Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Az interaktív tábla a gyakorlatban"

Átírás

1 Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával 16 Rétegek kezelése és felhasználási lehetőségük 19 Technológia a nyelvtanulásban pedagógiai és technológiai megfontolások 22

2 B2

3 Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Nem sokkal több, mint egy éve, amikor útnak indítottuk a Táblatanító első számát, nem voltunk biztosak abban, hogy lesz-e folytatás. Kezdetben mindig ott a kétség, még akkor is, ha meggyőződésünk volt, hogy egy ilyen magazinra szükség van a közoktatásban. Mennyire leszünk képesek megtölteni a pedagógusokat is érdeklő és nem utolsósorban hasznos tartalommal? Hogyan fogják fogadni az iskolákban a lapot? Ezekre a kérdésekre az elmúlt egy év megadta a választ. Hála a magyar pedagógustársadalom nem kis részét képviselő innovatív és kreatív kollégáinknak, a magazin köré lassan, de biztosan szerveződik az a szerzői gárda, amely hitünk szerint képes lesz hosszú távon is érdekes és hasznos tapasztalatainak átadására. A fogadtatás pedig kedvező volt. Talán nem tűnik nagyképűségnek, ha azt mondom a magazin egyedülálló a maga nemében, hiszen a Műszaki Kiadó és a kiadó azon munkatársai, akik a háttérben névtelenül bábáskodnak egy-egy szám megszületésénél jóvoltából, a hiánypótló tartalmon túl küllemében is színvonalas kiadvány ingyenesen jut el az iskolákhoz akkor is, amikor a gazdasági válság nyomasztó hatásai az élet minden területén érezhetők. Botladozásaink voltak persze, hiszen nem találtuk meg az elején a terjesztés megfelelő módját, azonban ma már ez sem probléma. Csak regisztrálniuk kell a kiadó honlapján, és a magazin számait akár testvérkiadványaival, a Közös többszörössel, a Szaklapozóval és a Műszaki lapozóval együtt a megjelenést követően postázzuk Önöknek. Regisztráljanak hát, hiszen számunkra a legnagyobb öröm az, ha lapunkat mind többen forgatják haszonnal. Akik pedig így sem tudnak hozzájutni, a kiadó honlapján elektronikus formában megtalálják az eddig megjelent összes számot, a mellékletekkel együtt. Azon kívül persze, hogy éltünk és cseperedtünk, sok minden történt az egy év alatt az oktatás területén. A nagyon várt és nagy előrelépésnek tartott TIOP beszerzés elhalni látszik, de reménykedhetünk, hogy az egyébként nyertesnek kikiáltott iskolák mégsem várnak hiába, és az önkormányzatok megkapják a támogatást a táblák beszerzéséhez. A TÁMOP pályázatok kapcsán lassan, de biztosan tért nyer egyre több iskolában a kompetenciaalapú oktatás, amely a pályázati projektek kiemelt eleme lett, és ezek a pályázatok több-kevesebb mértékben, de mégis lehetőséget teremtettek az interaktív rendszerek és tananyagok beszerzésére, sőt ma már a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatási rendszere is lehetővé teszi az aktívtáblák beszerzését. Az interaktív rendszerek azonban csak eszközök egy hatékonyabb oktatás megteremtéséhez. A lényeg Önökön, a pedagógusokon áll vagy bukik, hiszen Önök képesek tartalommal megtölteni az egyébként holt eszközöket. A Műszaki Kiadó ez évi pályázata is bizonyítja, hogy nem is akármilyen tartalommal. Az évekkel korábbi szkepticizmust, amely az aktívtáblák és interaktív tananyagok bevezetését kísérte a sokszor durva támadásokról már nem is beszélve az élet megcáfolni látszik. Igen! Nagyon sok kreatív pedagógus dolgozik a végeken, akik hiszem, hogy hatalmas szerepet vállaltak és vállalnak ma is a közoktatás jó értelemben vett reformjában, és közülük sokan eljutottak az IKT eszközhasználat olyan szintjére, amely reményre ad okot a jövőt illetően. Ne vegyük le tehát szemünket a célról és haladjunk együtt tovább azon az úton, amely bár gyakran rögös, de sikereiben és kudarcaiban egyaránt tanulságos. Ehhez az utazáshoz kívánok Önöknek kitartást, kudarc- és konfliktus mentes új tanévet! Nagy György sorozatszerkesztő 1

4 Egy tanórám aktívtáblával Állatok a házban és a ház körül A téma feldolgozása Aktívtábla felhasználásával Ez a téma minden gyerekhez közel áll. Az állatok végigkísérték eddigi életüket: plüssfigurák, mondó kák, dalok, mesék, versek formájában. A szerencsésebbek élő állatokkal is találkozhattak: ahol vannak a családban gazdálkodó szülők, nagyszülők, s a kertes ház udvarán állatokat, vagy legalább egy hobbiállatot tartanak. Kellemes vagy éppen ellenkezőleg, kellemet len tapasztalatok kapcsolódhatnak az állatokkal való ismerkedéshez. Az érzelmek befolyásolják ítéletüket, felül írják racionális tapasztalataikat. Ismereteik lehetnek szerteágazóak vagy hiányosak, felületesek vagy nagyon tudatos megfigyelésen alapulók. Ezt a sokféle előzetes ismeretet, érzést, viszonyulást kell egységbe szervezni, s belőle rendszert teremteni. A világ egységes egész. Része az ember, az állat is. Tőlünk függ, megmarad-e olyan sokszínűnek, és tőlünk függ az is, észrevesszük-e ezt a sokszínűséget. A módszerek meg taníthatók, megtanulhatók, a pozitív viszonyulás kialakítható, ha szükséges, tudatos nevelő munkával változtatható. Mesterné Csendes Katalin Az óra célja: Az óra végére tudatosul a tanulókban, hogy a ház körül sokféle állat él. Vannak, amelyekről az ember gondoskodik (haszonállatok, díszállatok), vannak, amelyeknek csak élőhelyet biztosít az ember (ház körül élő állatok). Utóbbiak egy része kárt okozhat, ellenük védekezni kell. Tudatosul bennük, hogy ha állatot tartanak, gondoskodniuk kell róla. Meg kell ismerni az igényeit, és megfelelő körülménye ket kell a számára teremteni. Felelősséget kell vállalni érte. Előzetes ismeretek, készségek, képességek, amelyekkel rendelkezhetnek: Az állatok csoportokba sorolhatók: madarak, emlősök, halak, egyéb állatok. Némelyekről az ember gondoskodik. Az élőlények életük során változnak, a változás szemmel is követhető. A tanulóknak lehet tapasztalatuk az állatok gondozásáról, a haszonállatok tartásáról. Esetleg lehet nek rossz beidegződéseik egyes állatokról. Tudhatják, van nak kártékony állatok is. Különböző védekezési módokat is ismer hetnek. 2 Állatok a házban és a ház körül Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Közvetlen környezetünk Téma: Állatok a házban és a ház körül Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Tanító: Mesterné Csendes Katalin Tanulók: A Kaposvári Általános Iskola Bartók Béla Tagiskola 2. osztá lyos tanulói Források, felhasznált irodalom: 1. NAT 2. Mimio táblaszoftver 3. Pointofix szabad felhasználású szoftver 4. Hot Potatoes 6 szabad felhasználású szoftver 5. A Darányi Általános Iskola (Drávamenti Körzeti Közokta tási Intézmény Darányi tagiskolája) webkamerás gólyafigyelője: 6. A Makói Általános Iskola honlapja: tananyag.almasi.hu/krez/a_hazkoruli_allatok/vadon/ legy.htm Fejlesztendő kompetenciaterületek: 1. Szövegértés, szövegalkotás: értő olvasás fejlesz tése, gon dolatok megfogalmazása szóban és írásban, szókincs bővítés. 2. Szociális, életviteli és környezeti nevelés: felelősségvállalás, tolerancia, vélemény elfogadás, pozitív ön értékelés, információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás, problémamegoldás. Kreativitás: nyitottság, véleményalkotás. Vitakészség. Együttműködés. Környezeti tudatosság. Ember és természet kölcsönös függőségének megértése. Szemléltetés: 1. PowerPoint bemutató az aranyhörcsög élet mód járól 2. Légy kinagyított fotója 3. Webkamerás felvétel a Darányi Általános Iskola tetején fészkelő gólyákról Módszerek: FOM, kooperatív csoportmunka, páros munka, egyéni munka, szerepjáték Eszközök: pps bemutató, Mimio táblaszoftver, Pointofix szoftver, csomagolópapír, íróeszközök, jegyzet lapok, a szerep játékhoz: pipetták, poharak, fogpiszkálók, nyers burgonya, festék gombok, kockacukor, citrom, csoki

5 Igyekeztem olyan óravázlatot írni, amelyet bárhol, bárki megvalósíthat. Akár pont így, de csupán ötletet merítve belőle, egészen másképp is. Amíg írtam, végig az osztályomra gondoltam. Ők már gyakorlott állatgondozók. Van egy osztályhörcsink, aki része mindennapjainknak. De nem csak a mienknek. Az édesanyák válogatott csemegé ket külde nek számára, a Télapó-ünnepen pedig természetes volt, hogy neki is hozott a Mikulás csomagot. Az arany hörcsög ről szóló prezentációt még azelőtt készítettem, hogy meg vettük volna a hörcsögöt. Így mielőtt megérkezett a hörcsögünk, mindent megtanultunk róla. A személyes gondoskodás, a közös élmények így a lehető legtermészetesebben folyta tódnak azokban a feladatokban, amelyekben az IKT eszkö zök hasz ná la tát gyakoroljuk. Nincs ellentét az IKT eszközök hasz ná lata és az érzelmi nevelés, a technika, a számító gép használata és a kedvencekről való gondoskodás között. A feladat megoldásához olyan gyereket választok, akinek az egeres vonszolás már semmilyen problémát nem jelent. A csoportosítás technikáját (tanulási technikát) lehet gyakoroltatni ezzel a feladattal. 1. lépés. Megnevezem a csoportosítandó állatokat. 2. lépés. Elolvasom a csoportok nevét, ahova el kell he lyez ni a képeket. 3. lépés. Két úton haladhatok: vagy az állatoknak keresem meg a helyét, és a képek sorrendjében haladok, vagy a csoportok hoz válogatok az állatok közül. Mindkettő a helyes eredményhez vezet, eleinte gyakoroljuk így is, úgy is, később már a gyerek dönti el, számára melyik a célravezetőbb. A feladattal fejleszthető a divergens gondolkodás is: Újabb probléma elé állítom a gyereket: Változtat nál-e valamit, ha ezek közül az állatok közül a kutya, a nyúl és a macska egy 3. emeleti lakásban élne? A szempontváltás nagyon nehéz még ebben a korban, de tanítható. A döntés indoklását mindig megkövetelem, a szabatosan meg fogalmazott gondolat fejleszti a verbális kommunikációt is. Minden táblai feladatnál kikérjük az osztály véleményét is, újabb jó megoldásokat keresünk. A következő feladat, amelyet bemutatok, egy zárt, feleletválasztásos, az ismereteket a ráismerés szintjén számon kérő feladat. Tanulási technika: 1. Elolvasom az utasítást. 2. Elolvasom a kiegészítendő szöveget. Az esetleg ismeret len szavakat jelölöm, a helyesírási hibákat javítom (ha felismertem J). A szavak értelmezéséhez először egymástól kérünk segítséget, csak ezután fordulhatunk a tanító nénihez. 3. Elolvasom a behelyettesítendő fogalmakat. 4. Itt is két úton haladhatok: A mondatok sorrendjében, a szavak sorrendjében. 5. Minden kiegészített mondatot elolvasok, jól döntöttem-e. 6. Ellenőrzöm a program segítségével, ha szükséges, javítom. 3

6 Gondolatmenet, részfeladat Fejlesztendő területek, kialakítandó, megszilárdítandó fogalmak, ismeretek Ráhangolódás szakasza Előzetes ismeretek mozgósítása Állatnevek gyűjtése Írjatok minél több állatnevet a papír felétek eső sarkába! 3 perc áll rendelkezésetekre! Az élőlények két csoportja közül az állatok egyedeinek felidézése. Emlékezet, funkcionális írás, helyesírás. Munkafegyelem, önfegyelem, szabálytartás Ellenőrzés csoportforgóval, osztályozási szempont megadásával: Minden csoport egy hellyel balra megy. Nézzétek át a társaitok munkáját! Ha nem állatnevet írtak, tegyétek zárójelbe! Az egyik középső téglalapba másoljátok bele, amelyek ezek közül a házban, a ház körül élnek! Adott szempont alapján döntés, vita, véleménynyilvánítás. Munkafegyelem, funkcionális írás, helyesírás. Háziállatok, ház körül élő állatok Két általam választott gyerek a táblánál keresztrejtvényt old meg ezalatt. Szókincs, helyesírás, fogalmak rendezése, közös, eltérő jegyek megfogalmazása, hatékony együttműködés, önellenőrzés Az előzetes ismeretek rögzítése Mimio táblaszoftver segítségével: Én is gyűjtöttem magamnak ház körül élő állatokat. Némán olvassátok el őket! Irányított megfigyelés, Rövid távú memória fejlesztése. Meglévő ismeret kiegészítése Most eltakarom, nézzétek át a ti listátokat! Ha valamelyik hiányzik, írjátok oda! Jelentésteremtés szakasza A ház körül élő állatok csoportosítása Saját szempont szerinti csoportosítás. Alkossatok két csoportot a középre került állatokból! Kérem a döntéseitek indoklását is! Új ismeret: Haszonállat, díszállat, kártevő. Osztályozás, szétválogatás két vagy több szempont szerint. Indoklás megfogalmazása, érvelés, egymás szempontjainak figyelembevétele Kooperálás A válogatás szempontjainak rögzítése Mimio táblaszoftverrel: Képeket láttok és csoportneveket. Párosítsátok őket! Azonosítsátok a ti gyűjtött állataitokat ezek szerint a szempontok szerint is! Megnézünk egy webkamera-felvételt. Hova sorolnátok a látott állatot? Miért? Szempontváltás, fogalmak új szempont szerinti rendezése. Vita, érvelés A körülöttünk lévő állatok több szempontú megfigyelése, értékelése Új ismeret: ház körül élő állatok 4 Az állatok szükségletei Az aranyhörcsög gondozása. Pps megtekintése. A hörcsög szükségleteinek összegyűjtése. A gondozás szempontjainak rendszerbe foglalása. Mit kell tudni a hörcsögről, ha jól akarod gondozni? Irányított megfigyelés. Néma olvasás. Hangos olvasás. A gondozás feltételei: életmód, táplálkozás, élőhely, szaporodás

7 Módszerek, tevékenységi formák Tanítói tevékenységek, megjegyzések Eszközök Kooperatív csoportmunka. Szógyűjtés, lejegyzés önállóan Az utasításban csak annyi hangzik el, hogy állatneveket írjanak. Mindenki dolgozik, a csomagolópapír egy-egy sarkát használja. A papír közepére előzetesen egy kétfelé osztott nagy téglalapot rajzoltam, amit egyelőre üresen kell hagyniuk. Csomagolópapír, íróeszközök Kooperatív csoportmunka. Páros munka Ha már kialakult szokásrendje van a csoportmunkának, nem kell sok segítség. Ezt a feladatot célszerű a csoporton belül páros munkával megoldani. Ketten ellenőriznek két sarkot, az egyik olvas, közösen döntenek, a másik ír. Ha már felkerült az állat neve a listára, nem kell még egyszer leírni. Ua. Két olyan gyereket választok, akik nagyon érdeklődnek az állatok iránt, szeretnek olvasni róluk. Rövid eligazítás után önállóan oldják meg a feladatot. Időkitöltő feladatként kaphatják: Találjatok közös jellemzőket a megoldásokra! Van-e az állatok között kakukktojás? Miért? Állatos keresztrejtvény Hot Potatoes 6 programmal készítve Bemutatás FOM Kooperálás A neveket egyesével takarom ki. Olyan tempóban húzom lefelé a redőnyt, ahogy látom, már mindenki elolvasta. A csoportmunka előnye, hogy együttesen minden elemet felidézhetnek. Mindenkinek része van a sikerben. Táblakép állatnevekkel, a Mimio szoftver beépített eszközével, redőnnyel: juh kecske házi légy méh aranyhörcsög házi egér pulyka Kooperálás. Csoportosítás különböző technikákkal. Prezentáció, bírálat A válogatás történhet átnyilazással, oszlop(ok)ba rendezéssel Várható szempontok: Szárnya van, 2, 4 lába van Hasznos, káros Ólban lakik Legel, húst eszik A bemutatást a csoport egésze végzi. Egy tanuló érvel, ketten tartják a csomagolópapírt, egyvalaki mutatja, amit a szószóló éppen magyaráz. A prezentáció közben nincs vélemény, ha befejezték, akkor lehet megjegyzést hozzáfűzni. FOM Kooperálás. Szétválogatás új szempont szerint FOM. Előzetes ismeretek mozgósítása, véleményalkotás, indoklás A táblánál egy tanuló pillanatok alatt a szerinte megfelelő helyre húzza képeket. Az osztályozás kezdőbetűkkel (H, D, K), színekkel, bármilyen egyedi jelöléssel történhet. A vitás eseteket pl. perzsamacska, csüngőhasú disznó közösen megbeszéljük. Az ember élőhelyet nyújt egyes állatoknak. (Elképzelhető, hogy éppen nem lesznek a fészekben a gólyák, vagy télen kerül sor az órára. Az ember által biztosított fészkelőhely alapján akkor is beazonosítható a gólya.) Mimio program: képek, szókártyák Haszonállat; sertés, pulyka, kutya Díszállat; aranyhörcsög, kutya, papagáj Kártevő; házi egér, légy a Darányi Általános Iskola honlapján a gólyafészekhez telepített webkamerás felvétel FOM. Beszélgetés, kérdés válasz A pps-t először minden előzetes utasítás nélkül nézzük végig. A lepotyogó betűk nem öncélúak, segítik az olvasást, irányítják a figyelmet, fenntartják az érdeklődést. Másodszor már megfigyelési szempontokat kapnak. A Pointofix program segítségével ki is nagyíthatok néhány részletet, pl. a kishörcsögöket. Kapcsolódhatunk a tankönyvünk történetéhez, amelyben egy kisgyerek azon kesereg, nála miért nem maradnak meg az állatok? Aranyhörcsög pps Pointofix szoftver 5

8 Gondolatmenet, részfeladat Fejlesztendő területek, kialakítandó, megszilárdítandó fogalmak, ismeretek Reflektálás szakasza Egy választott állat gondozásának megtervezése Mindenki válasszon magának egy állatot! Gondold végig, mire lehet szüksége! Jegyezd le a szükségleteit! Egy cédulára csak egy feltételt írj! Ház körül élő állatok beazonosítása tulajdonságaik alapján. Minden csoportból jöjjön ki egy ember! A táblánál lesz feladatuk. Felelősségvállalás, önismeret, önbizalom, környezettudatos magatartás, helyes attitűd kialakítása. Az állattartás feltételeinek ismerete, alkalmazása Az azonos állatot választó tanulók alkotnak egy csoportot. Helyezzétek el a céduláitokat a megfelelő helyre! Készüljetek a beszámolóra! Kártevők és az ellenük való védekezés Vannak a ház körül élő állatok között az ember szempontjából káros állatok is. A légy életmódja, táplálkozásának modellezése. A légy testfelépítésének megfigyelése, táplálékszerzésének modellezése. Most eljátsszuk, hogy keres táplálékot a légy. Négyesével alkossatok egy-egy csoportot! Egy lesz a légy szája, a többi a 3 pár lába. Röpködjetek, mászkáljatok a kikészített ennivalók -ra! Hogyan védekezhetünk ellene? Házi feladat Miért tart az ember állatokat a környezetében? Milyen feladatai, felelőssége van velük kapcsolatban? Az ember szempontjából káros állatok: légy, házi egér, Életmódjuk hatása az emberre. A védekezés módozatai. Az állatkínzás elutasítása. Új ismeret: 3 pár láb, hártyás szárny, szívó szájszerv, összetett szem A világ egysége, a benne élők harmóniája. Környezettudatos magatartás Kooperálás a társakkal: Csoportfelelőst választanak. Az ő feladata, hogy vitás esetekben egyeztessen a csoporttagok között (pl. a feladatok szétosztása, hogyan dolgozzanak együtt, mikor kérje nek segítséget ) 1. Eldöntik, ki(k) kezeli(k) a táblát. 2. Egyvalaki felolvassa az utasítást. Értelmezik a feladatot. 3. Leosztják a résztevékenységeket. Egyvalaki olvas, mindenki némán olvas, felváltva olvasnak. 4. Eldöntik, melyik módszer szerint egészítik ki a mondatokat. Megegyeznek az ellenőrzés módjában: mondatonként; csak a végén. 5. A csendkapitány és az időfelelős végzi a dolgát. Ha kell, figyelmeztet. 6. Megegyeznek a beszámoló módjában: egyvalaki olvas sa fel az egészet, vagy mindenki olvas egy-egy mon datot. 7. A csapat vezetője értékeli a közös munkát. Melyek voltak a vitás pontok, hogyan tudtak megegyezni? Mi segítette a közös munkálkodásukat? A tanulók ebben a korban már képesek olyan szinten használni anyanyelvüket, hogy nyelvi játékokat, rejtvényeket is élvezettel oldanak meg. A meghatározások a meglévő ismereteiket rögzítik, és új szempont szerinti átgondolásra késztetik őket. A beíráshoz a Mimio billentyűzetét használják. Tanulási technika: 1. Elolvasom a feladat utasítását, értelmezem. (Azt szoktam kérni a gyerekektől, ismételjék el a feladatot más szavakkal. Magyarázzák el nekem.) 2. Elolvasom a meghatározást, megnézem, hány betűből áll a megoldás. Próbálkozom. Ügyelek a közös betűkre. Bármikor javíthatok. 6

9 Módszerek, tevékenységi formák Tanítói tevékenységek, megjegyzések Eszközök Egyéni munka. Kooperálás. Cédulázás. Prezentáció. Hiányos szöveg kiegészítése. Internet használata Irányított megfigyelés, FOM, szerepjáték Megvan rá az esély, hogy két-három állatot választanak csak, ezért lehet finoman irányítani a döntésüket. Az aktívtáblánál a csoport önállóan oldja meg a feladatot. Az esetleges konfliktusba sem szólok bele, ezt is meg kell tanulniuk. A program önellenőrzésre is ad lehetőséget, nem kell tőlem segítséget várniuk. Ha esetleg előbb készen vannak, mint a cédulázás, visszamehetnek a csoportjukba, és előkészíthetik a csomagolópapírt a további munkához. Újraszerveződnek a csoportok, elhelyezik a céduláikat. Az azonos tartalmúakat félig fedve egymásra, az esetleg helytelent kijavítva. Készülnek a prezentációra. A modellezés célja bemutatni, hogy a légy mindent megmászik, lábaival, nyálával kórokozókat szállíthat. A megelőzés, a tiszta környezet fontosságának tudatosítása a cél. Azért, mert egy állat nekünk kárt okoz, még nem kell indokolatlanul fájdalmat okozni neki. Táblán felírva vagy papíron bárhova rögzítve a négy szempont: Életmód, Táplálkozás, Élőhely, Szaporodás Cédulák (ha van ragasztós szélű, még jobb) Az eddig használt csomagolópapír hátoldala, mely négy részre van osztva: Életmód, Táplálkozás, Élőhely, Szaporodás a_hazkoruli_allatok/teszt/df/teszt.html Légy kinagyított képe, 4 gyerekenként 1-1 gumivégű pipetta, 1-1 pohárka vízzel, 6-6 fogpiszkáló végére szúrt krumplidarab, vagy radír, szivacsdarabka, bármi, ami nedvesen nyomot hagy. Újságpapírokon festékgombócok, kockacukor, citromkarika, kenyérdarab, csoki FOM, problémafelvetés Az állatok nélkül más lenne az életünk. Leírhatják, lerajzolhatják, mit gondolnak erről. Bemutatkozik a szerző: Mesterné Csendes Katalin Olyan régen vagyok már a pályán, hogy tanítványaim gyerekeit is taníthatom. És még mindig találok örömet a munkámban. Talán azért, mert megadatott egy olyan idő szak az életemben, amikor szabadon szár nyal hattam. Boldogan vetettem magam a tanulásba jobb híján az önképzésbe, és enyém volt minden siker és minden kudarc. Egy olyan iskolában tehettem mindezt, ahol a kudarc a tanulási folyamat szerves része volt. A kudarcok segítenek megtalálni a helyes utat, és meg védenek attól, hogy tévedhetetlennek képzeljem magam. Tanítványaimnak is ezt igyekszem továbbadni. Nem (csak) az a tudás, amit tőlem meg lehet tanulni, hanem amit saját úton, akár kacskaringók kal is, önállóan megszereznek. És ez a tudás nem kőbe vésett szabályok gyűjteménye, hanem állandóan bővülő, változó, a körülmények, saját igényeink szerint alakítható, tehát használható tudás. A kompetenciaalapú oktatás elkötelezett híve vagyok. Minél többet olvasok, próbálkozom ezzel a csodás programmal, annál inkább eltölt saját kicsiségem érzése. Milyen keveset tudok! Mennyit hibáztam már eddig is! De a jól sikerült órák, a fegyelmezés nélküli együtt létek új erőt adnak. A gyerekek élvezettel dolgoznak, közben megismerik egymást, nem legyőzni akarják a másikat, mert a győzelem: a közösen el végzett munka. Megtanulnak adni és elfogadni. Szívesen használom az aktívtáb lát is. Nem ügyeletes csodafegyver ként, hanem a XXI. század krétájaként. A hókusz póku szok ideje lejárt. A gyerek úgy jön iskolába, hogy termé szetes lét eleme a digitális technika. Nekem is ezt kell nyújtanom az iskolában. És boldog vagyok, hogy tehetem. És mivel a tanárok már délben otthon vannak, ren ge teg szabadidőmben, hobbiból össze raktam egy hon la pot, és most készül a honlap a honlapban, ami óravázlatok, ötletek gyűj te ménye. Közben álnéven J Kati tanító néni apró cikkecs kéket is írogatok a Kölöknetre (www.koloknet.hu). Mivel az aktívtáblát nagyon szeretem, tarthattam erről egy rövid előadást az ISZE február 21-én meg rendezett konferenciáján. Rövidítve megjelent az Inspiráció 16/1. számában. Emellett az OFOE lelkes tagja is vagyok. 7

10 Lassan harmadik éve használom az aktívtáblát, az internetet óráimon. Már el sem tudom képzelni az életemet nél külük. Igaz, a felkészülés időnként órákat vesz igénybe, de pl. egy jól sikerült PowerPointos, forró krumplis feladat legalább akkora öröm nekem is, mint a gyerekeknek. Már kialakultak a szokásaink: vannak kedvenc feladat típusaink, helyek az interneten, ahová válaszokért megyünk, ismerünk gyerek -oldalakat, és májusban már internetes keresős házi feladatokat is adhattam. A net, az Aktívtábla oly természetes lett számukra, mint kevésbé szerencsés iskolák ban a kréta. És ugyanilyen természetes a csoportmunka. Nem kevés önfegyelemmel, öncenzúrával megtanultam, nem nekem kell a középpontban lennem. Nem én vagyok fontos. A gyerek nek kell sikeresnek lennie. Neki kell fel fedeznie a világot. Önmagát, a társait, a kapcsolatait környe zete minden elemével. Emberrel, állattal, növénnyel, élővel és élettelennel. Ezért szeretem a kooperatív techniká kat alkalmazni. Amíg ismereteket gyűjt, szocializá ló dik is. A koop -os órák nem csende sek. De a munka zaj nem rendet len kedés. Rengeteg párhuzamos interakció zajlik egy időben. Ha csak figyelek, már akkor is renge teget tanulok róluk. Az előzetes több munka, felkészülés ilyenkor térül meg. Ha jól dolgoz tam, nincs unatkozó gyerek. És ha dolgozik, akkor rosszalkodni sincs ideje. De ha mégis, ott vagyok én, és jó kis párost alkotunk. Mindig van tartalék feladat. Ha aktívtáblás, az még jobb! A Mimio I-Board tábla beépített lehetőségeit, alkalmazásait sok feladat elkészítéséhez igénybe veszem. A virtuális térben mindenhol segítő kezekre találtam. Néhány közülük: Aktívtábla blog hu, Csináljuk együtt! Interaktív tábla Ez utóbbi egy határon túli kolléga honlapja. Új lehetőségeket, letölthető szoftvereket pl. itt találok: Interaktív Oktatástechnika Portál de találni a neten nagyon jó linkgyűjteményeket is. Én azokat szeretem, amelyeket iskolák szerkesztenek. Pl. ezt: Újváros park tanári oldala vzsuzsa/interaktivtabla-modszertan/linkajanlo -oldalak-ahol-tananyagokrahasznos-informaciokra-lelhetuenk. Munkám során felhasználok kész feladatokat is. Néhány általam látogatott oldal: Varázsbetű Játékok gyerekeknek: Ezekről az oldalakról nagyon jó fejlesztő feladatokat lehet letölteni. Amikor az óráimra készülök, a következő kérdéseket teszem föl az aktívtáblás feladatok kiválasztásánál, terve zé sé nél: Ez-e a legcélszerűbb módszer? Ismeretet nyújtok vagy készséget fejlesztek? Az óra melyik egységében akarom felhasználni? Mindenkinek szánom vagy speciális fejlesztést végzek vele? Én akarom kezelni, vagy gyerekkézre szánom? És ha mindezt végiggondoltam, a mennyi időm van rá már nem számít. Az éjszakák nagyon hosszúak. Linkajánló Az LSK, a Smart táblák magyarországi forgalmazója Tananyagpiac néven indította el Smart Notebook szoftverben készült tananyag gyűjteményét. A flipchartokat gyakorló pedagógusok készítették, és regisztráció után ingyenesen letölthetők. Letöltés után a tananyagokat felhasználhatjuk saját óránkon, de ötletadóként is nagyszerűek lehetnek. Akik a Promethean Activstudiójára esküsznek, azok de nem csak ők meríthetnek ötleteket az oldal tematikusan rendezett flipchartgyűjteményéből. Igaz, az anyagok angol nyelvűek, de ha rendelkezünk a tábla szoftverrel, akár magyarra is fordíthatjuk azokat. Az oldal a Kárpát-medence élővilágát dolgozza fel tematikusan. Az élőlények adatlapjai képeket, a legfontosabb jellemzőiket, bizonyos esetekben videót és hanganyagot is tartalmaznak. Szabad oktatási szoftverek gyűjteménye. Ezek a szoftverek nem kimondottan aktívtáblára készült alkalmazások, de legtöbbjük itt is kiválóan használható. Az oldal tematikusan rendezett, így könnyen válogathatunk a bennünket érdeklő szoftverekből. 8

11 Egy tanórám aktívtáblával Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtábla felhasználásával Vargáné Kiss Erika A kompetencia alapú program szövegértés-szövegalkotás A csomagjának program tanterve alapdokumen tum iskolánk ban, mely a 2003-as Nemzeti Alap tanterv szemléletének és tartalmának is megfelel. A programtanterv legfőbb jellemzője, hogy olyan pedagógiai szemléletmódra ösztönöz, amely figye lembe veszi a tanulók egyéni különbségeit, kedvez a módszer tani sokszínűség érvényesülésének, kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak, a tanulók motivált sá gá nak fenntartása érdekében preferálja a kooperatív tanulási technikákat, a fejlesztési feladatok megvalósítását nem tanévek ben, hanem folyamatban jelöli meg. Így a tovább lépés belső lépcsőfokait szintekben és nem tanéven kénti követelmények ben határozza meg. A tovább haladás feltételeit csak az alsó tagozat befejező szakaszára, a 4. tanév végére állapítja meg. A magyar nyelvi és irodalmi nevelés komplex nyelvi tevékenységeken keresztül folyik, mely ben a tanítási feladatok a szövegértés, szöveg alkotás fejlesztését célozzák. Az alábbi modul célja fentieknek megfelelően ezért elsősorban az élmény szerzést szolgálja, ahol olyan interakciók zajlanak, melyekben elmerülve minden tanuló személyes élményévé válhatnak azok a tapasztalatok, melyeket Benedek Elek meséjének ölelésében szereznek. Úgy gondolom, a részletes vázlat lehetőséget ad számomra, hogy egyes részeit átugorva, itt csak azokra térjek ki, ahol ezt a módszertani megfontolások szükségessé teszik. Ráhangolódás A mímes játék menete: Úgy ennék egy kis palacsintát! Ti nem? (Melyik gyerek mond erre nemet?) Eszközfigyelők az eszközöket készítsék, jegyzők a hozzávalókat írják fel, szószólók keverjék, süssék, időfigyelők: kettő perc áll rendelkezésre, utána minden csoport palacsintáját meg fogom kóstolni. Jó munkát! Itt mindkét feladat előrevetíti nemcsak a tartalmat, hanem a formát is, hiszen a kissé nyüzsgős csoportmunkát a frontálisan irányított csoportmunka váltja, utóbbiban az egyéni feladatok is hangsúlyosabban jelennek meg, végül pedig, amikor a tanító néni megkóstolja a remekműveket (és igyekszik lelesni a cédulákról, hogy melyik csoport sütötte só nélkül a palacsintát), ismét megteremtődik a csend. A szándékos figyelem a Jelentésteremtés első fázisára irányulhat, az olvasmány megismerésére. A vázlatban az a), b) és c) jelzések mindig differenciált feladatokra, és nem csoportokra utalnak, persze egybeesések előfordulnak. A mese megismerésének módjában is érdemes választást engedni a tanulóknak, hiszen a jó szövegértéssel rendelkezők úgyis az önálló, néma olvasást választják leginkább. A páros olvasást választóknál ügyelni kell arra, hogy egyikük jobb szövegértéssel, olvasástechnikával rendelkező legyen, aki többet is vállal az olvasnivalóból, mint a párja. Osztályomban van három olyan tanuló, akik csak a harmadik osztály elejére tanultak meg folyamatosan olvasni, a feladattartással is gondjaik vannak, ezért náluk elkel a tanítói segítség, a szakaszos olvasás a tanító nénivel, egy-egy logikai egység után az olvasottak megértésének gyors ellenőrzése. Fontos, hogy az olvasás megkezdése előtt hívjuk fel a figyelmet a meg nem értett szavak jelölésére, jelen esetben pedig a mai szóhasználattól eltérő kifejezések (kigyelmed, kezdette, öcsémuram, bátyámuram) felfedezésére. Remek eszköz a kettéosztott napló, amely nem más, mint az aktuális füzetlap, melyet függőlegesen elválasztunk, bal oldalra lejegyezhetik azt a kifejezést, amely valamiért felkeltette az érdeklődésüket, jobb oldalon pedig mellé írhatják, milyen gondolatot, kérdést juttatott eszükbe. Ezt általában a jobb íráskészséggel rendelkező gyerekek 9

12 10 Tantárgy: Magyar Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A Témakör: Mesék Téma: Benedek Elek: A só c. meséje Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Tanító: Vargáné Kiss Erika Tanulók: A kaposvári Bartók Béla Tagiskola 3.a osztályos tanulói Időkeret: 2 45 perc (dupla magyaróra) Források, felhasznált irodalom: 1. Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, Ruzsa Ágnes: Ki van a dióhéjban? II. gyűjtemény 2. Játékos feladatok Benedek Elek A só című mesé jéhez 3. Benedek Elek portréja hu/kep.php?dir=kepek/&file=benedekelek_4.jpg 4. Meseiro_es_meseillusztrator_palyazat_Benedek_Elek_ emlekere A modul célja: Szépirodalmi szöveg segítségével emberi tulajdon sá gok, jellemvonások megismerése, megfigyelése. A szereplők visel kedése és annak következménye közötti kapcsolat fel ismerése. Önálló vélemény meg fogalmazása a mese cse lek ményéről, szereplőiről. A beszédbátorság fejlesztése. Tágabb környezetben: Információs és kommunikációs kultúra: megismerési képességek fejlesztése (különösen a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességek) Tanulás: élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. Vázlatkészítés tanári irányítással. Az ítélőképesség, az erkölcsi érzék fejlesztése: önálló ítéletalkotás. Kompetenciaterület szerint: Szociális: az autonómia fejlesztése (késztetés saját véle mény kialakítására); az együttműködési készség fejlesztése. Szűkebb környezetben: Az olvasástechnika fejlesztése, irodalmi szövegek be fogadása, megértése. Beszédfejlesztés, szókincsbővítés. A nem verbális kommunikáció néhány elemének meg figye lése, alkalmazása. A szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása a kifejezendő tartalommal és a hallgatóval. Szemléltetés: 1. Lapoda mesekészítő program Benedek Elek: A só c. meséjének képes vázlata (előzetes tanítói munka, de a programot jól ismerő gyerekek órai feladatként is kaphat ják) a program letölthető a internetes oldalról. 2. Mimio táblaszoftverrel készített feladatok: 3. Benedek Elek-portré az elsődleges megértés bizo nyítására szolgáló kérdésekkel Mimio tábla szoftver rel &file=benedekelek_4.jpg 4. Közvetlenül az internetről AKTUALIZÁLÁS Meseiro_es_meseillusztrator_palyazat_Benedek_Elek_ emlekere Módszerek, munkaformák: Egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, frontális beszélge tés, tanári magyarázat, differenciált rétegmunka, differenciált csoportmunka, páros munka, egyéni munka, önellenőrzés, önértékelés, csoportértékelés, tanári érté kelés. Eszközök: Mimio board és szoftver, nyomtatott feladat lapok, tankönyv, csoport munka kellékei (pókháló ábra, üres A/3-as lapok, színes ceruzák tanulónként más-más szín), nyomtatott feladatlapok javítókulcsai ellenőrző helyekre.

13 kedvelik meg elsőként, ezért csak ajánlom a használatát. (Közben bízom benne, hogy példaadással fog terjedni a gyerekek között.) A szöveg megismerését mindig beszélgetés követi, ahol minden esetben időt kell szánni a szövegből való kilépésre, a spontán közlendők meghallgatására. Ebben a részben az Aktívtábla használata többes célt szolgál. Egyrészt az olvasás és írás nehézségével küzdők feladatmegoldási színterévé válik, akik az eszköz (és időnként, helyenként a tanító néni) segítségével, kellő motiváltsággal vehetnek részt a szövegelemző tevékenységben, másrészt a szövegértéssel kapcsolatos feladatok ellenőrzését követő frontálisan szervezett összefoglalóban vizuális információkat jelenít meg valamennyi tanuló számára. Az internetről letöltött Benedek Elek-portrét a Mimio szoftver segítségével teleszerkesztettem az elsődleges meg értést vizsgáló kérdéssel, amelyeket ebben a frontálisan bonyolított részben válaszolunk meg. A rejtvényfejtés kooperatív csoportmunkában egyszerre szolgálja az olvasottak rövid áttekintését, az író, a meseíró nevének rögzítését a tartós memóriában, valamint az át vezetést a szövegértéssel kapcsolatos feladatok sűrűjébe. A tartalommal kapcsolatos tevékenységek rövid össze foglalója pedig nem egyszerűen az addigi feladat megoldá sok ellenőrzése, hanem annál sokkal több, hiszen új feladatok, új problémák kerülnek közben megoldásra. Pl. a feladatlapon dolgozók egy csoportja megadott mondatokból készít vázlatot, míg az aktívtáblánál dolgozók címszavas vázlatot hoznak létre. Az ellenőrzés során új feladat a kettő egyeztetése, melyet a két csoport egymással együttműködve kell hogy megoldjon, az osztály jóváhagyó egyetértése mellett. Itt válik láthatóvá az időkitöltő feladat, a mesei hármas egység vizsgálata, valamint a szereplők cselekedetei és tulajdonságai közötti összefüggés is. Kedvenc ellenőrzési módszerem a zárt végű feladatok esetében az ellenőrzőhelyek használata. A gyerekek nagyon hamar hozzászoknak, minden esetben becsületesen, csak javítószínnel a kezükben mennek a megoldó kulcs hoz, miután végeztek a feladatukkal. Így az össze foglaló idején már nem ellenőrzés zajlik, nem azzal vannak elfoglalva, hogy egyeztessenek, hanem a tartalommal, a saját tartalmaik ismertetésével és a más feladatokon dolgozó gyerekek addigra már szintén javított tartalmi munkájának megismerésével. 11

14 Ennyi tevékenységgel, feladatmegoldással, tapasztalattal a hátunk mögött üdítő feladat ismét megmerítkezni a mesében, különösen úgy, hogy belebújhatnak a szereplők bőrébe a párbeszédek jellegzetes dallamívet hordozó mondatainak hangos olvasása közben. Általában nagyon élvezik ezt a tevékenységet, háromféle feladaton dolgoznak szimultán, amelyikből szándékom szerint csak a c) jelűt fogom az osztály elé vinni, azt is csak akkor, amikor már meggyőződtem róla, hogy a dallamívben a helyes értelmezést szólaltatják meg a gyerekek. Kedves Kollégáim! Próbáljátok ki! Igazi élmény ezt a párbeszédet 3. osztályos gyerekektől helyesen hallani: Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-főz? Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. Ennek a résznek az osztály előtti felolvasását megtámogatom az aktívtáblán kivetített párbeszéddel is, mert biztos vagyok benne, hogy a szép dallamív majd arra sarkallja a gyerekeket, hogy csoportosan is megismételhessék, vagy mások is megpróbálhassák bemutatni azt, ott és akkor. Eddigre a második magyaróra utolsó harmadában járunk, a sokféle munkaforma, az egymással való folyamatos interakció, a sokszor felajánlott saját döntés, választási lehetőség nem fárasztóan, sokkal inkább ösztönzően hat a gyerekekre. De ezzel nem élhetünk vissza, itt az ideje egy kis játéknak, átrendeződésnek, mozgásnak, más szempontú megközelítésnek. Mindezekre lehetőségünk is nyílik a reflektálás szakaszában, a drámajátékok során. Háromféle játékot ajánlok, három különböző nehézségű, célját tekintve azonban megegyező tevékenységet. Az a) feladatban kis kártyákra írva kapnak olyan megkezdett gondolatokat, amelyeket a mese szereplői nem mondtak ki. (Pl. Amikor el kellett hagynom a palotát, arra gondoltam, hogy ) Ezeket a gondolatokat TARTALOM Gondolatmenet, részfeladat I. RÁHANGOLÓDÁS, A szöveg feldolgozás előkészítése 1. Mi jut eszedbe? a sóról? asszo ciá ciós játék 2. Süssünk palacsintát! mímes játék II. JELENTÉSTEREMTÉS Új tartalom feldolgozása 1. A mese olvasása A) Olvasás önállóan kettéosztott napló használata B) Olvasás párban C) Olvasás kiscsoportban tanítói segítséggel Fejlesztendő készségek, képességek Szabad asszociáció, gondolkodás Nem verbális kommunikációs képesség Olvasási készség, szövegértés 2. Beszélgetés Véleményalkotás, beszédkészség 3. Szövegértéssel kapcsolatos feladatok 1.Rejtvényfejtés 2. A) Önálló feladatmegoldás és ellenőrzés kihelyezett ellenőrzőhelyen B) Feladatok értelmezése, megoldása, ellenőrzése párokban kihelyezett ellenőrzőhelyen Időkitöltő feladat: Melyik szám fordul elő legtöbbször a mesében? Keress minél több bizonyítékot állításodra a szövegben! C) Feladatmegoldás kiscsoportban szükség szerint tanítói facilitálással az írásbeli kifejezés nehézségeivel küzdő gyerekek Emlékezet, motiváció Szövegértés, szövegben való tájékozódás, emlékezet, lényegkiemelés, rendezés Szövegértés, emlékezet, lényegkiemelés, rendezés 12 kell folytatni annak, aki kihúzta a kártyát, majd egy másik csoporttagnak ki kell találnia, hogy melyik szereplő nevében beszélt. Ha kitalálta, ő húz, és így folytatódik tovább a játék, amíg el nem fogynak a kártyák. 3. A tartalommal kapcsolatos tevékenységek rövid össze foglaló áttekintése Rövid beszámolók az ellenőrzőhelyekről C) csoport bemutatója szereplők, helyszínek, események Címszavas és mondatos vázlat egyeztetése 4.feladaton dolgozók és az Aktívtáblán látható címszavas vázlatot készítők A mesei 3-as előfordulásai

15 AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG Eszközei Módszerei, tevékenységi formái Megjegyzés Csoportonként 1-1 A/3-as lap, közepén a só szóval. Kooperatív csoportmunka pókhálóábra készítése kerekasztal saját szín használata Frontálisan irányított kooperatív csoportmunka Kis üres kártya a hozzávalók felírásához. Ha szerencsém van, valamelyik csoport kifelejti a hozzávalók közül a sót, így a kóstolásnál kifejezhetem, hogy ebből valami hiányzik. Ki van a dióhéjban? II. gyűjtemény Kompetencia-alapú A program taneszköze, irodalmi olvasókönyv Egyéni Páros A gyerekek olvasás közben jelöljék a számukra ismeretlen szavakat a megszokott módon, eltérő színnel pedig azokat a kifejezéseket, amelyek a mai szóhasználatunkra nem jellemzők. Hívjuk fel a figyelmet, hogy előfordulhatnak átfedések! Magyar Értelmező Kéziszótár (csoportonként) Differenciált egyéni, ill. csoportmunka Frontális Mimio flipchart Benedek Elek portréja kérdésekkel eltakarva önként jelentkezők egy-egy, az osztály által jóváhagyott válasz után felfedik a képet. Hagyjunk némi időt a történetolvasásból kilépésre, a gondolkodásra, majd először a tanulók által a szöveg ben jelölt ismeretlen szavak, mai szóhasználat - tól eltérő kifejezések értelmezése, majd a spontán megnyilatkozások kapjanak helyet. Végül fel lehet tenni néhány irányító kérdést is. 3. feladat: Varázsbetűs rejtvény Mondatok kiegészítése hiányzó szavakkal A megfejtés: Benedek Elek Internetkapcsolat Koop.csop.munka Frontális egyeztetés, felhívás közzététele Rejtvény ellenőrzése felolvasással, megfejtés egyeztetése a táblai portréval, FELHÍVÁS AKTUÁLIS PÁLYÁZATRA! Varázsbetűs feladatlapok A/4-es lapokon, csoportonként 1-1 minden feladatból. 1. Igaz vagy hamis? 2. Mondatkiegészítés a három lány válasza, további hasonlatok keresése. 3. Szinonimák keresése a meséből. 4. Események sorrendje (mondatok). Differenciált munka feladatválasztással, egyéni v. páros m. választásával. Az A és B csoport is ugyanazokat a feladatokat kapja, tetszés szerint választhatnak: ki szeretne egyedül és ki párban dolgozni. Ellenőrzőhelyek kijelölése az osztályban, kitöltött feladatlapokkal (melléklet) Az ellenőrzőhelyre csak javítószínt szabad vinni! AKTÍVTÁBLÁS ALKALMAZÁSOK szereplők, helyszínek, események sorrendje (címszavak) (Melléklet: 1., 2., 3., 4. dia) Aktívtábla 1. melléklet 2. és 4. dia Aktívtábla, a 4. dia és a 4. feladaton dolgozó gyerekek megoldásai Aktívtábla, 1. melléklet 5. dia Frontálisan irányított: rövid egyéni v. páros beszámolók az ellenőrzőhelyekről C) csoport bemutatója szereplők, helyszínek, események Címszavas és mondatos vázlat egyeztetése Két csoport az osztály előtt Az időkitöltő feladaton dolgozók csoportjá nak beszámolója. Frontális kiegészítésekkel. Mimio táblaszoftverrel készült interaktív feladatok. A felhasznált figurák a Lapoda mesekészítő program figurái. Minden páros számú dia ellenőrző dia A kihelyezett ellenőrzőhelyek jó támpontot adnak az azonos feladatokon dolgozóknak a megbeszélésre, egyeztetésre, és a más feladatokon dolgozó gyerekek is megismerhetik így a különböző megközelítéseket, feladattípusokat. 13

16 A b) feladatra vállalkozók párokban dolgoznak. Itt a párok egy-egy szereplő nevét kapják, akivel interjút kell készíteniük. Ezeket a feladatmegoldásokat figyelemmel kísérem, reményeim szerint minden gyerek jól érzi benne magát, miközben kinyitja a zárt történetet, továbbgondolja, gazdagítja, és gazdagodik. A c) feladatra jelentkező négy gyerek esetében már a jelentkezéskor beavatkozom egy kicsit, hogy a jó verbális készséggel rendelkező, gazdag fantáziájú gyerekek gyűljenek egybe, mert az előzetesen a Lapoda mesekészítő programmal elkészített képsor alapján ők az öreg király nevében szólalnak majd meg, aki a Mese tv-ben beszéli el a történetét, hogy mindenki okuljon belőle. Természetesen a tanulságot a c) feladat frontális bemutatója után közösen meg is beszéljük. TARTALOM Gondolatmenet, részfeladat 4. Jellegzetes dallamívet hordozó mondatok olvasása A) A három lány és a király párbeszédének szerepek szerinti olvasása B)A fiatal király mondatai az erdőben fokozódó érzelmek kifejezése felkészülés bemutató olvasásra C) Az öreg király és a fiatal király párbeszédének olvasása III. REFLEKTÁLÁS új ismeretek megszilárdítása, új tudás rögzítése a tartós memóriában Drámajáték A) Belső hangok Ki vagyok én? B) Interjú a szereplőkkel C) Mese tv IV. ÉRTÉKELÉS 1. Önértékelés 2. A csoportmunka értékelése 3. Az egész osztály munkájának tanítói értékelése Fejlesztendő készségek, képességek Az olvasástechnika fejlesztése, együttműködő felolvasás a szerepeknek megfelelő normák alkalmazásával Fantázia, szóbeli kifejezőképesség, dramatikus készség Figyelem, tolerancia, tapintat, önismeret, véleményalkotás, verbális kifejezőkészség 14 Bemutatkozik a szerző: Vargáné Kiss Erika Tanító vagyok, közel három évtizede. A lelkem a kisiskolásoké egészen. Hiszem, hogy nekik csak arra van szükségük, hogy természetes kíváncsiságuk óvatos irány tartás mellett kielégíttessék. Hiszek az egyénre szabott tanulás-játékban, a dicséret erejében, a munka örömében. Tisztelem a hagyományokat, ugyanakkor nyitott vagyok minden újra, ami kisiskolásainknak örömteli diákéveket biztosíthat, és eredményesebbé teheti számukra az iskolában töltött időt. Az utóbbi évtizedben az oktatásban végbemenő sajnos sok esetben nem pozitív változások nyomán egyre inkább foglalkoztatni kezdtek az oktatáspolitikai kérdések, különösen az esélyegyenlőség és az integráció, az egyre erőteljesebbé váló társadalmi rétegződés oktatásra gyakorolt hatásai. Számos írásom jelent meg a Kölökneten, melyekből a Segítség, becsöngettek! c. (Jaffa Kiadó) idén megjelent könyvben is olvasható néhány. Iskola a város szélén címmel saját honlapot szerkesztek, részt veszek az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének munkájában, melynek az idei évtől elnökségi tagja is vagyok. A kaposvári Bartók Béla Úti Általános Iskolában dolgoztam 1985-től az idei év júliusáig. Minden, amit a szakmá ról közben meg tanultam, annak az innovatív szakmai kö zösségnek is köszönhető, amelynek tagja lehet tem majdnem negyed századon keresztül. Itt kapcsolód hat tam be 2006-ban a HEFOP keretében a kompetenciaalapú tanítási programba a szöveg értés-szövegalkotás kompetenciaterület bevezetőjeként. A pályázaton nyert eszközök közül ekkor kaptam egy fixen szerelt projektort, I-board táblát Mimio táblaszoftverrel, és egy laptopot, valamint az osztályból korlátlanul elérhető internet lehető séget. Hihetetlen távlatokat nyitott meg a minden napi munkám során ez az eszközegyüttes. Hogy mit jelent ez kisiskolásainknak, azt a keleti bölcsek által rég megfogalmazott mondattal igazolhatjuk leginkább: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, amit csinálok, azt tudom is. Számomra, a tanító számára pedig azt jelenti, nincs több kutakodás a porosodó szemlél tetőképek között, nem kell időt pazarolnom az óráimból arra, hogy egy táblaképet leszedjek, aztán egy másikat újra alkossak, hiszen csak egy gombnyomás az egész.

17 AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG Eszközei A párbeszéd kinagyított változata a táblán. (Melléklet) Módszerei, tevékenységi formái 4 fős csoport Páros szerepcserével Páros szereposztással Frontális osztály előtti felolvasás Megjegyzés A) és B) feladatmegoldásokba belehallgatok menet közben B) A párbeszéd néma szereplője mozdulataival, mimikájával válaszoljon az elhangzottakra. C) A párbeszéd osztály előtti bemutatásra kerül, (miután meggyőződtem a helyes hangsúlyozásról) különösen a Sóval süt-főz az mindig kezdetű, különleges dallamívet hordozó mondat! Benedek Elek A só tale Lapoda Mese Program A) csoport B) páros a legérdekesebb interjú osztály előtti frontális bemutatása C) csoport-együttműködést igénylő, egyéni 4 fős csoportban minden tanuló 2-2 kép segítségével az öreg király szerepében adja elő a történetet előzetes felkészülés után az osztály tanulóinak. Egyéni Csoportos és frontális beszélgetés Frontális tanítói értékelés Szempontok: aktivitás, önértékelés, fegyelem, szabályok betartása. A tanítói értékelésben a pozitívumok kiemelése domináljon! Az óravázlatban hivatkozott mellékletek letölthetők a weboldal Táblatanító menüpontjából. Nem kell részvéttel tekintenem kis tanítványaimra, amíg pl. a szorzó tábla tanulásakor elérik a maximális be gyakorlott ság szintjét, hiszen számos játékos programon keresztül, észrevétle nül juthatnak ennek az alkal mazás képes tudásnak a birtokába. Ez az eszköz számunkra épp olyan, mint a füzet, a ceruza, vagy a könyv. Csak akik nem ismerik, azok hiszik, hogy aktív táblával csak frontálisan lehet dolgozni. Minden napunk, minden óránk a különböző munka formák folyamatos és szimultán alkal ma zásá val telik. Ha frontális munkához alkalmazzuk, minden gyerek figyelmét erre irányítom, ha csoport munká hoz, akkor csak egy csoport veszi birtokba az eszközt, míg a többi más tevékenységgel halad, ha egyéni feladatot kell meg oldani aktív táblás alkalmazással, akkor csak egy gyerek dolgozik ott. A tábla csak akkor vonja el a többiek figyelmét, ha ők nem kapnak közben megfelelő feladatot. Mióta rendelkezésemre áll ez a korszerű eszköz, nemcsak a tanítási órákra tervezek, hanem a szünetekre is, hiszen a tanulási folyamat nem ér véget a tanítási órán a kisgyermek olyan, mint a szivacs, mindent felszív, magába szív, amivel megkínálják, és nem nézi, hogy reggel van, vagy szünet, vagy délután, ha érdeklődése, kíváncsisága vonzza. Így lehettünk tanúi tavaszi reggeleken a darányi gólyák születésének, fejlődésének, így fejlesztettük a memó riánkat különböző memóriajátékokon, a tér látásunkat puzzle-játékokon, rendeztünk szorzótábla-ismereti versengést az osztálytársakkal, játszottunk j vagy ly-t, kerestünk ellentétpárokat, szinonimapárokat aktív táblás alkalmazásokkal, szereztünk matematikai tapasztalatokat flash animációk segítségével kerekítésről, számrendszerekben való tájékozódásról, a különböző számírások ról, készítettek saját mesét a Lapoda Mese segítsé gével, erősítettük a közösséget a kirándulásain kon, rendezvényeinken készült fotókból készült diavetítésekkel, és rengeteg-rengeteg mindent még, ami itt most nem fér bele a felsorolásba. Mielőtt azonban megkövezne valaki, mondván, hogy a szünet a diáké!, termé szetesen maximálisan egyetértek vele. A fenti tevé kenységekkel csak megkínálni kell őket, csak el kell indítani egy-egy érdekes alkalmazást, és várni, kik lesznek azok, akiket odavonz. Ennyi a trükk, semmi több. Ajánlom kipróbálásra, mérhetően hatékony! A 2009/2010-es tanév szeptemberétől, amikor ez az írás meg jelenik, a kaposvári Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában folytatom tanítói munkámat. 15

18 16 Súgó helyett Tippek és trükkök Nem ördöngösség, technika! 3D a táblán a Google SketchUp programjával I. rész Bevezető egy sorozat elé Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk már az oktatási programok között is olyanokkal, amelyek 3D, vagyis térhatású elemeket tartalmaznak, esetleg a teljes program ilyen technikával készült. Nem biztos, hogy feltétlenül indokolt a technika használata, de a látvány mindenképpen vonzóbb, bizonyos esetekben pedig hasznos is lehet, hiszen az így készült modellek a valóság érzetén túl körbejárhatók, minden oldalról elemezhetők. A technika ugyan már évek óta létezik, és az informatikára jellemző módon évről évre hatalmasat fejlődik, de a tananyagait önmagának barkácsoló pedagógus számára szinte elérhetetlen volt. Az igazán profi programok használata azon túl, hogy ezek iszonyatosan drágák olyan háttértudást igényel, amelynek megszerzésére csak nagyon kevés pedagógus vállalkozott. Vannak ugyan ingyenesen használható fejlesztések is, de használatuk bonyolult az egyszerű felhasználó számára, és nem nélkülözhető ezek esetében sem a programozás valamilyen szintű ismerete. A Google már korábban elkezdte egy könnyen kezelhető és könnyen tanulható 3D technológiát támogató szoftver fejlesztését, amelynek ebben az évben jelent meg a hetes verziója. A SketchUp7-ről elmondható, hogy ingyenessége mellett nagyon könnyen kezelhető és gyorsan tanulható, ezért bátran ajánlom vállalkozó kedvű kollégáimnak. Mivel minden a színpadon közvetlenül és láthatóan történik, nem kell programoznunk, legfeljebb egy kis térlátásra van szükségünk, no meg fantáziára. Nagy György Cikksorozatunk célja, hogy megismertesse a programot és lehetőségeit a kedves olvasóval. Nem vállalhatjuk föl, hogy mindenkiből profi 3D animátort faragunk, de reméljük, felkeltjük az érdeklődést a technológia iránt, és lesz olyan is, aki megpróbálkozik saját 3D-s modellek készítésével. A program letölthető a download/gsu.html címről. A programról röviden Maga a program eredetileg a Google Earth támogatására jött létre, s a 3D-s épületek készítéséhez fejlesztették, azonban menet közben kiderült, hogy szinte minden modell és nem mellesleg 3D animáció készítésére is alkalmas. Az alapötletet nevezhetjük zseniálisnak is. Világunk minden eleme visszavezethető egyszerű geometriai formákra, tehát építkezzünk ilyen elemekből, illetve ezen elemek kombinációiból, és adjunk ezeknek térbeli kiterjedést. A programban létrehozott zárt vonalakkal határolt felületek mindegyikének külön-külön mélységet adhatunk egyetlen húzással, a testeket egymásba applikálhatjuk. Az elkészült felületek színezhetők, egyszerűen textúrázhatók. A modellek felépítése kétféleképpen is lehetséges. 1. Létrehozzuk a modell elemeit alkotó testeket, és ezekből összerakjuk a modellt. 2. Egyetlen befoglaló testből mintegy kifaragjuk a modellünket. Az igazán működő megoldás persze a két lehetőség kombinációja. Vágjunk hát bele! Meggyőződésem, hogy igazán tanulni csak tevékenység közben lehet, ezért a program működését gyakorlati feladaton keresztül fogom bemutatni. Ebben a részben megismerkedünk majd a munkafelülettel, a kijelölés trükkjeivel, néhány rajz- és módosító eszközzel és azok működésével. A munkafelület A program megnyitása után ismerős felületet látunk. Bár a program angol nyelvű, az eszközikonok beszédesek, így hamar el tudunk igazodni közöttük. A színtéren koordináta-

19 Válasszuk ki a rajz eszköztárból a Rectangle (Négyszög) eszközt! Vigyük a ceruzát a színtér fölé! A kezdőpontnál nyomjuk le a bal egérgombot, és húzzuk a ceruzát! (Vegyük észre, hogy a ceruza pozíciójától és a húzás irányától függően a négyszögünk lehet függőleges és vízszintes helyzetű!) rendszer segíti a munkánkat. A megjelenő kis figurát amely a nézőpontunkat jelzi rákattintással kijelölve a Del gomb lenyomásával törölhetjük is. Lényegében a felület bármely részén dolgozhatunk, de az elkészült modellünket mindenképpen a színes vonalakkal határolt x, y, és z koordináták közé kell elhelyeznünk, egyébként a renderelésnél (az elkészült modell más program ban is felhasználható formátummá, pl. jpg-vé alakításával) lesznek problémáink. A bal oldali bővített eszközoszlop, amelyet használni fogunk, alapértelmezetten nem jelenik meg. Előhívásához a View (Nézet) menü Toolbars (Eszközsorok) pontjában pipáljuk ki a Large tool set (Nagy eszközkészlet) pontot! Ha ezt megtettük, megjelenik az eszközkészlet, amely szinte minden olyan eszközt tartalmaz, amelyre munkánk közben szükségünk lehet. Mivel falakat készítünk, ki kell vágnunk a négy szögünk közepét! Ezt megtehetjük úgy, hogy rajzolunk egy újabb négyszöget az előbbi módon az első közepébe, de így biztosan nem lesznek azonos vastagságúak a falaink. A módosító eszközök közül válasszuk az Offset eszközt! Vigyük a már megrajzolt négyszögünk fölé, valamelyik él közelébe! Ekkor az élen megjelenik egy piros négyzet alakú jelölő. Igazítsuk úgy, hogy a kívánt falvastagságot elérjük, majd a mutatót húzzuk a négyszögünk belseje felé! Az így kirajzolt belső négyszög arányos a külsővel. Váltsunk kijelölő eszközre, és kattintsunk a belső négyszögbe! Ekkor a négyszög felülete pontozott lesz, amely azt jelzi, hogy ki van jelölve. A Del gombra kattintva töröljük a belső négyszög kitöltését! Most jön a kőműves munka. Aktivizáljuk a módosító esz kö zök sorából a Push/Pull eszközt! Vigyük az alaprajzunk fölé, és amikor az alaprajz kitöltése pontozottra vált (kijelölés) húzzuk az eszközt fölfelé! (Természetesen bármely felületet bármely a felületre merőleges irányban képesek vagyunk így elmozdítani.) Elkészült a falunk. Építsünk házat! 1. Húzzuk fel a falakat! A feladat egyáltalán nem nehéz, és nem igényel hosszú időt. Végeredményben meg kell rajzolnunk a házunk alaprajzát. Ezt megtehetjük a ceruza eszközzel, amellyel egyenes, egymással összekapcsolt vonalakat húzha tunk, de van ettől egyszerűbb és pontosabb megoldás is. 17

20 2. De hol megyünk be? Ha már az egyszeri kőművesek módján beépítettük magunkat, nosza, vágjunk a falon ajtót és ablakot! Mostantól szükségünk lehet arra, hogy más nézetből is követhessük a munkánkat. Ha ez előfordul, a koordináta-rendszert a művünkkel együtt bármely irányba és mértékben el forgathatjuk, csak a navigációs (kamera) eszköztár Orbit eszközét kell aktiválnunk. Megint a Rectangle eszközre lesz szükségünk, amellyel a falra rajzoljuk fel az ablakok és az ajtó helyét! És akkor beesik az eső? Semmiképpen sem, mert tető nélkül a ház nem ház. Tegyük hát fel művünkre a koronát, vagyis a házunkra a tetőt! Fordítsuk a házunkat az Orbit eszköz segítségével úgy, hogy az egyik oldal, amelyre a tűzfalat szánjuk, szembe kerüljön velünk. A ceruzával húzzunk egy egyenest a fal felső élére, de az egyenes mindkét vége érjen túl a falon, attól függően, hogy milyen széles ereszt kívánunk kialakítani! Hogy azért ne legyen ennyire egyszerű, az ajtónk legyen boltíves! A boltív kialakításához egy újabb eszközt haszná lunk, a rajz eszköztár Arc (Ív) eszközét. Az eszköz muta tó ját vigyük az ajtó bal sarka fölé, kattintsunk és húzzunk vonalat a jobb felső sarokig! Miután elértük a sarokpontot (Zöld pont aktív), kattintsunk újra, majd az eszközt merőlegesen felfelé húzva alakítsuk ki az ívet! Az ajtó eredeti, egyenes felső határoló vonalát rákattintással jelöljük ki (a kijelölést a vonal bekékülése jelzi), majd a Del gombbal töröljük! Az egyenes egyik sarokpontjából vezessük végig a ceruzát az egyenesen! Amikor, piros négyszögünk kék körre vált, elértük az egyenesünk középpontját. Innen merőlegesen haladjunk felfelé a tetőgerinc tervezett magasságáig, majd kattintva kössük össze ezt a pontot a vízszintes egyenes egyik, majd másik sarokpontjával. Ha jól dolgoztunk, akkor egy kitöltött háromszöget kapunk. Ezután már nincs más dolgunk, mint a már jól ismert Push/Pull eszközzel a helyére tolni/húzni a tetőt. Aktiváljuk a már korábban megismert Push/Pull eszközt, és a leendő nyílások fölé pozicionálva toljuk be a felületeket úgy, hogy az eltolás érjen túl a fal vastagságán! Az eltolt felületek ekkor eltűnnek. Elkészültek az ajtó és ablak kivágása ink. Természetesen, ezekbe a kivágásokba elkészíthetjük az ablakokat és ajtókat is, de ez már egy másik történet. Felépült végre a házunk, de hogy készen lenne, az azért túlzás. Sok még a teendőnk, de ezekről majd leg közelebb. 18 Ha valaki türelmetlen, és nem kíván a következő szám megjelenéséig várni a továbblépéssel, nyugodtan próbálkozzon önállóan, illetve a program video-tutoriáljait letöltheti a következő címről: new_to_gsu.html

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

iskola 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 2013/14 1146 Budapest, Dózsa György út 1. www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2013/3. 580 Ft 2013/14 2013. augusztus 22-23. csütörtök-péntek, 9.00-17.00 óra SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központ, 1146 Budapest,

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN

SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN 8 Fejlesztô Pedagógia 2006/2. szám SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT A LOGOPÉDIÁBAN DR. BALOGH PÉTERNÉ 1. A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A SZAKIRODALOMBAN Ma, amikor a kommunikációs és információs forradalom uralja

Részletesebben