Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Az interaktív tábla a gyakorlatban"

Átírás

1 Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával 16 Rétegek kezelése és felhasználási lehetőségük 19 Technológia a nyelvtanulásban pedagógiai és technológiai megfontolások 22

2 B2

3 Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Nem sokkal több, mint egy éve, amikor útnak indítottuk a Táblatanító első számát, nem voltunk biztosak abban, hogy lesz-e folytatás. Kezdetben mindig ott a kétség, még akkor is, ha meggyőződésünk volt, hogy egy ilyen magazinra szükség van a közoktatásban. Mennyire leszünk képesek megtölteni a pedagógusokat is érdeklő és nem utolsósorban hasznos tartalommal? Hogyan fogják fogadni az iskolákban a lapot? Ezekre a kérdésekre az elmúlt egy év megadta a választ. Hála a magyar pedagógustársadalom nem kis részét képviselő innovatív és kreatív kollégáinknak, a magazin köré lassan, de biztosan szerveződik az a szerzői gárda, amely hitünk szerint képes lesz hosszú távon is érdekes és hasznos tapasztalatainak átadására. A fogadtatás pedig kedvező volt. Talán nem tűnik nagyképűségnek, ha azt mondom a magazin egyedülálló a maga nemében, hiszen a Műszaki Kiadó és a kiadó azon munkatársai, akik a háttérben névtelenül bábáskodnak egy-egy szám megszületésénél jóvoltából, a hiánypótló tartalmon túl küllemében is színvonalas kiadvány ingyenesen jut el az iskolákhoz akkor is, amikor a gazdasági válság nyomasztó hatásai az élet minden területén érezhetők. Botladozásaink voltak persze, hiszen nem találtuk meg az elején a terjesztés megfelelő módját, azonban ma már ez sem probléma. Csak regisztrálniuk kell a kiadó honlapján, és a magazin számait akár testvérkiadványaival, a Közös többszörössel, a Szaklapozóval és a Műszaki lapozóval együtt a megjelenést követően postázzuk Önöknek. Regisztráljanak hát, hiszen számunkra a legnagyobb öröm az, ha lapunkat mind többen forgatják haszonnal. Akik pedig így sem tudnak hozzájutni, a kiadó honlapján elektronikus formában megtalálják az eddig megjelent összes számot, a mellékletekkel együtt. Azon kívül persze, hogy éltünk és cseperedtünk, sok minden történt az egy év alatt az oktatás területén. A nagyon várt és nagy előrelépésnek tartott TIOP beszerzés elhalni látszik, de reménykedhetünk, hogy az egyébként nyertesnek kikiáltott iskolák mégsem várnak hiába, és az önkormányzatok megkapják a támogatást a táblák beszerzéséhez. A TÁMOP pályázatok kapcsán lassan, de biztosan tért nyer egyre több iskolában a kompetenciaalapú oktatás, amely a pályázati projektek kiemelt eleme lett, és ezek a pályázatok több-kevesebb mértékben, de mégis lehetőséget teremtettek az interaktív rendszerek és tananyagok beszerzésére, sőt ma már a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatási rendszere is lehetővé teszi az aktívtáblák beszerzését. Az interaktív rendszerek azonban csak eszközök egy hatékonyabb oktatás megteremtéséhez. A lényeg Önökön, a pedagógusokon áll vagy bukik, hiszen Önök képesek tartalommal megtölteni az egyébként holt eszközöket. A Műszaki Kiadó ez évi pályázata is bizonyítja, hogy nem is akármilyen tartalommal. Az évekkel korábbi szkepticizmust, amely az aktívtáblák és interaktív tananyagok bevezetését kísérte a sokszor durva támadásokról már nem is beszélve az élet megcáfolni látszik. Igen! Nagyon sok kreatív pedagógus dolgozik a végeken, akik hiszem, hogy hatalmas szerepet vállaltak és vállalnak ma is a közoktatás jó értelemben vett reformjában, és közülük sokan eljutottak az IKT eszközhasználat olyan szintjére, amely reményre ad okot a jövőt illetően. Ne vegyük le tehát szemünket a célról és haladjunk együtt tovább azon az úton, amely bár gyakran rögös, de sikereiben és kudarcaiban egyaránt tanulságos. Ehhez az utazáshoz kívánok Önöknek kitartást, kudarc- és konfliktus mentes új tanévet! Nagy György sorozatszerkesztő 1

4 Egy tanórám aktívtáblával Állatok a házban és a ház körül A téma feldolgozása Aktívtábla felhasználásával Ez a téma minden gyerekhez közel áll. Az állatok végigkísérték eddigi életüket: plüssfigurák, mondó kák, dalok, mesék, versek formájában. A szerencsésebbek élő állatokkal is találkozhattak: ahol vannak a családban gazdálkodó szülők, nagyszülők, s a kertes ház udvarán állatokat, vagy legalább egy hobbiállatot tartanak. Kellemes vagy éppen ellenkezőleg, kellemet len tapasztalatok kapcsolódhatnak az állatokkal való ismerkedéshez. Az érzelmek befolyásolják ítéletüket, felül írják racionális tapasztalataikat. Ismereteik lehetnek szerteágazóak vagy hiányosak, felületesek vagy nagyon tudatos megfigyelésen alapulók. Ezt a sokféle előzetes ismeretet, érzést, viszonyulást kell egységbe szervezni, s belőle rendszert teremteni. A világ egységes egész. Része az ember, az állat is. Tőlünk függ, megmarad-e olyan sokszínűnek, és tőlünk függ az is, észrevesszük-e ezt a sokszínűséget. A módszerek meg taníthatók, megtanulhatók, a pozitív viszonyulás kialakítható, ha szükséges, tudatos nevelő munkával változtatható. Mesterné Csendes Katalin Az óra célja: Az óra végére tudatosul a tanulókban, hogy a ház körül sokféle állat él. Vannak, amelyekről az ember gondoskodik (haszonállatok, díszállatok), vannak, amelyeknek csak élőhelyet biztosít az ember (ház körül élő állatok). Utóbbiak egy része kárt okozhat, ellenük védekezni kell. Tudatosul bennük, hogy ha állatot tartanak, gondoskodniuk kell róla. Meg kell ismerni az igényeit, és megfelelő körülménye ket kell a számára teremteni. Felelősséget kell vállalni érte. Előzetes ismeretek, készségek, képességek, amelyekkel rendelkezhetnek: Az állatok csoportokba sorolhatók: madarak, emlősök, halak, egyéb állatok. Némelyekről az ember gondoskodik. Az élőlények életük során változnak, a változás szemmel is követhető. A tanulóknak lehet tapasztalatuk az állatok gondozásáról, a haszonállatok tartásáról. Esetleg lehet nek rossz beidegződéseik egyes állatokról. Tudhatják, van nak kártékony állatok is. Különböző védekezési módokat is ismer hetnek. 2 Állatok a házban és a ház körül Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Közvetlen környezetünk Téma: Állatok a házban és a ház körül Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Tanító: Mesterné Csendes Katalin Tanulók: A Kaposvári Általános Iskola Bartók Béla Tagiskola 2. osztá lyos tanulói Források, felhasznált irodalom: 1. NAT 2. Mimio táblaszoftver 3. Pointofix szabad felhasználású szoftver 4. Hot Potatoes 6 szabad felhasználású szoftver 5. A Darányi Általános Iskola (Drávamenti Körzeti Közokta tási Intézmény Darányi tagiskolája) webkamerás gólyafigyelője: 6. A Makói Általános Iskola honlapja: tananyag.almasi.hu/krez/a_hazkoruli_allatok/vadon/ legy.htm Fejlesztendő kompetenciaterületek: 1. Szövegértés, szövegalkotás: értő olvasás fejlesz tése, gon dolatok megfogalmazása szóban és írásban, szókincs bővítés. 2. Szociális, életviteli és környezeti nevelés: felelősségvállalás, tolerancia, vélemény elfogadás, pozitív ön értékelés, információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás, problémamegoldás. Kreativitás: nyitottság, véleményalkotás. Vitakészség. Együttműködés. Környezeti tudatosság. Ember és természet kölcsönös függőségének megértése. Szemléltetés: 1. PowerPoint bemutató az aranyhörcsög élet mód járól 2. Légy kinagyított fotója 3. Webkamerás felvétel a Darányi Általános Iskola tetején fészkelő gólyákról Módszerek: FOM, kooperatív csoportmunka, páros munka, egyéni munka, szerepjáték Eszközök: pps bemutató, Mimio táblaszoftver, Pointofix szoftver, csomagolópapír, íróeszközök, jegyzet lapok, a szerep játékhoz: pipetták, poharak, fogpiszkálók, nyers burgonya, festék gombok, kockacukor, citrom, csoki

5 Igyekeztem olyan óravázlatot írni, amelyet bárhol, bárki megvalósíthat. Akár pont így, de csupán ötletet merítve belőle, egészen másképp is. Amíg írtam, végig az osztályomra gondoltam. Ők már gyakorlott állatgondozók. Van egy osztályhörcsink, aki része mindennapjainknak. De nem csak a mienknek. Az édesanyák válogatott csemegé ket külde nek számára, a Télapó-ünnepen pedig természetes volt, hogy neki is hozott a Mikulás csomagot. Az arany hörcsög ről szóló prezentációt még azelőtt készítettem, hogy meg vettük volna a hörcsögöt. Így mielőtt megérkezett a hörcsögünk, mindent megtanultunk róla. A személyes gondoskodás, a közös élmények így a lehető legtermészetesebben folyta tódnak azokban a feladatokban, amelyekben az IKT eszkö zök hasz ná la tát gyakoroljuk. Nincs ellentét az IKT eszközök hasz ná lata és az érzelmi nevelés, a technika, a számító gép használata és a kedvencekről való gondoskodás között. A feladat megoldásához olyan gyereket választok, akinek az egeres vonszolás már semmilyen problémát nem jelent. A csoportosítás technikáját (tanulási technikát) lehet gyakoroltatni ezzel a feladattal. 1. lépés. Megnevezem a csoportosítandó állatokat. 2. lépés. Elolvasom a csoportok nevét, ahova el kell he lyez ni a képeket. 3. lépés. Két úton haladhatok: vagy az állatoknak keresem meg a helyét, és a képek sorrendjében haladok, vagy a csoportok hoz válogatok az állatok közül. Mindkettő a helyes eredményhez vezet, eleinte gyakoroljuk így is, úgy is, később már a gyerek dönti el, számára melyik a célravezetőbb. A feladattal fejleszthető a divergens gondolkodás is: Újabb probléma elé állítom a gyereket: Változtat nál-e valamit, ha ezek közül az állatok közül a kutya, a nyúl és a macska egy 3. emeleti lakásban élne? A szempontváltás nagyon nehéz még ebben a korban, de tanítható. A döntés indoklását mindig megkövetelem, a szabatosan meg fogalmazott gondolat fejleszti a verbális kommunikációt is. Minden táblai feladatnál kikérjük az osztály véleményét is, újabb jó megoldásokat keresünk. A következő feladat, amelyet bemutatok, egy zárt, feleletválasztásos, az ismereteket a ráismerés szintjén számon kérő feladat. Tanulási technika: 1. Elolvasom az utasítást. 2. Elolvasom a kiegészítendő szöveget. Az esetleg ismeret len szavakat jelölöm, a helyesírási hibákat javítom (ha felismertem J). A szavak értelmezéséhez először egymástól kérünk segítséget, csak ezután fordulhatunk a tanító nénihez. 3. Elolvasom a behelyettesítendő fogalmakat. 4. Itt is két úton haladhatok: A mondatok sorrendjében, a szavak sorrendjében. 5. Minden kiegészített mondatot elolvasok, jól döntöttem-e. 6. Ellenőrzöm a program segítségével, ha szükséges, javítom. 3

6 Gondolatmenet, részfeladat Fejlesztendő területek, kialakítandó, megszilárdítandó fogalmak, ismeretek Ráhangolódás szakasza Előzetes ismeretek mozgósítása Állatnevek gyűjtése Írjatok minél több állatnevet a papír felétek eső sarkába! 3 perc áll rendelkezésetekre! Az élőlények két csoportja közül az állatok egyedeinek felidézése. Emlékezet, funkcionális írás, helyesírás. Munkafegyelem, önfegyelem, szabálytartás Ellenőrzés csoportforgóval, osztályozási szempont megadásával: Minden csoport egy hellyel balra megy. Nézzétek át a társaitok munkáját! Ha nem állatnevet írtak, tegyétek zárójelbe! Az egyik középső téglalapba másoljátok bele, amelyek ezek közül a házban, a ház körül élnek! Adott szempont alapján döntés, vita, véleménynyilvánítás. Munkafegyelem, funkcionális írás, helyesírás. Háziállatok, ház körül élő állatok Két általam választott gyerek a táblánál keresztrejtvényt old meg ezalatt. Szókincs, helyesírás, fogalmak rendezése, közös, eltérő jegyek megfogalmazása, hatékony együttműködés, önellenőrzés Az előzetes ismeretek rögzítése Mimio táblaszoftver segítségével: Én is gyűjtöttem magamnak ház körül élő állatokat. Némán olvassátok el őket! Irányított megfigyelés, Rövid távú memória fejlesztése. Meglévő ismeret kiegészítése Most eltakarom, nézzétek át a ti listátokat! Ha valamelyik hiányzik, írjátok oda! Jelentésteremtés szakasza A ház körül élő állatok csoportosítása Saját szempont szerinti csoportosítás. Alkossatok két csoportot a középre került állatokból! Kérem a döntéseitek indoklását is! Új ismeret: Haszonállat, díszállat, kártevő. Osztályozás, szétválogatás két vagy több szempont szerint. Indoklás megfogalmazása, érvelés, egymás szempontjainak figyelembevétele Kooperálás A válogatás szempontjainak rögzítése Mimio táblaszoftverrel: Képeket láttok és csoportneveket. Párosítsátok őket! Azonosítsátok a ti gyűjtött állataitokat ezek szerint a szempontok szerint is! Megnézünk egy webkamera-felvételt. Hova sorolnátok a látott állatot? Miért? Szempontváltás, fogalmak új szempont szerinti rendezése. Vita, érvelés A körülöttünk lévő állatok több szempontú megfigyelése, értékelése Új ismeret: ház körül élő állatok 4 Az állatok szükségletei Az aranyhörcsög gondozása. Pps megtekintése. A hörcsög szükségleteinek összegyűjtése. A gondozás szempontjainak rendszerbe foglalása. Mit kell tudni a hörcsögről, ha jól akarod gondozni? Irányított megfigyelés. Néma olvasás. Hangos olvasás. A gondozás feltételei: életmód, táplálkozás, élőhely, szaporodás

7 Módszerek, tevékenységi formák Tanítói tevékenységek, megjegyzések Eszközök Kooperatív csoportmunka. Szógyűjtés, lejegyzés önállóan Az utasításban csak annyi hangzik el, hogy állatneveket írjanak. Mindenki dolgozik, a csomagolópapír egy-egy sarkát használja. A papír közepére előzetesen egy kétfelé osztott nagy téglalapot rajzoltam, amit egyelőre üresen kell hagyniuk. Csomagolópapír, íróeszközök Kooperatív csoportmunka. Páros munka Ha már kialakult szokásrendje van a csoportmunkának, nem kell sok segítség. Ezt a feladatot célszerű a csoporton belül páros munkával megoldani. Ketten ellenőriznek két sarkot, az egyik olvas, közösen döntenek, a másik ír. Ha már felkerült az állat neve a listára, nem kell még egyszer leírni. Ua. Két olyan gyereket választok, akik nagyon érdeklődnek az állatok iránt, szeretnek olvasni róluk. Rövid eligazítás után önállóan oldják meg a feladatot. Időkitöltő feladatként kaphatják: Találjatok közös jellemzőket a megoldásokra! Van-e az állatok között kakukktojás? Miért? Állatos keresztrejtvény Hot Potatoes 6 programmal készítve Bemutatás FOM Kooperálás A neveket egyesével takarom ki. Olyan tempóban húzom lefelé a redőnyt, ahogy látom, már mindenki elolvasta. A csoportmunka előnye, hogy együttesen minden elemet felidézhetnek. Mindenkinek része van a sikerben. Táblakép állatnevekkel, a Mimio szoftver beépített eszközével, redőnnyel: juh kecske házi légy méh aranyhörcsög házi egér pulyka Kooperálás. Csoportosítás különböző technikákkal. Prezentáció, bírálat A válogatás történhet átnyilazással, oszlop(ok)ba rendezéssel Várható szempontok: Szárnya van, 2, 4 lába van Hasznos, káros Ólban lakik Legel, húst eszik A bemutatást a csoport egésze végzi. Egy tanuló érvel, ketten tartják a csomagolópapírt, egyvalaki mutatja, amit a szószóló éppen magyaráz. A prezentáció közben nincs vélemény, ha befejezték, akkor lehet megjegyzést hozzáfűzni. FOM Kooperálás. Szétválogatás új szempont szerint FOM. Előzetes ismeretek mozgósítása, véleményalkotás, indoklás A táblánál egy tanuló pillanatok alatt a szerinte megfelelő helyre húzza képeket. Az osztályozás kezdőbetűkkel (H, D, K), színekkel, bármilyen egyedi jelöléssel történhet. A vitás eseteket pl. perzsamacska, csüngőhasú disznó közösen megbeszéljük. Az ember élőhelyet nyújt egyes állatoknak. (Elképzelhető, hogy éppen nem lesznek a fészekben a gólyák, vagy télen kerül sor az órára. Az ember által biztosított fészkelőhely alapján akkor is beazonosítható a gólya.) Mimio program: képek, szókártyák Haszonállat; sertés, pulyka, kutya Díszállat; aranyhörcsög, kutya, papagáj Kártevő; házi egér, légy a Darányi Általános Iskola honlapján a gólyafészekhez telepített webkamerás felvétel FOM. Beszélgetés, kérdés válasz A pps-t először minden előzetes utasítás nélkül nézzük végig. A lepotyogó betűk nem öncélúak, segítik az olvasást, irányítják a figyelmet, fenntartják az érdeklődést. Másodszor már megfigyelési szempontokat kapnak. A Pointofix program segítségével ki is nagyíthatok néhány részletet, pl. a kishörcsögöket. Kapcsolódhatunk a tankönyvünk történetéhez, amelyben egy kisgyerek azon kesereg, nála miért nem maradnak meg az állatok? Aranyhörcsög pps Pointofix szoftver 5

8 Gondolatmenet, részfeladat Fejlesztendő területek, kialakítandó, megszilárdítandó fogalmak, ismeretek Reflektálás szakasza Egy választott állat gondozásának megtervezése Mindenki válasszon magának egy állatot! Gondold végig, mire lehet szüksége! Jegyezd le a szükségleteit! Egy cédulára csak egy feltételt írj! Ház körül élő állatok beazonosítása tulajdonságaik alapján. Minden csoportból jöjjön ki egy ember! A táblánál lesz feladatuk. Felelősségvállalás, önismeret, önbizalom, környezettudatos magatartás, helyes attitűd kialakítása. Az állattartás feltételeinek ismerete, alkalmazása Az azonos állatot választó tanulók alkotnak egy csoportot. Helyezzétek el a céduláitokat a megfelelő helyre! Készüljetek a beszámolóra! Kártevők és az ellenük való védekezés Vannak a ház körül élő állatok között az ember szempontjából káros állatok is. A légy életmódja, táplálkozásának modellezése. A légy testfelépítésének megfigyelése, táplálékszerzésének modellezése. Most eljátsszuk, hogy keres táplálékot a légy. Négyesével alkossatok egy-egy csoportot! Egy lesz a légy szája, a többi a 3 pár lába. Röpködjetek, mászkáljatok a kikészített ennivalók -ra! Hogyan védekezhetünk ellene? Házi feladat Miért tart az ember állatokat a környezetében? Milyen feladatai, felelőssége van velük kapcsolatban? Az ember szempontjából káros állatok: légy, házi egér, Életmódjuk hatása az emberre. A védekezés módozatai. Az állatkínzás elutasítása. Új ismeret: 3 pár láb, hártyás szárny, szívó szájszerv, összetett szem A világ egysége, a benne élők harmóniája. Környezettudatos magatartás Kooperálás a társakkal: Csoportfelelőst választanak. Az ő feladata, hogy vitás esetekben egyeztessen a csoporttagok között (pl. a feladatok szétosztása, hogyan dolgozzanak együtt, mikor kérje nek segítséget ) 1. Eldöntik, ki(k) kezeli(k) a táblát. 2. Egyvalaki felolvassa az utasítást. Értelmezik a feladatot. 3. Leosztják a résztevékenységeket. Egyvalaki olvas, mindenki némán olvas, felváltva olvasnak. 4. Eldöntik, melyik módszer szerint egészítik ki a mondatokat. Megegyeznek az ellenőrzés módjában: mondatonként; csak a végén. 5. A csendkapitány és az időfelelős végzi a dolgát. Ha kell, figyelmeztet. 6. Megegyeznek a beszámoló módjában: egyvalaki olvas sa fel az egészet, vagy mindenki olvas egy-egy mon datot. 7. A csapat vezetője értékeli a közös munkát. Melyek voltak a vitás pontok, hogyan tudtak megegyezni? Mi segítette a közös munkálkodásukat? A tanulók ebben a korban már képesek olyan szinten használni anyanyelvüket, hogy nyelvi játékokat, rejtvényeket is élvezettel oldanak meg. A meghatározások a meglévő ismereteiket rögzítik, és új szempont szerinti átgondolásra késztetik őket. A beíráshoz a Mimio billentyűzetét használják. Tanulási technika: 1. Elolvasom a feladat utasítását, értelmezem. (Azt szoktam kérni a gyerekektől, ismételjék el a feladatot más szavakkal. Magyarázzák el nekem.) 2. Elolvasom a meghatározást, megnézem, hány betűből áll a megoldás. Próbálkozom. Ügyelek a közös betűkre. Bármikor javíthatok. 6

9 Módszerek, tevékenységi formák Tanítói tevékenységek, megjegyzések Eszközök Egyéni munka. Kooperálás. Cédulázás. Prezentáció. Hiányos szöveg kiegészítése. Internet használata Irányított megfigyelés, FOM, szerepjáték Megvan rá az esély, hogy két-három állatot választanak csak, ezért lehet finoman irányítani a döntésüket. Az aktívtáblánál a csoport önállóan oldja meg a feladatot. Az esetleges konfliktusba sem szólok bele, ezt is meg kell tanulniuk. A program önellenőrzésre is ad lehetőséget, nem kell tőlem segítséget várniuk. Ha esetleg előbb készen vannak, mint a cédulázás, visszamehetnek a csoportjukba, és előkészíthetik a csomagolópapírt a további munkához. Újraszerveződnek a csoportok, elhelyezik a céduláikat. Az azonos tartalmúakat félig fedve egymásra, az esetleg helytelent kijavítva. Készülnek a prezentációra. A modellezés célja bemutatni, hogy a légy mindent megmászik, lábaival, nyálával kórokozókat szállíthat. A megelőzés, a tiszta környezet fontosságának tudatosítása a cél. Azért, mert egy állat nekünk kárt okoz, még nem kell indokolatlanul fájdalmat okozni neki. Táblán felírva vagy papíron bárhova rögzítve a négy szempont: Életmód, Táplálkozás, Élőhely, Szaporodás Cédulák (ha van ragasztós szélű, még jobb) Az eddig használt csomagolópapír hátoldala, mely négy részre van osztva: Életmód, Táplálkozás, Élőhely, Szaporodás a_hazkoruli_allatok/teszt/df/teszt.html Légy kinagyított képe, 4 gyerekenként 1-1 gumivégű pipetta, 1-1 pohárka vízzel, 6-6 fogpiszkáló végére szúrt krumplidarab, vagy radír, szivacsdarabka, bármi, ami nedvesen nyomot hagy. Újságpapírokon festékgombócok, kockacukor, citromkarika, kenyérdarab, csoki FOM, problémafelvetés Az állatok nélkül más lenne az életünk. Leírhatják, lerajzolhatják, mit gondolnak erről. Bemutatkozik a szerző: Mesterné Csendes Katalin Olyan régen vagyok már a pályán, hogy tanítványaim gyerekeit is taníthatom. És még mindig találok örömet a munkámban. Talán azért, mert megadatott egy olyan idő szak az életemben, amikor szabadon szár nyal hattam. Boldogan vetettem magam a tanulásba jobb híján az önképzésbe, és enyém volt minden siker és minden kudarc. Egy olyan iskolában tehettem mindezt, ahol a kudarc a tanulási folyamat szerves része volt. A kudarcok segítenek megtalálni a helyes utat, és meg védenek attól, hogy tévedhetetlennek képzeljem magam. Tanítványaimnak is ezt igyekszem továbbadni. Nem (csak) az a tudás, amit tőlem meg lehet tanulni, hanem amit saját úton, akár kacskaringók kal is, önállóan megszereznek. És ez a tudás nem kőbe vésett szabályok gyűjteménye, hanem állandóan bővülő, változó, a körülmények, saját igényeink szerint alakítható, tehát használható tudás. A kompetenciaalapú oktatás elkötelezett híve vagyok. Minél többet olvasok, próbálkozom ezzel a csodás programmal, annál inkább eltölt saját kicsiségem érzése. Milyen keveset tudok! Mennyit hibáztam már eddig is! De a jól sikerült órák, a fegyelmezés nélküli együtt létek új erőt adnak. A gyerekek élvezettel dolgoznak, közben megismerik egymást, nem legyőzni akarják a másikat, mert a győzelem: a közösen el végzett munka. Megtanulnak adni és elfogadni. Szívesen használom az aktívtáb lát is. Nem ügyeletes csodafegyver ként, hanem a XXI. század krétájaként. A hókusz póku szok ideje lejárt. A gyerek úgy jön iskolába, hogy termé szetes lét eleme a digitális technika. Nekem is ezt kell nyújtanom az iskolában. És boldog vagyok, hogy tehetem. És mivel a tanárok már délben otthon vannak, ren ge teg szabadidőmben, hobbiból össze raktam egy hon la pot, és most készül a honlap a honlapban, ami óravázlatok, ötletek gyűj te ménye. Közben álnéven J Kati tanító néni apró cikkecs kéket is írogatok a Kölöknetre (www.koloknet.hu). Mivel az aktívtáblát nagyon szeretem, tarthattam erről egy rövid előadást az ISZE február 21-én meg rendezett konferenciáján. Rövidítve megjelent az Inspiráció 16/1. számában. Emellett az OFOE lelkes tagja is vagyok. 7

10 Lassan harmadik éve használom az aktívtáblát, az internetet óráimon. Már el sem tudom képzelni az életemet nél külük. Igaz, a felkészülés időnként órákat vesz igénybe, de pl. egy jól sikerült PowerPointos, forró krumplis feladat legalább akkora öröm nekem is, mint a gyerekeknek. Már kialakultak a szokásaink: vannak kedvenc feladat típusaink, helyek az interneten, ahová válaszokért megyünk, ismerünk gyerek -oldalakat, és májusban már internetes keresős házi feladatokat is adhattam. A net, az Aktívtábla oly természetes lett számukra, mint kevésbé szerencsés iskolák ban a kréta. És ugyanilyen természetes a csoportmunka. Nem kevés önfegyelemmel, öncenzúrával megtanultam, nem nekem kell a középpontban lennem. Nem én vagyok fontos. A gyerek nek kell sikeresnek lennie. Neki kell fel fedeznie a világot. Önmagát, a társait, a kapcsolatait környe zete minden elemével. Emberrel, állattal, növénnyel, élővel és élettelennel. Ezért szeretem a kooperatív techniká kat alkalmazni. Amíg ismereteket gyűjt, szocializá ló dik is. A koop -os órák nem csende sek. De a munka zaj nem rendet len kedés. Rengeteg párhuzamos interakció zajlik egy időben. Ha csak figyelek, már akkor is renge teget tanulok róluk. Az előzetes több munka, felkészülés ilyenkor térül meg. Ha jól dolgoz tam, nincs unatkozó gyerek. És ha dolgozik, akkor rosszalkodni sincs ideje. De ha mégis, ott vagyok én, és jó kis párost alkotunk. Mindig van tartalék feladat. Ha aktívtáblás, az még jobb! A Mimio I-Board tábla beépített lehetőségeit, alkalmazásait sok feladat elkészítéséhez igénybe veszem. A virtuális térben mindenhol segítő kezekre találtam. Néhány közülük: Aktívtábla blog hu, Csináljuk együtt! Interaktív tábla Ez utóbbi egy határon túli kolléga honlapja. Új lehetőségeket, letölthető szoftvereket pl. itt találok: Interaktív Oktatástechnika Portál de találni a neten nagyon jó linkgyűjteményeket is. Én azokat szeretem, amelyeket iskolák szerkesztenek. Pl. ezt: Újváros park tanári oldala vzsuzsa/interaktivtabla-modszertan/linkajanlo -oldalak-ahol-tananyagokrahasznos-informaciokra-lelhetuenk. Munkám során felhasználok kész feladatokat is. Néhány általam látogatott oldal: Varázsbetű Játékok gyerekeknek: Ezekről az oldalakról nagyon jó fejlesztő feladatokat lehet letölteni. Amikor az óráimra készülök, a következő kérdéseket teszem föl az aktívtáblás feladatok kiválasztásánál, terve zé sé nél: Ez-e a legcélszerűbb módszer? Ismeretet nyújtok vagy készséget fejlesztek? Az óra melyik egységében akarom felhasználni? Mindenkinek szánom vagy speciális fejlesztést végzek vele? Én akarom kezelni, vagy gyerekkézre szánom? És ha mindezt végiggondoltam, a mennyi időm van rá már nem számít. Az éjszakák nagyon hosszúak. Linkajánló Az LSK, a Smart táblák magyarországi forgalmazója Tananyagpiac néven indította el Smart Notebook szoftverben készült tananyag gyűjteményét. A flipchartokat gyakorló pedagógusok készítették, és regisztráció után ingyenesen letölthetők. Letöltés után a tananyagokat felhasználhatjuk saját óránkon, de ötletadóként is nagyszerűek lehetnek. Akik a Promethean Activstudiójára esküsznek, azok de nem csak ők meríthetnek ötleteket az oldal tematikusan rendezett flipchartgyűjteményéből. Igaz, az anyagok angol nyelvűek, de ha rendelkezünk a tábla szoftverrel, akár magyarra is fordíthatjuk azokat. Az oldal a Kárpát-medence élővilágát dolgozza fel tematikusan. Az élőlények adatlapjai képeket, a legfontosabb jellemzőiket, bizonyos esetekben videót és hanganyagot is tartalmaznak. Szabad oktatási szoftverek gyűjteménye. Ezek a szoftverek nem kimondottan aktívtáblára készült alkalmazások, de legtöbbjük itt is kiválóan használható. Az oldal tematikusan rendezett, így könnyen válogathatunk a bennünket érdeklő szoftverekből. 8

11 Egy tanórám aktívtáblával Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtábla felhasználásával Vargáné Kiss Erika A kompetencia alapú program szövegértés-szövegalkotás A csomagjának program tanterve alapdokumen tum iskolánk ban, mely a 2003-as Nemzeti Alap tanterv szemléletének és tartalmának is megfelel. A programtanterv legfőbb jellemzője, hogy olyan pedagógiai szemléletmódra ösztönöz, amely figye lembe veszi a tanulók egyéni különbségeit, kedvez a módszer tani sokszínűség érvényesülésének, kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak, a tanulók motivált sá gá nak fenntartása érdekében preferálja a kooperatív tanulási technikákat, a fejlesztési feladatok megvalósítását nem tanévek ben, hanem folyamatban jelöli meg. Így a tovább lépés belső lépcsőfokait szintekben és nem tanéven kénti követelmények ben határozza meg. A tovább haladás feltételeit csak az alsó tagozat befejező szakaszára, a 4. tanév végére állapítja meg. A magyar nyelvi és irodalmi nevelés komplex nyelvi tevékenységeken keresztül folyik, mely ben a tanítási feladatok a szövegértés, szöveg alkotás fejlesztését célozzák. Az alábbi modul célja fentieknek megfelelően ezért elsősorban az élmény szerzést szolgálja, ahol olyan interakciók zajlanak, melyekben elmerülve minden tanuló személyes élményévé válhatnak azok a tapasztalatok, melyeket Benedek Elek meséjének ölelésében szereznek. Úgy gondolom, a részletes vázlat lehetőséget ad számomra, hogy egyes részeit átugorva, itt csak azokra térjek ki, ahol ezt a módszertani megfontolások szükségessé teszik. Ráhangolódás A mímes játék menete: Úgy ennék egy kis palacsintát! Ti nem? (Melyik gyerek mond erre nemet?) Eszközfigyelők az eszközöket készítsék, jegyzők a hozzávalókat írják fel, szószólók keverjék, süssék, időfigyelők: kettő perc áll rendelkezésre, utána minden csoport palacsintáját meg fogom kóstolni. Jó munkát! Itt mindkét feladat előrevetíti nemcsak a tartalmat, hanem a formát is, hiszen a kissé nyüzsgős csoportmunkát a frontálisan irányított csoportmunka váltja, utóbbiban az egyéni feladatok is hangsúlyosabban jelennek meg, végül pedig, amikor a tanító néni megkóstolja a remekműveket (és igyekszik lelesni a cédulákról, hogy melyik csoport sütötte só nélkül a palacsintát), ismét megteremtődik a csend. A szándékos figyelem a Jelentésteremtés első fázisára irányulhat, az olvasmány megismerésére. A vázlatban az a), b) és c) jelzések mindig differenciált feladatokra, és nem csoportokra utalnak, persze egybeesések előfordulnak. A mese megismerésének módjában is érdemes választást engedni a tanulóknak, hiszen a jó szövegértéssel rendelkezők úgyis az önálló, néma olvasást választják leginkább. A páros olvasást választóknál ügyelni kell arra, hogy egyikük jobb szövegértéssel, olvasástechnikával rendelkező legyen, aki többet is vállal az olvasnivalóból, mint a párja. Osztályomban van három olyan tanuló, akik csak a harmadik osztály elejére tanultak meg folyamatosan olvasni, a feladattartással is gondjaik vannak, ezért náluk elkel a tanítói segítség, a szakaszos olvasás a tanító nénivel, egy-egy logikai egység után az olvasottak megértésének gyors ellenőrzése. Fontos, hogy az olvasás megkezdése előtt hívjuk fel a figyelmet a meg nem értett szavak jelölésére, jelen esetben pedig a mai szóhasználattól eltérő kifejezések (kigyelmed, kezdette, öcsémuram, bátyámuram) felfedezésére. Remek eszköz a kettéosztott napló, amely nem más, mint az aktuális füzetlap, melyet függőlegesen elválasztunk, bal oldalra lejegyezhetik azt a kifejezést, amely valamiért felkeltette az érdeklődésüket, jobb oldalon pedig mellé írhatják, milyen gondolatot, kérdést juttatott eszükbe. Ezt általában a jobb íráskészséggel rendelkező gyerekek 9

12 10 Tantárgy: Magyar Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A Témakör: Mesék Téma: Benedek Elek: A só c. meséje Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Tanító: Vargáné Kiss Erika Tanulók: A kaposvári Bartók Béla Tagiskola 3.a osztályos tanulói Időkeret: 2 45 perc (dupla magyaróra) Források, felhasznált irodalom: 1. Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, Ruzsa Ágnes: Ki van a dióhéjban? II. gyűjtemény 2. Játékos feladatok Benedek Elek A só című mesé jéhez 3. Benedek Elek portréja hu/kep.php?dir=kepek/&file=benedekelek_4.jpg 4. Meseiro_es_meseillusztrator_palyazat_Benedek_Elek_ emlekere A modul célja: Szépirodalmi szöveg segítségével emberi tulajdon sá gok, jellemvonások megismerése, megfigyelése. A szereplők visel kedése és annak következménye közötti kapcsolat fel ismerése. Önálló vélemény meg fogalmazása a mese cse lek ményéről, szereplőiről. A beszédbátorság fejlesztése. Tágabb környezetben: Információs és kommunikációs kultúra: megismerési képességek fejlesztése (különösen a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességek) Tanulás: élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. Vázlatkészítés tanári irányítással. Az ítélőképesség, az erkölcsi érzék fejlesztése: önálló ítéletalkotás. Kompetenciaterület szerint: Szociális: az autonómia fejlesztése (késztetés saját véle mény kialakítására); az együttműködési készség fejlesztése. Szűkebb környezetben: Az olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek be fogadása, megértése. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés. A nem verbális kommunikáció néhány elemének meg figye lése, alkalmazása. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása a kifejezendő tartalommal és a hallgatóval. Szemléltetés: 1. Lapoda mesekészítő program Benedek Elek: A só c. meséjének képes vázlata (előzetes tanítói munka, de a programot jól ismerő gyerekek órai feladatként is kaphat ják) a program letölthető a internetes oldalról. 2. Mimio táblaszoftverrel készített feladatok: 3. Benedek Elek-portré az elsődleges megértés bizo nyítására szolgáló kérdésekkel Mimio tábla szoftver rel &file=benedekelek_4.jpg 4. Közvetlenül az internetről AKTUALIZÁLÁS Meseiro_es_meseillusztrator_palyazat_Benedek_Elek_ emlekere Módszerek, munkaformák: Egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, frontális beszélge tés, tanári magyarázat, differenciált rétegmunka, differenciált csoportmunka, páros munka, egyéni munka, önellenőrzés, önértékelés, csoportértékelés, tanári érté kelés. Eszközök: Mimio board és szoftver, nyomtatott feladat lapok, tankönyv, csoport munka kellékei (pókháló ábra, üres A/3-as lapok, színes ceruzák tanulónként más-más szín), nyomtatott feladatlapok javítókulcsai ellenőrző helyekre.

13 kedvelik meg elsőként, ezért csak ajánlom a használatát. (Közben bízom benne, hogy példaadással fog terjedni a gyerekek között.) A szöveg megismerését mindig beszélgetés követi, ahol minden esetben időt kell szánni a szövegből való kilépésre, a spontán közlendők meghallgatására. Ebben a részben az Aktívtábla használata többes célt szolgál. Egyrészt az olvasás és írás nehézségével küzdők feladatmegoldási színterévé válik, akik az eszköz (és időnként, helyenként a tanító néni) segítségével, kellő motiváltsággal vehetnek részt a szövegelemző tevékenységben, másrészt a szövegértéssel kapcsolatos feladatok ellenőrzését követő frontálisan szervezett összefoglalóban vizuális információkat jelenít meg valamennyi tanuló számára. Az internetről letöltött Benedek Elek-portrét a Mimio szoftver segítségével teleszerkesztettem az elsődleges meg értést vizsgáló kérdéssel, amelyeket ebben a frontálisan bonyolított részben válaszolunk meg. A rejtvényfejtés kooperatív csoportmunkában egyszerre szolgálja az olvasottak rövid áttekintését, az író, a meseíró nevének rögzítését a tartós memóriában, valamint az át vezetést a szövegértéssel kapcsolatos feladatok sűrűjébe. A tartalommal kapcsolatos tevékenységek rövid össze foglalója pedig nem egyszerűen az addigi feladat megoldá sok ellenőrzése, hanem annál sokkal több, hiszen új feladatok, új problémák kerülnek közben megoldásra. Pl. a feladatlapon dolgozók egy csoportja megadott mondatokból készít vázlatot, míg az aktívtáblánál dolgozók címszavas vázlatot hoznak létre. Az ellenőrzés során új feladat a kettő egyeztetése, melyet a két csoport egymással együttműködve kell hogy megoldjon, az osztály jóváhagyó egyetértése mellett. Itt válik láthatóvá az időkitöltő feladat, a mesei hármas egység vizsgálata, valamint a szereplők cselekedetei és tulajdonságai közötti összefüggés is. Kedvenc ellenőrzési módszerem a zárt végű feladatok esetében az ellenőrzőhelyek használata. A gyerekek nagyon hamar hozzászoknak, minden esetben becsületesen, csak javítószínnel a kezükben mennek a megoldó kulcs hoz, miután végeztek a feladatukkal. Így az össze foglaló idején már nem ellenőrzés zajlik, nem azzal vannak elfoglalva, hogy egyeztessenek, hanem a tartalommal, a saját tartalmaik ismertetésével és a más feladatokon dolgozó gyerekek addigra már szintén javított tartalmi munkájának megismerésével. 11

14 Ennyi tevékenységgel, feladatmegoldással, tapasztalattal a hátunk mögött üdítő feladat ismét megmerítkezni a mesében, különösen úgy, hogy belebújhatnak a szereplők bőrébe a párbeszédek jellegzetes dallamívet hordozó mondatainak hangos olvasása közben. Általában nagyon élvezik ezt a tevékenységet, háromféle feladaton dolgoznak szimultán, amelyikből szándékom szerint csak a c) jelűt fogom az osztály elé vinni, azt is csak akkor, amikor már meggyőződtem róla, hogy a dallamívben a helyes értelmezést szólaltatják meg a gyerekek. Kedves Kollégáim! Próbáljátok ki! Igazi élmény ezt a párbeszédet 3. osztályos gyerekektől helyesen hallani: Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-főz? Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. Ennek a résznek az osztály előtti felolvasását megtámogatom az aktívtáblán kivetített párbeszéddel is, mert biztos vagyok benne, hogy a szép dallamív majd arra sarkallja a gyerekeket, hogy csoportosan is megismételhessék, vagy mások is megpróbálhassák bemutatni azt, ott és akkor. Eddigre a második magyaróra utolsó harmadában járunk, a sokféle munkaforma, az egymással való folyamatos interakció, a sokszor felajánlott saját döntés, választási lehetőség nem fárasztóan, sokkal inkább ösztönzően hat a gyerekekre. De ezzel nem élhetünk vissza, itt az ideje egy kis játéknak, átrendeződésnek, mozgásnak, más szempontú megközelítésnek. Mindezekre lehetőségünk is nyílik a reflektálás szakaszában, a drámajátékok során. Háromféle játékot ajánlok, három különböző nehézségű, célját tekintve azonban megegyező tevékenységet. Az a) feladatban kis kártyákra írva kapnak olyan megkezdett gondolatokat, amelyeket a mese szereplői nem mondtak ki. (Pl. Amikor el kellett hagynom a palotát, arra gondoltam, hogy ) Ezeket a gondolatokat TARTALOM Gondolatmenet, részfeladat I. RÁHANGOLÓDÁS, A szöveg feldolgozás előkészítése 1. Mi jut eszedbe? a sóról? asszo ciá ciós játék 2. Süssünk palacsintát! mímes játék II. JELENTÉSTEREMTÉS Új tartalom feldolgozása 1. A mese olvasása A) Olvasás önállóan kettéosztott napló használata B) Olvasás párban C) Olvasás kiscsoportban tanítói segítséggel Fejlesztendő készségek, képességek Szabad asszociáció, gondolkodás Nem verbális kommunikációs képesség Olvasási készség, szövegértés 2. Beszélgetés Véleményalkotás, beszédkészség 3. Szövegértéssel kapcsolatos feladatok 1.Rejtvényfejtés 2. A) Önálló feladatmegoldás és ellenőrzés kihelyezett ellenőrzőhelyen B) Feladatok értelmezése, megoldása, ellenőrzése párokban kihelyezett ellenőrzőhelyen Időkitöltő feladat: Melyik szám fordul elő legtöbbször a mesében? Keress minél több bizonyítékot állításodra a szövegben! C) Feladatmegoldás kiscsoportban szükség szerint tanítói facilitálással az írásbeli kifejezés nehézségeivel küzdő gyerekek Emlékezet, motiváció Szövegértés, szövegben való tájékozódás, emlékezet, lényegkiemelés, rendezés Szövegértés, emlékezet, lényegkiemelés, rendezés 12 kell folytatni annak, aki kihúzta a kártyát, majd egy másik csoporttagnak ki kell találnia, hogy melyik szereplő nevében beszélt. Ha kitalálta, ő húz, és így folytatódik tovább a játék, amíg el nem fogynak a kártyák. 3. A tartalommal kapcsolatos tevékenységek rövid össze foglaló áttekintése Rövid beszámolók az ellenőrzőhelyekről C) csoport bemutatója szereplők, helyszínek, események Címszavas és mondatos vázlat egyeztetése 4.feladaton dolgozók és az Aktívtáblán látható címszavas vázlatot készítők A mesei 3-as előfordulásai

15 AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG Eszközei Módszerei, tevékenységi formái Megjegyzés Csoportonként 1-1 A/3-as lap, közepén a só szóval. Kooperatív csoportmunka pókhálóábra készítése kerekasztal saját szín használata Frontálisan irányított kooperatív csoportmunka Kis üres kártya a hozzávalók felírásához. Ha szerencsém van, valamelyik csoport kifelejti a hozzávalók közül a sót, így a kóstolásnál kifejezhetem, hogy ebből valami hiányzik. Ki van a dióhéjban? II. gyűjtemény Kompetencia-alapú A program taneszköze, irodalmi olvasókönyv Egyéni Páros A gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra ismeretlen szavakat a megszokott módon, eltérő színnel pedig azokat a kifejezéseket, amelyek a mai szóhasználatunkra nem jellemzők. Hívjuk fel a figyelmet, hogy előfordulhatnak átfedések! Magyar Értelmező Kéziszótár (csoportonként) Differenciált egyéni, ill. csoportmunka Frontális Mimio flipchart Benedek Elek portréja kérdésekkel eltakarva önként jelentkezők egy-egy, az osztály által jóváhagyott válasz után felfedik a képet. Hagyjunk némi időt a történetolvasásból kilépésre, a gondolkodásra, majd először a tanulók által a szöveg ben jelölt ismeretlen szavak, mai szóhasználat - tól eltérő kifejezések értelmezése, majd a spontán megnyilatkozások kapjanak helyet. Végül fel lehet tenni néhány irányító kérdést is. 3. feladat: Varázsbetűs rejtvény Mondatok kiegészítése hiányzó szavakkal A megfejtés: Benedek Elek Internetkapcsolat Koop.csop.munka Frontális egyeztetés, felhívás közzététele Rejtvény ellenőrzése felolvasással, megfejtés egyeztetése a táblai portréval, FELHÍVÁS AKTUÁLIS PÁLYÁZATRA! Varázsbetűs feladatlapok A/4-es lapokon, csoportonként 1-1 minden feladatból. 1. Igaz vagy hamis? 2. Mondatkiegészítés a három lány válasza, további hasonlatok keresése. 3. Szinonimák keresése a meséből. 4. Események sorrendje (mondatok). Differenciált munka feladatválasztással, egyéni v. páros m. választásával. Az A és B csoport is ugyanazokat a feladatokat kapja, tetszés szerint választhatnak: ki szeretne egyedül és ki párban dolgozni. Ellenőrzőhelyek kijelölése az osztályban, kitöltött feladatlapokkal (melléklet) Az ellenőrzőhelyre csak javítószínt szabad vinni! AKTÍVTÁBLÁS ALKALMAZÁSOK szereplők, helyszínek, események sorrendje (címszavak) (Melléklet: 1., 2., 3., 4. dia) Aktívtábla 1. melléklet 2. és 4. dia Aktívtábla, a 4. dia és a 4. feladaton dolgozó gyerekek megoldásai Aktívtábla, 1. melléklet 5. dia Frontálisan irányított: rövid egyéni v. páros beszámolók az ellenőrzőhelyekről C) csoport bemutatója szereplők, helyszínek, események Címszavas és mondatos vázlat egyeztetése Két csoport az osztály előtt Az időkitöltő feladaton dolgozók csoportjá nak beszámolója. Frontális kiegészítésekkel. Mimio táblaszoftverrel készült interaktív feladatok. A felhasznált figurák a Lapoda mesekészítő program figurái. Minden páros számú dia ellenőrző dia A kihelyezett ellenőrzőhelyek jó támpontot adnak az azonos feladatokon dolgozóknak a megbeszélésre, egyeztetésre, és a más feladatokon dolgozó gyerekek is megismerhetik így a különböző megközelítéseket, feladattípusokat. 13

16 A b) feladatra vállalkozók párokban dolgoznak. Itt a párok egy-egy szereplő nevét kapják, akivel interjút kell készíteniük. Ezeket a feladatmegoldásokat figyelemmel kísérem, reményeim szerint minden gyerek jól érzi benne magát, miközben kinyitja a zárt történetet, továbbgondolja, gazdagítja, és gazdagodik. A c) feladatra jelentkező négy gyerek esetében már a jelentkezéskor beavatkozom egy kicsit, hogy a jó verbális készséggel rendelkező, gazdag fantáziájú gyerekek gyűljenek egybe, mert az előzetesen a Lapoda mesekészítő programmal elkészített képsor alapján ők az öreg király nevében szólalnak majd meg, aki a Mese tv-ben beszéli el a történetét, hogy mindenki okuljon belőle. Természetesen a tanulságot a c) feladat frontális bemutatója után közösen meg is beszéljük. TARTALOM Gondolatmenet, részfeladat 4. Jellegzetes dallamívet hordozó mondatok olvasása A) A három lány és a király párbeszédének szerepek szerinti olvasása B)A fiatal király mondatai az erdőben fokozódó érzelmek kifejezése felkészülés bemutató olvasásra C) Az öreg király és a fiatal király párbeszédének olvasása III. REFLEKTÁLÁS új ismeretek megszilárdítása, új tudás rögzítése a tartós memóriában Drámajáték A) Belső hangok Ki vagyok én? B) Interjú a szereplőkkel C) Mese tv IV. ÉRTÉKELÉS 1. Önértékelés 2. A csoportmunka értékelése 3. Az egész osztály munkájának tanítói értékelése Fejlesztendő készségek, képességek Az olvasástechnika fejlesztése, együttműködő felolvasás a szerepeknek megfelelő normák alkalmazásával Fantázia, szóbeli kifejezőképesség, dramatikus készség Figyelem, tolerancia, tapintat, önismeret, véleményalkotás, verbális kifejezőkészség 14 Bemutatkozik a szerző: Vargáné Kiss Erika Tanító vagyok, közel három évtizede. A lelkem a kisiskolásoké egészen. Hiszem, hogy nekik csak arra van szükségük, hogy természetes kíváncsiságuk óvatos irány tartás mellett kielégíttessék. Hiszek az egyénre szabott tanulás-játékban, a dicséret erejében, a munka örömében. Tisztelem a hagyományokat, ugyanakkor nyitott vagyok minden újra, ami kisiskolásainknak örömteli diákéveket biztosíthat, és eredményesebbé teheti számukra az iskolában töltött időt. Az utóbbi évtizedben az oktatásban végbemenő sajnos sok esetben nem pozitív változások nyomán egyre inkább foglalkoztatni kezdtek az oktatáspolitikai kérdések, különösen az esélyegyenlőség és az integráció, az egyre erőteljesebbé váló társadalmi rétegződés oktatásra gyakorolt hatásai. Számos írásom jelent meg a Kölökneten, melyekből a Segítség, becsöngettek! c. (Jaffa Kiadó) idén megjelent könyvben is olvasható néhány. Iskola a város szélén címmel saját honlapot szerkesztek, részt veszek az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének munkájában, melynek az idei évtől elnökségi tagja is vagyok. A kaposvári Bartók Béla Úti Általános Iskolában dolgoztam 1985-től az idei év júliusáig. Minden, amit a szakmá ról közben meg tanultam, annak az innovatív szakmai kö zösségnek is köszönhető, amelynek tagja lehet tem majdnem negyed századon keresztül. Itt kapcsolód hat tam be 2006-ban a HEFOP keretében a kompetenciaalapú tanítási programba a szöveg értés-szövegalkotás kompetenciaterület bevezetőjeként. A pályázaton nyert eszközök közül ekkor kaptam egy fixen szerelt projektort, I-board táblát Mimio táblaszoftverrel, és egy laptopot, valamint az osztályból korlátlanul elérhető internet lehető séget. Hihetetlen távlatokat nyitott meg a minden napi munkám során ez az eszközegyüttes. Hogy mit jelent ez kisiskolásainknak, azt a keleti bölcsek által rég megfogalmazott mondattal igazolhatjuk leginkább: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, amit csinálok, azt tudom is. Számomra, a tanító számára pedig azt jelenti, nincs több kutakodás a porosodó szemlél tetőképek között, nem kell időt pazarolnom az óráimból arra, hogy egy táblaképet leszedjek, aztán egy másikat újra alkossak, hiszen csak egy gombnyomás az egész.

17 AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG Eszközei A párbeszéd kinagyított változata a táblán. (Melléklet) Módszerei, tevékenységi formái 4 fős csoport Páros szerepcserével Páros szereposztással Frontális osztály előtti felolvasás Megjegyzés A) és B) feladatmegoldásokba belehallgatok menet közben B) A párbeszéd néma szereplője mozdulataival, mimikájával válaszoljon az elhangzottakra. C) A párbeszéd osztály előtti bemutatásra kerül, (miután meggyőződtem a helyes hangsúlyozásról) különösen a Sóval süt-főz az mindig kezdetű, különleges dallamívet hordozó mondat! Benedek Elek A só tale Lapoda Mese Program A) csoport B) páros a legérdekesebb interjú osztály előtti frontális bemutatása C) csoport-együttműködést igénylő, egyéni 4 fős csoportban minden tanuló 2-2 kép segítségével az öreg király szerepében adja elő a történetet előzetes felkészülés után az osztály tanulóinak. Egyéni Csoportos és frontális beszélgetés Frontális tanítói értékelés Szempontok: aktivitás, önértékelés, fegyelem, szabályok betartása. A tanítói értékelésben a pozitívumok kiemelése domináljon! Az óravázlatban hivatkozott mellékletek letölthetők a weboldal Táblatanító menüpontjából. Nem kell részvéttel tekintenem kis tanítványaimra, amíg pl. a szorzó tábla tanulásakor elérik a maximális be gyakorlott ság szintjét, hiszen számos játékos programon keresztül, észrevétle nül juthatnak ennek az alkal mazás képes tudásnak a birtokába. Ez az eszköz számunkra épp olyan, mint a füzet, a ceruza, vagy a könyv. Csak akik nem ismerik, azok hiszik, hogy aktív táblával csak frontálisan lehet dolgozni. Minden napunk, minden óránk a különböző munka formák folyamatos és szimultán alkal ma zásá val telik. Ha frontális munkához alkalmazzuk, minden gyerek figyelmét erre irányítom, ha csoport munká hoz, akkor csak egy csoport veszi birtokba az eszközt, míg a többi más tevékenységgel halad, ha egyéni feladatot kell meg oldani aktív táblás alkalmazással, akkor csak egy gyerek dolgozik ott. A tábla csak akkor vonja el a többiek figyelmét, ha ők nem kapnak közben megfelelő feladatot. Mióta rendelkezésemre áll ez a korszerű eszköz, nemcsak a tanítási órákra tervezek, hanem a szünetekre is, hiszen a tanulási folyamat nem ér véget a tanítási órán a kisgyermek olyan, mint a szivacs, mindent felszív, magába szív, amivel megkínálják, és nem nézi, hogy reggel van, vagy szünet, vagy délután, ha érdeklődése, kíváncsisága vonzza. Így lehettünk tanúi tavaszi reggeleken a darányi gólyák születésének, fejlődésének, így fejlesztettük a memó riánkat különböző memóriajátékokon, a tér látásunkat puzzle-játékokon, rendeztünk szorzótábla-ismereti versengést az osztálytársakkal, játszottunk j vagy ly-t, kerestünk ellentétpárokat, szinonimapárokat aktív táblás alkalmazásokkal, szereztünk matematikai tapasztalatokat flash animációk segítségével kerekítésről, számrendszerekben való tájékozódásról, a különböző számírások ról, készítettek saját mesét a Lapoda Mese segítsé gével, erősítettük a közösséget a kirándulásain kon, rendezvényeinken készült fotókból készült diavetítésekkel, és rengeteg-rengeteg mindent még, ami itt most nem fér bele a felsorolásba. Mielőtt azonban megkövezne valaki, mondván, hogy a szünet a diáké!, termé szetesen maximálisan egyetértek vele. A fenti tevé kenységekkel csak megkínálni kell őket, csak el kell indítani egy-egy érdekes alkalmazást, és várni, kik lesznek azok, akiket odavonz. Ennyi a trükk, semmi több. Ajánlom kipróbálásra, mérhetően hatékony! A 2009/2010-es tanév szeptemberétől, amikor ez az írás meg jelenik, a kaposvári Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában folytatom tanítói munkámat. 15

18 16 Súgó helyett Tippek és trükkök Nem ördöngösség, technika! 3D a táblán a Google SketchUp programjával I. rész Bevezető egy sorozat elé Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk már az oktatási programok között is olyanokkal, amelyek 3D, vagyis térhatású elemeket tartalmaznak, esetleg a teljes program ilyen technikával készült. Nem biztos, hogy feltétlenül indokolt a technika használata, de a látvány mindenképpen vonzóbb, bizonyos esetekben pedig hasznos is lehet, hiszen az így készült modellek a valóság érzetén túl körbejárhatók, minden oldalról elemezhetők. A technika ugyan már évek óta létezik, és az informatikára jellemző módon évről évre hatalmasat fejlődik, de a tananyagait önmagának barkácsoló pedagógus számára szinte elérhetetlen volt. Az igazán profi programok használata azon túl, hogy ezek iszonyatosan drágák olyan háttértudást igényel, amelynek megszerzésére csak nagyon kevés pedagógus vállalkozott. Vannak ugyan ingyenesen használható fejlesztések is, de használatuk bonyolult az egyszerű felhasználó számára, és nem nélkülözhető ezek esetében sem a programozás valamilyen szintű ismerete. A Google már korábban elkezdte egy könnyen kezelhető és könnyen tanulható 3D technológiát támogató szoftver fejlesztését, amelynek ebben az évben jelent meg a hetes verziója. A SketchUp7-ről elmondható, hogy ingyenessége mellett nagyon könnyen kezelhető és gyorsan tanulható, ezért bátran ajánlom vállalkozó kedvű kollégáimnak. Mivel minden a színpadon közvetlenül és láthatóan történik, nem kell programoznunk, legfeljebb egy kis térlátásra van szükségünk, no meg fantáziára. Nagy György Cikksorozatunk célja, hogy megismertesse a programot és lehetőségeit a kedves olvasóval. Nem vállalhatjuk föl, hogy mindenkiből profi 3D animátort faragunk, de reméljük, felkeltjük az érdeklődést a technológia iránt, és lesz olyan is, aki megpróbálkozik saját 3D-s modellek készítésével. A program letölthető a download/gsu.html címről. A programról röviden Maga a program eredetileg a Google Earth támogatására jött létre, s a 3D-s épületek készítéséhez fejlesztették, azonban menet közben kiderült, hogy szinte minden modell és nem mellesleg 3D animáció készítésére is alkalmas. Az alapötletet nevezhetjük zseniálisnak is. Világunk minden eleme visszavezethető egyszerű geometriai formákra, tehát építkezzünk ilyen elemekből, illetve ezen elemek kombinációiból, és adjunk ezeknek térbeli kiterjedést. A programban létrehozott zárt vonalakkal határolt felületek mindegyikének külön-külön mélységet adhatunk egyetlen húzással, a testeket egymásba applikálhatjuk. Az elkészült felületek színezhetők, egyszerűen textúrázhatók. A modellek felépítése kétféleképpen is lehetséges. 1. Létrehozzuk a modell elemeit alkotó testeket, és ezekből összerakjuk a modellt. 2. Egyetlen befoglaló testből mintegy kifaragjuk a modellünket. Az igazán működő megoldás persze a két lehetőség kombinációja. Vágjunk hát bele! Meggyőződésem, hogy igazán tanulni csak tevékenység közben lehet, ezért a program működését gyakorlati feladaton keresztül fogom bemutatni. Ebben a részben megismerkedünk majd a munkafelülettel, a kijelölés trükkjeivel, néhány rajz- és módosító eszközzel és azok működésével. A munkafelület A program megnyitása után ismerős felületet látunk. Bár a program angol nyelvű, az eszközikonok beszédesek, így hamar el tudunk igazodni közöttük. A színtéren koordináta-

19 Válasszuk ki a rajz eszköztárból a Rectangle (Négyszög) eszközt! Vigyük a ceruzát a színtér fölé! A kezdőpontnál nyomjuk le a bal egérgombot, és húzzuk a ceruzát! (Vegyük észre, hogy a ceruza pozíciójától és a húzás irányától függően a négyszögünk lehet függőleges és vízszintes helyzetű!) rendszer segíti a munkánkat. A megjelenő kis figurát amely a nézőpontunkat jelzi rákattintással kijelölve a Del gomb lenyomásával törölhetjük is. Lényegében a felület bármely részén dolgozhatunk, de az elkészült modellünket mindenképpen a színes vonalakkal határolt x, y, és z koordináták közé kell elhelyeznünk, egyébként a renderelésnél (az elkészült modell más program ban is felhasználható formátummá, pl. jpg-vé alakításával) lesznek problémáink. A bal oldali bővített eszközoszlop, amelyet használni fogunk, alapértelmezetten nem jelenik meg. Előhívásához a View (Nézet) menü Toolbars (Eszközsorok) pontjában pipáljuk ki a Large tool set (Nagy eszközkészlet) pontot! Ha ezt megtettük, megjelenik az eszközkészlet, amely szinte minden olyan eszközt tartalmaz, amelyre munkánk közben szükségünk lehet. Mivel falakat készítünk, ki kell vágnunk a négy szögünk közepét! Ezt megtehetjük úgy, hogy rajzolunk egy újabb négyszöget az előbbi módon az első közepébe, de így biztosan nem lesznek azonos vastagságúak a falaink. A módosító eszközök közül válasszuk az Offset eszközt! Vigyük a már megrajzolt négyszögünk fölé, valamelyik él közelébe! Ekkor az élen megjelenik egy piros négyzet alakú jelölő. Igazítsuk úgy, hogy a kívánt falvastagságot elérjük, majd a mutatót húzzuk a négyszögünk belseje felé! Az így kirajzolt belső négyszög arányos a külsővel. Váltsunk kijelölő eszközre, és kattintsunk a belső négyszögbe! Ekkor a négyszög felülete pontozott lesz, amely azt jelzi, hogy ki van jelölve. A Del gombra kattintva töröljük a belső négyszög kitöltését! Most jön a kőműves munka. Aktivizáljuk a módosító esz kö zök sorából a Push/Pull eszközt! Vigyük az alaprajzunk fölé, és amikor az alaprajz kitöltése pontozottra vált (kijelölés) húzzuk az eszközt fölfelé! (Természetesen bármely felületet bármely a felületre merőleges irányban képesek vagyunk így elmozdítani.) Elkészült a falunk. Építsünk házat! 1. Húzzuk fel a falakat! A feladat egyáltalán nem nehéz, és nem igényel hosszú időt. Végeredményben meg kell rajzolnunk a házunk alaprajzát. Ezt megtehetjük a ceruza eszközzel, amellyel egyenes, egymással összekapcsolt vonalakat húzha tunk, de van ettől egyszerűbb és pontosabb megoldás is. 17

20 2. De hol megyünk be? Ha már az egyszeri kőművesek módján beépítettük magunkat, nosza, vágjunk a falon ajtót és ablakot! Mostantól szükségünk lehet arra, hogy más nézetből is követhessük a munkánkat. Ha ez előfordul, a koordináta-rendszert a művünkkel együtt bármely irányba és mértékben el forgathatjuk, csak a navigációs (kamera) eszköztár Orbit eszközét kell aktiválnunk. Megint a Rectangle eszközre lesz szükségünk, amellyel a falra rajzoljuk fel az ablakok és az ajtó helyét! És akkor beesik az eső? Semmiképpen sem, mert tető nélkül a ház nem ház. Tegyük hát fel művünkre a koronát, vagyis a házunkra a tetőt! Fordítsuk a házunkat az Orbit eszköz segítségével úgy, hogy az egyik oldal, amelyre a tűzfalat szánjuk, szembe kerüljön velünk. A ceruzával húzzunk egy egyenest a fal felső élére, de az egyenes mindkét vége érjen túl a falon, attól függően, hogy milyen széles ereszt kívánunk kialakítani! Hogy azért ne legyen ennyire egyszerű, az ajtónk legyen boltíves! A boltív kialakításához egy újabb eszközt haszná lunk, a rajz eszköztár Arc (Ív) eszközét. Az eszköz muta tó ját vigyük az ajtó bal sarka fölé, kattintsunk és húzzunk vonalat a jobb felső sarokig! Miután elértük a sarokpontot (Zöld pont aktív), kattintsunk újra, majd az eszközt merőlegesen felfelé húzva alakítsuk ki az ívet! Az ajtó eredeti, egyenes felső határoló vonalát rákattintással jelöljük ki (a kijelölést a vonal bekékülése jelzi), majd a Del gombbal töröljük! Az egyenes egyik sarokpontjából vezessük végig a ceruzát az egyenesen! Amikor, piros négyszögünk kék körre vált, elértük az egyenesünk középpontját. Innen merőlegesen haladjunk felfelé a tetőgerinc tervezett magasságáig, majd kattintva kössük össze ezt a pontot a vízszintes egyenes egyik, majd másik sarokpontjával. Ha jól dolgoztunk, akkor egy kitöltött háromszöget kapunk. Ezután már nincs más dolgunk, mint a már jól ismert Push/Pull eszközzel a helyére tolni/húzni a tetőt. Aktiváljuk a már korábban megismert Push/Pull eszközt, és a leendő nyílások fölé pozicionálva toljuk be a felületeket úgy, hogy az eltolás érjen túl a fal vastagságán! Az eltolt felületek ekkor eltűnnek. Elkészültek az ajtó és ablak kivágása ink. Természetesen, ezekbe a kivágásokba elkészíthetjük az ablakokat és ajtókat is, de ez már egy másik történet. Felépült végre a házunk, de hogy készen lenne, az azért túlzás. Sok még a teendőnk, de ezekről majd leg közelebb. 18 Ha valaki türelmetlen, és nem kíván a következő szám megjelenéséig várni a továbblépéssel, nyugodtan próbálkozzon önállóan, illetve a program video-tutoriáljait letöltheti a következő címről: new_to_gsu.html

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A siker ösvénye az önbizalom

A siker ösvénye az önbizalom É N É S M Á S I K siker ösvénye az önbizalom MODUL SZERZŐJE: PLÁNKINÉ SEBŐK ZSUZSNN SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM SZKB_106_12 tanári siker ösvénye az önbizalom 6. évfolyam

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: 2011. február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben