Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Az Európai Unióhoz történő csatlakozással új utak, új lehetőségek nyíltak meg hazánk előtt, de újfajta kötelességek is várnak ránk, benne Salgótarján városára is. Ez természetesen érinti a sportéletet is, így szükségessé vált a város sportkoncepciójának megújítása. Az eltelt időszakban emellett szélesedett a sportot érintő törvényi háttér is: többek között megszületett az Európai Unió joganyagához, az Európai Sport Chartához igazodó sportról szóló évi I. törvény, a Sport XXI egységes utánpótlás-nevelési program, valamint a közötti időszakra szóló Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia, melyek megfelelő kiindulási alapot adnak a sporttal kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásához is. A tervszerű és eredményes sportműködés érdekében szükségessé vált tehát egy új önkormányzati sportfejlesztési koncepció kidolgozása, valamint az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről szóló rendelet megalkotása. Jelen előterjesztés az önkormányzat közötti időszakra szóló sportfejlesztési koncepciójának elfogadására tesz javaslatot. Salgótarjánban eddig a Közgyűlés 80/1996. (III.25.) Öh. számú határozatával elfogadott sportkoncepció szabályozta az önkormányzat legfontosabb sporttal kapcsolatos tennivalóit, meghatározta a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, valamint tájékoztatást adott a sport szereplői számára az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről, sporttámogatás formáiról. Mivel az önkormányzat vezetőinek célja és fontos érdeke, hogy az elfogadásra kerülő sportfejlesztési koncepció széles sportszakmai és társadalmi konszenzuson alapuljon, és valóban Salgótarján sportéletének fejlődését szolgálja, ezért az új sportfejlesztési koncepció tervezetét az önkormányzat december 14-én sporttársadalmi vitára bocsátotta. A sportszervezeteknek, a szakembereknek és a sport iránt elkötelezett magánembereknek január 17-ig volt lehetőségük, hogy a koncepció tervezetével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat eljuttassák a város vezetőinek.

2 A koncepció tervezetéhez 13 sportszervezet, sportvezető, illetve magánszemély juttatta el írásos észrevételét. A beérkezett vélemények, javaslatok jelentős részét az előterjesztő beépítette a koncepció tervezetébe. A sportfejlesztési koncepció tervezetét, ahhoz érkezett észrevételeket az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság január 29-ei rendkívüli bizottsági ülésén megismerte és véleményezte. Az ott elhangzott észrevételeket is figyelembe véve készült el a sportfejlesztési koncepció tervezete. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a sportfejlesztési koncepció tervezetének megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint elfogadja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló sportfejlesztési koncepcióját. Határidő: értelemszerűen Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Salgótarján, január 31. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciója (tervezet) A sport legyen a szenvedélyed!

4 2 Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1. A Sportról szóló évi I. törvény rendelkezései 5 2. Az Európai Unió és a sport kapcsolata, az ehhez kapcsolódó önkormányzati feladatok 6 II. Salgótarján város sportjának elmúlt tíz éve 1. Sportszakmai irányítás 7 2. Sportlétesítmények helyzete 8 3. Sportszervezetek Sporttámogatás A testkultúra területei Sportrendezvények Nemzetközi sportkapcsolatok Sportegészségügy Salgótarján Sportjáért-díj kitüntetettjei 27 III. Salgótarján sportfejlesztési koncepciójának alapelvei, kiemelt céljai és fejlesztési irányai Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatairól 28 Sportfejlesztési koncepció alapelvei 29 Sportfejlesztési koncepció kiemelt céljai és fejlesztési irányai 1. Az óvodai nevelés területén Az iskolai testnevelés és diáksport területén A területén Az utánpótlás-nevelés területén A verseny- és élsport területén A fogyatékkal élők sportja területén A sportrendezvények területén A sportlétesítmények területén A nemzetközi sportkapcsolatok területén A sporthagyományok ápolása 35 IV. A sportfinanszírozás elvei 35 V. A sportversenyeken eredményesen szereplő sportolók, edzők és

5 3 sportvezetők kitüntetése, jutalmazása 38 Záró gondolatok 39 Bevezető A sport legyen a szenvedélyed, drog nélkül tisztán! E szlogent a sport és drogpolitika egyaránt évek óta használja. Alapja, hogy a sport közösségteremtő, csapatszellem építő, egészséges életmódra nevelő hatásánál fogva az egyike legkiemelkedőbb drogprevenciós lehetőségeinknek. Statisztikailag bizonyított tény, hogy azoknál a fiataloknál, akik pusztán a mozgás öröméért, vagy az elért eredmények barátok közötti elismeréséért sportolnak, vagy csak azért mert barátok közt lenni és együtt sportolni öröm, kevésbé jellemző, hogy a drogfogyasztás szenvedéllyé válik. A sport baráti kapcsolatokat épít, a van hová fordulni, a van, akivel megoszthatom a problémáimat, az itt elfogadnak, és többen szeretnek tudata egyfajta drogprevenciós erő, hisz problémák esetén is van kihez fordulni. Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa, hiszen minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, egyén képes. Minden állampolgárt megillet a testedzéshez, a sportoláshoz való jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Mindezeken túl a sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. Pihenést, örömforrást, sikerélményt és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A kiemelkedő sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót. Az Európai Unióhoz való csatlakozással új utak, új lehetőségek nyíltak meg, de újfajta kötelességek is várnak Magyarországra, benne Salgótarján városára. Ez természetesen érinti városunk sportéletét is, így szükség van a város sportkoncepciójának megújítására is. Eddig a Közgyűlés 80/1996. (III.25.) Öh. számú határozatával elfogadott sportkoncepció szabályozta az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározta a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást adott a sport szereplői számára az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről, sporttámogatás formáiról. Az eltelt időszakban azonban szélesedett a sportot érintő törvényi háttér, hiszen többek között megszületett az Európai Unió joganyagához, az Európai Sport Chartához (1992) igazodó sportról szóló évi I. törvény, a Sport XXI egységes utánpótlás-nevelési program, valamint a közötti időszakra szóló Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia. Mindezen dokumentumok a lehető legtágabban értelmezik a sport fogalmát, ugyanis sportnak tekintenek minden olyan fizikai tevékenységet, amely esetenként, vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja.

6 4 Egy települési önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait a sport hosszú távú fejlesztési tervének megfelelő helyi sportkoncepcióban kell meghatározni, melynek többek között tartalmaznia kell: - a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, - az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásának és működtetésének formáit, - az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését, - a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékosok sportjának és - a segítését, - a sportra fordítandó támogatások formáit, mértékét, az elosztás módját. A tervszerű, eredményes sportműködés érdekében szükségessé vált egy új önkormányzati sportfejlesztési koncepció, valamint a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket tartalmazó és a sporttámogatás rendjéről szóló rendelet megalkotása. Mivel az elmúlt években a jogszabályi változások által több sporttal kapcsolatos fogalom tartalma megváltozott, ezért fontos egyes fogalmak tisztázása: Amatőr sportoló: sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, sportvállalkozás keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója és az iskolai sportkör tagja a tanulói jogviszony alapján minősül amatőr sportolónak. Diáksport: a diákoknak a kötelező testnevelés órákon kívüli sporttevékenysége, amikor iskolájuk képviseletében más iskolák tanulóival, illetve háziversenyeken, sportköri foglalkozásokon fejtik ki fizikai aktivitásukat. Fogyatékkal élő személy: a mozgáskorlátozott, az értelmi fogyatékos, a siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak, vagy gyengénlátó természetes személy. Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen, sportvállalkozással kötött munkaszerződés alapján fejti ki sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. Rekreáció: a szabadidő eltöltés kultúrája. Az életminőség tana. Az ember felfrissülését, a munkavégző képességének újrateremtését, az igényesen megélt minőségi élet megteremtését szolgálja. Sportegyesület: az egyesülési jogról szóló évi II. tv. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, ill. annak feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportoló: sporttevékenységet folytató természetes személy. Sportszervezetek: sportegyesületek, sportvállalkozások. Sportszövetség: sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. A sportszövetség típusai:

7 5 országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, szövetség, fogyatékosok sportszövetsége, diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség. Sporttevékenység: sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szabályai szerint. A fogyatékosok sportja, illetve a területén sporttevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhető. Szabadidősport: az egészség megőrzése, fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a szórakozás, a felüdülés céljából végzett rendszeres, folyamatos testedzési, sportolási tevékenység. Versenysport: sportszövetség által szervezett, versenyrendszer keretében végzett sporttevékenység. I. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1. A sportról szóló évi I. törvény rendelkezései Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait a sportról szóló évi I. törvény (továbbiakban: sporttörvény) 55. -a határozza meg. E szerint: (1) A települési önkormányzat figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényben (továbbiakban Ktv.) meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. (3) A megyei (fővárosi) önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: (a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, (b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,

8 6 (c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára, (d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, (e) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, (f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, (g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. (4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén adottságainak megfelelően ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat. (5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek. (6) Az e törvényben meghatározott feladataik alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) a törvény fent hivatkozott pontjai figyelembevételével alkotta meg az új sportfejlesztési koncepcióját, valamint a sportrendeletét. 2. Az Európai Unió és a sport kapcsolata, az ehhez kapcsolódó önkormányzati feladatok Emberek milliói sportolnak az Európai Unióban, ezáltal a sport az egyik legelterjedtebb emberi tevékenység: végezzék akár profik, akár amatőrök, rendszeresen, vagy alkalomszerűen. Amellett, hogy jót tesz az egészségnek, a sportnak kiemelt gazdasági és szociális jelentősége is van: elősegíti a társadalmi beilleszkedést, ösztönzi a kulturális cseréket, továbbá álláshelyeket teremt szerte Európában. Az EU élesen kettéválasztja a sport két területét: - sport, mint gazdasági tevékenység, - sport, mint társadalmi jelenség. Az előbbinek a gazdasági tevékenységek általános uniós szabályai alapján kell működnie. A sport állami (önkormányzati) támogatása tiltott. Az utóbbit viszont társadalmi értékei miatt az unió közvetlenül is igyekszik támogatni, és erre ösztönzi a tagállamait is. Az Európai Unióban jelenleg a sporttal kapcsolatosan nincs egységes szabályozás. Az is elmondható, hogy az Unió közvetlenül nem nyújt támogatást sporttevékenységekre. Ez azonban nem jelenti, hogy sportszervezetek projektjeihez ne nyújtana pénzügyi támogatást, ugyanis a sport beépíthető más területek fejlesztési elképzeléseibe, programjaiba. A sport hozzájárulhat számos közösségi politika megvalósításához is, például a szociális kohéziót, a kisebbségek, a fogyatékos személyek beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a demokráciát népszerűsítő programok révén. Így egy sportprojekt, amely valamely program (Leonardo, Ifjúsági program, Strukturális Alapok programjai, kutatási programok stb.) követelményeinek megfelel, annak keretében EU-s támogatásban részesülhet. Olyan, hagyományosnak mondható sportesemények, mint például bajnokságok, vagy nemzetközi események egyáltalán nem támogathatóak.

9 7 A Strukturális Alapok forrásainak fogadására Magyarország által elkészített Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) lehetőséget nyújt a sport fejlesztésére is, elsősorban infrastrukturális beruházások és képzési fejlesztések formájában. Az NFT operatív programjai között vannak olyanok, amelyek a sport számára források elérését teszik lehetővé. A Regionális Operatív Program egyik intézkedése keretében többek között szabadidőparkok, játszóterek, szabadtéri és fedett sportlétesítmények felújításához, építéséhez is pályázhatnak az önkormányzatok a támogatásokért, de szerepel az operatív programban az általános iskolák (sport és kulturális célú tereinek) infrastrukturális fejlesztése, valamint a turizmus szempontjából népszerű sportágakat érintően a turisztikai vonzerő fejlesztése. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egyik intézkedése az iskolai infrastruktúra fejlesztése, amely a sportoktatás céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, akadálymentesítését is magába foglalja. Ugyanezen program intézkedése az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése. A program az iskolákban kívánja hatékonyabban terjeszteni az egészségtudatos életmód fontosságát, a mozgáskultúra elsajátítását és támogatja az ehhez kapcsolódó, az oktatóknak szóló képzési programokat. További intézkedés célozza az integrációs oktatást és képzést, ahol a hátrányos helyzetű, különösen a roma, valamint a fogyatékos tanulók integrációs programjai (sporttevékenységek beillesztése révén) támogathatók. Az Uniós pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatokon való részvétel, az intézmények segítése a pályázatok elkészítésében kiemelten fontos önkormányzati feladat. II. Salgótarján város sportjának elmúlt tíz éve Salgótarján város sportjára az elmúlt 10 évben a tervszerűség és a szűkösség volt jellemző. Ezt bizonyítja, hogy az 1996-ban elfogadott sportkoncepcióban megfogalmazott sportpolitikai alapelvek mentén történt a sporttal kapcsolatos feladatok ellátása, viszont a sport támogatására szánt önkormányzati források szűkültek, egyes sportlétesítményekben a folyamatos felújítási munkáknak köszönhetően nőtt ugyan a szolgáltatások színvonala, viszont egyes pályák tekintetében a szükséges feltételek romlottak. A koncepcióban foglalt iskolai testnevelést, diáksportot, verseny-és élsportot, utánpótlásnevelést, ot érintő fejlesztési célkitűzések nem valósultak meg maradéktalanul. Az állam vagyonkezelő szervezetétől önkormányzati tulajdonba került az MHSZ bázis és székház, a zagyvarakodói lőtér, a Gagarin lőtér és a Tó-strandi modellező pálya. A sportkoncepcióban ugyan nem szerepelt, de a Közgyűlés a Sport- és Létesítmény Igazgatóságot mely sportszakmai, létesítmény fenntartó és működtető feladatot látott el február 28-i nappal, mint önkormányzati intézményt, jogutód nélkül megszűntette és létrehozta a Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságot. A döntésben a racionálisabb vagyongazdálkodás és a rugalmasabb gazdálkodási keretek kialakítása, a gazdaságosabb üzemeltetés játszott szerepet. 1. Sportszakmai irányítás

10 8 Az önkormányzat a sportszakmai feladatok ellátásával és a városi sportlétesítmények üzemeltetésével, működtetésével 1998-tól a Létesítmény és Sport Kht-t bízta meg. A sportszakmai tevékenység körében a Létesítmény és Sport Kht. végzi többek között: - a sportszervezési és sportszakmai feladatok ellátását, koordinálását, - a verseny és élsporttal kapcsolatos feladatok ellátását, - a kiemelt városi rendezvények szervezését és lebonyolítását, - városi diákolimpiai rendezvények szervezését, lebonyolítását, - az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos, illetve rekreációs sportfeladatok szervezését és működtetését, - a városi gyógytestnevelés és gyógyúszási szakfeladatok szervezését és ellátását. A Létesítmény és Sport Kht. élén ügyvezető igazgató áll, munkáját 2 helyettes segíti. A Polgármesteri Hivatalban az Oktatási, Kulturális és Sport Irodán 1 fő kapcsolt munkakörben az ifjúsági feladatokkal foglalkozik az önkormányzati sportfeladatokkal. Az ő feladatkörébe tartozik a sporttal kapcsolatos ügyek, előterjesztések előkészítése, összeállítása, a városban működő sportszervezetekkel való kapcsolattartás, ellenőrzés, közreműködés az önkormányzati sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában. A sporttal kapcsolatos előterjesztések a Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága elé (is) kerülnek. A Bizottság tesz javaslatot többek között a sportágazatot érintően az intézmények megszüntetésére, átszervezésére, alapítására, valamint a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, illetőleg fejlesztési célkitűzéseire. Véleményezi a Létesítmény és Sport Kht. vezetőjének kinevezésére, bérére és pótlékára vonatkozó javaslatokat, az önkormányzat sport célokra fordított költségvetését, év végi mérlegét, az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendeletben meghatározott Salgótarján Sportjáért díjra vonatkozó javaslatot. Ezek mellett közreműködik a testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában, valamint az önkormányzati testnevelési és sportintézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában Közgyűlés dönt a sportágazatot érintő valamennyi kérdésben: az intézmények megszüntetésével, átszervezésével, alapításával kapcsolatos kérdésekben, a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározásában, fejlesztési célkitűzéseiben. Dönt továbbá a Létesítmény és Sport Kht. vezetőjének személyéről, juttatásáról, prémiumfeladatainak teljesítéséről, a Kht. üzleti tervének, éves beszámolójának elfogadásáról, az önkormányzat sport célokra fordított költségvetéséről, az önkormányzat által alapított, sportágazatot érintő kitüntető címről és díjakról. Polgármester dönt valamennyi, a Közgyűlés által átruházott sportágazatot érintő kérdésben. 2. Sportlétesítmények helyzete Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 17/1996. (IV.29.) Ör. számú rendeletnek megfelelően az önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanokat november 1-től 10 évre a Létesítmény és Sport Kht. részére ingyenes használatba adta: Forgách úti Sporttelepet (hrsz.: 4931/2) Jónásch körúti Sporttelepet (hrsz.: 3651)

11 9 Rónafalui Sporttelepet (hrsz.: 11435) Sportcentrumot (hrsz.: 1878 és 1964) Szánasi úti Sporttelepet (hrsz.: 6902) Tanuszodát (hrsz.: 4170) Tóstrandi Sporttelepet (hrsz.:.2435) Tóstrandot (hrsz.: 2428 és 2429) Városi Sportcsarnokot (hrsz.: 1877) Zemlinszky út Sportpályát (hrsz.: 1224/2) 2005-ben a Kincstári Vagyonigazgatóságtól tulajdonba kért és kapott 3679 hrsz-ú lőteret a Közgyűlés október 31-ig szintén a Létesítmény és Sport Kht. rendelkezésére bocsátotta. Ezek mellett a Közgyűlés november 1. napjától 5 évre a Zagyvarónai Sportegyesület részére ingyenes használatba adta a Csalános úti Sporttelepet (hrsz.: 8984) és a Rónabányai Sportegyesület részére szintén 5 évre ingyenes használatba adta a Rónabányai Sporttelepet (hrsz.: 12765). Az önkormányzat ugyancsak 5 évre a Somosi Ifjúsági Sportegyesület részére ingyenes használatba adta a Sport úti Sporttelepen található sportpályát és büfét (hrsz.: 10297), melyet a december 18-án létrejött, egyes nem vitatott vagyontárgyak átadásáról szóló megállapodásban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának tulajdonában adott. A Létesítmény és Sport Kht. végzi a részére térítésmentesen használatba adott sportingatlanok üzemeltetését és működtetését. Emellett az iskolai testneveléshez biztosítja a feltételeket város közoktatási intézményei számára, kiszolgálja a salgótarjáni sportszervezetek edzési és versenyzési igényeinek, valamint a verseny- és élsport, a diáksport és a rendezvények létesítményigényét. Az önkormányzat tulajdonában lévő jelentősebb sportlétesítmények 1. Városi Sportcsarnok 3100 Salgótarján, Kassai sor 84. Nagyterem: 40 x 20 m-es küzdőtérrel, elsősorban a teremsportok (kosárlabda, röplabda, kézilabda, kispályás labdarúgás, asztalitenisz) kiszolgálására, valamint kulturális rendezvények, szórakoztató műsorok, kiállítások, iskolai rendezvények lebonyolítására alkalmas. Férőhelyek száma: Rögzített ülőhelyek a lelátón: 1500 fő Küzdőtéren lerakható székek száma: 800 fő Állóhely: 200 fő Bemelegítő terem: 6x12 m-es parkettás Kondicionáló terem: 8x20 m-es parkettás Tanácstermek: További helyiségek: 7x14 m-es parkettás, 9,5x6 és 6x6 m-es padlószőnyeges, melyek alkalmasak tanfolyamok, értekezletek, ünnepségek, fogadások megrendezésére. 2 db iroda 14 db öltöző 1 db stúdió 1 db orvosi szoba 1 db büfé

12 10 A létesítményben délelőttönként a város tornateremmel nem rendelkező iskoláinak testnevelési órái, délutánonként és esténként a város versenysport szakosztályainak edzései zajlanak. Hétvégeken a bajnoki mérkőzések mellett, kulturális, programok, koncertek, szórakoztató műsorok, kiállítások kerülnek megrendezésre. A sportcsarnok fennállásának 30 éve alatt több válogatott, valamint nemzetközi mérkőzésnek is helyszíne volt. A sportcsarnok ad otthont minden évben a város legnépszerűbb rendezvényének a Téli Teremfoci Bajnokság küzdelmeinek is. A folyamatos felújítások (világításkorszerűsítés, akadálymentesítés, többszöri parkettacsere) ellenére a több mint 30 éves létesítmény mára elhasználódott, teljes felújítása május 1- jén megkezdődött. A felújítás alatt álló létesítményben bővül a nézőtéri lelátók és férőhelyek száma, valamint nemzetközi méretűvé alakul át a kézilabda pálya. Az átalakítás után itt kerülnek kialakításra a Létesítmény és Sport Kht. irodái is. A főbejáratnál decemberétől Olimpiai Emlékfal található, mely megyénk olimpiai bajnokai, valamint olimpiát megjárt sportolói tiszteletére készült. 2. Városi Tanuszoda 3100 Salgótarján, Pécskő út 13. Úszómedence mérete: 25 x 11 m-es fűtött vízhőfok: C úszómedence mélysége: 0,90 1,60 m Az uszoda szolgáltatásai: úszásoktatás, szauna, szolárium, női fodrászat A városi tanuszoda délelőttönként az 5. osztályos salgótarjáni általános iskolás diákok részére a kötelező úszásoktatást biztosítja, valamint igény szerint a városi és városkörnyéki közoktatási intézmények tanulóinak úszásigényét szolgálja ki. Kora délután a város és környéke beutalt tanulóinak gyógyúszás foglalkozásai zajlanak. Délutánonként a Gagarin DSE úszószakosztálya tartja itt az edzéseit, a kora reggeli órákban, valamint óra után a nagyközönség igényeit elégíti ki. Az intézmény teljes felújítása 2006-ban megtörtént. 3. Városi Sportcentrum 3100 Salgótarján, Losonci út A létesítményen található: 4 db szabadtéri salakos labdarúgó kispálya, (ebből 1 pálya világítással) 3 pályás teniszsátor 1 db szabadtéri salakos röplabda pálya 2 db aszfaltos streetball pálya 1 db tollaslabda pálya 2 db beton pingpongasztal 8 db öltöző 1 db büfé 1 db KRESZ park Pályázati lehetőségek felhasználásával kialakított játszóteret délelőttönként a környező óvodák használják. Kora délután az általános iskolások kedvenc kikapcsolódási helyszíne. Áprilistól októberig délutánonként a városi kispályás labdarúgó bajnokság küzdelmei zajlanak az itt kialakított 4 db salakos kispályán, de a diákolimpiai bajnokságok, a szabadidős rendezvények kedvelt helyszíne is. Itt zajlik évek óta a Kihívás Napja városi rendezvénye, a Városi Gyermeknapi Labdarúgó Bajnokság és családi vetélkedő, de szívesen bérlik munkahelyi közösségek szabadidős és sport rendezvényeik lebonyolítására is. Az elmúlt években saját erő, valamint kedvezményes kamatozású hitel igénybevételével történt a büfé épület megépítése, az öltöző épület teljes felújítása, valamint a megyei rendőrfőkapitányság közreműködésével egy KRESZ-park kialakítása.

13 11 4. Tó-strandi Sporttelep 3100 Salgótarján, Tó-strand A létesítményen 1 db bajnoki mérkőzések játszására alkalmas, ülő és állóhelyi lelátóval rendelkező füves labdarúgó pálya, 1 db salakos edzőpálya és 1 db öltöző épület található. Az öltöző épületben: 8 db öltöző 1 db szertár 1 db klubszoba 2 db iroda 1 db mosókonyha, szárító helyiséggel 3 db raktár található l db stúdió A létesítményben jelenleg az SBTC felnőtt és utánpótlás labdarúgó csapatai tartják edzéseiket, játsszák bajnoki mérkőzéseiket, valamint az Országos Kiemelt Serdülő Bajnokságban játszó Salgótarjáni Sportiskola Egyesület két korosztálya (1995-ös és 1993-as) játssza itt hazai bajnoki mérkőzéseit. Az elmúlt időszakban önkormányzati saját erőből, valamint pályázati lehetőségek felhasználásával felújításra került a kazánház, valamint az öltöző épület. 5. Tó-strand 3100 Salgótarján, Tó-strand a) Strand Melegvizes medence: 700 m 3 A melegvizes medence vízforgatós rendszerű, feszített víztükörrel. A medence 2004-ben került felújításra. A gyermekmedence és a nagy medence már nem felel meg az előírásoknak, így azok csak a vízforgatásos technológia megépítése után használhatók. Streetball pálya A strand területén 2005-ben megépült 4 db bitumenes streetball pálya, mely a streetbal versenyeknek ad helyet, valamint a strandot látogatók is igénybe vehetik, térítésmentesen. Extrém sportpálya A strand területén ( Lengyel piaci rész) működik a 2006-ban saját erő, valamint pályázati összeg felhasználásával kialakított extrém sportpálya, melyet a Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete működtet. Ugyanitt 2007-től gokart pálya is üzemel. Strandkézilabda pálya nyarától a Salgótarjáni Strand Építők Kézilabda Club által kialakított és működtetett strandkézilabda pálya is várja a sportolni vágyókat. b) Tározó tó Mesterséges víztározó, legnagyobb hossza 260 m, legnagyobb szélessége: 135 m, m 3 víz tárolására alkalmas Tevékenysége: horgászat Halállománya vegyes. Üzemeltetését jelenleg a Tóstrand Horgász Egyesület végzi. 6. Forgách úti Sporttelep 3100 Salgótarján, Forgách út A sporttelepen 2 db füves labdarúgó pálya, valamint öltöző épület 4 db öltözővel található. A sporttelep elsősorban a Salgótarjáni Sportiskola Egyesület labdarúgó szakosztályának edzéseit és mérkőzéseit szolgálja, de városi, megyei diákolimpiai mérkőzések is ezen a létesítményen kerülnek megrendezésre.

14 12 Közoktatási intézmények sportlétesítményei A salgótarjáni közoktatási intézmények (általános iskolák és középiskolák) zömében a tornatermi ellátottság megoldott, azonban tény az is, hogy a tornatermek, sportudvarok nem szabványméretűek, illetve műszaki állapotukat tekintve felújításra szorulnak. Azok az intézmények, melyek nem rendelkeznek tornateremmel, azok az önkormányzat segítségével biztosítják a törvények által előírt feltételeket. A közoktatási intézmények sportpályái a környezetében élők szabadidős igényeit is kiszolgálják. A salgótarjáni közoktatási intézmények sportlétesítményeinek ellátottsága a következő: 1. SKÁID (Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon) Gagarin Intézményegység 3100 Salgótarján, József A. út 2. - tornaterem - tanmedence - sportudvar (2 db aszfaltos pálya, ugróhely) 2. SKÁID Arany János Tagiskola 3104 Salgótarján, Budapesti út tornaterem - tornaszoba - sportudvar (1 db aszfaltos, 1 db salakos pálya, futópálya, ugróhely) 3. SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. - tornaterem - sportudvar (1 db aszfaltos, 1 db salakos pálya, ugróhely) 4. SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola 3102 Salgótarján, Petőfi út tornaterem - sportudvar (1 db aszfaltos, ugróhely) 5. SKÁID Dornyay Béla Tagiskola 3100 Salgótarján, Forgách A. út tornaterem - tornaszoba - sportudvar (1 db aszfaltos, 1 db salakos pálya, ugróhely) 6. SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. - tornaterem - sportudvar (1 db aszfaltos pálya, ugróhely) 7. SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola 3100 Salgótarján, Acélgyári út. 24.

15 13 - tornaterem - tornaszoba - sportudvar (1 db salakos pálya, 1 db betonos) 8. SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út tornaterem - tornaszoba - sportudvar (1 db aszfaltos pálya, ugróhely) 9. Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3. - tornaterem - sportudvar (1 db aszfaltos pálya) 10. Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. - tornaterem - sportudvar (1 db aszfaltos pálya, futópálya, ugróhely, dobóhely) 11. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany J. út tornaterem - sportudvar (2 db aszfaltos pálya, futópálya, ugróhely) 12. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény 3100 Salgótarján, Acélgyári út tornaterem - sportudvar (1 db aszfaltos pálya) 13. Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út tornaterem - sportudvar (1 db salakos pálya, ugróhely) 14. Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 3100 Salgótarján, Május 1. út tornaszoba - sportudvar (1 db aszfaltos pálya, ugróhely) 15. Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 4. - tornaterem - tornaszoba - sportudvar (1 db salakos pálya, ugróhely) Az elmúlt időszakban új sportpadlót kapott a SKÁID Gagarin Intézményegységének tornaterme, kiépítésre került a Bóna Kovács Károly Tagiskola sportudvara, új aszfalt burkolatot kapott a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

16 14 sportudvara, felújításra került a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola sportpályáját körülvevő labdafogó kerítés. Nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények A nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények jelentős része megszűnt, vagy az enyészeté lett. A megmaradt néhány sportlétesítményben azonban számos fejlesztés történt: 1. Nógrád Volán-Baglyasalja SE labdarúgó pályája villanyvilágítást kapott. A pálya és a megfelelő állapotban lévő kiszolgáló létesítmény a Nógrád Volán Zrt. tulajdona. 2. Salgó Öblös Faipar SC Munkás úti Sporttelepén a salakos labdarúgó pályáját befüvesítették és kiépült a pálya villanyvilágítása. A pálya bizonyos atlétikai versenyszámok számára és labdarúgás gyakorlására alkalmas. Kiszolgáló létesítményekkel rendelkezik, ezek állapota megfelelő. 3. A Nemzeti Atlétikai Program keretben ISM támogatással Somoskőben épült meg a Somoskői Ugrócentrum, mely magasugrás és rúdugrás gyakorlására alkalmas műanyag borítású szabadidős sportlétesítmény. Sportcentrum megfelelő kiszolgáló létesítménnyel is rendelkezik. Somoskői Ugrócentrum az AJW-altius Kft. tulajdona 4. A Tóstrandi Sporttelep mellett megépült a Birkás-féle teniszcentrum. 5. Az Acélgyári teniszpálya sorsa rendeződött, melyet ma már a Salgótarjáni Lendület SE teniszezői használnak. 6. A volt SKSE stadion részleges felújítása magánbefektetőknek köszönhetően nyarán megindult. A sporttelep valamennyi atlétikai versenyszám, valamint a labdarúgás gyakorlására alkalmas. Kiszolgáló létesítmények a megkezdett felújítási munkák ellenére rossz állapotban vannak. A dolinkai sporttelep, azaz a régi SKSE, ma már Szojka Ferenc Stadion, a futófolyosó és a salakos edző pálya Flex-Coop Kft. tulajdona. 7. Salgótarjánban az elmúlt években magánbefektetők számos aerobic, fittnes és kondícionáló termet is kialakítottak. A nem önkormányzati fenntartású sportlétesítmények közül külön is szükséges foglalkozni a dolinkai sportteleppel, ugyanis itt található Nógrád megye egyetlen, atlétikai versenyszámok gyakorlására, illetve verseny rendezésére alkalmas pályája. Az ország egyik legszebb fekvésű stadionja 1989 óta nyaráig folyamatosan romló és mostoha körülmények között működött, a mindenkori tulajdonos sem a felújításra, sem a karbantartásra, de még az állagmegóvásra sem fordított anyagi eszközöket. Mivel az önkormányzat tulajdonában atlétikai sportág számára alkalmas létesítmény jelenleg sincs, ezért az önkormányzat évekkel ezelőtt szerette volna a sportlétesítményt átvenni és alapvető funkciójának megfelelően az atlétika és a labdarúgás érdekében üzemeltetni. A tulajdonos az önkormányzat megkeresését követően 2001-ben a sporttelepre 70 millió Ft + áfa eladási ajánlatot tett. Az önkormányzat elvégeztette a létesítmény működtetéséhez szükséges helyreállítási, felújítási munkák költségeinek felmérését, mely tartalmazta az atlétikai pálya felújítását, rekortán borítását, a labdarúgó pálya felújítását, lelátóhelyek nemzetközi elvárásoknak megfelelő kialakítását, a kiszolgáló létesítmények korszerűsítését,

17 15 felújítását ben a költségek 400 millió Ft-ot tettek ki. Mivel az önkormányzat a vásárlást, felújítást és a további korszerűsítést saját erőből elvégezni nem tudta, ezért felvette a kapcsolatot az akkor még létező sportminisztériummal, de ennek a kapcsolatfelvételnek konkrét eredménye nem lett. Összességében elmondható: az önkormányzat tulajdonában lévő egyes sportlétesítmények felújításra kerültek (pl. tanuszoda, strand medence, sportcsarnok, Tóstrandi Sporttelep öltözőépület), sőt egy extrémsport pályával és négy streetball pályával is gazdagodott a város. A tárgyi feltételek tehát a Létesítmény és Sport Kht. által működtetett telephelyeken adottak, melyek jól szolgálják a város verseny-, diák- és ját, az atlétikai sportág számára azonban önkormányzati tulajdonban jelenleg sincs alkalmas létesítmény. Egyes közoktatási intézmény sportlétesítmények is felújításra szorulnak: a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola tornaterme, sportudvara; a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola salakos pályája vízelvezetésének kiépítése; a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola felső pályáján az aszfaltburkolat javítása, a tornateremben sportpadló cseréje, a világítás korszerűsítése; a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény salakos pályája vízelvezetésének kiépítése, salakszórás felújítása; a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény, a SKÁID Gagarin Intézményegység, a SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola és az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat sportudvarán az aszfaltburkolat felújítása; a SKÁID Dornyay Béla Tagiskola salakos pályájának felújítása. 3. Sportszervezetek Salgótarjánban 10 évvel ezelőtt 74, jelenleg 94 db salgótarjáni székhelyű, valamilyen sporttevékenységet folytató társadalmi szervezetet tart nyilván a Nógrád Megyei Bíróság. Sportszervezetnek számít minden olyan, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szabályai szerint működő társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenységei között a sporttevékenység szervezése, illetve feltételeinek megteremtése is szerepel (így található a sportszervezetek között több vadásztársaság is). Ezen sportszervezetek többnyire egy szakosztályosak, az igazolt sportolók létszáma alacsony. Működésüket továbbra is a szegénység jellemzi, legtöbbjüknek az önkormányzati támogatás a működés legjelentősebb alapja. Salgótarjáni székhelyű sportszervezet neve Olimpiai sportágak Petőfi Diáksport Egyesület Salgótarjáni Atlétikai Club Bauer Rudolf Nógrád Megyei Atlétikai Dobóklub Tarjáni Íjász Egyesület Skorpió Sport Egyesület Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület Madách Diáksport Egyesület Salgótarjáni Kézilabda Club Beszterce Kosárlabda Klub Góliát Sportegyesület Nógrád Basket Club Salgó Öblös Faipar SC Salgótarján-Baglyasalja Football Club SPORTÁG asztalitenisz/sísport atlétika atlétika (senior) íjászat íjászat (futsall/modellezés) kerékpársport kézilabda, torna kézilabda kosárlabda kosárlabda kosárlabda labdarúgás labdarúgás

18 16 Salgótarjáni Barátok Torna Club Zagyvarónai Sport Egyesület Salgótarjáni Sportiskola Egyesület Kakuk Lovasudvar Sportegyesület Salgótarjáni Lovas Sportegyesület Salgó-völgye Lovas Sportegyesület Salgó Boksz Team Egyesület Gong Sport Club Karancs Röplabda Club Atlantisz Röplabda Sport Egyesület Salgótarjáni Röplabda Club Salgó Sport Klub Salgótarjáni Sportlövő Klub Salgótarjáni Arany Tigris Taekwondo Sportegyesület Salgótarjáni Lendület SE Beszterce Diáksport Egyesület Salgótarjáni Triatlon Klub Gagarin Diák Sportegyesület Penge Vívóakadémia és Szabadidősport Egyesület labdarúgás labdarúgás labdarúgás és tenisz lovaglás/lovassport lovaglás/lovassport lovaglás/lovassport ökölvívás ökölvívás röplabda röplabda röplabda sportlövészet sportlövészet taekwondo tenisz torna és kézilabda triatlon (duatlon) úszás és kosárlabda vívás Egyéb sportágak Salgótarjáni Aerobik Club Salgótarjáni Asztali Labdarugó Klub Kis-Sebes Rallye Team Határ Motorsport Sportegyesület Janusch Autó és Motorsport Egyesület Kobak Motorsport Club Mirage Autósport Egyesület Salgó Coral Rally Team Madison Biliárd Klub Dartts Vader Team Salgótarjáni Fiatalok Extrém Sportegyesülete Illyés Diáksport Egyesület Salgótarjáni Vadmacskák SE Salgótarjáni Hegymászó Club St. Alpin Klub Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Club Spartacus Horgász Egyesület Tóstrand Horgász Egyesület Vásárhelyi Pál Horgász Egyesület Salgótarjáni Tradicionális Kyokushin Karate Club Palóc Karate Szövetség Csarnai MX Racing Sportegyesület Enduró Club Salgótarján North Patrol Túramotoros Egyesület Motoros Club Salgótarjáni Motorsport Egyesület Salgótarján Vásártéri Sakk Club Pécskő Sí Club Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub Salgótarjáni Dornyay SE Medalion Táncsport Egyesület Salgótarjáni Teke Klub Quasimodo Testépítő Sportegyesület Victory Testépítő Sportegyesület Pécskő Bérkilövő Vadásztársaság Salgó Vadásztársaság aerobik asztali labdarúgás autó- és motorsport autó- és motorsport autó- és motorsport autó- és motorsport autó- és motorsport autósport biliárd dárdajáték, darts extrém sportok fogyatékosok sportja futsall hegymászás hegymászás hegymászás és barlangászat horgászat horgászat horgászat karate (kyokushin) karate (shotokan) motocross, enduró motorsport motorsport motorsport sakk sísport strandkézilabda tájékozódási futás társastáncsport teke testépítés testépítés vadászat vadászat

19 17 Salgótarjáni Erdész Bérkilövő Vadásztársaság Tarjáni Bérkilövő Vadásztársaság Szabadidősport tevékenység Beszterce Lakótelepi SE Budapest Rádiótechnikai Gyár SE Fanatic 2000 Fitness Tömegsport Egyesület Freetime Sport Club Gorkij Lakótelepi SE Habilitas Közigazgatási Sport Egyesület Karancs Egylet Turisztikai Társaság Kistarjáni Lakóterületi Sportegyesület Kohászati Üzemek Tömegsport Klubja Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező Beruházási V. Nm-i SK Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek Nógrádi Sporttörténeti Egyesület Nógrádterv SE Pénzügyi Számviteli Főiskola SK. Salgótarjáni Hőszolgáltató Sportegyesület Salgótarjáni Ipari Szövetkezetek Technikai és Tömegsport Klubja Salgótarjáni Kohász SE Öregfiúk Salgótarjáni Petőfi Sportegyesület Serényi Jenő Hegyjáró Kör Sportrekreáció Egyesület Salgótarján Szervátültetettek Nógrád Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő-, és Diáksport Egyesület Vízmű Dolgozók Szabadidő és Sport Egyesülete Zöld Út Természetjárók Egyesülete Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület vadászat vadászat természetjárás tömegsport 4. Sporttámogatás Az 1996-ban elfogadott sportkoncepció szabályozta az önkormányzati sporttámogatás két formáját: a pénzbeli támogatást és a térítésmentes létesítményhasználatot. a) Pénzbeli támogatás A sport támogatására a város közgyűlése a szakfeladat eredményes ellátása érdekében sportalapot hozott létre. Ebből az alapból elsősorban az utánpótlás-nevelés, a diáksport, a és a jelentősebb sportesemények kaptak támogatást. Évente díjazta az önkormányzat a "Jó tanuló, jó sportoló" diákokat, a legsikeresebb utánpótlásedzőket, illetve Sportbál keretében az év legeredményesebb sportolóit és csapatait. A városi sportszervezetek működésének pénzügyi feltételei nem voltak kedvezőek, sőt az önkormányzat pénzügyi lehetőségei sem kedveztek a sport támogatásának. A támogatására fordítható összeg minden évben a költségvetési lehetőségek függvénye volt. Az elmúlt 10 évben mindezek ellenére Salgótarjánban a sport legjelentősebb, legbiztosabb és legkiszámíthatóbb támogatója az önkormányzat lett. A különböző vállalatok, vállalkozások, de különösen a külföldi cégek támogatása nagyon szerény volt. Az önkormányzati sporttámogatás alakulása az elmúlt 6 évben (eft):

20 sportalap LSKht. támogatás évi LSKht. támogatás: eft + sportalap: eft évi összesen: eft évi LSKht. támogatás: eft + sportalap: eft évi összesen: eft évi LSKht. támogatás: eft + sportalap: eft évi összesen: eft évi LSKht. támogatás: eft + sportalap: eft évi összesen: eft évi LSKht. támogatás: eft + sportalap: eft évi összesen: eft évi LSKht. támogatás: eft + sportalap: eft évi összesen: eft b) Térítésmentes létesítményhasználat A városi sportkoncepció rögzítette a térítésmentes létesítményhasználat feltételeit, melynek felmerülő költségeit a Létesítmény és Sport Kht. támogatásán keresztül a város biztosította. Ennek értelmében a támogatást elsősorban az eredményesen működő sportszervezetek felnőtt és utánpótlás korosztályai kapták. Az iskolai testnevelési foglalkozásokra történő ingyenes igénybevétel azokra a létesítmények környékén lévő oktatási intézményekre vonatkozott, amelyek tornaterem hiányában a tanórai foglalkozást nem tudták megoldani. Kora délután a sportszervezetek korosztályos sportolói, késő délután és este pedig a felnőtt szakosztályok használhatták ingyenesen a létesítményeket. Szintén ingyenesen használhatták a sportlétesítményeket a városi diákolimpiai bajnokságban szereplő csapatok, valamint a városi diáksport rendezvények résztvevői. Térítésmentességet élvezett még a központosított gyógytestnevelés és gyógyúszás, valamint az 5. osztályosok kötelező úszásoktatása. A térítésmentes létesítményhasználat évi adatai: Sportlétesítmény Sportegyesület Térítésmentes órakeret Városi Sportcsarnok Nagyterem Salgótarjáni Kézilabda Club (férfi, női felnőtt és ifjúsági csapat) Edzés: 30,5 óra/hét Bajnoki mérkőzés: 33 alkalom/év Skorpió SE (női futsall) Edzés: 5 óra/hét Bajnoki mérkőzések: 8 alkalom/év Beszterce KK (férfi kosárlabda) Edzés: 13,5 óra/hét Bajnoki mérkőzések: 16 alkalom/év Táncsics Mihály Közgazdasági Iskolai testnevelés: 16 óra/hét Szakközépiskola Kodály Zoltán Általános Iskola Iskolai testnevelés: 10 óra/hét Kisterem Salgótarjáni Boksz Team Edzés: 5 óra/hét (ökölvívás) Gong Sport Club (ökölvívás) Edzés: 4 óra/hét

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete 1. A sportkoncepció célja, feladata A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2016 ÉVEKRE SZÓLÓ HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2011. I. BEVEZETÉS A sportkoncepció szükségessége A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója 1 Gyömrő Város Önkormányzat Sportkoncepciója Jóváhagyta: Gyömrő város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2011. (03.29.) sz határozatával. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 2 I. Bevezető Magyarországon a sport

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója

Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykálló Város Önkormányzat Sportkoncepciója Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak. Az oktatási intézmények, különbözõsportegyesületek, mint bázisintézmények megfelelõ

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 I./ Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok II./ Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében II/1. Óvodai, iskolai testnevelés II/2. Diáksport

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA MEZİBERÉNY VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011 2014 1 Tartalom 1. Alapelvek 3.oldal 2. Az önkormányzat szerepvállalása. 5.oldal a, Óvodai, iskolai testnevelés 5.oldal b, Diáksport 6.oldal c, Utánpótlás nevelés

Részletesebben