!"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl"

Átírás

1 !"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a memlékvédelemrl szóló évi LIV. törvény 30., a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, valamint a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet 1. alapján az építészeti és természeti értékek helyi védelmére a következ rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A helyi védelmi rendelet hatálya kiterjed Szentendre város közigazgatási területén minden olyan épített vagy természeti értékre, melyet az önkormányzat Képvisel-testülete építészeti, városszerkezeti, mvészeti, történelmi, néprajzi, ipartörténeti, biológiai, esztétikai értéke miatt védendnek minsít, és külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt. A védend érték lehet: épület, építmény, épületrész, épületegyüttes, utcakép, homlokzat, utca vonalvezetése, településrész, kilátás, településsziluett, szobor, emlékm, növény, növénycsoport, védett állat élhelye (ökoszisztéma), földtani képzdmény, szikla, forrás, talajszelvény, felszínalaktani képzdmény stb. (2) A rendelet 6. (5) bekezdésének rendelkezéseit a város memléki jelentség területére, az ott lév épületekre is alkalmazni kell. (3) A rendelet hatálya nem érinti a memlékvédelemrl szóló évi LIV. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény rendelkezései alapján már korábban védelem alá helyezett értékeket, országos jelentség védett értékeket. A helyi védelem fajtái 2. (1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefügg részére, valamint egyes építményeire, ezek részleteire terjedhet ki, tehát területi és egyedi lehet. (2) Helyi védelmi területnek minsíthet az épített vagy a természeti környezet olyan összefügg egysége, ahol a) történelmileg kialakult utcahálózat, utcakép, városszerkezet, épületegyüttes van, amely a város adott részének arculatát meghatározza; b) az adott terület, tájrészlet védett vagy fokozottan védett növény- vagy állatfajok élhelyéül szolgál, illetleg a tájrészlet, a természeti együttes a város egészének elválaszthatatlan vagy fontos eleme. (3) Egyedi védelem tárgya lehet többek között épület, épületrész (anyaghasználat, szerkezet, színezés, stb.) építmény, malkotás, növény, növénycsoport, valamint az elválaszthatatlanul hozzájuk tartozó földrészlet, továbbá forrás, szikla, vízmosás, horhos, patak - patakmeder, illetve egyéb természeti képzdmény.

2 2 A helyi védelem irányítása 3. (1) A helyi védelem irányítása az önkormányzat Képvisel-testületének hatáskörébe tartozik. (2) A helyi védelem szakigazgatási, hatósági és szakhatósági feladatait szakirányú végzettséggel rendelkez önkormányzati hivatali dolgozó útján a jegyz, illetve jogszabályban meghatározott esetekben a polgármester látja el. (3) A helyi védelmi javaslatokhoz és fenntartási munkákhoz a helyi társadalmi szervezetek segítségét is igénybe kell venni. Védetté nyilvánítás és a helyi védelem megszüntetése 4. (1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetésérl az önkormányzat Képvisel-testülete rendelettel dönt. (2) Helyi védelemben való részesítésre és annak megszüntetésére bármely állampolgár vagy társadalmi szervezet javaslatot tehet. A javaslat alapján a védend érték tulajdonosa véleményének figyelembevételével a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: KVB) tesz elterjesztést a Képvisel-testülethez. (3) A védetté nyilvánítást, illetve a védelem megszntetését megelzen szakérti vizsgálatot (értékvizsgálatot) kell készíteni az önkormányzat megbízására és költségére. Ehhez ki kell kérni a védett érték tulajdonosának és a területen mköd társadalmi szervezeteknek a véleményét. (4) Az önkormányzat a területi és egyedi védelem alá vont értékre vonatkozó építési, karbantartási követelményeket olyan részletességgel állapíthatja meg, hogy azok az építési hatóság számára egyértelmek legyenek. (5) A védett építészeti értéket a városi fépítész, a természeti értéket a fkertész tartja nyilván, és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos karbantartásról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a védett érték megnevezését, leírását, pontos helyét (helyrajzi szám), tulajdonosát, használóját, fényképét, lehetség szerint felmérését, védettségi kategóriáját, a védelmet megállapító rendelet számát, a védelem szakszer, rövid indoklását, a védett érték rendeltetését és használatának módját, a fenntartás, legfontosabb szabályait, az ellenrzés tapasztalatait a javaslattev nevét. (6) A helyi védelemben való részesítésrl, illetve annak megszntetésérl írásban kell értesíteni: az érték tulajdonosát, tulajdonos változás esetén az új tulajdonost, a földhivatalt, az építésügyi, természetvédelmi hatóságot,

3 3 az épített érték esetén az Országos Memlékvédelmi Hivatalt, természeti érték esetén az Országos Természetvédelmi Hivatalt és a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóságot, helyi területi védelem esetén az érintett utak, vízfolyások, közmvek üzemeltetjét, kezeljét, a védelemre, ill. megszüntetésre javaslatot tev személyt vagy szervezetet, az érdekvédelmi, városi szervezeteket (civil szervezetek), szakmai szervezeteket. (7) A rendezési tervek készítése során természeti és építészeti értékvizsgálati munkarészt is kell készíteni. (8) Az e rendelet hatálybalépésével helyi védelem alá kerül értékeket a rendelet melléklete sorolja fel. A helyi védelem alatt álló értékek jelölése 5. (1) A védelemben részesített területet, építményt, természeti értéket meg kell jelölni. (2) A területre, illetve építményre kerül táblán föl kell tüntetni a védett érték megnevezését, a védettség tényét és a védelembe vonás idejét. (3) A jelzés elhelyezésérl és karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A védett épületek, területek hasznosítása 6. (1) A helyi védett értékek megóvásának legcélravezetbb módja a rendeltetésnek megfelel használat. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti érték megrzése érdekében törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közelálló) rendeltetésnek megfelel használatra, ha ez nem megoldható, közcélú hasznosításra. (3) A hasznosítás módja a védett értéket nem veszélyeztetheti. (4) Az épület használati módjának megváltoztatásához az építtetnek hatástanulmányt kell készíttetnie. (5) Védett épületet és részeit rendeltetésének megfelelen kell használni. Az épület falát árubemutatásra használni nem szabad. Árubemutatásra a kirakat, továbbá a nyílászárók nem átlátszó szárnyai (zsalugáter, fa és fém ajtótábla) használhatók. A védett értékek fenntartása, karbantartása 7. (1) A védelemben részesül értékek megóvása a város minden polgárának és a városban mköd minden szervezetnek kötelessége. (2) A helyi védelemben részesített épület, építmény, földterület fenntartása, állagmegrzése a tulajdonos feladata. Ehhez - a tulajdonos kérésére a KVB javaslata alapján az önkormányzat pályázati formában támogatást adhat.

4 4 (3) A védett építészeti értékek állapotát az Építéshatósági Irodának, a védett természeti értékek állapotát a Fkertésznek folyamatosan ellenrizni kell. (4) Ha a védelem érdekei megkövetelik, az építési illetve környezetvédelmi hatóság elrendelheti a jókarban tartásra, illetve a természeti értékek megóvására vonatkozó kötelezettség teljesítését. (4) Az ellenrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a 4. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásban jelölni kell. (5) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszntetését követen lehet lebontani. A helyileg védett településrészen, épületen, építményen végezhet építési, átalakítási munkák 8. (1) A helyi védelemben részesül településrészen több épületet érint beavatkozás csak az e területre készített rendezési terv alapján és annak megfelelen történhet. (2) A védett építmény használati módjának megváltoztatásához a KVB véleményezése alapján az elsfokú építésügyi hatóságnak a városi fépítész hozzájárulásával kiadott engedélye szükséges. (3) Az elsfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges a védett épületen történ küls és bels felújítási, korszersítési, átalakítási, bvítési, bontási, víz- és kertépítési, képz- és iparmvészeti, restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érint egyéb munkák végzéséhez. Az engedély megadásához a városi fépítész hozzájárulását kell kérni. (4) Az építési munkák engedélyezésére irányuló kérelemhez az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell a) bontás és átalakítás esetén a fotódokumentációt és a felmérési rajzokat, b) homlokzati átalakítás esetén a meglév és a tervezett színmintát, c) a 6. (4) bekezdésében elírt hatástanulmányt. (5) A védett területre kerül utcabútorok, cégérek, reklámtáblák, napernyk, stb. elhelyezéséhez építési engedélyt kell kérni. Az engedély a fépítész hozzájárulásával adható ki. A helyileg védett természeti területen végezhet beavatkozások 9. (1) A védett természeti területen végzett munka a védett értéket és a terület jellegét nem változtathatja meg. (2) A védett természeti területen a védelmet érint beavatkozás a KVB és a városi fkertész véleményezése után tájrendezési vagy természetvédelmi szakember közremködésével történhet. (3) A védett területen lév fák állapotát érint munkavégzés megkezdése eltt, valamint építési engedély kérelem benyújtását megelzen a fkertész véleményét ki kell kérni.

5 5 (4) A védett területen fát kivágni csak a fkertész engedélyével lehet a következ esetekben: a) a fák biológiai pusztulása esetén, b) ha a fák állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent, c) különösen indokolt egyéb esetben. A kivágott fákat pótolni kell. Amennyiben a fa kivágása feltétlen indokolt, helyette a kivágott fa földfelszíntl 50 cm magasságban mért törzskörméretének megfelel törzskörméret fát vagy fákat kell telepíteni. A helyi értékek szerepe a közmveldésben és az oktatásban 10. (1) A természeti és építészeti értékek tudat- és ízlésformáló hatásának elsegítésére szorgalmazni kell az erre vonatkozó ismeretek terjesztését a városi oktatási, mveldési intézményekben, társadalmi szervezetekben, körökben, egyesületekben. (2) A természeti és építészeti értékek ismeretének terjesztése helyt kell, hogy kapjon a városi oktatás minden fokán. (3) Az önkormányzat képvisel-testülete felkéri a társadalmi egyesületeket, szervezeteket, köröket, az intézményeket, a város lakosságát, hogy segítsék el a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e rendelet 6. (5) bekezdésében, 8. -ában foglaltakat megsérti, amennyiben cselekménye súlyosabbnak nem minsül, szabálysértést követ el, és 500 ezer Ft-ig, vagy az eszmei értékét képvisel összegig terjed pénzbírsággal sújtható. A 6. (5) bekezdésébe ütköz cselekmény miatt helyszíni bírság is kiszabható. (2) Szabálysértést követ el és ,-Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható, aki a mellékletben szerepl védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyz, míg a helyszíni bírság kiszabása a közterület felügyelet hatásköre. (4) Ez a rendelet a kihirdetéstl számított 15. napon lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejleg a 16/1993. (VII. 16.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

6 6 (5) E rendelet hatását ersítend, egyidejleg érvénybe lép Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl szóló helyi rendelettel védett értékek felújításának támogatási rendszerérl szóló rendelet. (6) A rendelet kihirdetésérl a jegyz gondoskodik. (7) A rendelet mellékletében szerepl védett értékek listáját évente felül kell vizsgálni. Szentendre, szeptember 12. Miakich Gábor polgármester Dr. Dombovári Ottó jegyz Záradék: A rendelet szeptember 15-én kihirdetésre került. Dr. Dombovári Ottó jegyz

7 7 ' ()** A. ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK I. TERÜLETI VÉDELEM!"# $% & ) 1. Szamárhegy területe: Határai: Dézsma utca, Dodola utca, Iskola utca, Arzén utca, Temet, Malom utca, Bogdányi utca A védelmet megállapító rendelet: 16/1993. (VII.16.) Önk. sz. rendelet Indokolás: A Szamárhegy közvetlenül kapcsolódik a memléki jelentség területhez és a városszerkezeti és városképi jelentség területhez. Utcahálózata, beépítési módja még megrizte Szentendre korábbi hangulatát, építészeti és városképi megjelenését. A jelzett terület a belváros északi részének egyedülálló építészeti karakterét rzi a XVIII. sz.- ban kialakult, a szltermesztéshez kapcsolódó pincerendszerével. A város történeti hagyományának továbbélése érdekében megrzend. 2. Belváros déli része: - Kossuth Lajos u. - Kossuth Lajos u. - Kertész u. találkozása - Kossuth Lajos u. - Kisfaludy u. találkozása - Kossuth Lajos u. - Fürd u. - Lövész u. - Római sánc u. találkozása - Lövész u. nyugati térfala - Bükköspart Indokolás: A fenti területen a történelmi várost karakteresen jellemz közterületi térfalak, utcaképi látványok, beépítési módok, beépítési vonalak megrzendk. 3. Településszerkezet: Indokolás: A településszerkezet részben rzi a római korban kialakult utcavezetés vonalát, amely a középkorban felvette a ma is meglév végleges szerkezetét. A kisvárosi városszerkezet jellegzetes karakterét rzi. 4. Dalmát utca utcakép: (HRSZ.: 2019, 2023, 2024, 2027, 2028,2049, 2048) Indokolás: A jelzett épületek a belváros északi szélének jellegzetes még megmaradt építészeti karakterét meghatározó elemei. A város történeti hagyományának továbbélése érdekében megrzendk.

8 8 II. EGYEDI VÉDELEM 1. Kossuth Lajos u. 13. hrsz: 1058 lakóház 2. Kossuth Lajos u. 30. hrsz: 927 kereskedház 3. Kossuth Lajos u. 12. hrsz: 976 lakóház és kkeretes kapu A tulajdonosok magánszemélyek. Indokolás: A jelzett épületek a belváros déli részének építészeti karakterét meghatározó elemek. A város történeti hagyományának továbbélése érdekében megrzendk. HRSZ: 848 Árpád u Kossuth L. u Petfi S. u /1 Római sánc u Római várkert /1 Budai kereszt 1245/38 Fehér kereszt (Kálvária út) 1539 József A. u /1 József A. u Kucsera kereszt 1815 Dunakorzó Péter-Pál u. 5/b 1844 Dunakorzó 11/a 1853 Dunakorzó Bercsényi u Bogdányi u Bogdányi u Bogdányi u Bem u Bogdányi u Bogdányi u Bogdányi u. 39. utcai ablakok 1943 Bogdányi u. 72. épület tömeg 1944 Bogdányi u. 70. épület tömeg 1987 Árpád u. 2/a 1988 Dézsma u. 2/a 1992 Dézsma u Bartók B. u Zrínyi u Katolikus temet 2054 Evangélikus temet 2058 Református temet 2079 Martinovics u Martinovics u Martinovics u Szerb temet 2098 Iskola u Iskola u Szerb u. 7/a

9 2186 Szerb u Bogdányi u. 34/b 2205 Munkácsy M. u. 13. Duna felli homlokzat 2232 Bartók B. u /1 Bartók B. u /2 Bartók B. u /3 Bartók B. u Gzhajó u Gzhajó u Rab Ráby tér Gzhajó u Rab Ráby tér Hunyadi u Pátriárka u Bogdányi u Alkotmány u Hunyadi u /2 Alkotmány u Templomtéri templom keresztje 2293 Templom tér 2295 Templom tér, Alkotmány u Alkotmány u Rákóczi u Dumtsa J. u Dumtsa J. u Kucsera F. u. 4/a 2362 Péter-Pál templom keresztje 2369 Kucsera F. u Bükkös part 25/a 2389 Kör u. 5. ktábla 2406/1 Kanonok u /2 Kucsera F. u. 1/a 2441 Tiszteletes u Fulco deák u Rákóczi F. u /1 Toldi F. köz 2946 Fulco deák u Szentlászlói út Ábrányi villa 3425 Sztaravodai úti kereszt 3684 Zsidó temet 4428/4 Orbán kereszt 8634/4 Vörös kereszt (Kálvária út) Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata, egyházak, magánszemélyek 9 Indokolás: A jelzett épületek a belváros építészeti karakterét meghatározó elemek. A város történeti hagyományának továbbélése érdekében megrzendk.

10 10 B. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK I. TERÜLETI VÉDELEM 1. Dera-patak völgye, medre Hrsz: 6, 7, 9, 12/1; 3, 4/1; 4/2, /5; 8901; 8902/4 Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata, állami vállalat, magánszemélyek. Indokolás: Az ipari környezet és a szennyvíztisztító közelsége ellenére a patak ártere, különösen a torkolat szakasza megrizte növény- és állatvilágát. Az élvilág védelme és a zöldterület kondicionáló hatásának megtartásáért a terület védelemre érdemes. 2. Bükkös-patak völgye, medre Hrsz.: 988/1, /3; 2365/2 1044/1, 2416/3, /4 1372, 1378 (Mvész tér) , , , 2722/2 1806, /1 Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata, állami vállalatok, magánszemélyek Indokolás: A srn beépült, városias környezetben gazdag növény- és állatvilágú patakmedernek városszerkezeti, városképi, esztétikai, egészségmegrz jelentsége van. 3. Sztaravoda-patak völgye, medre Hrsz: 3833, Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata, állami vállalat, magánszemélyek Indokolás: a hegyekbl lefutó vízfolyás a Pilisi Tájvédelmi Körzetbe tartozó területet elhagyva üdül-, illetve lakóterületen át jut a Dunába. A beépített szakaszon az ártér növény- és állatvilága jelentsen emeli a terület értékét. 4. Sztelin-patak völgye, medre Hrsz: 4774, 6007, 7398, 7423, 5987/4, 6016, 7387, 7424, 5988, 6017, 7388, 7426, 5989, 6018, 7389, 5993.

11 Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata, állami vállalatok, magánszemélyek 11 Indokolás: a hegyekbl lefutó vízfolyás a Pilisi Tájvédelmi Körzetbe tartozó területet elhagyva üdül-, illetve lakóterületen át jut a Dunába. A beépített szakaszon az ártér növény- és állatvilága jelentsen emeli a terület értékét. 5. Római Castrum és környezete Helyrajzi számok: 1047, 1048, 1049, 1060, 1061, 1062/1, 1063, 1064/1, /3, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075/3, 1075/6 részére. Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata, vállalatok és magánszemélyek. 6. Pozsarevacska templom kertje, hrsz: Tulajdonos: Szerb egyház 7. Postás-strand területe, hrsz: 25/3 Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata A védelmet megállapító rendelet: 20/1993. (VII.16.) Önk. sz. rendelet. Indokolás: A jelzett területek a város szerkezetének hagyományosan, parkos zöldfelület jelleg területe. Ezért, és a környezeti hatások megrzése érdekében a zöldfelületek megrzendk. 8. A Belváros fái, közterületeken és magánterületeken A Dunakanyar krt. Dunakorzó (a Bükkös-patakig) Szentendrei Duna által határolt terület. Tulajdonos: Magánszemélyek, egyházak, intézmények Indokolás: A Belváros növényzetének megtartása és pótlása szükséges. A belváros szerkezetének hagyományosan, parkos zöldfelületei a környezeti hatások megrzése érdekében megtartandók. A kivágott fákat a magántelkeken is pótolni kell. 9. A Kálvária tér fái HRSZ.: 1041, 1310 Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata

12 12 Indokolás: A város ezen területén a növényzet megtartása és pótlása szükséges. A város szerkezetének hagyományosan parkos zöldfelületei a környezeti hatások megrzése érdekében megtartandók. A kivágott fákat pótolni kell. 10. A Duna-ág Szentendre város közigazgatási határán belüli részén természetszer ártéri puhafás ligeterd, külterületi Dunaparti erdk Tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata A védelmet megállapító rendelet: 10/1994. (II.16.) ÖNK. sz. rendelet (ÁRT) Indokolás: A ligeterdk védelemre érdemesek és védelmük fenntartása fontos. 11. Pap-sziget és a Pap-szigeti Duna-ág területe Hrsz.: 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492 Tulajdonos: Magyar állam, Szentendre Város Önkormányzata, intézmények, magántulajdonosok A védelmet megállapító rendelet: 10/1994. (II.16.) ÖNK. sz. rendelet (ÁRT) Indokolás: A kijelölt területeken értékes, természetszer, ártéri puhafás ligeterd található, a ligeterdk védelemre érdemesek és védelmük fenntartása fontos. 12. Püspökmajornál a dln lév vízmosás környéke Hrsz.: 0113, 0114, 0115, 0120, 0121, 0122, 01223, 0124, 0125, 0126, 0127, 0118, 11058, 11059, Tulajdonos: ismeretlen A védelmet megállapító rendelet: 10/1994. (II.16.) ÖNK. sz. rendelet (ÁRT) Indokolás: A területen vízmosásos völgy, és védett növény: Pulsatilla grandis (leánykökörcsin), Stipa ssp.(árvalányhaj), Orchis purpurea (bíborkosbor) honos. 13. Tó környéki dl vízállásos területe Hrsz.: 071 Tulajdonos: ismeretlen A védelmet megállapító rendelet: 10/1994. (II.16.) ÖNK. sz. rendelet (ÁRT) Indokolás: A területen védett növény: Irisz spuria, (korcs-, sásoló nszirom), Clematis integrifolia (réti iszalag) található.

13 Pannónia tó Hrsz.: 056 Tulajdonos: ismeretlen Indoklás: A tó partját keskeny nádas szegélyezi, amely a vízparti flóra és fauna élhelye. A tó körül kb. 70 db éves nyárfa és fzfa található. 15. Vasúti villasor melletti tó Hrsz.: 375/1 Tulajdonos: intézmény Indoklás: A tó partját nádas szegélyezi, amely a vízparti flóra és fauna élhelye. Szentendre, szeptember 12.

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

EGYSÉGES SZEREKEZET. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZEREKEZET. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. EGYSÉGES SZEREKEZET 127. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 26/2012. (V. 04.) ÖR, 10/2008. (IV. 9.) ÖR rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 13.)

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérl A Kormány a kereskedelemrl szóló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben