A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA"

Átírás

1 Készült a Monori és a Dabasi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ELŐTERJESZTÉSI ANYAG Budapest, június hó PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft Budapest, Október 6. utca. 8. Telefon, telefax , , E mail: 1

2 A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS PROGRAMJAVASLAT BEVEZETÉS A Monori és a Dabasi kistérség környezeti állapotával, a környezetvédelem térségi összefüggéseivel többször is foglalkoztak a kistérségi társulási ülések. A dabasi Ország Közepe Kistérség 1999-ben elfogadott Fejlesztési koncepciója (PESTTERV 1999.) előírja a környezetvédelmi program készítését és ezt a monori kistérség jelenleg készülő koncepciója (TQMI 2000.) is előirányozza. A környezetvédelmi program kidolgozására lehetőséget adott a MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS közösen (a Monori ÖTT által) benyújtott pályázatával elnyert Környezetvédelmi Alap Céltámogatás. Az 1996-ban hatályba lépett évi LIII. sz. környezetvédelmi törvény előírja és meghatározza környezetvédelmi programok készítését (46. ), tartalmát (47. ), településekre, települések meghatározott csoportjaira, térségekre. A térségi környezetvédelmi programnak összhangban kell lennie a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a Pest megyei Környezet- és Természetvédelmi Koncepcióban megfogalmazott célokkal, valamint a párhuzamosan készülő országos, megyei és agglomerációs területrendezési tervekkel. Az elkészült és készülő fejlesztési koncepciók hangsúlyos része a táj- természet- és környezet védelem, illetve az ezt feltételező és ezen alapuló térségfejlesztés. A koncepciók a kistérségi problémák megoldásának egyik kulcskérdéseként tekintik a környezeti állapot általános javítását, a kistérségek arculatának, minőségi lakóhelyet és turisztikai fogadókészséget nyújtó lehetőségeinek megteremtése érdekében. A környezetvédelmi program alapvető feladata kettős: elsősorban meg kell határoznia a térségben meglevő és lehetséges környezetszennyezéseket és egyéb környezeti veszélyeket, és ezek elhárításának vagy megelőzésének módját, másodsorban meg kell határoznia a térségben meglevő környezeti értékek körét és ezek megőrzésének módját. A program jogi alapja A környezet védelméről szóló évi LIII. sz. törvény különösen ennek 40. -a, mely a nemzeti környezetvédelmi programmal is összefüggésben határozza meg a megyei és regionális környezetvédelmi programok készítését. A törvény 53. -ában előírt Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKvP) az Országgyűlés 83/1997.(IX.26.) sz. határozatával fogadta el, ez átfogó területfejlesztési programok keretében irányozza elő a térségi (és települési) programok készítésének állami támogatását. A területfejlesztésről és rendezésről szóló évi XXI. törvény alapján létrejött kistérségi társulások is alanyai a regionális környezetvédelmi programok kidolgozásának, és a nemzeti környezetvédelmi program megfogalmazása szerint ehhez a szinthez is rendelhetők regionális környezetvédelmi feladatok, illetve ezek megoldásai. A kistérségi környezetvédelmi program műfajnak nincs részletes metodikai szabályozása, de készítése során mérvadónak tekinthetők egyrészt a NKvP és a települési környezetvédelmi programok tartalmi követelményei, másrészt a térség sajátosságainak, környezeti állapotának és konkrét problémáinak súlya és jellege. Elsődlegesen a helyzetértékelés alapján szükséges meghatározni a kistérségi szinten megoldható és megoldandó környezetvédelmi feladatokat, elkülönítve az ennél átfogóbb, illetve a kistérséginél lokálisabb cselekvési szintek feladatköreit. Ennek figyelembe vételével, konkrétan a kistérség sajátosságai, környezeti adottságai határozzák meg a program tartalmát. 2

3 A program kidolgozása során alapul veendők a magasabbszintű környezetvédelmi koncepcionális, kutatási és tervelőzmények. A NKvP-on túl itt elsősorban Pest megye környezet- és természetvédelmi koncepciója (PESTTERV, 1993.), Pest megye környezeti jellemzői (KDV KöFe, 1991.), Pest megye zöldfelületgazdálkodási koncepciója (PESTTERV KFT 1995.) és Pest megye kistérségi SAPARD-Programjait megalapozó tanulmányok (GATE 1999.), valamint a jelenleg készülő, monori és dabasi kistérségeket is érintő területrendezési tervek (Pest megye területrendezési terve és a Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési terve: PESTTERV, folyamatban), valamint a kistérségek már említett fejlesztési koncepciói vehetők figyelembe. A Program két fő részből áll: a vizsgálatok és az előzmények értékelését és összefoglalását tartalmazó HELYZETÉRTÉKELÉS, illetve a megoldási javaslatokat összefoglaló PROGRAM munkarészekből. Jelen dokumentáció a helyzetértékelő fejezetek összefoglalását és a programjavaslatok fejezeteit tartalmazza. A programjavaslatok megfogalmazásához szükséges a környezetvédelem kistérségi szintű prioritásainak megállapítása, melyet a helyzetértékelés alapján dolgoztunk ki és a program előzetes anyagában az alábbiak szerint javasoltunk megállapítani: a térségfejlesztési koncepciók feladatmeghatározásai, valamint a kistérségek környezeti állapotát feltáró vizsgálatok alapján a környezetvédelmi program prioritásai: 1. A meglevő és potenciális szennyeződések, ill. károsodások elhárítása szempontjából kistérségi szinten mindenek előtt a környezeti közbiztonság megteremetését, valamint a szilárd kommunális hulladékok ártalmatlanítását kell megoldani. 2. A meglevő környezeti értékek védelme szempontjából a gazdag táji természeti örökség megőrzése és értékességének tudatosítása az elsődleges cél. Mindkét típusú prioritás megvalósításához előfeltétel a környezeti nevelés és a környezeti tudatformálás színvonalának jelentős emelése, melynek fontosságát valamennyi érdekelt hangsúlyozta a program véglegesítését megalapozó véleményezés során. A minden környezeti elemre és környezetvédelmi szakágra kiterjedő részletes vizsgálatokat és helyzetértékelést követően megtörtént a környezetvédelmi feladatok megoldási szintjeinek meghatározása, a helyi (települési) és kistérségi szintű javaslatok csoportosítása, valamint a kistérségi szintű súlyponti környezet- és természetvédelmi javaslatok részletes kidolgozása. A két kistérség környezeti helyzetének felmérését a szokásos adatgyűjtési és vizsgálati technikák alkalmazása mellett, helyszíni mikrotérségi polgármesteri értekezletek lefolytatásával (az ezekről készült emlékeztetők a vizsgálati háttéranyag mellékletei) valamint kérdőíves felméréssel is megalapoztuk. A kérdőíves válaszok kiértékelési eredményei csaknem teljes összhangban állnak a munkaindító értekezleteken elhangzott helyzetértékelés és feladatmeghatározás lényegi elemeivel, - az "objektív" adatbázisok mellett megfelelő társadalmi megalapozottságot is biztosítva a környezetvédelmi program kidolgozásához. Ezek alapján összefoglaló helyzetértékelő és előzetes program-vitaanyag készült, melyet valamennyi érintett települési önkormányzat megismert és véleményezett, a programjavaslat előzetes anyagát minkét társulás május havi ülésén önálló napirendi pontként megtárgyalta és elfogadta.** Az üléseken és a véleményezés során megerősítést nyert az előzetes vitaanyag köztisztasági és környezeti közbiztonsági prioritásokat meghatározó javaslata, - jelen 3

4 előterjesztési anyag ennek alapján készült el, a vitaanyaghoz beérkezett észrevételek és javaslatok figyelembe vételével, az előzetes programjavaslatok kiegészítésével és véglegesítésével. ** A kistérségi környezetvédelmi program összefoglaló helyzetértékelő és előzetes program vitaanyagát kistérségi területfejlesztési tanácsülés napirendjeként tárgyalta a Monor Kistérségi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás május 3-i ülésén, a Dabasi "Ország Közepe" Kistérségi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás május 22-i ülésén. Ezt követően a kistérségi környezetvédelmi program összefoglaló helyzetértékelő és előzetes program vitaanyagához írásos észrevételt tettek: Monor város Nyáregyháza község Pilis nagyközség Csévharaszt község Vasad község Ecser nagyközség Káva község. 1. HELYZETÉRTÉKELÉS A Monori és Dabasi kistérség környezeti elemeire és környezeti helyzetére vonatkozó részletes vizsgálatok a bevezetőben hivatkozott előzmények és szakirodalmi források, valamint a helyszíni tapasztalatok értékelésén túl tartalmazzák a kistérségekben végzett kérdőíves felmérés feldolgozását és kiértékelését is. A helyzetértékelő fejezetek összefoglalását tartalmazza jelen dokumentáció, az alábbi felépítésben: 1.1. A Monor-Dabas kistérség környezetvédelmi programját megalapozó kérdőív válaszainak összesítő értékelése 1.2. A monori és a dabasi kistérség környezeti állapota összefoglaló helyzetértékelés: Térszerkezeti adottságok A kistérség környezetminőségi jellemzése - természetföldrajzi területi és kommunális infrastruktúra adottságai alapján Természetföldrajzi adottságok 1.3. A térség környezeti értékei: táj- és természetvédelmi adottságok 1.4. Környezeti elemek állapota, környezeti hatótényezők és hatások: Levegőtisztasági állapot Zaj- és rezgés elleni védelem Vízvédelem Ivóvízellátás: Szennyvíztisztítás, szennyvíztelepek Hulladék ártalmatlanítás Egyéb környezeti és művi elemek, környezeti hatótényezők vizsgálata Települési környezet, - épített környezet- és emberi egészségvédelem 4

5 1.1. A MONOR-DABAS KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁT MEGALAPOZÓ KÉRDŐÍV VÁLASZAINAK ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉSE Az értékelés a március első felében szétküldésre került kérdőívekre beérkezett válaszok alapján készült. A két kistérség önkormányzatai, és a térségben működő, a környezet- és természetvédelem kérdésében valamilyen formában érintett szervezetek, gazdálkodó egységek közül 33 töltötte ki, és küldte vissza. A közel 50%-os válaszadási arány lehetővé teszi számunkra, hogy a válaszok alapján megfogalmazhassunk egy olyan - a tervezés vizsgálati fázisának részét képező - helyzetértékelést a kistérség környezeti állapotáról, amely a térség környezet- és természetvédelemben érintett szereplőinek véleményét tükrözi egyrészt a már kialakult állapotról, másrészt a legfontosabbnak ítélt feladatokról, véleményük szerint kívánatos fejlesztési irányokról. 1. kérdés: Milyennek ítéli meg települése és a kistérség általános környezet- és természetvédelmi helyzetét? A válaszadók döntő többségének megítélése szerint települése és a kistérség környezetés természetvédelmi helyzete jellemzően se nem jobb, se nem rosszabb az országos illetve a Pest-megyei átlagnál. A leggyakrabban előforduló értékelések: átlagos, közepes, kielégítő, megfelelő, elfogadható. Olyan válasz egyáltalán nem érkezett, amely egyértelműen kedvezőnek minősítette volna a kistérség környezeti állapotát, viszont egyes véleményekben megfogalmazódott, hogy a kistérség környezet- és természetvédelmi helyzete elfogadható ugyan, de azt feltétlenül javítandónak ítélik meg. Egyetlen olyan válasz érkezett csupán, amely a környezet általános állapotát egyértelműen nem kielégítőként jellemezte. A környezeti állapot túlnyomórészt átlagosnak mondható minősítése a 10 értékű skálán történő értékelésnél is igazolódik. A kérdés második részére adott válaszokban felvetett problémák gyakorlatilag megegyeznek az 5. kérdésre adott válaszokban megfogalmazottakkal, így ezek összesítését és értékelését az 5. pontnál adjuk. Település környezet- és természetvédelmi helyzete Kistérség környezet- és természetvédelmi helyzete minősítések száma (db) minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) válaszok skálaértékek (1-10) 2. kérdés: Hogyan minősíti a legfontosabb környezeti elemek állapotát, helyzetét? A válaszadók túlnyomó többsége szerint a kistérségben a legveszélyeztetettebb környezeti elemnek a felszíni vizek és a felszín alatti vízkészletek (elsősorban talajvíz) tekinthetők, gyakorlatilag függetlenül attól, hogy a választ adó közvetlen környezetében történik-e közvetlen vízszennyezés vagy sem. A táji-természeti környezet, mint veszélyeztetett elem szintén több válaszban megjelenik, elsősorban azokon a településeken, ahol még találhatók valamelyest természetközeli állapotú területek, vagy a környezet még kevésbé terhelt. A talaj veszélyeztetettségére csak kevés válasz hívja fel a figyelmet, a levegő szennyezésének kérdése is csak a jelentős átmenő forgalmat elviselni kényszerülő településekről érkezett válaszokban kap hangsúlyt. 5

6 A térség hulladék kezelésének helyzete csaknem minden válaszban szerepel valamilyen formában, az adott település hulladékhelyzetétől függetlenül. A települési környezet mindössze egy válaszadó szerint tekinthető veszélyeztetettnek. Felszíni vizek Felszín alatti vízkészlet minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) Föld Levegő minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) Csend Hulladékhelyzet minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) Táji-természeti környezet Települési környezet minősítések száma (db) minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) válaszok skálaértékek (1-10) 3. kérdés: Melyek az elmúlt 5-10 év legfontosabb környezet- és természetvédelmi eredményei településén és a kistérségben? 6

7 Hogyan értékeli a környezet állapotáért felelősök tevékenységét az elmúlt évtizedben? A válaszok kivétel nélkül a kommunális szolgáltatások terén elért eredményeket emelik ki. Így a vezetékes ivóvízellátás megvalósulása, a szennyvízcsatornahálózat kiépítésének megkezdése illetve a már meglévők bővítése, és a szennyvízkezelés megoldására irányuló törekvések azok az elemek, amelyek terén az utóbbi években pozitív változás következett be. Mivel a lakossági közművek terén a térség összes településében történt valamilyen előrelépés, ezért ezek értékelése valamennyi válaszban kedvező. A hulladékkezelés kérdése is gyakorlatilag minden válaszban megjelenik, azonban a kommunális hulladék szállítása és megfelelő elhelyezése a térségben több településen is problémás. A már megépült térségi hulladéklerakó (Gyál), és további kistérségi lerakó(k) terve a válaszok tanúsága szerint a térségben kedvező fogadtatásra talált. Természetvédelem vonatkozásában helyi védettségű területek kialakítását, és a Gerje forrásvidékének rendezését emelték ki a válaszadók. Említésre került még a 405.sz. út megépülése, továbbá a felszíni vízelvezető árkok rendbetétele. Települési önkormányzat Kormányzat minősítések száma (db) minősítések száma (db) válaszok skálaértékek (1-10) válaszok skálaértékek (1-10) Kormányzati területi szervek Helyi társadalmi szervek minősítések száma (db ) válaszok skálaértékek (1-10) minősítések száma (db ) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, válaszok skálaértékek (1-10) minősítések száma (db ) Lakosság válaszok skálaértékek (1-10) minősítések száma (db ) Egyéb szervek és személyek 2,5 2 1,5 1 0, válaszok skálaértékek (1-10) 4. kérdés: Mely tényezők befolyásolják leginkább a település és a térség környezeti állapotát, és milyen irányban? 7

8 Erre a kérdésre érkeztek a legheterogénabb válaszok. Mint a válaszok megoszlását szemléltető alábbi diagrammokból kitűnik, egyedül talán a közművesítettség és a környezetminőség direkt pozitív összefüggése nyilvánvaló, az egyéb szempontok megítélése nem egyértelmű, vagy akár ellentétes (pl. a települési életforma típusa) is lehet. A térségek agrárjellegéből adódik, hogy erősebb összefüggést tételeznek fel a földművelési-állattartási tevékenység és a környezetminőség, mint ez utóbbi és az ipari tevékenység relációjában. Ugyancsak a szokásosnál gyengébb a közlekedési helyzet és a környezeti állapot összefüggés-erősségének megítélése. minősítések száma (db) Falusi/városi életforma válaszok skálaértékek (-10-10) minősí tések száma (db ) Közlekedési helyzet válaszok skálaértékek (-10-10) minősít ések sz áma ( db ) Közműellátás szintje válaszok skálaértékek (-10-10) minő sítések szám a (db) Települési helyzet válaszok skálaértékek (-10-10) minősítések száma (db) Földművelés, állattartás válaszok skálaértékek (-10-10) minő sítések szám a (db) Természeti területek válaszok skálaértékek (-10-10) minősí tések száma (db) Ipari tevékenység válaszok skálaértékek (-10-10) minősí tések száma (db) Egyéb tényezők 2,5 2 1,5 1 0, válaszok skálaértékek (-10-10) 5. kérdés: Melyek a legfontosabb környezetvédelmi feladatok a térségben, amelyekre az elkövetkező öt éven belül feltétlenül megoldást kell találni? 8

9 A kérdésre adott szöveges válaszok mutatják a leginkább differenciált képet. A hagyományosnak nevezhető, nem térség-specifikus problémákon túl számos olyan felvetés is érkezett, amelyek beépülve a program vizsgálati munkafázisába, hozzájárulnak a kistérségi környezetvédelmi program hatékony megalapozásához. A válaszadók által legfontosabbnak ítélt környezetvédelmi feladatok csoportosítása: Ivóvízellátás, kommunális szennyvízkezelés - ivóvízhálózat, szennyvízcsatornahálózat bővítése, - szennyvízelhelyezés- és tisztítás megoldása, - meglévő csatornahálózatra kötelező lakossági rákötés Hulladékkezelés - regionális hulladéklerakó(k) létesítése, - illegális hulladéklerakás felszámolása (szankciók), - szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, újrahasznosítás Települési környezet - csapadékvízelvezetés megoldása (kistérségi program keretében), - környezetet terhelő (ipari) tevékenységek ellenőrzése, korlátozása, szankcionálása, illetve kitelepítése, - szigorúbb helyi szabályok (pl. illegális hulladéklerakás) Úthálózat - M5 autópálya, 4.sz. főút, 50.sz. út zajkibocsátásának és légszennyezésnek csökkentése, - belterületi úthálózat rendbetétele (pormentesítés), - települési elkerülő utak Külterületi területfelhasználás - belvízelvezetés, - talajpusztulás, parlagterületek gyomosodásának megállítása, - erdők fogyásának megállítása, erdősítés, - magánkézben lévő erdők megfelelő kezelése, - mezőgazdasági területek beépítésének megakadályozása Táj- és természetvédelem - környezeti állapot felmérése, - természeti állapot megóvása, - felszíni és felszín alatti vizek védelme Közgondolkodás - lakosság tudatformálása, - környezeti kultúra emelése 6. kérdés: Milyen feladatok megoldásának módjára vár választ elsősorban a most készülő kistérségi környezetvédelmi programtól? A válaszokban a kistérségi környezetvédelmi program számára megfogalmazott feladatok szerteágazóak, jól felölelik a korábbi kérdésekben felvetett problémákat. A válaszokat célszerű csoportosítani, mivel a megjelölt feladatoknak csak egy része tartozik a környezetvédelmi program kompetenciájába. A javaslatok között számos olyan is megtalálható, amely helyesen ismerve fel e tervműfaj lehetőségeit és korlátait, a problémák térségi szintű koordinált kezelését várja elsősorban a programtól, több esetben a tervezők számára is megfontolandó, újszerű ötleteket is megfogalmazva. A felvetett kérdések kisebbik hányada a tervműfajjal szemben támasztott túlzott várakozásokat fogalmaz meg, amelyek messze meghaladják jelen terv lehetőségeit. Az alábbiakban 9

10 csak azokat a javaslatokat soroljuk fel, amelyek elméletileg részét képezhetik a készülő tervnek. A válaszadók véleménye szerint leghatékonyabban kistérségi együttműködés keretében megoldható/megoldandó konkrét feladatok: - regionális hulladéklerakó helykijelölése, megterveztetése, - szelektív hulladékgyűjtés térségi tervének kidolgozása, - csapadékvízelvezető hálózat (belvízcsatornahálózat) kistérségi szintű megtervezése - szennyvízcsatornahálózat bővítésének összehangolása Természetvédelem terén regionális szinten megvalósítandó feladatok: - általános állapotfelmérés, - védett területek bővítése, bemutatása, - termőföld összehangolt védelme, - erdők védelme, - természetközeli állapotú területekre helyi adottságoknak megfelelő kezelési koncepció kidolgozása, - magas talajvízszint csökkentésének módjára program kidolgozása A környezetvédelmi programtól elvárt általános feladatok: - feladatok összehangolása, átfogó, hosszú távú tervek kidolgozása - kézzel fogható iránymutatás meghatározása témacsoportonként, - egy olyan keret megszabása a települések számára, amelyben még érvényesül a települések önállósága, - falusi turizmus környezeti feltételeinek megteremtése, - környezetvédelmi propaganda Finanszírozási feladatok/elvárások: (több válaszban megjelent elvárásként a direkt pénzügyi finanszírozás igénye, azonban ez nem lehet jelen program feladata) - pályázatok benyújtásának segítése, - pénzalapok létrehozásának elősegítése, 7. kérdés: Milyen környezet- és természetvédelmi javaslatai vannak, amelyek térségi szintű megoldást kívánnak? A kérdésre adott válaszok a fő témákban jelentősen átfednek az 5. és 6. kérdésre adott válaszokkal, annyi többlettartalommal, hogy az előzőekben felvetett problémák, feladatok itt kiegészülnek olyan javaslatokkal, amelyek a lakosság lehetséges szerepvállalásával foglalkoznak, illetve az általános szemléletváltozás fontosságára hívják fel a figyelmet. 10

11 1.2. A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETÉRTÉKELÉS TÉRSZERKEZETI ADOTTSÁGOK A Bevezetőben felsorolt - megyei szintű előzmények a kistérséget a nem súlyosan szennyezett illetve veszélyeztetett részterületek, illetve a táji környezet fejlesztésének kiemelt térségei közé sorolják. A Monori és a Dabasi kistérség környezeti állapotának sajátosságai a kistérség földrajzi fekvéséből, tájhasználati módjainak alakulásából és arányaiból adódnak. A két kistérség Pest megye déli perifériáján fekszik, nyugatról a Ráckevei kistérséggel, északról a Fővárossal, keletről a Tápióvidékkel, déli oldalról a Ceglédi kistérséggel illetve Bács- megyei alföldi térségekkel határos. Térszerkezeti szempontból meghatározó, hogy Kiskun a határoló térségek többsége rurális jellegű, tipikus vidékfejlesztési célterület (a Pest megyei Gödöllői, Ráckevei, Ceglédi és a Bács-Kiskun megyei kistérségek), - urbanizált térséggel csak északi határán érintkezik, sőt a Budapesti Agglomeráció délkeleti szektorának öt települése a Monori kistérség része. A kistérség környezeti jellemzőit alapvetően maghatározzák természetföldrajzi adottságai, melyeket Magyarország Kistájainak Katasztere (MTA Földrajztudományi KI ) alapján foglalunk össze. A KISTÉRSÉG KÖRNYEZETMINŐSÉGI JELLEMZÉSE - természetföldrajzi területi és kommunális infrastruktúra adottságai alapján Az bevezetőben felsorolt tanulmányok, tervek, koncepciók, határozatok felhasználásával, valamint az érdekelt önkormányzatok illetékeseivel folytatott helyszíni megbeszélések, és terepbejárás alapján, kistájanként, majd településenként elvégzett vizsgálatok felhasználásával jellemezhetők a térség területfejlesztését alapvetően meghatározó természeti, földrajzi adottságai, jellemzői, melyeket az alábbiakban kivonatosan ismertetünk. TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK A két kistérség (a földrajzi adottságokat összefoglaló Magyarország Kistájainak katasztere I. II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 1990.) szerint hat kistáj területét érinti: Az Alföld (1.) nagytáj, Dunamenti-síkság (1.1.) középtájából: Pesti hordalékkúp-síkság ( ) kistáj Csepeli-sík ( ) kistáj Duna-Tisza közi síkvidék középtájából (1.2.): Kiskunsági-homokhát ( ) kistáj Pilis-Alpári-homokhát ( ) kistáj Észak-Magyarországi-Középhegység (6.) nagytáj, Cserhátvidék (6.3.) középtájából: Gödöllői-dombság ( ) kistáj Monor-Irsai dombság ( ) kistáj. * * A számsor a kistájak hivatalos MTA-számjele. Tekintettel arra, hogy a Kataszterben a Kistáj elsődlegesen földrajzi fogalom, és viszonylag olyan homogén téregység, amelyben meghatározó tájökológiai egyveretűség van jelen, helyzetelemzési munkánk során, e csoportosításban mutatjuk be a földrajzi adottságokat. 11

12 Pesti hordalékkúp-síkság ( ): (Érintett települések: a Monori kistérségből Csévharaszt, Ecser, Üllő, Vasad, Vecsés, a Dabasi kistérségből Inárcs, Kakucs és Ócsa területe) Kiskunsági-homokhát ( ): (Érintett települések: a Dabasi kistérségből Dabas, Hernád, Örkény és Tatárszentgyörgy területe) Pilis-Alpári-homokhát ( ): (Érintett települések: a Monori kistérségből Nyáregyháza, Pilis, a Dabasi kistérségből Pusztavacs, Újlengyel, Újhartyán területe) Gödöllői-dombság ( ): (Érintett települések: a Monori kistérségből Gyömrő és Maglód területe) Az földrajzi kistájak környezetminőségi jellemzőit, morfológiai- domborzati, talaj-, vízrajzi és tájhasználati leírásait, valamint az alábbi táblázatokban összefoglalt települési - kistérségi adatok részletes elemzését a program helyzetelemző háttéranyaga tartalmazza, az előterjesztési összefoglalóban csak a leglényegesebb következtetéseket emeljük ki, az adatsorok után. A legfontosabb kistérségi - települési információkat összefoglaló tematikus táblázatok a következő alapadatokat tartalmazzák: Területi, népesség és települési infrastruktúra adatok A települések igazgatási területének fekvések szerinti megoszlása A térség erdőterületei és ezek besorolása, A művelési ágak megoszlása településenként, A művelési ágak megoszlása településenként, A művelési ágak megoszlásának változása településenként, kistérségi csoportosításban: 1993/

13 KÖZIGAZ- GATÁSI TERÜLET (ha) (1998) LAKÓ- NÉPESSÉG (1998) LAKÓNÉPES- SÉG VÁLTO- ZÁSA ( ) 1990.=100% NÉPSŰRŰ- SÉG (1998) (fő/ha) BEL- TERÜLET (ha)(1998) BELTERÜLET VÁLTOZÁSA ( ) 1985.=100% BELTERÜLE TI LAKÓSŰ- RŰSÉG (1998) (fő/ha) LAKÁS- ÁLLOMÁNY SZENNYVÍZ- HÁLÓZATBA BEKAPCSOLT LAKÁS KÖZÜZEMI VÍZHÁLÓZAT- BA BEKAP- CSOLT LAKÁS VEZETÉKES GÁZT FO- GYASZ-TÓ HÁZTARTÁS Bénye ,93 0, , Csévharaszt ,85 0, , Ecser ,23 2, , Gomba ,64 0, , Gyömrő ,01 4, , Káva ,69 0, , Maglód ,33 4, , Monor ,51 3, , Nyáregyháza ,47 1, , Péteri ,73 1, , Pilis ,72 2, , Üllő ,51 1, , Vasad ,74 0, , Vecsés ,88 4, , MONORI KT.: ,8 2, ,6 15, Bugyi ,36 0, , Dabas ,71 0, , Hernád ,87 1, , Inárcs ,82 1, , Kakucs ,86 1, , (?) Ócsa ,23 1, , Örkény ,61 1, , Pusztavacs ,44 0, , Táborfalva ,32 0, , Tatársztgyörgy ,18 0, , Újhartyán ,77 1, , Újlengyel ,77 0, , DABASI KT.: ,41 0, , MONDAB.ÖSSZ.: ,16 1, ,

14 A fenti, 1998.évi KSH adatokat tartalmazó táblázat területi és demográfiai adatai ma is alkalmasak a térség jellemzésére, az infrastruktúra adatok azonban, a térség nagymértékű településfejlesztésének köszönhetően, teljes mértékben túlhaladottá váltak, kisebb mértékben a lakásépítés, nagyobb mértékben a közműépítés tekintetében. A két kistérség területe együtt ha, azaz kerekítve közel 115 km 2, amelyből a belterületek részesedése.5282 illetve 4.012, összesen ha, ami a monori kistérségben 11,75 %, a dabasiban 5,77 %, összességében 8,1 % részesedést jelent. Ettől némileg eltérő adatokat tartalmaz a Pest megyei SAPARD program (GATE, Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő 1999.) kidolgozásához, a megyei földhivatali nyilvántartás alapján összeállított kimutatás, melynek térségre vonatkozó adatait az alábbi táblázat szemlélteti. Település kód TELEPÜLÉS Belterület ha Külterület ha Össz. terület ha Belterület % Dabas , Hernád , Inárcs , Kakucs , Örkény , Pusztavacs , Táborfalva , Tatárszentgyörgy , Újhartyán , Újlengyel , Bugyi , Ócsa ,4 D DABASI KT.: , Csévharaszt , Monor , Nyáregyháza , Péteri , Pilis , Vasad , Bénye , Gomba , Káva , Ecser , Gyömrő , Maglód , Üllő , Vecsés ,8 M MONORI KT.: ,8 M+D ÖSSZESEN : ,4 Feltűnő a belterületek magas, megyei arányt meghaladó részesedése a Monori kistérségben, ami egyértelműen az agglomerációs településeknek köszönhető. A Dabasi térségben ez a mutató a megyei átlag alatti, az országos vidéki átlaghoz közelít. 14

15 A TÉRSÉG ERDŐTERÜLETEI ÉS EZEK BESOROLÁSA (ha) település Üzemtervezett terület Erdővel borított terület Védelmi rendelteté sű erdő Természetszerű erdő Kultúr erdő Veszélyeztetett termőhely +kis védőhatás Bénye Csévharaszt Ecser Gomba Gyömrő Káva Maglód Monor Nyáregyháza Péteri Pilis Üllő Vasad Vecsés MONORI Bugyi Dabas Hernád Inárcs Kakucs Ócsa Örkény Pusztavacs Táborfalva Tatárszentgyörg Újhartyán Újlengyel DABASI MONDAB.ÖS A természetszerű erdők aránya a monori kistérségben valamivel kevesebb, mint 10%, a dabasi kistérségben és összességében valamivel több. A véderdők tekintetében fordított a helyzet a két kistérség viszonyában, míg a monoriban közel 15%, dabasiban nem egészen 10%. Környezetvédelmi szempontból is figyelemre méltó a termőhely és védőhatás szempontjából problémás erdők magas, 15% feletti aránya. A MŰVELÉSI ÁGAK MEGOSZLÁSA TELEPÜLÉSENKÉNT ha, Település Szántó Szőlő Erdő Nádas Kert, gyümöl -csös Rét, legelő Mezőgazdasági terület összesen Halastó Művelésből kivett terület Összes terület Bénye Bugyi Csévharaszt Dabas Ecser Gomba Gyömrő Hernád Inárcs Kakucs

16 Káva Maglód Monor Nyáregyháza Ócsa Örkény Péteri Pilis Pusztavacs Táborfalva Tatárszentgyör Újhartyán Újlengyel Üllő Vasad Vecsés A MŰVELÉSI ÁGAK MEGOSZLÁSA TELEPÜLÉSENKÉNT ha, Település Szántó Kert, gyümölcsös Szőlő Rét, legelő Mezőgazdasági terület összesen Erdő Nádas Művelésből kivett terület Összes terület Bénye Bugyi Csévharaszt Dabas Ecser Gomba Gyömrő Hernád Inárcs Kakucs Káva Maglód Monor Nyáregyháza Ócsa Örkény Péteri Pilis Pusztavacs Táborfalva Tatárszentgy.g Újhartyán Újlengyel Üllő Vasad Vecsés

17 A MŰVELÉSI ÁGAK MEGOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA TELEPÜLÉSENKÉNT, KISTÉRSÉGI CSOPORTOSÍTÁSBAN: % 1993/1983. Település Szántó Kert, gyümöl Szőlő Rét, legelő Mezőgazdasági Erdő Nádas és Művelésből kivett terület -csös terület halastó Bénye* 97,6 54,3 102,8 98,2 ö 95,3 103, ,7 Csévharaszt* 92,2 0,1 50,0 103,4 87,2 100,9 75,0 113,1 Gomba* 99,2 74,8 97,9 100,0 94,8 97, ,4 Gyömrő* 99,1 6,8 91,7 120,5 84,3 103,4 33,3 172,6 Ecser* 93,9 13,3 50,0 100,0 88,1 114,3 7,7 192,4 Káva* 100,0 0,0 /--/ 95,0 93,4 103, ,7 Maglód* 99,9 0,0 /--/ 100,0 84,4 99,6 33,3 194,4 Monor* 100,6 14,8 90,7 98,6 91,3 95,6 97,3 148,0 Nyáregyháza* 98,5 /--/ 68,8 104,1 85,7 100,4 50,0 237,6 Péteri* 97,9 32,9 91,3 84,2 89,6 107,6 66,7 161,5 Pilis* 96,6 48,1 96,6 100,4 88,9 109, ,8 Üllő* 98,9 2,3 32,6 98,0 91,6 103,1 100,0 150,5 Vasad* 102,7 11,0 88,9 94,8 97,2 97, ,5 Vecsés* 73,2 20,1 50,0 121,9 71,7 102, ,8 MONOR KIST. 96,4 19,9 65,1 101,4 88,8 102,7 33,1 170,0 ÁBugyi** 102,5 0,1 94,1 83,3 97,1 106, ,2 Dabas** 92,9 1,1 68,6 88,9 82,2 119,1 78,6 113,5 Hernád** 103,1 8,3 69,8 51,8 81,3 114,3 94,1 228,4 Inárcs** 113,2 17,8 32,1 99,6 116,5 100,0 80,0 173,8 Kakucs** 99,7 60,8 6,0 106,5 89,6 117, ,8 Ócsa** 105,5 32,3 8,9 98,7 92,8 104,5 100,0 122,3 Örkény** 106,0 41,4 82,7 83,5 92,5 104,3 /--/ 135,2 Pusztavacs** 99,9 4,8 100,0 97,6 97,1 100, ,6 Táborfalva** 92,3 12,4 47,8 98,9 81,0 138,2 50,0 107,9 Tatárszentgyörg 98,6 5,3 19,4 98,1 91,4 114,6 100,0 125,2 Újhartyán** 99,4 / --/ 58,2 60,4 83,1 145,0 66,7 168,0 Újlengyel** 91,4 25,5 76,8 91,9 87,1 145, ,3 DABAS KT. 100,4 17,5 55,4 88,3 91,0 117,4 47,4 139,9 ÁÖSSZESÍTETT 98,3 18,8 60,6 95,3 89,8 109,5 62,3 156,1 Á A fenti táblázat a az egyes művelési ágak által lefedett területek változását szemlélteti, 100%-nak véve az 1983-as adatot és ennek arányában kifejezve az 1993.évi földnyilvántartási állapotot. Ennek megfelelően, a 100 feletti értékek növekedést, az ez alattiak csökkenést fejeznek ki. A táblázatban félkövér kiemeléssel jelöltük az igen pregnáns, 50%-ot meghaladó változásokat, dőlt kiemeléssel jeleztünk minden összevont térségi átlagot meghaladó értéket. A fenti táblázatok legszembetűnőbb adatai az ültetvényterületek elsősorban a gyümölcsösök nagymértékű csökkenését, illetve a kivett területek nagymértékű növekedését tükrözik, melyek környezeti szempontból egyértelműen kedvezőtlen hatású folyamatok. A tájhasználat változásának további, részletes elemzését a vizsgálati háttéranyag tartalmazza. 17

18 1.3. A TÉRSÉG KÖRNYEZETI ÉRTÉKEI: TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ADOTTSÁGOK Ez a fejezet csak rövid, felsorolás-szerű áttekintést nyújt a két kistérség gazdag táji - természeti örökségének védett és védelem alatt nem álló területeiről. Ezen táji - természeti értékek részletesebb leírása a környezetvédelmi program vizsgálati háttéranyagában található. ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK: KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IX. ÉS I. SZ. RÉSZTERÜLETEI: KNP: PESZÉRADACSI RÉTEK (IX.) Területi adatok /az 1996.X.9-i NP-bővítés előtt TK-ként védett/ Összterület ha Pest megye Dabasi kistérségéből érintett: Tatárszentgyörgy nyugat-délnyugati külterülete. Természetvédelmi hatóság és kezelő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság KNP: FELSŐ-KISKUNSÁGI PUSZTA (I.) Területi adatok összterület ha Távlati területbővítése érinti a Dabasi kistérségből Bugyi külterületét: - a tervezett bővítés: Széki legelő / XXXI. csatornától K-re/ ~250,0 ha. Természetvédelmi hatóság és kezelő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÓCSAI TÁJVÉDELMI KÖRZET A létesítésről szóló határozat száma és kelte: az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1975. OTvH sz. határozata, amely megjelent a Tanácsok Közlönye évi 38. számában. Törzskönyvi száma: 112/TK/75 Kiterjedése: 3575,5 ha. Ebből fokozottan védett az Öreg-turján, a Nagy-turján és a Rókásmocsár környezetükkel együtt 1412 ha területtel. Az érintett községhatárok: Dabas, Inárcs, Ócsa. Természetvédelmi hatóság és kezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság GÖDÖLLŐI DOMBVIDÉK TÁJVÉDELMI KÖRZET Rendelet száma: 4/1990 (VI.18.)KöM Érintett közigazgatási határok jelenleg: Szada, Veresegyház, Domony, Vácegres, Dány, Valkó, Gödöllő, Vácszentlászló, Isaszeg, Pécel Kiterjedése: ,2 ha., ebből a Monori kistérségben csupán a bővítésre tervezett terület található (Maglód). Természetvédelmi hatóság és kezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság TÁPIÓ-HAJTA VIDÉKE TÁJVÉDELMI KÖRZET Rendelet száma: 19/1998. (VI.25) KTM Érintett közig. határok: Farmos, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Újszász és a Monori kistérségből Gomba Kiterjedése: 4515,8 ha Fokozottan védett: 182,4 ha A Tájvédelmi Körzet három nagyobb és hét kisebb tömbben helyezkedik el az Alsó- és Felső-Tápió-patakok, valamint a Hajta-patak mentén. Természetvédelmi hatóság és kezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság DABASI TURJÁNOS TT/ 18

19 A területet 1966-ban nyilvánította védetté az Országos Természetvédelmi Hivatal az 1939/65.sz. határozatával. A természetvédelemről szóló évi 18.sz. tvr. végrehajtására kiadott 12/1971.(IV.1.) Korm. sz. rendelet alapján az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke a 2051/1975.sz. határozatával - amely megjelent a Tanácsok Közlönye évi 8.számában - az országos jelentőségű természetvédelmi területek közé sorolta. A védett terület bővítése és fokozottan védetté nyilvánítása a 6/1987.(VII.10.) sz. OKTH r. alapján történt meg. Törzskönyvi száma: 86/TT/66 Kiterjedése: 148 ha Fokozottan védett: 148 ha Az érintett településhatár: Dabas Természetvédelmi hatóság és kezelő: Duna-Ipoly NP Igazgatóság CSÉVHARASZTI ŐSBOROKÁS - TT Alapadatok: A védett terület kialakítása az Országos Természetvédelmi Tanács /1939.sz. határozatával történt meg. Községhatár: Csévharaszt Kiterjedése: 105,0 hektár A védett természeti terület rövid jellemzése Hazánk területének 24 %-át kitevő homokterület egyik legszebb eredeti foltja a Csévharaszt környéki homokos, erdős sztyeppvidék. Az ún. Borókás-erdő egy része homokpusztai gyepjeivel, pusztai tölgyes, gyöngyvirágos-tölgyes és borókás- nyáras állományaival óta áll természetvédelem alatt. PUSZTAVACS, MAGYARORSZÁG FÖFDRAJZI KÖZÉPPONTJA -TT Alapadatok: A létesítésről szóló határozat száma és kelte: 13/1978.OKTH számú határozat, amely megjelent a Tanácsok Közlönye évi 55. számában. Törzskönyvi száma: 167/TT/78 Kiterjedése: 4,6 ha Az érintett községhatár: Pusztavacs A védett természeti érték rövid jellemzése: az északi szélesség 47 11' és a keleti hosszúság 19 30' metszéspontjában épült tornyot Kerényi József tervezte, a napóra Gáti Gábor szobrász munkája. A jeltorony egy 11 méter magas, nyolcszögű gúla vasbeton vázon vörösfenyő deszkafedéssel. Tetején aranyszínű fémgömbön álló toronycsúcs jelöli a pontot. Természetvédelmi hatóság és kezelő: Duna-Ipoly NP Igazgatóság MERZSE MOCSÁR TT A monori kistérség határán, Budapest XVI. Kerületében fekszik, de vízgyűjtő- és potenciális védőterületének jelentős része Ecser és Vecsés külterületét is érinti. HELYI VÉDETTSÉGŰ TERMÉSZETI TERÜLETEK BUGYI, TÖRPE NŐSZIROM TERMŐHELYE A védett terület kialakítása a Pest megyei Tanács 1/1990.(I.15.) számú rendeletével történt meg. Törzskönyvi száma: 12/88/TT/90 Községhatár: Bugyi Kiterjedése: 9 hektár Természetvédelmi hatóság: a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal Természetvédelmi kezelő: Kiskunsági Állami Gazdaság, Apaj CSÉVHARASZTI GYERTYÁNOS TT Alapadatok: A védett terület kialakítása az Országos Természetvédelmi Tanács /1939. számú határozatával történt meg. Törzskönyvi szám: 12/2/TT/40 Községhatár: Csévharaszt Kiterjedése: 1 hektár Természetvédelmi hatóság: a területileg illetékes település Polgármesteri Hivatal Természetvédelmi kezelő: Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Szolnok 19

20 A védett természeti érték rövid jellemzése: a gyertyán általában hűvösebb erdeink állományalkotó faja, az Alföldön ezért nem gyakori. Védetté nyilvánítási körülményei megegyeznek a csévharaszti tölgyesével. CSÉVHARASZTI TÖLGYES TT Alapadatok: A védett terület kialakítása az Országos Természetvédelmi Tanács /1939. számú határozatával történt meg. Törzskönyvi szám: 12/1/TT/40 Községhatár: Csévharaszt Kiterjedése: 1 hektár Természetvédelmi hatóság: a területileg illetékes település Polgármesteri Hivatala Természetvédelmi kezelő: Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Szolnok A védett természeti érték rövid jellemzése. az Alföld utolsó természetes képének sztyeppfoltokkal tarkított tölgyerdővidéknek maradványa. Nagykőrös város képviselőtestülete már 1935-ben védelem alá helyezte (akkoriban a város tulajdona volt). Az Országos Természetvédelmi Tanács a védelmet 1939-ben törvényesítette, így a tölgyes legrégebbi védett területeink közé tartozik. CSÉVHARASZTI VÉDETT FÁK Csévharaszti szürkenyárfa /1939/OTT Csévharaszt külterületen Csévharaszti szomorúfűz /1939. OTT Csévharaszti külterületen KISKÖRÖS-ALJA TT Helyi jelentőségű természetvédelmi terület Védetté nyilvánító rendelet száma: 2/1994.(III.30.) Ócsa Nagyközs. önkormányzati rendelete Kiterjedése: 140,1 hektár Községhatár: Ócsa Természetvédelmi hatóság és kezelő: Ócsa Nagyközség Önkormányzata GYÖMRŐI ORCHIDEÁS RÉTEK: Gyömrői Mányarét TT Alapadatok: A védett terület kialakítása a Pest megyei Tanács 7/1990.(IX.7.) számú rendeletével történt meg. Törzskönyvi száma: 12/96/TT/90 Községhatár: Gyömrő Kiterjedése: 5 hektár Természetvédelmi hatóság: a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal Természetvédelmi kezelő: Ferihegy (MgTSZ) Szövetkezet, Vecsés és Rákosmezeje Mg. és Szolgáltató RT., Budapest. A védett természeti érték rövid jellemzése: több kosborfajnak és a keskenylevelű gyapjúsásnak élőhelye. Gyömrői Nagyrét TT Alapadatok: A védett terület kialakítása a Pest megyei Tanács 7/1990.(IX.7.)sz. rendeletével történt meg. Törzskönyvi száma: 12/96/TT/90 Községhatár: Gyömrő Kiterjedése: 9 hektár Természetvédelmi hatóság: a területileg illetékes település Polgármesteri Hivatala Természetvédelmi kezelő: Rákosmezeje (MgTSZ) Mg. és Szolgáltató RT. A védett természeti érték rövid jellemzése: értéke ugyanaz, mint a Mányarété: több kosborfajnak és a keskenylevelű gyapjúsásnak élőhelye. 20

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 453 Pusztavacsi Erdészet 2378 Pusztavacs Pf.:10. 5575 Albertirsa 2,87 5,40 5576 Cegléd 96,48 6,83 5577 Ceglédbercel 35,83 5578 Csemő 405,40 1,23 5592 Dabas

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében

XII/a. Településlista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében XII/a. lista a Közép-Magyarországi régió mikrovállalkozásnak minősülő pályázói esetében Nem kedvezményezett kistérségekben: Alsónémedi Biatorbágy Budajenő Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Csobánka

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Augusztus 2. (Péntek)

Augusztus 2. (Péntek) Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 10.00-12.00 Budaörs, Szabadság út 08.00-12.00 4-es főút Ceglédbercel és Albertirsa között 14:00-18:00 Cegléd, Kátai út 10.00-12.00 Felsőpakony, Petőfi

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

a.) A Társulás tagnyilvántartása

a.) A Társulás tagnyilvántartása 1. sz. Melléklet a.) A Társulás tagnyilvántartása Az Önkormányzat megnevezése, a belépés a határozatok időpontja 41/2005. ( IV.26.) 140/2007. ( XI.27.) 93/2010. ( X.12.) 2216 Bénye, Fő út 74. 2212 Csévharaszt,

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Rt. 2004. évi környezetvédelmi tevékenysége, problémák a vízbázisokon

Fővárosi Vízművek Rt. 2004. évi környezetvédelmi tevékenysége, problémák a vízbázisokon H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Fővárosi Vízművek Rt. 2004. évi környezetvédelmi tevékenysége,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23.

A tankerületek tervezett rendszeréről. Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A tankerületek tervezett rendszeréről Regényi Huba előadása PMIK tanévnyitó értekezlet 2012. augusztus 23. A megújuló közigazgatási rendszer (azok alapján, ami jelenleg tudható a közöltektől való eltérés

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/8482/3/2014.ált. 2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Szeptember 1. (hétfő) 15:45-17:00 Taksony,

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Fővárosi és Pest Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 1052, Városház u. 7. Telefonszám 485-6900 Levelezési cím 1364 Pf. 212. Fax: 317-6231 Ügyfélfogadási idő: Földművelésügyi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl Budapest-Csepel onkormanyzata 911 997.(1V.22.) Kt rendelete

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben