új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta 1. Rendkívüli támogatási igény. 2. óvoda kérelme mûködési profil bôvítése miatt. 3. Kommunikációs szerzôdések felülvizsgálata. 4. Pályázatfigyelésre vonatkozó szerzôdés megtárgyalása. 5. Döntés pályázat benyújtásáról kisbusz vásárlására. 6. Vértes Presszó bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázat kiírása. 7. Tájékoztatás az óvoda és az Iskola Nemzetiségi Önkormányzat általi fenntartásba vételének lehetôségérôl. 8. Közterület használati díj módosítása, piac használati díj módosítása. 9. Egyebek. A képviselô-testület a 7. napirendet tárgyalta elsôként, amely tárgyalásán meghívott vendégként részt vett Gerlinger Tibor, a Pusztavámi Német új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Varga Éva, a Pénzügyi Bizottság tagja. A 7. napirendhez: Gerlinger Tibor elnök úr tájékoztatta a Képviselô-testület tagjait arról, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet és támogatási rendszer alapján milyen többlet anyagi lehetôségeket jelent az óvodának, illetve az iskolának a nemzetiségi önkormányzat általi fenntartásba vétel. Lisztmayer János polgármester tájékoztatta a Képviselô-testületet, hogy mind az óvoda, mind az iskola vezetôje támogatja az elképzelést, az iskola nevelô testülete is a változás mellett áll, azonban ezt a 2016/2017-es tanévtôl, azaz szeptember 1-étôl tartja elképzelhetônek. Polgármester úr a szeptember 1-étôl kezdôdô átállást nem támogatta az idô rövidsége, és az iskola nevelôtestületének kifejezett többségi véleménye miatt. A Képviselô-testület végül úgy határozott, hogy szeptember 1-étôl nem kerül sem az óvoda, sem az iskola nemzetiségi önkormányzat általi fenntartásba. A kérdést a jövôre nézve támogathatónak tartották, a feltételek teljes körû tisztázása azonban szükséges a döntésükhöz. A 2. napirendhez: Az óvoda kérte a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 2015/2016-os tanévben 2. életévüket betöltött gyermekeket is befogadhassanak. Ennek minden személyi és tárgyi feltételével rendelkeznek. Az önkormányzat örömmel támogatta a kérést. A 3. napirendhez: A Képviselô-testület döntött a kommunikációs szerzôdések felülvizsgálatáról, felhatalmazta polgármester urat a vonatkozó lépések megtételére. A 4. napirendhez: A napirenden szereplô ajánlat továbbtárgyalását a képviselô-testület a következô ülésére halasztotta, azzal, hogy további ajánlatok bekérése szükséges. Az 5. napirendhez: A képviselô-testület az elvi támogatását megadta, a konkrét ajánlatok bekérése következik. A támogatott konstrukció önerô vállalása nélkül tenné lehetôvé mikrobusz megvásárlását. A 6. napirendhez: A jelenlegi bérlô a bérleti szerzôdést felmondta. Az Önkormányzat pályázatot írt ki a bérleti jogviszonyra, amely pályázatot teljes terjedelmében e lapszámunkban közöljük. A 8. napirendhez: A épviselô-testület a korábbi döntését az érintettek kezdeményezésére felülvizsgálta és annyiban módosította, hogy nem kell annak a mozgóboltosnak közterület használati díjat fizetnie, aki az iparûzési adóját, legalább megosztva helyben fizeti. Döntött továbbá arról is, hogy mentesíti a piac használati díj megfizetése alól azt a helyi vállalkozót, aki iparûzési adóját helyben fizeti. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselô-testülete pályázatot ír ki a pusztavámi Mûvelôdési Házban található Vértes Presszó bérleti jogára. Elôzmény: Horváth Judit egyéni vállalkozó ( Pusztavám, Béke u. 13.) a Pusztavámi Mûvelôdési Házban üzemeltett Vértes Preszszó bérleti jogviszonyát, hat hónap felmondási idô figyelembe vétele mellett (lejárta: szeptember 2.) felmondta. A felmondása szerint, ha és amenynyiben a T. Önkormányzat talál megfelelô bérlôt, úgy a feltételek tisztázása mellett kész a bérleti jogviszonyt, az új bérlôvel és a T. Önkormányzattal kötött háromoldalú megállapodással a felmondási idôn belül is megszüntetni. Pályázati feltételek: Bérleti díj: a bérlô által megjelölt összegben, minimum bruttó Ft. / hó. A pályázónak a pályázatában meg kell jelölnie az általa vállalt havi bérleti díj összegét. Egyéb fizetendôk: közüzemi díjak, a bérbeadó által megjelölt összegben és esedékességben. A pályázónak a pályázatában kötelezettséget kell vállalnia a mindenkor esedékes bérleti díjak megfizetésére. Bérleti jogviszony kezdete: eltérô megállapodás hiányában szeptember 3. A pályázónak a pályázatában kötelezettséget kell vállalnia arra, ha pályázat és amennyiben az Önkormányzat a jelenlegi bérlôvel (Horváth Judittal) rövidebb felmondási idôben megállapodik, úgy képes és kész a bérleti jogviszony szeptember 3-át megelôzô, azaz a rövidebb felmondási idô lejártát követô naptól való létesítésére is. Egyéb feltételek: elônyben részesül az a pályázó, aki a Mûvelôdési Ház kihasználtságát növelô javaslattal / javaslatokkal él. Elônyben részesül továbbá az a pályázó, aki a presszó profilbôvítését vállalja. A pályázat benyújtási határideje: április óra. A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Pusztavámi Polgármesteri Hivatalba (8066 Pusztavám, Kossuth L. u ), Lisztmayer János polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: Presszó Pályázat. A pályázatról Pusztavám Község Képviselô-testülete dönt, április 30-ával bezárólag, amely döntésérôl a pályázókat a döntést követô hét napon belül értesíti. A pályázat a Pusztavámi Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, a Képújságban, a Mûvelôdési Ház hirdetôtábláján, a Pusztavámi Krónikában kerül kihirdetésre. Pusztavám, március 25. Lisztmayer János polgármester

2 Az erdô önmagában kincs Átadták Pusztavámon a Vajda János Erdészeti Erdei Iskolát A Vértesi Erdô Zrt. március 20-án adta át Pusztavámon a Vajda János Erdészeti Erdei Iskolát. Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a köznevelésért felelôs államtitkár, Kocsis Mihály a Vértes Erdô Zrt. vezérigazgatója, Lisztmayer János Pusztavám polgármestere, Varga Csilla az erdei iskola vezetôje, valamint a környezô települések polgármesterei. Az ünnepélyes avatón elôször Kocsis Mihály a Vértes Erdô Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Reményét fejezte ki, hogy a most átadásra került erdei iskola jól fogja szolgálni a tudatos környezetvédelmet. Varga Csilla az erdészeti iskola vezetôje elmondta, hogy az iskola az erdészeti jelzôt azért kapta, mert speciális foglalkozásokat nyújtó intézményrôl van szó. A programokat erdészeti szakemberek vezetésével, segítségével bonyolítják le, így olyan erdészeti és vadászati ismereteket szerezhetnek az ide látogatók, ami nagyban hozzájárul a környezeti neveléshez. Az erdôgazdaság célkitûzése, hogy a mai fiatalokkal megismertesse a szakmai tudnivalókon túl az egészséges életmód és az ôket körülvevô természetes világ rejtelmeit, amely kizökkenti ôket a hétköznapjaikból. Fontos felhívni a figyelmet a faanyag jelentôségére és arra, hogy az egyszerûségre törekszik a Vértes Erdô Zrt. Az erdô önmagában kincs. Ezt csak úgy tapasztalhatják meg a diákok és Czunyiné dr. Bertalan Judit a köznevelésért felelôs államtitkár adta át a pusztavámi Vajda János Erdészeti Erdei Iskolát az érdeklôdôk, ha benne vannak és felfedezik. A Pusztavámi Vajda János Erdészeti Erdei Iskola biztosítja azt a keretet, amiben ez mûködhet és élményként maradhat meg. Az épület befogadóképessége fô. Kettô darab 14 fôs, emeletes ágyas szoba áll rendelkezésre, amikhez külön vizesblokkok nyílnak a folyosóról. A tanári szoba 2 fô befogadására alkalmas, saját fürdôje van. Van még egy elkülönítô szoba fürdôszobával, mely betegség vagy rosszullét esetén biztosít nyugalmat a gyengélkedônek. Az étkezést az alig 1 km-re lévô Malomerdô Panzióból oldják Testületünk elsô félévi munkaterve április: Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. A zárszámadás elfogadása. Elôzetesen tárgyalja a pénzügyi bizottság. Elôadó a polgármester. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl. Elôadó: Mór város rendôrkapitánya, a körzeti megbízott, a helyi polgárôr egyesület elnöke. Nyelvoktatás Fejlesztésért Közalapítvány beszámolója a 2014-es évrôl. Elôadó a kuratóriumi elnök. Beszámoló a belsô ellenôrzések tapasztalatairól. Elôadó a jegyzô. A gyámügyi tevékenységrôl és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámoló. Elôadó a jegyzô, meg, az itteni konyha csak melegítô, illetve befejezô konyhaként fog szolgálni. Az épület egész évben alkalmas csoportok fogadására mondta Varga Csilla az Erdészeti Erdei Iskola vezetôje. Czunyiné dr. Bertalan Judit a köznevelésért felelôs államtitkár beszédében elmondta: a mai napon egy égig érô tantermet sikerül avatni. A tanterem határa maga a természet. Fontosnak tartom hangsúlyozta az állami erdészettel karöltve kialakítani (országosan), egy olyan hálózatot, ahol az erdészeti létesítményeket az oktatás szolgálatába tudjuk állítani. Lisztmayer János Pusztavám polgármestere a megnyitó ünnepségen a következôket mondta: Környezetünk védelme érdekében különbözô világnapokat hoztak létre, hogy felhívják a társadalom figyelmét az égetô problémákra, ilyenek napok pl. a víz világnapja, a Föld napja vagy a Madarak és fák napja. Nekünk, az idôsebb generációnak kötelességünk, hogy minél korábban tudatosan kezdjük el nevelni gyermekeinket a környezet védelmére, a természet tiszteletére, szeretetére. Számomra az erdei iskola a természetben való benne élés élményét, az egymásrautaltságban összekovácsolódott közösség izgalmát és a személyes megtapasztalás sokoldalú tudását jelenti. Pusztavám Község nevében köszönetet mondok a Vértesi Erdô ZRt-nek, hogy az erdei iskola létrehozásával egy gyöngyszemmel gazdagabb lett településünk. Nédó Géza a szociális társulás képviselôje és a családgondozó. A évi önkormányzati kitüntetô címek és díjak odaítélése (zárt ülés) év májusában nincs testületi ülés! Június: Tájékoztató az óvoda / iskola ös tanévrôl. Elôadó az intézményvezetô, tagintézmény vezetô. Beszámoló a többcélú társulási tevékenységrôl. Elôadó a polgármester. A év második féléves munkatervének meghatározása. Elôadó a polgármester. 2 Pusztavámi Krónika április

3 A Mûvelôdési Ház áprilisi programja Vesd bele magad Április 5-én a helyi Polgárôr Egyesület szervezésében Locsolóbált rendez. Április 11-én tervezzük a Költészet Napját megrendezni. A könyvtári vetélkedôt a gyermekek bevonásával tervezzük. E rendezvény, szervezés alatt áll! Április 18-án Országos Énekkari Minôsítô hangversenyre kerül sor a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar szervezésében. Az énekkari találkozó a Mûvelôdési Ház nagytermében kerül megrendezésre. Anyakönyvi hírek március Házasságkötés: nem történt Születés: Soós Csenge anyja neve: Rieder Georgina (március 11.) Haláleset: Bagó Ferencné született: Polovitz Katalin (február 06.) Mosberger Zsolt (február 17.) Pintér Károlyné született: Paulheim Magdolna (február 28.) PapírgyÛjtés a Föld Napján Az iskola szervezésében április 22-én között papírgyûjtés lesz a bitumenes pályán. Április 28-án Véradás Pusztavámon, a Mûvelôdési Házban! Mivel nagyon kevés a vérkészlet, ezért mindenkit arra kérünk, a rendszeres véradók mellett, más, önkéntes véradókat is szeretettel várunk. Április 29-én a táncmûvészet világnapja alkalmából, Zumba bemutató lesz a Mûvelôdési Ház nagytermében, melyre szeretettel várjuk a lelkes közönséget. Tervezzük, hogy a Sziluett Balett Csoport is fellé. A pontos idôpont a plakáton kerül feltûntetésre. Varga Imola Húsvéti tojásfestés Március 26-án húsvéti készülôdés és hímes tojás bemutató volt a Mûvelôdési Házban, melyre szeretettel vártuk a gyerekeket! Vendégünk volt Daru Péterné tojásfestô, és Zombóné Hardi Noémi pedagógus. A készülôdést a Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatásával, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében és a Pusztavámi Önkormányzat hozzájárulásával tudtuk megvalósítani. Szeretnék köszönetet mondani Petrovics Istvánnénak, aki segítôkészségével erôsítette csapatunkat. V. I. A szakma ifjú mestere Büszkék lehetünk egy pusztavámi fiatalemberre! Szkoklik Ferenc a Székesfehérvári Váci Mihály Ipari szakképzô iskolának a tanulója, aki a Szakma Kitûnô Tanulója (SZKT) megyei versenyen harmadik helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel eljutott az országos versenyre, ahol több mint 300 induló közül, az elôkelô 10. helyen végzett. Gratulálunk és sok sikert a további tanulmányaihoz! V. I. Szkoklik Ferenc a kiváló forgácsoló Iskolánk évekkel ezelôtt csatlakozott az AGRYA Fiatal Gazdák Szövetsége által szervezett Vesd bele magad programjához. Március 21-én azok a lelkes kisdiákjaink, akik szüleik, nagyszüleik segítségével vállalkoztak arra, hogy idén is kertészkednek, átvehették az újabb vetômagcsomagot, mely 2015 tavaszán az alábbi magokat tartalmazza: zöldborsó, paradicsom, paprika, petrezselyem, estike. A program célja többek között a szemléletformálás, a helyben elôállított friss magyar termékek fogyasztásának ösztönzése, az otthoni elôállíthatóság lehetôsége, a gazdák és a mezôgazdaság szerepének megismerése. Minden résztvevô gyermek és annak családja is a Programon keresztül gazdálkodóvá válhat, átélheti a termelés, az élelmiszer-elôállítás csodáját és felelôsségét. Nem utolsó sorban közös családi program válhat belôle. Akik szakembertôl szeretnének segítséget kérni Az alsós munkaközösség Beiskolázási programsorozatának legjelentôsebb állomása a nagycsoportos óvodások és szüleik fogadása az iskolában. A játékos ismerkedésre március 6-án került sor. Leendô elsôseink kipróbálhatták a digitális táblát, magyar és német nyelvû körjátékokat játszottak a tanító nénikkel, a varázsló iskolában pedig érdekes kémiai kísérletek sora kápráztatott el mindenkit. A leendô elsôs tanító néni Noémi Iskolába hívogató a növények gondozásához a Vesd bele magad! weboldalán megtehetik a www. vesdbelemagad.hu címen. Illetve rövid termelési segédletet olvashatnak iskolánk honlapján is. Az általános iskolák elsôdleges feladata, hogy összefogják, koordinálják, számon kérjék a gyerekek munkáját. Ehhez a gyerekeknek szüleik segítségével fotókat, rajzokat, leírásokat kell készíteniük, az ügyesebbek naplót is vezethetnek. A fotókat az com címre illetve a rajzokat, leírásokat személyesen az osztályfônökök vagy Ungerné Grósz Angéla várja. Az iskola és a program weboldalára is feltöltésre kerülnek a beérkezett kertészkedéssel kapcsolatos beszámolók. Kedves kisdiákok, ha elég ügyesek vagytok, akár osztálykirándulást is nyerhettek! Jó munkát, a megtermelt zöldségekhez jó étvágyat kívánunk! Ungerné Grósz Angéla néni közös mesemondással és közös barkácsolással várta az ovisokat. A szülôk rövid tájékoztatót hallhattak a beiratkozás és a tanévkezdés közötti idôszak fontosabb feladatairól. A leendô kis elsôseink nagyon bátrak és felszabadultak voltak a számukra még ismeretlen iskolai környezetben, bízunk benne, hogy a tanévkezdés is hasonlóan felszabadult és vidám hangulatban indul majd! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô FELHÍVÁS az általános iskolákba történô beíratásra Értesítjük az érintett szülôket, hogy a 2015/2016. tanévre történô általános iskolai beíratásokra az alábbi idôpontokban kerül sor: április 16. (csütörtök) 8.00 órától óráig április 17. (péntek) 8.00 órától óráig Tanköteles gyermekét a szülô köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsô évfolyamára beíratni. Az elsô évfolyamra történô beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot, TAJ számot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételrôl elsô fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni. Pusztavámi Krónika április 3

4 A szeretet jövôféltés, jövôépítés Az 1948 /49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére, Pusztavámon a Mûvelôdési Házban a helyi iskola diákjai irodalmi öszszeállítással emlékeztek a 167 évvel ezelôtti eseményekre. Ezt követôen Lisztmayer János, a község polgármestere mondott ünnepi beszédet. Társadalmi reformereink a polgári átalakulás megindítói, önvédelmi harcukkal a nemzeti mitológia részévé váltak mondta. Hazánk szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, igaz nem Magyarországé volt az elsô szikra, Bécsben, Párizsban, Olaszországban és a német államokban is ekkor támadtak fel a polgári elégedetlenség hullámai, de ezek közül lényegében egyedül jutottunk el a katonai ellenállásig. 167 év telt el azóta, hogy a pesti ifjúság idealizmusa és bátorsága gyôzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitûséggel szemben. Ez az idôszak nem a csendes bölcselet idôszaka volt, hisz a legnagyobb cél a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének elérése volt. A 48 - as márciusi ifjak közéleti munkáságát két lényeges, markáns vonás jellemezte: szellemük ragyogása, áldozatos hazaszeretet. Hogy szeretetrôl beszélhessünk, ahhoz ismeret kell, egymás alapos ismerete. Így van ez a hazaszeretettel is. Sok ország lehet vonzó számunkra, de a hazaszeretet csak olyan hellyel azonosíthatjuk, amelyet ismerünk kívül belül, sorsáért felelôsséget érzünk. A szeretet nem szentimentalizmus, nem szavak és érzések, hanem elsôsorban felelôsségérzet, jövôféltés, jövôépítés. A szeretet, így a haza és a falu szeretete sem nyerészkedési kategória, hanem építô munkálkodó akarat, nehéz döntések sora, egymásba kapaszkodás és bizalom. Koszorúzás a forradalom hôseinek emlékére. A képen (balról jobbra): Pintér István alpolgármester, Lisztmayer János polgármester, dr. Légrádi Gábor jegyzô A külgazdasági és külügyminisztérium uniós támogatásból 165 millió forintos fejlesztést valósított meg a konzuli ügyfélszolgálatok hatékonyabb ügykezelésének és az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásainak bôvítése céljából. A Külgazdasági és Külügyminisztérium az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatási Operatív Program Ágazati pályázat és a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztések pályázatának keretében, az Elektronikus ügyintézés címû projektjével elnyert támogatásból korszerûsítette és egyben egyszerûsítette a konzuli ügyfélszolgálatainak ügymenetét, továbbá az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásainak a körét is növelte. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Konzuli Szolgálaton keresztül SAJTÓKÖZLEMÉNY hajtja végre a konzuli tevékenységekkel kapcsolatos feladatait. Az elmúlt években pl. több százezren folyamodtak magyar állampolgárságért, illetve a külföldön élô magyar állampolgárok száma is jelentôsen megnövekedett. Ez utóbbi jelenség az útlevél- és hiteles fordítás megrendelése ügyek intézése iránti igények növekedésében is megmutatkozott. A hatékonyság javítása és a jobb ügyfélkiszolgálás érdekében a Minisztérium fontosnak tartotta a korszerû, elektronikus ügyintézés bevezetését, ezért született meg fenti két ügytípusra a kérelmek on-line benyújtását támogató alkalmazás. Ennek révén az ügyfelek számára az ügyek indítása, az ügyintézôk számára pedig a munkafolyamata kényelmesebbé válik. A rendszer rugalmas kialakítása a késôbbiekben lehetôvé teszi további Ott ahol szeretetrôl beszélünk, nem lehet közben széthúzást szítani. Nem lehet szabadelvûségrôl beszélni és közben megfélemlíteni másokat. Nem lehet ingyenességet ígérni és közben felelôtlenül költekezni a ránk bízott intézményi vagyonból márciusának fiataljai tudták mindezt. Cselekedtek, nehéz, kemény, határozott, de jövôépítô döntéseket hoztak. Szerették hazájukat, rangtól, vallástól, származástól függetlenül. Van-e aktualitása mindennek településünkre nézve 2015-ben? Vajon mi pusztavámiak eléggé szeretjük-e falunkat? Szeretik, tisztelik-e egymást kellôképpen az évszázadok óta itt élôk és azok, akik az elmúlt néhány évtizedben költöztek ide? Tiszteleik-e azokat, akik megôrizték ezt a falut a jövendônek? Mi képesek vagyunk-e olyanná tenni településünket, hogy a fiatalok, kisgyermekesek otthonukul válasszák Pusztavámot? Nekünk, pusztavámiaknak meg kell tartanunk hagyományainkat, szerveznünk kell közös programjainkat, ünnepeinket, hogy falunkat és egymást jobban megismerjük, rövid és hosszútávon is építkezni tudjunk közösen. Tudjuk, hogy volt egy szabadságharc, egy súlyos katonai vereség, megadás, megtorlás, rémuralom és néma ellenállás. Tudjuk, hogy a szabadságharcot a hatalmas túlerô leverte, de nem bukott el. Hisz /,,Az nem lehet, hogy annyi szív / Hiába onta vért / S keservben annyi hû kebel / Szakad meg a honért / Köszönöm megtisztelô figyelmüket. ügytípusok esetében az ügyintézés on-line kezdeményezését. A projekt révén tehát egyszerûsödik a közigazgatási folyamat és eljárás, ezzel is hozzájárulva a közigazgatás belsô folyamatainak megújításához, a közigazgatási munka hatékonyabbá tételéhez. A projekt keretében a Konzuli Szolgálat e-ügyintézéséhez szükséges informatikai eszközparkjának egy része is megújult. Ennek keretében a tárca az új szolgáltatások biztosításához szükséges szerverekkel, a schengeni tagállamokban lévô külképviseletek pedig okmányolvasókkal, biometrikus adatvételezési készletekkel, több tucat új munkaállomással és egyéb információtechnológia eszközzel bôvültek. Külgazdasági és Külügyminisztérium JEGYZET A nyuszi és a Húsvét Kedves Olvasó! Az ismét jól sikerült szombati egyházközségi játszóházon a gyermekek lelkesen hajoltak a húsvéti színezô fölé, és csodálatos színekbe öltöztették a lapon elôre rajzolt húsvéti nyuszikat és tojásokat. Sokszor elgondolkodtam már, mi köze a nyuszinak a kereszténység legnagyobb ünnepéhez? A gyerekeknek csak ennyit mondtam: tudjátok, ezek Jézus nyuszikái, merthogy neki is voltak. Tudom, a nyúl a termékenység, az élet jelképe, s tudom, a tojásból a csirke, ahogy kikel, emlékeztet a sírból kilépô feltámadt Úrra, de néha belém hasít a fájdalom: mi lett belôled Húsvét?! Most olvasom újra kereszténységünk kezdeteit, az elsô kétszáz év történelmét. Megrendítô, tisztító hatással van rám. Mint nyulak a farkasveremben, az elsô keresztény generációk a római cirkuszokban oroszlánok étke lettek. Miért? Mert nem voltak hajlandók a római császárt küriosznak, úrnak vallani. Csak Krisztus az Úr! Ô, aki feltámadt a halálból, s új életet ad minden Ôbenne hívônek. Ez a halálig, s az örök életig elmenô húsvéti hit. S közben mintha a Közel-Keleten újra íródnának elsô századunk vértanúaktái. Ahogyan egy politikus mondta nem régen: Európában nem az iszlám erôs (hiszen az keleten még erôsebb, mint az Öreg Kontinensen), hanem a kereszténység gyenge. Van-e bizonyíték arra, hogy a húsvéti történet nem mese? Számomra van. Az, hogy ma is ezrek adják szelíden, mint a bárány, vagy a nyúl életüket a feltámadt Krisztusért. S talán itt ér össze a nyuszi és a húsvét. Ambrózy Tamás plébános 4 Pusztavámi Krónika április

5 Kedves 2,5 éves kisgyermeket nevelô családok! Nagy örömmel tájékoztatok minden kisgyermekes családot, hogy óvodánk, március 1-tôl szeretettel várja a 2,5 éves, de még nem feltétlenül szobatiszta kisgyermekeket is! Az óvodáztatás abban az esetben is megtörténhet, ha a szülôk nem rendelkeznek munkaviszonnyal! Amennyiben úgy ítélik meg a tisztelt családok, hogy 2,5 évesen szeretnék a gyermeket beóvodáztatni, kéréseikkel, kérdéseikkel forduljanak a tagintézmény-vezetôhöz, illetve az óvoda dolgozóihoz bizalommal! Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. Brücklné Staudt Mónika tagóvoda-vezetô Beiratkozás idôpontja: április én 8-17óráig. Oviba tekintgetôt tartunk: április 9-én du.: ig Ebben az 1 órában lehetôséget biztosítunk, hogy a beiratkozás elôtt minden érdeklôdô megismerkedhessen az ovival és az óvoda dolgozóival! A 2015/2016 tanévre azokat a gyermekeket várjuk, akik 3. életévüket szept aug. 31-ig töltik! Képaláírás: A Magyar Honvédság 25. Klapka György Lövészdandár egységei, március 23-án két alkalommal is átvonultak a településen. A tatai Beiratkozás az óvodába Továbbá lehetôséget biztosítunk az óvodáztatásra a 2,5éves gyermekek számára is! Az óvodáztatásnak nem feltétele a szobatisztaság, és a szülôk munkába állása sem! Beiratkozás helyszíne: Pusztavám Petôfi utca 2. Kérem Önöket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal: a leendô óvodás kisgyermeket a TAJ kártyáját Vezetési Gyakorlat Pusztavámon katonák elôször reggel 7 óra körül, majd perckor ismét. A több jármûbôl álló dandár parancsnoka, nyilatkozatot nem adhatott, ám a születési anyakönyvi kivonatát lakcímkártyát SNI gyermekek esetén szakértôi véleményt ha van, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl készült határozatot. Minden érintettet szeretettel várunk. Brücklné Staudt Mónika tagóvoda-vezetô Tel.: 22/ egy fotó készítését engedélyezte. A katonák mindkét alkalommal a Márkus-hegyi bánya parkolójában pihentek meg. Nédó Géza Fogadónap Felhívjuk a pusztavámi lakosság figyelmét, hogy Lisztmayer János polgármester és Stettner Attila alpolgármester fogadónapja, hétfôn 8 órától 14 óráig tart. Kérjük a megadott idôpont betartását. Napfogyatkozás Pusztavámon is Pusztavámi Krónika április Több mint négy év után ismét látható volt Magyarországról a különleges égi jelenség, amely Pusztavámról nézve 9 óra 38 perckor kezdôdött, ekkor kezdett kicsorbulni a Nap korongja. Pontosan 10 óra 47 perc 18 másodperckor érte el a fogyatkozás a maximumát, településünkrôl nézve 66%-a tûnt el a Napnak. A jelenség vége kor volt. Napfogyatkozásról akkor beszélhetünk, ha a Föld és a Nap közé kerül a Hold. Valójában a Hold árnyéka idézi elô részben a sötétséget. Utoljára 1999-ben volt teljes napfogyatkozás Magyarországon. Hazánkban legközelebb teljes napfogyatkozás 2081-ben lesz. N. G. Kémények ellenôrzése A Fejér Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Zrt. közleménye szerint Pusztavámon március 30-tôl folyamatosan ellenôrzi a kémények mûszaki állapotát. Bartos Tamás szolgálati igazgató közleménye szint a kéményseprô-ipari közszolgáltatás elsôdleges célja az élet-és vagyonvédelem. Ennek érdekében a kéményseprôk minden évben kéménytípustól függôen egyszer, vagy A március 20-i napfogyatkozás Pusztavámról nézve többször ellenôrzik, szükség esetén tisztítják a kéményeket. A tevékenységet szabályozó 2012 XC. törvény, valamint a 63/2012 (XII. 11.) BM rendelet, illetve egyéb rendelkezések vonatkozó paragrafusai alapján, a közszolgáltatás igénybevétele kötelezô. A munkavégzés során a kéményseprô minden használatban lévô, illetve tartalék kéményt tüzetesen megvizsgál, s a szükséges javításokat elvégzi. Móri Borvidék Az ezerjó hazája fotópályázat Varga Máté elnök a Móri Borvidék Hegyközség elnöke, arról tájékoztatott bennünket, hogy fotópályázatot hirdet a Móri Borvidék Az ezerjó hazája címmel. A pályázat témái lehetnek a Móri borvidék (tájak, szôlôk, présházak, pincék, a móri borok, palackok, pince- belsôk, hordók, a móri szôlô- és bortermelô (emberek, arcok, szôlô- és pincemunkák). Pályázhat minden 18. életévét betöltött EU-s állampolgár, profi és amatôr fotósok egyaránt. Minden résztvevô csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat. Egy fotós minimum 3, maximum 10 fotóval nevezhet. A fényképek lehetnek fekete fehérek vagy színesek. A fényképeket jpg formátumban kell beküldeni. A fényképek felbontása minimum 300 dpi. A fényképek hosszabbik oldalának minimális mérete 1024 pixel, de erôsen ajánlott a 2048 pixel, maximális mérete 9933 pixel. A fájlok mérete ne haladja meg az 5 Mb-ot. A pályamûveket címmel és névvel kell ellátni (pl.: Szüret a Vénhegyen). Nevezési díj nincs! A publikálásokért pályázat kiírója szerzôi jogdíjat nem tud fizetni. A kiíró a pályamunkákat térítésmentesen és korlátlanul felhasználhatja, azokat archívumában megôrizheti. A pályázóknak pályamûvüket -hez csatolva, digitális formában kell megküldeniük a címre a tárgyban a fotópályázat szó megjelölésével. Az -nek tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, telefonszámát, valamint egy rövid leírást a képekrôl. Benyújtási határidô A kiíró a pályázat gyôztesét, illetve helyezettjeit zsûrizés alapján nevezi meg. A zsûri szakmai tagokból és elismert helyi személyekbôl áll. A pályázat 1. helyezettje eltölthet egy két éjszakás 2 fô részére szóló hétvégét félpanzióval, wellness használattal a móri Hétkúti Wellness Hotelben. A pályázat eredménye én a móri Lamberg-kastélyban kerül ünnepélyes kihirdetésre. Az eredményhirdetés egyben a pályamûvekbôl készült kiállítás ünnepélyes megnyitója is. Nédó Géza 5

6 Evelin a Kanári-szigeteken is otthon van Máhr Evelin, a 18 éves pusztavámi kislány múlt év szeptemberében indult el élete egyik legnagyobb útjára. Ült a kocsiban és nézte a legegyszerûbb dolgokat: a tájat, az ismert otthoni utcákat. Megfigyelte, eszébe véste a táj rajzolatát, hogy soha ne felejtse el, bárhová is veti a sors. Fájó szívvel haladt célja felé, s közben szüleire, testvéreire gondolt, akik otthon maradtak. Potyogó könnyek közepette vett búcsút szereteteitôl Nem volt könnyû helyzetben: itt hagyni mindent. Senki nem hiheti el, hogy bárkinek is könnyû nekiindulni egy 5000 km-es útnak egyedül, 18 évesen. Egyik lábbal a földön állt, a másikkal meg rég a mennyországban lépkedett. Várta ôt a nagy kaland! Remegett minden tagja. Vajon mi vár rá az ismeretlenben? Láthat-e olyan igazi forróvérû spanyol embert, aki egész nap csak táncol, kiabál, zenét hallgat, mint a legtöbb filmben? És hát akár hiszik, akar nem, így történt. Amikor leszállt a Kanári-szigeteken a repülôgéprôl, kreolbôrû emberek álltak a reptéren, nagy táblákkal a kezükben, amin nevek álltak. És végül Evelin megtalálta a saját nevét az egyiken: seniorita Evelin Máhr. A sofôr tartotta magasba a táblát. Aztán megérkeztek Lanzarotéba a hotelbe, kapott egy egyenruhát es rettenetesen sok embernek bemutatták. Kezdettôl fogva mindenki nagyon rendes volt a csinos szôke magyar lányhoz. Persze azt hozzá kell tenni, hogy mire megértett egy szót valakitôl, addigra az illetô befejezte a mondanivalóját. Szóval nem volt túl könnyû eldönteni, hogy erre vajon most igent, vagy nemet kell-e mondani. Utána megkapta a szobakulcsot és elvitték a szállására. Kezdetben meglepte, hogy körülbelül 10 magyar lakott vele egy helyen. Nagyon örült neki, mindenben segítették. Evelin munkáját nehéz megfogalmazni. Inkább elmeséli, hogy mi a feladata. Délelôtt 10-re kell megérkeznünk a szállodába mesélte Evelin e sorok VÉRTES PRESSZÓ Pusztavám 8066, Nickelsdorf tér 2. Telefon: 30/ Horváth Judit Ajánlatunk! Elvitelre bolti (!) áron! Ásványvíz 1,5 l 95 Ft-tól Szénsavas üdítôk 2 l 250 Ft-tól Gyümölcslevek Ft-tól Sörök 200 Ft-tól Palackozott borok 400 Ft-tól Édességek, sós rágcsálnivalók, bolti áron kaphatók. Fagylalt kapható (4 dkg 150 Ft.) Vasárnapi vásárlás eseté, gyermekeknek 1 gombóc fagyit adunk ajándékba! írójának az egyik közösségi portálon. 10:30-tól kezdôdnek az egy órás foglalkozások. Például jóga, darts, vízi torna, különbözô versenyek, csapatépítô játékok. Emellett mindig nyitva áll a mini klub, ahol a gyerekeknek minden nap különbözô tematikus programok vannak. Arcfestés, kézmûves foglalkozások, nyáron vízi játékok is. Egy órakor szoktunk ebédelni. Utána pedig rohanunk a táncpróbára, ugyanis az Animator csoport minden második héten egy táncos mûsorral kedveskedik a vendégeknek. Ez az egyetlen megerôltetô dolog, amit csinálnunk kell, amely sok odafigyelést, kitartást igényel. Ám a vastaps mindenért kárpótol. Délután 3-tól ismét játékok vannak a felnôtteknek, ahol például légpuskával lôhetnek vagy kipróbálhatják az íjászatot. A mini klub pedig továbbra is üzemel. Minden nap 5 órakor végzünk. Szabadok vagyunk egészen este 8-ig. Az estét mini discoval nyitjuk, ahol a gyerekeknek egyszerû táncokat mutatunk be és nekik követniük kell minket. (Megjegyzem: látni, ahogy élvezik a táncot, energiát ad egész estére). Aztán különbözô elôadásokkal szórakoztatjuk a szállodai vendégeket. Van, amit az Animator csapat szolgáltat, és van, amiben nem kell részt vennünk. A táncelôadások célja, hogy a vendégek között megtaláljuk a legjobb nôi és a legjobb férfi táncost, valamint a legszebben mozgó ideális párt. Rendezünk vetélkedôket, s itt is díjazzuk a legjobb férfi, illetve a legjobb hölgy táncost. Viszont vannak olyan esték, amikor profi táncosok, énekesek érkeznek, vagy cirkusz show jön. Olyankor mi is élvezzük az elôadást, és csak arra kell figyelnünk, hogy a gyerekek ne menjenek a színpadra. Az elôadás után mindig beszélgetünk egy kicsit a vendégekkel. Alkalom adtán fogyasztunk velük egy italt. Szóval a munkámat nem mondanám megerôltetônek, sem unalmasnak. Az egyetlen hibája, hogy egész nap ott kell lennünk. De panaszra semmi Csillám Vegyesbolt Értesítjük a Tisztelt Pusztavámi (tölgyesi) lakókat, hogy VASÁRNAP is nyitva tartunk 06: i VASÁRNAP IS FRISS PÉKÁRU! Ízelítô árainkból: Fehér kenyér: 250 Ft/kg. Zsemle-kifli: 19 Ft/db. Pizzás kifli: 51 Ft/db. Bismarck fánk: 165Ft/db. Túrós batyu: 155Ft/db. Lekváros bukta: 110 Ft/db. Nyitva tartás: h. p.-ig: de.: ig, du.: ig. Szombaton és vasárnap: de.: 6:30 10:30-ig Cím: Klupács József, Pusztavám, Bacsó B. u. 3. Tel.: 30/ Máhr Evelin: a kezdeti félelmemet leküzdöttem okom. Bizton állíthatom, hogy minden nap történik valami, amiért este lefekvéskor azt mondhatom, hogy érdemes volt reggel felkelni. Rengeteg érdekes emberrel találkoztam, a világ szinte minden tájáról. Nagyon tetszik, hogy itt minden ember vidám, segítôkész és köszönnek az utcán, ami kezdetben nagyon furcsa volt. Be kell vallanom: eleinte gyakran megesett, hogy így köszöntem: jó napot. Mára nagyon sokat fejlôdött a nyelvtudásom. Angolt például soha nem tanultam könyvbôl, most mégis beszélem. És a sok német vendéggel is volt alkalmam gyakorolni. A német nyelvvizsgámnak nagy hasznát vettem, mert itt kevesen beszélik a nyelvet. Spanyolból egy emelt szintû nyelvvizsgám van, de meg kell mondanom, hogy egészen más egy nyelvet minden nap minden órában használni. Így nagyon gyorsan lehet tanulni. Nem mondom, hogy tökéletesen beszélek; mert hát az ember holtáig tanul, de rengeteg pozitív visszajelzést kapok, amire életemben elôször büszke vagyok. Nem tudom pontosan, hogy jó úton járok-e, de azt tudom, hogy minden este, amikor lefekszem, mosolygok. És ha csak ennyi volt is, megérte! Minden perc, ahogy jönnek a sikerek, vagy a nehézségek, egyre biztosabban érzem, hogy a kezdeti félelmet leküzdöttem, és nagyot léptem az önállóság felé. Evelin megtalálta a célját. Ott van, ahová mindig is szívesen ment volna. Nyelvet tanul, megismeri a világot. Így búcsúzott tôlem: a viszont látásra otthon, Magyarországon. Ô visszajön! Nédó Géza Orvosi rendelés Rendelési idô: Minden nap: 8 órától 12 óráig. Hétfôn és csütörtökön: 15 órától 16 óráig * 8 9-ig: gyermekeknek elôjegyzés nélkül! 9 12-ig felnôtteknek, csak elôjegyzéssel. A délutáni rendelésre a munkából jövôket várjuk! Még gyógyszeríratásra is kell idôpontot kérni! Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ * Dr. Csillag Márta: 30/ * 6 Pusztavámi Krónika április

7 Csesznák Gyula aki magát csak Márkus-hegyi nyugdíjasnak nevezi, két sportágban is bizonyított: kiváló labdarúgó volt, majd egy súlyos térdsérülés után, az MHSZ keretén belül, ragyogó lövész. A zöld gyepen szélvész gyors jobbszélsôként ért el sikereket, lövészetben megyeválogatottként, részt vehetett az országos versenyeken is. Ma nyugdíjas, betegeskedik, de mint említette nem nyavalyog, éli gyönyörû nyugdíjas éveit párjával, gyermekeivel, unokáival. A Márkus-hegyi nyugdíjas Csesznák Gyula szeptember 31-én a Tatabánya melletti Bánhidán született. Alig 3 éves volt, amikor szüleivel Pusztavámra költöztek. Általános iskoláit is itt végezte, majd 1958-ban az Oroszlányi Szénbányákhoz került, géplakatos tanuló lett. A Márkus-hegyi bányaüzem 1980-ban indult be. Elsô és egyetlen munkahelyérôl 1991-ban korkedvezménnyel nyugdíjba vonult, azóta otthonában fúr, farag, barkácsol. Számára emlékezetesek az általános iskolai évek, ugyanis 1957-ben több társával együtt az iskola Úttörôcsapatában rúgta a labdát, de tehetségét hamar felfedezték a pusztavámi labdarugó-csapatnál. Hamar az ifiben találta magát. A magas, gyors játékos könnyen és hamar megtanulta a foci minden csínját-bínját, sorra aratta sikereit. Persze kiváló társakra is szükség volt, ma különösen jó szívvel gondol vissza Farkas Ferencre, aki alacsony játékos létére, nem egyszer fejjel vette be az ellenfelek kapuját Csesznák Gyula jobbról érkezô beadásaiból. A foci mellett eljegyezte magát a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel is. Gyors fiúkra volt szükség, Csesznák Gyula egy szép napon magára ölthette a tûzoltók díszes egyenruháját. Versenyekre jártak, több megyei viadalt is megnyertek, ennek volt köszönhetô, hogy az országos tûzoltó versenyeken is ott lehetett csapattársaival. Akkoriban nem volt ritka, hogy az állandó veszéllyel, a tûzzel gyakran viaskodtak. A Tölgyesben utcabizalmivá léptették elô, s neki volt dolga fôleg aratás elôtt ellenôrizni a védôfelszereléseket. Számba vette a magánházaknál házak a 200 literes vízzel teli hordókat, csáklyákat, létrákat, vödröket. Tûz esetén a hivatásos tûzoltók Székesfehérvárról, Tatabányáról érkeztek, de amíg nem jöttek, a helyi önkéntes tûzoltók mentették, ami menthetô. Az önkéntes tûzoltás és a foci jól megfért egymás mellett, ám eljött egy fontos pillanat az életében: Mórról 1960-ban kapott egy jó ajánlatot, akik a megye I. osztályban gyûjtötték a bajnoki pontokat. Hívták, hát ment! Nagy kihívás volt ez Csesznák Gyulának, de a vele tartó Farkas Ferencnek is. A pusztavámi ifis évek után a felnôtt csapatban alighogy gyökeret vertek, máris egy osztállyal feljebb léphettek, és a Móri Bányász csapatában rúghatták a bôrt. Szép éveket töltöttek ott emlékezik vissza Csesznák Gyula, de amikor megkérdeztük errôl Farkas Ferencet, ô is csak szuperlatívuszokban beszélt a móri évekrôl. Sokfelé jártak a csapattal, eljutottak a Székesfehérvári MÁV-hoz, az ugyancsak Székesfehérvári Vasashoz, Dunaújvárosba, Tatabányára, ahol Grosics Gyula védte Csesznák Gyula: napjaim békében, nyugalomban telnek az ellenfél kapuját. Pusztavámról kerékpárral jártak Mórra edzésekre, odafelé bemelegítésnek tûnt, viszszafelé levezetésnek. Mit számított a 16 km-es kerékpározás a húszas éveikben járó fiatalembereknek Fel sem fogták, frissek és üdék voltak. A 9 móri év gyorsan elszaladt. Pusztavám a rutinos játékost tárt karokkal fogadta, pedig jó formáját sérülések akadályozták. Térde egyre jobban fájt, mûtétre nem gondolt, játszott, ahogy tudott. Kitûnô társakkal játszott a pusztavámi csapatban. Csesznák Gyula néhány nevet is említ a társak közül: Bors Csaba (a késôbbi edzô), Turák Ferenc, Farkas Ferenc, Stettner József. Szívesen gondol vissza egy Balinka elleni bajnoki mérkôzésre. Ismeretes, hogy abban az idôben ott a bánya nagyon jól mûködött, ahogy mondani szokás, pénz volt bôven. Jó játékosok egész sorát szerzôdtette le a bányász csapat. Amikor Pusztavám feljutott a megyei I. osztályba, Balinka éppen akkor eset ki az NB III-ból. Eljött a nagy találkozó, amely hatalmas érdeklôdés mellett, óriási küzdelmet hozott. A végeredmény Csesznák Gyula jobbról belôtt labdáját, felhôfejessel Farkas Ferenc értékesítette, így sikerült 1-0 nyerniük a Balinka ellen. Nagy boldogság volt ez akkor, hiszen egy neves ellenfelet sikerült legyôznie a móriaknak. Ez még a régi futballpályán történt. Csesznák Gyula a labdarúgást 1974-ben, alig 32 évesen fejezte be sérülés miatt. Szép volt az a pálya emlékezik vissza a régi pusztavámi labdarúgópályára Gyula bácsi, az egyik oldalon fasor, hatalmas árnyas fákkal, ahol az ülôhelyek voltak. A futballistafeleségek is kijárogattak annak idején. Vastag sorokban jöttek ki a nézôk, éreztük a szeretetüket. Szép idôk voltak. A mostani pályán még soha nem voltam, pedig mondják, hogy jól szerepel a csapat a bajnokságban. Tudja elteltek az évek, szeretem az otthonomat, minden idômet itt töltöm, a ház körüli munkákat elvégzem. Jönnek hozzánk a gyermekeink, unokáink. Szeretet övez bennünket, s ez mindenért kárpótol engem. A focin kívül a lövészet volt Csesznák Gyula másik nagy szerelme. Huszár Pál önkéntes tûzoltó parancsnok tudomást szerzett Gyula döntésérôl, s 1975-ben jelentkezett nála. Gyere az MHSZ-be kérte! Csesznák Gyula mindjárt az elsô megyei versenyén összetettben a 2. helyen végzett. Nagy jövôt jósoltak ekkor neki. Nem is tévedtek. Összesen 14 megyei versenyen lett gyôztes különbözô kategóriákban, s ezáltal tizennégyszer részt vehetett az országos bajnokságon is, ahol kitûnô eredményeket ért el. Pisztollyal, puskával, géppisztollyal egyformán jól bánt, sorra nyerte a bajnokságokat. A lövész-szerelem 1988-ig tartott, aztán végleg nyugdíjba vonult, ban indult be a Márkus-hegyi bánya. Csesznák Gyula ma is szerényen ôrzi sikereinek bizonyítékait. Lakásában ôrzi az ereklyéket, melyekre ma is büszke. Érmeinek száma megszámlálhatatlan, tárgyi emlékei szinte ipari mûremekek. Minden oklevélrôl, éremrôl, tárgyról egy-egy története van, amelyeket idônként elôvesz, áttörülgeti, gyönyörködik, de fôleg emlékezik a régi szép idôkre. Ki is valójában Csesznák Gyula? Én csak egy egyszerû Márkus-hegyi nyugdíjas vagyok. mondja. Napjaim békében, nyugalomban telnek mondja, miközben az egyik serlegét magához öleli. Nédó Géza A régi focista idôk: Álló sor (balról jobbra): Glázer Miklós (edzô), Bors Csaba, Király Ferenc, Farkas Ferenc, Netzkár János. Térdelnek: Baranyai János, Maron István, Stettner János, Balogh József. Ülnek: Csesznák Gyula, Gaál Ignác, Németh Lajos Pusztavámi Krónika április 7

8 Kajászó Pusztavám 1 5 (1 4) Kajászó, Osz-car csoport, megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette Nagy II. László. Pusztavám: Kiss V. (Hadnagy) Rozembaum (Netzkár), Kertai, Klein, Czéh M. Molnár Á. (Nagy G.), Magosi, Kocsis, Czéh K. Katóka (Veress), Zóka. Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Höltzl (15. p.), illetve Zóka (9. p., 28. p., 55. p.), Magosi (32. p.), Katóka (40. p.) Az eredmény láttán, azt kell mondanunk, hogy a Pusztavám ott folytatta szereplését, ahol az ôszi szezonban abbahagyta. A 2014/2015-ös bajnokság elsô mérkôzését éppen a Kajászó ellen kezdtük, s az eredmény (akkor) 0-0 lett. A döntetlen a vendégekre nézve volt hízelgô, hiszen a megye III. osztályából érkeztek. Valószínû, hogy a pusztavámi legényekben élénken élt még ez a gólnélküli mérkôzés, s úgy léptek most (2015. március 2-án) pályára, hogy hamar döntésre viszik a találkozót. Így is történt, mert már az elsô félidôben 4 remek gólt rámoltak be a házigazdáknak. A második félidôben kényelmesebb játék folyt a pályán, ám még ekkor is sikerült egy gólt szerezni a PTC-nek a remek napot kifogó Zóka Ricsi jóvoltából. Fontos volt ez a gyôzelem, mert az éllovas Vál Kápolnásnyéken, 2-1 arányban vereséget szenvedett. Így már csak 1 pont az elônye a bajnokaspiránsnak. Szépen indult tehát a tavaszi szezon a Pusztavám számára, várjuk a hasonló jó folytatást. * Elindult a tavaszi pontvadászat Jó kezdés, gyenge befejezés Pusztavám Pákozd (3 0) (3 1) Pusztavám, Osz-car csoport, megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette Varga György. Pusztavám: Kiss V. (Hadnagy) Rozembaum, Kertai, Klein (Netzkár), Czéh M. (Bordács) Molnár Á. (Zóka), Magosi, Kocsis, Czéh K. (Veress B.) Katóka, Zséfár Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Katóka R. (5. p., 25. p.), Molnár A. (22. p.), ill. Bengyik (14. p.) Hatalmas ritmusban kezdtek a csapatok, úgy tûnt az elsô 5 percben, hogy a vendégek mindent megtesznek az elsô gól megszerzéséért. Nem így alakult, mert, miközben óriási iramot diktáltak, Katókát az 5. percben ragyogóan indították, aki a kifutó kapus mellett, okosan a hálóba gurított. 1-0! A tempó nem csökkent, izgalmas, élvezetes mérkôzést láthattunk a pályán. A Pákozd ekkor uralta a középpályát, jó labdákkal ugratták ki a csatárokat. Egy ilyen támadás végén a 14. percben Bengyik a balösszekötô helyén jó ütemben lépett ki az elalvó hazai védôk közül, és a kifutó Kiss V. fölött pazar gólt lôtt. 1-1! Kertai kissé távol állt a támadótól, aki szabadon igazíthatott a labdán, majd lôhetett. Kár volt ezért a gólért, de így még élvezetesebb lett a játék. A 22. perc emlékezetes marad, mind Molnárnak, mind a pusztavámi csapatnak, de a nézôknek is. Katókát szabálytalanul akasztották a 16-os vonala elôtt a jobbösszekötô helyén. A megítélt szabadrúgást Molnár ballal végezte el úgy, hogy a labda a jobb felsô saroknál a kapufa belsô élét érte, átvágódott a bal kapufához, onnan pedig a hálóba. Látványos, idegnyugtató gól volt. Támadásban maradt a PTC egy baloldali szögletrúgást végezhetett el. Az élesen középre lôtt labdába Katóka tette bele a fejét, s a labda mintegy 5 méterrôl a hálóba jutott. 3:1! A szünet után mezônyjáték folyt a pályán, a Pákozd egyre jobban elfáradt, de a PTC sem tudta megismételni az elsô félidôben nyújtott játékát. Nagyobb arányú gyôzelmet szalasztott el a hazai csapat, de ne legyünk telhetetlenek, a lényeg a gyôzelem és a három pont. * Tovább fut a szekér Kápolnásnyék Pusztavám 0 2 (0 1) Kápolnásnyék, Osz-car csoport, megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Bíró Dániel. Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Kertai, Klein, Bordács (Veress) Molnár Á. Magosi, Kocsis D., Czéh K. Zóka R., Netzkár (Nagy G.) Edzô: Kocsis Jenô Gólok: Czéh K. ( 29. p.), Molnár A. (49. p.) A 29. percben a hazaiak elvétettek egy labdát, Chék K. rácsapott, aki meg sem állt a kápolnásnyékiek kapujáig. 0:1! Az 59. percben ismét a hazai védelem bravúroskodott, egy lecsurgó labdára Zóka rajtolt rá, s az üresen álló Molnár A. elé gurított, aki sakk-matt helyzetben értékesítette a bôrgolyót. 0:2! A hazai csapat a legutóbbi mérkôzésén két vállra fektette a tabellán elsô helyen álló Vált, így tele önbizalommal fogadta a bajnokság jelenlegi 2. helyezettjét. A pusztavámiak jól felkészültek az ellenfélbôl, kemény, jó mérkôzést játszottak a jelenleg 8. helyen tanyázó Kápolnásnyék ellen. Az eredmény azt igazolja, hogy megalapozott a bajnokság megnyerése a pusztavámi legények számára. Ám a vége még nagyon messze van, addig még sok minden történhet a bajnokságban. A kilátások azonban jók! Kihagyott helyzetek mérkôzése Pusztavám Vál 0 0 Pusztavám,150 nézô, Osz-car csoport, megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés, vezette: Rózsa József. Pusztavám: Kiss V. Rozembaum, Kertai, Klein, Katóka R. Molnár Á. Magosi, Kocsis D., Czéh K. (Veress) Zóka R., Czéh M. (Bordács). Edzô: Kocsis Jenô Kiállítva. Katóka (95. p.) A forduló rangadóján, igazságos döntetlen született. A nagy tét rányomta bélyegét a találkozóra, végig idegesen, feszülten játszott a két legénység. A hazai együttes nem titkoltan a gyôzelemben reménykedett, ennek érdekében mindet meg is tett, ám a gólhelyzetek kimaradtak. vendégcsapat türelmesen, okosan és higgadtan játszott. Márpedig a gyôzelem gól nélkül nem képzelhetô el. A vendégcsapat türelmesen, okosan és higgadtan játszott, taktikáját a kontratámadásokra építette. A találkozó jó és színvonalas játékot hozott. Nem fér kétség ahhoz, hogy az Osz-Car csoport két legjobbja találkozott ezen a napon. Jócskán akadt helyzet mindkét kapu elôtt. A Válnak legalább három száz százalékos gólhelyzete is volt, sôt még kapufára is futotta erejükbôl. A Pusztavám sem maradt adós a gólhelyzetekkel, 4 5 alkalommal is bevehették volna a nagyszerû napot kifogó váli kapus, Kincses hálóját. Összességében a döntetlen reális eredmény. A váli kapus (Kincses) ezen a találkozón lehúzta a rolót, nem lehetett neki gólt lôni. Csapata legjobb volt. Klein (5) a kipattanó labdát figyeli Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: Sollers Kft Tata, Komáromi út Pusztavámi Krónika április

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben