~rott L \ Rendszer. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Lengyelné Petris Erika. Tisztelt OsztályvezetőAsszony!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~rott L \ Rendszer. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Lengyelné Petris Erika. Tisztelt OsztályvezetőAsszony!"

Átírás

1 ~rott Rendszer 4400 Nyfregyháza, Szabadság tér 2. TeL ; ; ; Fax: Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály 4401, Nyíregyháza, Kossuth tér I Lengyelné Petris Erika Osztályvezető Tisztelt OsztályvezetőAsszony! Megkaptam a /2011.XI. sz Ellenőrzési jelentés intézkedési terwével kapcsolatos észrevételét melyre az alábbi intézkedést hajtottam végre. l. Csele Endrénének a munkaköri leírás módosítása megtörtént. Határidő:2011. november 29. Felelős:Stankóczi Miklósné Kérem, hogy intézkedésünket, fogadja el. Nyíregyháza, november 30. Tisztelettel: 1 ~1ioQ(J~(("( L \ NagyL~zló ) igazgató \...,1

2 Ügyiratszám: /20 l1.xi. Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELLENŐRZÉSI OSZ ÁLY._ ~ Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ; (42) , Fax: (42) E-maii: ' ~~...-~""_ ~,*", ~~""',~:..~""'.. j-'r ''''".,,,,,~,,,:-::rr''''\''-'''''''i '":':''-'' l NVIRSGVHAZA llilef"ii'{t::! JOCl,) Ví-d~OS PQt.OÁRMreS'rER! H1VJ.\TP,L '(~. r~!i~;'nölzési,c.,i /~~ qj /-//; /1.""", '- ly,) _-- Ikta.o.zarn".,\.1:...,...,... "..../..i, rell"kl",1.,... "... "...,... db Elóiratszáma:... ".,... "... Élie:...,.. / ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár soron kívüli ellenőrzéséről NYÍREGYHÁZA

3 I. Az ellenőrzést végző szervezeti egység: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztály Az ellenőrzött szervezeti egység: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Ellenőrzött szervezet vezetői: Intézményvezető: Gazdasági vezető: Nagy László Stankóczi MikIósné Az ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás, erőforrás felhasználás szabályszerűsége Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szervezetnél a felmerült kiadások a szabályszerű erőforrás felhasználás, a gazdaságosság figyelembe vételével történt-e. A működési kiadások, a vagyonnal való gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelő volte. Továbbá a fenntartó intézkedéseit, elvárásait figyelembe véve történt-e Az ellenőrzés típusa: A költségvetési szervek belső ellenőrzés éről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet szerint értelmezett szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. Az ellenőrzés módszere: dokumentum alapú, mintavételes, szükség esetén tételes ellenőrzés a helyszíni ellenőrzés során a kapcsolódó dokumentumok áttekintése, az ellenőrzött dokumentumok köréből fénymásolatok, hiteles másolatok, kivonatok kérése, amennyiben szükséges. Ellenőrzött időszak: év és aktuális időszak: Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás, egyéb rendelkezés: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (Őtv.), Az ellenőrzés jogszabályi háttere: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet Az ellenőrzést a /2011. XI. számú megbízólevél alapján végezte: Lengyelné Petris Erika vizsgálatvezető 2

4 II. Összegző megállapítások Az ellenőrzés lezárását követően megállapítottarn, hogy több esetben sérült a szárnviteli, pénzügyi fegyelem. A közpénzek felhasználásának jogszerűsége a számviteli hiányosságok miatt több területen nem ellenőrizhető az alábbi megállapítások alapján: Adatszolgáltatási kőtelezettségüknek eleget tettek. A Szőke Sándornak kiszámlázott bérleti díj nem a bérleti szerződésnek megfelelő összeget tartalmazza. Szerződés módosítása nem történt meg. Indokolatlan garázs (raktár) használat. A megállapított bérleti díjakat több esetben nem támasztja alá megalapozott önköltség számítás (számítógép használat, könyvesbolt) Szolnoki Jánosnak kifizetett megbízási díj jogtalan, mivel az általa kibocsátott számla karbantartási szolgáltatásról szól, és nem ruhatárosi feladatokról. Több esetben nem a megfelelő főkönyvi számon kőnyveltek, ezáltal téves információt szolgáltattak az intézményi gazdálkodásról (ruhatáros i feladatok számlái, karbantartások jelentős része, könyvkötészet., munkába járás költsége saját gépkocsival..) Indokolatlan mobiltelefon használat, szabályozottság hiánya. Klímaberendezések rendszeres karbantartása két okból sem szabályos: l, a megkötött vevőszolgálati szerződés érvénytelen, mivel kötelezettségvállalóként a gazdasági vezető írta alá (akinek erre nem volt jogosultsága), ellenjegyzés nem történt. 2, a Kjt 41. (2)a) bekezdés alapján összeférhetetlenség áll fenn, a szolgáltatást végző és a gazdasági vezető között. SZ.Sz.B. Megyei Könyvtárak Egyesülése több tekintetben is úgy működik, mintha szerves része lenne a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak. - az intézmény épületében működik (két garázsból kialakított műhely), - vezetője mindkettőnek Nagy László - Kjt 41. (2) bekezdés alapján összeférhetetlenség áll fenn, - Csele Endréné, az intézmény alkalmazottja, egyben az Egyesülés adminisztrációs ügyviteli alkalmazottja, összeférhetetlenséget, többletköltséget okozott az intézményi költségvetésben - a kötészetre átadott könyvekről nem készül átadás-átvételi lista, ezáltal nem ellenőrizhető feladat teljesítése - a könyvkötészeti munkákra megállapodást nem kötöttek, díjtételeket nem határozták meg - utalványozás teljesítése összeférhetetlenség miatt szabálytalan Az intézmény vezetője saját lakcímén tárolja éjszaka az intézmény tulajdonában lévő Seat Cordoba Vario gépkocsit, és minden nap azzal jár munkába. Üzemanyag elszámolás nem kellően szabályozott, nem biztosítja az elszámoltatást, a gazdaságos üzemeltetést. Ajogszabállyal (Kjt) ellentétes megbízási díj kifizetése történt az intézményvezető és a gazdasági vezető esetében. (munkaköri feladatra megbízási díjat fizettek) - Üzemanyagelszámolás és belfóldi kiküldetés esetében kettős elszámolás és kifizetés történt. J, I 3

5 III. Részletes megállapítások III/l. Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály által kért adatszolgáltatások teljesítése. Az ellenőrzés során megvizsgáltam az intézmény által szolgáltatott adatok tartalmát, megalapozottságát. Megáll ap ítottam, hogy az adatszolgáltatás a főkönyvi könyvelés adatait, valamint az analitikus nyilvántartások információit tartalmazták, azokból kivonatolt példányok kerültek megküldésre. pénzforgalmi adatok (pénzforgalmi kimutatás - TA TIGAZD) bérleti szerződések (összesítő kimutatás analitikából + bérleti szerződés másolatok) személyi adatok (bér, létszám) - (munkaköri leírások, létszám és bér adatok - CD mellékletként) Az adatok belső, valós tartalmának megállapításait az ellenőrzési program további pontjai részletesen tartalmazzák. Az adatszolgáltatásnak az intézményvezető és a gazdasági vezető határidőre eleget tett. III/2. Bérleti szerződések, bérleti díjak megalapozottsága, teljes körusége. A Bérleti és lízing díjbevétel fokönyvi számla forgaimát felülvizsgálva megállapítottam, hogy a megküldött bérleti szerződések a 20 l O. évi kiszámlázott bérleti díjak töredékét fedik le. Az eseti bérletekről nem csatolták be a szerződéseket. A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy készültek bérleti szerződések, amelyek összhangban voltak az önköltség-számítási szabályzattal. A rendszeres, határozatlan időre szóló szerződések esetében az alábbiakat tapasztaltam: S7S-ITG Europe Kft szerződésében rögzítették az egy éves időtartamot, a 6000,-Ft/ó bérleti díjat, valamint a helyiségben található eszközök állagának megóvását, kártérítési kötelezettséget, tűz- és balesetvédelmi előírások betartását. A szerződésből nem derul ki, hogy melyik helyiségről van szó, milyen berendezési tárgyak használatát foglalja magában a bérleti díj. (csak feltételezhető a bérleti díj összegéből, hogya "kamarateremről" van szó). BIG BEN Nyelviskola határozatlan idejű bérleti szerződése 25 fő részére számítógéppel felszerelt helyiséget, nyomtató használatot biztosít. A bérleti díjat 1O.000,-Ftló összegben határozták meg. A bérleti szerződésben megállapított összeget nem támasztja alá megalapozott önköltség számítás. Az önköltség számítási szabályzat nem tartalmaz számítógép használatára vonatkozó kalkulációt, bérleti díjat. Továbbá nem tértek ki az esetelegesen okozott kár megtéritésével kapcsolatos kötelezettségekre (hardver, szoftver). It 4

6 Szőke Sándor bérleti szerződése az intézményben található könyvesboltra vonatkozik, melyet december 23-án kötöttek 10 éves időtartamra. Az ellenőrzés során az alábbiakat állapítottam meg: A szerződés nem felel meg a valóságban kiszámlázott bérleti díj összegének. Szerződés szerint: 62.2l2,-Ftlhó (2006. évben), változás a szerződés 6. pontja szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata szerint "nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj minimumának megállapításáról", Szerződés módosításra nem került sor. A szerződés nem tartalmazza az intézmény garázsának bérlő általi használatát (raktározás céljára) hónaptól-20w. 11. hónapig bérleti díj kiszámlázására nem került sor évben kiszámlázásra került hónaptól l2.hónapig ,-Ft Az intézmény több, mint négy éven keresztül nem számlázott bérleti díjat Szőke Sándornak. A évi MK-OOOI23/10 számlán a fent felsorolt tételek kerültek kiszámlázásra. Megállapítható, hogy a ténylegesen kiszámlázott bérleti díj havi összege nem felel meg a szerződés szerinti minimum ,-Ftlhó összegnek. Az intézményvezető és a gazdasági vezető elmondása alapján Szőke Sándor a könyvesbolti tevékenységre kisebb területet bérel, mint ami a szerződésben van, ezért került sor kevesebb összegű kiszámlázásra. Szerződés módosításra, viszont nem került sor. A bérlő használja az intézmény garázsát raktárként, melyre vonatkozó írásos engedély, megállapodás nem készült. A bérleti szerződés sem tartalmaz erre vonatkozó információt, jogokat, illetve kötelezettségeket. (Szóbeli engedélyezés történt az intézményvezető részéről, azzal az indokkal, hogy a bérlemény jelentősen lecsökkent alapterülete miatt, raktározási célra használhatja a bérlő.) Az utólagos bérleti díj kiszámlázása során indokolatlan a kaució levonása, mivel a helyiségbérlet nem szűnt meg. A hivatkozott helyiségbérleti szerződés 7/d pontja részletezi a kaució igénybevételének eseteit: bérleti díj meg nem fizetése, illetve bérleti szerződés megszűnése. A bérleti díj kiszámlázásakor egyik eset sem állt fenn. Így indokolatlan a kaució levonása. (a kauciót 2005.l2.28-án a házipénztárba befizették az MZ /05 számla ellenében) 5

7 III/3. Foglalkoztatás, külső megbízások indokoltsága Nyugdíjas foglalkoztatás ellenőrzése: A pénzforgalmi adatok felülvizsgálata során ellenőriztem az 5642 "Számlázott szellemi tevékenység teljesítése" főkönyvi számla tartalmát, az ott felmerülő kiadásokat évben 3 fő nyugdíjast foglalkoztattak megbízással 2 fő ruhatárost és egy főt könyvtári állomány ellenőrzésére februártól ezeket a foglalkoztatásokat megszülltették, belső átszervezéssel látták el a feladatot. Mráz Lászlóné (könyvtári áll. ell.) éves szinten kifizetett kiadás: ,-Ft Szolnoki János (ruhatár) éves szinten kifizetett kiadás: ,-Ft Vajda Sándor (ruhatár) éves szinten kifizetett kiadás: ,-Ft Összesen: ,-Ft Megállapítottarn, hogy a fent felsorolt szolgáltatasokat az intézmény belső átszervezéssel is meg tudta volna oldani. Indokolatlannak tartom, hogy egy ruhatári feladatra ,-Ftlhó kerüljön kifizetésre, annál is inkább, mivel a nyugdíjas foglalkoztatást a fenntartó már több éve nem engedélyezi. Felülvizsgáltam mindhárom személy által megkötött szolgáltatási szerződést, az általuk kibocsátott számlákat. Az alábbiakat tapasztaltam: Mráz Lászlóné megbízása könyvtári állomány ellenőrzésére vonatkozik. A számlát Mráz Lászlóné (egyéni vállalkozó) bocsátotta ki, a szolgáltatás megnevezése megegyezik a megbízás feladatával állományellenőrzés. Szolnoki János megbízása ruhatárosi feladatokra, udvari munkálatokra terjed ki. A számlát Szolnoki János (egyéni vállalkozó) bocsátotta ki, a szolgáltatás megnevezése karbantartás, mely nem egyezik meg a megbízási szerződésben meghatározott feladattal. (kétségbe vonható a munka elvégzése, a teljesítés igazolásának valóságtartalma) Vajda Sándor megbízását szintén ruhatárosi feladatellátásra kötötték. A számlát Vajda Sándor (teherfuvaroz;ó) bocsátotta ki szj számon (ruhatáros, csomagmegőrzés), ez megfelel a megbízás i szerződésben foglalt feladattal. Továbbá könyvelés technikailag helytelen a ruhatáros foglalkoztatást a szellemi tevékenységek között elszámolni. Téves információt szolgáltat az intézmény főkönyvi adatiról február Ol-től a nyugdíjasok foglalkoztatását megszüntették. (erről a helyszíni ellenőrzéskor nyilatkozott Nagy László igazgató és Stankóczi Miklósné gazdasági igazgatóhelyettes) 6

8 Belfóldi kiküldetés: évben két dolgozónak számoltak el kiküldetés i költséget munkába járás címén Debrecenből ,-Ft összegben. ( Máté Ottó informatikus, és Buzás Barbara játéktári munkatárs). Helytelen főkönyvi könyvelés történt, mivel a dolgozók útiköltség térítését, amely munkába járáshoz kötődik az Belföldi kiküldetés főkönyvi számon könyvelték, az Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése főkönyvi szám helyett. Téves infonnációt szolgáltat az intézmény főkönyvi adatiról évben három dolgozó Debrecenből jár át, ami jelentős költséget jelent. Éves szinten ,-Ft (30.100,-Ftlhó/fő) útiköltség térítés. Bérköltségük éves szinten ,-Ft+ járulékok. Máté Ottó infonnatikus - 8 órás foglalkoztatás Buzás Barbara játéktári munkatárs - 6 órás foglalkoztatás Simon Szilvia könyvtáros - 8 órás foglalkoztatás A fent említett három dolgozón kívül, még további három dolgozónál is tévesen történt a munkába járás költségeinek elszámolása. (Stankócziné, Dr. Lászlóné, Soltész L.) Összegszerűségében nem befolyásolta az intézményi költségvetést, mert csak a 9 FtIkrn számoiták el. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a bérlettérítéseket számolták el a helyes főkönyvi számon, és a saját gépjárművel történő munkába járást helytelenül, a belióldi kiküldetésen. III/4. Dologi kiadások felülvizsgálata Telefon költség: Megvizsgáltam az intézmény vonalas és mobil-telefon használatával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat, szabályozásokat. A mobi! telefonok közül II szám került kiadásra aojg02:0k11ak 7

9 2010. évben szabályozás nem történt, korlátozás a vonalas telefonoknál érvényesülbetne, mivel kódolással megállapítható a magáncélú telefonhasználat, bár ennek felülvizsgálatára, elszámoltatására az ellenőrzés időpontjáig nem került sor február 08-án a gazdasági vezető rendelkezett, hogy az egyes telefonszámok használatához milyen térítési kötelezettség tartozik. A fenti táblázatban a térítésnélküli használat oszlop jelöli azt az összeget, ameddig az intézményi költségvetés finanszírozza a kiszámiázott telefonköltséget. A takarékos gazdálkodást nem igazolja a nagy szám ú mobiltelefon használat, illetve az intézmény nagyvonalú költségtérítése. Amennyiben indokolt a fent nevezett dolgozóknak mobil telefon biztosítása, úgy olyan konstrukciót kellett volna választani, amely az egymás közti telefonálást ingyen biztosítja. Tapasztalatom szerint más önkormányzati intézményben a hivatalsegédnek, grafikusnak, webmesternek nem szoktak mobil telefon költséget téríteni. Az intézményben ezen felül is van még három mobil szám ami nincs nevesítve, használata nem szabályozott (30/ , 70/ , 20/ ). Avezetékes telefonhasználatnál kódolással lehet megállapítani a magáncélú telefonhasználatot,de a gyakorlatban ezt nem ellenőrzik. Indokolatlan a Sz.Sz.-B. Megyei Könyvtárak Egyesülésének mobil telefonjának az intézményen keresztüli kezelése. Igaz akiszámlázott telefonköltség továbbszámlázásra kerül. A továbbszámlázásból származó bevételt a Alkalmazottak térítésének bevétele főkönyvi számon könyvelték. Az intézményi költségvetést összességében nem befolyásolta. Vásárolt közszolgáltatások: 5532 főkönyvi számon tévesen karbantartási tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadásokat könyveltek: - felvonó karbantartás - rendszer karbantartás - klímaberendezés karbantartása - szőnyegbérlet - általános karbantartás Tételesen megvizsgáltam az alábbi szerződéseket és az alábbiakat állapítottam meg: A szerződéseket az intézmény részéről egy kivétellel minden esetben az intézményvezető írta alá. Ezáltal az írásbeli kötelezettségvállalást, mint kötelezettségvállaló igazolta. Ellenjegyzőként, cégszerű aláírást egy szerződésen találtam: Szabolcs Com Irodatechnika telefonalközpont folyamatos karbantartásáról. Egy esetben a klímaberendezések rendszeres karbantartásáról kötött "Vevőszolgálati Szerződést"(2009. február 02.). Az intézmény nevében, mint megrendelő Stankóczi Miklósné gazdasági vezető írta alá egyszemélyben, mely nem felel meg a 292/2009. (XII.19). Kormányrendelet 74. előírásainak. Kötelezettségvállalási jogosuitsága a gazdasági vezetőnek nem volt, így a szerződés érvénytelen. Ellenjegyzés nem történt, ezáltal szabálytalan az írásbeli kötelezettségvállalás. 8

10 Továbbá megállapít ottam, hogy a szerződő fél (klímaberendezés karbantartása) Maksa János Tiborné az intézmény alkalmazottja (mint könyvtáros). A helyszíni ellenőrzéskor a gazdasági vezető elmondása alapján Maksa János Tiborné fétje végzi el ezt a tevékenységet (az egyéni vállalkozás alkalmazott jaként). Az ellenőrzés során átvizsgált dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy Maksa János Tiborné (és a klíma karbantartást gyakorlatban ellátó) a gazdasági vezető Stankóczi Miklósné (szül: Maksa Mária) közeli hozzátartozója, így összeférhetetlenség áll fenn. A klíma berendezések karbantartására három árajánlatot kértek: CLH Hűtés- és KIímatechnikai KFT ,-Ft (bruttó) Szilvási Lajos (vállalkozó) ,-Ft (bruttó) Maksa János Tiborné (vállalkozó) ,-Ft (bruttó) A legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval kötöttek vevőszolgálati szerződést. A khma-karbantartásról kibocsátott számla nem tartalmaz tételes leírást az elvégzett feladatokról. A számlához csatoltak egy "munkaigazolás" elnevezésű dokumentumot, mely az elvégzett munka igazolására szolgál. Ezen a bizonyiaton is megegyezően a számla tartalmával: klíma berendezések tisztítása, vegyszeres fertőtlenítés + felhasznált anyag 3 db tisztító ,-Ft, + munkadíj ,-Ft. A munka elvégzését Lang Gábor műszaki ügyintéző igazolta. Hiába rendelkeznek három árajánlattal, és a legalacsonyabb árajánlatot adóval kötöttek szerződést, az szabálytalan az összeférhetetlenség miatt. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló l 992.évi XXXIII. törvény 41. (2)a) bekezdés alapján összeférhetetlenség áll fenn, a szolgáltatást végző (közeli hozzátartozója) a gazdasági vezető között, mivel elszámolási kapcsolatba kerültek. Vásárolt közszolgáltatások: A vásárolt közszolgáltatások főkönyvi számon jelentős összegben került könyvelésre kötészeti tevékenység évben: ,-Ft évben: ,-Ft(I. félév) A könyvkötészeti tevékenységet az intézmény épületében (2 garázsból kialakított mühely) a Sz.Sz.-B. Megyei Könyvtárak Egyesülése végzi. Külön megállapodást nem kötöttek. Az egyesülés vezetője Nagy László a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Sz.Sz.-B. Megyei Könyvtárak Egyesülése megyében lévő 11 könyvtár társulása, melynek célja: "a megye könyvtári rendszerének korszerűsítése, új informatikai technológiák és eljárások bevezetése, a könyvtárak közötti gazdasági együttműködés szervezése, eszközök, információ-hordozók közös beszerzése és hasznosítása." A könyv kötésre átadott könyvekről tételes leltár szerinti lista nem készült, átadás-átvétel írásban nem történt. A kötésre átadott könyvekről, folyóiratokról csak a folyamatban lévő tételekről tudtak kimutatást adni. A nyilvántartó rendszerben a visszaszállításig ezek a tételek mint kikölcsönzött könyvek szerepelnek (kölcsönző: a kötészet). A kötészeti tevékenységről kibocsátott számla mellékiete egy "Munkalap", mely tartalmaz egy darabszámot, de nem alkalmas ellenőrzésre. Nem lehet meggyőződni arról, hogy mely könyvek átkötésére került sor. Ekkora összegű kiadásnál elengedhetetlen a tételes leltár szerinti átadás, átvétel. II 9.f

11 A könyvek az intézmény tulajdonát képezik, úgy kerültek külső szervnek átadásra, hogy arról jegyzőkönyv nem készült. Könyvkötészetre más szolgáltatótól nem tudtak árajánlatot szerezni. Városi, megyei szinten az Egyesülés látja el ezt a feladatot. A számlá hoz kapcsolódó utalványrendeletet utalványozóként Nagy László igazgató írta alá, mely a fent vázolt körülmények miatt összeférhetetlenség miatt nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak. Továbbá megvizsgáltam az Egyesülés létjogosultságát az intézményben évig a könyvkötészeti tevékenység a könyvtár feladatkörébe tartozott évi átszervezés kapcsán kiszervezték. Helyileg maradtak, csak az alkalmazottak kerültek át az Egyesülés alkalmazás ába, kivéve Csele Endrénét, aki munkaköri leírása alapján könyvtáros és egyesülési ügyintéző (végzi az Egyesülés adminisztrációját, véleményezi az Egyesülés PR tevékenységére vonatkozó javaslatokat, ellátja az Egyesülés ügyviteli munkáit). Munkabérét teljes egészében az intézményi költségvetésből finanszírozzák. Bérleti díjat nem fizetnek. Becsatoltak egy "Együttműködési Megállapodást", mely évben készült. Ennek tartalma, hogy nem számítanak fel bérleti díjat, mivel az Egyesülés cserébe a könyvtár rendelkezésére bocsát öt darab bemutatótárlót, melynek éves bérleti díja közel azonos a kötészeti helyiség éves bérleti díjával. ( ,-FtJév). Az áramszolgáltatás mérésére külön mérő órávalrendelkezik az Egyesülés. A könyvkötészeti tevékenységen kívül a könyvtár számára a könyvbeszerzés jelentős részét is az Egyesülés bonyolítja le. Az igazgató úr elmondása szerint, ezáltal jelentős kedvezménnyel tudják beszerezni a könyveket. Üzemanyag-elszámolás Az intézmény a vizsgálat időpontjában két személygépkocsival rendelkezett. Gépjármű üzemeltetési szabályzattal rendelkeznek. Meghatározták a gépjárművek hivatali célra történő használatának rendjét, illetve a magáncélú használatot. A magáncélú használat kizárólag igazgatói engedéllyel történhet. Menetlevél vezetése, a gépjármű tele tankkal történő átadása és 9 Ftlkm gépjármű kopás megtérítése van előírva. A helyszíni ellenőrzéskor tájékoztattak, hogy magáncélú igénybevétel nem történt a vizsgált időszakban (2010.,2011.) 10

12 Megvizsgáltam a GXU-723 Seat Cordoba Vario gépkocsi menetlevelét, üzemanyagelszámolását és az alábbiakat állapítottam meg: A gépjármű útvonala minden nap Szerén út -Könyvtár - Szerén út, a gépjárművet az intézmény vezetője Nagy László vezeti és éjszaka a lakásán tárolja. Napközben előfordul más úti cél teljesítése, ez általában "kistérségi feladat" ekkor Lang Gábor vezeti a gépkocsit. Az üzemanyag-elszámolás elkészült, de azt nem vették figyelembe az kiadott üzemanyag előleg elszámoltatásánál. Az elszámolásnál a gépjárművet vezető által leadott tankolás számláját kifizetik, nem vizsgálják meg a norma szerinti fogyasztással. A szabályzat előírja, de nem határozza meg az elszámoltatás rendszerét, például azt, hogy mekkora túlfogyasztás engedhető meg, meg kell-e téríteni a gépkocsit vezető személynek, ha nagyobb a számla szerinti fogyasztás, mint a norma szerinti december hónap menetlevelét tételesen megvizsgáltam és megállapítottam, hogy 21 munkanapon megtett km lett elszámolva, melyből163 km hivatalos út volt, és 168 km kizárólag az intézményvezető munkábajárását biztosította. Az intézmény vezetője a helyszíni ellenőrzéskor bemutatott egy engedélyt, mely 2000.április 11.-i keltezésű. Csabai Lászlóné (akkori polgármester) egy VW Golf típusú, illetve a GXU 723 Seat Cordoba Vado gépjárművek használatát engedélyezte külön ütemezési igény szerint a menetlevélen feltüntetett útvonalon. Jelenleg nincs engedélyezve az intézményvezetők számára az intézményi tulajdonú magáncélú gépkocsi használat. A bemutatott engedély még az igazgató Debreceni lakhelyére szól. Továbbá jogosulatlan üzemanyag-előleg elszámolást állapítottam meg évben havonta megvizsgáltam a menetlevél szerinti elszámolást és a tankolás szerinti kifizetést. Egy gépjárműllél (Seat) 58,47 liter többlet üzemanyag kifizetés történt. 11

13 Pályázatból történő kifizetések: Az intézményben évben két pályázattal kapcsolatosan történtek kifizetések. TIOP / TÁMOP 3.2.4/08/01 A könyvviteli elszámolásokban külön részgazdára rögzítik a pályázattal kapcsolatos kiadásokat. Elsősorban a személyi jellegű kifizetéseket vizsgáltam a jogszerűség szempontjából. Ellenőriztem (mintavételesen), hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltakat figyelembe véve került-e sor a megbízási díjak kifizetésére. Megállapítottam, hogy a Kjt. Előírásait nem minden esetben vették figyelembe: Gosztonyi Enikő projektmenedzseri feladatát tartalmazza a munkaköri leírás. A díjazás a kinevezés módosításában, mint munkáltatói döntésen alapuló kereset kiegészítés jelenik meg. Haskó Józsefné megbízási szerződése rekord bevítelre szól, határozott időtartamra, teljesítményalapú elszámolást ír elő. A teljesítésigazolás megtörtént, a kifizetésre az abban foglaltak alapján került sor. Munkaköri leírás (helyesen) nem tartalmazza a. megbízási szerződés feladatait. Stankóczi Miklósné megbízási szerződése a pályázatok "projektmenedzsment pénzügyi feladatainak" elévégzésére szól. Munkaköri leírás tartalmazza a pályázatok pénzügyi ütemtervében meghatározott pénzügyi feladatokat, ez ellentétes a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel. (munkaköri feladatra, megbízási szerződést kötni, megbízási díjat kifizetni nem lehet). Nagy László megbízási szerződése a konzorciumi feladatok elvégz0sére és :l közbeszerzési eljárások előkészítésére szól. Munkaköri leírás tartalmazza a pályázatok pénzügyi ütemtervében meghatározott feladatokat. (munkaköri feladatra, megbízási szerződést kötni, megbízási díjat kifizetni nem lehet). 12

14 A pályázati elszámolásnál jelentős belföldi kiküldetés kifizetésére került sor. Nagy László igazgató belföldi kiküldetését ellenőrizve, több esetben kettős elszámolást tapasztaltam. G Kiküldetési rendelvény havi elszámolást tartalmazza. Az elszámolás az INY 280 rendszámú FIAT BRA VO személygépkocsi használata után került kifizetésre km után ,-Ft. A GXU Seat Cordoba Vario gépkocsi az intézmény tulajdona, melyet rendszeresen az igazgató használ. Az alábbi kimutatás mindkét gépkocsi esetében az intézményvezető elszámolását tartalmazza a kettős kifizetés tételeivel: Megállapítom, hogy a két elszámolás miatt jogtalan belióldi kiküldetés kiilzetésére került sor. (a menetlevél vezetése egy folyamatos nyilvántartás, így az tükrözi a valóságot) Ez a számviteli törvény valódiság elvét sérti. A pályázatokban vállalt feladatok nem tisztázottak, hogy mikor látják el az abban részt vevők. A jelenléti ívek nem igazolták a túlmunkát. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy ilyen nagy összegű személyi juttatások és kiküldetési költség elszámolások jelentős leterheltséggel járó munkavégzést jelentenek. Ez megkérdőjelezi az eredeti munkaköri feladatok megfelelő ellátását. I)I!.,,,// \ 13

15 IV. JAVASLATOK a tapasztalt hiányosságok megszüntetés e érdekében 1. Módosítsák Szőke Sándorral a bérleti szerződést Szüntessék meg a garázshasználatot 2. Egészítsék ki az önköltség számítási szabályzatot, készítsenek kalkulációt a számítógép használat bérleti díjára. 3. A megfelelő főkönyvi számok használatáról gondoskodjanak. 4. A takarékosság érdekében vizsgálják felül a mobil telefonok használatát, korlátozzák a fenntartó által előírtak szerint A vezetéke s telefonhasználatnál rendszeresen ellenőrizzék a magáncélú használatot, és gondoskodjanak a térítés befizettetéséről 5. A klímaberendezések karbantartására kérjenek ismételt árajánlatokat. Gondoskodjanak a beszerzésekre vonatkozó összeférhetetlenségi feltételek megteremtéséről 6. Csele Endréné bérének felét az Egyesüléssel meg kell téríttetni évre. 7. A kötészetre átadott könyvekről, folyóiratokról tételes jegyzéket készítsenek! melyen igazolják az átadás-átvétel tényét Készítsenek szolgáltatási szerződést, megállapodást a kötészeti tevékenységre, díjtétel ekre. 8. Írásban szabályozzák az Egyesülést érintő gazdasági események utalványozását, kötelezettségvállalását. 9. Gondoskodjanak arról, hogy az intézményi gépkocsikat az intézmény garázsában tárolják! Szüntessék meg a magáncélú használatot! 10. Az üzemanyag elszámolás szabályozását vizsgálják felül, határozzák meg a túllépés felső korlátját 11. A Kjt-vel ellentétes megbízási díj kifizetéseket szüntessék meg. 12. Az intézményi bérgazdálkodásnál vegyék figyelembe a pályázatokból személyi juttatásként elszámolható összegeket, amennyiben azokat nem túlmunkával teljesítenek. 13. Az üzemanyagelszámolás és belföldi kiküldetés kettős elszámolását vizsgálják felül és a jogtalan összeget fizetessék be a házipénztárba. 14. A teljesítésigazolások tételes, ellenőrizhető elszámoláson alapuljanak. Gondoskodjanak a valós, tételes elszámoltathatóságról Nyíregyháza, november 25. /) t' l',! f.f) r:!..mly/n (f, \.. Lengyelné Petris Erika vizsgálatvezető 14

16 Záradék Az ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a vizsgált szervezet vezetője - a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével köteles a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül intézkedési tervet készíteni, és azt haladéktalanul megküldeni az ellenőrzést végző szerv belső ellenőrzési vezetőjének véleményezésre. Nyíregyháza, november ~_.---_... ~,~ A (J 0(n~: / ( /1H~;t: {!;;~l Len~né Petris E~"iliá~; osztályvezető '\:." ' belső ellenőrzési vezető"', r'" ~ '.' 15

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:1606/2014. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes-, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról A jogalkotásról szóló 2010.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Munkaszerződés, megbízási szerződés (változás, új munkavállaló esetén), teljesítés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV a 204/2015.(X. 29.) határozat melléklete 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV I. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.) Az ellenőrzés tárgya: Kazincbarcika Város Önkormányzatánál a települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 265/20 12.(X.18.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 265/20 12.(X.18.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 265/20 12.(X.18.) számú határozata az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Közgyűlés 1) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz ellenőrzési nyomvonala szakasz 1. 2. 3. 4. ok figyelése Projekt kinevezése Pályázatok, tartalmi összeállítása Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése Végrehajtó: igazgató PSZH anyag Pályázat,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH.

A teljesítés meggyőző bizonyításához azonban további dokumentumokat is bekérhet az MVH. A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében benyújtandó dokumentumok (A tényállás tisztázásához bekérhető kifizetés igazoló, elszámolt kiadásokat alátámasztó dokumentumok listája.) A teljesítés

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-53/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokról amely létrejött egyrészről másrészről Hatvan Város

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben