Az Európai Unió környezeti politikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió környezeti politikája"

Átírás

1 Az Európai Unió környezeti politikája A program az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. Projektazonosító: ROP / /34

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 5 Köszönetnyilvánítás A környezetvédelem fejlődése, a környezeti politika intézményesülése Bevezetés Előzmények Az 1960-as évek A Római Klub Az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája Az Európai Gazdasági Közösség Egy közös európai környezeti politika felé Az I. Akcióprogram Az I. Akcióprogram céljai A környezeti politika alapelvei Az I. Akcióprogram főbb eredményei A II. Akcióprogram A III. Akcióprogram A környezeti politika mint az Európai Közösség közös politikája: az Egységes Európai Okmány A közös környezeti politika intézményi háttere A fenntartható fejlődés elmélete és annak megjelenése az európai közös környezeti politikában A Brundtland-jelentés Earth Summit II A fenntartható fejlődés az Európai Unióban A közös környezeti politika akcióprogramjai A IV. Akcióprogram Az V. Akcióprogram Az V. Akcióprogram alapelvei Az V. Akcióprogram céljai Az V. Akcióprogram eszközrendszere Az V. Akcióprogram által tárgyalt témák Az V. Akcióprogram eredményei A VI. Akcióprogram A Kiotói Egyezmény A VI. Akcióprogram beavatkozási területei A VI. Akcióprogram négy fő területe A VI. Akcióprogram aktuális állapota... 50

3 Az Európai Unió környezeti politikája Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a közös környezeti politika szolgálatában Szektorális szabályozások Zaj A környezeti zaj értékelése és kezelése (2002/49/EC sz. direktíva) Speciális szabályozás Víz A vízvédelmi politika Keretdirektívája Speciális szabályozás Levegő Speciális szabályozás Talajvédelem Speciális talajfajták kezelése Nukleáris energia Nukleáris biztonság Nukleáris hulladék Vegyi anyagok és ipari tevékenység Hulladék Hulladékkategóriák Hulladéklerakás Keretdirektíva A hulladékmegelőzés és -újrahasznosítás tematikus stratégiája Integrált szennyezésmegelőzés és -ellenőrzés Természet és biodiverzitás Ipar és energia az EU környezeti politikájában Az ipar az EU környezeti politikájában Az energia az EU közös környezeti politikájában Az energia mint erőforrás Az energia és a környezet Energiapolitika és klímaváltozás Energiahatékonyság az Európai Unióban A közös környezeti politika finanszírozása A finanszírozás formái LIFE LIFE SMAP A környezeti politika finanszírozása más politikákon keresztül Kohéziós politika Agrárpolitika K+F keretprogramok A Közös Kutatóközpont és a környezeti politika Energiapolitika Közlekedéspolitika... 89

4 KKV-politika Oktatás-, képzés- és ifjúságpolitika EIB-hitelek Magyarország kapcsolódása az EU közös környezeti politikájához Az alkalmazkodás kezdete: a csatlakozás Csatlakozás után Magyarország és a megújuló energiaforrások Összegzés

5 Az Európai Unió környezeti politikája 5 Előszó Megújuló energiaforrások, környezetbarát termékek, szelektív hulladékgyűjtés a mai európai ember számára nyilvánvaló fogalmak, amelyek mögöttes tartalmát széles körben jól ismerjük, és mára már nagy többségében az általuk elérendő környezetpolitikai célokat is magunkévá tettük legalábbis elméleti síkon... Mindez a gondolkodásbeli fejlődés az elmúlt néhány évtized eredménye, amely során a világ és azon belül Európa a környezettudatosság útján elindult. Az útnak messze nem jutottunk még a végére, már csak azért sem, mert a globális környezeti változások újabb és újabb kihívások elé állítják a gazdálkodó emberiséget. Az európai integrációban részt vevő tagállamok és az európai intézmények a globális fejleményekkel párhuzamosan fejlődtek a környezettel kapcsolatos tudást, valamint a szükségesnek látott beavatkozások megtervezését és végrehajtását illetően. Hogyan fejlődött a környezeti gondolkodás az európai integráció előrehaladásával? Hogyan lett a környezeti politika az Európai Közösség önálló politikája? Mi a közös környezeti politika tartalma? Milyen pénzeszközöket biztosít az EU közös költségvetése a környezeti politika céljainak megvalósításához? A 2004-es és 2007-es bővítések milyen új kihívások elé állítják a közös környezeti politikát? Továbbá: hogyan jelenik meg az EU környezeti politikája mindennapjainkban? Könyvünkben, amely elsősorban a Szegedi Tudományegyetemen Az EU környezeti politikája című kurzus hallgatói számára íródott, ezekre a kérdésekre igyekszünk válaszolni. Mindazonáltal az elsődleges célcsoporton túl ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki a környezet megőrzése iránt érdeklődést és érzékenységet mutat, valamint aki az Európai Unió e téren tett és teendő lépéseit közelebbről szeretné megismerni. A szerző

6 6 Köszönetnyilvánítás E számomra nagy mű létrejötte számos embernek köszönhető, teljes körű felsorolásuk talán nem is sikerülne. Mindenesetre feltétlenül szeretnék név szerint megemlíteni közülük néhányat. Köszönöm Szekeres Ildikónak, hogy menedzselte a projektet, amelynek keretében életemben először egyetemi jegyzetet írtam, valamint Farkas Beátának, hogy a projekt szakmai vezetőjeként végig felügyelte és segítette munkámat. Köszönettel tartozom Málovics Györgynek, aki szakmai lektorként igen értékes megállapításokkal járult hozzá munkám színvonalához, és Szabó-Gilinger Eszter barátnőmnek, aki a jegyzet angol nyelvű változata végleges szövegének megszületésében nyújtott felbecsülhetetlen segítséget. Egyetemi kollégáim közül Buzás Norbertet szeretném még kiemelni, aki a környezetvédelem terén a legtöbb információt és tudást adta át nekem, többségében még hallgató koromban, olthatatlan érdeklődést ébresztve bennem a téma mélyebb megismerése iránt. E téren másik nagy tanítóm a környezetvédelemben szerzett több évtizedes tapasztalatait gyermekkorom óta önzetlenül átadó Édesapám volt. Köszönettel tartozom 2007-ben végzett EU-szakirányos hallgatóimnak is, akik a tárgyban tartott előadásaim során érdeklődésüket fejezték ki, és kérdésfeltevéseikkel sokszor az én gondolataim fejlődését is elősegítették. E hallgatóim közül köszönöm Csiszár Melindának, Hámori Edinának, Nagy Péternek, Péntek Katalinnak, Szigethy Tamásnak és Zsolnai Eszternek, hogy a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés témakörében írt szakdolgozataikhoz engem választottak konzulensüknek, és hogy közös munkáink során én is sokat tanulhattam tőlük. Zsolnai Eszternek azért is köszönettel tartozom, mert demonstrátorként segédkezett az előadásokra való felkészülésemben, munkájára Az energia az EU közös környezeti politikájában c. fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam is. Szigethy Tamással pedig elsősorban a jegyzethez tartozó esettanulmányhoz kapcsolódóan az IPPC direktíva rejtelmeivel ismerkedtünk meg közös erőfeszítéssel. Feltétlenül köszönettel tartozom az Európai Uniónak, hogy a munkámat anyagilag támogatta. Végül, de messze nem utolsó sorban köszönet illeti férjemet, Zolit, és kisfiamat, Tamást, amiért elviselték, hogy azt a sok-sok órát, amit e jegyzet magyar és angol változatának megírására fordítottam, nélkülem kellett eltölteniük. Szeged, július

7 Az Európai Unió környezeti politikája 7 1. A környezetvédelem fejlődése, a környezeti politika intézményesülése 1.1. Bevezetés A XX. század során az emberiség sok tekintetben rendkívüli dolgokat produkált. A technológia, a termelési hatékonyság, a mezőgazdasági termelés intenzitása soha nem látott ütemű fejlődést mutatott. A termelés volumene a korábbi századokhoz képest ugrásszerűen megnőtt és azóta is exponenciális bővülés jellemzi. Ez a vitathatatlanul nagy mértékű fejlődés azonban fájdalmas negatív következményekkel járt, amelyeket az emberiség a csodaként megélt újítások feletti örömében nem, vagy nem időben vett észre. Milyen tényezők alkotják e páratlan fejlődés árnyoldalát? Az életkörülmények javulásának első és legfontosabb következménye a Föld lakosságának létszámában jelentkezett, amelyből aztán sok további negatív következmény vagy legalábbis azok káros mértéke származtatható. Az egészségesebb munka- és lakókörnyezet általánossá válása a Föld számos részén, a védőoltások világszintű elterjedése, sőt, pusztán az átlagéletkor megnövekedése következtében a Föld lakossága a XX. század eleji 1,5 milliárdról mára 6 milliárd fölé emelkedett, és a tendencia tovább folytatódik, a fejlett országok társadalmainak elöregedése ellenére. Az urbanizáció egyrészt a városok számának növekedésével, másrészt a városok folyamatos térbeli terjeszkedésével hatalmas területeket vett (és vesz) el a természeti környezettől. A mezőgazdasági termelés módszereinek fejlődésével, a műtrágyázás és vegyszerezés következtében a korábban egyensúlyban lévő ökoszisztémák felborultak, egyes mikroorganizmusok, növényés állattársulások eltűntek, mások egészségtelen mértékben elszaporodtak. Az erdőirtás felbecsülhetetlen globális környezeti problémát okoz. A nukleárisenergiatermelés hulladékának kezelése és elhelyezése újabb megoldandó probléma. A műanyag tömegtermelésével egy időben a lebonthatatlan hulladékok tömegtermelése is megkezdődött. Az üvegházhatású gázok, a savas eső, az eutrofizáció (a felszíni vizekbe kerülő többlettápanyag hatása miatti fokozódó fitoplankton-növekedés), a tengeri olajszennyezések mind a gazdasági tevékenység fokozódásának, a technológia fejlődésének olyan súlyos következményei, amelyek a XXI. században már az emberiség létét veszélyeztetik. Mindezen környezetterhelő folyamatok a II. világháború után gyorsultak fel. Az újjáépítés időszakában vált uralkodóvá az a szemlélet, amelynek középpontjában a termelés és a fogyasztás növelése állt. A hulladék, a szennyezések vagy az erőforrások kimerülése ezekben az években egyáltalán nem foglalkoztatta az embereket, az ezzel kapcsolatos tudás is nagyon hiányos, és általánosságban alacsony szintű volt. A gazdálkodásban részt vevők beleértve a gazdasági-politikai döntéshozókat is úgy gondolták, hogy tevékenységeiknek nincsenek természeti-

8 8 környezeti korlátai. 1 Az 1960-as években indult el egy olyan folyamat, amelyet bátran az emberiség környezeti eszmélésének nevezhetünk. Ekkor kezdték először csak néhányan felismerni, hogy a természet és vele együtt az egész társadalom gazdasági céloknak van alárendelve, nem pedig fordítva, ahogy az egészséges volna. Milyen fontos lépései voltak ennek az általunk környezeti eszmélésnek nevezett globális folyamatnak? Az alábbiakban ezeket a lépéseket tekintjük át, a globális folyamatokban elhelyezve az európai integráción belüli környezettudatosság fejlődését Előzmények Ahhoz, hogy a globális környezeti kérdéseket az országok vezetői és a szakemberek globális szinten tárgyalhassák, előfeltétel volt, hogy a Föld országainak legyen olyan intézményesített fóruma, ahol egyáltalán találkozni tudnak egymással. Abban az időben ezt a globális intézményi hátteret elsősorban az 1945-ben, 51 ország részvételével megalakult Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) jelentette, 2 a gazdasági-kereskedelmi párbeszéd alapjait pedig az 1947-ben megkötött, akkor 23 ország 3 által aláírt Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (General Agreement on Tariffs and Trade GATT) adta. Az információs és kommunikációs technológia mai fejlettségi szintjéről visszatekintve könnyen abba a hibába eshetünk, hogy alábecsüljük ezeknek a fórumoknak az akkori jelentőségét, pedig nem kisebb eredményt tudtak felmutatni, mint hogy egy asztalhoz ültették a világ számos országának képviselőit, beleértve a II. világháború főbb nyertes és vesztes államait. Európában amely földrész talán a legsúlyosabb emberi és gazdasági veszteségeket szenvedte el a háború idején 1951-ben megalakult az Európai Szénés Acélközösség (ESZAK), integrálva az együttműködésbe a két nagy európai vesztes államot, Németországot (az NSZK-t) és Olaszországot. Az ESZAK-ot megalapító 6 állam 4 együttműködésének kiterjesztése volt az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) megalapításáról kötött 1957-es Római Szerződés. Az EGK-ból kimaradt nyugat- és észak-európai országok az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (European Free Trade Association EFTA) 1960-as létrehozásával 5 szintén egy gazdasági-kereskedelmi párbeszédet indítottak el egymás között. 1 Maga a környezet szó a fejlett világban ez időben nem képezte a köznyelv részét. 2 A szervezet 2007-ben 192 tagú; magába tömöríti a világ szinte összes független államát. 3 Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Norvégia, Csehszlovákia, Brazília, Chile, Kuba, Libanon, Dél-Rhodézia, Szíria, Dél- Afrikai Köztársaság, Kína, India, Pakisztán, Burma, Ceylon, Ausztrália, Új-Zéland. 4 Franciaország, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg. 5 Eredetileg: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Norvégia, Portugália, Svájc és Svédország.

9 Az Európai Unió környezeti politikája Az 1960-as évek Az előbbiekben felvázolt globális és európai gazdasági-kereskedelmi integrációs erőfeszítések az 1960-as évek során látványos eredményeket hoztak: a nemzetközi kereskedelem a világban és Európában is fellendült, az iparosodás a világ számos térségében exponenciális mértéket öltött. Mindez az akkori technológia és a megnövekedett igények együttes következményeként oda vezetett, hogy ugrásszerűen megnőtt az olaj és más kimerülő erőforrások jelentősége. A gazdasági-kereskedelmi integráció fejlődése mellett fontos politikai események is formálták a globális témák alakulását, többek között az a folyamat, amely során a korábban függetlenséget nem élvező volt gyarmatok önálló államokká váltak. 6 Ezek az események hozzájárultak ahhoz, hogy a figyelem elsősorban az ENSZ-ben lassan a Föld legszegényebbjei felé fordult A Római Klub Az ENSZ mellett egy másik fontos mai szóhasználattal minden bizonnyal civilnek, azaz nem kormányzatinak nevezendő kezdeményezésről kell még szólnunk a globális környezeti problémák felismerésének folyamatában ban 36 vezető európai üzletember és tudós találkozott Rómában, hogy tárgyaljanak a globális problematikáról ( global problematique ). A találkozó fő kezdeményezője az olasz Aurelio Peccei volt. E találkozón született meg a Római Klub. Aurelio Peccei Maga a global problematique kifejezés Aurelio Pecceitől származik, aki először nevezte így az őt is élénken foglalkoztató globális környezeti és társadalmi egyensúlytalanságokat az 1960-as évek közepén. Peccei 1908-ban Torinóban született és ott is nőtt fel. A Torinói Egyetemen szerzett közgazdász diplomát ban, és már akkor nagyon érdekelték a világ eseményei. Nem sokkal később a Sorbonne ösztöndíjasaként meglátogatta a Szovjetuniót. Később, a FIAT gyár alkalmazottjaként hosszabb időt töltött Kínában, ahol egy egészen más kultúrával ismerkedett meg. Végül miután az 1937-es kínai-japán háború kapcsán Olaszország minden kapcsolatát megszüntette Kínával, a második világháború előestéjén visszatért hazájába. Saját bevallása szerint Kínában döbbent rá először, mennyire széles az emberi képességek határa. A háború után néhány évig részt vett az olaszországi újjáépítésben, de rövid idő elteltével ismét utazni vágyott. Ezért 1949-ben Latin-Amerikába ment, és vezette 6 Függetlenedési folyamatok időben: India, Pakisztán 1947, Sri Lanka, Burma (Mianmar) 1948, (Északés Dél-) Korea , Indonézia , Kambodzsa 1953, (Észak- és Dél-) Vietnam , Kongó 1960, Algéria 1962.

10 10 a FIAT-gyárak újraindítását, végül Argentínában telepedett le családjával együtt, de a dél-amerikai kontinensen továbbra is sokat utazgatott, és ahol járt, rendszerint nagy népszerűségre tett szert sok helyen egyenesen az adott térség gazdasági fellendülését tulajdonították neki. Mindezek mellett továbbra is folyamatosan foglalkoztatták az alapvető politikai-gazdasági-társadalmi kérdések. A szíve az 1950-es években visszahúzta Olaszországba, ahol egy tanácsadó céget alapított. Az 1960-as években osztrák közvetítéssel a Laxenburgban alapított International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) keretei között tevékenyen részt vállalt a hidegháborúban szétszakított kelet és nyugat közötti kapcsolatok újraélesztésében. Az IIASA rövid időn belül keleti és nyugati tudósok találkozóhelyévé vált, akik közös tanulmányokat publikáltak a klímaváltozás, az energia vagy a mezőgazdaság témakörében. Az IIASA ma is létezik, de jelentősége a kelet-európai rendszerváltás után lecsökkent. Ezt azonban Aurelio Peccei már nem érte meg ben egy ad hoc ötlettől vezérelve felkereste Alexander Kinget, aki akkor az OECD főigazgatója volt, és felvetette, hogy szervezni kellene egy találkozót az embert és környezetét érintő legfontosabb kérdések megvitatására. Erre a találkozóra április 7 8-án, mintegy harminc tudós részvételével került sor Rómában. Így jött létre a Római Klub. Az 1970-es évek során azután Peccei elsősorban szervezői munkákat látott el a Klub életében. Ezen fáradozásainak legfőbb eredménye egy kormányközi találkozó volt 1974-ben Salzburgban, amelyhez az akkori osztrák kancellár, Bruno Kreisky is nagy segítséget nyújtott. További magas szintű találkozókat szervezett Mexikóban, Kolumbiában, és ben Budapesten is ez utóbbit a mezőgazdaság témájában. Élete utolsó néhány hónapjától eltekintve állandóan sokat dolgozott ben hunyt el. Aktív korszakában a World Wildlife Fund munkájában is részt vett, elsősorban annak olaszországi tevékenységében, a szervezetben később a nemzetközi igazgatóságnak is tagja lett. Leghíresebb könyvét 1976-ban adták ki, Az emberi minőség címen. Ebben hangsúlyozta azt, ami saját élethivatása is volt: az embernek új szemléletet kell elsajátítania az őt körülvevő valóságot illetően, mert csakis így kerülhet harmóniába környezetével, amellyel egyébként egyetlen makrorendszert alkot. Forrás: Barbieri Masini 2004 A Római Klub életének a megalakulást követő legfontosabb eseménye a Limits to Growth (A növekedés határai) című jelentés publikálása volt 1972-ben. A jelentést a Klub rendelte meg neves tudósoktól, akik a Massachusetts Institute of Technology által kidolgozott modellt alkalmazták a Föld kapacitásainak vizsgálatára. Öt tényező változását vették figyelembe 1900 és 1970 között, a jövőre vonatkozó jóslataikat pedig az adott tényezőknek az adott időszakban mért tendenciáinak egyszerű extrapolálása révén fogalmazták meg (a számítástechnika akkori szintjén!).

11 Az Európai Unió környezeti politikája 11 Az öt vizsgált tendencia a következő volt: - gyorsuló iparosodás, - gyors népesség-növekedés, - széles körű rosszul tápláltság, - a nem megújuló erőforrások kimerítése, - torzuló környezet. A számítások alapján a jelentés az alábbi következtetéseket vonta le: - Az akkor mért trendek változatlansága esetén a Föld legkésőbb 2100-ig biztosan elpusztul. - A legvalószínűbb következmény a népesség és az ipari kapacitások hirtelen és kontrollálhatatlan hanyatlása. - Lehetőség van a növekedési tendenciák megváltoztatására és egy olyan ökológiai-gazdasági stabilitás megteremtésére, amely a jövőben is fenntartható. 1. ábra. A Római Klub logója Forrás: A Limits to Growth jelentés ha akkor csak szűk körben is, de nagy vihart kavart, ám sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a megfogalmazott figyelmeztetéseket a konkrét beavatkozások szintjén nagy késéssel és egyelőre ismeretlen eredményességgel hajtották/hajtják végre a politikai döntéshozatalban részt vevők. Mindenesetre jelentősége vitathatatlan, a figyelem felkeltésén kívül abból a szempontból is, hogy már 1972-ben alkalmazta a fenntartható kifejezést, noha a fenntartható fejlődés elméletének hivatalos ENSZ-megfogalmazására ig kellett várni.

12 12 A Római Klub egyébként mind a mai napig aktív. Jelenleg öt kontinens 52 országából 100 tagot számol. A szervezet önkéntes tagságon alapul, és továbbra is célja, hogy az első találkozó szellemében foglalkozzon a globális problémákkal, valamint hogy igyekezzen ezekre a politikai döntéshozók figyelmét is felhívni. Küldetése tehát a kezdetek óta nem sokat változott. A Római Klub nyilatkozata Mi, a Római Klub tagjai meg vagyunk arról győződve, hogy az emberiség jövője nem egyszer s mindenkorra determinált, és hogy van lehetőség a jelenlegi és jövőbeli katasztrófák elkerülésére ha azok az emberi önzés vagy a globális ügyek vitelében elkövetett tévedés eredményeképpen következnek be. Fontos hangsúlyozni a reménysugarakat és az elért eredményeket. Fel kell vennünk a küzdelmet az emberiséget fenyegető veszélyekkel szemben, és tudatában kell lennünk annak, hogy a túlélés problémája sürgősebbé vált, mint valaha. Az optimizmus erénye, amely az emberi lélekben gyökerezik, a mai idők lényeges követelményévé vált. Hisszük, hogy az arrogáns felülkerekedés, a pesszimizmus vagy a beletörődés mai trendjeivel csak úgy szállhatunk szembe, ha hozzáállásunkat minden felelős polgár részéről a személyes elkötelezettségen és optimizmuson alapuló bizalom, továbbá a jó szándék és a kitartás határozza meg. Hisszük, hogy minden ember előtt ott áll a lehetőség arra, hogy saját jövőjét kezébe vegye ahelyett, hogy az események áldozatává válna. Az emberek képzelőereje és kreativitása az eddiginél nagyobb szociális érzékkel párosulva hozzá tud járulni ahhoz, hogy hozzáállásunk megváltozzon, és hogy társadalmaink sikeresebben tudják megküzdeni csatáikat a világot fenyegető válságokkal. Hisszük, hogy az információs társadalom kifejlődőben van, és noha ez kockázatokat és korlátokat is hordoz magában, nagy lehetőségeket nyújt egy jobb jövő kialakítására. Világunk felkelések és átalakulások nagy korszakát éli egy globális társadalom kifejlődésének irányában, amelyre az emberek mentálisan nincsenek felkészülve. Emiatt reakcióik gyakran negatívak, amit az ismeretlentől való félelem és a globális, az ember által már kezelhetetlennek tűnő problémákkal kapcsolatos tudatlanság okoz. Ezek a félelmek megfelelő törődés híján veszélyes extrémizmusba, steril nacionalizmusba és súlyos társadalmi válságokba sodorhatják az emberiséget. Nem tudjuk, hogy a jövő társadalma milyen lesz, és hogy fog működni. Meg kell tanulnunk kezelni ezt az alapvető átalakulást, amely több évtizedig eltarthat, vagy akár mostantól folyamatossá válhat, és fel kell készülnünk egy olyan jövőre, amelyben az emberiség jóléte növelhető. Az idők, amelyekben élünk, mind az egyéntől, mind a közösségtől megkövetelik olyan rendszerek és társadalmak kiépítését, amelyekben az ember, a tisztelet és az együttérzés kulcsfontosságú értékek, és ahol a verseny nem a dominanciára és a fogyasztásra irányul, hanem a bátorításra és a részvételre.

13 Az Európai Unió környezeti politikája 13 Egy olyan társadalom felé kell haladnunk, amely azokat díjazza, akik a legtöbbet teszik az emberi boldogságért és jólétért, és nem azokat, akik a legnagyobb pusztító erőt képesek bevetni, vagy a legpazarlóbb fogyasztásnak képesek magukat átengedni. Ezen célok elérése érdekében az oktatás, amely az embereket átalakítja, és minden egyénben kifejleszti a közösség javának szolgálatára való potenciált és képességet, fontosabb szerepet kap, mint eddig valaha. Hisszük, hogy általános vitákat kell kezdeményezni az emberiség mindenfajta körülményeit globális szinten befolyásoló főbb témákról, méghozzá olyan holisztikus megközelítésben, amely felöleli a problémák erkölcsi, anyagi, kulturális, társadalmi és tudományos vetületeit egyaránt. Ennek érdekében olyan műveket adunk ki, amelyek világszerte bátorítást adnak kormányoknak, nemzetközi ügynökségeknek, vezető üzletembereknek, nem kormányzati szerveknek, ifjúsági szervezeteknek és a társadalom pozitív erőinek, hogy olyan politikákat alkossanak és olyan stratégiai döntéseket hozzanak, amelyek alkalmazkodnak folyamatosan változó körülményeinkhez. Nyilvánvaló, hogy a közvéleménynek növekvő mértékben kell kritikai szerepet vállalnia ezen öntudatosodási folyamatban. Mi, a Római Klub tagjai százan vagyunk, jelenleg öt kontinens 52 országából. Különböző oktatási rendszereket, filozófiákat, vallásokat és kultúrákat képviselünk; különböző szakmai háttérrel és tapasztalatokkal rendelkezünk. Értelemszerűen gyakran különbözőképpen látjuk a jövőt. Mégis összeköt bennünket a közös aggodalom az emberiség jövője iránt, és emiatt tanulmányozzuk azokat a főbb témákat, amelyek az egész közös világunkra hatással vannak. Addig, amíg a Római Klub minden tagja képes megfelelni a saját felelősségtudatának, mindannyian vállaljuk, hogy időnk és tehetségünk egy meghatározó részét az emberiségért végzett munkára fordítjuk, azon belül is leginkább az eddigieknél humánusabb, fenntarthatóbb, kiegyenlítettebb és békésebb társadalmak építésére. Az emberiség szolgálatának missziójával a Római Klub szeretné megerősíteni katalizátor szerepét a változásokban, és az innováció és kezdeményezés központjává szeretne válni; ezt megteheti egyrészt ötlet- és energiagazdagságának köszönhetően, valamint abból kifolyólag, hogy tagsága sokféle, és tagjai képesek arra, hogy múltbeli vagy jelenlegi pozíciójukat és tapasztalatukat kiaknázva tevékenykedjenek. Bízunk az emberek végső kapacitásaiban, amellyel el tudják érni, hogy etikai és szellemi értékeinek megfelelően éljenek, miközben tiszteletben tartják az emberiség sokféleségét. Arra hívjuk a jóakaratú férfiakat és nőket, különösen a mai fiatalokat, hogy csatlakozzanak ehhez a megfigyelésből és cselekvésből álló munkához. Római Klub, szeptember Forrás:

14 Az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája A Limits to Growth jelentéssel egy évben került megrendezésre a globális környezettudatosság megszületésének első igazán komoly mérföldköve, az ENSZ által szervezett környezetvédelmi világkonferencia, 7 amelynek Stockholm adott helyet június között. 2. ábra. A stockholmi világkonferencia logója Forrás: CESI UNEH 1972 A konferenciának az Only One Earth (Egyetlen Föld) elnevezést adták, de később, a második ENSZ környezetvédelmi világkonferencia idején (1992-ben) utólag Earth Summit I (I. Föld Csúcsértekezlet) névvel is ellátták, és mindkét néven gyakran hivatkoznak rá. 3. ábra. Only One Earth Forrás: CESI UNEH A konferencia hivatalos neve: United Nations Conference on the Human Environment (ENSZ konferencia az emberi környezetről).

15 Az Európai Unió környezeti politikája 15 A világkonferencián 113 ország képviselői vettek részt (a szocialista blokkból csak Jugoszlávia és Románia). A konferencia plenáris előadói voltak 8 : - Indira Gandhi, India miniszterelnöke, - Olof Palme, Svédország miniszterelnöke, - Kurt Waldheim, ENSZ főtitkár, - Maurice Strong, a konferencia főtitkára. Maurice Strong Maurice F. Strong 1929-ben egy dél-nyugat-kanadai kistelepülésen született. A Nagy Gazdasági Válság idején nőtt fel, óriási szegénységben, amelyből üzleti érzéke révén tudott felemelkedni. Strong az 50-es és 60-as években elsősorban az olajiparban tevékenykedett: a Power Corporation of Canada cégnél dolgozott, ahol az ügyvezető igazgatóságig vitte. Innen mesésen meggazdagodva távozott, és nemsokára a Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséghez került, majd az 1972-es ENSZ-konferencia főtitkárává nevezték ki. Ezt követően a konferencia által létrehozott United Nations Environment Programme (ENSZ Környezetvédelmi Program) első igazgatója lett a kenyai fővárosban, Nairobiban. Ezt a tisztséget 1976-ig töltötte be, majd visszatért Kanadába és az olajüzletbe. Az ENSZ-be való, 1990-es évekbeli visszatérésekor a szervezet Észak-Koreai küldöttje lett e megbízatása 2005-ig tartott. Ezzel párhuzamosan Kofi Annan ENSZfőtitkár tanácsadója is volt. Jelenleg az ENSZ Béke Egyetemének (UPEACE) elnöke. Neve többször felmerült az ENSZ-körüli, valamint az iraki olajat élelmiszerért programot övező botrányokban, de mindig sikerült elkerülnie a bukást. Ügyes és rafinált embernek ismerik, a kanadai CBC tévécsatorna riportere, Ann-Marie McDonald egyszer azt mondta róla: Raszputyin és Macchiavelli keveréke. Forrás: NCPPR 1997, 8 A konferencia plenáris előadóinak további sorsa felettébb tragikusan alakult: - Indira Gandhit október 31-én testőrei meggyilkolták, máig nem egyértelmű indítékoktól vezérelve, mindenesetre a szegénység elleni harcát és India globális érdekérvényesítését szokták emlegetni, amik miatt ellenséggé válhatott. - Olof Palmét február 28-án meggyilkolták, és mind a mai napig sem a gyilkosára, sem a gyilkosság okára nem derült fény egyértelműen. Egyetlen konkrétumként a kurdokkal kapcsolatos diplomáciai tevékenységét, és általánosságban az irak-iráni háborúbeli aktivitását szokták a halálával összefüggésbe hozni. - Kurt Waldheimet 1986-ban, az osztrák elnökválasztás kampányában gyanúsították meg náci főbűnökkel, ezzel derékba törve politikai pályáját. Az USA akkor megtiltotta neki a belépést az országba, és bár a CIA-nyomozás később tisztázta őt ezen koholt vádak alól, az USA-ba való belépési tilalom máig érvényes rá. Waldheim ma is él, visszavonultan. Aktív korszakában ENSZ- és osztrák külügyi diplomataként közvetítő szerepet töltött be a Közel-Keleten. Az olvasóban felmerülhet: nem lehet, hogy egyes érdekcsoportok (az olaj és egyéb kimerülő energiaforrások felett ellenőrzést gyakorlók) fejezték ki így nemtetszésüket az ENSZ környezetvédelmi tevékenysége ellen? Nem tudni

16 16 A konferencián a résztvevők az alábbi dokumentumokat fogadták el: - Declaration (Nyilatkozat); - Principles (Alapelvek): 26 alapelv az emberi jogokkal, a Föld kapacitásaival, a meg nem újuló erőforrásokkal, a fejlődő országok népességével és a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatban; - Plan of Action (Cselekvési terv): értékelés, áttekintés, kutatás, monitoring, információcsere; - Recommendations (Ajánlások): főbb kutatási és beavatkozási területek; - Resolutions (Kötelezettségvállalások): intézményi és pénzügyi kérdésekben, valamint az UNEP (United Nations Environment Programme ENSZ Környezetvédelmi Program) felállítására vonatkozóan. A Stockholmi Nyilatkozat által lefektetett alapelvek 1. Az emberi jogokat el kell ismerni, az apartheidet és a gyarmatosítást el kell ítélni 2. A természeti erőforrásokat meg kell óvni 3. A Föld megújulóerőforrás-termelő kapacitását fenn kell tartani 4. A vadvilágot meg kell óvni 5. A kimerülő erőforrásokat meg kell osztani, nem szabad őket a végsőkig kimeríteni 6. A szennyezés nem haladhatja meg a környezet öntisztító képességét 7. Az óceánok szennyezését meg kell akadályozni 8. A fejlődés szükséges a környezet javításához 9. Ezért a fejlődő országok segítségre szorulnak 10. A fejlődő országoknak megfelelő exportárakra van szükségük, hogy megvalósíthassák a környezet védelmét 11. A környezeti politika nem hátráltathatja a fejlődést 12. A fejlődő országoknak pénzre van szükségük, hogy megalkothassák a környezetvédelmi óvintézkedéseket 13. Integrált fejlesztési tervezésre van szükség 14. A racionális tervezésnek fel kell oldania a fejlődés és a környezetvédelem közötti konfliktusokat 15. Az emberi településeket úgy kell megtervezni, hogy kiküszöböljék a környezeti problémákat 16. A kormányoknak meg kell tervezniük saját népességpolitikájukat 17. A nemzeti intézményeknek meg kell tervezniük az államok természeti erőforrásainak fejlesztését 18. A tudománynak és a technológiának a környezeti állapot javítását kell szolgálnia

17 Az Európai Unió környezeti politikája A környezeti oktatás kulcsfontosságú 20. A környezetvédelmi kutatásokat támogatni kell, különösen a fejlődő országokban 21. Az államoknak joguk van saját erőforrásaik kiaknázására, de nem veszélyeztethetnek más erőforrásokat 22. Az állami kompenzáció veszélybe kerül 23. Minden nemzetnek fel kell állítani saját normarendszerét 24. A nemzetközi kérdésekben együttműködés szükséges 25. A nemzetközi intézményeknek segíteniük kell a környezet állapotának javítását 26. A tömegpusztító fegyvereket meg kell semmisíteni Forrás: CESI UNEH Az Európai Gazdasági Közösség Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) akkori 6 tagállama, valamint az január 1-jén csatlakozó Egyesült Királyság, Írország és Dánia kivétel nélkül képviseltette magát az ENSZ világkonferenciáján, bár azt is el kell mondani, hogy a szervezésben legnagyobb aktivitást mutató három európai állam, Svédország, Svájc és Ausztria akkor nem voltak tagállamok. 9 Mindazonáltal az EGK-ban teljes volt az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ-konferencián felvetett kérdéseket az európai integráció keretei között is vizsgálni kell. Ennek érdekében 1972 októberében megtartották az EGK első, az állam- és kormányfők részvételével zajló környezetvédelmi csúcsértekezletét Párizsban, amelyen megvitatták a stockholmi konferencia témáit. A találkozón két alapvető döntést hoztak: egyrészt, hogy szükség van közös környezeti politikára, másrészt, hogy ennek érdekében mihamarabb közösségi szintű Akcióprogramokat indítanak. Az I. Akcióprogram 1973-tól 1977-ig tartott. A párizsi értekezletet követően a legfontosabb intézményi előrelépés az Európai Parlamentben történt 1973-ban, a Környezetvédelmi Bizottság felállításával. Az Európai Bizottságon belül 1981-ig kellett várni a Környezetvédelem Főigazgatóság létrehozására. Ami a jogi fejleményeket illeti, a környezeti politika az 1986-ban elfogadott Egységes Európai Okmány révén került a közös politikák közé. Ha viszont azt tekintjük, hogy a közösségi jogban az elsődleges jogforrás az EGK-t létrehozó, 1957-ben aláírt Római Szerződés, és annak első módosítására az Egységes Európai Okmánnyal került sor, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Közösség a környezeti politikát az első adandó alkalommal a közös politikák szintjére emelte. A további 9 Svédország és Ausztria 1995-ben csatlakozott az akkor már Európai Unióhoz, Svájc pedig 1994 óta az EU által kezdeményezett Európai Gazdasági Térség egyik állama, Liechtenstein, Norvégia és Izland mellett.

18 18 fejezetekben a közös környezeti politikához vezető, és az azóta megtett utat mutatjuk be. Felhasznált irodalom Barbieri Masini, E. 2004: The Legacy of Aurelio Peccei Twenty Years after his Passing and the Continuing Relevance of his Anticipatory Vision Aurelio Peccei Lecture, Rome. CESI UNEH 1972: United Nations Conference on the Human Environment. Centre for Economic and Social Information at the United Nations European Headquarters, Geneva. CoR 2006a: Declaration. Club of Rome. Letöltve: szeptember 18. CoR 2006b: Organisation, Activities. Club of Rome. Letöltve: szeptember 18. EC 2006: The History of European Environmental Action. European Communities. Letöltve: szeptember 18. Meadows, D. H. et al. 1972: Limits to Growth. A Report to The Club of Rome. Letöltve: szeptember 18. NCPPR 1997: Dossier: Maurice Strong. The National Center for Public Policy Research, Washington D.C. Pelle, A 2000: A jólét fogalmának értelmezései a gazdasági tevékenységgel járó környezetterhelés rohamos növekedésének századában. Szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged. Sohn, L. B. 1973: The Stockholm Declaration on the Human Environment. The Harvard International Law Journal, Summer. UNEP 1973: Stockholm Environment Declaration and Principles, To Pin on your Wall. United Nations Environment Programme, Nairobi Kapcsolódó honlapok

19 Az Európai Unió környezeti politikája Egy közös európai környezeti politika felé Az előző fejezetben már említett 1972-es párizsi csúcsértekezleten fogalmazódott meg, hogy a közös környezeti cselekvést ún. akcióprogramok keretében fogják megtervezni és végrehajtani. Az akcióprogramok olyan több évre szóló, középtávú dokumentumok, amelyek elsősorban átfogó jelleggel fogalmaznak meg stratégiai és politikai célokat. Az átfogó célokhoz illeszkedően ezután kisebb (operatív) programok, projektek valósulnak meg, így tulajdonképpen ezek alkotják az Európai Közösség környezetvédelmi tevékenységét. Az akcióprogramok azért is érdemelnek részletesebb elemzést, mert természetüknél fogva egyúttal a környezeti politika különböző korszakainak gondolkodásmódját, prioritásait is visszaadják Az I. Akcióprogram Az októberi párizsi csúcsot követően 1973-ban már el is indították az I. Akcióprogramot, amely 1976-ig tartott. Ennek fő jelmondata a stockholmi ENSZ-konferencia jegyében a növekedés korlátozása volt. Megállapítást nyert, hogy a gazdasági fejlődés, a jólét és a környezet védelme szorosan összefügg egymással, ezért ezeket a tényezőket nem szabad egymástól függetlenül vizsgálni, hiszen akkor szükségképpen téves döntések születnek, amelyeknek aztán messzemenő következményei vannak. Ebben az időszakban nyilvánvalóan az volt jellemző, hogy a gazdasági fejlődés és a jólét kérdését vizsgálták gyakran a gazdasági elméletek szintjén is a környezeti hatások figyelembevétele nélkül. Az I. Akcióprogram ezért azt a célt tűzte ki, hogy ezen elméleti és gyakorlati (sokszor politikai) elemzések és döntések során a környezeti szempont is érvényesüljön Az I. Akcióprogram céljai Az akcióprogram a következő konkrét célkitűzéseket fogalmazta meg: - a környezeti károk megelőzése és csökkentése, - az ökológiai egyensúly megőrzése, - az erőforrások ésszerű használata. Mielőtt továbbmegyünk, érdemes kicsit elgondolkodnunk ezeken a célkitűzéseken. A környezeti károk bekövetkezésének megelőzése, avagy a prevenció itt jelenik meg először az Európai Közösség dokumentumaiban. Ez a szemlélet mára talán már széles körben elfogadott, akkor azonban forradalmi jelentőségű volt. A prevenció mint célkitűzés ugyanis azt mondja ki, hogy a legjobbat akkor tesszük a környezettel, ha a kár be sem következik, hiszen akkor nem kell annak következményeit kezelni! Azért tekinthetjük ezt az akkori közgondolkodáshoz képest forradalmian új szemléletnek, mert a környezetvédelem

20 20 fogalmát általában (és ha önkritikusan szembenézünk mai társadalmunkkal, akkor tulajdonképpen még ma is) azzal azonosítják, hogy a gazdasági tevékenységeknek a környezetre gyakorolt káros hatásait valamilyen (technológiai) megoldással semlegesíteni kell. Ez az utóbbi, elterjedt szemlélet tehát abból az előfeltevésből indul ki, hogy a környezetterhelés adott, keletkezése és mértéke nem megváltoztatható, a beavatkozás ott kezdődik, amikor a kár már bekövetkezett. A prevenció mint célkitűzés az I. Akcióprogramban mindazonáltal további elemmel egészül ki: ha a környezeti kár bekövetkezését valamilyen oknál fogva mégsem lehet megakadályozni, ebben az esetben cél a kár mértékének csökkentése. Hogyan lehet a környezeti károk mértékét csökkenteni? Első és legkézenfekvőbb megoldás a környezetterhelő tevékenységek volumenének csökkentése, például a pazarlás és/vagy túltermelés megszüntetésével. Második lehetőség az olyan jellegű technológiaváltás, amely révén ugyanazt a gazdasági outputot kisebb környezetterheléssel tudjuk előállítani. Közvetve tehát már az 1970-es években megjelent a környezetbarát technológiák fejlesztése mint célkitűzés! Az I. Akcióprogram második célja az ökológiai egyensúly megőrzése volt. E cél megfogalmazásához az a felismerés vezetett, hogy az ember aki eredendően szintén az ökológiai egyensúly részét képezi a technológiák, és általában az emberi tevékenység fejlődésével olyan mértékű beavatkozást hajt végre a természeti környezetben, amely az egyébként egyensúlyban lévő biológiai rendszereket (ún. ökoszisztémákat) sokszor visszafordíthatatlan módon felborítja. Ennek azután olyan következményei lehetnek, amelyeket az átlagember talán fel sem tud fogni legalábbis biztosan nem gondol rá, miközben környezetterhelő tevékenységét folytatja, akár az ilyen módon előállított termékek fogyasztása révén. Noha a fenntartható fejlődés elmélete hivatalos dokumentum szintjén csak 1987-ben, a Brundtland-jelentésben került megfogalmazásra, már a stockholmi világkonferencia is felhívta a figyelmet a természet mint erőforrás használatával kapcsolatos óvatosságra (lásd a Stockholmi Nyilatkozat 2., 3., 5. és 6. pontjait). Az Európai Közösség az I. Akcióprogram megfogalmazása során ezeket az elveket tömörítette az erőforrások ésszerű használata célkitűzésbe. Ez is a környezetvédelem egyik olyan területe, amely a mai témák között gyakran szerepel, és amelyet mint láthatjuk lassan szintén örökzöldnek nevezhetünk. Az elméleti megalapozottság ellenére azonban az ésszerű erőforrás-felhasználás még mindig gyerekcipőben jár, akár a lakosságot, akár a vállalkozásokat tekintjük, de még az országok kormányainak is sokat kell tanulniuk e téren. Az I. Akcióprogram a célkitűzések mellett alapelveket is lefektetett, úgy látták ugyanis, hogy a közös környezeti politika kialakítása során erre feltétlenül szükség van. Sőt, tulajdonképpen az I. Akcióprogram létrehozásának ez volt a legfőbb indítéka, a program elsősorban ezen alapelvek megfogalmazására irányult (ennél fogva operatív szinten sok konkrétumot nem tartalmazott). Az Európai Közösség által 1973 és 1976 között megfogalmazott alapelvek nagyban támaszkodtak az

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Pánovics Attila: A nemzetközi jogban és különösen az Európai Unió jogában is megfigyelhető, hogy a környezet állapotának javítására irányuló erőfeszítések sikertelensége

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede Faragó Tibor 1 A korábban elfogadott nemzetközi feladattervek és a végrehajtást elősegítő intézmények Az 1950-es évektől megindult

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben