hírmondó MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15."

Átírás

1 HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy másnapi kinyomtatása a Hatvani utcai Landerer-Heckenast nyomdában. Kellett hozzá mintegy 15 elszánt fiatalember is, kik végigjárták az egyetemi ifjúság szállásait, s néhány óra múlva Pest utcáin soha nem látott, húszezres tömeg hömpölygött. A tömegben az egyetemi ifjúság, a pesti polgárok és munkások mellett ott voltak a Józsefnapi vásárra Pestre jött földművesek ezrei is. hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Talpra magyar, hí a haza! március 15. A városi tanács Rottenbiller Lipót vezetésével csatlakozott a 12 ponthoz, vagyis Pest városa elhatározta, hogy azt a Pozsonyban székelő diéta elé terjeszti, mint javaslatot. Megalakult a Közbátorsági Választmány, mely az elhatározásból rögtön tettet kovácsolt: a tömeg élén Budára menvén kiszabadította a sajtóvétség címén elítélt Táncsics Mihályt. Küldöttség indult Vasvári Pál vezetésével már másnap Pozsonyba Pest városának előterjesztésével. A pesti forradalom hírére V. Ferdinánd március 17-én miniszterelnöki megbízást adott gróf Batthyány Lajosnak. Mi kellett a változáshoz? A program megfogalmazásán túl a mozgósítás március 15. után a pesti forradalom híre elterjedt a hazában, s sok helyen hozzáláttak még törvényi felhatalmazás nélkül a 12 pont megvalósításához. A Felvidék keleti részén pl. református szlovák parasztok megtagadták az úrbéri kötelezettségek teljesítését. A tömegek megmozdulására a pozsonyi országgyűlésen az eddig a változásokat ellenzők meghátráltak, s lázas törvényalkotó munka eredményeként sor kerülhetett Magyarország polgárosítására. Március 15. után tehát következett április 11., a polgári Magyarország törvényeinek, az áprilisi törvényeknek a szentesítése. Április 11. így lett a polgári átalakulás szimbóluma. Április 11. nincs március 15. és a tömegek megmozdulása nélkül. Itt az idő, most vagy soha! Magyarországon a polgári átalakulás vérontás nélkül ment végbe. Lezajlott a törvényes forradalom. Az átalakulás törvényességét senki sem vonhatta kétségbe. Ezt a legitimációt a nagyarányú támogatottság biztosította. Döntési helyzetben magyarok és nem magyarok bölcsen döntöttek. Bölcsen és határozottan. Petőfi és Vasvári, Batthyány és Kossuth nem a régmúlton és nem is a közelmúlton Folytatás a 2. oldalon. Szeretettel meghívjuk Halásztelek város lakosságát a Március 15. alkalmából rendezett ünnepségekre! órakor: ünnepi Istentisztelet a Református Templomban órakor: ünnepi műsor az es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Helye: Hunyadi Mátyás ÁMK.

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Folytatás a 1. oldalról.. merengett, hanem cselekedett. Ez vezetett sikerre április 11-én. A jobbágyság s az úrbéri szolgáltatások megszűntek, a tizedet, az ősiséget eltörölték, megvalósult a sajtószabadság, a közteherviselés, a keresztyén felekezetek egyenjogúsága. Erdély egyesült Magyarországgal, létrejött a népképviselet és a felelős kormányzás ban Európában Magyarországon jött létre a legszélesebb választójog, mégpedig úgy, hogy politikai jogélvezetet senkitől sem vett el az országgyűlés. Minderre a birodalmi politika válasza a megosztás volt. Először a horvátok, majd a szlovákok, a szerbek és a románok fogtak fegyvert a polgári Magyarország ellen. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a szabadságharcban a magyarság oldalán harcolt mintegy húszezer zsidó, ezer szlovák s számos cigány. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a népek tavasza legelszántabb nemzetével nem bíró birodalmi politika könnyen beavatkozásra késztette a cári Oroszországot (1849. május 6.). Az azonban akkor még váratlannak tűnt, hogy a korszak demokratikusnak tartott nyugati államai hallgatásukkal vagy éppen elvi támogatásukkal győzelemre segítették a szabadságharcot vérbefojtó idegen erőket. [Lord Palmerston angol külügyminiszter az intervenciót bejelentő orosz követnek egyenesen azt válaszolta, hogy jól van, csak gyorsan végezzenek. A konfliktus elhúzódása ugyanis mozgósíthatta volna a passzív nyugati államok közvéleményét saját kormányuk ellen.] Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés Nekünk most azon egyszerű feladat jutott fogalmazta meg Kossuth Lajos, hogy a mozgalmakat bölcsen vezessük, s azon kell lennünk, hogy a gyeplő kezeink közt maradjon, mert eddig alkotmányos úton haladtunk. Senki ne engedje magát túlragadtatni a kellő vonalon, de ezen vonalig mindent. Alkotmányos úton a lehetőségek határáig ki kell terjeszteni a magyarság haladását. A határt a lehető legnagyobb egység jelöli ki. Magyarország talpra állítása, az Európai Unióban a magyarság súlyának méltó elismertetése nem lehet megosztó kérdés. A pénzügyi rabság után tehát nem kevesebb, mint szabadságunk kivívása a feladat. Ehhez összefogásra és tettekre van szükség ben mindez végül még véres szabadságharc árán sem vált lehetségessé, csak 1867-ben. Az elmúlt két évtized megosztottsága után ismét itt az esély. Papp Kornél TAVASZI nagytakarítás Elindult a civil szervezeteket segítő két kormányzati honlap kormány civil.kormany.hu, és A kozhasznusag.kormany.hu címen elindítja a civil törvénnyel kapcsolatos honlapjait, amelyek tájékoztatást kívánnak nyújtani a hazai civil szervezeteknek a rájuk vonatkozó új jogszabályi háttérről, a működésüket segítő információkról. A honlapok részei annak az új civil törvénnyel is megcélzott szemléletváltásnak, amely szerint a kormány átlátható kapcsolatokat kíván teremteni a civil szektorral. A több mint egy éves előkészítő munka után elfogadott és január 1-jén hatályba lépett új civil törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény) a civil szervezetek számára kevesebb adminisztrációt garantál, működésüket átlátható, világos szabályokkal kívánja segíteni. A civil.kormany.hu címen érdeklődők számos témakörben kaphatnak bővebb információt a honlapon keresztül a civil szervezetek működésére vonatkozóan (pl. a törvényben rögzített fogalmak, civil szervezet alapításának feltételei, szervezettípusok, a nyilvántartásra, működésre, megszűnésre vonatkozó szabályok, a Nemzeti Együttműködési Alap működése). Az egyes témák alatt megjelenő információk fogódzót, segítséget kívánnak nyújtani a törvény értelmezéséhez, a kapcsolódó jogszabályok azonosításához. A honlap akadálymentes formában is elérhető, célja, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása megvalósuljon. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ezzel párhuzamosan dolgozik egy olyan Civil Információs Portál létrehozásán, amely széleskörű szolgáltatásokat lesz képes nyújtani a civil szervezeteknek. A várhatóan júliusra létrejövő portálon keresztül például lekérdezhetővé válnak a letétbe helyezett beszámoló és közhasznúsági melléklet adatai, és nyilvános lesz a civil szervezetek állami támogatása valamint a jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezetőjének vagyonnyilatkozata. A portálon a Nemzeti Együttműködési Alap működésének nyilvánossága érdekében közzéteszik majd a Tanács és a kollégiumok döntését; a Tanács és a kollégiumok tagjainak nevét; a tanácsi és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevét; a pályázati felhívást; a részletes pályázati kiírást; támogatási és érdekeltségi adatokat, a Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek helyét, időpontját és napirendjét. Elérhetők lesznek a honlapon a civil szervezetek elektori gyűléseinek helyére, időpontjára és a mandátumvizsgálat módjára vonatkozó adatok is. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény hatályba lépésével sokakban felmerül a kérdés, hogy szervezetük a későbbiekben, az új szabályozás alapján megszerezheti-e a közhasznú minősítést, vagy, hogy szervezetük, amely a korábbi szabályok szerint közhasznú volt, megtarthatja-e jogállását? Ezért a szervezetek számára egy kalkulátort jelentetünk meg a kozhasznusag. kormany.hu honlapon, amellyel a közhasznú státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket bárki saját szervezetére nézve leellenőrizheti néhány adat beírásával. Az online felületen futó rendszer a jelenlegi törvény alapján ellenőrzi és ismerteti az eredményt, amely szerint közhasznú minősítést szerezhet egy adott szervezet. (forrás: kormany.hu) Közterületeink és közintézményeink tavaszi nagytakarítása elkezdődött, hatékony segítséget kapunk a Halásztelki Polgárőrségtől a munkák szervezéséhez, lebonyolításához. Alapítvány a halásztelki gyerekekért Adószám: Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával támogatják a Hunyadi ÁMK alapítványa céljainak megvalósítását.

3 ÖNKORMÁNYZAT - OKTATÁS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek részére A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2011. (III. 25.) Kt. számú rendelettel módosított 22/2005. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet 4. -a alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatás igényüket a költségvetésről szóló rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül* pályázati adatlapon (mely letölthető a honlapról, vagy a hivatalban személyesen átvehető) nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához. A pályázathoz csatolni kell: a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést; b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát; c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, az a) b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. A pályázat kitöltésével kapcsolatban bármely kérdéssel, problémával forduljanak a hivatalban Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadóhoz a következő telefonszámok valamelyikén: vagy Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (*A Képviselő-testület március 8-ai ülésén tárgyalja a város költségvetését. Elfogadása esetén ettől az időponttól számít a 30 napos beadási határidő.) ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS a 2012/13-AS TANÉVRE a Hunyadi Mátyás ÁMK Általános Iskolájába. Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a leendő 1. osztályosok beíratása április 2-án, 3-án (hétfőn és kedden) 8.00 órától óráig lesz a Hunyadi Mátyás ÁMK-ban a könyvtár melletti helyiségben (Halásztelek, Somogyi Béla u ) Tel.: 06/ Mobil: 06/ A szülők hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a gyermek TAJ-kártyáját, az óvodai szakvéleményt, a tanulóbiztosítás megkötéséhez pénzt. Magyarországon. a gyermek.attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a 6. életévét május 31. napjáig betölti (1999. évi LXVIII. Törvény a Közoktatásról 6. (2) bek.) Az iskola vezetősége Beíratkozás és nyílt órák és a Bocskaiban! A Bocskai István Református Általános Iskola (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.) szeretettel várja április 2-3-án (hétfő-kedd) a 2-3. órában ( h) azon érdeklődő leendő első osztályos korú gyermekeket és szüleiket, akik a korábbi bemutató órákra - információ híján - nem jutottak el, illetve ugyanezen a két napon a Bocskai 2-8. évfolyamos diákjainak szüleit. A beíratkozás mindkét napon 8-18 óráig tart, melynek dokumentumai: Születési Anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, a tanuló és szülő érvényes lakcímkártyája, óvodai szakvélemény, nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya. Kovács István igazgató FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA Tisztelt Szülők! A Tündérkert Óvodában a 2012/2013-es nevelési évre történő beiratkozás ( május. 31.-ig született gyermekek részére) március 26. (hétfő)-től március 30. (péntek)-ig minden nap 8-18 óráig lesz az intézmény székhelyén (2314 Halásztelek, Óvoda utca 1.) a vezető óvónői irodában. A beiratkozáshoz szükséges: - a szülő személyazonosító igazolványa, - a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek TB kártyája, - a gyermek oltási könyve - és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. A beiratkozáskor szeretettel várjuk a leendő kis óvodást is! Túljelentkezés esetén a felvételről bizottság dönt. Urbán Miklósné óvodavezető

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ MŰVÉSZET Pezsdül művészeti életünk február 24-én, a halásztelki Hermina étterem a város életében nagy jelentőségű eseménynek adott helyet. Tizenegy alapító, három pártoló tag részvételével megalakult a Halásztelek Kulturális Egyesület. Az alapító tagok Budahelyi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész, Makay Sándor színész-karikaturista, Óváry Géza festőművész, Kriston Erika fotográfus, Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória festőművész, Patkós Gyula grafikus-festőművész, Mizsei Zsuzsanna meseíró, Kálmán Csilla festőművész, Vaskó Éva festőművész, Rogács László neves koreográfus. A városvezetés képviseletében Szabó Tibor alpolgármester, Lengyel Izabella és Papp Kornél képviselő ajánlotta fel támogatását az újonnan alakult egyesületnek. A szervezet elnökének Bagaméry Ábelné Hatvany Viktóriát, elnökségi tagoknak Óváry Gézát, Mizsei Zsuzsát valamint Kriston Ildikót választották meg egyhangúlag. A kezdeményezést összművészeti mivolta teszi talán még országosan is különlegessé. Az alapító tagok a képző-, zene-, tánc-, szín- és fotóművészet területén tevékenykednek. Az alakuló gyűlésen résztvevők karakteres célokat fogalmaztak meg, és egyhangúan elkötelezték magukat Halásztelek kulturális életének felvirágoztatása mellett. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, így az alapítók szívesen veszik más helyi szerveződések megkeresését közös programok, események megvalósításában. Az egyesület nagy vállalkozása egy összművészeti művésztelep meghonosítása. Idén, első alkalommal augusztus 15. és augusztus 20. között kívánják megrendezni. Az alapítók remélik, hogy mind az esemény, mind az időpont hagyományteremtő erejű lesz. A tervezett művésztelep látványos kulturális megmozdulásokat is tartalmaz, a helyiek számára is érdekes és élvezetes programokat kínál. A művésztelepen dolgozó művészek koncerteket, kortárs táncbemutatókat, kiállításokat, érdekes beszélgetős esteket ígérnek a lakosságnak. Az egyesület nyílt szerveződés, és mint ilyen, továbbra is várja a rendesés a támogató tagok jelentkezését. A jelentkezéseket az egyesület vezetősé- ge bírálja el a jelöltek tehetsége és a város felé való elkötelezettségük alapján. Emellett a tagoknak el kell fogadni az egyesület céljait, alapszabályát, és az éves tagdíjat is vállalniuk kell. A pártoló tagok személyes közreműködéssel, illetve anyagi hozzájárulással támogathatják a művésztelep céljait, amelynek ellentételezéseként az egyesület többek között a művésztelepen készült színvonalas alkotásokat ajánlja fel. Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória két éves a Süni! Nagy izgalommal vártuk március 2-át, Süni ovink két éves évfordulóját. Már korábban a felfokozott hangulat érezhető volt a gyerekek körében. Mi felnőttek is lázas izgalommal készültünk a nagy napra: díszítettünk, dekoráltunk, sünivel kapcsolatos meséket, verseket olvastunk, daloltunk. A nagy napon, több programmal is készültünk a gyerekeknek. Kézművesedtünk, barkácsoltunk, különböző technikákkal süniket készítettünk. Vághattak, ragaszthattak, alkothattak a kicsik és a szülők a kedvükre. Meglepetés-vendégként egy népművelő bácsit köszönthettünk, aki kecskedudájával igazi táncházas hangulatot teremtett! Ovisaink örömére arcfestés is volt, ami mindig népszerű a kisebbek és nagyobbak körében is. Óvodánk tiszteletére Fésűs Éva Sünid versét mondtuk el közösen a gyerekekkel. A nap fénypontja a hatalmas szülinapi torta volt, és az a sok-sok finomság, melyekkel a szülők készültek a jeles napra. Reméljük, hogy nemcsak nekünk felnőtteknek volt emlékezetes ez a nap, hanem gyermekeink is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, és boldogan mentek haza!!! Köszönjük városunk önkormányzatának a támogatását, a szülők bizalmát és rengeteg segítségét, valamint ovisainknak a vidám, boldog pillanatokat, akik mindezt lehetővé tették nekünk!!! Köszönettel: Süni ovi dolgozói Kérjük, befizetett adója 1%-val támogassa óvodás gyermekeinket! Adószám: Kedvezményezett neve: Süni Magánóvoda Nonprofit Kft. Szeretettel várunk mindenkit KÖLTÉSZET NAPI LÍRA-ESTÜNKRE április 11-én a Közösségi Házba. Hívunk, ha szívesen elmondanád kedvenc verseidet, ha megosztanád másokkal saját költeményedet, ha szereted a megzenésített poézist és szívesen beszállnál egy kis zenei rögtönzésbe, hogy: Szálljon a költemény, szóljon a költemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám és van remény - Van idő, csípjük csak fülön. Hozd el hát hangszeredet, ha van és egy gyertyát, amit meggyújthatunk költőink emlékére. HAlásztelki VERsbarátOK

5 HITÉLET HÚSVÉT Egyházunk legnagyobb ünnepe a húsvét, amit megelőz egy felemelő liturgikus menetrend a nagyböjt folyamán. Görögkatolikus egyházunk már a böjt előtti vasárnapokat is felkészülésnek szánja, hiszen így nevezzük azokat: húshagyó vasárnap és vajhagyó vasárnap. Ez azt is jelzi, hogy évszázadokon át e vasárnapoktól kezdve nem fogyasztottak a felnőtt, egészséges hívek állati eredetű élelmiszert. Nem főztek zsírral, lecserélték még az edényeket is és csak a böjtös ételek kerülhettek az asztalra. Bizonyára az idősebb olvasók közül most sokaknak jut eszébe a lapcsányka, a puliszkával töltött tormalevél, a sült halak, az olajütőből frissen hozott igazi napraforgó olaj házi kenyérrel, a krumplislángos és még hosszasan sorolhatnánk a teljesen böjtös, de annál finomabb nagyböjti eledeleket. Egyházunk eme ősi szokása erősíti a testet, az akaratot és a lelket. Testünknek mintegy hathetes teljes méregtelenítő kúrája ez, amit a természetgyógyászok is folyton javasolnak. Szétszórt figyelmünknek és sokszor gyenge akaratunknak edzőtábora. Elsősorban azonban a lelkünket erősíti, méregteleníti és készíti fel a feltámadás titkának megértésére. A húsvéti Szentliturgia fontos része az úgynevezett pászkaszentelés, azaz a húsvéti eledelek megáldása. Erre az alkalomra, a háziasszonyok már napokkal Húsvétvasárnap előtt sütnek, főznek és ezek az eledelek, mint sonka, kolbász, tojás, vajbárány, bor és a kevéssé ismert sárgatúró, kerülnek a pászkás kosárba. Minthogy ezen a napon veszünk magunkhoz hosszú idő óta ismét húst, ezért kapta e vasárnap a húsvét nevet. A templomból hazavitt megszentelt eledelek kerülnek az ünnepi asztalra. A maradékokat nem szabad szemétbe, vagy az állatok elé dobni, hanem lehetőség szerint el kell égetni, vagy egy bokor alá elásni. Természetesen a Húsvét nem az evészet és italozás ünnepe, hanem Krisztus feltámadásának az ünnepe. Ezért is emlékeztetjük egymást a Húsvétot követő negyven napon át köszöntésünkkel is így: Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Gábor atya Húsvéti liturgikus alkalmaink a görögkatolikus templomban: Nagycsütörtök: kínszenvedési evangéliumok, 16 órától. Nagypéntek: sírbatételi szertartás 16 órától. Nagyszombat: feltámadási szertartás 16 órától. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő 9.30-tól. Görögkatolikus templomunk: Halásztelek, Ságvári E. u. 45. Tel.: 24/ HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ A húsvét célja Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt az Igét azért nevezzük aranyevangéliumnak, mert a hitünk lényegét foglalja össze egyetlen mondatban: mindazt, ami nagypénteken és húsvét vasárnapján történt. Mennyit ér az ember? merül fel időről időre a kérdés legtöbbünkben. Az, hogy mennyire vagyunk fontosak valaki számára, kiderül a szavaiból is, de még beszédesebbek a tettei. Mindig annyira érezzük magunkat fontosnak, amennyit valaki megtesz értünk. Nagypénteken Jézus Krisztust keresztre feszítették. Jézus a keresztre feszítést nemcsak elszenvedte, hanem az emberért szenvedte el. Elkerülhette volna a keresztet, de az irántunk való szeretete nem engedte ezt. Ő úgy döntött: vállalja. Az emberért. Miértünk. Ezzel egyszer s mindenkorra, a tetteivel mondta ki, hogy számára mennyit ér az ember. Jézus kereszthalálának a célja a bűnbocsánat. Isten számára annyira fontos az ember, hogy nem aszerint bánt vele, amit az ember tett, de nem kellett volna, vagy amit nem tett, pedig kellett volna, hanem az Ő szeretete szerint. Nem a múlt határozta meg tetteit, hanem a reményteljes jövőért cselekedett. És ezért a legnagyobb áldozatot is kész volt meghozni: a kereszthalált. Azért hogy helyreálljon a kapcsolat közte és az ember között. A Ő célja ez. Isten és ember között az Ő bocsánata állítja helyre a kapcsolatot hogy az ember el ne vesszen. Ahogy minden emberi kapcsolatot is csak ez tud helyreállítani és kibontakoztatni: amikor nem mások hiányosságai indítanak tettekre, hanem az áldozatra kész szeretetünk hogy szeretteink el ne A Via Dolorosa, amin Jézust a Golgotára, keresztre feszítésének helyére vitték A Római Katolikus Templom húsvéti szertartásai Április 5., Nagycsütörtök: Utolsó vacsora emlékmise, du. 5-kor Április 6., Nagypéntek: Keresztút negyed 6-kor, Szertartás du. 6-kor Április 7., Nagyszombat: Szentmise, feltámadási körmenet este 8-kor Április 8., Húsvét vasárnap: Szentmise, ételszentelés fél 12-kor. Minden kedves halásztelki testvérünknek áldott Húsvéti Ünnepeket kíván az Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség 5 vesszenek mellőlünk, és nélkülük mi is elvezettnek érezzük magunkat ebben a világban. A bűnbocsánat, az Istennel helyreállt kapcsolat következménye az örökélet. Húsvét vasárnapján Jézus feltámadt. Az övéi ezért nemcsak remélhetik, hanem tudhatják, hogy nekik is lesz feltámadásuk, és övéké is az örökélet. A halál kérdésére az egész emberiség mindig is kereste, és ma is keresi a választ, a vigaszt. Ez a válaszkeresés azért folyamatos, mert sosem talált megnyugtató és vigasztaló választ. Folyamatosan keresi, és ösztönösen teszi ezt, mert a halált nem tudja természetesnek elfogadni, hiszen nem is lehet. Mert az örökéletre teremtettünk. Isten vigasztaló válasza a húsvét vasárnapja: Jézus feltámadása, aki által nekünk is van feltámadásunk és örökéletünk. Isten vigasztaló válasza, hogy nemcsak a kezünk munkája és az emlékünk él tovább, hanem mi magunk élhetünk örökké. És az örökkévalóságban az övéi együtt élhetnek örökké. Jelényi Lászó református lekész - vallástanár

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYTÖRTÉNET Halásztelki lengyelek Március huszonharmadika a Lengyel-Magyar Barátság Napja. Hét éve ünnepeljük ezt az emléknapot a magyar országgyűlés és a lengyel szejm elhatározásából, annak alapján, hogy 900 éven át élt a két szomszédos ország egymás mellett békében és barátságban, ami egyedülálló a világon. Az emléknap alkalmából halásztelki lengyeleket illetve hozzátartozóikat kerestünk fel egy kis emlékidézésre, beszélgetésre. Fekete Violetta óvónőről nagyon sokan tudják, hogy lengyel gyökerei vannak, sosem csinált titkot belőle. Én magyar vagyok, itt születtem, de mégis félig lengyelnek tartom magam mondja régi fényképalbumokban keresgélve lengyel édesanyja képei után. Nagyon sokszor utazom Lengyelországba, amikor csak tehetem, hol a rokonaimhoz, hol csoportot vezetve, hol tolmácsként. A legszebb látványt számomra a Tátra magas hegycsúcsai jelentik, a legnagyobb színházi és jazzkoncert-élményeim ott értek. Ha bántják a lengyeleket, az épp annyira fáj nekem, mint ha valahol a magyarokról beszélnek elítélően. Édesanyja, Teresa Kowalska Zakopanéban nőtt fel, lengyel ifjúsági óriásműlesikló bajnok volt, amikor Violetta apjával megismerkedett. Fekete Andor, a magyar sífutó válogatott tagja 1956 decemberében az Újpesti Dózsa csapatával érkezett Zakopanéba, mint azt megírtuk decemberi számunkban (Egy kertészmérnök viszszaemlékezései). Terézával eleinte oroszul beszéltek, majd hamar megtanulták egymás nyelvét és összeházasodtak. Miután Teréza gyermeket várt, sikerült nagy nehezen engedélyt kapnia, hogy még a szülés előtt Magyarországra költözzön a férje után. Itt folytathatta a síelést, 1958-ban Budapest bajnoka lett. Teréza Kowalska a kis Violettával 1959-ben A Kurzawa család Fekete Andor Krosno zászlajával Teréza Zakopanéban, 60 évesen Andor bácsit, a Kertészeti Egyetemi Tangazdaság volt igazgatóját Malonyay utcai új otthonában látogatom meg. Nem tudott tovább maradni a Rózsa utcai társasházi lakásban mondja Teresa 2009-es elhunyta után, mert ott minden őt idézte. Alig hozott valamit magával a költözéskor. Csak egy kis háromszögletű települészászlót mutat, 1982 nyarán kapta az első halásztelki lengyel tábor résztvevőitől. Akkoriban decemberében vezették be Lengyelországban a szükségállapotot, ötezer embert internáltak, ezreket bocsájtottak el a munkahelyükről. Az 56-os nemzetőr múlttal rendelkező igazgató személyes ügyének is tekintette, hogy segítsen azoknak az oszlopos Szolidaritás tagoknak, akik a táborozók közé vegyülve rövid időre így el tudtak tűnni a hatóságok szeme elől. Hat kispap is jött, őket elvitte Ferenc atyához Szenderffy Ferenc plébánoshoz, azontúl minden vasárnapjukat ott töltötték, segítettek a már álló faszerkezetű templom építésében. Azon a nyáron egyébként sokfelé szerveztek Magyarországon tábort a lengyeleknek, de ez volt a legnagyobb: kétszázötven fő érkezett a tangazdaságba. Az is megkülönböztette a halásztelki tábort a többitől, hogy itt nem kellett tolmáccsal kínlódni, az igazgató beszélt lengyelül, a felesége pedig a táborozók honfitársa volt. Később csak hatvan-nyolcvan fős csoportokat fogadtak. Tíz éven keresztül jöttek a fiatalok Lengyelország minden területéről, májustól szeptember közepéig cseresznyét, meggyet, almát szedni, két hetes turnusokban, évente hétnyolc turnusban. Több ezer lengyel fiatal fordult meg ebben az időszakban Halásztelken. Minden csoport hozta a városának, falujának a zászlaját, a végén több mint ötszáz gyűlt össze. Az igazgató hosszú léceket szereltetett a Rassay kúriában lévő irodája falára, hogy elférjen a rengeteg zászlócska. Nemcsak a lengyelek jártak ide, Teréza és fia, Balázs csereüdüléseket is szervezett. Évente egyszer-kétszer útnak indult a gépkocsikaraván és a halásztelkiek bejárták Lengyelország legszebb tájait a Tátrától a Mazuri tavakig, a Balti-tengerig és a Helfélszigetig. Közben Terézáék vitték az élelmiszert a rokonaiknak, mert akkoriban óriási áruhiány volt, alig lehetett kapni valamit a lengyel üzletekben. Andor bácsi búcsúzóul elmondja, hogy már echte lengyel család is lakik Halásztelken, így a Rózsa utca felé veszem utamat. Jacek Kurzawa tessékel be a négyszintes sorházi lakás bejárati ajtaján. Ő a kilencvenes évek közepén a Kandó Kálmán főiskolán tanult, de villamos üzemmérnöki diplomája megszerzése után itt maradt és építőanyag-kereskedelmi vállalkozásba kezdett. Rugalmasnak kell lenni mondja, s a lengyelek tényleg megta- nulták a rugalmasságot a rendszerváltás utáni időkben. Kétmillióan indultak útnak a világ minden tájára, hogy megtanuljanak kereskedni, idegen nyelvet beszélni, üzletet építeni vagy hogy egyszerűen csak jobban éljenek. Felesége, Karolina még erősen töri a nyelvet, de látszik, hogy majdnem mindent megért. A két éves Roberttel az anyanyelvén beszél, majd az óvodában megtanul magyarul, mondja. Ő szeret itt élni, tetszik neki Halásztelek, kedvesek vele az emberek, egyre jobban el tud beszélgetni a kozmetikussal, a játszótéri anyukákkal, a boltosokkal. Kívánjuk nekik, hogy minél jobban sikerüljön beilleszkedniük és elfogadni új hazájukat ezekben a nehezebb időkben is. Holakovszky László Láthatatlan emléktábla Ha már a lengyel-magyar barátságról írunk, ne hagyjuk említés nélkül az 1939-es eseményeket, amikor a hatalmas német túlerő elől a lengyel hadsereg több tízezer katonája menekült Magyarországra és egy század az akkori Herminamajorban talált hónapokra menedéket. A Szabadság u. 53. szám alatti egykori cselédségi épület falára július 11-én a lengyel nagykövetség támogatásával, a Füzesséry és a Temesfői családok jóvoltából gránit emléktábla került. Sajnos, egy elhúzódó házfelújítás miatt az épület faláról már több mint egy éve levették az emléktáblát, de amúgy sincs jó helyen a zárt kertben, messze az utcától, elolvashatatlanul. Jó lenne, ha az önkormányzat például a Szent László téren méltóbb elhelyezést találna a számára. Végül is azokban a vészterhes, háborús időkben a lengyel menekültek befogadása egy olyan tett volt, amelyre ma is büszkék lehetünk.

7 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Egy süllyedő Atlantisz szemtanúja 7 A moldvai csángókról és magyarságukról tartott színes előadást Csoma Gergely szobrászés fotóművész, néprajzkutató februárban a halásztelki közéleti klubban. Olyan helyre kalauzolt el bennünket, ahol megállt az idő és olyan emberek lakták egykor, akik azt hitték, hogy magyarok csak Erdélyben élnek. Akik ellátogattak az Összefogás Halásztelekért Egyesület rendezvényére ezen a zimankós februári estén, egy igazi megszállottal találkozhattak, aki hallgatóit másfél óra alatt történeteivel, verseivel, meséivel olyan vehemenciával ragadta magával, hogy mindenkinek sikerült átélnie a moldvai csángók hánytatott sorsát. Csoma Gergely segítségével egy utazásban volt részünk: elrepített bennünket, oda, ahol megállt az idő. Persze volt mit mesélnie, hiszen immár 36 éve vissza-visszajár a moldvai csángókhoz tanítani őket, segít a magyarságtudatukat megőrizni, kutatja hányatott sorsukat, óvja és védi az időseket és fiatalokat egyaránt. Csoma még fiatalon, 24 éves korában járt először Moldvában. Ekkor szembesült először az ottani magyarság helyzetével. Rádöbbent: a moldvai csángók népcsoportja hacsak csoda nem történik menthetetlenül el fog pusztulni, hiszen a kommunizmus idején se Magyarországtól, se Romániától semmilyen támogatást se erkölcsi, se pénzbeli nem kaptak, az erdélyi magyarok pedig nem mehettek be Moldvába, azóta pedig rohamosan asszimilálódnak. Ő is éveken át arra kényszerült, hogy illegálisan utazzon ki és közlekedjen a falvak között, hiszen a világtól elzárt, elszigetelt régió volt ez. Így kötötte az életét az ottaniakhoz, a szerelem pedig azóta is tart, hiszen élete során rengeteg művészeti, kulturális élményt kapott tőlük, fényképeket, filmeket készített róluk. Cserébe pedig szobrokat alkotott nekik, tanította őket. Mindezt önerőből, mert mint mondta, rajtunk magyarokon kívül ezt soha, senki nem csinálná velük. Példaként említette nevelőmesterét, Domokos Pál Pétert, a híres néprajzkutatót, aki számtalanszor inspirálta, segítette munkáját útmutatásaival, emberi tartásával. Vele a harmadik útján találkozott először. Ő tudatosította benne, járjon Moldvába, sose adja fel ezt a lendületét, szeretetét. A művész az előadásában torokszorító élményeiről is beszélt, melyben számtalan része volt. Az Elveszett szavak című könyvében erről is vallott, mely többek között a csángó és magyar szöveg keveredéséről, aszszimilációjáról is szól. Sokszor találkozott kint olyan fiatalokkal, akik már alig, vagy egyáltalán nem tudtak magyarul, ráadásul még iskolába sem járhattak. Nekik mesejátékokat szervezett, hazai gyerekverseket, énekeket tanított. Csoma erről így vallott: teljesen mindegy volt, hogy nem értették amit mondunk vagy játszunk, beszélt a testünk, szólt a szemünk, ott volt köztünk a parázsló tűz. Élvezettel tanultak a magyarságról magyarul a csöppségek, és ez volt számomra a legszebb feladat. A szavak kuszaságából építettünk várakat, mivel több ékezetes és más betűt kihagynak a beszédükben, így egészen furcsán kommunikálnak. Sőt, olyannyira megállt az idő náluk, hogy számtalanszor talált náluk varázslattal, ráolvasással, rontáshárítással, pokolszökéssel kapcsolatos, kézzel írt füzeteket is. Ezekben a szavak már olyan szintek kavarogtak, hogy a hozzáértőkön kívül se román, se magyar ezt a vegyített tájszólást már nem érti. Ezt Lakatos Demeter, szabófalvi költő egyik sziszegő versével illusztrálta, melyből következzék egy részlet: Messze, hol nap lebujik nini ott vagyon egy nagy szíp urszag tudd meg te isz megjárdod azt világodant ha leikrisz. Én elmenek moszt, vén vagyok nem ura A művész rengeteg fotót is készített az utókor számára a csángókról. Nemrég jelent meg az egyik olyan albuma, melyben oldalanként fiatalon és már idősen ábrázolja ugyanazt a személyt. Megrendítő volt számára az is, hogy fényképeivel gyerekként is, majd idősként is bemutathatja egy-egy ember portréját, életútját. De részt vett még harangöntésben is, mert mint fogalmazott, aki egyszer magyarként beteszi Moldvába a lábát az biztos, hogy valamilyen módon megpróbál Igaz Tibor, Balázs György, Petőfi szobor fa mintája és alkotója Csoma Gergely rajtuk segíteni. Hiszen ennyi érték, ilyen gazdag kultúra nem süllyedhet el a történelem örvényében. És mint szobrászművész ezen az estén bemutatta Petőfi Sándor mellszobrának tölgyfából faragott alkotását, melynek műkő változatát a Falvak Kultúrájáért Alapítvány önkénteseként, Halásztelek Város és az Összefogás Halásztelekért Egyesület közös gyámságára szeretne bízni, a helyi kultúra és a művészet szeretetének örök mementójaként. Tisztelt művész úr! Biztosíthatom, hogy az Ön alkotásának és művészi szellemiségének méltó gondozói leszünk itt Halásztelken. E szavakkal zárta ezt a fantasztikus estet végszavával Balázs György, az egyesület elnöke. Bódy Géza

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ BÁL Sokáig tartott ez a mínuszokkal teli, süvítő szeles téli idő. Az emberek már vágytak egy kis derűre, melegségre. Hát ha csak egy estére is, de sikerült a Halásztelki Nyugdíjas Egyesületnek szívmelengető tavaszt varázsolni a Közösségi Házba. A helyiség temérdek tavaszi virággal volt feldíszítve, amit a klub tagjai lelkesen készítettek el. A Tavaszváró bálra legalább 120 ember érkezett. Megtisztelt bennünket a polgármester, helyettese és több képviselő is, akik szemmel láthatóan jól érezték magukat körünkben. Az est fénypontjaként meghívott vendégeink Karcagi Nagy Zoltán és testvére, Andy lépett fel egy órás műsorral. A csodálatos hanggal megáldott testvérpárral mindenki együtt énekelte a mulatós és modernebb számokat is. Emelkedett, jó hangulat alakult ki. Záróképként összeállt nagy körtánccal és hosszú vonatozással fejezték be műsorukat. Ezt tetézve vezetőségünk egy pohár forralt borral kínálta meg a vidám, egybegyűlt közönséget. Az est fergeteges hangulatáról a már megszokott módon Ádám Gyuri barátunk gondoskodott. Röpke kis pihenőket tartott, de egész éjjel vidáman Tündérkert alapítványi bál Tavaszváró bál ütögette a szintetizátor billentyűit és hozzá énekelt - mi meg vele együtt. Csak hajnali három óra körül kezdtek szállingózni hazafelé a vendégek. Úgy érzem ez azért volt, mert mindenki nagyon jól érezte magát. Nyugdíjas összejövetel Nagyon örültünk, hogy sikerült egy kis tavaszi melegséget, boldogságot csempészni az emberek életébe. Reméljük, hogy még sok ilyen eseményre tudunk majd sort keríteni. Oszoliné Betty Vidám hangulatú összejövetelt szervezett a halásztelki Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjasok Egyesülete március 3-án a közösségi házban. Az immár szokásos negyedéves találkozójuk ezúttal a Farsang jegyében telt, melyre meghívták a helyi Nyugdíjasok Egyesületét is. A díszterem zsúfolásig telt, hiszen számtalan szórakoztató programra került sor. Volt versmondás, ének, tombola és jelmezes bemutató is a zenei kíséret mellett. Éhes és szomjas sem maradt senki, hiszen mindenki annyi sós és édes aprósüteményt hozott amennyit csak elbírt. A Tündérkert alapítványi bálon a jelmezeké és a jókedvé volt a főszerep. A bált a SZMK szervezte az alapítvány javára. Reméljük a hangulatot és résztvevők fantáziáját képeink hűen tükrözik.

9 ISKOLA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Hunyadi-hét képes beszámoló Általános iskolánk 1951-ben vált ki a tököli általános iskolából. Abból az alkalomból, hogy a hatvanadik tanévet kezdtük az idén önálló iskolaként, egész hetes rendezvénysorozatot szerveztünk névadónknak tisztelegve. A műveltségi vetélkedő résztvevői. (A győztes csapat tagjai: Bednárik Boglárka 6.b, Horváth Balázs 6.b, Kóti Alexandra 8.a, Lakatos Krisztián 7.b, Marinkás Melitta 6.b) A hét programját kézműves foglalkozás és komolyzenei koncert színesítette. Hagyományainkhoz híven a rendezvénysorozat méltó lezárásaként gálaműsort adtunk, amelyen ismét bizonyították az ÁMK pedagógusai és diákjai tehetségüket, sokoldalúságukat. Az est ünnepélyes percekkel indult: Bundev Todorov Ivánné ajándékaként Óváry Géza festőművész Hunyadi Mátyás-portréját avathattuk fel, a kép az iskola auláját ékesíti. Köszönet az ajándékozónak és a művésznek. A 7.b szatmári csárdást mutatott be, Lázárné Bakó Krisztina koreográfiájában. A gimnázium 9. osztályosai zenés csalimesével szórakoztatták a közönséget. A Mátyás-mondákhoz és mesékhez készített rajzok versenyében a legkiválóbb alkotások díjazottjai. Műveik megtekinthetők az ÁMK főbejáratánál. Dr. Juhász Árpád, geológus volt vendégünk. Utazásairól, a klímaváltozásról és egyéb érdekes dolgokról mesélt. Szívesen hallgatták kicsik és nagyok. A műsor a legfiatalabb zeneiskolások nyitányával kezdődött. Karvezető: Perecsényi Zsuzsanna. A gála hagyományosan a 8. osztályosok reneszánsz táncával zárult. A 2.c osztály mesejátékot adott elő, amelyet Kecskésné Szőts Anna-Mária tanított be. Mozgalmas tavasz a Bocskaiban Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szak- A iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium a 2012/13. tanévben 3 osztály indítását tervezi. A január 21-i írásbeli felvételi vizsga után február én és március 2-án került sor az intézményben a szóbeli felvételi vizsgákra, mely után a nyelvi előkészítő évfolyamos gimnáziumi, a szakközépiskolai és a szakiskolai osztályba jelentkező 225 nyolcadik évfolyamos diák közül 96 tanuló számíthat a felvételre. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a legnagyobb mértékű túljelentkezés ez alkalommal is a gimnáziumi osztályban, valamint az informatikai szakképzést előkészítő szakközépiskolai osztályban volt. A felvételről lemaradó jelentkezők idén is várólistára kerülnek márciusában a Bocskai nyolc diákja látogat el a dél-itáliai partneriskolába az intézmény II. Comeniusprojectje keretében, ahol Halásztelek német testvérvárosa (Leisning) diákjaival bonyolítanak le közös programot. Március végén a virágkötészeté lesz ismét a főszerep. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Agrárkamara felkérésére a Bocskai szervezi a virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakma 2011/12. tanévi legrangosabb országos versenyét, a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjét. A megmérettetésre március között kerül sor a Malonyay kastélyban [a kastély már a decemberi Ady karácsonyai c. kiállítás esetében is nagyszerű helyszínnek bizonyult]. Az ország egész területéről érkező középiskolások által elkészített versenymunkák március 28-án óra között a kastélyban ingyenesen megtekinthetők. Március 31-én immár 4. alkalommal rendezi meg az intézmény a Bocskai-byte Informatikai Alkalmazói Versenyt, melyre fenntartótól függetlenül az ország egész területéről érkeznek középiskolás diákok Halásztelekre. Húsvét után pedig immár 13. alkalommal kerül sor a Bocskaiban a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és magyarországi református középiskolák műveltségi vetélkedőjére. A verseny két napja (április ) alatt nemcsak a lexikális tudásukról adnak számot, hanem bemutatókkal, előadásokkal is készülnek a résztvevők. A Bocskai szervezésében a Kárpát-medencében működő református középiskolák között zajló nemes versengés méltó példája a nemzeti összetartozásnak, fontos színtere a kapcsolatok ápolásának, hisz barátságok kötődtek a pedagógusok és a diákok között egyaránt. Kállai Attila

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KÖZÉLET Két évtizedes közélet Városunk fideszes önkormányzati képviselőjének, Igaz Tibornak az életében mindig fontos szerepet játszott a politika. Ezt szem előtt tartva indult az önkormányzati választáson 2010-ben. Emellett számos más tisztséget is betölt. Ennek apropóján kérdezte a Hírmondó a városatyát. Hogyan bírja lendülettel a sok munkát? Amellett, hogy önkormányzati képviselő vagyok, bizottsági munkákban is részt veszek, mivel számomra kiemelt szerepet játszik városunk lakosságának az érdekképviselete. Ezen kívül a Parlamentben is dolgozom, mint a Fidesz frakció parlamenti referense, valamint a Főváros és környéke közlekedési felügyelő bizottságának is tagja vagyok. Munkáimat szeretettel és odaadással végzem, amelyben kedvemet is lelem. Az emberek iránti empátiám jó, számtalan esetben keresnek meg problémáikkal. Milyen hatékonysággal tudja a városunk érdekeit képviselni? Úgy gondolom, számos eredményről beszámolhatok: ilyen például a város közvilágítási problémáinak a megoldása, hiszen közös érdekünk a közművesítés fejlesztése. Szívügyem az útjaink folyamatos karbantartása, ez ügyben is történnek előrelépések csakúgy, mint az utcanevek tábláinak kihelyezése, ami hamarosan megvalósul, illetve a bölcsőde kialakítása. Ez utóbbi azért sürgető, mert hamarosan átlépjük a tízezres lélekszámot és a kormányrendelet alapján e felett a picik szakszerű elhelyezését is meg kell oldani. Ezekhez a terveimhez elengedhetetlen a frakciómmal való jó együttműködés, a képviselőtársakkal és Szentgyörgyi József polgármesterrel való kapcsolat ápolása. Mindez szépen hangzik, de hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani? A konfliktusokat félre kell tenni, hiszen az érdekünk közös: tudomásul kell vennünk, hogy városunkba egyre többen költöznek, az agglomeráció tűrőképessége a határon van. Az sem mellékes, hogy Halásztelek az emberek életkorát tekintve idősnek számít, hiszen közel 40 százaléka nyugdíjas. Ezért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy fiatalítsunk. Sajnos a város eladósodottsága miatt megszorításokkal is kell élnünk. Ám ez nem jelenteti azt, hogy a szűkös büdzsé miatt a kiemelt területeken a lakosság hátrányba kerüljön. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy az ország jelenlegi gazdasági és politikai helyzete nehézségekkel küzd, ám bízom benne, hogy jövőre már a lejtőn felfelé indulunk. Említette az életkort. Hogyan lehet a város fiataljainak az érdekét képviselni? Megszólítva őket oktatási, kulturális és sport szempontból, egy vonzó jövőt kialakítva a város részéről, maradásra lehet ösztönözni. Nem hallgathatjuk el az erősebb alkohol- és drogprevenció kérdését sem, mert sajnos magam is tapasztalom, hogy sötétedés után fiatalkorúakkal népesednek be parkjaink, ahol előkerül az italosüveg és bizony más ajzószer is. Döbbenetes volt látnom az üres fecskendőket és tűket a kisgyerekek homokozójában és játékaik körül. Éppen ezért az Ügyrendi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság, valamint az oktatási és kulturális bizottság közösen karöltve előadásokat szeretne szervezni számukra a témában. Hogyan tudja optimizmusát és jókedvét megőrizni ennyi feladat és probléma mellett? Életfilozófiám: amennyit adok az embereknek, annyit is kapok vissza. Ezért tapasztalom azt, hogy akihez kedvesen, mosolyogva szólok, attól még rossz szót nem kaptam. Szeretném ha politikai életünkben kicsiben és nagyban végre ugyanez érvényesülhetne. Bódy Géza Ismét parlamenti látogatásra kerül sor április 21-én kor (szombat) a város lakói számára a délelőtti órákban. Érdeklődni Igaz Tibor képviselő mobilján: 06-20/ A csoportot 50 fő erejéig engedik be. Az érdeklődők jelentkezését szeretettel várjuk a fenti telefonszámon óráig. Egy igazi önkéntes MIZIK ÁDÁM Mizik Ádám Halásztelek Város Önkormányzatától Leg-díjat kapott 2011-ben, mégpedig azért, mert az Önkéntesség Évében rengeteg önkéntes munkát vállalt a Halásztelki Polgárőr Egyesületben. Ádám születése óta itt él a családjával (édesanyjával, édesapjával és húgával), immár 23 éve. Iskoláit először Csepelen kezdte, majd később a Hunyadi ÁMK-ban folytatta. Ezután a fővárosi Mándy Iván Szakmunkásképző iskolában folytatta a tanulmányait ahol szobafestő-mázoló-tapétázó szakképesítést szerzett. Abban az időben került kapcsolatba az egyik országos biztonsági szolgálattal, amelynek városunkban is volt kirendeltsége. A céghez érdekes módon jutott be: az egyik járőrautó megállította az utcán, és aziránt érdeklődött a vezetője, hogy nem lenne-e kedve polgárőrnek szegődni. Ádámnak tetszett a hirtelen jött ötlet, így nemsokára letette a polgárőr vizsgát és ezáltal egyre gyakrabban vállalhatott önkéntes munkát, amely napi rendszeres szolgálattá nőtte ki magát. Az évek során szinte rabja lett ennek a hivatásnak, már nem számított se éjjel, se pedig nappal, se zord időjárás. Amelyik napon nem kellett iskolába mennie, a Bocskai iskola előtti zebránál segítette a gyerekek biztonságos átkelését reggel, majd este pedig Halásztelek utcáit rótta, ám nem csak autóval, hanem biciklivel is. Többször hiúsított meg bűncselekményt ily módon! Miután az idők folyamán városunknak önálló polgárőrsége lett, így náluk vállalt - szintén önkéntesen és ingyen- járőrszolgálatot. Azóta szinte nincs olyan nap, hogy ne vigyázna Halásztelek biztonságára. Ádám hobbija többek között a kerékpározás és a sportolás, ám kevés szabadidejét most mégis tanulással kell töltenie, mivel hamarosan újabb szakképesítést és érettségit szerez. Amikor megtudta, hogy a város önkormányzata kiemelkedő önkéntes munkájáért Leg-díjban részesíti igen nagy örömmel töltötte el őt és családját. Ám mint mondja, ez az elismerés még több felelősséget ró rá, hiszen évente csak hárman részesülhetnek ebben a kitüntetésben. Azt szeretné elérni, hogy egyre többen elismerjék a polgárőrök áldozatos munkáját és csatlakozzanak a csapathoz, hiszen a város közbiztonságáért sokat kell tenni, mivel a bűnözők Halásztelket sem kerülik el. A közbiztonság megóvása pedig közös érdek. Bódy Géza polgárőreink HÍREI 2012 A halásztelki polgárőrség az extrém hideg hónapokban sem volt tétlen. Sokszor ellenőrizték az idős emberek otthonait és a közterületeket is. Szerencsére fagyhalál városunkban az idén nem történt. Az Iskola utcában csőtörés volt, ekkor a helyszínt biztosították. Három esetben fogtak bicikli tolvajt, háromszor pedig besurranó betö- rőket kaptak el. Mindkét alkalommal a bűnözők akik heten voltak összesenrendőrkézre kerültek. Ismét felhívjuk a lakosság figyelmét, közlekedjenek óvatosabban és vigyázzanak jobban az otthonaikra. A házak és lakások riasztórendszerrel való felszerelése kevesebbe kerül, mint egy betörés okozta anyagi kár, nem beszélve a lelki megrázkódtatásról. A mai riasztók beköthetők egy távfelügyeleti rendszerbe, ahol 24 órás ügyelet és kivonuló szolgálat vigyázza értékeinket és nyugalmunkat. Figyelem, 1% - Tisztelt adózók! Kérjük Önöket, hogy a Halásztelki Polgárőr Egyesület javára rendelkezzenek jövedelemadójuk 1%-áról. Kérjük, könyvelőjüknek adják le az egyesület pontos nevét és adószámát! Halásztelki Polgárőr Egyesület - adószám: Kérjük, támogassák közbiztonságunkat azzal, hogy a rendelkező nyilatkozat kitöltését kérik könyvelőjüktől, vagy munkahelyük bérelszámolásán!

11 TÜNDÉRKERT Tündérkarate Öt hónapja kezdődtek meg a karate edzések a Tündérkert ovi Iskola és Óvoda utcai tornatermeiben. A két helyszínen mintegy 35 ovis vesz részt a foglalkozásokon, amelyeknek legfőbb célkitűzései az általános ügyességfejlesztés, a karate sportág alapjainak elsajátítása, valamint annak a fegyelemnek és szellemiségnek a megismerése, amely átszövi a keleti harcművészeti ágakat. A karate magyarországi fejlődésének köszönhetően a sportág képviselői egyre több lehetőséget biztosítanak a fiatalok, illetőleg az egészen apró gyermekek versenyeztetéséhez, akik így sokkal motiváltabbá válnak, valamint olyan helyzetekkel ismerkedhetnek meg, amelyek különféle pozitív hatásokat váltanak ki a még folyamatban lévő személyiségfejlődésükben. Efféle indíttatásokból kifolyólag februárban a tündérkerti csapat egy része Szigethalomra utazott, hogy az óvoda színeiben részt vegyenek életük első karate versenyén. A kilenc bátor vállalkozó nem várt helytállást tanúsított a téthelyzetben és ennek eredményeképpen összesen 10 bronz-, 2 ezüst- és 4 aranyéremmel tértek haza. Ezúton is gratulálunk nekik! Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi lesz az óvodai évek után? Nos, a jövő a gyerekeké. Szerencsére, akik továbbra is folytatni szeretnék harcművészeti tanulmányaikat, azok könnyen megtehetik ezt, hiszen a halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, vagy a környék összes településén találnak karate oktatást. Akik pedig más sportág után néznek majd, már túl lesznek egy olyan mozgásügyességi alapozáson amire bátran lehet építkezni. Kisszékelyi Zsolt karate oktató HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Táncoslábúak Február 18-án a Tündérkert Óvoda Pillangó csoportja kisebb megszakításokkal, immár 20 éve ismét megrendezte hagyományos Táncházát. Idén a Madárkás csoport is csatlakozott hozzánk. Az időjárás kegyes volt gyönyörű, napsütéses téli nap köszöntötte a táncoslábúakat. A zenét a Pittyendáré zenekar szolgáltatta Szécsi Attila vezetésével. A program kezdetén először egy fiatal néptáncos pár bemutatóját láthatták a gyerekek és a szülők, majd kezdetét vehette a mulatság, ahol kicsik és nagyok együtt próbálták a sokszor nem is olyan egyszerű tánclépéseket elsajátítani. Jó volt látni a gyerekek arcát, ahogy koncentráltak a megoldandó feladatra, és ahogy szüleikkel összemosolyogtak. A büfében a két csoportba járó gyerekek szülei által készített házi finomságokat lehetett fogyasztani és a 11 Pillangó csoport óvodai rendezvényekről már ismert kemencés lángosát. A jó hangulatú hagyományőrző programon a gyerekek és szüleik ízelítőt kaphattak a régi idők mulatságaiból. Reméljük, a legközelebbi táncházunkba még több táncolni vágyó gyermeket és felnőttet köszönthetünk. Miheller Tímea Pillangó csoport SZMK tagja Átalakuló önkormányzati rendszer A Halásztelki Hírmondó legutóbbi számában már olvashattak a Kormány közigazgatási reformjáról, a járások kialakításáról. Most a december 28-án elfogadott új önkormányzati törvény legfontosabb változásaival ismertetjük meg az olvasókat. Több mint két évtized után az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény váltja fel. Kissé szokatlan módon jelenleg mindkét jogszabály hatályos, mivel a megfelelő átmenet biztosítása érdekében az új jogszabály fokozatosan lép hatályba, egyes rendelkezései január 1. míg más április 15. illetve január 1. napjától hatályosak. A törvény valamennyi rendelkezése a évi önkormányzati választások napján lesz hatályos. A teljes egészében átalakuló önkormányzati rendszer egyik legnagyobb újdonsága, hogy a közoktatási intézmények és a kórházak is állami fenntartásba kerülnek. A kormány a módosítástól azt várja, hogy az új struktúra költségtakarékos és feladatközpontú lesz és szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat. A fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. Az önkormányzatok ellátandó feladatai, különösen a közbiztonság fenntartása, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, a távhőszolgáltatás, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások, sport, ifjúsági ügyek, óvodai ellátás, településüzemeltetés. A változások közé tartozik az is, hogy a törvény helyiadó-kivetési jogot ad a településeknek saját bevételeik növelésére. Megváltoztak az összeférhetetlenségi szabályok is, így például polgármester nem lehet országgyűlési képviselő a 2014-es választások után. A közélet tisztasága érdekében a törvény szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ami a házastársra, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a bizottságok külsős nem képviselő tagjaira is vonatkoznak majd. A törvény megerősíti a polgármestereket a képviselő-testülettel szemben, így például meghatározott esetekre vétójogot kap, és tisztségének megszűnéséről csak bíróság dönthet. Testületi ülést évente legalább hatszor kell tartani, akár a fővárosi/megyei kormányhivatal indítványára is. A helyi konfliktusok feloldásának eszközeként a testület minősített többséggel mondhatja ki saját feloszlását, ekkor három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kiírni; ennek költségét az önkormányzat viseli. Kivételes eszközként az Országgyűlés a kormány javaslatára is dönthet a testület feloszlatásáról, ha az alaptörvény-ellenesen működik. Az önkormányzatok pénzügyigazdasági helyzetének megszilárdítása, biztosabb alapokra helyezése érdekében átláthatóbb és egyben kötöttebb finanszírozási rendszer kerül kialakításra. Összeállította: B.N.E.

12 12 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT Dolezsál Ricsi küzdelme Tatami Karate Kupa Nemzetközi, magas színvonalú versennyel kezdődött a 2012-es tavaszi idény a kis karatésok számára. Február 25-én, szombaton több száz versenyző 5 különböző országból gyűlt össze a budaörsi sportcsarnokban csak azért, hogy győzzön. A klubunk 15 versenyzője is köztük volt. Horváth Krisztián, Mones Omyd és Szőlősi Patrik kumitében, Végh Dorina és újra Patrik formagyakorlatban az ötödik helyen végzett. Miheller András a legkisebb súlyés korcsoportban sajnos az első körben búcsúzott a versenytől. Forrai Soma két győztes meccs után a harmadik körben kikapott, de vigaszágon megszerezte a harmadik helyet. Ugyanebben a korosztályban Horváth Krisztián Gonzálesz-Lennert Dánielnek nem sikerült az érem szerzés. Pintér Dániel négy sikeres küzdelem után a döntőben hajszálhíján 1:0- ra kapott ki nagy riválisától, így a dobogó második fokára állhatott fel. Tóth Viktória a éves korosztályban bírói döntéssel a 2. helyen végzett. Miheller Zsófia és Glotz Viki meg nem állva a döntőig a nemzetközi versenyen az előkelő első helyezést gyűjtötték be. Ugyancsak a éves korosztályban Dolezsál Ricsi 12 évesen és 5 naposan a legfiatalabb versenyzőnek számított a korosztályában. De Ricsi hősiesen küzdött, ennek ellenére a 2. körben nem tudta megtartani előnyét annak ellenére, hogy vezetett, 3:1 arányban alulmaradt az Ukrán versenyzővel szemben. Kandev Angel is a második körben kellett, hogy búcsúzzon a versenytől. Marics Márk 0:0-s meccs után bírói döntéssel alul maradt ellenfelével szemben és vigaszágon sem küzdhetett tovább. Végh Vitus az első körben kikapott, de vigaszágon még tovább küzdhetett a harmadik helyért, amit végül nem sikerült megszereznie. A kis karatésok az elvárásokon felül teljesítettek, még azok is, akiknek nem sikerült érmet szerezniük becsületesen küzdöttek. Következő versenyük március végén lesz: a Magyar Bajnokságon mutathatják meg újra, mire is képesek. Hegedűs Nikolett edző Budo Fight Karate Klub Parkettázást, csiszolást, lakkozást, PVC, szőnyegpadló és lamináltpadló-fektetést vállalok Fül-orr-gégészeti magánrendelés Dr. Pozsár István. Elérhetőség: minden szerdán 17:00-19:00-ig, Dózsa György utca 14. Telefon: 20/ biorezonanciás állapotfelmérés Izületi fájdalomcsillapítás Fülakupunktúra Dohányzás leszoktatás Lomi-lomi masszázs Lávaköves masszázs Fej-, has-, hát-masszázs Kínai masszázs akupresszúra Állandó akciók!!! Egészségpénztár elfogadóhely Bejelentkezés: 70/ , 70/ Halásztelek, Kossuth u. 1./emelet MEGOLDÁS SZIGET Szervíz ÉS ALKATRÉSZBolt Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Hirdetések felvétele: az Önkormányzat Polgármesteri Titkárságán. Pintér Dániel Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! 2013. MÁRCIUS 1 Áldott húsvéti ünnepeket! Szalad az idô. Nemrég még fogcsikorgató volt a hideg, és mérgelôdtünk az üresedô fáskamra miatt. De a tél után jön a tavasz, a kikelet idôszaka, amikor újra megszépül

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben