Bihari Iskolaszövetség Kistérségi Fejlesztési Terve (javaslat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bihari Iskolaszövetség Kistérségi Fejlesztési Terve (javaslat)"

Átírás

1 Bihari Iskolaszövetség Kistérségi Fejlesztési Terve (javaslat) Készítették: Seres Zsuzsa Vass Mária Zsilinyi László Biharkeresztes, június 15. Készült a HBM Közoktatási Közalapítvány támogatásával

2 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Annotáció A fejlesztési terv előkészítéséhez szükséges munkálatok A megvalósításhoz szükséges konkrét tevékenységek 6 2. A Bihari Iskolaszövetség bemutatása A Bihari Iskolaszövetség célja A Bihari Iskolaszövetség jogállása és tevékenysége A Bihari Iskolaszövetség küldetése A Bihari Iskolaszövetség tagsága A szövetségben végzett szakmai tevékenységek A bihari térség demográfiai és intézményi felmérése Demográfiai jellemzők Az intézmények erőforrásainak a felmérése A tagintézmények által megnevezett fejlesztendő területek összesítése A Bihari Iskolaszövetség SWOT elemzése Átfogó oktatáspolitikai koncepciók A Nemzeti Fejlesztési Terv II A HBMO Közoktatási Fejlesztési Terve A Bihari Iskolaszövetség céljai Hosszútávú, átfogó célok Javasolt tevékenységek az oktatáspolitikai célokhoz igazodva Konkrét programjavaslat Kérdőíves megkérdezés Konkrét feladatot vállaló intézmények Javasolt szervezeti munkaformák Források Mellékletek 57

3 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 3 ANNOTÁCIÓ A Bihari Iskolaszövetség vezetősége szükségesnek találta a bihari-bihori térség pedagógiai innovációinak feltárását, a kistérségi szakmai műhelyek programjainak előkészítését, a kistérségi pedagógiai szakmai fejlesztési stratégia elkészítését a Bihari Iskolaszövetség tagintézményei számára. Az iskolaszövetség szakmai munkája a bihari térség pedagógusainak fejlődését, a tanulók fejlesztését szolgálja 50 tagiskolával, összesen fő tanulói létszámmal. Az iskolaszövetség elfogadta azt a koncepciót, mely négy évre ( ) meghatározta a szervezet szakmai működését az oktatás fejlesztése érdekében: 1. Korszerű oktatási módszerek és ismeretek közvetítése 2. A nemzetiségi oktatás segítése 3. Szervezetfejlesztés 4. Integrációs nevelés a hátrányos helyzetű, roma és a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében

4 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 4 Célkitűzés, hogy az elkövetkező időszakra ( évre) a kibővült tagsági létszámmal a szélesedő igényeknek és szakmai elvárásoknak az iskolaszövetség eleget tegyen. A szövetség vezetősége elő kívánja készíteni az elkövetkezendő 4 év munkáját azáltal, hogy az eddigi tapasztalatait kiegészíti intézményi felmérésekkel, helyzetelemzésekkel, statisztikai adatelemzésekkel. Fejlesztési stratégiát alakít ki, mely a szövetség jelenlegi 50 iskolájának pedagógiai szellemi-módszertani innovációit feltárja, annak szakmai hozadékát beépíti konkrét programelemeken keresztül a cselekvési tervbe. A fejlesztési stratégia elkészítésének szükségességét indokolja: Az iskolaszövetség tagjainak száma évente bővül. Az iskolaszövetség tagintézményei közötti együttműködés évről évre nő. A közös programok megvalósításában az intézményi aktivitás fokozódik. A tagintézmények pedagógiai szakmai igényei intézményenként és településenként eltérőek. Szükséges olyan szakmai elképzelés kialakítása, amelynek megvalósítását a tagintézmények többsége magáénak elfogad, amelyben az intézmények konkrét feladatot vállalnak, a programok megvalósítására, az anyagi forrásának megteremtésére is közös erőfeszítéseket tesznek. A program átfogó célja: A pedagógusok szakmai, módszertani kultúrájának megújítása által a tanulók eltérő képességeiből és szocializációs hátrányaiból fakadó tanulási eredmények közötti különbségek csökkentése. A tanulás eredményességének a növelése, a hátrányos helyzetű tanulók különös tekintettel a roma tanulók körében esély teremtése mind a további tanulási tevékenységekhez, mind a majdani sikeres munkába álláshoz. Az oktatási-nevelési intézmények településszintű kultúra és hagyományápoló szerepének növelése. A program közvetlen célja: A szövetség tagjai körében a pedagógiai innovációik, intézményi aktivitások, pedagógiai igények, képzési - közösségi kulturális - hagyományápoló tevékenységek feltárása. A bevált gyakorlatok bemutatása. Az innovatív tevékenység közös fejlesztő erejének bemutatása és kihasználása a további szakmai fejlődési utak bemutatásával. Az aktivitás fokozása az inaktív intézmények felé annak érdekében, hogy: - a pedagógusok módszertani ismereti megújuljanak, - a tanítás hatékonysága növekedjék, - a gyermekek tanulást segítő képességei fejlődjenek, - a gyermekek iskolai kudarca csökkenjen, - a gyermekek hátrányos helyzetéből fakadó különbségek csökkenjenek, - az esélyek növekedjenek a sikeres tanuláshoz, - a szövetség tagjai között elmélyüljenek a közösségi kapcsolatok,

5 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 5 - a térség hagyományápoló, kulturális tevékenysége által a lakosságot megtartó erő növekedjék, - a nemzeti-etnikai kisebbséggel, a határon túli magyarsággal a kapcsolat tovább mélyüljön - a tagok körében a kezdeményezőkészség, a szövetség munkájában való aktivitás fokozódjon. 1.1 A fejlesztési terv előkészítéséhez szükséges munkálatok 1. Statisztikai felmérés készítése - helyzetelemzés A térség településeinek demográfiai mutatói, szociális helyzet, képzésfoglalkoztatottság, intézményi ellátottság szempontjából. A pedagógiai intézmények pedagógiai ellátottsága, pedagógus összetétele, gyermek-tanulói létszám, tanulói összetétel vizsgálata. 2. Erőforrás-felmérés A térség pedagógiai intézményeinek szakmai erősségeinek, innovációinak-feltárása, bemutatása, jó gyakorlatok összegyűjtése, az intézmények nevelési-oktatási, módszertani nehézségeinek vizsgálata. 3. Térségi intézményi SWOT-analízis készítése 4. Szakmai igényfeltárás Pedagógiai intézmények vezetőinek, pedagógusainak szakmai szükségleteinek a felmérése. 5. A szakmai térségi műhely számára átfogó és közvetlen szakmai célok meghatározása 6. Konkrét tevékenységek javaslatainak összeállítása a évre 7. A fejlesztési terv javaslatát CD-n a tagság elé megvitatásra átadjuk.

6 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A megvalósításhoz szükséges konkrét tevékenységek 1. A mérőlap összeállítása az intézményi felméréshez. Felelős: Vass Mária tanár 2. A mérőlapok eljuttatása az intézményekhez. Felelős: Biharkeresztes, Gimnázium 3. A mérőlapok beérkeztetése. Felelős: Biharkeresztes, Gimnázium 4. A mérőlapok kiértékelése Felelős: Vass Mária tanár 5. Vezetői megbeszélések, interjúk lebonyolítása Felelős: Vass Mária, Seres Zsuzsanna, Zsilinyi László 6. A fejlesztési stratégia dokumentációjának elkészítése Felelős: Seres Zsuzsanna, HBM Pedagógiai Intézet szakértője 7. A dokumentáció előterjesztése a szövetség intézményei számára. (CD-n) Felelős: Szabó András a biharkeresztesi Gimnázium igazgatója 8. A javaslatok rögzítése után a dokumentum véglegesítése. Felelős: Seres Zsuzsanna a HBM pedagógiai Intézet szakértője. 9. A fejlesztési stratégia elfogadtatása a tagsággal.

7 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 7 2. A BIHARI ISKOLASZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Bihari Iskolaszövetség székhelye 2.1. A BIHARI ISKOLASZÖVETSÉG CÉLJA (1) A szakmailag autonóm, sajátos arculatú intézmények gyakorlati és fejlesztési elképzeléseinek az összefogása. (2) A szövetségbe tömörülő autonóm nevelési-oktatási intézményeinek szakmai érdekképviselete. (3) Az egyéni tagok is az autonóm nevelési-oktatási intézmények érdekeit képviselik. (4) Együttműködés minden társadalmi szervezettel, melynek célkitűzései nem ellentétesek a szövetség céljával, működésével. (5) Segítségnyújtás, tapasztalatcsere, az egyedi kezdeményezések megismertetése a szövetséghez tartozó iskoláknak. (6) A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése Elméleti és gyakorlati tapasztalatok összefogása, a bázisintézményhez tartozó iskolákban történő hasznosítása (közzététel, publikálás). 2.2 A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE (1) A szövetség jogállása: önálló jogi személy és közhasznú szervezet (2) A szövetség az alábbi főbb tevékenységeket végzi: a. Rendszeres vezetői értekezletek szervezése. b. A szövetség érdekképviselete, szakmai-pedagógiai érdekvédelem biztosítása. c. Körzeti szakmai munkaközösségek működtetése.

8 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 8 d. Továbbképzések, tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezése. e. Időszaki kiadvány megjelentetése. f. Pártatlan, megalapozott szakmai vélemény képviselete a helyi önkormányzatok és iskolafenntartók véleményének formálásához, kialakításához. g. Megrendelésre szakértők biztosítása. h. Szekciók működtetése. i. Pályázatok kiírása, közös pályázatok benyújtása. j. Szakmai értékelések, vizsgálódások megrendelése. k. Külföldi kapcsolatok és tanulmányutak létesítése. l. Bázisiskolaként a kistérség intézményeivel éves programtervezetet állítunk össze. m. Kistérségi informatikai rendszer kiépítése. n. Integrált nevelés. o. Kihelyezett tanácskozások a Bihari Kistérségi Iskolák egyikében. (3) A szövetség a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26.. c.) pontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. Kulturális tevékenység 6. Kulturális örökség megóvása 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 13. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A TAGSÁGI VISZONY A szövetségi tagsági viszony keletkezése (1) A szövetség tagsága rendes tagokból és pártoló tagokból áll. (továbbiakban: tag). (2) Rendes tag jogi személy és pedagógus természetes személy lehet a működési terület közoktatási intézménye köréből (óvodák, iskolák, pedagógiai szolgáltató intézmények, szakfelügyelői és szakértői hálózatok és egyéb pedagógiai szervezetek.) (3) Pártoló tag lehet egyéb jogi és magánszemély. (4) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat alapján a közgyűlés által történő jóváhagyással és a tagdíj befizetésével jön létre. Amennyiben az alapszabályban foglalt határidőig a tag a tagdíjat nem fizeti be, a tagsági viszony nem jön létre.

9 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 9 (5) A szövetség tagja belépési nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt és vállalja a tagdíj rendszeres fizetését. (6) A Régió és kistérségek a pedagógiai szolgáltatásban című projekt Bázisiskolájához a magyarországi intézmények csatlakozhatnak. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE (1) Közgyűlés (2) Elnökség (3) Számvizsgáló bizottság (4) Szövetség elnöke (5) Szövetség alelnöke (6) Szövetség titkára A közgyűlés (1) A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, amely a szövetségi élet minden kérdésében dönthet. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: a. az alapszabály elfogadása és módosítása; b. az éves költségvetés és program meghatározása és módosítása; c. az elnökség, a szövetség elnökének, a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása; d. az elnökség és a számvizsgáló bizottság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, valamint a választási bizottság előkészítő munkájának és jelentésének jóváhagyása; e. tagdíj megállapítása; f. döntés tagfelvétel és kizárási ügyekben; g. döntés a szövetség egészét érintő, illetve mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal; h. a szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása. (3) A közgyűlés nyilvános, melyen bárki részt vehet.

10 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 10 A közgyűlés működése (1) A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. (2) A közgyűlést az elnök akadályoztatása esetén az elnökség hívja össze. A meghívókat az ülés előtt legalább 10 munkanappal kell kiküldeni. A meghívóknak tartalmaznia kell az ülés helyét, megkezdésének időpontját, a javasolt napirendi pontokat és azok előadóit. A meghívót ajánlott levélben vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon kell kézbesíteni. (3) Az ülést össze kell hívni a tagok egyharmadának a napirendet is tartalmazó indítványára, az indítvány előterjesztésétől számított 10 munkanapon belül. (4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 1 órán belül összehívható. Ezen közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (5) A közgyűlést az elnök, akadályoztatás esetén az elnökség által kijelölt tag vezeti. (6) A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. (A jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges a döntések meghozatalához.) (7) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét a szavazási arányt, a javaslat mellett és ellene, és a tartózkodásra leadott szavazatokat és a hozott döntéseket határozatilag tartalmazza. A határozatokat évente emelkedő számsorrendbe kell meghozni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a szövetség elnöke köteles gondoskodni. (8) A jegyzőkönyvet az elnök, két rendes tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát a szövetség iratai között kell megőrizni. (9) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a szövetség célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) Az elnökség (1) Az elnökség a szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. (2) Az elnökség héttagú, egy elnökből és hat tagból áll (öt fő magyarországi és két fő romániai tag). Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt vagy titkos szavazással 5 év időtartamra választja meg. (3) Az elnökség feladata: a. gondoskodni a szövetség folyamatos működéséről; b. két közgyűlés között intézni a szövetség ügyeit;

11 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 11 c. előkészíteni és végrehajtani a közgyűlés határozatait; d. gazdálkodni a költségvetési keretből; e. titkárt választ; f. a tagdíjkedvezményről dönt; g. az elnökség jogosult dönteni a támogatások (szolgáltatások) odaítélése, fenntartása és megvonása tárgyában; h. mindazon ügyek, amelyeket a jogszabály, illetve az alapszabály a hatáskörébe utal. (4) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülést a szövetség elnöke hívja össze. A meghívókat az ülés előtt legalább 8 munkanappal korábban kell kiküldeni. A meghívóknak tartalmazni kell az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, és azok előadóit. A meghívót ajánlott levélben vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon kell kézbesíteni. Az elnökség üléseit az elnök, távollétében pedig a kijelölt elnökségi tag vezeti. Az elnökségi ülésről emlékeztető készül, melyet az elnök és egy elnökségi tag hitelesít. Az emlékeztető alaki és tartalmi követelményeire a közgyűlési jegyzőkönyvre előírt szabályok az irányadók. (5) Az elnökségi ülést akkor is össze kell hívni, ha a napirend közlésével két elnökségi tag együttesen vagy a számvizsgáló bizottság indítványozza. Az összehívásra ezekben az esetekben is a (4) pontban foglalt szabályok az irányadók. (6) Az elnökség akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy a kijelölt levezető elnök szavazata dönt. (7) Az elnökség évente egyszer beszámol a közgyűlésnek a szövetség gazdálkodásáról és munkájáról. (8) Az elnökség tagjai a szövetségben végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek, de költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. (9) A szövetség támogatásait, szolgáltatásait írásban vagy telefonon lehet igényelni. Az igényelt támogatásokról (szolgáltatásokról) nyilvántartást kell vezetni. A támogatás (szolgáltatás)biztosításáról vagy a kérelem elutasításáról az érintett feleket a kézhezvételt követő 15 napon belül értesíteni kell. (10) Nem lehet az elnökség tagja az évi CLVI. Tv. 9.. (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá eső személy. (11) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a szövetség célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)

12 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 12 A számvizsgáló bizottság (1) A számvizsgáló bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést és tájékoztatást kérhet. (2) A számvizsgáló bizottság 3 tagú, amely elnökből és 2 tagból áll, akiket a közgyűlés 5 év időtartamra választ. (3) A bizottság feladata a szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. (4) A bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülésről emlékeztető készül. Az emlékeztető tartalmi követelményeire a közgyűlési jegyzőkönyvben leírt szabályok az irányadók. (5) A bizottság tagjai közül a közgyűlés választja meg az elnököt. (6) A bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. A bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. (7) A számvizsgáló bizottság évente egyszer beszámol a közgyűlésnek a munkájáról. (8) A bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg. (9) Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az évi CLVI. Tv. 9.. (1) bekezdésében foglalt személy. A szövetség elnöke (1) A szövetség elnökét a közgyűlés az elnökség tagjaiból 5 év időtartamra választja meg. (2) Az elnök feladata: a. A közgyűlések közötti időszakban folyamatosan intézi a szövetség ügyeit és ellátja a szövetség képviseletét. b. Összehívja, előkészíti és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit. c. A költségvetés keretein belül gondoskodik a szövetség könyveinek számviteli, pénzügyi és egyéb iratanyagainak szakszerű vezetéséről, ezen belül utalványozási jogkört gyakorol. d. A szövetség kiadványait kiadja. e. Képviseleti jogkörben aláírási jogot gyakorol. f. Mindazon ügyek, amelyet a jogszabály vagy alapszabály más szerv kizárólagos hatáskörébe nem utal. (3) A közgyűlésnek az éves beszámoló keretében évente egyszer számol be a végzett munkájáról. (4) Az elnökség a szövetség egyszemélyi képviselője, képviseli a szövetséget bel- és külföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, hatóságok és más szervek előtt. (5) Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. (6) Az elnök munkáját titkár segíti.

13 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 13 A szövetség alelnöke (1) Az alelnököt az elnökség választja meg az alakuló elnökségi ülésen 5 évre nyílt szavazással. (2) Az elnök akadályoztatása esetén az elnök feladatait teljes körűen látja el. (3) Szervezi és irányítja a szövetség pályázati és pénzügyeit. A szövetség titkára (1) A szövetség titkárát az elnökség legfeljebb a saját mandátuma időtartamára választja. (2) A szövetség titkára lehet bármely pártoló tag vagy a szövetség tagjának képviselője. (3) Feladatait az elnök és az elnökség irányításával a szövetség székhelyén végzi. (4) A titkár feladatait egyébként az alapszabály és a jogszabály keretei között a szövetség elnöke határozza meg. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA (1) A szövetség vagyoni, pénzügyi forrásai a. Tagdíjak b. Magán és jogi személyek hozzájárulásai c. Szakmai szolgáltatásokból származó bevétel d. Egyéb forrás (pl. pályázatok). (2) A szövetség tagjai a tagdíjat az intézményi gyermeklétszám alapján fizetik. (3) A bankszámla feletti rendelkezési jog a. a szövetség elnökét és egy elnökségi tagját, vagy b. két elnökségi tagot együttesen illeti meg. (4) A szövetség pénzügyeinek és könyveinek vezetésére külön megbízás adható. (5) A szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja el, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja. (6) Számlavezető pénzintézet neve: Biharkeresztes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (7) A szövetség vagyona felett a rendelkezési jogot a közgyűlés által jóváhagyott keretek között az elnökség gyakorolja, és ennek megfelelően jogosult a vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára.

14 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A Bihari Iskolaszövetség küldetése A Bihari Iskolaszövetség tagsága hatékony együttműködést kíván megteremteni a kistérségi társulások vezetői, az önkormányzatok vezetői, az önkormányzatok, civil szervezetek oktatási-kulturális döntéshozói, a tagintézmények pedagógusai, szülők és a tanulók között. A pedagógusok és a gyermekek, tanulók, fiatalok számára olyan értékeket kíván közvetíteni, amely hozzájárul a kulturális együttműködés, a helyi demokrácia fejlesztéséhez, a kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítéséhez. A Bihari Iskolaszövetség tagsága kiemelt figyelmet fordít a pedagógusok szakmai fejlesztésének a támogatására, az igényeik által összeállított szakmai programok szervezése által. Fontosnak ítéli a gyermekek, tanulók, fiatalok egyenlő esélyeinek a megteremtését: - a tehetségük gondozására; - az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciáik fejlesztésére; - a kölcsönös megbecsülés és tisztelet fő értékként való közvetítésére, elfogadtatására. Kiemelten kezeli a népi hagyományok ápolását.

15 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A Bihari Iskolaszövetség tagsága Neve Címe 1. Tamási Áron Általános Iskola Bors 3731 Bors, Nr.:197 Jud. Bihor Romania 2. Lónyai Tivadar Általános Iskola Biharszentjános, 3724 Sanion, út.27/a Jud.Bihor Romania 3. Szentjobbi Általános Iskola Szentjobb 580, Bihor megye Romania 4. Ady Endre Líceum 3700 Nagyvárad Moscovei u.1, Romania, Bihor megye 5. Juhász Gyula I-VIII. Osztályos Iskola Oradea str. Matei Corvin Nr.: 106/A 6. Colegium National Emanuil Gojdu 3700 Oradea, Bihor str. Spiou Haret Colegium National Mihai Eminescu Oradea, str Roman Ciorogalin úr Colegiul Thenic Mihai Vitezaul Oradea, str.poienitei, nr Grup Scolar Industrial Szakközépiskola Suplacu De Bar cv Berettyószéplak 10. Diószegi Általános Iskola Livelion u. 53 sz. Diosig, jud. Bihor 11. Biharfélegyházi I-VIII. Osztályos Iskola Biharfélegyháza, 265 sz., Bihar megye 12. Nagyváradi Cosbuc Általános Iskola Nagyvárad, Eminescu u Colegiul Economic Parteníe Cosma Oradea, str Orsneí Nr. 5, Jud.Bihor 14. Scoala Cuclavele I-VIII. Rolia Cow.Roxia cod.3627, Jud.Bihor 15. Értarcsai Általános Iskola 3764 Értarcsa, 76.sz., Bihar megye 16. Szent László Római Katolikus Gimnázium Str Sirul Caniocinilor 13, 3700 Oradea, jud. Bihor 17. Köröstárkányi I-VIII. Osztályos Iskola Köröstárkány 85. sz, Bihar megye 18. Hegyközcsatári I-VIII.oszt. Általános Iskola 3728 Hegyközcsatár 210.sz., Bihar megye 19. Petőfi Sándor Líceum Székelyhíd, Bihar megye, Irinyi János u.1sz. 20. Decebal I-VIII. Osztályos Iskola Oradea str.w.shakespeare Dimitrie Cantemir I-VIII.Osztélyos Iskola 3700 Oradea Sextil Puscariu 2/A 22. Érmihályfalvi Ált. Iskola Str. Ady Endre Nr Grup Scolar Vadu-Crisului, Nr Hodgyai Edit Á.I. Micske 197 sz., Bihar megye; Románia 25. Érmihályfalvi Ált. Iskola Str. Ady Endre Nr. 6.

16 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve Pertinax Egyesület Nagyvárad 27. Pásztor Gabriella Nagyvárad 28. Községi Óvoda Ártánd, Rákóczi u Bessenyei György Általános Iskola Községi Könyvtár Művelődési Ház Bakonszeg, Bacsó u Kossuth Lajos ÁMK Berekböszörmény, Köztársaság u Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola 32. Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó 33. Bocskai István Gimnázium Szakképző Iskola és Diákotthon 34. Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu, Kossuth u. 33. Biharkeresztes, Hősök tere 15. Biharkeresztes, Ady u. 2. Biharkeresztes, Damjanich u Szivárvány Óvoda Biharkeresztes, Alkotmány u Petőfi Sándor Általános Iskola Bojt, Ady u I. Rákóczi György Gimnázium Szakközép és Általános Iskola 38. Bocskai István Általános és Művészeti Iskola Derecske, Lengyel u. 1. Derecske, Szováti u Általános Iskola Esztár, Petőfi u. 46B 40. AMK Furta, Petőfi u Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Hencida, Csokonai u Bethlen Gábor Általános Iskola Gáborján, Főút Bocskai István Általános Iskola és Óvoda Kismarja, Bocskai u I.sz. Általános Iskola Komádi, Fő u ÁMK Körösszakál, Piac tér AMK Körösszegapáti, Kossuth u Általános Iskola és Óvoda Magyarhomorog, Mikszáth u Bocskai István Általános Iskola Nagykereki, Rákóczi u Általános Iskola és Óvoda Szentpéterszeg, Kossuth u Községi Óvoda Told, Kossuth u Kölcsey Ferenc Általános Iskola Zsáka, Kölcsey u Szabó Sándor Szentpéterszeg, Kiss Ernő út Vass Mária Biharkeresztes, Deák Ferenc u. 16

17 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve Zsilinyi László Biharkeresztes, Kölcsey u Zsilinyiné Tóth Ágnes Biharkeresztes, Kölcsey u. 8 Összesen: fő a gyermeklétszám az iskolaszövetség tagintézményeiben a megadott adatok alapján. (A romániai intézmények magasabb gyermeklétszámmal rendelkeznek még úgy is, hogy a kapott információk hiányosak.)

18 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 18 Statisztikai összegzés a magyarországi tagintézmények megadott adatai alapján A magyarországi tagiskolák pedagóguslétszáma: 486 fő Megoszlása: Dajka Óvónő Tanító Tanár Vezető Beosztott Összesen Dajka Óvónő Tanító Tanár Vezető Beosztott A pedagógusok megoszlása beosztásuk szerint Tanulói létszám megoszlása: Összes tanuló Óvodás Alsó tagozat Felső tagozat Eltérő nevelési igényű tanulók Középiskolás Felnőtt Összesen Összes tanuló Óvodás Alsó tagozat Felső tagozat Eltérő oktatási Középiskolás Felnőtt Hátrányos helyzetű tanulók: A tanulói létszám megoszlása az egyes iskolatípusok között A nyilatkozó 15 iskola tanulóinak átlagosan 67,27%-a minősül szociálisan hátrányos helyzetű tanulónak.

19 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 19 A Bihari Iskolaszövetség július1-én hivatalosan bejegyzésre került társadalmi szervezet, 12 magyarországi és 11 romániai tagintézménnyel. Ma az iskolaszövetségnek 50 tagintézménye van, melyből 25 a határon innen Hajdú- Bihar megyében, a Berettyóújfalui kistérségben, 25 a határon túl Bihor megyében van bejegyezve. A tagok összetétele: 3 önálló óvoda, 9 általános iskolával közösen működtetett óvoda, 11 középiskola, közülük, 26 általános iskola és 1 alapfokú művészeti iskola. Ezen kívül 1 romániai egyesület és 5 magánszemély növeli a tagok létszámát. Az iskolaszövetség tagintézményeink tanulói létszáma összesen: fő. Fontosnak ítéli a gyermekek, tanulók, fiatalok számára a tehetségfejlesztést, a kulturális értékek bemutatását, a népi hagyományok ápolását, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet fő értékként való közvetítését. Az együttműködés szakmai és emberi feltételeit a partnerség eszközével kívánja megteremteni. Partnerség: A Bihari Iskolaszövetség és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége január 23-án együttműködési megállapodást kötött.

20 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve 20 Az együttműködés során várható eredmények: A fiatalok számára biztosított közös programokon keresztül kialakul az egymás megismerése, megbecsülése, tisztelete. A pedagógusok munkájának kölcsönös megismerése, a szakmai tapasztalatcserék, közös továbbképzések, kulturális programokon való közös részvétel a szakmai és emberi kapcsolatok fejlesztését szolgálja. Bihari Iskolaszövetség céljai: A szövetségbe tömörülő autonóm nevelési-oktatási intézmények szakmai és érdekképviselete A szakmailag önálló intézmények gyakorlati és fejlesztési elképzeléseinek az összefogása Együttműködés minden társadalmi szervezettel, melynek célkitűzései nem ellentétesek a szövetség céljaival Segítségnyújtás, tapasztalatcsere, az egyedi kezdeményezések megismertetése a szövetséghez tartozó iskoláknak, partnerszervezeteknek. A Bihari Iskolaszövetség (a Bihar-Bihor Eurórégió Határon Átnyúló Együttműködés Oktatási Munkacsoport, és a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása tagjaként) alapszabályában meghatározott céljainak megvalósítása során koordinálja a pedagógus továbbképzéseket és képzéseket, lehetőséget teremt a fiatalok számára közös programok tanulmányi és egyéb versenyek, kirándulások, tematikus táborozások-szervezésére, pályázatokon indul, amivel anyagi forrást teremt céljai megvalósításához.

21 A Bihari Iskolaszövetség fejlesztési terve A szövetségben végzett szakmai tevékenységek - Grétsy László professzort hívta meg, aki az anyanyelvi nevelés módszereiről tartott előadást az iskolaszövetség tagiskolái számára. - Bemutató órákat szervezett a Bihari térség általános iskoláiban, és a nagyváradi Eminescu Általános Iskolában szövegértés, nyelvi oktatás témakörében - Mohácsi Viktória a kisebbség nevelési-oktatási feltételeinek megteremtéséről, az integrált nevelésük lehetőségeiről tartott előadást. - E. Vámos Ágnes az integráció törvényi szabályozásáról beszélt előadás keretében. - Dr. Torda Ágnes a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelési lehetőségeiről tájékoztatta a tagiskolák vezetőit. - Az IMIP elkészítéséhez Zsilinyiné Tóth Ágnes szakértő tanácsait hallgatták meg a kollegák. - A PED program módosításához adott szakmai segítséget Kathi Márton szaktanácsadó. - Somogyi Katalin az egészségnevelés, környezeti nevelés témakörében tájékoztatta a nevelőket. - Nagyváradon az RMPSZ szervezésével közösen módszertani bemutatón vettünk részt az Apáczai napok keretében. - A nagyváradi Ady Líceum az Ady napok kertében szavalóversenyt rendezett, melyen az iskolaszövetség tagjainak diákjai is részt vettek. - Nagyváradon és Szentjobbon konferencián vettek részt az iskolaszövetség tagintézményei. - Fugyivásárhelyen szerveztünk konferenciát közösen a romániai tagintézményeinkkel nevelési témakörökben - Elkészült a Bihari Iskolaszövetség tagjait bemutató kiadvány. A nagyváradi önkormányzat által támogatott könyv címe: Nevelés Határok nélkül. - Dr. Ranschburg Jenő a nehezen nevelhető gyermekek nevelési módszereiről tartott előadást. - Kirándulások: Nagyvárad, Nagyszalonta, Biharkeresztes, Kismarja, Nagykereki, Debrecen, Hortobágy megtekintése - Művészeti szemle megrendezése Nagyváradon

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2008. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben