HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) FAX: (36-1) HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG ÁPRILIS Témafelelős: A környezeti vizsgálatért felelős tervező: Tervező: Paksi Szilvia településtervező vezető tervező (TT/1É ) Rigó István okl. táj- és kertépítészmérnök (TK ) Mátrai Levente okl. tájépítészmérnök GRASSALKOVICH KASTÉLY március á

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) Előzmények, különösen a tematika tartalma A tervezés más részeihez való kapcsolódás A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása Az érintett nyilvánosság meghatározása A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági) A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek stb.) A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi programok, elvek) A változatok rövid ismertetése, a változatok közötti választás indokai 23 3 A környezeti állapot feltárása A települési környezet jellemzői A település környezeti állapotának ismertetése A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg A várható környezeti hatások előrejelzése Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése A terv környezeti szempontú értékelése A káros hatások elkerülésére tett javaslatok Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára Monitorozási javaslatok Közérthető összefoglaló április 1.

3 1 Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) 1.1 Előzmények, különösen a tematika tartalma Hatvan Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek részterületekre szóló módosítását határozta el, amelynek elkészítésével a VÁTI Városépítési Kft-t bízta meg. A tervezési területek Hatvan város közigazgatási területén belül elszórtan találhatók. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet alapján, a település egy részére készülő településrendezési eszközök esetén várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A környezetvédelméért felelős közigazgatási szervek az 1.3. pontban ismertetett állásfoglalásokat adták, mely alapján három tervezett módosításhoz kapcsolódóan (A/1, A/7, valamint A/12) a környezeti vizsgálat elvégzése vált szükségessé. A terv az A/1 jelű változtatás esetén a volt Laktanya területének gazdasági területté való átminősítését, az A/7 jelű változtatás esetén a Sóderes tó sport célú hasznosításának biztosítását, míg az A/12 jelű változtatás esetén a város egykori szeméttelepének védőterületén belül ipari terület kijelölését volt hivatott településrendezési eszközökkel előkészíteni. A környezeti értékelés a 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet 4. számú melléklete alapján, a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérésével került összeállításra. A tematika a tartalomjegyzékkel megegyező. 1.2 A tervezés más részeihez való kapcsolódás A környezeti értékelés Hatvan város részterületeire vonatkozó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításához kapcsolódóan került kidolgozásra. A környezeti értékelés vizsgálja a településrendezési eszközök környezeti vonatkozásait, a terv megvalósulásával várható környezeti hatásokat. Az értékelés nem tér ki a település természeti adottságainak vizsgálatára, ismertetésére, azt a településrendezési eszköz-módosítás alátámasztó munkarészének vonatkozó fejezete ismerteti. A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt környezet védelméért felelős szervek, érintettek számára. Az elkészült egyeztetési terv környezeti értékelésének kidolgozása a készülő tervvel párhuzamosan, azzal iterálva történt. Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok beépítésre kerültek a tervbe. A településrendezési eszközök tervezői és a környezeti értékelés készítői kö április 2.

4 zött folyamatos egyeztetés történt, amelynek eredményeképpen, konzultációk alapján kerültek a környezeti szempontok érvényesítésre. 1.3 A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása Hatvan Város Önkormányzata a 2/2005. Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott közigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást kért a környezeti értékelésről, elsődlegesen annak tematikájáról. A környezet védelméért felelős közigazgatási szervek tematikára adott, valamint környezeti szempontú előzetes véleményeinek összefoglalóját szemlélteti a következő táblázat. A táblázat alatt feltűntetésre került, hogy a felelős szervek véleménye a környezeti értékelés során milyen formában került figyelembevételre, beépítésre. Ssz. Közigazgatási Szerv 1 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és természetvédelmi Felügyelőség 2 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Állásfoglalás, indoklás A tervezett módosítás környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi szempontból várhatóan jelentős hatással nem rendelkezik, ezért a Felügyelőség környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. Az A/7 tervezési területen (Sóderes tó és környéke) beépítésre nem szánt különleges vízisport-terület kialakítása ellen Igazgatóságunk nem emelt kifogást. A fejlesztési terület egy része, a mesterségesen kialakult bányatavak azonban ökológiai folyosóként részei az ökológiai hálózatnak. Igazgatóságunk csak az A/7 tervezési területre javasolja a tervezett fejlesztésekkel összhangban az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja, 4. (2) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklet 2.f) pontja alapján környezeti vizsgálat lefolytatását. A környezeti vizsgálatnak kell választ adnia arra, hogy az ökológiai folyosóként fontos tavak parti sávjainak vízisportterületként tervezett terület-felhasználása milyen hatással lehet a védett növény- és állatfajok élő- és táplálkozó területére április 3.

5 Ssz. Közigazgatási Szerv 3 Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 5 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 6 Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Állásfoglalás, indoklás A módosítással érintett területek vonatkozásában tekintettel az ott tervezett tevékenységre, annak esetleges humán egészségügyi kockázatára, környezeti vizsgálat lefolytatását környezet- és település egészségügyre kiterjedően közegészségügyi szempontból nem tartjuk szükségesnek. Az előzetes tájékoztatási szakaszban, valamint a levelének mellékletében felsorolt módosítási témák közül az épített környezet védelmére tekintettel a következő módosítási szándékoknál tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat elvégzését: A/1 számú módosítás: a volt Laktanya és a Nagygombosi Major területére A/7. számú módosítás: a Sóderes tó és környezetére. A/12 számú módosítás: a 044/17-25 hrsz. területére. Fenti területek új beépíthetőségének, kialakíthatóságának megvalósulását biztosító szabályozás változása oly hatással lesz az épített környezetre, ami indokolja a környezeti vizsgálat lefolytatását. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel tárgyi ügyben. Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a változással érintett területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érintenek. Környezeti vizsgálat lefolytatását talajvédelmi szempontból nem tartom szükségesnek április 4.

6 Ssz. Közigazgatási Szerv 7 Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Állásfoglalás, indoklás Környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem kérte. Felhívta a figyelmet, a jogszabályi előírások így a 338/2006. Korm. rendelet, az évi LV. tv., az évi CXLI. tv., a évi CXXIX. tv., a 109/1999. FVM rendelet betartására. 8 Miskolci Bányakapitányság A Miskolci Bányakapitányság Hatvan város több részterületét érintő területrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) pontja szerinti környezeti hatásvizsgálat elkészítését bányászati, földtani okok miatt nem tartja szükségesnek. 9 Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését örökségvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek. A táblázatban fel nem sorolt környezet védelméért felelős szervek a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt nem adtak. A felelős szervek véleményét figyelembe véve a Környezeti értékelést az A/1, az A/7, valamint az A/12 számú változások területére készítettük el április 5.

7 HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TRE MÓDOSÍTÁSA 1.4 Az érintett nyilvánosság meghatározása A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett nyilvánosságnak tekinthető az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés különösen környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés érinti. A várható környezeti hatások elsősorban Hatvan város területét, lakosságát, valamint a módosítási területen tulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyeket érintik. A módosítási területek tulajdonosi viszonyainak vizsgálata a 2009-es teljes közigazgatási területre kiterjedő földkönyv adatai alapján készült el, melyet a környezeti értékeléssel érintett területekre a 2014-es földhivatali adatok alapján aktualizáltunk. 1. ábra Hatvan tulajdoni viszonyai 2009-es földkönyvi állapot alapján A/1. számú tervezési feladat /volt Laktanya és gyakorlótér, valamint volt Grassalkovich Major területe/ április 6.

8 A változtatással érintett terület a 0531/2, 6310/1-27 és 6311 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A módosítással érintett területen belül önkormányzati tulajdonú ingatlanok (6310/1-11 és 6310/25-27 hrsz.) döntően a volt honvédségi terület északnyugati részén találhatók (önkormányzati tulajdoni arány 19,7%), míg a terület többi ingatlana magántulajdonban van. A/7. számú tervezési feladat /Sóderos tó és környezete/ A változtatással érintett terület, 0145, 0157/6-7, 0158/1, 0178 (patak vége), 0176/15, 0179/3-10, 0195/1-13, 0196, 0197 (külterületi út vége), 0198, 0200/10-12, 0200/14-16, 0200/19, 0200/20-21, 0202 és 0212 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A terület tulajdonilag három részre bontható: a kavics bányató területével érintett ingatlanok az AB Hatvan Kavicstermelő és Forgalmazó Kft. tulajdonában vannak, a tervezési területet érintő külterületi utak és árkok az Önkormányzat tulajdonát képezik, a bányatelket érintő egyéb mezőgazdasági területek, amelyek túlnyomó részben szántó művelési ágúak, magánkézben vannak. A/12. számú tervezési feladat /044/17-25 hrsz.-ú ingatlanok/ A változtatással érintett terület a 044/17-25 hrsz.-ú ingatlanok teljes területe. A terület egésze magántulajdonban van. Az érintettek tájékoztatását, illetve a velük folytatott egyeztetéseket az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az Önkormányzat végzi. Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2013. (IX. 12.) sz. képv. test. határozatában elfogadta Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetési szabályzatát. A határozat értelmében a társadalmi egyeztetés formája: a közzétett tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételek megadása (közvetlen egyeztetés). A településrendezési eszköz módosításának tervezete úgy kerül közzétételre az önkormányzat honlapján, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előterjesztőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse. A tervi javaslatokról a Tervezők és a Városi Főépítész útján az Önkormányzat, illetve a Partnerek között folyamatos egyeztetés zajlott. Az érintettek érdekei írásos megkeresésben, illetve képviseleti úton jutottak el a tervezőkhöz. A településrendezési eszköz módosításáról az önkormányzat a honlapon (http://www.hatvan.hu) keresztül, valamint az önkormányzati hirdetőtáblán tájékoztatta a lakosságot április 7.

9 1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. A környezeti értékelés során használt adatok forrása: vonatkozó jogszabályok, térségi tervek, illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása, önkormányzati adatszolgáltatás, készülő településrendezési eszköz, katonai felmérések, légifotók. A tervezés kezdetén a tervezők adatszolgáltatási kérelemmel fordultak az érintett szakhatóságok felé, így a terven naprakész adatállományokból kerültek feltűntetésre az egyes elemek. A településrendezési eszközről készülő környezeti értékelés legfőbb nehézsége, hogy a hagyományos módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizsgálnia. Az újonnan megjelenő tervi elemek megvalósulása esetén bekövetkező hatásokat lehet elemezni, értékelni, azonban ezek a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, hanem csak az objektumoknak helyet adó területre vonatkozó keretszabályok. A településrendezési tervek esetén fennáll, hogy az adott keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, és a környezetet nem érik új hatások, azonban fennáll az a lehetőség is, hogy a keretek legszélső határával élnek az ingatlan tulajdonosok, és a várható legnagyobb környezeti hatások következnek be április 8.

10 2 A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Váti Városépítési Kft. készítette el a településrendezési eszközök több részterületre szóló módosítását. A tervezési feladat Hatvan város Településszerkezeti Tervének /elfogadva: 442/2009. (VIII. 27.) sz. határozattal/, valamint Helyi Építési Szabályzatának /elfogadva: 39/2009. (VIII. 28.) sz. önk. rendelettel/ módosítása. Jelen környezeti értékelés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával párhuzamosan készült, azok várható környezeti hatásainak vizsgálatára, értékelésére. 2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A környezeti értékelés Hatvan módosítás alatt álló településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosítását vizsgálta, értékelte. Az értékelés alapjául szolgáló településrendezési eszközök az alábbiak voltak: településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat (szabályozási terv). A településrendezési eszköz módosításának célja tervezési feladatonként került bemutatásra. A/1. számú tervezési feladat /volt Laktanya és gyakorlótér, valamint volt Grassalkovich Major területe/ Volt laktanya és gyakorlótér területe: A volt laktanya és gyakorlótér terület hasznosítását az önkormányzat kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként kívánta a továbbiakban lehetővé tenni. A változtatási terület délnyugati része már jelenleg is ilyen besorolásban van [Gksz/1.1*]. A módosítás célja az autópálya menti terület környezetéhez illeszkedő hasznosításának megteremtése volt, az eddig kijelölt lakóterületi fejlesztés elvetése mellett. Volt Grassalkovich Major területe: A szomszédos volt Grassalkovich Major különleges beépítésre szánt idegenforgalmi, kulturális és oktatási hasznosítása lett tervbe véve [K/iko], a terület hatályos beépítési paraméterei megtartásával. Jelenleg a terület K/ng, azaz különleges beépítésre szánt Nagygombosi major-megnevezésű területbe van besorolva. A módosítás célja a terület fejlesztési potenciáljának erősítése volt. A hatályos tervhez képest a javasolt településrendezési terv a következő táblázatban található módosítási javaslatokat tartalmazza. TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK HATÁLYOS TERVEZETT INDOKLÁS V3 Lk kisvárosias lakóterület > Gksz kereskedelmi, szolgál- Hatvan gazdasági potenciáljának április 9.

11 V4 Lke kertvárosias lakóterület > Gksz V5 V6 Vt kt. településközpont terület nem szerkezeti jelentőségű közterület > Gksz > Gksz V7 Z zöldterület > Gksz V8 Ev védelmi rendeltetésű erdőterület > Gksz V14 Lk kisvárosias lakóterület > Kiko V15 Kng különleges beépítésre szánt terület Nagygombosi műemlék major területe > Kiko V26 Lk kisvárosias lakóterület > kt. V32 Lk kisvárosias lakóterület > Ev V33 Lke kertvárosias lakóterület > Ev V34 kt. nem szerkezeti jelentőségű közterület > Ev tató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület különleges beépítésre szánt terület idegenforgalmi, kulturális és oktatási terület különleges beépítésre szánt terület idegenforgalmi, kulturális és oktatási terület nem szerkezeti jelentőségű közterület védelmi rendeltetésű erdőterület védelmi rendeltetésű erdőterület védelmi rendeltetésű erdőterület növelése. A terület autópálya menti helyzetéhez, gazdasági szomszédságához illeszkedő területfelhasználásának megadása. A terület rugalmas kialakítását korlátozó elemek megszűntetése. A funkcióváltás miatt időszerűtlen közterületi elemek törlése. A fejlesztési terület tájba illesztésének elősegítése, a területen elvesző BAÉ helyben történő pótlása. A műemléki környezetnek megfelelő, a szomszédos műemlékhez illeszkedő funkció megteremtése. A műemléki védettségű terület hasznosíthatóságát elősegítő besorolás. A műemléki környezet és a gazdasági terület elválasztásának megoldása. A fejlesztési terület tájba illesztésének elősegítése, a területen elvesző BAÉ helyben történő pótlása. A számozott módosítások térbeli helyét a mellékelt Vátozási tervlap szemlélteti. Az ábrán és a táblázatban szereplő számozott megjelölés azonos az érékelés alapjául szolgáló tervmódosítás határozattal megállapításra kerülő munkarészének 3.2. melléklet: Változások leírása pontjában alkalmazottal. A konkrét területfelhasználási módosításoknál környezeti szempontból fontosabb a településrendezési terv módosításából adódó fejlesztési lehetőség várható hatásainak komplex vizsgálata. A javasolt terv főbb módosításainak környezeti szempontú értékelése a 4.1. fejezet alatt található. A terület gazdasági fejlesztési területté alakítása ugyanakkor rugalmas használatot takar. A gazdasági célú hasznosításon túl a szomszédos műemlékhez integrálható idegenforgalmi, kulturális, illetve oktatási funkciók megjelenésére is lehetőséget te április 10.

12 remtett. A változtatás a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése mellett egyéb területfelhasználás átsorolásokkal is együtt járt. A tervezési terület É-i, illetve K-i részén védelmi rendeltetésű erdőterület került kijelölésre. A/7. számú tervezési feladat /Sóderos tó és környezete/ Az önkormányzat a tavat és környékét beépítésre nem szánt különleges vízisportterületté [Kk/vsp] kívánja fejleszteni. A fejlesztési szándék jelzésén túl azonnali építési jogot nem kívánt megadni a területre, hiszen a területre kijelölt bányatelekkel kapcsolatosan bányavállalkozói jogosultsággal rendelkező céget tart nyilván a Bányakapitányság. A besorolás indoka, hogy az Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztését tűzte ki céljául. A mesterséges tó mérete lehetővé teszi evezős edzőpálya kialakítását. A vízisport célú használat környezeti szempontból a bányászati tevékenységnél kedvezőbb hasznosítást takar. TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK V36 Kk-b HATÁLYOS TERVEZETT INDOKLÁS különleges beépítésre nem szánt terület nyersanyaglelőhely (kavicsbánya) területe > Kkvsp különleges beépítésre nem szánt terület - vízisportterület Hatvan sportinfrastruktúrájának fejlesztése. A számozott módosítások térbeli helyét a melléklet Vátozási tervlap szemlélteti. A terület egésze egyazon területfelhasználási kategóriából egy másik területfelhasználási kategóriába kerül át április 11.

13 A/12. számú tervezési feladat /044/17-25 hrsz.-ú ingatlanok/ Az önkormányzat részéről igény merült föl egy nagy léptékű, összefüggő ipari terület kijelölésére, ahol olyan beruházások megjelenését várják, amelyek a város belső területein nem lennének elhelyezhetők, sem nagyságuk, sem esetleges védőövezeteik miatt. A Part-dűlő menti jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület ipari területté történő átminősítése az egykori kommunális hulladéklerakó védőterületén belül elhelyezhető létesítmények számára alkalmas besorolást takar. TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK V12 Gksz HATÁLYOS TERVEZETT INDOKLÁS kereskedelmi, szolgáltató terület > Gip jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület Hatvan gazdasági potenciáljának fejlesztése A számozott módosítások térbeli helyét a melléklet Vátozási tervlap szemlélteti. A terület egésze egyazon területfelhasználási kategóriából egy másik területfelhasználási kategóriába kerül át. A terv célja volt továbbá a településrendezési eszközök módosításánál a hatályos jogszabályokkal való teljes körű harmonizáció érvényre juttatása. Az érvényesítendő jogszabályok között található az Országos Területrendezési Terv, Heves Megye Területrendezési Terve, a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet, valamint számos további ágazati jogszabály. 2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kellett venni a magasabb szintű terveket és programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat idézhet elő A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági) A településrendezési eszközök módosításáról Hatvan város Önkormányzatának Képviselő-testülete 629/2013. (IX. 26.) számú határozatával hozott településfejlesztési döntést április 12.

14 2.2.2 A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek stb.) Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkövér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük. HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE > A térségi terveknek való megfeleltetést tartalmazza a környezeti értékelés tárgyát képező településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarésze, ezért itt azt nem kerül megismétlésre ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 24. Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre. 25. (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. (2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők. (3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő tevékenység külön védelmi intézkedés nélkül nem folytatható. > Az A/12 számú tervezési feladatnál a település egykori szeméttelepére kijelölt védőtávolságon belül elhelyezhető rendeltetések és az itt kijelölt területfelhasználáson elhelyezhető rendeltetések között eltérés áll fenn, melyet az iparterület kijelölése felold. 26. A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani és fenntartani. 27. A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, e törvény aira is figyelemmel továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg. > Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet alapján készült jelen környezeti értékelés ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZETVÉDELMÉRŐL TÁJVÉDELEM 6. (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, va április 13.

15 lamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. > Az A/1. számú módosítás a tájbaillesztés megoldására véderdőtelepítésével tett javaslatot. > Az A/7. számú módosítás a bányaterület módosítását indítványozta, ezzel a kitermelés okozta tájsebek képződését kívánta megakadályozni, a terület természeti látványának hosszú távon való megtartásával. > Az A/12. számú módosítás a tájbaillesztés megoldására növényzettel való épülettakarás előírásával tett javaslatot. (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. > Az A/1. számú módosításnál a hatályos terv a terület beépített jellegűvé válását már elhatározta, a besorolás tehát nem eredményez új beépítésre szánt területet. A javaslat a műemléki védettséget élvező Grassalkovich majornak és környezetének fejleszthetőségét elősegíti. > Az A/7. számú módosítás a Sóderes tó hosszú távú megőrzését hivatott elérni. A vízisport célú hasznosítás a vízfelület megtartása mellett a partszakasz döntő részének természetközeli megmaradását is elősegíti. Az ökológiai hálózat részét képező területek természetes állapotának fennmaradását az evezős sport céljára történő igénybevétel jobban szolgálja, mint a bányászati tevékenység fenntartása. > Az A/12. számú módosításnál a hatályos terv a terület beépített jellegűvé válását már elhatározta, a besorolás tehát nem eredményez új beépítésre szánt területet. A javaslat természeti értéket, egyedi tájértéket nem érint. (3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. (4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. (5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását. > Hatvan esetében a jogszabályon alapuló területi felmérések a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint még nem történtek meg április 14.

16 > Az ország egyedi tájértékeinek felmérésére a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Tájépítészeti Kara, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KöH), a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSz), valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) alkotta konzorcium Táji értékek kataszterezése az Európai Táj Egyezmény hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés módszertanának kidolgozásához (TÉKA = TájÉrtékKAtaszter) programja vállalkozott. > A tervezési területeken, illetve azok közelében a felmérésen szereplő tájértékek az alábbi típusokba sorolhatók: műemlékek, régészeti emlékek, kunhalmok, helyi értéket képviselő további építmények. > Valamennyi tájértékként feltűntetett elem szerepel Hatvan településrendezési eszközein. > Az egyedi tájértékek fennmaradását a tervmódosítás nem befolyásolta. Forrás: A vizsgált módosításokat piros ellipszis jelöli. 2. ábra Egyedi tájértékek a tervezési területekkel ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI 7. (1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gya április 15.

17 rapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, > A vizsgált részterületek településrendezési eszköz módosítása nem tartalmaz lakóterületi fejlesztést. A hatályos településrendezés biztosítja a lakásszükségletet. > Az A/1. számú módosításnál elvetésre került lakóterületi fejlesztés kijelölésére már 2003-ban sor került. A terület beépítésére azonban a kereslet hiánya miatt mind a mai napig nem került sor. b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire, > A közösségi funkciók fennmaradását a terv nem korlátozza. > Az A/1. számú módosítás a Nagygombosi major fejlesztési lehetőségeit kívánja bővíteni, különösen a turisztikai, oktatási, kulturális vonal erősítésével. A szomszédos gazdasági területek kijelölésénél egy tág felhasználású besorolást kívántak érvényesíteni, lehetővé téve a major fejlesztéséhez való integrálódásukat. > Az A/7. számú módosítás a település sportolási lehetőségeit bővíti. c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését, > Az A/1. számú módosítás az épített, míg az A/7. számú módosítás a természeti értékek megőrzését, bemutatását teremti meg. > Az A/12. számú módosítás kulturális örökség megúőrzésére d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, > Az A/1. és az A/12. számú módosítások új gazdasági beruházásoknak teremtenek lehetőségeket. > Az A/7. számú módosítás felvetődése a kijelölt bányatelken folytatott kitermelés folyamatos csökkenéséhez kötődik. A kizárólag településszerkezeti szinten jelölt fejlesztés a nyersanyaglelőhely üzemelésének szükséges ideig történő biztosítását szolgálja. A április 16.

18 sport célú lehetőségek megteremtése ugyanakkor új gazdasági szereplők megjelenését eredményezik. e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését, > Valamennyi módosítás infrastruktúra fejlesztéssel jár együtt, melynek előnyeit környezetük is élvezni fogja. f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását. > Az A/1. és az A/12. számú módosítások közúti kapcsolattal (2401. j. mellékút, illetve 32. sz. főút) rendelkeznek. Területük a Fő tértől számított 3 km-en belül helyezkedik el. > Az A/7. számú módosítás a 32. sz. másodrendű főútra csatlakozó kiszolgáló útról közvetlen bekötéssel elérhető. g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit, > Az A/1. számú, volt Laktanya helyére tervezett lakóterületi fejlesztés az egészséges lakókörnyezet biztosítását az autópálya közelsége miatt kompromisszumok árán tudta volna megoldani, elvetése a jogszabályi előírásokkal összhangot mutat. > Az A/12. számú iparterület kijelölése a belterülettől való távolsága miatt nem veszélyezteti az egészséges lakókörülményeket, ugyanakkor lehetőséget teremt új munkahelyek kialakítására. A beruházás megvalósítása során, így a munkakörülmények kialakításakor is, törekedni kell az elérhető legjobb technológia alkalmazására. h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, > A településrendezési terv készítése során a tervezők a megkért adatszolgáltatás keretében megkapták a Lechner Lajos Tudásközpontnál nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és műemlékek alfanumerikus adatait tartalmazó táblázatokat, továbbá az azok topográfiai elhelyezkedését és kiterjedését tartalmazó térinformatikai állományokat. > A tervmódosítás a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, valamint 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait figyelembe vette. > Az A/1. és az A/12. számú módosításoknál a terv a táji látvány védelmére előírásokat fogalmazott meg. > Az A/7. számú módosításnál a Sóderes tó táji látványának megtartását célul tűzte ki április 17.

19 i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, > A módosításoknál érvényesített tájvédelmi szempontokat az előzőekben már ismertettük. > Az A/12. számú módosításnak van természetvédelmi érintettsége. Az ökológiai folyosó jelentette jogszabályi korlátozást a területfelhasználás kijelölésénél figyelembe vettük. Az ökológia folyosónak a megőrzését a létesítmény kialakításánál, a parti elemek elhelyezésénél kell érvényesíteni. Erre vonatkozóan a természetvédelmi jogszabályok az irányadóak, amelyek megismétlését az önkormányzati rendeletben jogszabályi előírás (2010. évi CXXX. tv. 3. ) tiltja. j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, > Új beépítésre szánt területek kijelölése a legritkábban nevezhető a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekei szempontjából kedvező módosításnak. k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, > Az A/1. számú módosítás már belterületbe vont ingatlanokon fog megvalósulni. > Az A/12. számú módosítások már beépítésre szánt és a hatályos településrendezési eszközökben ekként jelölt területek területfelhasználási változtatásait takarja. A termőföld tényleges igénybevételére ugyan nem került sor, maga az elhatározás azonban megszületett, így jelen terv esetén a termőföldvédelem vizsgálata már nem releváns. > Az érintett építési övezetekre meghatározott paraméterek intenzív hasznosítást tesznek lehetővé, így minimalizálható a ténylegesen igénybevételre kerülő területek nagysága. l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, > A módosítási feladatok egyike sem érintett gyógy tényezőkkel. m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, > A tervmódosítás honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi érdekeket nem érint. n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, > Ásványi nyersanyag-gazdálkodást érintő módosításnak csak az A/12. számú tekinthető. Ez sem sérti azonban az ásványvagyongazdálkodás érdekeit, hiszen azon túl, hogy az Önkormányzat távlati elképzeléseit településszerkezeti tervi szinten rögzíti, azonnali építési jogot nem keletkeztet, ezzel az ásványvagyon szükséges ideig tartó kitermelését biztosítja április 18.

20 o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint > A tervmódosítások az infrastrukturális elemek közül a közlekedési- és a közmű-infrastruktúrára vannak hatással. Mint korábban jeleztük a közlekedési ellátottsága mindegyik területnek biztosított. > A közműellátás fejlesztésé mindhárom esetben szükség van. A közműfejlesztés azonban nem csupán az érintett változtatási területek miatt, hanem azok környezetének közműhiányos helyzete miatt is indokolt. p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. > A tervmódosítások zöldfelületi fejlesztéssel nem érintettek. > Környezet és természetkímélő fejlesztésnek csak az A/7. számú módosítás minősül. A gazdasági területek területfelhasználásának megváltoztatása, az elhatározás hatályos tervben való rögzítettsége miatt, nem tekinthető környezet- és természetkíméléssel ellentétes fejlesztésnek. (3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével, > Hatvan város hatályos tervének alátámasztó munkarészében összhangban a városra ezen időben megtervezett felszíni vízrendezési tanulmánytervvel külön pont foglalkozott a csapadékvíz elvezetéssel, belvízrendezéssel. > A módosítások közül a Sóderos tó kötődik szorosan a vízvédelem témaköréhez. A létesítmény távlati megvalósítása lesz majd vízjogi engedélyezéssel érintve. b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet, > A tervvel párhuzamosan a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke nem csökkent. c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét ott, ahol az fizikailag lehetséges beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében, > A település közigazgatási határától mért 200 m szélességű területet a vizsgált módosítások közül egyedül az A/7. számú érin április 19.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

Tolna Megye Területfejlesztési Programja

Tolna Megye Területfejlesztési Programja Készült a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából Tolna Megye Területfejlesztési Programja - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS - 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 e-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben