamint a 8-18 éves korosztály morbiditási és mortalitási jellemzőiről. Az egészséget meghatározó tényezők monitorozása megérteti a hallgatókkal a prioritásokat, az egészségfejlesztés fontosságát, a protektív és kockázati tényezők jelentőségét. Ismereteket szereznek a helyes táplálkozásról, a mozgás egészségmegőrző szerepéről, a stressztűrés, stresszkezelés módszereiről, az addikciókról, valamint a preventív egészségügyi ellátások népegészségügyi jelentőségéről és ezek megvalósítását elősegítő pedagógusi attitűdökről. Kötelező olvasmányok Borvendég Márta - Jámbor Balázs - Szabó Péter: Egészségtan. Dávid Oktatói és Kiadói Bt, Dési Illés: Népegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest, Vingender István: A droghasználat szociális kontextusa. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Kocsis Csabáné

21 Tantárgy neve: Testnevelés és sporttörténet Kredit: 4 Félévek száma: 2 /2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: X Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X A tárgy célja az egyetemes és magyar testkultúra és sporttörténetének legfontosabb jegyeinek, tendenciáinak és formáinak bemutatása kronológiai sorrendben. Annak értelmezése is e tárgy feladata, hogy az egyes korokban és kultúrákban a testkultúra, a sport, a rekreáció milyen szerepet töltött, tölthetett be, milyen hatással volt a társadalom fejlődésére. A törzsanyagban elsősorban az európai testkultúra és sport fejlődéstörténete kerül bemutatásra. A tárgy keretén belül az olimpiai mozgalom szerepéről és jelentőségéről. A magyarok szereplése az olimpiai játékokon. A magyar sportdiplomácia szerepe a nemzetközi olimpiai mozgalmak megszületésénél és napjainkban. Ugyancsak részletes ismeretek bemutatására kerül sor e félévben az ókori olimpiai játékok vonatkozásában. Kun: Egyetemes Testnevelési és Sporttörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Földes-Kun- Kutassi: Magyar testnevelési és Sporttörténet. Sport Kiadó, Budapest, Szegnerné dr. Dancs Henriette

22 Tantárgy neve: Testneveléselmélet alapjai Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A testnevelés elmélet tárgya, feladatai, helye a tudományok rendszerében. Kialakulása testneveléssel, testkultúrával összefüggő alapfogalmak. A testnevelés és sport összefüggései, különbözőségei. a testnevelés eszközrendszerének összetevői, a testgyakorlatok jellemzői. A sportágak kialakulása, fejlődése. adottságok, képességek fogalma, a motoros képességek felosztása. A mozgás, mint a cselekvés eszköze, a mozgás szerkezete. Báthori Béla (szerk.): A testnevelés elmélete és módszertana. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, Csátaljay Gábor

23 Testnevelő-edző alapszak Tantárgy neve: Sportpedagógia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: Az alapképzésben szerzett kompetenciákra alapozva bővüljön a hallgató edzőspecifikus sportpedagógiai ismerete. Hangsúlyozódjanak ki a versenyeztetés pedagógiai problémái, a sportoló-edző pedagógiai viszonyai, kritériumai, az edző személyiségvonásainak vizsgálati szempontjai, továbbá a tehetség kiválasztás pedagógiai aspektusai. Ismerkedjenek meg a hallgatók a hazai és a nemzetközi szakemberképzés problémáival, távlataival. Bíróné Nagy Edit (szerk.): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Kron, W, Friedrich: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Nádori László: Sportelmélet és sportmódszertan. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, Antal László

24 Tantárgy neve: Sportpszichológia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A sportpszichológia tárgya, kutatási és gyakorlati területei, módszerei. A sport és a testnevelés személyiségfejlesztő hatása. A sportoló és az edző személyisége. A sportjátékok szociálpszichológiai aspektusai. Vezetés a sportban; a team munka. A pszichológia lehetőségei a kiválasztásban, a tehetségek felismerésében, a sportmozgások oktatásában. Az edzés és a versenyzés pszichológiai kérdései. Sport és agresszió. Dr. Nagykáldi Csaba: A sport és a testnevelés pszichológiai alapjai. Computer Arts, Budapest, Rókusfalvy Pál: A sport és a testnevelés pszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, Stuller Gyula: Sportpszichológia, Sport, Budapest, Dr. Gáspár Mihály

25 Tantárgy neve: Sportszociológia Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tárgy keretén belül a következő területek, témakörök bemutatására kerül sor: a modern sport szerepe a társadalomban; sport és gazdaság viszonyrendszere; a sportjog és a sportpolitika jelentősége, aktualitásai; a kisebbségek, az etnikumok lehetőségei a sportban, a diszkrimináció kérdésköre; a sport és a társadalmi mobilitás, társadalmi egyenlőtlenségek és a sport kapcsolata, sport és a tömegtájékoztatás és média összefüggései, sport szerepe az ifjúság nevelésében, a sportkultúra és a tradíciók viszonyrendszere. Földesiné Szabó Gyöngyi: A sportszociológia múltja és jelene Magyarországon. Szociológia, Földesiné Szabó Gyöngyi: A sport átalakulása a posztkommunista társadalmakban. A magyar példa Papp G.-Vass M.-Soós I.: Sportszociológiai szöveggyűjtemény Jannus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Földesiné Szabó Gyöngyi: A magyar sport szellemi körképe. OTSH-MOB, Földesiné Szabó Gyöngyi Gál Andrea (szerk.) Sport és társadalom. MSTT. Budapest, Laki László: A szabadidősport néhány időszerű kérdése. Magyar Szabadidősport Szövetség Tudományos Titkárság, Budapest, Takács Ferenc: Iskolai testnevelésünk a szociológia tükrében. A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei, 2. sz. melléklet, Földesiné Szabó Gyöngyi: Proklamáció a fogyatékosok sportjáért. Testnevelés és sporttudomány, 2.,1997. Szegnerné dr. Dancs Henriette

26 Tantárgy neve: Sportmenedzsment Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: A tantárgy általános célja olyan szakemberek felkészítése, akik a sporttevékenységek kapcsolatrendszerét ismerve képesek áttekinteni sportvállalkozások működését, akár vállalkozási akár nonprofit jelleggel. A hallgatóknak ezért meg kell ismerkedniük azokkal az alapvető fogalmakkal, módszerekkel, elméletekkel, amelyek alkalmassá teszik őket egy ilyen vállalkozás elvezetésére is. Ismerniük kell a sportvállalkozások működésének célját, filozófiáját, a vezetés és a döntés kapcsolatrendszerét, a szervezetek rendszerelméleti kérdéseit, az erőforrásokkal való gazdálkodást, a piac, a marketing legfontosabb jellemzőit. dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfred: Szponzorálás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Philip Kotler: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Olach Zoltán: A marketing szemlélete és gyakorlata. lsi Oktatóközpont, Budapest, dr. Pálinkás Jenő: A vállalkozásokról, lsi Oktatóközpont, Budapest, dr. Cotel Kornél: A vállalati szervezés és a vállalat szervezet, Tankönyvkiadó, Budapest, Kalmár Attila

27 Tantárgy neve: Mozgástanulás és szabályozás Kredit: 2 Óratípus: Előadás: X X Gyakorlat: Értékelés: Kollokvium: Gyakorlati jegy: X Az ismeretek elsajátításának folyamata, a tanulás a biológiai rendszerek kivételes sajátossága. A verbális és motoros ismeretszerzés mechanizmusa a számos hasonlatosság mellett olyan különlegességeket tartalmaz, melyek igen sajátossá és jellemzővé teszik a tanulás változatait. A szabályozó-vezérlő folyamatok révén tudatossá, irányítottá és ökonomikussá válnak mozgásaink. A mozdulat mozgás elemkapcsolatok - belsőleg vezérelt koreografált mozgássor- külsőleg vezérelt koreografált mozgássorra épülő feladatláncban igen gazdag programot ismerhetünk meg az aktuális feladatok átszármaztatásával kapcsolatos szabályok, törvényszerűségek megismeréséhez. A hiba feltárása, javítása, a korrekciós mechanizmusok belső- majd külsőszervezése sok szakmai tapasztalattal egészíti ki a mozgásos ismeretszerzés színes világát. A tárgy előadások, majd kiscsoportos foglalkozások szervezésében kíséreli meg az ismeretanyag hatékony átadását. 1. Schmidt, R. A. (1996): Mozgáskontroll és mozgástanulás. Human Kinetics, TF kiadó 2. Bartha Cs. Rigler E. Berkes P. (2005): Rúgáspontosság és távolságbecslés labdarúgásban.. Magyar Sporttudományi Szemle, 2004/4, oldal 3. Rigler E. (1987): Az emberi mozgás reprodukálhatósága és teljesítményállandósága. A Testnevelési Főiskola Közleményei, 1. Mell. 97.p. 4. Rigler E. - Zsidegh M. (1985): A mozgásreprodukálás pontosságának vizsgálata. A Testnevelési Főiskola Közleményei, p. 5. Derzsy B. - Rigler E. - Magony K. (1987): Előkísérlet leánytanulók torna mozgásrepertoárjának meghatározására. (Módszertani tanulmány). A Testnevelési Főiskola Közleményei, p. 6. Rigler E. - Schmidtbleicher D. (1981): Excentrikus erőkifejtések elektromiográfiai és dinamikai vizsgálata. Testnevelés- és sporttudomány, p.

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette

Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette Sportelméleti ismeretek Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ;

2 Tantárgyi programok (azon tárgyak esetén, melyek nem a Kémia és Környezettan Tanszék felügyelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ; 2 i programok (azon tárgak esetén, melek nem a Kémia és Körnezettan Tanszék felügelete alá tartoznak, csak tájékoztató jellegű ek) ; Alapozó ismeretek tantárgi programjai: Matematika alapjai Kurzus Matematika

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi.

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi. Nevelőtestület, Intézményi Tanács, Szülői Közösség, Diákönkormányzat, Szakmai munkaközösségek részére Iktatószám: 27-350/709/2014. Ig Tárgy: Pedagógiai program módosítása Tisztelt Cím! A Miskolci Szemere

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben