Évzáró ünnepség a B. Braunnál. 20. Két új vércsoportot fedeztek fel. tartalom. Az egészségügy átszervezésének margójára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30. 14. Évzáró ünnepség a B. Braunnál. 20. Két új vércsoportot fedeztek fel. tartalom. Az egészségügy átszervezésének margójára"

Átírás

1

2 Az eészséüy átszervezésének marójára tartalom A ma renáló parlament és kor - mány úy döntött, hoy az eész - séüy jelentôs hányadát visszaállamosítja. Mindezt úy, hoy a pénz kivo ná sa a szektorból folyamatosan tart. Ebbôl mi, beteek eye lôre csak a káoszt és az eyre romló kö rül mé - nyeket látjuk, érezzük és ta pasz tal - juk. Kevés az orvos, a nô vér, nincs eleendô yóyszer, sok helyen nem európai minôsé ûek a körül - mé nyek, ey-ey dianosz ti kai vizs - á latra hóna po kat, pro ramozott (nem életmentô) mû tétre szintén hónapokat, akár éveket kell várni. És komo lyan aódnia kell annak, aki ey akut problémával a hét vé - én ke rül be némelyik kór házba. Volt alkalmam metapasztalni ey hazai és ey práai éjjeli üyeleti el - lá tást: a különbsé iencsak szem - beötlô, és sajnos, nem a mi javunkra. A fejlettebb orszáokban lát ha - tunk példákat állami eészsé üy - re, valamint biztosítási alapon mûködô és a kettôt kombináló veyes rendszerekre is. Ezek közül álta - lában a biztosítási alapon mû ködô rendszerek a költséha té ko nyab - bak, ami persze nem jelenti fel - tétlenül azt, hoy a többi rendszert nem lehet jól üzemeltetni, le fel - jebb ey kicsit többe kerül. Sajnos, az átszervezéseket mindi valamilyen többnyire azdasái kényszer indukálja, s az átala kí tás - hoz szüksées pénzt is rendsze rint az eészséüyi kasszából kanya - rítják ki. Csak reményked he tünk, hoy mindezek ellenére va lamikor csak kialakul ey, az állampolárok számára elfoadható rend szer. Amit nem értek és aasztónak tartok, az a beteek, vay in kább az ôket képviselô szerve ze tek vi sel - kedése. Hol vannak a korábban minden ap - ró változásra azonnal uró, harco - san ellenkezô vay lelkesen támoató szervezeti vezetôk? Most, ami - kor minden eddiinél hús ba vá - óbban rólunk, az éle tünkrôl szól minden eyes intéz ke dés, teljes a csend minden vonalon. (Ki véve a fo yatékkal élôk szer ve ze teinek ien aktív tevékeny sé ét.) Ey kormány sok mindent tud - hat, sok mindent tehet, de nem jut - hat el hozzá minden falu, város, be tecsoport speciális ondja, i é - nye. Ami ey nay közössében észrevétlen és a perifériára szo rul, az ey kisebb csoport számára fon - tos, sôt sokszor létkérdés le het. De nem is biztos, hoy min den nek el kell jutnia a lemaa sabb fórumi, hiszen ey sor fela datot helyben is me lehet ol dani. Többek között eze kért is len né - nek a civil szerve ze tek. Tudnunk kell, hoy mindi, minden ró lunk, állampolárokról szól, köz - vetve vay közvetetten, leyen annak címzettje bárki vay bármi. Ezért nekünk is lenne dolunk, mevan a felelôsséünk. Tudom, min denkinek elee van a politiká - ból, a politikusokból de ez baj, mert nincs más út. Minden rendszerben politikusok irá nyí tanak. Ha elfordulunk tôlük, át enedjük a teljes terepet, ezzel elveszítve a le - he tôséét is annak, hoy bele szól - junk életünk alakulásába. Uyanez érvényes a civil létre, a ci - vil szer ve zetek tajainak, veze tô i nek tevé kenyséére. Dializáltként él ni fizikaila és pszi chi ka ila is fá - rasztó, akarat és elszánt sá kell, hoy az örökös betesétudaton túl tudjunk lépni. De a be teek kö zött sok-sok példa bizo nyítja, hoy nem lehetetlen, tehát ne húzódjunk be a család vay a ma ánélet bástyái möé, mert úy senki nem foja felfedni és me ol dani sem a napi, sem a nayobb mé retû saját és kö - zösséi problé máinkat. Leyenek olyan beteek, érin tet - tek, akik vállalják betetársaik ér - dekképviseletét, s ha vannak, ne hayjuk ôket eyedül, áll junk melléjük! Csak íy szabad és csak íy lehet tenni valamit. 30. A cukorbete láb védelmében 20. Két új vércsoportot fedeztek fel 7. 4.o. A Fresenius Medical Care sajtóközleménye 5.o. Kis hírek az eészséüybôl 8.o. ley szakmai konferencia tanulsáai 12.o. Mayarorszá részvétele a sikeres EU pályázatban 16.o. Foszforszeény étkezés receptek 4 személyre 18.o. Két vese hét yerek A yóynövények királynôje 22.o. 24.o. 25.o. 26.o. 28.o. 29.o. Börcsök Enikô és Both András a Nemzeti Vese Proram arcai. A Nemzetközi Vesenap idén március 14-re esik. 14. Évzáró ünnepsé a B. Braunnál Sorstárs ondolatai sorstársaknak Könyvrecenzió: Vételen történet Utazzunk Karintiába! Fürdômustra határon innen és túl Rejtvényfejtôknek VeseVilá mese: Piroska és a Farkas 3

3 Gyimóthy Gábor Nyelvlecke Eyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hoy milyen nyelv ez a mayar, Európába hoy került? Aki tipe, miért nem libe, S ez épp úy nem lebeés Minthoy nem csak sánta bice, S hebeés nem rebeés! Aki csellen, nem csatanol, Ki beslisszol, elinal, Nem battyo az, ki bitanol, Ha méis: a mese csal! Sajtóközlemény Komplex technolóiai innováció mevalósítása a személyre szabott, minõséi dialízis kezelés érdekében. Elmeséltem, ahoy tudtam, Mire képes a mayar. Elmondtam, hoy sok-sok ra van, S hoy némelyik mit takar. És a szókincsben mi rejlik, A renete árnyalat, Példaként veyük csak itt: Ember, állat hoy halad? Elmondom, hoy mikor járunk, Mikor mondom, hoy meyek. Része hoy dülönél nálunk, S milyen, ha csak lépdelek. Miért mondom, hoy botorkál, Mit tesz a ló, ha poroszkál, Vay pedi, ha vátázik? És a kuvasz, ha somfordál, Avay akár bóklászik. Lábát szedi, aki kitér, A riadt õz elszökell. Nem ront be az, aki betér. Más nyelven hoy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni, Botladozó mint halad, Avay milyen õyeleni? Ey szó ey kép ey zamat! Aki slattyo, miért nem lófrál? Hoy a kutya lopakodik, Sompolyo, majd melapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hoy mondjam ezt olaszul? Másik erre settenkedik, Sündörö, majd elterül. Ráripakodsz, elódalo, Hoy mondjam ezt németül? Ey csavaró itt kóborol, Lézen, õdön, csavaro, Lõdörö, majd elvándorol, S többé már nem zavaro. Ám ey másik itt tekere, Gyalool, vay kódoro, Száuldó hová szalad? Elárulja kósza nesz S a sétáló szerelmespár, Miért éppen andalo? A vaddisznó, hoyan rohan, Nem üet, de csörtet és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés? Mondtam volna mé azt is hát, Aki fut, miért nem lohol? Miért nem vá, ki mezõn átvá, Ki vánszoro, miért nem kószál? S aki kullo, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyo, mit kotyo, Aki koslat, avay kaptat, Avay császkál és totyo? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármû robo, Nem csak az áradat rohan, Itt kóvályo, itt ténfere. Franciául hoy van ez? S hoy a töme miért özönlik, Mikor tódul, vay vonul, Vay hömpölyö, s mésem ömlik, Hoy mondjam ezt anolul? Aki surran, miért nem oson, Vay miért nem lépeet? Mindezt csak mayarul tudom, De tán vátat valahol. S nem csak a kocsi koco. S tán csak mayarul lehet! Az FMC Mayarorszá Kft. 237 millió forintot mehaladó vissza nem térítendõ támoatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. Az 576 millió forintot mehaladó összköltsévetésû beruházásból a viláon is eyedülálló komplex mûszaki és technolóiai fejlesztés mevalósítása valósult me. Ennek köszönhetõen a veseelételensében szenvedõ beteek mé inkább személyre szabott, hosszú távú túlélést biztosító, transzplantációra alkal - mas minõséi kezelést kapnak. A Fresenius Medical Care (FMC) olyan technolóiai és informatikai fej - lesztést hajt vére a dialízis centru - mokban, amelynek köszönhetõen a ve sepótló ellátásra náluk jelentkezõ közel 2500 bete személyre szabott kezelést kaphat. A lekorszerûbb dialízis épek beállítása, a központi online adatrözítés és tárolás bevezetése jelentõs technolóiai lépés az FMC Mayarorszá életében, amely az Új Széchenyi Terv pályázati lehetõsé é - nek és az elnyert Ft-nak köszönhetõ. te lep helyein, amely seítséével jelen - tõ sen javítható a véstádiumú vese - elé telensében (ESRD) szenvedõ és kezelt beteek életkilátása. Céljuk ey olyan új, szakmai protokollok alapján standard kezelés- és eljárásrend me - való sítása, továbbá a mefelelõ mi nõ - séû di alízis kezelés biztosítása, amely je lentõsen támoatja a transzplantációra való alkalmassáot, valamint hosszú távú túlélést és a páciens élet - minõsé ének javulását. A fejlesztés által, a jól szervezhetõ és minõséi kezeléssel las sít ható a kardiovasz ku - láris beteséek elõfordulása. tesben kívánják mevalósítani ey olyan új, a kialakított eljárásrendet támoató adattárházat, melynek közép - pontjá ban az általuk kezelt beteek és a ke zelést támoató eszközök (pl.: Fre - senius 5008-as dialízis ép, vízmû rend - szer, dialízis modul) adatai vannak. A projekt eredményeképpen olyan innovatív informatikai fejlesztést valósítanak me, amelynek seítséével az automatizált új eljárások biztosítják a hatékonysáot, növelhetik a beteellátás minõséét. Bíznak benne, hoy projektjük e - Az FMC Mayarorszá Kft. célja ey olyan komplex mûszaki és tech - no lóiai fejlesztés mevalósítása, a A projekt lehansúlyosabb része ey kísérleti fejlesztési munkafolya - red ménye hozzájárul a mayar eész - séüy színvonalának emeléséhez és folyamatos fejlesztéséhez a beteek cé különbözõ réióiban elhelyezkedõ matot ölel fel. Ebben a feladat eyüt - minõséi ellátásának érdekében x-

4 Kis hírek az eészséüybõl GYÓGYNÖVÉNYEK KIRÁLYNÔJE Milliókat ér az eészsé Immár ötödik éve, az idén tavasztól is útra kel a nay érdeklõdés mellett zajló szûrõproram sorozat, a Richter Eészséváros. A neves yóyszercé jótékonysái akcióval összekötött eészsénevelõ kezdeményezése továbbra is arra hívja fel a fiyelmet, hoy minél többen teyenek ey-ey lépést saját eészséük fenntartása érdekében. Budapest, Eer és Tatabánya ad otthont a rendezvény - sorozatnak. A hétvéi proramokon színpadi produkciók, inyenes szûrõvizsálatok várják a családokat. Átadták az Év Szülészete díjakat Immár másodszor osztotta ki eyedülálló internetes dí - ját a babaszoba.hu internetes portál zsûrije. Tavaly a Ka - zinc barcikai Kórház Szülészete mellett döntöttek a kis mamák. Seítsényújtás Jóasszony módra A LadePharma Kft. termékadományozási és tanácsa - dási kampányt szervezett. Két szakmai partnerével: a Mayar Védõnõk Eyesületével és a CoackOk Szakmai Szövetséével anyaotthonokban lakó kisma mákhoz látoattak el. Életmódot seítõ tanácsokkal és termékeikkel látták el õket, s a kedvezõ foadtatás hatására tervezik, hoy hasonló életvezetési tanácsadásukat kiterjesztik a teljes nõi lakossára. Az akciót a facebookon folytatják. Böjtöléssel az eészséért AMayar Elhízástudományi Társasá és a Harcosok Étrendje által indított fiyelemfelkeltõ kampány az idõszakos böjtölés, valamint az elhízás elleni küzdelem fon - tossáára hívja fel a fiyelmet. Prof. Dr. Halmy László a napközbeni túlevési szokások kártékony hatására fiyelmeztet. Az õsszel kezdõdõ kampány célja a túlevés elkerülése, az eészsées étrend mevalósítása. Kevesebb költséel jobb kórházi ellátás A Semmelweis-terv sikeres mevalósításában a cél nem lehet más, mint a beteellátás javítása szöezte le a pályázatbíráló kuratórium. Az adóforintok hatékonyabb felhasználása érdekében az õsztõl kampány indult a beteséközpontúsá és az eysées ápolási folyamat összehanolására. Hosszú szünet után vére ismét elérhetõ telefonon a VORSZ iroda! Keddi és csütörtöki napokon 10 és 15 óra között várjuk hívásukat az alant felsorolt telefonszámokon. VeseVilá A Vesebeteek Eyesületeinek Orszáos Szövetsée folyóirata eészséüyi szakemberek, vesebeteek és érdeklôdôk számára Felelôs szerkesztô: Dunay Csilla Tervezôszerkesztô, mûvészeti vezetô: Kocsán Éva Felelôs kiadó: Ádám Aurél, a VORSZ elnöke A szerkesztôsé és a kiadó címe: 1032 Budapest, Föld u. 57. Telefon/fax: +36-1/ Telefon/üzenetrözítô: +36-1/ vvv Honlap: Adószámok: VORSZ: v Mayar Vesebeteekért Alapítvány: v Vesevilá Alapítvány: Nyomda: Sz & Sz Kft., 1117 Budapest, Budafoki út. 64. v Felelôs vezetô: Szili Ernô v Tel: Az Aloe Vera érdemelte ki ezt a metisztelô nevet. A lili omfélék csa ládjába tartozó növény a trópusokon ôs h o nos, és története több évezredes múltra vezethetô vissza. Afáraók eyenesen az élet elixírjének tartották sok - irányú hasznossáa miatt. Kleopátra szépséét, Nay Sándor pedi seree harci sike - rét köszönheti a csoda-növénynek. Napóleon katonái, valamint a japán szamurájok a növénybôl nyert éllel kenték be testüket, hoy ilyen módon védjék az ellenséel szemben. Sokái háttérben volt, a vilá mint ha mefeledkezett volna róla, de az utóbbi idôben eyre intenzívebb tudományos kutatás táryát képezte. Ma már tudják a kutatók, hoy 250-nél is több hatóanyaot tartalmaz, és mind a népi, mind pedi az alternatív yóyászatban elismertek yóyító, szé pészeti, reeneráló hatásai. Az Aloe Vera a természet ajándéka. Mind külsô levélrésze, mind pedi a belôle nyert él sokirányú hasz no sí - tásra alkalmas. Külsô és belsô alkalmazása eya ránt hatékony és eredményes. Külsôle leinkább sebyóyításra használják, yulladáscsökkentô hatású, fôként éési sérülések esetén seít a sebyóyulásban, fertôtlenítô hatása is ismert, alleria ellen is véd, de ízületi, reumatikus fájdalmakra is ajánlott. Baktérium, omba és vírusölô hatása miatt az utóbbi idôben rendkívül keresett, mint fertôt lenítô szer. Mí korábban a levelei külsô részébôl nyert aloint alkal mazták leinkább szárított por formájában, ma már a levél ben lévô él kinyerése révén állítanak elô hasznos yóyító készítményeket. A él renete vitamint és más hasznos anyaot tartalmaz. A kutatások szerint bizonyos szívbántalmakra, cukorbetesé meelôzésére, emész tési zavarokra, az immunrendszer erô sítésére, a szervezet el len álló ké pes séének növelésére is alkal mas. Terápiás értéke ien jelentôs a tradicionális délkeletázsiai yóyá szatban, de újabban nálunk is, táp lálék kieészítôként, krém, balzsam, él, és eyéb formákban is elôsze retettel alkalmazzák a XXI. század már -már korábban elfelejtett inyen természeti kincsét. L.Gy. 6 7

5 Ey szakmai konferencia tanulsáai A peritoneális dialízis, mint terjedõ kezelési mód Ez volt a mottója annak az orszáos konferenciának, amit a Mayar Nephroloiai Társasá Peritoneális Dialízis Bizottsáa az Újpesti Önkormányzat Polár Centrumában, a Szent Marit Kórház Vese Alapítványa, és a Baxter Hunary Kft. támoatásával tartottak me, nay érdeklõdés mellett. Az orszáos rendezvény második volt a sorban, Vas István nemréiben elhunyt neves nefrolóus nevével fémjelezve, emlékének is adózva. A az - da proram, és az érdeklõdés is jelezte, hoy a PD eyre népszerûbb, elfoadottabb, és yakoribb kezelési mód a veseelételensében szenve - dõk számára. A konferencia résztvevõi nay elismeréssel, mély részvéttel emlékeztek me arról az elmúlt évben elhunyt tu - dós professzorról, akinek a nefrolóus szakma ien sokat köszönhet ha zánk - ban, és mé sok helyen a vilában. Dr. Dimitrios Oreopoulos, a Gö - rö or szában született orvos a 70-es évektõl a Torontói Eyetem Belyóyászati tanszékén dolozott, a To - ronto Western Hospital oktató kór házában eé szen halálái, 1980-tól nef - rolóus professzorként ahoyan meemlé kezésében dr. Zakar Gábor, a B. Braun Avitum Székesfehérvár iaz - atója mondta. Dialízis mun kás sáa a hetvenes évek véén kez dõ dött, kórházi automata PD részleet mûködtetett, majd ben a részle korlátozott kapacitása, valamint a be teek számára meterhelõ szállítás mi att bevezette a Baxter céel eyütt mûködve az otthoni, a hibái miatt mellõzött üvees CAPD kezelést. A CAPD zsákok használata az otthoni dialízis terjedésének, alkalmazásának korszakos jelentõséû lépése volt, mind szakmaila, mind pedi a rehabilitáció tekintetében. A örö származású professzor mellett több PD-elkötelezett nefrolóus eneráció nõtt fel, osztálya a PD képzés Mekkája lett, több hazai nefro - lóusnak is mentora volt. A viláhírû professzornak nemcsak szakmai hayatéka rendkívül azda, emberile is példamutató, nyitott, hu - mánus, betecentrikus szemléletével, holisztikus látásmódjával. Munkássáát többen is méltatták, és az elismerõ szavak meadták a téma alaphanját is, hiszen a PD, mint vá - lasztható kezelési mód ma már sok esetben szinte áldás a rászoruló be - te ek számára. Dr. Polner Kálmán nefrolóus fõ - orvos szerint aki szintén elkötelezett híve ennek a kezelési lehetõsének nem véletlen, hoy eyre fontosabbá válik, eyre nayobb szerepet és fiyelmet kap a nefrolóia eszköz tá rá ban. Ahoy mondja: ez a kezelési mód teljesen eyenranú a HD-vel, ezt a Szent Marit Kórházban mûködõ PD centrum tapasztalatai is iazolják, ahol az elmúlt öt évben 68 PD-s beteet kezeltek, jó eredménnyel, és jelenle is 26 PD-s beteük van. Ey lehetõsérõl van szó, orvosi indi - káció és be tedöntés alapján. A döntés möött, és mellett képzett team áll, mely mindenben seíti a PD-t vá - lasztó beteeket. Csonor Judit, a Baxter Hunary Pe ritonealis Dialízis Divisiojának ve ze - tõje arról számolt be, hoy az or szá - ban jelenle 910 beteet kezelnek PDvel. Ez az orszában kezelt kró ni kus be - teek 17%-a. A 910 PD-s bete közül 143-an automata készüléken ke zelik maukat, ami a kezelési arányban orszáos átlaban 16%-ot tesz ki. A többi 767 bete CAPD kezelést vé ez. A konferencián sok értékes elõ - adás hanzott el, valamennyi ey-ey lényees momentumot dolozott fel a PD kezeléshez kapcsolódóan, és nem csak elméleti alapon, hanem konkrét esettanulmányokon keresztül, pél dák - kal mutatva be a fejlõdést, az újdonsá - okat, azt a sokrétû munkát, összehanolt tevékenyséet, amely ezt a dialízis formát a mai sikeresnek mondható állapotához eljuttatta. Szinte le hetetlen ey témát kiraadni a bõsées étlapból, hiszen te - rí tékre ke rült az alkalmazástól a fej lõdésen át a terjedéséi sokminden, a lehetsées szövõdmények, azok me - és család szoros eyütt mûkö désének szüksé essée, a dietetikus, és szoci - ális munkás szerepe, a hátrá nyos hely - zet ben lévõ beteek keze lé sé nek lehetõsée és módja, a PD-s beteek rehabilitációja. Elhanzottak olyan elõadások is, melyek az eyik dialízis típusból a má - sikba történõ átmenetet mutatták be, a váltás okainak, folyamatának lénye - ét is meviláítva, de szó esett a kom binált PD/HD kezelés lehetõ sé - érõl és eredményesséérõl is, va la - mint a PD-s beteek transz plantációjának tapasztalatairól. Érdekes és fiyelemreméltó me - állapításként hanzott el többek közt, hoy az érzékszervi károsodott beteek számára is van lehetõsé PD ke - zelésre, amit korábban nem javasol - tak. Az asszisztált PD elterjedésével a - zonban voltak olyan esetek, mikor a csa lád, vay külön asszisztens seítséével lehetõvé vált ez a kezelési for - ma, de ennek ellenére nem sokan vál lalták. A technika fejlõdése azonban áttörést hozott ezen a vonalon is, a beteek seítsé nélkül, önállóan ké - pesek elvéezni a kezelést. ey re több automata berendezés van foralomban, ami rendkívül nay se - ítsé a beteeknek, mert ezek a be - rendezések proramozottan vézik az oldatcserét, rendkívül praktikusak, ké - nyelmesek, éjjel, akár alvás közben is elvézik a dializálást, ezzel lehetõ séet adva a betenek az önálló élet re, a kiszoláltatottsá meszüntetésére. Szó volt arról a csodaoldatról is, ami meakadályozza a cukor felszí - vódását, az icodextrinnel kezelt be te - ek a tapasztalatok szerint kedvezõen reaálnak a speciális oldatra, ami ey éjszaka folyamán 6-8 deci fo - lyadék eltávozását seíti elõ. Több mint 100 résztvevõ jött el az orszá különbözõ részébõl, hoy me - hallassa az elõadásokat, tapasztalatokat, újdonsáokat, szakmai és technikai érdekesséeket. A PD területén bekövetkezett fej - lõdést iazolja, hoy eyenranú ke - ze lésként foadják el vilászerte a HD-vel. Mayarorszáon is eyre sikeresebb a PD kezelés, ma ez a leintenzívebben terjedõ kezelési mód, az összes kezelés 17 százaléka már ebben a formában történik. zsákos PD kezelési formát, meújítva elõzése, ki vé dése, kezelése, a sebész, Polner fõorvos elmondja, hoy 8 9 Leopold Gy.

6 Nemzetközi Vese Vilánap március 14. Nemzetközi Vese Vilánap március 14. Az elhízás, cukorbetesé, maas vérnyomás a vesebetesé elôszobája Ismert újsáírók, jó ide - je a médiában dolozó szak emberek kaptak me - hívást február 7-re a Best Western Hotel Hunariaba a Nemzeti Vese Proram operatív kapcsolattartóitól. A sajtó munkatársait ar - ra kérték a szervezôk, hoy leyenek tajai a Nemzeti Vese Pro - ram Média Munkacsoportjának. De mi is ez a proram: elevenítsük fel kissé a múltat. Két évvel ezelôtt a minisztériumi szakáazat erkölcsi támoatásával a Nefrolóiai Szolálta - tók Eyesületének kezdeményezésére jött létre. A munkában részt vesz - nek: a Mayar Nephroloiai Társasá, a Mayar Transzplantációs Társasá, a Nefrolóiai Szoláltatók Eyesülete és a civil szervezetek: a Ve sebeteek Eyesületeinek Orszáos Szövetsée; a Mayar Szervátültetettek Szövetsée; a Transzplantációs Alapítvány a Meújított Életekért szer vezet és a Mayar Vese Alapítvány. A Nemzeti Vese Proram az eész - sémeôrzésrôl és a vesebeteséek különbözô fázisairól szól, ennek kere - tében a szûrésrôl és prevencióról, és az eészsées embereket is tájékoztatja a vese beteséeirôl. Fontos információkat közvetít továbbá a már felismert vesebetesérôl, a ondozás idôszakáról, a proresszió lassításáról, a szövôdmények meelôzésérôl, vala - mint a vesepótló kezelésekrôl és a transzplantációról is. Tehát a Proram lefontosabb célja a lakossá tájékoztatása, a beteek információval való ellátása, valamint a szakmai párbeszéd folytatása. Dr. Reusz Györy professzor, a Mayar Nephroloiai Társasá elnöke, a Mayar Nemzeti Vese Proram szak - mai vezetôje arról tájékoztatta az új - sáírókat, hoy milyen kockázati tényzôk vezethetnek a vese mebete e - déséhez, s mit tehetünk a meelôzés keretében, saját eészséünk védel - mé ért. Sajnos, az elhízás, a cukorbe - tesé és a maas vérnyomás a vesebetesé elôszobáját jelentik. A hi - teles tájékoztatás nayon fontos, ezért rendkívül sok múlik az újsáírókon is, hiszen az embereket tudni kell meszólítani és pontos felviláosítást is szüksées nyújtani számukra. Itt kell elmondanunk, hoy két ismert személyisé, Börcsök Enikô színmûvésznô és Both András színmûvész (az RTL Klub hanja) is aktív sze - repet vállal a tájékoztatásban, uyanis mindketten vesetranszplantáción es - tek át. A professzor úrtól mé metudtuk, hoy a lakossá körében vézett tájé - koz tatáson, valamint a há - ziorvosok to vábbképzésén túl idén a zokkal a szakmai szerve ze tekkel szeretnének szorosabban eyütt mû ködni, a melyek a vesebe te - séel veszélyeztetett cu - kor be te ek és maas vérnyomásban szenvedôk ke - zelésében részt vesznek, s termé sze te - sen azokkal a civil szervezetekkel is, a- melyek a beteeket seítik, képviselik. Nehéz elhinni, de 600 ezren veszélyeztetettek, tehát ennyi embert érhet el a vesebetesé. Zoltán Györy, a Mayar Nemzeti Vese Proram operatív vezetôje arról szólt, hoy bizony, mé ma is sok a téves vélemény a vesebetesérôl. Hazánkban ma 6 ezren kapnak ve se - pótló kezelést, sajnos, a számuk évrôlévre nô, új szervre pedi 903-an várnak. Élôdonoros veseátültetésre 53 esetben került sor az elmúlt év fo lya - mán, ami a korábbiakhoz képest is nay elôrelépésnek számít. Zoltán Györytôl metudtuk mé, hoy az ELTE Eészsé-azdasátani Kuta tó - központjának részvételével az orvo sok, az eészséüy-irányítás és az eész - sé-azdasátan képviselôinek bevo - násával elkezdôdött a krónikus vesebetesé kezelése eészsé-azda sá - i modelljének kidolozása. A Proram felkérésére mekezdôdött munka során az eészsépolitika szá mára szü - lethetnek javaslatok arra az esz köz - rendszerre, amelynek seítsé ével a lenayobb eészsényeresé elérhetô. A Mayar Nemzeti Vese Proram eyik koordinátora elmondta, sokféle színes eseménnyel készülnek a Vese Vilánapjára, ami minden évben március második csütörtökére esik. Idei jelmondatai: Elôzd me a vese ká ro - sodást! Védd a vesédet! Tudd me, hoy hoyan! A Vese Vilánap a céljait az úyne ve - zett flash mob (villámcsô dület) se ít - séével éri el: vayis csoportos összejövetelekre várják az érdeklôdôket Budapesten március 14-én 16 órára a Mammut II. bevá sár lóközpontba itt a Madách Színház társulata mûködik közre. Ezenkívül Pécsett, Miskolcon, Nyíreyházán, Makón, Szeeden, Deb recenben és az orszá több más pontján is lesznek rendezvények, amelyeken elsôsorban az eészsées emberek részvételére számítanak. A Mayar Nephroloiai Alapítvány és a Nemzeti Vese Proram a Kép zô - mû vészeti Eyetem rafikai tanszéke hallatóinak e témában plakátpályázatot írt ki. Miként a találkozón kiderült, az új - sáírók elkötelezettek a feladat iránt, és a Nemzeti Vese Proram Média Mun kacsoportjának minden taja so - kat tesz embertársai eészsétudatos neveléséért, tájékoztatásáért. Sok kér - dést tettek fel az újsáíró kolléák a jelenlévô szakembereknek. Barna István professzor, a Semmelweis Eyetem I. számú belyóyászati klinikájáról arról is beszélt, hoy mi - 8 ARANYSZABÁLY ként vezethetnek a yóyszerek okoz - ta mellékhatások vesebete sé hez. Elmondta, hoy a vesepótló ke ze lés - ben részesülôk átlaéletkora év, s hoy ki milyen állapotú, az nayban fü a fizikumától, érrend szerétôl. Bátor Bálintné, aki maa is transzplantált, elhatározta, hoy yóyulása után a sorstárain seít, ezért nôvérnek tanult, s ma a peritoneális dialízist oktatja. Mindemellett kerékpártúrát szervez ve - setranszplantált és mé dializált bete - eknek. Tavaly rendeztek elôször ilyen túrát és ien jól sikerült a proram. Idén június között indul útnak a kerékpáros csapat, azzal, hoy felhívja a fiyelmet a vesebetesére, amely sokszor elkerülhetô lenne, valamint arra, hoy dializáltként is lehet aktív életet élni. Garamvölyi Annamária Az idei Vese Vilanap központi témája az akut vesekárosodás meelôzése. Az ép vesét is károsíthatja a kiszáradás (csökkent folyadékfoyasztás, hányás, hasmenés, lázas állapot, naymértéktû izzadás). 'Az idôsek es a kisyermekek különösen veszélyeztetettek ebbôl a szempontból. További tényezô eyes yóyszerek nem ellenôrzött alkalmazasa. Sokszor ey már melévô, fel nem ismert vesebeteséet ront tovabb ey rárakodó, második betesé. A vesebetesé kialakulása néha nem befolyásolható, de vannak olyan tényezôk, amelyekkel a kockázatot csökkenteni tudjuk. 1. Tartsa fitten es aktívan saját maát! 2. Rendszeresen ellenôrízze vércukor szintjét! 3. Ellenôrízze vérnyomását! 4. Étkezzen eészséesen és viyázzon a testsúlyára! Csökkentse a sóbevitelt! 5. Iyon mefelelô mennyiséû folyadékot 6. Ne dohányozzon! 7. Ne használjon rendszeresen vény nélküli yóyszereket! 8. Ellenôrizze vesefunkcióját, ha ey vay több nay kockázati tényezôvel" rendelkezik, azaz cukorbete, maas vérnyomása van, túlsúlyos, Ön vay eyik családtaja vesebetesében szenved. Vesebetesé esetén elenedhetetlen a szakorvosi ondozásban történô rendszeres részvétel

7 Mayarorszá részvétele a sikeres EU pályázatban Hazánk is részt vett abban az EU pályázatban, ami COORENOR projekt néven futott három éven keresztül, és az elmúlt évek eyik lena yobb szervtranszplantációs témájú Ahoy Alessandro Nanni Cos - ta, olasz pályázatvezetõ elmondta, a projekt általános célkitûzése an - nak a hálózatnak kialakítása volt, mely a szervátültetések elõseíté - sét támoatja, különös tekintettel a halottakból történõ szervado - mányozásra, az élõdonációra, és a nemzetközi szervcserére. Eyik kiemelt terület volt az élõ donoros szervadományozás, az élõdonoros szervtranszplantációk számának, valamint biztonsáának növelése. E témával kapcsolatban a munkacsoport rendkívül fontos szempontként kezelte az élõdo - noros veseátültetéshez kapcso - lódó joi, és szociális normákat, elemezte a veseátültetést követõ orvosi, és pszicholóiai nyomon követés rendszerét, valamint azo - kat a kockázati tényezõket, melyek szerepet játszanak a vese, és kardiovaszkuláris komplikációk me - elõzése érdekében az élõdonorok esetében. A pályázatvezetõ beszélt arról, hoy, bár az élõdonoros veseátültetés számának növelése nem proramja volt. szünteti me a szervhiányt, méis szüksé van számuk növelésére, az eljárások optimalizálására az EU taállamaiban. Ehhez viszont a tapasztalatok alapján új stra - téiát kell kialakítani, csak íy ér - hetõ el mind az élõdonoros veseátültetések számának növelése, mind pedi a donorok biztonsáának emelése. Szóba került az orszáok kö - zötti szervcserék elemzése, a kü - lönbözõ proramok összehasonlítása, valamint ey nemzetközi eyüttmûködésen alapuló internetes weboldal kifejlesztése is, ami elõseíti az orszáok közötti szerv - cserék lebonyolítását. A pályázat eredményeképpen mevalósult weboldal seítséével máris történt ey sikeres szervátültetés yermekszív átültetése cseh yermekdonorból olasz yermekrecipiensbe. Az oldal le he - tõvé teszi a szervfelesleek olyan szervek, melyekre az adott orszában nincs me felelõ recipiens hatékony felhasználását a határokon átnyúló szervcsere által. De a weboldal alkalmas a sür - õsséel szervre váró recipiensek reisztrálására is, ezzel lehetõvé téve, hoy minél hamarabb életmentõ szervhez jussanak a rá - szoruló beteek. A sikeres pályázaton több orszá között részt vett Ma - yarorszá, az Orszáos Vérellátó Szolálat Szervkoordinációs Irodá - ja felelõs a disszeminációs munka - csoport vezetõjeként a projekt terjesztéséért. A projekt záró rendezvényén Budapest kapta azt a metisztelõ lehetõséet, hoy a pályázati eredményeket itt értékelték Az eseményen mejelent prof. Dr. Horváth Ildikó fõosztályvezetõ, az Emberi Erõforrások Minisztériuma részérõl, és elismerõ sza vak - kal nyilatkozott mind a COORENOR pályázatról, mind a mayarorszái részvételrõl, és eredményekrõl. Ismeretes, hoy hazánk január 1-tõl elõzetes eyütt mû - ködési meállapodás keretében részleesen csatlakozott az Eurotransplanthoz, ezzel Mayarorszá bekerült a nemzetközi vérkerin - ésbe, és a fõosztályvezetõ szerint Mihály Sándor, a Szervkoordinációs Iroda vezetôje a terv az, hoy 2013 mehozza a teljeskörû csatlakozást is. A hároméves projekt pályázati sikere reményt ad arra is, hoy a proram folytatódik, illetve új pro ram kezdõdik, melynek eredményeképpen nõ a társadalmi tu - datossá, és pozitívan alakul valamennyi EU taállamban a szerv - adományozás aránya. * * * A zárórendezvényen hanzott el: Hoyan alakult 2012-ben a szervdonációs és transzplantációs aktivitás? Minden évben izalmas kérdés, hiszen sok ezer veseelételensében szenvedõ bete számára a létet, a minõséi életet jelenti az a lehetõsé, ami az elmúlt fél év szá - zad során vilászerte bevált ya - kor lattá vált. Az utóbbi két évtizedben az emberi szervek szervátültetésre történõ felhasználása folyama to san növe - kedett. Napjainkban a szervátültetés a leköltséhatékonyabb kezelés véstádiumban lévõ veseelételensé esetén. A terápiás célokra történõ szervek hozzáférhetõsée, felhasználha - tósáa attól fü, hoy a társa - dalom tajai, eészsées polárai készek-e, hajlandók-e szervado - mányozásra, arra, hoy adott eset - ben mementsék embertársuk életét. Az összezés, mérlekészítés minden évben metörténik, hiszen a számok mutatják me pontosan, hoyan állunk, mit fejlõdtünk ezen a területen. Mihály Sándor iazató, az Or - száos Vérellátó Szolálat Szerv - koordinációs Iroda vezetõje ezúttal is rendelkezésünkre bocsátotta az elmúlt évi mayarorszái adato - kat. A mayarorszái transzplantációs várólistákon jelenle közel 1100-an várnak szervátültetésre, közülük 184-en életmentõ szervre, mí a tavalyelõtti évben 309 szerv beültetése történt me elhunytból származó donorszerv felhasz ná - lásával. A Szervkoordinációs Iroda 234 donorjelentést reisztrált ben, ayhalott szervdonorból 131 alkalommal történt transzplantációs célú szerveltávolítás. A donorjelentések 58 kórházból érkeztek. A szervdonációs proramok eredményeként 356 szervátültetés tör - tént mayar donorszerv fel- használásával, ezek között 204 veseát - ültetés történt halott donorból, illetve 47 élõdonorból. A máj átültetések száma 41, a szívátülte té sek száma 14, a kombinált vese- és hasnyálmiriy átültetések szá ma 10 volt. Bécsben 40 mayar do - nortüdõ transzplantációja valósult me, amellyel párhu zamosan 13 mayar bete kapott esélyt új élet - re tüdõátültetés által ben Mayarorszáon eyértelmûen emelkedett a szervdo - nációk és transzplantációk szá ma. Nay elõrelépésként értékelhetõ, hoy a többszerv-kivételek aránya 53 százalékra emelkedett az elõzõ évi 41 százalékhoz képest. Különösen jelentõs, hoy a vese-, máj-, szív-, hasnyálmiriy átülte té - sek között az elmúlt évben a szívtranszplantációk száma több mint kétszeresére emelkedett, amely részben az Eurotransplanttal tör - tént elõzetes meállapodásnak kö - szönhetõ. A szerzõdés értelmében mayar akut, hyperimmunizált, ér zé ke nyí - tett és yermekrecipien sek ke rül - hetnek fel az ET váró- listájára. Az elmúlt év november vééi 67 mayar bete került ET vá ró - listára, 11 hónap alatt 18 bete ré - szére 19 szerv érkezett az ET-tõl. Minden kapott szervet sikerült november 30-i viszonozni az ET felé. A jól szervezett hazai és nem - zet közi transzplantációs rendsze - rek tehát lehetõvé teszik, hoy ey re több beültethetõ szerv álljon rendelkezésre a várakozók szá má - ra, és az eyre fejlettebb orvosi szak tudás, technika következtében az átültetett szervekkel kapcsola - tos eészséüyi kockázatok is csök kenthetõk, mind a donor, mind pedi a recipiens esetében L. Gy.

8 Évzáró ünnepsé a B. Braunnál Szép hayomány, hoy a karácsony közeledtével a B. Braun Avitum Hunary Zrt. vendésébe hívja eyüttmûködõ partnereit, mûvese állomásainak vezetõ munkatársait, valamint az ott mûködõ beteeyesületek kép vi selõit. Beteek és ellátóik találkoznak ilyenkor, hoy fehér asztal mellett kö tetlenül beszélet hes se - nek, s a karácsony mehitt hanulatát továbbviyék társaiknak. Nem ünneprontásként, de a té - nyeket közölve Horn Péter vezériazató elsõként a 2012-es év eredményeirõl szólt. Beszámolójából a hallatósá metudta, hoy miután a azdasái válsá mé mindi tart, ezért a várt eredményeket nem mindenben sikerült teljesíteni. Elsõsorban a finanszírozás ondját említette; saj - nos, hazánk mé mindi az utolsók kö zött kullo. Összehasonlításként Cseh orszá példáját hozta, ahol 200 eurót kap a cé ey mûvese keze lé sért nálunk uyanezért az OEP 72 eurót fizet. A példa jól illusztrálja a különbséet, s ha beleondolunk, a szoláltatásban nem szabad érzékeltetni ezt a differenciát. A bete nem tehet a azdasái válsáról, neki uyanolyan minõséi ke - zelés jár, mint a tehetõsebb orszáok beteeinek hansúlyozta a vezér - iazató. Ezt tetézi, hoy sajnos a betelétszám viszont állandóan növekszik. A folyamatosan emelkedõ betelétszám és a csökkenõ felhasználási össze aránya a 2013-as évre sem változik, mi több, az árfolyamváltozás is rontja a helyzetet, amely az import anyaok felhasználásánál csapódik le. Mindennek ellenére szöezte le a napi életben azt is jelenti, hoy nayon kell üyelni a bete ellátási színvona - lára. A beteellátásban nincs és nem lehet kompromisszum ez a B. Braun filozófiája: ezt bizonyítják a javuló mi - nõ séi mutatók és a 18 állomáson vé zett beteeléedettséi felméré - sek. Természetesen nem csupán a szub jektív vélemények alapján mondta ezt Horn Péter, hanem konkrét vizsálatok, a kt/v és a hemolobin mutatók alapján is. Nem kis büszkeséel számolt be a vezériazató arról, hoy tavaly nyáron nemzetközi bírákból álló bizottsá tartott szemlét a B. Braunnál, hoy értékelje a cé munkáját az Üzleti Kiválósái Modell meva ló - sításában. Ezt a módszert a viláon 33 ezer nayvállalat alkalmazza, s feladata a folyamatos minõséi fejlõdés, melynek kulcsa a szervezet innovációs és tanulási képessée. A vizsálat eredményeként a céet beválasztották a 13 döntõs közé. Az EFQM Kivá - lósái Díjat Brüsszelben vehette át Horn Péter. A tavalyi év más kitüntetést is adott a cének, a B. Braun Avitumban mért dolozói elkötelezettsé értéke 81% volt, ami meközelíti a lejobb hazai munkahelyek eredményét. Ez az elismerés nem csupán azt bizonyítja, hoy a dolozók azonosulni tudnak a cé céljaival, hanem azt is, hoy a beteek érzik a munkatársak elkö te - lezettséét, értik, hoy minden folyamat a beteek érdekében történik. Az idei tervekrôl szólva a vezériazató elmondta, hoy januártól újabb jelentõs technolóiai fejlesztés kez dõ - dik, mely során új dializátorok ke rül - nek az állomásokra. A lemodernebb technolóiát képviselô esz közök a B. Braun cé yártmányai, s remélhetõle ez a ondoskodás to vábbi fejlõdést hoz mind a beteek, mind pedi a kiszoláló személyzet mindennapi életében. Ádám Aurél, a VORSZ elnöke is köszöntötte az ünnepsé résztvevõt. Híven a hayományokhoz, õ is tett ey rövid visszatekintést, mely során szólt a szövetsé életében történt változásokról. Nevezetesen az anyai on dokról, amelyet a beteeye sü - letek is tapasztaltak. A meszûnt állami támoatást pályázatok váltották ki, ám hiába küldi be az illetékesekhez az eyesület a pályázatokat, azokból mé a fenntartásra sem jut eleendõ pénz. Hasonlóan nehéz a helyzet az SZJA 1 százalékokkal, hiszen a azdasái válsá miatt a céek is ke ve - sebb bevételhez jutnak, íy az 1 %-ok mértéke is mecsappant. Beszámo ló - jában kitért az eyesületek mun ká jára A Vira Ánes díj idei nyertese, Kántorné Tóth Judit a B. Braun jelenlei és volt vezériazatójával. Horn Péter és Fabók József mindketten büszkék Judit tudományos teljesítményére, amellyel itthon és európaszerte képviseli a céet. is. Hansúlyozta, hoy néhány eye - sület példamutatóan seíti be te tár - sait, ám sokan elfáradtak, érdektelenek, s az ilyen szer ve zetekben ali ta - pasztalható a betejo védelme, a be - teképviselet jelenléte. Meható karácsonyi ondolatait tette közzé Fabók József, a B. Braun eykori iazatója. Szeretettel beszélt a betesérõl és az öresérõl, a bibliai Dávid királyt idézte, aki betelt a nay öreséel, elfoadta korát, állapotát, s iyekezett másokon seí te - ni. Leyen mindenkinek a szíve telve pozitívummal, és azt tudja átadni társainak hansúlyozta. Az ünnepsé befejezõ aktusaként sor került a VIRGA ÁGNES díj átadására. Horn Péter a díjazás menetét ismer - tette: szólt a több mint 400 jelölt közüli választás menetérõl, a szakmai és emberi kritériumokról. A év nyertese Kántorné Tóth Judit, aki a B. Braun 6. számú Dialízis Állomásának oktatási felelõse, PD á - po ló. A vezériazató méltatta Judit munkássáát, ismertette komoly szak - mai útjának állomásait, tudományos tevékenyséét, és méltatta szerepét a közössében. Szakmai képzettsée, emberi kvalitásai, társadalmi szerep lése és tudo má - nyos tevékenysée okán kapta a metisztelõ elismerést. Amikor a vezériazató átnyújtotta a díjat és a hatalmas virácsokrot, az ünnepelt meha tódottan köszönte me az elismerést: Számomra külön öröm, hoy a be teeyesületek jelenlétében vehe - tem át a díjat. De ez az elismerés nemcsak nekem szól, hanem kollé áimnak és Kulcsár fõorvosnak is. Köszönöm nekik, hoy seítik a mun - kámat! Amikor tudományos mun kás sá á - ról faatom, sze rényen sorolja írásban vay szóban összefolalt szakmai beszámolóit. Kiderül, hoy itthon és külföldön több mint 40 (!) elõadást tartott, elsõsorban predialízis témában. Hambur, Dub - lin, Ljubljana, Birminham, Strassbur illusztris a névsor, ahol nõvérek és orvosok tanulmányozhatták posz - tereit, de fejlesztési javaslatot nyújtott be Pd és APD kezelési témában is. Amikor arról kérdezem, hoy mind - erre hoyan van ideje, hiszen mun kája mellett ey ikerpár édesany ja ként is me kell állnia helyét, mo solyova mayarázza: idõ arra jut, amire az ember akarja. Jó beosztással teljes életet lehet élni mind a munkahelyen, mind a családban. S meértõ, seítõkész társai vannak mindkét helyen: jó kolléák, sze retô családi háttér. Ez a kiváló munka záloa. Dunay Csilla 14 15

9 A HD kezelt bete diétájáról A HD kezelt bete diétájáról 2. Foszforszeény étkezés receptek 4 személyre Horváth Mária dietetikus sorozata Töltött csillatök Hozzávalók: 1 db csillatök (kb. 1 k), 28 dk darált sertéshús, 4 ek. olaj, natúr vea mix, bors, majoránna Tetejére: 1 pohár tejföl, 10 dk Trappista sajt Elkészítése: A csillatököt, ha yene, akkor nem kell mepucolni: tetejét levájuk, a maházát kikaparjuk és elôfôzzük. A darált húst mepirítjuk és natúr vea mixszel, borssal, majoránnával befûszerezzük, majd beletöltjük a tökbe. A tetejét tejföl és sajt keverékével bevonjuk, sütôbe téve készre sütjük. 1 ada tápanyatartalma: Eneria kj/kcal Fehérje Zsír Szénhidrát Kálium m Foszfor m 2155/513 17,2 23,9 53, Foszfor FE Bela hús pirított buronyával Hozzávalók: 40 dk sertéshús, 20 dk sárarépa, 4 ek olaj, 1 fej vöröshayma, 4 erezd fokhayma, bors, 400 ml barna sör Pirított buronyához: 40 dk buronya, 4 ek. olaj Elkészítése: Az olajon mefonnyasztjuk az apróra váott vöröshaymát, hozzáadjuk a kockára váott húst, a karikára váott sárarépát, a fokhaymát, és meborsozzuk. Felöntjük a barna sörrel és készre fôzzük. A buronyát kockára váva mefôzzük, a fôzôvizet leöntjük: íy nayjából 20%-kal csökkenthetjük a káliumtartalmát. Sütôben pirosra sütjük. 1 ada tápanyatartalma: Eneria kj/kcal Fehérje Zsír Szénhidrát Kálium m Foszfor m 2174/518 24,9 28,4 36, Foszfor FE Málnás túróombóc Meleszendvics, sajtos Hozzávalók: 40 dk kenyér, 8 dk Ráma, 12 dk Trappista sajt Elkészítése: A kenyeret mekenjük Rámával és meszórjuk a reszelt sajttal, majd sütôben vay rillen mesütjük. 1 ada tápanyatartalma: Eneria kj/kcal Fehérje Zsír Szénhidrát Kálium m Foszfor m Foszfor FE Hozzávalók: 40 dk túró, 2 db tojás, 10 dk búzadara, 2 ek.porcukor, 10 dk málna, vaníliás cukor Öntethez: 30 dk málna, 4 dk méz Elkészítése: A túrót, búzadarát, porcukrot, vaníliás cukrot, tojást összekeverjük és állni hayjuk. Majd ombócokat formálunk belôle, és minden ombócba ey szem málnát teszünk. Forrásban lévô vízben kifôzzük. Az öntethez a málnát felfôzzük, és mézzel ízesítjük. 1 ada tápanyatartalma: Eneria kj/kcal Fehérje Zsír Szénhidrát Kálium m Foszfor m Foszfor FE 1990/474 26,1 31,7 17, /369 22,5 9,7 45,

10 A csoda nekik bebízonyította, hoy ienis létezik Két vese hét yerek Vendélátóim Mátéffy Balázs, a Mátyás-templom Eyházmûvészeti Gyûjteményének vezetôje és felesée, Gál Zita tanár, hitoktató. Kedves, szeretô házaspár összesen két vesével és hét yönyörû ye rekkel. A történetük mesébe illô. Z ita kicsit zavarban van, mert a há - rom és fél hónapos Márika nyûös, alihanem nayon éhes már. Nem baj, ha etetem közben? és a bébi aki eyébként zsene korát meha - zudtoló fehér harisnyanadrában és icipici farmerszoknyában pompázik máris eléedetten cuppo. Hoyan kezdôdött a baj, és aztán mi történt? Meséljenek! 1995-ben dianosztizálták nálam az IA nephropatiát, amirôl ma már tu dom, nem ritka a vesebeteséek között kezdi Balázs. Hosszú kivizsálás elôzte me a dianózist, majd lassú állapotromlás követte. A kilátások nem voltak valami jók, méis bíztam talán a csodában, íy mindezek tudatában 98-ban összeházasodtunk Zitával. Már mevolt a két naylányunk, Hanka és Borcsi, amikor 2004-ben véet érni látszott az illúzió. Árkossy doktor, a kezelôorvosom, kilátásba helyezte a dialízist hamarosan, és felvetetett a transzplantációs listára. Szerencsémre mindenrôl kimerítôen tájékoztatott, és eközben meemlítette az élôdonoros transzplantáció lehetôséét is. Kérdezett a vérrokona - im felôl, de sajnos csak féltestvéreim vannak. Én pedi természetesen minderrôl beszámoltam itthon Innen Zita jobban emlékszik A Mátéffy család: Borcsi, Zita a pici Márikával, Balázs ölében Dini, majd Hanka. Elôl Pali, Juliska és Zsia Mindi is tudtam Balázs bete sé - érôl. Amikor a listára vétele után fel - merült bennem szinte azonnal, hoy hiszen van nekem ey makk e - észsées vesém a számára, az eyet - len kérdésem volt: hoy lehetnek-e mé yermekeim. Mert ha ien, dehoy várunk cadaver vesére, miköz - ben a férjemet dializálni kell! Ekkor lépett a képbe anyukám, aki szí - vesen átvette volna tôlem a donor sze - repét. Azért hozzátenném, hoy mi nyolcan vayunk testvérek. De hiszen ez fantasztikus! Olyat mé nem hallottam, hoy valaki az anyósától kapott volna vesét! vetem közbe. Hát véül nem is! Anyukám hamar mebukott a hosszadalmas elôvizsálatokon valami banális ok miatt. Én viszont eészséesnek bizonyultam, és ki is tûzték a páros mûtét napját. Az elsôt nevet, mert hatszor halasztották! Háromszor miattam, mert mindi hô - emelkedésem lett a mûtét elôtti na - pon, íy hazaküldtek. Persze semmi bajom nem volt, de úy látszik, íy hatott rám az izalom. Mire rájöttem, hoy muszáj lesz elcsalnom ezt a kis lá zat, Balázs futott bele apróbb fertô - zésekbe. De hetedikre sikerült, 2005 júliusában vére metörtént. Közben azért akadt ey kis kaland: az orvosi Etikai Bizottsá elé idéztek minket, mert nem vayunk rokonok. Ott hallottam, hoy talán nem szülhetek többet, és rémülten nézhettem, mert az orvosunk a háttérbôl nayon inte - ette, hoy á, rá se ránts!. Na, ennyire azért nem volt ey sze - rû az eész számomra lealábbis mondja Balázs. Ali hittem utóla a szerencsémnek, hoy ey percet sem töltöttem dialízisen, de elôtte nayon komoly lelkiismereti ondjaim voltak. Hoy etikus-e, szabad-e elfoadni szer vet ey eészsées embertôl, aki - nek ezzel ki tudja, milyen kárt okozhatok. Ráadásul a feleséemtôl! Sokat vívódtam, nayon nehéz volt elfoadnom ezt az áldozatot. Nekem nem volt nehéz! Adni sok - kal könnyebb ám, mint elfoadni nevet a felesée, és a jóllakott cse cse - môt yorsan felszállítja a tetôtérbe, a - hol a többi csemete is tobzódik ked ves családi barátok felüyelete alatt. Tényle nehéz volt eljutni az elha - tározási, de szorított az idô, fel tar tóz - tathatatlanul közeledett a dialízis fenyeetése, amikor a munkámat majd nem tudom ellátni, és mi lesz akkor a csa láddal Ezer kérdésem volt: Ki tudja, nem újul-e majd ki az eredeti betesé erre mái sem tudom a választ, meddi tart ki a beültetett vese, és íy tovább. A Transzplantációs Klinikán uyan a mé ki sem mondottakat is mevála - szolták a pronózison kívül, és hihe - tetlenül alaposan folalkoztak velünk. (Valószínûle szimpatikus volt a vállalkozásunk, mindvéi vételen kedvesséel bánt velünk mindenki. Az intenzíven aztán mé össze is tolták az áyainkat, hoy fohassuk eymás kezét ) Véül méis Zita ey mondata tette fel a pontot az i-re: Nekem most van szükséem ey használható férjre, amí a yerekeink kicsik, nem tíz év múlva. És erre már nem mondhattam nemet, hisz iaza volt. És mindmái jól vayok. De mennyire iazam volt! Zita köz ben visszaért, miután a yerek ha - dat is ellátta délutáni alma-uzsonnával 2006 véén ikreink születtek, ami fényesen bizonyította, hoy Perner professzornak iaza volt. Aki 7 kilónyi yereket ki tud hordani, az a többit könnyedén, nem? Az ikrek óta Mária-baba már a harmadik, aztán majd melátjuk Johanna 2004 Borbála 2005 A MÛTÉT 2006 Zsimond és Júlia 2008 Dénes 2009 Pál 2012 Mária Amí csak el nem foy a lakásban a hely? viccelôdöm melepetten. Nem foy az el olyan könnyen! Ed - zettek vayunk. Nemré, amikor a húomék a lakásfelújításuk miatt itt laktak a 4 ye re - kük kel na, akkor szûken voltunk! És az esti proram hoy mûködik? Fürösztés, fomosás, mese? Ó, nekem most könnyû! Szoptatok, bü fiz tetek, pelenka, mieymás. Én me harcolok a többiekkel mosolyo a férj. A nayoknak fel - olvasok (ré tudnak és szeretnek is olvasni, de ha a Papi mesél, az eész más), a kisebbeknek furulyázom. De azért ali várjuk, hoy elcsen de - sedjen a ház, s vére kicsit kettesben le yünk. Mé volna ey utolsó kérdésem, Balázs. Ha nem ennyire tökéletes a családi kapcsolat, és nem mesélte vol - na el (mint mindi mindent) orvosa élôdonoros ötletét azonnal; majd jön a morális válsá, hoy lehet-e, sza - bad-e vajon késôbb el tudta volna mondani lelkiismeret fur dalás nélkül? Összenéznek, ondolkoznak, majd ismét Zita válaszol. Hát, akkor nem biztos, hoy ma itt tartanánk. Kocsán Éva 18 19

11 KÉT ÚJ VÉRCSOPORTOT FEDEZTEK FEL Nemzetközi összefoás eredmé - nye a két új vércsoport leírása Közel tíz év után két új típussal bővült a vércsoportok listája. A Lanereis és Junior vércsoportoknak Európában különösen a ciány népessé számára van jelentősée. Ha valakinek felteszik a kérdést: "Tudja Ön, mi a vércsoportja?, a többsé azonnal rávája: Már hoyne tudnám! B Rh-pozitív. Kétsételen, az AB- és az Rh-vércsoportbeli hovatartozásával a letöbb ember csakuyan tisztában van. De vajon hányan tudják, mi a Lanereis vércsoportjuk? És azt, hoy Junior-pozitívak vay -neatívak? Pedi az életünk múlhat rajta fiyelmeztet a Nature Genetics szaklapban Bryan Ballif, az amerikai Vermonti Eyetem biolóus kutatója. Bár a Lanereis és a Junior vércsoportok összeférhetetlenséébôl adódó vérátömlesztési problémák melehetôsen rit - kák, eyes etnikai csoportoknál indokolt a fokozott odafiyelés. Japánban a becslések szerint lealább Junior-neatív ember él. Miközben azt mindenki tudja, hoy az Rh-neatívak nem kaphatnak Rhpo zitívaktól vért, és az Rh-neatív kis - ma máknál Rh-pozitív baba kihordása ese tén immunválasz alakul ki a ma - zati vérrel szemben, nemien él a köztudatban, hoy a Junior-neatívak pontosan uyanilyen kockázatoknak vannak kitéve. E tájékozatlansá nem utolsó sorban abból fakad, hoy a Lanereis és Junior vércsoportok mo - lekuláris szintû mibenléte tisztázatlan vay lealábbis eészen mostanái az volt. sikerült azonosítaniuk azt a két fehérjét a vörösvérsejtek felszínén, amelyek e kevéssé ismert vércsoportokhoz való hovatartozásunkat mehatározzák. Ezzel a vércsoport-mehatározó molekulák száma az eddii 30-ról 32- re emelkedett. A két új jövevényre ien soká kellett várni: csaknem tíz éve bô vült utoljára a lista. Mivel e fehérjékrôl ismert, hoy fontos szerepet játszanak a daanatok yóyszeres kezeléssel szembeni ellenállásában, a felfedezés a mell és más szervek daanatainak ke zelésére nézve is jelentôséel bírhat. Ömlesztve jön a baj A Nemzetközi Vértranszfúziós Társasá az AB0- és Rh-vércsoportokon kívül már eddi is további 28-at tartott számon, a lekülönbözôbb nevek a - latt, mint például Duffy, Kidd, Dieo, vay éppen Lutheránus. A Lanereis és a Junior eddi nem sze repelt a hivatalos nyilvántartásban, noha már évtizedekkel ezelôtt felismerték a létezésüket olyan kismamákban, akiknél az anya-mazat összeférhetetlensé miatt ondok adódtak a babák kihordásával. Az elô re - lépést mindeddi akadályozta, hoy nem volt ismert a különbözôséek enetikai alapja, s uyanezen okból nem kerülhetett sor a Lanereis és Ju - nior vércsoport széles körben történô mehatározására sem. Sajnos, a vérátömlesztési nehéz - séeket mé a faktorok azonosítása sem oldotta me eycsapásra. Eyrészt a Lanereis-fehérjét nem hordozó (Lan-neatív) változat ritka - sáa miatt változatlanul nayon nehéz ey Lan-neatív bete számára vele kompatibilis Lan-neatív donort ta lál - ni, de lealább ekkora ond, hoy a teszteléshez nem állnak rendelkezésre eléé mebízható módszerek. Fehér hollónak számítanak a Juni - or-neatív véradók is. Ballifék abban bíznak, hoy eredményeik nyomán most már yorsan kifejleszthetôk lesz - nek a mebízható és széles körben hozzá férhetô tesztek. A rutinszerû tesz - teléssel horora akadhatnak a ritka és ér tékes donorok, s adataik nyilván - tar tásba vételével felyorsítható lesz a Lanereis- és Junior-neatív rászor u - lók vérrel és más átültethetô szöve - Ballif és munkatársainak uyanis tekkel való ellátása. A vércsoportok felfedezése so rán a kutatók elôször meha tá roz ták a vércsoporthoz való hova tartozást mehatározó két fehérjét a vö rös - vérsejtek felszínén. M int ki derült, mindkét molekula olyan szál lító fe - hérje (transzporter), amely eyes anya oknak a sejthártyán való át jut - tatásáért felelôs. M indketten az AB C (ATP -bindin cassette, ATP -kö tô ka zet - ta) transzporterek családjába tartoznak, s hivatalos nevük: AB C B 6 és AB C G 2. Az áttörést jelentô eredmény szé - leskörû nemzetközi összefo ás nak az esetekben mi okozza a kilökôdést - köszönhetôen született. A Vermonti de talán az új vércsoport-típusok me - Eyetemen dolozó B allif a F rancia ismerése közelebb viszi az orvosokat a Nemzeti Transzfúziós Intézetben dolozó mefejtéshez. párizsi kollé ája, L ionel Arnaud Kilökôdés akkor következik be, ha által tisztított fehérjemintákat elemezte a befoadó szervezet immunrendszere töme spektrometriás ké szü - kiszaolja, hoy a beültetett szövet lékén, s mind ketten a Japán Vö röskereszt nem a sajátja, és ellenanyaokkal, illetve munkatársai, Josihiko Tani és ölôsejtekkel metámadja. Az ideensére Toru M ijaszaki által kifejlesztett ellen - az immunrendszer úy derít a nya okat hívták seítséül a fehérjék fényt, hoy a donor-eredetû sejtek felszínén mekötéséhez. olyan fehérjéket észlel, amelyek M iután a fehérjék azonosítása Ame - rikában me tör tént, a labda visszake - a befoadó szervezetben nem lelhetôk rült P árizsba, ahol Arnaud csoportja fel. Márpedi ey Lanereis- vay Ju - sejtszintû és enetikai tesztekkel bizonyította, hoy valóban ezek a fak- ni or-neatív betebôl hiányoznak e letöbbünkben metalálható fehérjék, torok állnak a L anereis és Junior Jobban illeszkedô szervek Az új vércsoportok mibenlétének tisztázása óriási jelentôséel bír a szerv transzplantációra várók számára is. A szervátültetési technikák roha - mos fejlôdése és a kapcsolódó immunolóiai folyamatok eyre jobb meértése ellenére is mind a mai na - pi elôfordul, hoy az a szerv vay szövet, amelynek minden elôzetes várakozás szerint jól kellene illeszkednie a befoadó szervezetbe, méis ki - lökôdik, s ennek súlyos komplikációk, szerencsétlen esetben halál is lehet a úyhoy az ô immunrendszere szá - má ra ey közönsées, pozitív donor sejtjei olyan feltûnôek, mintha csak vörös posztót lobotatnának. Fontos, hoy a mayarorszái orvosok körében is yorsan elterjedjenek az új ismeretek: Japán uyan messze van tôlünk, de az európai ciány népessében is viszonyla maas a Lanereis- és Junior-neatív vércsoportúak elôfordulási aránya. Mindeközben folytatódik a további vércsoportok utáni kutatás. Ballif és munkatársai arra számítanak, hoy vér csoportok hátterében. vár hat mé felderítésre; lealábbis ilyen naysárendre lehet következ - tetni azon esetek számából, ahol fény derül valamilyen összeférhetetlenséi problémára, ám nem ismerni annak molekuláris yökereit. Tény, hoy a mé rejtôzô vércsoportváltozatok rendkívül ritkák, ám amint arra Ballif rámutat annak, aki vér át - ömlesztésre szorul, semmi sem lehet fontosabb, mint a minden szempontból összeillô donor fellelése. következménye. Rejtély, hoy ezekben további vércsoport-rendszer Tátrai Péter (Orio) 20 21

12 F ü z é r E r n ő Sorstárs ondolatai sorstársaknak 1. Mondandóm elsősorban azoknak szól, akik vesepótló kezelésben részesülnek, és azoknak, akiknek ez az elkerülhetetlen jövőjük, de talán néhány ondolat érdekes lehet orvosainknak, a nővéreknek, ápolóknak is. Nem kívülállóként mondok véleményt, maam is sorstárs vayok. Pár mondatban, hoyan lettem sorstárs: S orozatos komoly fejfájások miatt nay dózisban, rendszeresen foyasztott fájdalomcsillapítók a vesekövessére való hajam mellett tönkretették a vesémet, úy hoy analeticum nephropathia alakult ki. Folyamatos nefro - lóiai kontrollokon kiderült, hoy rosszindulatú tumor van a bal vesémben. Eltávolítása után a szintén nem teljes értékû maradék vesém a fokozott terhelést közel 5 évi bírta, majd elkövetkezett az a határ, hoy vesepótló kezelésre kényszerülök. Másokat az elhanyaolt maas vérnyomás, cukorbetesé, elhízás, túlzott dohányzás, mérezés, fertõzések, és mé több más juttathat ilyen állapotba. A károsodásnak sokszor nincs érezhetõ hatása a teljes leromlási, amikor már csak a vesepótló kezelés seít. Orvosaim empatikus seítséel hanoltak az elkerülhetetlen elfoadására. Hasi mûtéteim (vakbélmûtét és veseeltávolítás) miatt úy tudtam, hoy csak a hemodialízis kerülhet számításba. A kezeléshez vérnyerés céljából el ké - szült a fisztula mûtét. K étsébe eshettem volna a kilátástalan jövõ miatt, hoy ezután életem vééi kezeléshez kötött leszek. Ismerkedés, barátkozás céljából, javaslatra ellátoattam a mûvese állomásra. Mé inkább elriasztott, amit láttam: Mozdulatlan beteek, zümmöõ épek, tûk, vér a csövekben, nyüzsõ nõvérek, orvosok, a épek veszélyt jelzõ dallamai jajjj! Mivel változtatásra nem volt esélyem, bekövetkezett az elsõ hemodialízis, majd a többi. A kezdeti riadalmat, lázadást, ellenkezést beletörõdésre szelídülés váltotta fel. A kívülrõl látott riasztó nyüzsés belülrõl ey jól koordinált, menyutató profi rend lett. Akezdeti ondok ellenére beláttam, hoy életbenmaradásunk feltétele az, amit itt kapunk szuper technikával és profizmussal. Eddi a technikai rész de ami ehhez járul, lealább olyan fontos. A többlet a lélek, a hivatás, az iyekezet, az empátia, a kedvessé, az eyüttérzés, a türelem az orvosaink, nõvérek és ápolók részérõl. Ez seített az elfoadásban, beletörõdésben. Érezhetõ volt, és jólesett tapasztalni, hoy orvosnak, nõvérnek nem ey rutinmûvelet alanyai vayunk. Átérezték a kezdeti riadtsáot, félelmet, amellett, hoy kezdetben sok ondom is volt a kezelése során. Orvosnak, betenek eyaránt kritikus momentum az elkerülhetetlen elfoadása-elfoadtatása, a riadtsá szelídítése, a beletörõdés elérése. Orvosok, nõvérek bíztatására ey évi a hasi dialízissel is kezeltem maam. Mindenkinek ezt ajánlanám, akinek a körülményei erre mefelelõek. Renete elõnye van. S ajnos, a saját adottsáaim miatt kénytelen voltam viszszatérni a hemodialízisre. Mekísérlem úy leírni ondolataimat, hoy bármely sorstárs úy olvashassa, hoy ezt én is íy ondolom, íy írtam volna. Sorstársak nézõpontja Értelemszerûen más a nézõpontunk nekünk, akik meéljük a betesé nyûét, a panaszokat más, mint az orvosainknak, a nõvéreknek, leyenek bármennyire eyütt - érzõk, seítõkészek. Számukra feladat vayunk: érzõ személyek, de feladat, amit szívvel, iyekezettel, empátiával nap mint nap meoldanak. Nem tudok újat mondani, hiszen minden napjuk velünk telik, de talán a hanulatra, maradás eyetlen feltétele, ha a vesék állapotromlása már az itt leírt ondolatokra érdemes fiyelni. ezt indokolja. A körülményeinkre, állapotunkra nézve ey ondolat a lejellemzõbb: az állandósá. A teljessé iénye nélkül pár mondat a sorstársak, a ondozottak hanulatáról: Amí más beteséek zöménél yóyításról, yóyulásról is beszélhetünk, nálunk a szinten tartás, az életben tartás a Jobb kimondani és keresni a meoldást, az enyhülést. lényee az orvos, ápoló és bete kapcsolatnak. Többet mért ránk a sors, vay kinek-kinek felfoása szerint Az állandósá tudata kettõs értékû: Kell, jó, pótolhatatlan, hoy számunkra ott a biztos bázis, a rendszeressé, a ondviselés. Ezt mindenki eyéni körülményei, adottsáai szerint éli me. Mindenkinek a saját problémája a lenayobb. Nayon jó, hoy a kivételes helyzetünkbõl következõ, más- ami biztosítja az életben maradásunkat. Addi, amí csak hallunk a betesérõl, nem úy fo - naponkénti találkozásinknál ismerôs, ondos orvosok és lalkozunk vele, mint közvetlenül érintett. Amikor a labor nõvérek tartják kézben eészséünk, beteséünk minden eredmény alapján közli az orvos, hoy baj van, mé mindi tudnivalóját, kisebb-nayobb változását vay a hasi dialízisnél a saját kezelés mellett a rendszeres kontroll tart kételkedik a páciens: hoy majd elmúlik, hoy nem is érzi, nem fáj, majd rendbe jön kézben minket. Erre az állandósára nyuodtan rábízhatjuk Az iazi mepróbáltatás ezután következik. Tu da - maunkat. tosodik, hoy nayobb a ond, mint hoy majd elmúlik. Másik pozitív meközelítés, hoy kevesek kiváltsáa, Természetes emberi védekezési reakció a kétkedés. Mit hoy folyamatosan, vay ciklikusan (rákényszerülünk) le - tehetek, hoy visszafordítsam a labor eredményt? Új labor? hetõséünk van több órás relaxációra, nyualomra, el - Más orvos? Van, ki interneten kutakodik. Részinformációk, mélkedésre, eneria nyerésre, méretelenítésre. vay semmit sem tud a beteséérõl. Kilátástalansá, illetve kilátás a vesepótló kezelés, ami a hiányos információ Az állandósá másik oldala viszont a feloldhatatlansából kö vetkezõ neatív hanulat: A monotónia, a visz - alapján a rémséek kilátása, és ez vár rá a vételenséi. Itt van a kezelõ orvosnak határtalan nay szerepe. Empatikus, türelmes, ondos biztató szavak és a felvilá- tudata, a kezelések napi kellemetlenséei, az érdekünkben szafordíthatatlansá tudata, az állandó kezeléshez kötöttsé osítás, hoy elfoadjuk a visszafordíthatatlan helyzetet. yakorolt sziorúsá, a beteszállítás idõvesztesée, kö - A vesekárosodás nem visszafordítható, csak a romlás töttsée, ezekbõl következõ fáradtsá, fásultsá, ki lá - üteme mérsékelhetõ, lassítható diétával, életmód változtatással. A lenayobb ond a sok bete, és az ey betere tástalansá, pszichés, hanulati nyo mottsá, önsajnálat... jutó kevés idõ. M indezek kimondva-kimondatlanul napi szinten ott vannak bennünk tudatosan, vay tudat Csak keveseknek kilátása a vese transzplantáció. alatt. Nayszámú sorstársnak a vesepótló kezelés az életben Ezt kell oldani (folyt. köv.)

13 Könyvrecenzió Ey különös könyv utóélete Vételen történet letrajzi mozaikok? Az eészsé y ey szeletének krónikája? Ey feltaláló szélma - lomharca? Személyes hitvallás ey eészsé yi maánszoláltató sz letésérôl? Mindez ey tt, és k lön-k lön is iaz a könyvrôl, amit a F abók Józseffel történô beszéletések alapján írt Köbli Anikó, rendhayó érdekes, ta - nulsáos, eyedi olvasmánnyá fß zve a történéseket. Kevés olyan könyv van külö nö - sen az ilyen mehatározhatatlan mûfajú, személyes hanú alkotások között, amely mély és maradandó nyo - mot hay az olvasóban. Vajon miért ilyen a Talentum sáfá - ra, ami a Fejezetek Fabók József éle - tébôl szerény alcímet viseli? E z a könyv nem mindennapi témát doloz fel, nem meszokott módon. Ey olyan ember életén keresztül tár fel szakmai és személyes titkokat, aki uyan soha nem váyott arra, hoy fôszereplô leyen ey könyv lapjain, de a szakmában ismert, itthon és kül - földön is elismert szakmai tekintély. A hazai mûvese hálózat meszerve zé sé - nek, létrehozásának atyja, akinek ien sok veseelételenséel küszködô be - te köszönheti az életét. Hiszen, ahol fél évszázaddal ezelôtt az idôsek kire - kesztôdtek a vesepótló kezelésbôl a szûkre szabott szoláltatás miatt, ma minden rászoruló korhatár nélkül mekapja a szüksées kezelést. Az idái vezetô utat ey különös személyisé életén keresztül mutatja be az író, Fabók József orvostechnolóiai tervezô, fôvállalkozó, menedzser, arany fokozatú feltaláló elbeszélése a - lapján. Mûszaki emberként éles szem - mel észrevette azt a hiányt, ami fellelhetô volt az eészséüy ey szele - tében. Tudta, érezte, itt kell cselekednie. Bár a tudása, elképzelése mevolt, kiderült, ien nay fába váta a fejszéjét. Ennek ellenére az úttörôk elszántsáával és bátorsáával harcolt az elsô hazai maánkézben lévô mû - ve se állomás létrehozásáért. Az idô ôt iazolta, azóta orszáos hálózatként sikeresen mûködnek a dialízis központok hazánkban. Az elsô, ROLICARE néven meismert állomás elindítója lett annak a hálózatnak, amit ma már a B. Braun multinacionális cé mûködtet. A dialízis piacon mû - ködô több neves, sikeres cé is elismeri méltó versenytársként a több mint 170 éves B. Braun családi vállalkozás sikereit, eredményes mûkö - dé sét. Ez a cé kezdettôl fova elismerte Fabók József munkássáát, olyannyira, hoy iazatónak nevezték ki, mikor a multinacionális vállalkozást nálunk létrehozták, és filozófiájukkal, a beteérdek elôtérbe helyezésével is bizonyítják, hoy az ô szellemiséét viszik tovább, amit sikeresen ötvöznek a minôséi szoláltatással, a mefele - lô teljesítménnyel, modernizációval, fejlesztéssel. Valójában a történet itt véet is ér - hetne, hiszen az évek folyamán sokan, sokszor kimondták: ez iazi sikersztori. Csakhoy a sikersztori möött vé - i ott van az ember, aki életét, eész munkássáát tette fel minderre. Nélküle mindez nem valósulhatott vol - na me. Tudás, kitartás, szerencse? Mi minden volt a társa ezen a küzdelmes úton? Az istenhit hatalmas erôt adott neki, ô pedi mindent metett, hoy a Ausztria kedvelt kiránduló és nya - ralóhelye a mayaroknak, nincs mesz - UTAZZUNK KARINTIÁBA! yon jól illik az almából készült habzóbor. Bortermelésük már ezer éves kapott talentumot jól használja fel. A lelki tôke mesokszorozta erejét, az eyszerû családból jött elsô diplomás fiú neveltetéséhez, yökereihez méltó - an állt helyt a tisztessé útján. Mindi jó szemmel, kiváló empatikus készséel választott maa mellé mun - katársakat, remek, sikerorientált csa - pa tot kovácsolt, akiknek körében nay tekintélynek örvendett. Nem idealizált népmesei hôsként áll elôttünk. Ízléssel, mértéktartással merajzolt portréja ey hús-vér, küzdeni tudó, erôs emberrel ismertet me, aki adott esetben vállalta, vállalja yeneséeit, kétséeit is. A könyv kiváló dokumentum ey korról, lírai értékû emberi hitvallás sok tanulsáal. Fabók József, bár mára kiszállt a mindennapok mókuskerekébôl, a cso - paki csendben, ahol a nyualom me - érdemelt éveit tölti, leltárkészítéskor tiszta szívvel, nyuodt lelkiismerettel mondhatja: jól sáfárkodott a kapott sze, csodás leveôjû heyek övezik tavait, különbözô betesében szen - vedôk is szívesen keresik fel az orszáot. A közelmúltban Karintiában, a Millstatti-tónál nyaraltam, felejthetetlen él - mény volt. Ausztriának ez a réiója messzebb esik tôlünk, de meéri metenni az utat. Budapestrôl autóval a Millstattitóhoz vezetô 600 kilométeres utat 7-8 óra alatt tehetjük me. Ha nem sie - tünk, közben meállhatunk és melátoathatjuk a Lendvai várat, kitérôt te hetünk Mariborba és meállhatunk Karintia lenayobb ta vá - nál, a Wörthi-tónál is. Vonattal is mehetünk, Villachi nemzetközi járatok közlekednek, majd Villachtól helyi járaton Spittali utazhatunk. A lefolalt szállás háziazdája kérés sok esetben Spittaltól épkocsival a szálláshelyünkre szállít. A tó 12 kilométer hosszú és 2 kilo - mé ter széles, a lenayobb mély - sée 141 méter. Elektromos kerékpárt, e-bikeot lehet bérelni valóban nayon ol csón, és szép tempóban a vesebeteek is kerékpározhatnak a tó közül. Csodálatos a panoráma, a heyek tetején, az alpesi kunyhókban, turistaházakban pedi várnak a kulináris finomsáok, három or - szá étkezési kultúrája, Olaszor - száé, Ausztriáé és Szlovéniáé fedezhetô fel rajtuk. A hozzávalók mindi frissek, akár házi szalonnáról, sonkáról, túróról, vay a híres buronyás-túrós töl - múltra tekint vissza, nayon ízletes és illatos borokat kínálnak. A szerelem kovakövének, a rá - nátnak a birodalmához is érdemes ellátoatni Radentheinbe, a Granatiumba, ahol metekinthetjük Európa eyetlen járható ránátalaútját. Itt réebben ránátot bányásztak, ma már diákok és turisták keresik fel ezt a területet, és saját kezükkel bá nyász - hatnak, és pattinthatnak ki a kôbôl szép kovadarabokat, amelyeket haza is vihetnek. A Millstatti-tó környékén nyolc te le - pülést látoathatunk me, itt található: Spittal an der Drau, Seeboden, Millstatt, Döbriach/Radenthein, Fresach, Ferndorf, Baldramsdorf és Lendorf. Minket, nôket nayon érde - kel, hoy milyen ajándékot lehet haza vinni, vay mi olyan érde kes - séet vásárolhatunk, amit nálunk nem lehet kapni. Millstattban szin - te mindent lehet kapni. Van Billa, Bipa, Liedl, Spar. Mit hoztunk vol - na haza? Ey elektromos kerék - párt biztosan, azzal aztán nem nay üy akár heynek fel is hajtani a drótszamarat. Kétezer euróért akár me is vehettük volna. A tavon metett csónakkörút emlékét is hazavinném, ali há rom - ezer forintért a Kollers Hotel tulaj donosa ey órán keresztül mutatta be a tavat. Köszönet érte. Csak az arányok kedvéért: a va - cso rához 2 kisebb üve víz szintén annyi volt... A Millstatti-tó környékérôl részletes információt a - talentummal. - leo - te lékrôl van szó. A menükhöz na - see.com honlapon. - bódi

14 Az elsô állomás Makó volt, ahol már az 50-es években felfedezték a feltörô termálvíz jótékony hatását. A marosi iszap és a yóyvíz azóta sok reumás betenek, csonttörések, sérülések utókezelésére, nô-, ide- és belyóyászati panaszok - ra hozott enyhülést. A lassan kiépült fürdôhely vízét 1988-ban hivatalosan is yóyvízzé nyilvánították, majd Ma - kovecz Imre Kossuth-díjas építész tervei nyomán 2012-ben elkészült a Hay matikum névre keresztelt ora - nikus a környezettel szerves eysé - et alkotó fürdô komplexum. Gyopárosfürdô története is réi ke - letû. Több mint 100 esztendeje ismer - ték fel az Alföld lakói a Gyopáros tó vi zének és iszapjának yóyító erejét. Dr. László Elek, a közsé orvosa ajánlatára épült az elsô népfürdô, addi uyanis szekerekkel hordták ide a be - teeket, akik szálláshely híján csupán sátrakban aludtak. A tó vízét 1999-ben yóyvízzé nyilvánították, mely döntés elindította a fellendülést. Ma már a Szendrô Péter Ybl-díjas építész tervei alapján készült új élmény-és termál - fürdô várja az Orosháza és környékén élô yóyulni és pihenni váyókat. Az Fürdômustra határon innen és túl Az Európai Unió pályázatot hirdetett ey határon átnyúló fürdôprorameyüttmûködésre. A pályázat ötletazdája és a mevalósítás vezetôje Makó volt. Itt találkoztak azok az ideenforalmi újsáírók mayarok és románok, akik részt kívántak venni a Mayarorszá-Románia Határon Átnyúló Eyüttmûködési Proram keretén belül szervezett szakmai kiránduláson. Céljuk az volt, hoy meismerjék a projekt szereplôit, azaz öt fürdôt: Makó, Gyopárosfürdô, Gyula, Menyháza és Bú - ziásfürdô turisztikai nevezetesséeit, fürdôkultúráját. itt található víz és iszap uyancsak a mozásszervi betesében szenve - dôk nek jelent yóyírt, de jótékony ha tású a nôyóyászati bajok enyhítésére is. Több mint fél évszázados múltra tekint vissza a Gyulán található fürdô. Az elsô fúrást 1941-ben véezték, s a termálvíz, hasonlóan az elôzôkhöz nôyóyászati beteséek, reumatikus bántalmak, bôr- és ideyóyászati pa naszok enyhítésére szolál. Itt a kör - nyezet is különlees, hiszen az Almá - sy-kastély 8,5 hektáros természetvédelmi területén található, olyan kü - lönlees növényzet között, mint a 300 évnél öreebb kocsányos töly, 200 féle lombhullató fa, s örökzöldekbôl is lealább 50 fajta. A Gyulai Várfürdô 2009-ben újult me, amikor is pályá - zatot írt ki a város testülete a fej lesz - tésre, mely során a nyertes XYZ Építész Stúdió új medencéket, csúsz dá - kat, szauna-viláot épített, azaz va ló - sáos fedett élménykomplexumot alakított ki. A közelben, ám már Románia terü - le tén van Moneasa, azaz Menyháza. A Bél heysé lábánál, 290 méteres ten - erszint feletti maassában található az üdülôhely, amely rendkívül friss le - ve ôjérôl is ismert. A falu közvetlen szomszédsáában épült fürdôtelep a Monarchia fejlett fürdôkultúrájának szer ves része, de már a török idôkben él vezték yóyulást hozó vízét. Ezt felismerve, új tulajdonosa, Wenckheim Friyes róf pazar fürdôépületeket épít tetett, s a könnyû meközelítés cél jából Borossebestôl külön va sút - A 60 fokos yóyvíz ôzölöve folyik bele a nayvilába, pedi a (27-ik oldalon látható) fürdôház - hoz a róf erdélyi márványbányájából hozatta az alapanyaot vonalat építtetett a fürdôi. A kor di - vatjának mefelelôen eleáns fürdô - épületek várták a vendéeket, közülük is kiemelkedik a Tavirózsa-villa, ahol 300-nál több bete vendéeskedhe - tett. Nem volt véletlen az impozáns építkezés, hiszen az itteni yóyvíz erejét az osztrák Bad Gasteinnel rokonították: hasonlóan kiváló a mozásszervi beteséek yóyítására, va - lamint a nôi bajok kúrálására. A 20. század elején divat volt itt építkezni, ám a történelem vihara beleszólt a fej - lôdésbe. Lassan az enyészeté váltak a pompás fürdôházak, az eleáns villák, ám mé mai roskata állapotukban is mecsillotatják hajdani fényüket. Hasonló sorsra jutott Búzias, azaz Búziásfürdô is, ahol pedi már1809- ben felfedezték az itt feltörô víz yóyulást hozó hatását. A Temesvár környékiek Lindenmayr uradalmi orvos javaslatára kezdték látoatni a hôforrást, s lassacskán elindult az építkezés is, melyet1875-ben hatalmas épít ke - zés követett, osztrák ácsmesterek irá - nyításával iazi európai fürdôhelyet hoztak létre. A bizánci stílusú kolonnádhoz fedett folyosó hasonlót csupán Karlovy Varyban és Baden Ba - denben láthatunk. Ez az impozáns kolonnád köti össze a park épületeit: a fürdôházakat, ivókutakat, tornyokkal díszített épületeket, no és a kaszinót. Európa elsô ásványvizes strandját mé Deák Ferenc is felkereste. S itt épült az elsô ásványvíz-palackozó üzem is, amely a német Jacob Mu - schon iparmánás nevéhez fûzôdik. A század elején oly divatos fürdôhely azonban lassan hanyatlásnak indult, Az eykor pazar bizánci stílusú kolonnád ma roskadozik építményei ma már roskadoznak, re - noválásra várnak. A pályázat nem titkolt célja bemutatni a mayar fürdôket, s inspirálni a befektetôket arra, hoy a Romániában lévô hajdan volt reprezentatív fürdôk ismét réi pompájukban szolálják a yóyulást. A lefontosabb alkotórész, a cso dá - latos yóyvíz adott. Most már csak befektetô kerestetik, hoy az épüle te - ket felújítsák -dunay- A pavilon ihletôje az isztambuli Topkapi palota volt 26 27

15 Olvasd el a mesét! Kivonat a Grimm testvérek viláhírû meséjébôl Piroska és a Farkas Elõzõ számunk mefejtése: A boldosá kéretlenül is eljön, de aki töri maát utána, az nem talál rá soha. Nyertes mefejtõnk: Sipos Sándor, Mezôheyes. Gratulálunk! Jelenlei rejtvényünk mefejtését május 15-i várjuk a VORSZ irodában. Élt az erdô mellett ey nayon szép és vi dám kislány, akit min denki ien sze re - tett. P iroskának hív - ták, mert mindi piros kabátkát és sapkát vi selt, amit édes - anyja varrt neki. Ey napon az anyu - kája összecsomaolt ey kosárba néhány finomsáot, s me - kér te P iroskát, hoy az elemózsiát viye el a naymamájának. F iyelmeztette, hoy az erdôben ne idôz - zön, és ne álljon szó - ba senkivel. P iroska enedelmesen bó lo atott, fel - vet te a kis ka bátját, s elindult a naymamája erdei há zához. tközben boldoan inteetett az arra járó állatoknak. M ár majdnem elérte a Naymama há - zát, amikor hirtelen felbukkant elôtte a F arkas. P iroska bátran odaköszönt neki: Jó reelt, F arkas úr! H ová tartasz, P iroska? kérdezte a F arkas, s mikor metudta, hoy a naymamájához készül a kislány, arra bíztatta, hoy viráot is viyen az idôs néninek. P iroska mefoadta F arkas tanácsát, és szedett ey csokorra va ló viráot. Eközben a F arkas zsákmányra éhesen a Nay mama há zához sietett, bekopo ott, és P i ros ka hanját utá nozva beké redz - ke dett. B e is enedte ôt szeény Nayma - ma, s a onosz állat ey pillanat alatt be - kap ta. G yorsan ma á ra vett néhány ruhadara bot, s befeküdt az áyba. Várta P iros kát, aki ha - mar me is érkezett. Nahát Nayma ma, milyen nayok a fü - leid! csodálkozott P iroska, amikor me - látta az áyban fekvô F arkast. H oy jobban hallhassalak, kisunokám! aztán sorra vála szolt P iroska kérdéseire, hoy miért oly nay a szeme, a szája. Aztán bekapta a kislányt. M iután pocakjában ott lapult Nayma - ma és P iroska, a F arkas jóllakottan el aludt. H ortyoása messzire elhallatszott, íy sze - rencsére a közelben dolozó fa váó me - hallotta. A ház ba lépve rötön kita lál ta, hoy mi történhetett, és yorsan fel vá ta a F arkas hasát; ahonnan épen és eészséesen kiurott P iroska és a Naymama! 28 29

16 Modern dianosztika: kettô az eyben A cukorbete láb védelmében 30 Ha azonnal nem is, nyolc-tíz év elteltével a letöbb cukorbe te találkozik azzal a lábszárfekéllyel, amit cukorbete lábnak nevez a köz nyelv, és ami e betesé eyik lesúlyosabb szövôdménye is eyben. De vajon bele kell-e nyuodni eb - be? Törvényszerû-e, hoy a fekélye se - dés akár az alsó véta elvesztéséhez is vezethet? Semmiképpen nem mondja dr. Göbl Anna, a Hiperbár Centrum orvosiazatója. Mé annak ellenére sem, hoy a szomorú statisztikák sze - rint minden nyolcadik cukorbeteet veszélyeztet ez a szövôdmény. Van meoldás, nem kell mevárni azt az idôpontot, mikor a láb véveszélybe kerül, sokkal elôbb folalkozni szüksées ezzel a várható problémával. Ma már abban a kedvezô helyzetben vayunk, hoy yors, eyszeri vizsá - lattal meállapítható a károsodás mér - téke. Két speciális készülék áll ehhez rendelkezésre, a szöveti oxiénmérô, valamint a lézer doppler. A szöveti oxiénszint mérôvel meállapítjuk, hoy a seb környéki szövetek mennyi oxiénhez képesek jutni, mek - kora esélye van a yóyulásnak, akár önállóan, akár seítséel. A lézerdoppler pedi azt mutatja me, hoy a seb környéki szövetekben milyen a perifériás kerinés. A kapott két adat eyüttesen mutatja, hoy a seb ké pes-e mé az önálló yóyulásra, vay szüksé van ráseítésre. A túlnyomásos oxiénterápia, amit szerte a viláon alkalmaznak, és amit Önök is mûködtetnek Mayarorszáon, mennyire mondható eredmé - nyesnek? Ez a módszer azokban az esetekben ajánlott, amelyeknél a sebkörnyék vér - ellátása nem mefelelô, de a vér oxi - énszállító képessée jó. Az oxiénterápia a sérült területek oxi énnel tör - ténô ellátottsáát növeli, ezáltal ja vul a vérkerinés, és felyorsul a seb yóyulása. A viláon már mintey kétszáz ilyen ka bin mûködik, amelyben a be - te ek 2,5-szer nayobb nyomáson 100 szá zalékos orvosi tisztasáú oxi - ént lé leeznek be, ami szoros koncentrációban éri el a sejteket, szö - ve teket. A menövekedett oxiénmennyisé hatására olyan élettani folyamatok indulnak be a szer ve zet - ben, melyek a sérült, nehezen yóyuló te rületek yorsabb reenerációját eredményezik. Sajnos, az itt említett módszer (a kettôs dianosztika) mé nem terjedt el a hazai yóyászat ezen területén mondja Péchy Imre, a Hiperbár Cent - rumot üzemeltetô cé vezériazatója annak ellenére, hoy a zárt szá mí - tóépes proram konkrét, értékelhetô és jól használható adatokat szoláltat. Ez a speciális dianosztika azt is memutatja, hoy me lehet-e menteni a vizsált vétaot az amputációtól. Mindössze félórás vizsálatról van szó, ami a fekélyes sebek yóyít ható - sááról ad mefelelô információt. Göbl fôorvosnô azt is elmondja, hoy a cukorbeteek lábszárfekélye nem véletlenül alakul ki, hiszen a bôr a betesé következtében szárazzá vá - lik, mekeményedik, töredezik, fertô - zésre hajlamos lesz. Másrészt a csontízületi rendszer károsodása révén az ízületek elyenülnek, a láb deforlmá - lódik, és a talp ey-ey pontján a normálisnál nayobb nyomás jön létre, ami kéresedést eredményez, ez to - vább fokozza a nyomást, mí a bôr a ké re alatt elhal, seb keletkezik és ki - alakul a cukorbete lábszárfekély. A cukorbete láb mindenképpen fokozott fiyelmet, ondozást iényel. A lábhiiénia, a ondos lábmosás, áztatás, a körmök, bôrkeményedések óvatos kezelése, pamutzokni és ké - nyelmes lábbeli viselése mindenképpen ajánlott. A cu korbeteek esetében a sebek yóyulási hajlama közismerten rossz. A sebek, elhalások yorsan létrejönnek, amelyek fekélyekhez vezetnek, a lábujjak, lábfej, és véül a teljes véta amputálását is eredményezhetik. Mayarorszáon évente több mint 4000 vétaamputálás történik, holott jónéhány esetben elkerülhetô lenne ez a drasztikus beavatkozás. Az oxiénterápia nem csodaszer mondják eybehanzóan a szakemberek csak ey lehetôsé, kieészítô terápia. Ma már eyre több kezelôorvos ajánlja a beteeknek, és nem csak azoknak, akik a cukorbete láb veszélyeivel küzdenek. A nehezen yóyuló sebektôl a különféle yulladásoki, sportsé rü lé seki, miréntôl a Lyme kóri, stroke utáni állapoti sokmindenre alkalmas ez a kieészítô terápia. Nem véletlen, hoy helyile az orszá lenayobb rehabilitációs intézetében található, ahol ey-két kúra erejéi már sokan mebizonyosodtak a kedvezô hatásról! - leo -

17

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben