Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város megbízásából készítette az MTA Regionális Kutatások Központja Békéscsabai Osztálya. Békéscsaba 2002.

2 Témavezető: Dr. Nagy Imre Szakmai konzulens: Dr. Rakonczai János További közreműködők: Dr. Tóthné Farsang Andrea Dr. Baukó Tamás Dormány Gábor Durai Balázs Fehér Géza Dr. Goda Péter Joóri Zoltán Kalmár Gábor Kleng Gyula Dr. Kovács Zoltán Dr. Kugler József Regele Péter Rajnai Endre Tóth Ferenc Sziráczky Mihály Technikai szerkesztők: Vámosné Zöld Márta Vetési Sándor

3 TARTALOM TARTALOM I. BEVEZETŐ A TANULMÁNYKÉSZÍTÉS ELŐZMÉNYEI A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA... 6 II. A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE LEVEGŐ A levegőtisztaság állapota Légszennyező források VIZEK TALAJOK Természetes genetikájú talajok Mintavétel, kémiai vizsgálati módszerek Talajt veszélyeztető potenciális szennyezőforrások AZ ÉLŐVILÁG ÉS A TÁJ ÁLLAPOTA Védett természeti értékek TELEPÜLÉSKÖRNYEZET A településkörnyezet tisztasága Energiagazdálkodás Ivóvízellátás Kommunálisszennyvíz-kezelés Csapadékvíz-elvezetés Zöldterület-gazdálkodás A helyi közlekedés szervezése Az épített környezet A lakosság környezetitudat- és szemléletformálása AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÁLLAPOTÁNAK KÖRNYEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ZAJ ÉS REZGÉS A LAKOSSÁGI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI EREDETŰ ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM KÖRNYEZETBIZTONSÁG AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE III. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK CÉLÁLLAPOTOK LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM VIZEK TALAJ TÁJ ÉS ÉLŐVILÁG TELEPÜLÉSKÖRNYEZET Településtisztaság Energetika Ivóvíz Kommunálisszennyvíz-elvezetés Csapadékvíz-elvezetés Zöldterület-gazdálkodás Közlekedés Épített környezet A lakosság környezetitudat- és szemléletformálása MTA RKK ATI 3

4 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3.6. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY HULLADÉK ZAJ KÖRNYEZETBIZTONSÁG IV. KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A VÁROS KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK PROGRAM KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER PROGRAM KÖRNYEZETITUDAT- ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS PROGRAM AZ ÉLŐVÍZ-CSATORNA TERÜLETÉNEK VÁROSI REKREÁCIÓS FOLYOSÓVÁ ALAKÍTÁSA Vízgazdálkodási feladatok Zöldterület-gazdálkodás A rekreációs és szolgáltatói infrastruktúra kiépítése PROGRAM AZ ÉLŐVÍZ-CSATORNA VÍZPÓTLÁSÁNAK MEGOLDÁSA PROGRAM BELVÍZELVEZETÉS PROGRAM A FELHAGYOTT BÁNYAGÖDRÖK IGÉNYES SZABADIDŐ KÖZPONTTÁ ALAKÍTÁSA A termálvízkincs környezetkímélő hasznosítása PROGRAM KÜL- ÉS BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLET-FEJLESZTÉS Zöldterületek kialakítása Természeti értékek védelme PROGRAM EMBERBARÁT TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉS PROGRAM A VÁROS ZAJTERHELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE PROGRAM KÖRNYEZETBARÁT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS PROGRAM POLLENMENTES VÁROS PROGRAM BELTERÜLETI ÁLLATTARTÁSBÓL EREDŐ TERHELÉSEK VISSZASZORÍTÁSA PROGRAM A VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE Az irodai, intézményi szelektív gyűjtőhálózat megszervezése PROGRAM HASZNÁLATON KÍVÜLI KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ REKULTIVÁCIÓJÁNAK MEGTERVEZÉSE PROGRAM HATÉKONY ENERGIAGAZDÁLKODÁS POGRAM HELYI ÉRTÉKVÉDELEM PROGRAM VÁROSI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE PROGRAM A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA KÖNYVEK, TANULMÁNYOK, KÉZIRATOK MTA RKK ATI

5 BEVEZETŐ I. BEVEZETŐ 1.1. A tanulmánykészítés előzményei A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. tv törvény (1) bekezdésének b.) pontja előírja, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal (NKP) és a településrendezési tervvel (ÁRT) összhangban az önkormányzatoknak el kell készíteniük a környezetvédelmi programjukat. A jogszabály a készítendő program tartalmi kereteit illetően a következő környezetvédelmi témákat írja elő: A településkörnyezet tisztasága A lakossági és a közszolgáltatási eredetű zaj-, és rezgéselleni védelem Csapadékvíz-elvezetés Ivóvízellátás Kommunálisszennyvíz-kezelés Hulladékgazdálkodás Energiagazdálkodás Helyiközlekedés-szervezés Zöldterület-gazdálkodás A feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatai és előírásai (környezetbiztonság). E kötelező tartalmi keretek mellett indokolt még szólni a természeti erőforrások állapotáról (víz, talaj), az élővilág, a táj, és a védett természeti értékek helyzetéről. Az épített környezettel kapcsolatos értékelés és feladatmeghatározás (műemlékvédelem) a településkörnyezeti fejlesztések részeként jelenhet meg. Elengedhetetlen a lakosság környezetitudat- és szemléletformálásának értékelése, valamint a civil szervezetek szerepe ebben a tevékenységben, hiszen a környezetvédelmi döntéshozatalban ezeknek a szervezeteknek mind nagyobb és nagyobb szerepet kell vállalniuk a jövőben. Az emberi egészség állapotának környezeti összefüggései tulajdonképpen az egész program kulcsfontosságú része, hiszen a városlakók egészségéről, s a város egészséges lakó- és pihenőkörnyezetéről szól. Békéscsaba lakossága a megye összlakosságához hasonlóan az utóbbi években komoly részt vállalt környezete védelmében. Ez a törekvés a természeti erőforrások megőrzésével együtt a mindennapok részévé vált, hiszen a környezet terhelésének veszélye, vagy annak tényleges megjelenése szinte rákényszeríti a lakosságot erre a szerepvállalásra. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos gondolkodásmód kialakítása hosszan tartó folyamat, amely során számos életmódbeli szokás módosítására lenne szükség ahhoz, hogy a környezettel és az erőforrásokkal takarékosan tudjunk bánni. Ezeket a gazdálkodásmódbeli változásokat természetesen a rendszerváltással járó piaci törvényszerűségek nem mindig segítik elő, s érvényesülésük sok esetben éppen ellenkező folyamatokat gerjeszt (túlzott fogyasztás, a csomagolóanyag-hulladék mennyiségének mértéktelen növekedése, a közlekedési formák intenzitás-növekedéséből eredő terhelések, stb.). A gazdasági változásokkal azonban több környezeti elem veszélyeztetettsége megszűnt. Csökkent bizonyos szennyező iparvállalatok termelése, emelkedett technológiai színvonala. A mezőgazdaságban ellentmondásos folyamatok mennek végbe: egyrészt ellenőrizetlen a kemikáliák felhasználása, másrészt a magas árak miatt elsősorban a kisebb gazdaságokban csökkenő a vegyszerek alkalmazása. A hiányzó infrastrukturális rendszerek közül továbbra is a legnagyobb gondot a csatornázás jelenti. Összességében Békéscsaba nem tartozik a kiemelten szennyezett városok közé. Ennek ellenére a város lakossága, az önkormányzat, a független civil szervezetek egyrészt érzékenyen reagálnak a környezeti ártalmakra, másrészt közreműködnek a környezetvédelmi tájékoztatásban, illetve a MTA RKK ATI 5

6 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA tudatformálásban. Ezt bizonyítják a 1960-as évek óta megrendezésre kerülő környezetvédelmi nyári táborok, a békéscsabai Környezetünkért, jövőnkért alapítvány megalapítása, az között évenként megjelent Környezetvédelmi Évkönyv sorozata, az 1997-ben elkészített megyei és városi Környezet-egészségügyi akcióprogram, s Békéscsaba január 1.-től az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének is tagja. A Körös vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség EU-normatívák alapján 1999-ben elkészítette Békés Megye Környezeti Állapotjelentését (amely az 1995-ben készült állapotjelentés bővített változata) és az 1999-ben közösen kiadott Arad, Békés és Bihar Megyék Környezetvédelmi Adattárát. A város környezetvédelmével kapcsolatos környezetvédelmi programokat is tartalmazott a Magyar Román Határ Menti Térség Fejlesztési Koncepciója és Programja c. dokumentum. A Békéscsaba Megyei Jogú Város környezetvédelmi programjának elkészítése szervesen kapcsolódik az alábbi dokumentumokhoz: Nemzeti Környezetvédelmi Program Országos Területfejlesztési Koncepció Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója (MTA RKK Békéscsabai Osztály, 1998) Békés Megye Környezetvédelmi Programja (SZE, Természetföldrajzi Tanszék, 2000) Békés Megye Területfejlesztési Programja (DHV, 1999) Békés Megye Környezeti Állapotjelentése (Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, 1995,1999) Békéscsaba Környezet-egészségügyi Akcióprogramja Békéscsaba Megyei Jogú Város Általános Rendezési Terve Az Országos Közúthálózat fejlesztésének ütemezése (KöViM 2001) Békés Békéscsaba Gyula kerékpárút-hálózat programja (Opál Mérnöki Iroda) Országos területrendezési Terv Vasúti munkarésze (MÁVTI Kft) 1.2. A program készítésének módszertana A programkészítés módszertanát az NKP szerkezetének és a Környezetvédelmi Törvényben (1995. évi LIII. törvény) megszabott tartalmi vázlatnak megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a városi szabályozás sajátosságait. Tekintettel Békéscsaba környezeti problémáira és azok potenciális egészségkárosító jellegére, a környezeti tényezők ágazati és területi összefüggéseire, a károsodás és a védelem szereplőinek konfliktusára, olyan szakmai teamet alakítottunk ki, amelynek szakértői az egyes városi üzemeltetési ágazatok szakemberei, azok környezeti problémáinak jó ismerői is egyben, valamint környezeti szemléletükkel és jártásságukkal alkalmasak egy ilyen csapatban való tevékeny részvételre. A szakmai ellenőrzést a Szegedi Egyetem Természetföldrajzi Tanszéke végezte. A Környezetvédelmi Törvénnyel összhangban a programot elfogadása előtt nyilvános vitára bocsátottuk (Interneten tettük közzé és közmeghallgatáson ellenőriztük). A programkészítést (programozást), az NKP által definiált hatótényező környezetállapot környezeti probléma cél megoldás feladat összefüggésrendszernek megfelelően végeztük, ami az OECD terhelés állapot válaszintézkedés modelljével kompatibilis. A helyzetértékelés célja az volt, hogy a fennálló környezeti állapotokról minél hitelesebben és részletesebben tájékoztassuk a helyi társadalmat, valamint, hogy minél pontosabban vázoljuk a fennálló problémákat, a stratégia megalapozását szolgáló fejlesztési célokat, továbbá, hogy kellő mértékben alátámasszuk a környezetvédelmi programokat. A megalapozó helyzetértékelési folyamatban (hatás változás következmény) törekedtünk az egyes környezeti elemek állapotának, dinamikájának bemutatására aktuális adatok, adatbázisok alapján, s megkíséreltünk előretekintő elemzéseket adni azon fejezetrészekben, ahol erre lehetőség adatott. 6 MTA RKK ATI

7 BEVEZETŐ Az adatgyűjtés korántsem zökkenőmentes folyamata, egy egységes környezetvédelmi információs rendszer hiánya nem mindenütt és nem minden esetben tette lehetővé a legaktuálisabb helyzetfeltárást, mivel egyes esetekben csak 2 3 évnél korábbi adatsorok álltak rendelkezésünkre. A helyzetfeltáró fejezetek és alfejezetek a környezeti gondok problémakatasztereinek formájában zárulnak, amelyek előrevetítik a környezetvédelmi programozás további menetét. Az egyes környezeti ágazatoknál jelentkező átfedések a problémák közötti szoros összefüggésrendszert és azok súlyát támasztják alá, s így döntő szerepük volt az elérni kívánt célok és a szükséges feladatok megfogalmazásában. A munka során a legnagyobb figyelmet a célok eléréséhez szükséges feladat(ok) megfogalmazására fordítottuk, ugyanis azok listája meghatározza a megoldandó, részletesen kidolgozandó programok sorát, s az önkormányzat számára megfogalmazandó környezetvédelmi irányadást jelenti. Az anyagban felsorolt feladatok mindegyikét nem szükséges és esetenként nem is lehet önállóan megvalósítani, mivel az azokban megjelenített környezetállapot-javító feladatok megoldásával egyszerre több károsodás szüntethető meg vagy csökkenthető. (Pl. a városi kerékpárút-hálózat megvalósításával egyidejűleg mérséklődhet a gépjármű-közlekedésből származó levegőszennyezés és zajterhelés, a közlekedés zsúfoltsága, nem beszélve a kerékpározás egészségjavító hatásáról.) A feladatok súlyozásával rangsorolhatók és definiálhatók azok a prioritások, amelyek alapján az önkormányzat kidolgozhatja a megvalósítás rövid, közép és hosszú távú környezetvédelmi ütemterveit. MTA RKK ATI 7

8

9 A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE II. A város környezeti elemeinek értékelése 2.1. Levegő A levegő minősége a település nagyságának, térszerkezetének és gazdasági jellegének, valamint topográfiai helyzetének sajátosan ötvöződő körülményeitől függ. Békéscsaba nem tipikusan légszennyezett város, bár az ilyen jellegű ártalmak az agrárkörnyezet, a feldolgozóipar, valamint az egyre intenzívebb helyi és átmenő forgalom, valamint a nem kellő mértékben kiépített infrastruktúra következtében mégis jelen vannak A levegőtisztaság állapota Az országos Immisszió Mérő Hálózat 1974 óta rendszeresen vizsgálja a magyarországi települések ipari és közlekedési eredetű légszennyezettségét. Békés megye 1976 óta tagja ennek a hálózatnak: a megye területén négy városban történik ilyen mérés. Békéscsaba területén három ponton mérik a levegő kéndioxid-, nitrogéndioxid-szennyezettségét, valamint a szálló, az ülepedő por mennyiségét, és az ülepedő por ólomtartalmát. Mérőállomások a város belterületén a gyógyszertári központnál, a Lencsési lakótelepen a Pásztor utcai Óvodánál és az Orosházi úton lévő Sütőipari Rt-nél vannak. Területi védettség. Békéscsaba egész közigazgatási területe a "védett I" levegőminőségi kategóriába tartozik, kivéve a három különálló ipari övezetet, ami "védett II" terület, ezek meghatározzák a levegőminőségi határértékeket és az érvényre juttatandó kibocsátási határértékeket is. A város levegőtisztaságát az ÁNTSZ adatai és az általunk készített zuzmó-térképezés alapján lehet jellemezni. Megállapítható: A város közlekedési csomópontjaiban a szállópor-koncentráció (1. ábra) esetenként határérték felett van. Ugyancsak kisebb-nagyobb gyakoriságú határérték-túllépések mérhetők az ülepedő pornál is (2.. ábra). Ezek alapján a légtér kissé szennyezettnek ítélhető. Sajátos, hogy a fűtés és a járműforgalom során a levegőbe kerülő szállópor-koncentráció korábban, s elsősorban a téli időszakban a mérési helyeken magasan a határérték fölé emelkedett. Az 1996 évi átlag meghaladta a 350 µg/m 3 határértéket, azonban egyes mérési pontokban a havi mérési eredmények jóval magasabbak, mint a megengedett érték. Ugyanakkor, 1998-ban a koncentráció 100 µg/m 3, ami megegyezik a határértékkel, a fűtésen kívüli időszakban pedig határérték alatti. A fűtési idényben a légszennyező anyagok levegőben mért átlagos koncentrációi - az ülepedő por kivételével - megemelkednek. Ekkor mérhetők magasabb csúcskoncentrációk is, noha az átlagos értékek lényegében az éves határértékeken belül maradnak (pl. SO 2, NO 2 ). A szálló por ólomkoncentrációja határérték alatti; sőt, vélhetően az ólommentes benzin elterjedésének az utóbbi években az ólom kismérvű csökkenése is megfigyelhető. Békéscsaba kéndioxid-szennyezettsége a zuzmótérkép alapján (I. melléklet) Az alföldi városokban a magas hőmérséklet, az alacsony páratartalom és a magas levegőszennyezettség rossz feltételeket szab a zuzmóknak. A három leggyakoribb faj azonban elég jól elviseli a levegőszennyezettséget, így felhasználható a zuzmótérkép készítéséhez. A zuzmótérkép a fajok elterjedtsége, telepeik épsége és nagysága alapján rajzolódik ki, mutatva a városi terület kéndioxid-szennyezettségét, mely a légszennyező anyagok közül a legerősebb hatást fejti ki. A levegőben a kéndioxid a vízpárával reakcióba lép és kénes sav keletkezik, mely könnyedén bejut a kutikula nélküli zuzmókba és ott az algák klorofiltartalmát roncsolja. A zuzmótérképezéshez a semleges aljzatú termőhelyek (fakéreg) zuzmóborítottságát, és ezen zuzmók már leírt jellemzőit kell vizsgálni. MTA RKK ATI 9

10 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A kirajzolódó zónák a következők: a zuzmósivatagban nem élnek zuzmók, mert a kéndioxid-terheltség meghaladja a 170 µ/m 3 -t. az I. küzdelmi övben csak a két nagyobb ellenálló képességű faj (Lecanora, Hypogymnia) képes megélni, de telepeik gyakran elhalt szélűek, betegek. a II. küzdelmi övben a Xanthoria parietina faj is megél (telepeik a 70 µ/m 3 -es kéndioxid immissziónál elhalnak), de a fák zuzmókkal való borítottsága csekély. A normál zónában (< 40 µ/m 3 kéndioxid-immisszió) mind a három faj kitűnően érzi magát, és a fák zuzmóborítottsága igen nagy, akár 100%-os is lehet a megfelelő tenyészterületen. A zuzmók elterjedését a városban akadályozzák még: a peszticidek (gombaölő szerek) használata a kertvárosi részekben, és az olyan díszfák ültetése, melyek kérge lehámlik (platán, vadgesztenye ilyen például Békéscsabán az Andrássy út sétáló része). Ezeken a helyeken a légszennyezettséget becsléssel, extrapolációval tudjuk megadni. A becslésben segít a nem semleges termőhelyű zuzmók megléte. A városban az ülepedő por (pl. cementpor) közömbösítheti a kénessavat és eltolhatja az élőhelyek határait. A zuzmótérképezés alapján a városban három kisebb foltban jelentkezik a fokozottabb szennyezettséget jelentő zuzmósivatag: a Szarvasi és a Berényi út kereszteződésében, az Orosházi út egy szakaszán, valamint a Bajza u. elején. (Ezek közül az első kettő jól magyarázható a nagyobb közlekedési eredetű szennyezéssel, az utóbbi azonban mintegy 200 méterre van a Szabadság tér Bartók B. u.-i nagy forgalmú csomóponttól.) A közlekedés légszennyező hatását legszemléletesebben az ún. I. küzdelmi zóna mutatja. Ez gyakorlatilag a legforgalmasabb utak mentén alakult ki, illetve érinti a város központi területeit is. Ebbe a kategóriába tartozik az Orosházi út Bartók B. út Bajza u., a Jókai u. Petőfi u., az Andrássy út, a Szarvasi út Békési út, a Baross u. Szent István tér Szabadság tér, a Gyulai út, illetve a Madách u. déli fele valamint a Berényi út eleje. (Az Andrássy út sétálóutcai szakaszán ahogyan azt fentebb jeleztük a fafajok részben nem teszik értékelhetővé a vizsgálatot, részben azonban a mellékutcákból érkező forgalom, illetve légszennyeződés is hatással lehet a kedvezőtlenebb értékekre Légszennyező források A légszennyezők kibocsátása. A város légterébe kerülő légszennyező anyagok döntően a fűtésből, az üzemi, technológiai tevékenységekből és a közlekedésből erednek. Ezek pont-, diffúz-, és vonalforrásként terhelik a levegőt. A fűtési, ill. üzemi-technológiai eredetű kibocsátások éves mennyiségei alapján megállapítható, hogy mintegy 800 ezer t/év légszennyező légtérbe jutásával kell számolni. Figyelembe kell venni, hogy a szennyezők jelentős része a város légterének alsó 0-20 m-es rétegében kerül kibocsátásra. Ezért a levegő minőségét ezek az alacsony források döntően befolyásolják, de elsősorban a tényleges kibocsátások környezetében. Az ipari telephelyek légszennyező forrásai által 1996-ban kibocsátott légszennyező anyagokat az alábbi 1 9. táblázatok tartalmazzák körzetenként az intézmények és egyéb létesítmények fűtését szolgáló pontforrások nélkül, 73 ipari telephely adatai alapján MTA RKK ATI

11 A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE 1. ábra: A szálló-pormennyiség és a határérték-túllépés alakulása (g/m 3 ), g/m fűtési félév nem fű tési félév határértéktúllépés, % 100 % % / / / / / / / / / / ábra: Az ülepedőpor-mennyiség és a határérték-túllépés alakulása (g/m 2 /30 nap), g/m nem fűtési félév fűtési félév határértéktúllépés, % 60 % / / / / / / / / / /2001 MTA RKK ATI 11

12 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Az ipari légszennyezés a következő körzetekre összegezhető: 1. Északi Iparterület - védett II. Békési út - Berényi út között 2. Nyugati Iparterület - védett II. Vasúttól nyugatra, Szarvasi út - Csorvási út 3. Déli Iparterület - védett II. Kétegyházi út környezete 4. III.-IV. kerület - védett I. Békési úttól és a Szarvasi úttól északnyugatra 5. V. kerület - védett I. Jamina 6. II. kerület (városcentrum) - védett I. Békési út - Szarvasi út - vasútvonal - Bartók B. út - Élővíz-csatorna által határolt terület 7. I.- VI. kerület - védett I. Bartók B. út Bánszky u.- Bajza u. - Gyulai út által határolt terület, Lencsési ltp. 8. I. kerület és Nagyrét - védett I. Élővíz-csatorna - Békési út - Gyulai út által határolt terület 1. táblázat Kibocsátott légszennyező anyagok összesített mennyisége (kg/év) Körzet A légszennyező források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb HCL: Mezőmegyer, Gerla, Fényes városrészekben nincs nyilvántartott ipari légszennyező forrás. A körzeteket és az ipari légszennyező források helyét a mellékelt térkép ábrázolja. 2. táblázat Az 1. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely címe Légszennye ző források A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége kg/év Száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Kisrét Berényi út Tevan A. u Tevan A u Ipari út Ipari út HCL:620 Ipari út Ipari út Összesen MTA RKK ATI

13 A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE 3. táblázat A 2.. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége (kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Szarvasi út * Szarvasi út Felsőnyomás Felsőnyomás Felsőnyomás Felsőnyomás Csorvási út Felsőnyomás Csorvási út Összesen *A szerves komponenseken belül 3620 kg/év triklór-etilén. 4. táblázat A 3. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége( kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Kétegyházi út Kétegyházi út Kétegyházi út Kétegyházi út Kétegyházi út Kétegyházi út Kétegyházi út Összesen táblázat A 4. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége (kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Nagy Balog J.u Leiningen u Bezerédy u Munkás u Zöldfa u Összesen - 6. táblázat Az 5. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége (kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Gyár u Nagy Sándor u Kereki u Kertész u Kerek Orosházi út Mazán L. u Orosházi út Kerek Fiumei u Orosházi út Orosházi Orosházi út Összesen MTA RKK ATI 13

14 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 7. táblázat A 6. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége (kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Bartók B. út Szabolcs u Szabolcs u Szerdahelyi u Szarvasi út Temető sor Andrássy út Kazinczy u Szabó D. u Baross Andrássy út Temető sor Kazinczy u Bocskai u Baross u Kis-Tabán u Összesen táblázat A 7. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége (kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Egressy u Lencsési út Összesen táblázat A 8. körzet kibocsátott légszennyező anyagainak összesített mennyisége (kg/év) Az ipari telephely A légsz. A kibocsátott légszennyező anyag mennyisége (kg/év) címe források száma SO2 CO NOx Szilárd Szerves Egyéb Festő u Gyulai út 18.(Kórház) Bankó A. u Összesen: Az egyéb kibocsátott szennyezőanyag-mennyiségeket a II/1 II/4 mellékletek tartalmazzák. Az utóbbi évek környezetvédelmi rendeleteinek következtében a levegő szennyezettségét előidéző kibocsátások különösen a szálló por tekintetében lényegesen csökkentek (10. táblázat). A forgalmi eredetű légszennyezettség az ÁNTSZ mérései és a forgalommal összefüggő kibocsátások számítógépes modellezése alapján becsülhető. Így kijelölhetők azok az útszakaszok, amelyeknél a forgalom, a beépítettség és a terjedési viszonyok következtében jelentősebb, a csúcsórai időszakban a határértéket is jóval meghaladó koncentrációk kialakulásával kell számolni. A korábbi években jellemző ólomszennyezettség napjainkra negyedére-ötödére csökkent a forgalom egyidejű növekedése mellett, ami döntően az ólommentes benzin használatának és a dízel üzemű járművek elterjedésének köszönhető. Ugyanakkor a nagy forgalmú útszakaszokon a nitrogénoxidok, a belváros szűkebb és forgalmas szakaszain a nitrogénoxidok (3. ábra) és a szénmonoxid okoz erősebb szennyezettséget (11. táblázat). 14 MTA RKK ATI

15 A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE 10. táblázat Békéscsaba város területén határértéket meghaladó mértékű légszennyező-anyagot kibocsátó telephelyek jegyzéke a bírságolás éve szerinti bontásban Telephely neve Címe KNER Nyomda Rt. Baross u Központi üzem KNER Nyomda Rt. Tevan Tevan A. u. 2. üzem JAMINA Rt. Csabai gyára Kétegyházi út JAMINA Rt. Jaminai Orosházi út 88. gyára Bútoripari Szövetkezet Berényi út 130. Körös Kazángyártó és Szabó D. u. 34. Gépipari Kft. MEZŐGÉP Rt. Csabai Szarvasi út gyára Réthy Pál Kórház Gyulai út ábra: A nitrogéndioxid-mennyiség és a határérték-túllépés alakulása (g/m 3 ), nem fű tési félév 50 3,5 g/m3 fű tési félév % 45 határértéktúllépés, % , , , / / / / / / / / / / táblázat A közlekedés általi légszennyezőanyag-kibocsátások, Év CO CH NO2 SO2 Pb Korom CO2 (kt/év) (kt/év) (kt/év) (kt/év) (t/év) (kt/év) (kt/év) ,27 0,23 0,18 0,01 0,94 0,02 18, ,21 0,21 0,17 0,01 0,44 0,02 17, ,95 0,14 0,21 0,01 0,29 0,03 20,06 MTA RKK ATI 15

16 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bűz. Az egyes tevékenységekből eredő bűzterhelések időnként lakossági panaszokkal járnak. Ilyenek: szennyvíztisztítás a Békési úti szennyvíztisztító környékén, baromfifeldolgozás az Orosházi úton, ill. egyes helyi jellegű problémák. Ezekre az időszakosan intenzíven ható forrásokra mérési adatok nem állnak rendelkezésre, de egyértelmű, hogy terhelő hatásuk kellő műszaki, technológiai beavatkozásokkal csökkenthető. Lakossági konfliktusként fogalmazódik meg a város belterületén történő haszonállat-tartásból származó bűz is. Egy nem hivatalos közvéleménykutatás alapján kiderült, hogy a város belterületén, illetve a haszonállat-tartást tiltott területén 174 helyen foglalkoztak állattartással, és e területen a megkérdezetek (1400 fő) 61%-át zavarta a városi állattartásból eredő bűz. Ezek az állapotok komoly konfliktusokat idéznek elő egyrészt az állattartók és a környékbeli, bűznek kitett lakosok között, másrészt viszont az érintettek és az önkormányzat között, annak ellenére, hogy a problémát a 33/1993. (V. 27.) sz. önkormányzati rendelet és annak módosításáról szóló 8/1995. (II. 16.) sz. önkormányzati rendelete szabályozza. A levegő allergén pollentartalma általi veszélyekre a fejezetben utaltunk. Problémakataszter Közlekedésből eredő kibocsátások növekedése (szálló por, ülepedő por, NO 2 ). Település-közeli mezővédő erdősávok hiánya fontos szerepet játszanak az ülepedő- és szállóporterhelés növekedésében. Korszerűtlen közlekedési eszközök magas aránya. A levegő allergén pollenmennyiségének növekedése Ipari és mezőgazdasági eredetű levegőszennyezések, bűzkibocsátás (belterületi állattartás) 2.2. Vizek A Békéscsaba környezetét formáló elemek közül meghatározó szerepet töltenek be a felszíni és a felszín alatti vizek, melyek jelentős része az emberi beavatkozások következtében már nem az egykori természetes módon gyűlnek össze, folynak le, és jelentős a minőségükben beállt romlás is. A város topográfiai helyzetét jellemezve ki kell emelni, hogy nagyrészt a mai vasúti fővonaltól keletre eső terület a Körösök árterén helyezkedik el, a belterületen az ártérhatár gyakorlatilag az Élővízcsatorna bal oldali vonulatával párhuzamosan halad. Az ettől nyugatra eső területekre, elsősorban Jamina vízgazdálkodására még a jelenlegi körülmények között is az egykori folyómedrek gyakorolnak hatást. Békéscsaba tájföldrajzi értelemben a klasszikus besorolás szerint a Békés Csongrádi síksághoz tartozó az ún. Békési síkon helyezkedik el. A Békés megye természeti földrajzi tájai megnevezésű beosztás szerint a város ártéri része a Berettyó és Körösök köze nagytájon belül a Kettős-Körös völgye és közvetlen környéke kistájhoz, míg az ártéren kívüli terület a Békési sík nagytáj Békéscsaba nyugati szomszédsága kistájához tartozik. Az árvíztől veszélyeztetett városrész magassága mbf-i szinttel jellemezhető. A folyók kiáradásaitól elsősorban a Fehér- és a Kettős-Körös bal oldali védtöltése védi meg. Békéscsaba mind a Fekete- mind a Fehér-Körös árvizeinek hatása alatt áll a város keleti területrészén (Kisrét, Nagyrét, Alsónyomás stb.), de a Körösök aktív ágai közül csak a Fehér-Körös érte el a város keleti határát. Frissvíz-ellátás és faúsztatás céljából a XVIII. sz. végén Veszely és Békéscsaba településközpontja között mesterséges ún. üzemvíz-csatorna épült ki. Később Békésig folytonossá téve és a rendszeres Fehér-körösi vízbetáplálást megoldva 1896 évre készült el az Élővíz-csatorna. Az március 12-én bekövetkezett árvízkatasztrófa megismétlődésének elkerülésére hatóságilag előírták Békéscsaba számára a körgát-építést és a csatornák kereszteződési pontjaihoz a zsilipek 16 MTA RKK ATI

17 A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE kialakítását (Alsó körgáti és Felső körgáti zsilipek). A körgát védképessége 89,21 mbf szintnek felel meg. A mentesített ártéri öblözetté vált városrészek (I-IV kerületek) csapadékvíz-elvezetésének - befogadásának gondját az Élővíz-csatorna oldotta meg. Az elhagyott folyómedrek hatása Békéscsaba város esetében kiemelkedő jelentőségű. Elek felöl érkezik az ún. Fövenyes- (Lencsési) ér, mely gyakorlatilag az Élővíz-csatorna belterületi szakaszának nyomvonalával azonos mederben húzódott és Mezőmegyer fele távozva vette fel a kapcsolatot az ún. Hidas-érrel. A szintén déli eredetű ún. Makkosháti-ér a felhagyott szeméttelep környezetébe lévő tavakba torkollott. Mindkét érrendszerre jellemző a lokális aktivitás, azaz az elmúlt évszázad felszíni vízelvezetései jelentősen befolyásolták ezeknek a rendszereknek a működését. Jamina városrész topográfiai adottságai lényegesen eltérnek az előzőekben ismertetett árvízi öblözetben elhelyezkedő kerületek helyzetétől. Szabadkígyós és Újkígyós irányából már a XIX. sz. elején részletesen feltérképezett érvonulatok húzódnak délről (egyes érvonulatok esetében egészen a román magyar államhatár térségéből) a városrészen keresztül Hunya Szarvas irányába. Az ún. folyóhátak topográfiai magassága meghaladja a 89 mbf-i szintet, az érvonulatok a mélyedésekben pedig nem érik el a 85,5 mbf-t. A Mátyás király, Kun, Szegfű és Gyöngyösi utcákat nagyrészt érintő folyómeder Újkígyós keleti településrésze felöl érkezik és Békéscsabától északra, a MÁV pályatest környezetében lefolyástalan lapályba torkollik. A már említett térképészeti munkálatok idején legkarakteresebb Kiskondoros-völgy átszeli a jaminai bányagödröket, érintve a Táncsics utcát, a Franklin utcai vasúti átjárónál elhagyva a Darányi sort, majd a vasúti deltát keresztezve Kamut (Hunya) felé tartott. Ez a főérvonulat veszi föl a Szabadkígyósi legelő felöl húzódó, Békéscsaba belterületén a Gyár utca mentén húzódó ún. Kápolna-eret. Talajmechanikai és talajtani vizsgálatok eredményei, légi és űrfelvételek, valamint szintezési mérések igazolják az ismertetett erek létezését és a mai napig kiható aktivitását. A felgyorsult urbanizáció következtében a városszerkezet egyre kevésbé alkalmazkodott a természetföldrajzi, vízrajzi viszonyokhoz. A felszíni vizek kártételei egyaránt fokozott gondot jelentenek a csapadékvíz-elvezető rendszereket üzemeltető és a védekezést is ellátó önkormányzatnak, valamint a belvíz kártételeit elszenvedő lakosság és üzemek számára. Mesterséges vízterek A természet alakította vízterek legtöbb helyen beépítésre kerültek, csak néhány helyen találhatók meg az eredeti medrek: az Élővíz-csatorna belterületi szakasza, Darányi sor. Ugyanakkor föld- és építőiparianyag-szerzés céljából nagy felületű bányagödrök és anyagárkok jöttek létre. Mindaddig, amíg ezek a vízterek nem váltak a spontán, majd az intézményes szilárdhulladék-elhelyezés és közvetve - talajon keresztül érkező szennyvizek befogadójává, a bányagödrök és körgáti anyagárkok egy új keletű, de értékes környezetformáló vízterek voltak. A degradáció következtében tájsebekké váltak, majd egy részük feltöltéssel meg is szűnt. Az anyaggödrök értékeinek védelme az elmúlt évtizedben nőtt, javult a működtetésükkel, védelmükkel kapcsolatos közfelfogás és megnövekedett a jóléti hasznosítással kapcsolatos igény is. Termálvizek A kedvező termálvíz-beszerzési lehetőség Békéscsabára is jellemző (12. táblázat). Az Árpád fürdőt ellátó termálkút környezeti hatásairól az Élővíz-csatorna kapcsán külön szólunk. A jaminai Aqua park kérdéskörével kapcsolatban az illetékes hatóságok az álláspontjaikat kifejtették. Az Alföld területén fő hévíztartónak tekintett felső pannon korú üledékek Békéscsaba térségében jelentős vastagságot érnek el. Fekümélységüket, és a 18m/ºC-os geotermikus gradienst figyelembe véve, a hévízbeszerzés lehetőségeit igen jónak tekinthetnénk a város környezetében, azonban a porózus rétegek kifejődése a Békési süllyedek területén nem mindenütt kedvező. MTA RKK ATI 17

18 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A fürdőüzemi felhasználáson túl évtizedek óta nincs érdemi előrehaladás az energiahasznosítás területén. Ennek oka elsősorban az, hogy a földgáz, mint energiahordozó 100%-os hálózati kiépítettségű, így igénybevétele kézenfekvő, beruházási költsége relatíve alacsony. A távfűtés a magas talajvízszint miatt költséges, üzemeltetése problematikus, mivel jelentős korróziós és hőveszteségi problémákkal kell szembe nézni. A fentieken túl komoly gondot okoz az a körülmény, hogy az energiahasznosításra elsősorban alkalmas m mély fúrások vize olyan magas összsótartalmú, hogy a lehűlt víz élővízi befogadókba csak sótalanítás, vagy nagyfokú hígítás után vezethető be. Az ehhez szükséges járulékos beruházások miatt a hasznosítás hatékonysága erősen lecsökken. A város környezetére jellemző befogadók vízminőségi helyzete miatt a környezetvédelmi szakhatóság kizárólag az elhasznált víz visszasajtolását engedélyezi. A visszasajtolás költséges és tartós üzemére nem állnak rendelkezésre üzemi tapasztalatok táblázat Békéscsabai hévízkutak adatai Hévízkút kataszteri száma Kútkataszteri szám Békéscsaba 953 Békéscsaba 282 Békéscsaba 1019 Békéscsaba 1018 Békéscsaba 1042 Kút helye Jamina Táncsics u. Árpád fürdő 1 CCA Italárú Kft Árpád fürdő 2 Május 1 Tsz Dózsa telep Létesítés éve Talpmélység (m) Szűrőzés mélységköze (m) Vízhozam létesítéskor (m 3 /nap) Vízhőfok (ºC) Jelenlegi termelés (m 3 /nap) , Érdemi termálvíz-hasznosítás csak a Békés Megyei Vízművek Rt. kezelésében álló Árpád fürdőnél folyik, ahol a potenciális vízkészletnek kb. 60%-át hasznosítják. A nagyobb hőmérsékletű víz hőtartalmával temperálják az uszoda vízét. Az így lehűtött vizet hálózati vízzel keverve a töltő-ürítő rendszerű medencék feltöltésére és vízfrissítésére használják. Ebből a vízből fedezik a használati melegvíz-igényeket is. Az Árpád fürdőben a vízbeszerzés két kútból történik. A 800 m-es, 42ºC-os vizet szolgáltató kútból, mintegy 257 ezer m 3 /év vízmennyiséget termelnek, míg a 2000 m-es 73ºC-os vizet adó kútból kb. 105 ezer m 3 /év mennyiséget. A használt (lehűlt, bizonyos mértékben hígított) víz az Élővíz-csatornán kerül levezetésre. Az Jaminában létesített kataszteri számú termálkút vize magas sótartalmú. Hasznosítására újabban határozott lakossági kezdeményezés indult el. A súlyos környezetvédelmi feltételek miatt a konkrét hasznosítás létesítmény-szintű megfogalmazása újabban nem történt meg (Korábban ugyanis volt egy megálmodott Thermál Investes program). A technika és technológiai fejlődése kapcsán újabb alkalmazási lehetőségek is vizsgálandók, mint pl. a hőszivattyúk, hőcserélők használata. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 8913 hrsz-ú töltés művelési ágú m 2 nagyságú területen termálkút és a körülötte lévő 8912 hrsz-ú, m 2 beépítetlen terület található. A termálkút fúrására 1969-ben került sor. A 2454 méter mély B-953 számmal jelölt termálkút 98 ºC fokos hőmérsékletű vize 1330 l/perc hozama a térségben egyedülálló, mintegy háromszorosa az ismert kutakénak. Az 1989-ben végzett műszeres vizsgálat adatai szerint a víz erősen gázos, 4295,41 NL/m 3 metántartalmú, vízkőlerakódásra hajlamos. A víz sótartalma 5815 mg/l, karbonát-keménysége 12,7, alkáli-hidrogénkarbonátos jellegű, jódos hévíz, minőségi pontszáma és I. vízminőségi kategóriába tartozik. A kutat elkészülte óta lezárva tartják. A víz hasznosítása csak a gáztalanítás és a magas sótartalom csökkentése után lehetséges. A jaminai kút vizének gyógyelem-tartalma kiemelkedően magas. (III. melléklet) 18 MTA RKK ATI

19 A VÁROS KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSE Élővíz-csatorna Békéscsaba mindennapi életének meghatározó tényezője az Élővíz-csatorna, amelynek esztétikai, városképi, és térszerkezeti jelentősége van. Mint minden mesterségesen működtetett vízgazdálkodási rendszer két fő paraméterrel: a vízszállítással és a vízminőséggel jellemezhető. Az Élővíz-csatorna Békéscsabát Veszelynél ( fkm szelvényben) éri el és Sikkonynál ( fkm szelvény) hagyja el. A város környezeti állapotát meghatározó üzemi helyzet elsősorban nyáron, az ún. kisvízi időszakban következik be. A Fehér-Körös felől a betáplálás a gyulai tápzsilipnél ilyen esetben a normál 2 3,5 m 3 /s értékhez képest nem éri el a 0,800 m 3 /s sem. Békéscsaba belterületén a Békéscsaba és Gyula közti vízhasználatok következtében a vízszállítás nem haladja meg a l/s értéket, ami gyakorlatilag szemmel érzékeltető vízmozgást már nem eredményez. Az Élővíz-csatorna vízminősége a kommunális és ipari szennyvízterhelés mértékétől függően alakul. Ezt a Közép Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából 1999-ben készített Az Élővíz-csatorna rehabilitációs tanulmányterve alapján, valamint annak aktualizáló adatközlései szerint mutatjuk be. Táblázatosan közöljük a szennyvízkibocsátók éves kimutatását a vízgazdálkodási csomópontok szerint, az időszakra (IV. melléklet). A kimutatás érzékelteti azt a tényt, hogy a vizsgált időszakban a legtöbb kibocsátó (21) Békéscsaba közigazgatási területén helyezkedett el. Ezt a megállapítást számszerűsíti a hivatkozott táblázat a Békéscsabai telephelyű kibocsátók szennyvízbírságaira vonatkozóan, mely alapján nyomon követhetők a hatósági intézkedések eredményei. A szennyezés-csökkenés , között, majd 1986-ban következett be (V/1. és V/2.. melléklet). Békéscsaba közigazgatási területén az elmúlt években már csak négy kibocsátó a meghatározó: a MÁV, az Árpád fürdő, a Hőszolgáltató és a Szennyvíztisztító telep. Kihangsúlyozzuk, hogy az Élővízcsatorna vízminőségének romlását a városi szennyvíztisztító részbiológia technológiája okozza elsősorban. Másodlagos szennyező forrásként kell megneveznünk az ún. Nádas lecsapolót (körgát déli anyagárok). A körgát északi anyagárkán keresztül érkezik be Békéscsaba csapadékvíz-terhelésének nagy része, mely bemosódások, illegális bevezetések, beszivárgások következtében szennyvíznek is minősülhet. Az idézett tanulmányterv szerint az Élővíz-csatorna működését javító és szennyezését csökkentő beruházások és fenntartási munkák 1972 és 1999 között milliárdos nagyságrendű összeget tettek ki. Ezek közül kiemeljük azokat, amelyek az elmúlt évtizedben realizálódtak és kifejezetten a békéscsabai vízállapotok javítását szolgálták: gyulai szennyvíztisztító telep fejlesztése: 595 millió Ft, tápzsilip átépítése: 375 millió Ft, gyulai duzzasztómű átépítése: 278 millió Ft, Gyula Veszely közti kotrás: 110 millió Ft. Az VI. melléklet. az Élővíz-csatornát terhelő összes szennyvízkibocsátás volumenét és annak néhány kiemelkedő vízminőségi paraméterének éves összegző értékeit veti össze a Békéscsaba közigazgatási területére vonatkozó aktuális értékekkel. A szennyvízkibocsátásból Békéscsaba 65 89% között részesedik. Kimutatható azonban az összes szennyezőanyag-kibocsátás jelentős csökkenése is. A kibocsátás-csökkenés és a vízminőség javítását szolgáló beruházások következtében várható az Élővíz-csatorna vízminőségének javulása. A 13. táblázat mutatja be az Élővíz-csatorna vízminőségének alakulását minősítési csoportonként. A vizsgálatok a szervetlen mikroszennyezők vizsgálatára általában nem terjedtek ki, és a mikrobiológiai jellemzők sem kerültek meghatározásra. Békéscsaba közigazgatási területén három mintavételi hely van. A Veszelyi hídnál a Gyula felöl beérkező vízminőséget, Békéscsaba alsó körgátnál a város lakott területét elhagyó, a Bandikafánál pedig a városi tisztítótelep hatásait lehet értékelni. A minősítések eredményei nem igazolják vissza a tett intézkedések következtében várt hatásokat. MTA RKK ATI 19

20 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A (az oxigénháztartás jellemzői) B (nitrogén- és foszforháztartás jellemzői C (mikrobiológiai jellemzők) D (mikroszenynyezők) 13. táblázat Az élővíz-csatorna vízminősége a békéscsabai szakaszon ( ) Veszelyi híd Bcs. Alsó körgát sor Bandika fa V IV IV V IV III - IV V IV IV - V V V V V V V V IV - IV V IV V - V V V III III III II III - I I I III - III II II E (egyéb szennyezők) IV IV IV IV IV III - IV IV IV IV - IV IV IV Problémakataszter Kisvízi időszakban az Élővíz-csatorna vízpótlásának hiányai miatt ökológiai és városképi hátrányok átmeneti időszakban jelentkezhetnek a város területén, Az Élővíz-csatorna időszakos alacsony terhelhetősége miatt elsősorban a két körgáti anyagárok felöl érkező szennyezések a meghatározóak. Az Élővíz-csatornán előforduló vízbetáplálási műszaki zavarok, illetve belvízüzem miatt szintén jelentkezhetnek ökológiai és városképi problémák. A déli anyagárokban és környezetében (Nádas lecsapoló-csatorna) környezetében felhalmozódott szennyezések következtében a talajvizet és a felszíni vizet másodlagos szennyezések érik. A termálvizek összetételük miatt (magas szervesanyag-, só-, és fenoltartalom) csak különböző megszigorításokkal és időszakosan helyezhetők el a befogadókba. A hévizek felhasználása során a készletcsökkenésen túl igen nagy problémát jelent az elfolyó víz elhelyezése Talajok Békéscsaba közigazgatási területéhez tartozó talajok tárgyalásakor el kell különítenünk a város közigazgatási határán belül, annak külterületén található természetes genetikájú talajokat, melyek minőségüknél fogva jelentős környezeti potenciált jelentenek a város számára, valamint a belterület ún. antropogén talajait, melyek talajszelvényei igen zavartak, rajtuk a természetes talajképződés jegyei, az egyes genetikai szintek már nem figyelhetők meg, sőt, sok esetben feltöltéseknek tekinthetők. Ezen talajok tárgyalása nem környezeti potenciáljuk miatt, hanem esetleges környezetegészségügyi hatásuk, környezeti kockázatuk miatt jelentős Természetes genetikájú talajok A talajképző tényezők jellemzése Békéscsaba jellemző talajtípusainak kialakításában az éghajlat, a geomorfológia, a domborzat és a jellemző talajképző kőzeten túl a terület hidrológiai adottságai (a talajvízszint mélysége, a talajvíz kémiai összetétele, a felszíni vízhálózat) is döntő hatással voltak. Békéscsaba a Békési sík kistáj területén helyezkedik el. A kistáj 83 és 92 m tszf-i magasságú infúziós lösszel és agyaggal fedett marosi hordalékkúp-síkság peremi része. Az átlagos relief 2-3 m/km 2. Éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi középhőmérséklet 10,2 10,4 o C, az évi csapadékösszeg mm. Az ariditási index 1,23-1,23. A tenyészidőszakban átlagosan mm csapadék hull. A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s közötti. 20 MTA RKK ATI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA I. kötet Helyzetértékelés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43

3.2. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 30 3.3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 41 3.4. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK 43 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági 1 Vállalkozás, e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423 Nagytarcsa Község Települési Környezetvédelmi Program Felelős

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja 2008-2014 NYÍREGYHÁZA Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2008-2014 2008. december Készítette: Nyíregyháza Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 1 A levegőt sem adják ingyen, mert a lélegzetvétellel egy csomó korom

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2010. március Készítette: Szarvas Város Önkormányzatának megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTONI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KUNSZENTMÁRTONI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KUNSZENTMÁRTONI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (20092014) I. HELYZETÉRTÉKELÉS 2009. július Készítette: a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulás megbízásából a Hazai Térségfejlesztő Zrt. MEGRENDELŐ

Részletesebben