Bihari Iskolaszövetség Kistérségi Fejlesztési Terve (javaslat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bihari Iskolaszövetség Kistérségi Fejlesztési Terve (javaslat)"

Átírás

1 Bihari Iskolaszövetség Kistérségi Fejlesztési Terve (javaslat) Készítették: Seres Zsuzsa Vass Mária Zsilinyi László Biharkeresztes, június 15. Készült a HBM Közoktatási Közalapítvány támogatásával

2 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Annotáció A fejlesztési terv előkészítéséhez szükséges munkálatok A megvalósításhoz szükséges konkrét tevékenységek 6 2. A Bihari Iskolaszövetség bemutatása A Bihari Iskolaszövetség célja A Bihari Iskolaszövetség jogállása és tevékenysége A Bihari Iskolaszövetség küldetése A Bihari Iskolaszövetség tagsága A szövetségben végzett szakmai tevékenységek A bihari térség demográfiai és intézményi felmérése Demográfiai jellemzők Az intézmények erőforrásainak a felmérése A tagintézmények által megnevezett fejlesztendő területek összesítése A Bihari Iskolaszövetség SWOT elemzése Átfogó oktatáspolitikai koncepciók A Nemzeti Fejlesztési Terv II A HBMO Közoktatási Fejlesztési Terve A Bihari Iskolaszövetség céljai Hosszútávú, átfogó célok Javasolt tevékenységek az oktatáspolitikai célokhoz igazodva Konkrét programjavaslat Kérdőíves megkérdezés Konkrét feladatot vállaló intézmények Javasolt szervezeti munkaformák Források Mellékletek 57

3 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 3 ANNOTÁCIÓ A Bihari Iskolaszövetség vezetősége szükségesnek találta a bihari-bihori térség pedagógiai innovációinak feltárását, a kistérségi szakmai műhelyek programjainak előkészítését, a kistérségi pedagógiai szakmai fejlesztési stratégia elkészítését a Bihari Iskolaszövetség tagintézményei számára. Az iskolaszövetség szakmai munkája a bihari térség pedagógusainak fejlődését, a tanulók fejlesztését szolgálja 50 tagiskolával, összesen fő tanulói létszámmal. Az iskolaszövetség elfogadta azt a koncepciót, mely négy évre ( ) meghatározta a szervezet szakmai működését az oktatás fejlesztése érdekében: 1. Korszerű oktatási módszerek és ismeretek közvetítése 2. A nemzetiségi oktatás segítése 3. Szervezetfejlesztés 4. Integrációs nevelés a hátrányos helyzetű, roma és a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében

4 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 4 Célkitűzés, hogy az elkövetkező időszakra ( évre) a kibővült tagsági létszámmal a szélesedő igényeknek és szakmai elvárásoknak az iskolaszövetség eleget tegyen. A szövetség vezetősége elő kívánja készíteni az elkövetkezendő 4 év munkáját azáltal, hogy az eddigi tapasztalatait kiegészíti intézményi felmérésekkel, helyzetelemzésekkel, statisztikai adatelemzésekkel. Fejlesztési stratégiát alakít ki, mely a szövetség jelenlegi 50 iskolájának pedagógiai szellemi-módszertani innovációit feltárja, annak szakmai hozadékát beépíti konkrét programelemeken keresztül a cselekvési tervbe. A fejlesztési stratégia elkészítésének szükségességét indokolja: Az iskolaszövetség tagjainak száma évente bővül. Az iskolaszövetség tagintézményei közötti együttműködés évről évre nő. A közös programok megvalósításában az intézményi aktivitás fokozódik. A tagintézmények pedagógiai szakmai igényei intézményenként és településenként eltérőek. Szükséges olyan szakmai elképzelés kialakítása, amelynek megvalósítását a tagintézmények többsége magáénak elfogad, amelyben az intézmények konkrét feladatot vállalnak, a programok megvalósítására, az anyagi forrásának megteremtésére is közös erőfeszítéseket tesznek. A program átfogó célja: A pedagógusok szakmai, módszertani kultúrájának megújítása által a tanulók eltérő képességeiből és szocializációs hátrányaiból fakadó tanulási eredmények közötti különbségek csökkentése. A tanulás eredményességének a növelése, a hátrányos helyzetű tanulók különös tekintettel a roma tanulók körében esély teremtése mind a további tanulási tevékenységekhez, mind a majdani sikeres munkába álláshoz. Az oktatási-nevelési intézmények településszintű kultúra és hagyományápoló szerepének növelése. A program közvetlen célja: A szövetség tagjai körében a pedagógiai innovációik, intézményi aktivitások, pedagógiai igények, képzési - közösségi kulturális - hagyományápoló tevékenységek feltárása. A bevált gyakorlatok bemutatása. Az innovatív tevékenység közös fejlesztő erejének bemutatása és kihasználása a további szakmai fejlődési utak bemutatásával. Az aktivitás fokozása az inaktív intézmények felé annak érdekében, hogy: - a pedagógusok módszertani ismereti megújuljanak, - a tanítás hatékonysága növekedjék, - a gyermekek tanulást segítő képességei fejlődjenek, - a gyermekek iskolai kudarca csökkenjen, - a gyermekek hátrányos helyzetéből fakadó különbségek csökkenjenek, - az esélyek növekedjenek a sikeres tanuláshoz, - a szövetség tagjai között elmélyüljenek a közösségi kapcsolatok,

5 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 5 - a térség hagyományápoló, kulturális tevékenysége által a lakosságot megtartó erő növekedjék, - a nemzeti-etnikai kisebbséggel, a határon túli magyarsággal a kapcsolat tovább mélyüljön - a tagok körében a kezdeményezőkészség, a szövetség munkájában való aktivitás fokozódjon. 1.1 A fejlesztési terv előkészítéséhez szükséges munkálatok 1. Statisztikai felmérés készítése - helyzetelemzés A térség településeinek demográfiai mutatói, szociális helyzet, képzésfoglalkoztatottság, intézményi ellátottság szempontjából. A pedagógiai intézmények pedagógiai ellátottsága, pedagógus összetétele, gyermek-tanulói létszám, tanulói összetétel vizsgálata. 2. Erőforrás-felmérés A térség pedagógiai intézményeinek szakmai erősségeinek, innovációinak-feltárása, bemutatása, jó gyakorlatok összegyűjtése, az intézmények nevelési-oktatási, módszertani nehézségeinek vizsgálata. 3. Térségi intézményi SWOT-analízis készítése 4. Szakmai igényfeltárás Pedagógiai intézmények vezetőinek, pedagógusainak szakmai szükségleteinek a felmérése. 5. A szakmai térségi műhely számára átfogó és közvetlen szakmai célok meghatározása 6. Konkrét tevékenységek javaslatainak összeállítása a évre 7. A fejlesztési terv javaslatát CD-n a tagság elé megvitatásra átadjuk.

6 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A megvalósításhoz szükséges konkrét tevékenységek 1. A mérőlap összeállítása az intézményi felméréshez. Felelős: Vass Mária tanár 2. A mérőlapok eljuttatása az intézményekhez. Felelős: Biharkeresztes, Gimnázium 3. A mérőlapok beérkeztetése. Felelős: Biharkeresztes, Gimnázium 4. A mérőlapok kiértékelése Felelős: Vass Mária tanár 5. Vezetői megbeszélések, interjúk lebonyolítása Felelős: Vass Mária, Seres Zsuzsanna, Zsilinyi László 6. A fejlesztési stratégia dokumentációjának elkészítése Felelős: Seres Zsuzsanna, HBM Pedagógiai Intézet szakértője 7. A dokumentáció előterjesztése a szövetség intézményei számára. (CD-n) Felelős: Szabó András a biharkeresztesi Gimnázium igazgatója 8. A javaslatok rögzítése után a dokumentum véglegesítése. Felelős: Seres Zsuzsanna a HBM pedagógiai Intézet szakértője. 9. A fejlesztési stratégia elfogadtatása a tagsággal.

7 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 7 2. A BIHARI ISKOLASZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Bihari Iskolaszövetség székhelye 2.1. A BIHARI ISKOLASZÖVETSÉG CÉLJA (1) A szakmailag autonóm, sajátos arculatú intézmények gyakorlati és fejlesztési elképzeléseinek az összefogása. (2) A szövetségbe tömörülő autonóm nevelési-oktatási intézményeinek szakmai érdekképviselete. (3) Az egyéni tagok is az autonóm nevelési-oktatási intézmények érdekeit képviselik. (4) Együttműködés minden társadalmi szervezettel, melynek célkitűzései nem ellentétesek a szövetség céljával, működésével. (5) Segítségnyújtás, tapasztalatcsere, az egyedi kezdeményezések megismertetése a szövetséghez tartozó iskoláknak. (6) A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése Elméleti és gyakorlati tapasztalatok összefogása, a bázisintézményhez tartozó iskolákban történő hasznosítása (közzététel, publikálás). 2.2 A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE (1) A szövetség jogállása: önálló jogi személy és közhasznú szervezet (2) A szövetség az alábbi főbb tevékenységeket végzi: a. Rendszeres vezetői értekezletek szervezése. b. A szövetség érdekképviselete, szakmai-pedagógiai érdekvédelem biztosítása. c. Körzeti szakmai munkaközösségek működtetése.

8 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 8 d. Továbbképzések, tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezése. e. Időszaki kiadvány megjelentetése. f. Pártatlan, megalapozott szakmai vélemény képviselete a helyi önkormányzatok és iskolafenntartók véleményének formálásához, kialakításához. g. Megrendelésre szakértők biztosítása. h. Szekciók működtetése. i. Pályázatok kiírása, közös pályázatok benyújtása. j. Szakmai értékelések, vizsgálódások megrendelése. k. Külföldi kapcsolatok és tanulmányutak létesítése. l. Bázisiskolaként a kistérség intézményeivel éves programtervezetet állítunk össze. m. Kistérségi informatikai rendszer kiépítése. n. Integrált nevelés. o. Kihelyezett tanácskozások a Bihari Kistérségi Iskolák egyikében. (3) A szövetség a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26.. c.) pontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. Kulturális tevékenység 6. Kulturális örökség megóvása 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 13. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A TAGSÁGI VISZONY A szövetségi tagsági viszony keletkezése (1) A szövetség tagsága rendes tagokból és pártoló tagokból áll. (továbbiakban: tag). (2) Rendes tag jogi személy és pedagógus természetes személy lehet a működési terület közoktatási intézménye köréből (óvodák, iskolák, pedagógiai szolgáltató intézmények, szakfelügyelői és szakértői hálózatok és egyéb pedagógiai szervezetek.) (3) Pártoló tag lehet egyéb jogi és magánszemély. (4) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat alapján a közgyűlés által történő jóváhagyással és a tagdíj befizetésével jön létre. Amennyiben az alapszabályban foglalt határidőig a tag a tagdíjat nem fizeti be, a tagsági viszony nem jön létre.

9 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 9 (5) A szövetség tagja belépési nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt és vállalja a tagdíj rendszeres fizetését. (6) A Régió és kistérségek a pedagógiai szolgáltatásban című projekt Bázisiskolájához a magyarországi intézmények csatlakozhatnak. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE (1) Közgyűlés (2) Elnökség (3) Számvizsgáló bizottság (4) Szövetség elnöke (5) Szövetség alelnöke (6) Szövetség titkára A közgyűlés (1) A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, amely a szövetségi élet minden kérdésében dönthet. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: a. az alapszabály elfogadása és módosítása; b. az éves költségvetés és program meghatározása és módosítása; c. az elnökség, a szövetség elnökének, a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása; d. az elnökség és a számvizsgáló bizottság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, valamint a választási bizottság előkészítő munkájának és jelentésének jóváhagyása; e. tagdíj megállapítása; f. döntés tagfelvétel és kizárási ügyekben; g. döntés a szövetség egészét érintő, illetve mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal; h. a szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása. (3) A közgyűlés nyilvános, melyen bárki részt vehet.

10 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 10 A közgyűlés működése (1) A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. (2) A közgyűlést az elnök akadályoztatása esetén az elnökség hívja össze. A meghívókat az ülés előtt legalább 10 munkanappal kell kiküldeni. A meghívóknak tartalmaznia kell az ülés helyét, megkezdésének időpontját, a javasolt napirendi pontokat és azok előadóit. A meghívót ajánlott levélben vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon kell kézbesíteni. (3) Az ülést össze kell hívni a tagok egyharmadának a napirendet is tartalmazó indítványára, az indítvány előterjesztésétől számított 10 munkanapon belül. (4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 1 órán belül összehívható. Ezen közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (5) A közgyűlést az elnök, akadályoztatás esetén az elnökség által kijelölt tag vezeti. (6) A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. (A jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges a döntések meghozatalához.) (7) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét a szavazási arányt, a javaslat mellett és ellene, és a tartózkodásra leadott szavazatokat és a hozott döntéseket határozatilag tartalmazza. A határozatokat évente emelkedő számsorrendbe kell meghozni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a szövetség elnöke köteles gondoskodni. (8) A jegyzőkönyvet az elnök, két rendes tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát a szövetség iratai között kell megőrizni. (9) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a szövetség célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) Az elnökség (1) Az elnökség a szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. (2) Az elnökség héttagú, egy elnökből és hat tagból áll (öt fő magyarországi és két fő romániai tag). Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt vagy titkos szavazással 5 év időtartamra választja meg. (3) Az elnökség feladata: a. gondoskodni a szövetség folyamatos működéséről; b. két közgyűlés között intézni a szövetség ügyeit;

11 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 11 c. előkészíteni és végrehajtani a közgyűlés határozatait; d. gazdálkodni a költségvetési keretből; e. titkárt választ; f. a tagdíjkedvezményről dönt; g. az elnökség jogosult dönteni a támogatások (szolgáltatások) odaítélése, fenntartása és megvonása tárgyában; h. mindazon ügyek, amelyeket a jogszabály, illetve az alapszabály a hatáskörébe utal. (4) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülést a szövetség elnöke hívja össze. A meghívókat az ülés előtt legalább 8 munkanappal korábban kell kiküldeni. A meghívóknak tartalmazni kell az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, és azok előadóit. A meghívót ajánlott levélben vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon kell kézbesíteni. Az elnökség üléseit az elnök, távollétében pedig a kijelölt elnökségi tag vezeti. Az elnökségi ülésről emlékeztető készül, melyet az elnök és egy elnökségi tag hitelesít. Az emlékeztető alaki és tartalmi követelményeire a közgyűlési jegyzőkönyvre előírt szabályok az irányadók. (5) Az elnökségi ülést akkor is össze kell hívni, ha a napirend közlésével két elnökségi tag együttesen vagy a számvizsgáló bizottság indítványozza. Az összehívásra ezekben az esetekben is a (4) pontban foglalt szabályok az irányadók. (6) Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy a kijelölt levezető elnök szavazata dönt. (7) Az elnökség évente egyszer beszámol a közgyűlésnek a szövetség gazdálkodásáról és munkájáról. (8) Az elnökség tagjai a szövetségben végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek, de költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. (9) A szövetség támogatásait, szolgáltatásait írásban vagy telefonon lehet igényelni. Az igényelt támogatásokról (szolgáltatásokról) nyilvántartást kell vezetni. A támogatás (szolgáltatás)biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról az érintett feleket a kézhezvételt követő 15 napon belül értesíteni kell. (10) Nem lehet az elnökség tagja az évi CLVI. Tv. 9.. (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá eső személy. (11) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a szövetség célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)

12 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 12 A számvizsgáló bizottság (1) A számvizsgáló bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést és tájékoztatást kérhet. (2) A számvizsgáló bizottság 3 tagú, amely elnökből és 2 tagból áll, akiket a közgyűlés 5 év időtartamra választ. (3) A bizottság feladata a szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. (4) A bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülésről emlékeztető készül. Az emlékeztető tartalmi követelményeire a közgyűlési jegyzőkönyvben leírt szabályok az irányadók. (5) A bizottság tagjai közül a közgyűlés választja meg az elnököt. (6) A bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. A bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. (7) A számvizsgáló bizottság évente egyszer beszámol a közgyűlésnek a munkájáról. (8) A bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg. (9) Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az évi CLVI. Tv. 9.. (1) bekezdésében foglalt személy. A szövetség elnöke (1) A szövetség elnökét a közgyűlés az elnökség tagjaiból 5 év időtartamra választja meg. (2) Az elnök feladata: a. A közgyűlések közötti időszakban folyamatosan intézi a szövetség ügyeit és ellátja a szövetség képviseletét. b. Összehívja, előkészíti és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit. c. A költségvetés keretein belül gondoskodik a szövetség könyveinek számviteli, pénzügyi és egyéb iratanyagainak szakszerű vezetéséről, ezen belül utalványozási jogkört gyakorol. d. A szövetség kiadványait kiadja. e. Képviseleti jogkörben aláírási jogot gyakorol. f. Mindazon ügyek, amelyet a jogszabály vagy alapszabály más szerv kizárólagos hatáskörébe nem utal. (3) A közgyűlésnek az éves beszámoló keretében évente egyszer számol be a végzett munkájáról. (4) Az elnökség a szövetség egyszemélyi képviselője, képviseli a szövetséget bel- és külföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, hatóságok és más szervek előtt. (5) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. (6) Az elnök munkáját titkár segíti.

13 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 13 A szövetség alelnöke (1) Az alelnököt az elnökség választja meg az alakuló elnökségi ülésen 5 évre nyílt szavazással. (2) Az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatait teljes körűen látja el. (3) Szervezi és irányítja a szövetség pályázati és pénzügyeit. A szövetség titkára (1) A szövetség titkárát az elnökség legfeljebb a saját mandátuma időtartamára választja. (2) A szövetség titkára lehet bármely pártoló tag vagy a szövetség tagjának képviselője. (3) Feladatait az elnök és az elnökség irányításával a szövetség székhelyén végzi. (4) A titkár feladatait egyébként az alapszabály és a jogszabály keretei között a szövetség elnöke határozza meg. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA (1) A szövetség vagyoni, pénzügyi forrásai a. Tagdíjak b. Magán és jogi személyek hozzájárulásai c. Szakmai szolgáltatásokból származó bevétel d. Egyéb forrás (pl. pályázatok). (2) A szövetség tagjai a tagdíjat az intézményi gyermeklétszám alapján fizetik. (3) A bankszámla feletti rendelkezési jog a. a szövetség elnökét és egy elnökségi tagját, vagy b. két elnökségi tagot együttesen illeti meg. (4) A szövetség pénzügyeinek és könyveinek vezetésére külön megbízás adható. (5) A szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja el, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja. (6) Számlavezető pénzintézet neve: Biharkeresztes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (7) A szövetség vagyona felett a rendelkezési jogot a közgyűlés által jóváhagyott keretek között az elnökség gyakorolja, és ennek megfelelően jogosult a vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára.

14 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A Bihari Iskolaszövetség küldetése A Bihari Iskolaszövetség tagsága hatékony együttműködést kíván megteremteni a kistérségi társulások vezetői, az önkormányzatok vezetői, az önkormányzatok, civil szervezetek oktatási-kulturális döntéshozói, a tagintézmények pedagógusai, szülők és a tanulók között. A pedagógusok és a gyermekek, tanulók, fiatalok számára olyan értékeket kíván közvetíteni, amely hozzájárul a kulturális együttműködés, a helyi demokrácia fejlesztéséhez, a kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítéséhez. A Bihari Iskolaszövetség tagsága kiemelt figyelmet fordít a pedagógusok szakmai fejlesztésének a támogatására, az igényeik által összeállított szakmai programok szervezése által. Fontosnak ítéli a gyermekek, tanulók, fiatalok egyenlő esélyeinek a megteremtését: - a tehetségük gondozására; - az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciáik fejlesztésére; - a kölcsönös megbecsülés és tisztelet fő értékként való közvetítésére, elfogadtatására. Kiemelten kezeli a népi hagyományok ápolását.

15 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A Bihari Iskolaszövetség tagsága Neve Címe 1. Tamási Áron Általános Iskola Bors 3731 Bors, Nr.:197 Jud. Bihor Romania 2. Lónyai Tivadar Általános Iskola Biharszentjános, 3724 Sanion, út.27/a Jud.Bihor Romania 3. Szentjobbi Általános Iskola Szentjobb 580, Bihor megye Romania 4. Ady Endre Líceum 3700 Nagyvárad Moscovei u.1, Romania, Bihor megye 5. Juhász Gyula I-VIII. Osztályos Iskola Oradea str. Matei Corvin Nr.: 106/A 6. Colegium National Emanuil Gojdu 3700 Oradea, Bihor str. Spiou Haret Colegium National Mihai Eminescu Oradea, str Roman Ciorogalin úr Colegiul Thenic Mihai Vitezaul Oradea, str.poienitei, nr Grup Scolar Industrial Szakközépiskola Suplacu De Bar cv Berettyószéplak 10. Diószegi Általános Iskola Livelion u. 53 sz. Diosig, jud. Bihor 11. Biharfélegyházi I-VIII. Osztályos Iskola Biharfélegyháza, 265 sz., Bihar megye 12. Nagyváradi Cosbuc Általános Iskola Nagyvárad, Eminescu u Colegiul Economic Parteníe Cosma Oradea, str Orsneí Nr. 5, Jud.Bihor 14. Scoala Cuclavele I-VIII. Rolia Cow.Roxia cod.3627, Jud.Bihor 15. Értarcsai Általános Iskola 3764 Értarcsa, 76.sz., Bihar megye 16. Szent László Római Katolikus Gimnázium Str Sirul Caniocinilor 13, 3700 Oradea, jud. Bihor 17. Köröstárkányi I-VIII. Osztályos Iskola Köröstárkány 85. sz, Bihar megye 18. Hegyközcsatári I-VIII.oszt. Általános Iskola 3728 Hegyközcsatár 210.sz., Bihar megye 19. Petőfi Sándor Líceum Székelyhíd, Bihar megye, Irinyi János u.1sz. 20. Decebal I-VIII. Osztályos Iskola Oradea str.w.shakespeare Dimitrie Cantemir I-VIII.Osztélyos Iskola 3700 Oradea Sextil Puscariu 2/A 22. Érmihályfalvi Ált. Iskola Str. Ady Endre Nr Grup Scolar Vadu-Crisului, Nr Hodgyai Edit Á.I. Micske 197 sz., Bihar megye; Románia 25. Érmihályfalvi Ált. Iskola Str. Ady Endre Nr. 6.

16 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve Pertinax Egyesület Nagyvárad 27. Pásztor Gabriella Nagyvárad 28. Községi Óvoda Ártánd, Rákóczi u Bessenyei György Általános Iskola Községi Könyvtár Művelődési Ház Bakonszeg, Bacsó u Kossuth Lajos ÁMK Berekböszörmény, Köztársaság u Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola 32. Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó 33. Bocskai István Gimnázium Szakképző Iskola és Diákotthon 34. Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu, Kossuth u. 33. Biharkeresztes, Hősök tere 15. Biharkeresztes, Ady u. 2. Biharkeresztes, Damjanich u Szivárvány Óvoda Biharkeresztes, Alkotmány u Petőfi Sándor Általános Iskola Bojt, Ady u I. Rákóczi György Gimnázium Szakközép és Általános Iskola 38. Bocskai István Általános és Művészeti Iskola Derecske, Lengyel u. 1. Derecske, Szováti u Általános Iskola Esztár, Petőfi u. 46B 40. AMK Furta, Petőfi u Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Hencida, Csokonai u Bethlen Gábor Általános Iskola Gáborján, Főút Bocskai István Általános Iskola és Óvoda Kismarja, Bocskai u I.sz. Általános Iskola Komádi, Fő u ÁMK Körösszakál, Piac tér AMK Körösszegapáti, Kossuth u Általános Iskola és Óvoda Magyarhomorog, Mikszáth u Bocskai István Általános Iskola Nagykereki, Rákóczi u Általános Iskola és Óvoda Szentpéterszeg, Kossuth u Községi Óvoda Told, Kossuth u Kölcsey Ferenc Általános Iskola Zsáka, Kölcsey u Szabó Sándor Szentpéterszeg, Kiss Ernő út Vass Mária Biharkeresztes, Deák Ferenc u. 16

17 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve Zsilinyi László Biharkeresztes, Kölcsey u Zsilinyiné Tóth Ágnes Biharkeresztes, Kölcsey u. 8 Összesen: fő a gyermeklétszám az iskolaszövetség tagintézményeiben a megadott adatok alapján. (A romániai intézmények magasabb gyermeklétszámmal rendelkeznek még úgy is, hogy a kapott információk hiányosak.)

18 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 18 Statisztikai összegzés a magyarországi tagintézmények megadott adatai alapján A magyarországi tagiskolák pedagóguslétszáma: 486 fő Megoszlása: Dajka Óvónő Tanító Tanár Vezető Beosztott Összesen Dajka Óvónő Tanító Tanár Vezető Beosztott A pedagógusok megoszlása beosztásuk szerint Tanulói létszám megoszlása: Összes tanuló Óvodás Alsó tagozat Felső tagozat Eltérő nevelési igényű tanulók Középiskolás Felnőtt Összesen Összes tanuló Óvodás Alsó tagozat Felső tagozat Eltérő oktatási Középiskolás Felnőtt Hátrányos helyzetű tanulók: A tanulói létszám megoszlása az egyes iskolatípusok között A nyilatkozó 15 iskola tanulóinak átlagosan 67,27%-a minősül szociálisan hátrányos helyzetű tanulónak.

19 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 19 A Bihari Iskolaszövetség július1-én hivatalosan bejegyzésre került társadalmi szervezet, 12 magyarországi és 11 romániai tagintézménnyel. Ma az iskolaszövetségnek 50 tagintézménye van, melyből 25 a határon innen Hajdú- Bihar megyében, a Berettyóújfalui kistérségben, 25 a határon túl Bihor megyében van bejegyezve. A tagok összetétele: 3 önálló óvoda, 9 általános iskolával közösen működtetett óvoda, 11 középiskola, közülük, 26 általános iskola és 1 alapfokú művészeti iskola. Ezen kívül 1 romániai egyesület és 5 magánszemély növeli a tagok létszámát. Az iskolaszövetség tagintézményeink tanulói létszáma összesen: fő. Fontosnak ítéli a gyermekek, tanulók, fiatalok számára a tehetségfejlesztést, a kulturális értékek bemutatását, a népi hagyományok ápolását, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet fő értékként való közvetítését. Az együttműködés szakmai és emberi feltételeit a partnerség eszközével kívánja megteremteni. Partnerség: A Bihari Iskolaszövetség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége január 23-án együttműködési megállapodást kötött.

20 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 20 Az együttműködés során várható eredmények: A fiatalok számára biztosított közös programokon keresztül kialakul az egymás megismerése, megbecsülése, tisztelete. A pedagógusok munkájának kölcsönös megismerése, a szakmai tapasztalatcserék, közös továbbképzések, kulturális programokon való közös részvétel a szakmai és emberi kapcsolatok fejlesztését szolgálja. Bihari Iskolaszövetség céljai: A szövetségbe tömörülő autonóm nevelési-oktatási intézmények szakmai és érdekképviselete A szakmailag önálló intézmények gyakorlati és fejlesztési elképzeléseinek az összefogása Együttműködés minden társadalmi szervezettel, melynek célkitűzései nem ellentétesek a szövetség céljaival Segítségnyújtás, tapasztalatcsere, az egyedi kezdeményezések megismertetése a szövetséghez tartozó iskoláknak, partnerszervezeteknek. A Bihari Iskolaszövetség (a Bihar-Bihor Eurórégió Határon Átnyúló Együttműködés Oktatási Munkacsoport, és a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása tagjaként) alapszabályában meghatározott céljainak megvalósítása során koordinálja a pedagógus továbbképzéseket és képzéseket, lehetőséget teremt a fiatalok számára közös programok tanulmányi és egyéb versenyek, kirándulások, tematikus táborozások-szervezésére, pályázatokon indul, amivel anyagi forrást teremt céljai megvalósításához.

21 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A szövetségben végzett szakmai tevékenységek - Grétsy László professzort hívta meg, aki az anyanyelvi nevelés módszereiről tartott előadást az iskolaszövetség tagiskolái számára. - Bemutató órákat szervezett a Bihari térség általános iskoláiban, és a nagyváradi Eminescu Általános Iskolában szövegértés, nyelvi oktatás témakörében - Mohácsi Viktória a kisebbség nevelési-oktatási feltételeinek megteremtéséről, az integrált nevelésük lehetőségeiről tartott előadást. - E. Vámos Ágnes az integráció törvényi szabályozásáról beszélt előadás keretében. - Dr. Torda Ágnes a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelési lehetőségeiről tájékoztatta a tagiskolák vezetőit. - Az IMIP elkészítéséhez Zsilinyiné Tóth Ágnes szakértő tanácsait hallgatták meg a kollegák. - A PED program módosításához adott szakmai segítséget Kathi Márton szaktanácsadó. - Somogyi Katalin az egészségnevelés, környezeti nevelés témakörében tájékoztatta a nevelőket. - Nagyváradon az RMPSZ szervezésével közösen módszertani bemutatón vettünk részt az Apáczai napok keretében. - A nagyváradi Ady Líceum az Ady napok kertében szavalóversenyt rendezett, melyen az iskolaszövetség tagjainak diákjai is részt vettek. - Nagyváradon és Szentjobbon konferencián vettek részt az iskolaszövetség tagintézményei. - Fugyivásárhelyen szerveztünk konferenciát közösen a romániai tagintézményeinkkel nevelési témakörökben - Elkészült a Bihari Iskolaszövetség tagjait bemutató kiadvány. A nagyváradi önkormányzat által támogatott könyv címe: Nevelés Határok nélkül. - Dr. Ranschburg Jenő a nehezen nevelhető gyermekek nevelési módszereiről tartott előadást. - Kirándulások: Nagyvárad, Nagyszalonta, Biharkeresztes, Kismarja, Nagykereki, Debrecen, Hortobágy megtekintése - Művészeti szemle megrendezése Nagyváradon

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben