HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) FAX: (36-1) HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG ÁPRILIS Témafelelős: A környezeti vizsgálatért felelős tervező: Tervező: Paksi Szilvia településtervező vezető tervező (TT/1É ) Rigó István okl. táj- és kertépítészmérnök (TK ) Mátrai Levente okl. tájépítészmérnök GRASSALKOVICH KASTÉLY március á

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) Előzmények, különösen a tematika tartalma A tervezés más részeihez való kapcsolódás A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása Az érintett nyilvánosság meghatározása A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági) A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek stb.) A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi programok, elvek) A változatok rövid ismertetése, a változatok közötti választás indokai 23 3 A környezeti állapot feltárása A települési környezet jellemzői A település környezeti állapotának ismertetése A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg A várható környezeti hatások előrejelzése Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése A terv környezeti szempontú értékelése A káros hatások elkerülésére tett javaslatok Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára Monitorozási javaslatok Közérthető összefoglaló április 1.

3 1 Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) 1.1 Előzmények, különösen a tematika tartalma Hatvan Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek részterületekre szóló módosítását határozta el, amelynek elkészítésével a VÁTI Városépítési Kft-t bízta meg. A tervezési területek Hatvan város közigazgatási területén belül elszórtan találhatók. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet alapján, a település egy részére készülő településrendezési eszközök esetén várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A környezetvédelméért felelős közigazgatási szervek az 1.3. pontban ismertetett állásfoglalásokat adták, mely alapján három tervezett módosításhoz kapcsolódóan (A/1, A/7, valamint A/12) a környezeti vizsgálat elvégzése vált szükségessé. A terv az A/1 jelű változtatás esetén a volt Laktanya területének gazdasági területté való átminősítését, az A/7 jelű változtatás esetén a Sóderes tó sport célú hasznosításának biztosítását, míg az A/12 jelű változtatás esetén a város egykori szeméttelepének védőterületén belül ipari terület kijelölését volt hivatott településrendezési eszközökkel előkészíteni. A környezeti értékelés a 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet 4. számú melléklete alapján, a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérésével került összeállításra. A tematika a tartalomjegyzékkel megegyező. 1.2 A tervezés más részeihez való kapcsolódás A környezeti értékelés Hatvan város részterületeire vonatkozó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításához kapcsolódóan került kidolgozásra. A környezeti értékelés vizsgálja a településrendezési eszközök környezeti vonatkozásait, a terv megvalósulásával várható környezeti hatásokat. Az értékelés nem tér ki a település természeti adottságainak vizsgálatára, ismertetésére, azt a településrendezési eszköz-módosítás alátámasztó munkarészének vonatkozó fejezete ismerteti. A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt környezet védelméért felelős szervek, érintettek számára. Az elkészült egyeztetési terv környezeti értékelésének kidolgozása a készülő tervvel párhuzamosan, azzal iterálva történt. Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok beépítésre kerültek a tervbe. A településrendezési eszközök tervezői és a környezeti értékelés készítői kö április 2.

4 zött folyamatos egyeztetés történt, amelynek eredményeképpen, konzultációk alapján kerültek a környezeti szempontok érvényesítésre. 1.3 A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása Hatvan Város Önkormányzata a 2/2005. Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott közigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást kért a környezeti értékelésről, elsődlegesen annak tematikájáról. A környezet védelméért felelős közigazgatási szervek tematikára adott, valamint környezeti szempontú előzetes véleményeinek összefoglalóját szemlélteti a következő táblázat. A táblázat alatt feltűntetésre került, hogy a felelős szervek véleménye a környezeti értékelés során milyen formában került figyelembevételre, beépítésre. Ssz. Közigazgatási Szerv 1 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és természetvédelmi Felügyelőség 2 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Állásfoglalás, indoklás A tervezett módosítás környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi szempontból várhatóan jelentős hatással nem rendelkezik, ezért a Felügyelőség környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. Az A/7 tervezési területen (Sóderes tó és környéke) beépítésre nem szánt különleges vízisport-terület kialakítása ellen Igazgatóságunk nem emelt kifogást. A fejlesztési terület egy része, a mesterségesen kialakult bányatavak azonban ökológiai folyosóként részei az ökológiai hálózatnak. Igazgatóságunk csak az A/7 tervezési területre javasolja a tervezett fejlesztésekkel összhangban az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja, 4. (2) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklet 2.f) pontja alapján környezeti vizsgálat lefolytatását. A környezeti vizsgálatnak kell választ adnia arra, hogy az ökológiai folyosóként fontos tavak parti sávjainak vízisportterületként tervezett terület-felhasználása milyen hatással lehet a védett növény- és állatfajok élő- és táplálkozó területére április 3.

5 Ssz. Közigazgatási Szerv 3 Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 5 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 6 Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Állásfoglalás, indoklás A módosítással érintett területek vonatkozásában tekintettel az ott tervezett tevékenységre, annak esetleges humán egészségügyi kockázatára, környezeti vizsgálat lefolytatását környezet- és település egészségügyre kiterjedően közegészségügyi szempontból nem tartjuk szükségesnek. Az előzetes tájékoztatási szakaszban, valamint a levelének mellékletében felsorolt módosítási témák közül az épített környezet védelmére tekintettel a következő módosítási szándékoknál tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat elvégzését: A/1 számú módosítás: a volt Laktanya és a Nagygombosi Major területére A/7. számú módosítás: a Sóderes tó és környezetére. A/12 számú módosítás: a 044/17-25 hrsz. területére. Fenti területek új beépíthetőségének, kialakíthatóságának megvalósulását biztosító szabályozás változása oly hatással lesz az épített környezetre, ami indokolja a környezeti vizsgálat lefolytatását. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel tárgyi ügyben. Egyidejűleg tájékoztatom, hogy a változással érintett területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érintenek. Környezeti vizsgálat lefolytatását talajvédelmi szempontból nem tartom szükségesnek április 4.

6 Ssz. Közigazgatási Szerv 7 Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Állásfoglalás, indoklás Környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem kérte. Felhívta a figyelmet, a jogszabályi előírások így a 338/2006. Korm. rendelet, az évi LV. tv., az évi CXLI. tv., a évi CXXIX. tv., a 109/1999. FVM rendelet betartására. 8 Miskolci Bányakapitányság A Miskolci Bányakapitányság Hatvan város több részterületét érintő területrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) pontja szerinti környezeti hatásvizsgálat elkészítését bányászati, földtani okok miatt nem tartja szükségesnek. 9 Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését örökségvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek. A táblázatban fel nem sorolt környezet védelméért felelős szervek a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt nem adtak. A felelős szervek véleményét figyelembe véve a Környezeti értékelést az A/1, az A/7, valamint az A/12 számú változások területére készítettük el április 5.

7 HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TRE MÓDOSÍTÁSA 1.4 Az érintett nyilvánosság meghatározása A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett nyilvánosságnak tekinthető az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés különösen környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés érinti. A várható környezeti hatások elsősorban Hatvan város területét, lakosságát, valamint a módosítási területen tulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyeket érintik. A módosítási területek tulajdonosi viszonyainak vizsgálata a 2009-es teljes közigazgatási területre kiterjedő földkönyv adatai alapján készült el, melyet a környezeti értékeléssel érintett területekre a 2014-es földhivatali adatok alapján aktualizáltunk. 1. ábra Hatvan tulajdoni viszonyai 2009-es földkönyvi állapot alapján A/1. számú tervezési feladat /volt Laktanya és gyakorlótér, valamint volt Grassalkovich Major területe/ április 6.

8 A változtatással érintett terület a 0531/2, 6310/1-27 és 6311 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A módosítással érintett területen belül önkormányzati tulajdonú ingatlanok (6310/1-11 és 6310/25-27 hrsz.) döntően a volt honvédségi terület északnyugati részén találhatók (önkormányzati tulajdoni arány 19,7%), míg a terület többi ingatlana magántulajdonban van. A/7. számú tervezési feladat /Sóderos tó és környezete/ A változtatással érintett terület, 0145, 0157/6-7, 0158/1, 0178 (patak vége), 0176/15, 0179/3-10, 0195/1-13, 0196, 0197 (külterületi út vége), 0198, 0200/10-12, 0200/14-16, 0200/19, 0200/20-21, 0202 és 0212 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A terület tulajdonilag három részre bontható: a kavics bányató területével érintett ingatlanok az AB Hatvan Kavicstermelő és Forgalmazó Kft. tulajdonában vannak, a tervezési területet érintő külterületi utak és árkok az Önkormányzat tulajdonát képezik, a bányatelket érintő egyéb mezőgazdasági területek, amelyek túlnyomó részben szántó művelési ágúak, magánkézben vannak. A/12. számú tervezési feladat /044/17-25 hrsz.-ú ingatlanok/ A változtatással érintett terület a 044/17-25 hrsz.-ú ingatlanok teljes területe. A terület egésze magántulajdonban van. Az érintettek tájékoztatását, illetve a velük folytatott egyeztetéseket az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az Önkormányzat végzi. Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2013. (IX. 12.) sz. képv. test. határozatában elfogadta Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetési szabályzatát. A határozat értelmében a társadalmi egyeztetés formája: a közzétett tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételek megadása (közvetlen egyeztetés). A településrendezési eszköz módosításának tervezete úgy kerül közzétételre az önkormányzat honlapján, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előterjesztőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse. A tervi javaslatokról a Tervezők és a Városi Főépítész útján az Önkormányzat, illetve a Partnerek között folyamatos egyeztetés zajlott. Az érintettek érdekei írásos megkeresésben, illetve képviseleti úton jutottak el a tervezőkhöz. A településrendezési eszköz módosításáról az önkormányzat a honlapon (http://www.hatvan.hu) keresztül, valamint az önkormányzati hirdetőtáblán tájékoztatta a lakosságot április 7.

9 1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. A környezeti értékelés során használt adatok forrása: vonatkozó jogszabályok, térségi tervek, illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása, önkormányzati adatszolgáltatás, készülő településrendezési eszköz, katonai felmérések, légifotók. A tervezés kezdetén a tervezők adatszolgáltatási kérelemmel fordultak az érintett szakhatóságok felé, így a terven naprakész adatállományokból kerültek feltűntetésre az egyes elemek. A településrendezési eszközről készülő környezeti értékelés legfőbb nehézsége, hogy a hagyományos módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizsgálnia. Az újonnan megjelenő tervi elemek megvalósulása esetén bekövetkező hatásokat lehet elemezni, értékelni, azonban ezek a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, hanem csak az objektumoknak helyet adó területre vonatkozó keretszabályok. A településrendezési tervek esetén fennáll, hogy az adott keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, és a környezetet nem érik új hatások, azonban fennáll az a lehetőség is, hogy a keretek legszélső határával élnek az ingatlan tulajdonosok, és a várható legnagyobb környezeti hatások következnek be április 8.

10 2 A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Váti Városépítési Kft. készítette el a településrendezési eszközök több részterületre szóló módosítását. A tervezési feladat Hatvan város Településszerkezeti Tervének /elfogadva: 442/2009. (VIII. 27.) sz. határozattal/, valamint Helyi Építési Szabályzatának /elfogadva: 39/2009. (VIII. 28.) sz. önk. rendelettel/ módosítása. Jelen környezeti értékelés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával párhuzamosan készült, azok várható környezeti hatásainak vizsgálatára, értékelésére. 2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése A környezeti értékelés Hatvan módosítás alatt álló településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosítását vizsgálta, értékelte. Az értékelés alapjául szolgáló településrendezési eszközök az alábbiak voltak: településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat (szabályozási terv). A településrendezési eszköz módosításának célja tervezési feladatonként került bemutatásra. A/1. számú tervezési feladat /volt Laktanya és gyakorlótér, valamint volt Grassalkovich Major területe/ Volt laktanya és gyakorlótér területe: A volt laktanya és gyakorlótér terület hasznosítását az önkormányzat kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként kívánta a továbbiakban lehetővé tenni. A változtatási terület délnyugati része már jelenleg is ilyen besorolásban van [Gksz/1.1*]. A módosítás célja az autópálya menti terület környezetéhez illeszkedő hasznosításának megteremtése volt, az eddig kijelölt lakóterületi fejlesztés elvetése mellett. Volt Grassalkovich Major területe: A szomszédos volt Grassalkovich Major különleges beépítésre szánt idegenforgalmi, kulturális és oktatási hasznosítása lett tervbe véve [K/iko], a terület hatályos beépítési paraméterei megtartásával. Jelenleg a terület K/ng, azaz különleges beépítésre szánt Nagygombosi major-megnevezésű területbe van besorolva. A módosítás célja a terület fejlesztési potenciáljának erősítése volt. A hatályos tervhez képest a javasolt településrendezési terv a következő táblázatban található módosítási javaslatokat tartalmazza. TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK HATÁLYOS TERVEZETT INDOKLÁS V3 Lk kisvárosias lakóterület > Gksz kereskedelmi, szolgál- Hatvan gazdasági potenciáljának április 9.

11 V4 Lke kertvárosias lakóterület > Gksz V5 V6 Vt kt. településközpont terület nem szerkezeti jelentőségű közterület > Gksz > Gksz V7 Z zöldterület > Gksz V8 Ev védelmi rendeltetésű erdőterület > Gksz V14 Lk kisvárosias lakóterület > Kiko V15 Kng különleges beépítésre szánt terület Nagygombosi műemlék major területe > Kiko V26 Lk kisvárosias lakóterület > kt. V32 Lk kisvárosias lakóterület > Ev V33 Lke kertvárosias lakóterület > Ev V34 kt. nem szerkezeti jelentőségű közterület > Ev tató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület kereskedelmi, szolgáltató terület különleges beépítésre szánt terület idegenforgalmi, kulturális és oktatási terület különleges beépítésre szánt terület idegenforgalmi, kulturális és oktatási terület nem szerkezeti jelentőségű közterület védelmi rendeltetésű erdőterület védelmi rendeltetésű erdőterület védelmi rendeltetésű erdőterület növelése. A terület autópálya menti helyzetéhez, gazdasági szomszédságához illeszkedő területfelhasználásának megadása. A terület rugalmas kialakítását korlátozó elemek megszűntetése. A funkcióváltás miatt időszerűtlen közterületi elemek törlése. A fejlesztési terület tájba illesztésének elősegítése, a területen elvesző BAÉ helyben történő pótlása. A műemléki környezetnek megfelelő, a szomszédos műemlékhez illeszkedő funkció megteremtése. A műemléki védettségű terület hasznosíthatóságát elősegítő besorolás. A műemléki környezet és a gazdasági terület elválasztásának megoldása. A fejlesztési terület tájba illesztésének elősegítése, a területen elvesző BAÉ helyben történő pótlása. A számozott módosítások térbeli helyét a mellékelt Vátozási tervlap szemlélteti. Az ábrán és a táblázatban szereplő számozott megjelölés azonos az érékelés alapjául szolgáló tervmódosítás határozattal megállapításra kerülő munkarészének 3.2. melléklet: Változások leírása pontjában alkalmazottal. A konkrét területfelhasználási módosításoknál környezeti szempontból fontosabb a településrendezési terv módosításából adódó fejlesztési lehetőség várható hatásainak komplex vizsgálata. A javasolt terv főbb módosításainak környezeti szempontú értékelése a 4.1. fejezet alatt található. A terület gazdasági fejlesztési területté alakítása ugyanakkor rugalmas használatot takar. A gazdasági célú hasznosításon túl a szomszédos műemlékhez integrálható idegenforgalmi, kulturális, illetve oktatási funkciók megjelenésére is lehetőséget te április 10.

12 remtett. A változtatás a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése mellett egyéb területfelhasználás átsorolásokkal is együtt járt. A tervezési terület É-i, illetve K-i részén védelmi rendeltetésű erdőterület került kijelölésre. A/7. számú tervezési feladat /Sóderos tó és környezete/ Az önkormányzat a tavat és környékét beépítésre nem szánt különleges vízisportterületté [Kk/vsp] kívánja fejleszteni. A fejlesztési szándék jelzésén túl azonnali építési jogot nem kívánt megadni a területre, hiszen a területre kijelölt bányatelekkel kapcsolatosan bányavállalkozói jogosultsággal rendelkező céget tart nyilván a Bányakapitányság. A besorolás indoka, hogy az Önkormányzat a sportinfrastruktúra fejlesztését tűzte ki céljául. A mesterséges tó mérete lehetővé teszi evezős edzőpálya kialakítását. A vízisport célú használat környezeti szempontból a bányászati tevékenységnél kedvezőbb hasznosítást takar. TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK V36 Kk-b HATÁLYOS TERVEZETT INDOKLÁS különleges beépítésre nem szánt terület nyersanyaglelőhely (kavicsbánya) területe > Kkvsp különleges beépítésre nem szánt terület - vízisportterület Hatvan sportinfrastruktúrájának fejlesztése. A számozott módosítások térbeli helyét a melléklet Vátozási tervlap szemlélteti. A terület egésze egyazon területfelhasználási kategóriából egy másik területfelhasználási kategóriába kerül át április 11.

13 A/12. számú tervezési feladat /044/17-25 hrsz.-ú ingatlanok/ Az önkormányzat részéről igény merült föl egy nagy léptékű, összefüggő ipari terület kijelölésére, ahol olyan beruházások megjelenését várják, amelyek a város belső területein nem lennének elhelyezhetők, sem nagyságuk, sem esetleges védőövezeteik miatt. A Part-dűlő menti jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület ipari területté történő átminősítése az egykori kommunális hulladéklerakó védőterületén belül elhelyezhető létesítmények számára alkalmas besorolást takar. TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK V12 Gksz HATÁLYOS TERVEZETT INDOKLÁS kereskedelmi, szolgáltató terület > Gip jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület Hatvan gazdasági potenciáljának fejlesztése A számozott módosítások térbeli helyét a melléklet Vátozási tervlap szemlélteti. A terület egésze egyazon területfelhasználási kategóriából egy másik területfelhasználási kategóriába kerül át. A terv célja volt továbbá a településrendezési eszközök módosításánál a hatályos jogszabályokkal való teljes körű harmonizáció érvényre juttatása. Az érvényesítendő jogszabályok között található az Országos Területrendezési Terv, Heves Megye Területrendezési Terve, a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet, valamint számos további ágazati jogszabály. 2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kellett venni a magasabb szintű terveket és programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat idézhet elő A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági) A településrendezési eszközök módosításáról Hatvan város Önkormányzatának Képviselő-testülete 629/2013. (IX. 26.) számú határozatával hozott településfejlesztési döntést április 12.

14 2.2.2 A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek stb.) Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkövér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük. HEVES MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE > A térségi terveknek való megfeleltetést tartalmazza a környezeti értékelés tárgyát képező településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarésze, ezért itt azt nem kerül megismétlésre ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 24. Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki létesítményekre. 25. (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. (2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők. (3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő tevékenység külön védelmi intézkedés nélkül nem folytatható. > Az A/12 számú tervezési feladatnál a település egykori szeméttelepére kijelölt védőtávolságon belül elhelyezhető rendeltetések és az itt kijelölt területfelhasználáson elhelyezhető rendeltetések között eltérés áll fenn, melyet az iparterület kijelölése felold. 26. A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani és fenntartani. 27. A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, e törvény aira is figyelemmel továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg. > Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet alapján készült jelen környezeti értékelés ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZETVÉDELMÉRŐL TÁJVÉDELEM 6. (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, va április 13.

15 lamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. > Az A/1. számú módosítás a tájbaillesztés megoldására véderdőtelepítésével tett javaslatot. > Az A/7. számú módosítás a bányaterület módosítását indítványozta, ezzel a kitermelés okozta tájsebek képződését kívánta megakadályozni, a terület természeti látványának hosszú távon való megtartásával. > Az A/12. számú módosítás a tájbaillesztés megoldására növényzettel való épülettakarás előírásával tett javaslatot. (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. > Az A/1. számú módosításnál a hatályos terv a terület beépített jellegűvé válását már elhatározta, a besorolás tehát nem eredményez új beépítésre szánt területet. A javaslat a műemléki védettséget élvező Grassalkovich majornak és környezetének fejleszthetőségét elősegíti. > Az A/7. számú módosítás a Sóderes tó hosszú távú megőrzését hivatott elérni. A vízisport célú hasznosítás a vízfelület megtartása mellett a partszakasz döntő részének természetközeli megmaradását is elősegíti. Az ökológiai hálózat részét képező területek természetes állapotának fennmaradását az evezős sport céljára történő igénybevétel jobban szolgálja, mint a bányászati tevékenység fenntartása. > Az A/12. számú módosításnál a hatályos terv a terület beépített jellegűvé válását már elhatározta, a besorolás tehát nem eredményez új beépítésre szánt területet. A javaslat természeti értéket, egyedi tájértéket nem érint. (3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. (4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. (5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását. > Hatvan esetében a jogszabályon alapuló területi felmérések a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint még nem történtek meg április 14.

16 > Az ország egyedi tájértékeinek felmérésére a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Tájépítészeti Kara, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KöH), a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSz), valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) alkotta konzorcium Táji értékek kataszterezése az Európai Táj Egyezmény hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés módszertanának kidolgozásához (TÉKA = TájÉrtékKAtaszter) programja vállalkozott. > A tervezési területeken, illetve azok közelében a felmérésen szereplő tájértékek az alábbi típusokba sorolhatók: műemlékek, régészeti emlékek, kunhalmok, helyi értéket képviselő további építmények. > Valamennyi tájértékként feltűntetett elem szerepel Hatvan településrendezési eszközein. > Az egyedi tájértékek fennmaradását a tervmódosítás nem befolyásolta. Forrás: A vizsgált módosításokat piros ellipszis jelöli. 2. ábra Egyedi tájértékek a tervezési területekkel ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI 7. (1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gya április 15.

17 rapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, > A vizsgált részterületek településrendezési eszköz módosítása nem tartalmaz lakóterületi fejlesztést. A hatályos településrendezés biztosítja a lakásszükségletet. > Az A/1. számú módosításnál elvetésre került lakóterületi fejlesztés kijelölésére már 2003-ban sor került. A terület beépítésére azonban a kereslet hiánya miatt mind a mai napig nem került sor. b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire, > A közösségi funkciók fennmaradását a terv nem korlátozza. > Az A/1. számú módosítás a Nagygombosi major fejlesztési lehetőségeit kívánja bővíteni, különösen a turisztikai, oktatási, kulturális vonal erősítésével. A szomszédos gazdasági területek kijelölésénél egy tág felhasználású besorolást kívántak érvényesíteni, lehetővé téve a major fejlesztéséhez való integrálódásukat. > Az A/7. számú módosítás a település sportolási lehetőségeit bővíti. c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését, > Az A/1. számú módosítás az épített, míg az A/7. számú módosítás a természeti értékek megőrzését, bemutatását teremti meg. > Az A/12. számú módosítás kulturális örökség megúőrzésére d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, > Az A/1. és az A/12. számú módosítások új gazdasági beruházásoknak teremtenek lehetőségeket. > Az A/7. számú módosítás felvetődése a kijelölt bányatelken folytatott kitermelés folyamatos csökkenéséhez kötődik. A kizárólag településszerkezeti szinten jelölt fejlesztés a nyersanyaglelőhely üzemelésének szükséges ideig történő biztosítását szolgálja. A április 16.

18 sport célú lehetőségek megteremtése ugyanakkor új gazdasági szereplők megjelenését eredményezik. e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését, > Valamennyi módosítás infrastruktúra fejlesztéssel jár együtt, melynek előnyeit környezetük is élvezni fogja. f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását. > Az A/1. és az A/12. számú módosítások közúti kapcsolattal (2401. j. mellékút, illetve 32. sz. főút) rendelkeznek. Területük a Fő tértől számított 3 km-en belül helyezkedik el. > Az A/7. számú módosítás a 32. sz. másodrendű főútra csatlakozó kiszolgáló útról közvetlen bekötéssel elérhető. g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit, > Az A/1. számú, volt Laktanya helyére tervezett lakóterületi fejlesztés az egészséges lakókörnyezet biztosítását az autópálya közelsége miatt kompromisszumok árán tudta volna megoldani, elvetése a jogszabályi előírásokkal összhangot mutat. > Az A/12. számú iparterület kijelölése a belterülettől való távolsága miatt nem veszélyezteti az egészséges lakókörülményeket, ugyanakkor lehetőséget teremt új munkahelyek kialakítására. A beruházás megvalósítása során, így a munkakörülmények kialakításakor is, törekedni kell az elérhető legjobb technológia alkalmazására. h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, > A településrendezési terv készítése során a tervezők a megkért adatszolgáltatás keretében megkapták a Lechner Lajos Tudásközpontnál nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és műemlékek alfanumerikus adatait tartalmazó táblázatokat, továbbá az azok topográfiai elhelyezkedését és kiterjedését tartalmazó térinformatikai állományokat. > A tervmódosítás a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, valamint 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait figyelembe vette. > Az A/1. és az A/12. számú módosításoknál a terv a táji látvány védelmére előírásokat fogalmazott meg. > Az A/7. számú módosításnál a Sóderes tó táji látványának megtartását célul tűzte ki április 17.

19 i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, > A módosításoknál érvényesített tájvédelmi szempontokat az előzőekben már ismertettük. > Az A/12. számú módosításnak van természetvédelmi érintettsége. Az ökológiai folyosó jelentette jogszabályi korlátozást a területfelhasználás kijelölésénél figyelembe vettük. Az ökológia folyosónak a megőrzését a létesítmény kialakításánál, a parti elemek elhelyezésénél kell érvényesíteni. Erre vonatkozóan a természetvédelmi jogszabályok az irányadóak, amelyek megismétlését az önkormányzati rendeletben jogszabályi előírás (2010. évi CXXX. tv. 3. ) tiltja. j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, > Új beépítésre szánt területek kijelölése a legritkábban nevezhető a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekei szempontjából kedvező módosításnak. k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, > Az A/1. számú módosítás már belterületbe vont ingatlanokon fog megvalósulni. > Az A/12. számú módosítások már beépítésre szánt és a hatályos településrendezési eszközökben ekként jelölt területek területfelhasználási változtatásait takarja. A termőföld tényleges igénybevételére ugyan nem került sor, maga az elhatározás azonban megszületett, így jelen terv esetén a termőföldvédelem vizsgálata már nem releváns. > Az érintett építési övezetekre meghatározott paraméterek intenzív hasznosítást tesznek lehetővé, így minimalizálható a ténylegesen igénybevételre kerülő területek nagysága. l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, > A módosítási feladatok egyike sem érintett gyógy tényezőkkel. m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, > A tervmódosítás honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi érdekeket nem érint. n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, > Ásványi nyersanyag-gazdálkodást érintő módosításnak csak az A/12. számú tekinthető. Ez sem sérti azonban az ásványvagyongazdálkodás érdekeit, hiszen azon túl, hogy az Önkormányzat távlati elképzeléseit településszerkezeti tervi szinten rögzíti, azonnali építési jogot nem keletkeztet, ezzel az ásványvagyon szükséges ideig tartó kitermelését biztosítja április 18.

20 o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint > A tervmódosítások az infrastrukturális elemek közül a közlekedési- és a közmű-infrastruktúrára vannak hatással. Mint korábban jeleztük a közlekedési ellátottsága mindegyik területnek biztosított. > A közműellátás fejlesztésé mindhárom esetben szükség van. A közműfejlesztés azonban nem csupán az érintett változtatási területek miatt, hanem azok környezetének közműhiányos helyzete miatt is indokolt. p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. > A tervmódosítások zöldfelületi fejlesztéssel nem érintettek. > Környezet és természetkímélő fejlesztésnek csak az A/7. számú módosítás minősül. A gazdasági területek területfelhasználásának megváltoztatása, az elhatározás hatályos tervben való rögzítettsége miatt, nem tekinthető környezet- és természetkíméléssel ellentétes fejlesztésnek. (3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével, > Hatvan város hatályos tervének alátámasztó munkarészében összhangban a városra ezen időben megtervezett felszíni vízrendezési tanulmánytervvel külön pont foglalkozott a csapadékvíz elvezetéssel, belvízrendezéssel. > A módosítások közül a Sóderos tó kötődik szorosan a vízvédelem témaköréhez. A létesítmény távlati megvalósítása lesz majd vízjogi engedélyezéssel érintve. b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet, > A tervvel párhuzamosan a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke nem csökkent. c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét ott, ahol az fizikailag lehetséges beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében, > A település közigazgatási határától mért 200 m szélességű területet a vizsgált módosítások közül egyedül az A/7. számú érin április 19.

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) A környezeti vizsgálat lefolytatására minden esetben kötelezett tervek és programok köre A (a Korm. rendelet 1. számú

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához

Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához Körn yez et i vizsgálat lefolytatásáh oz egyeztetési d okumen táció Ü z e m i t e r ü l e t k i a l a k í t á s a - 2015 Art Vit al Tervező, Ép

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2015.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2015. VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. www.vatikft.hu TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Körn yez et i vizsgálat lefolytatásáh oz egyeztetési d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához

Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához Nyírparasznya K özség Településrendezési Tervének módosításához T elj es eljár ás Előzetes tájékoztatási dokumentáció "Mód osít ások-2016" Tervező: Urban D imen sio Tervező és Szolgált at ó Bt. 2016. KÜLZETLAP

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Törzsszám: VO-1/2013

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Törzsszám: VO-1/2013 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 21. számú vrk. Vezér utca Böszörményi út 19548/4 hrsz-ú terület 19554 hrsz-ú terület Károli Gáspár utca által határolt

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

A TÉKA projekt eredményei

A TÉKA projekt eredményei A TÉKA projekt eredményei Dr. Kollányi László Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék V. MagyarTájökológiai Konferencia, Sopron 2012. 08.25-27. Mi is az a tájérték Tájértékek

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK A TERVEZÉSI FELADAT CÍME: HATVAN VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÖBB

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK A TERVEZÉSI FELADAT CÍME: HATVAN VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TÖBB HATVAN VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI MÓDOSÍTÁSÁHOZ [TSZT9M, HÉSZ11M] A TERVEZÉSI

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Újfehértó Településrendezési Tervének módosításához KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÜLZETLAP

Újfehértó Településrendezési Tervének módosításához KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének módosításához Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Módosítások I. 2017. T e r ve z ő : Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben