BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős:"

Átírás

1 Felülvizsgálat dátuma: AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA 1/ A termék neve: A készítmény felhasználása: Motorolaj Kiszerelés mérete: Forgalmazó: Statoil Poland Sp. z o.o. Tomasz Piergies ul. Lublanska Kraków, Polska Tel: Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Svenska Statoil AB Box Nynäshamn Sweden Tel: A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős: Milan Kopp Marie-Louise Linderoth 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Az anyag nincs osztályba sorolva. Az ember egészségét érintő hatás: A bőrrel való hosszantartó vagy ismétlődő érintkezés piros foltokat, viszketést, irritációt, ekcémát/bőrrepedést és olajpattanásokat okozhat. A káros hatások a használt olajban megerősödhetnek. A környezetet érintő hatás: Az olajcseppek általában károsak a környezetre. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ A következőket tartalmazza: Erősen finomított ásványolaj = Csoportos megnevezésű alapolaj, nem részletezett CAS/EINECS szám: / ; / ; / ; / ; / DMSO<3% (IP 346) vagy Csoportos megnevezésű gázolaj, nem részletezett / vagy Erősen finomított alapolaj / ; / Concawe-nek megfelel. %: CAS-szám: EK-szám: Kémiai név: Veszélyesség szerinti osztályozás: Megj.: > Erősen finomított ásványi olaj - L Nafta (ásványolaj), hidrogénnel Xn;R65 R66 P kezelt nehéz Hidrokarbil amin R52 Megj.: L:DMSO-tartalom < 3% P:Benzen < 0,1%

2 2/ 6 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Az áldozatot azonnal vigye el a színhelyről. Amennyiben a különleges kezelésre nézve bizonytalanság áll fenn, az általános elsősegélynyújtást mindig meg kell adni tüneti kezelés formájában. Belégzés: Menjen friss levegőre és maradjon nyugalomban. Vízzel öblögesse az orrot és a szájat. Hosszan tartó torokirritáció vagy köhögés esetén: Forduljon orvosi segítségért és vigye magával ezeket az utasításokat. Bőrrel való érintkezés: Azonnal távolítsa el a szennyezett ruhát és mossa le a bőrt vízzel és szappannal. Ha bárminemű kellemetlenség folytatódik, gondoskodjon orvosi ellátásról. Olyan anyag, amely nagy nyomás alatt behatolt a bőr alá, veszélyes helyzetet okoz, ilyen esetben AZONNALI kórházi kezelésre van szükség. Szemmel való érintkezés: Öblögesse vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a kellemetlenség folytatódik. Bevétel: Ne idézzen elő hányást. Hívjon orvosi segítséget. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Oltóanyag: Oltásnál használjon habot, széndioxidot, száraz port vagy vizpermetet. Oltásnál ne használjon vizet. Különleges veszélyek: Hevítés közben az anyag gyúlékony gőzöket fejleszthet. Égés közben izgató gázok keletkezhetnek. Tökéletlen égés folyamán szénmonoxid (CO) keletkezhet. Zárt területen keletkezett tüzet csak erre kiképzett személyzet olthatja el. Locsolja le vízzel a hőnek kitelt tartályokat és távolítsa el a tartályt, a tűz helyéről ha ez nem jár kockázattal. A tűzoltószemélyzet védekezési eszközei: Viseljen megfelelő légzés védő készüléket. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Egyéni biztonsági intézkedések: A hulladékot lássa el jelzéssel. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerülje a lefolyóba való ürítést. Csatornába/vízi környezetbe való ürítés esetén értesítse a helyi hatóságokat. Eltakarítás módjai: A kiömlött folyadékot itassa fel homokkal vagy földdel. Az elfolyott anyagot ronggyal vagy olajat abszorbeáló anyaggal gyűjtse össze. Csatornába/vízi környezetbe való ürítés esetén értesítse a helyi hatóságokat. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. Víz: Kösse le a hulladékanyagot és a lehető legnagyobb mértékben nyerje vissza. Kisebb mennyiségeket megfelelő abszorbenseket használva vissza lehet nyerni.

3 3/ 6 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés: A vegyi anyagokkal kapcsolatos helyes higiéniai gyakorlatot be kell tartani. Kerülje az olaj gőzének belégzését és az anyag szembe vagy bőrre kerülését. Kerülje az olajjal, főleg használt olajjal való hosszantartó és ismétlődő érintkezést. Műszaki óvintézkedések: Az olajpermetképződést a legminimálisabbra csökkentő munkamódszereket kell használni. Műszaki óvintézkedések: A meleg olajjal való munka alatt gépi szellőztetésre lehet szükség. Műszaki óvintézkedések tárolásnál: Megfelelően tárolja, hogy az elfolyást és az olajpárák keletkezését elkerülje. Tárolási feltételek: Legjobb lefedve tartani. A tartályokat tárolja oldalaikra fektetve, úgy hogy a töltő nyilás a folyadék szintje alatt legyen. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Műszaki intézkedések: Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa be a szakmai veszélyezettség határait és csökkentse a lehető minimálisra a párák és az olajpermet belégzésének kockázatát. Kézvédelem: Szórás veszélye esetén: Viseljen védőkesztyűt. Viton vagy nitril védőkesztyű használnálata ajánlott. Szemvédelem: Szórás veszélye esetén: Viseljen védőszemüveget/álarcot. Bőrvédelem: Szórás veszélye esetén: Használjon olyan védőruhát, amelyen az olaj nem hatol át. Higiéniai óvintézkedések: A vegyi anyagokkal kapcsolatos helyes higiéniai gyakorlatot be kell tartani. Az olajat mindig szappannal és vízzel vagy bőrtisztító szerrel távolítsa el, soha ne használjon szerves oldószereket. Ne használja az olajjal beszennyezett ruhát vagy cipőt, ne tegye zsebbe az olajjal átitatódott törlőruhát. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Külső megjelenés: Szag: Olvadási pont: Gyulladáspont: Relativ sűrűség: Oldhatóság: Egyéb adatok: világosbarna folyadék oldószerek szaga nem kapható >100 C ASTM D 92 ~871 kg/m3 ASTM D 4052 (15 C) Oldódik -ban/ben: Szerves oldószerek. Oldhatatlan vízben. Viszkozitás: ~ 45 mm2/s (40 C) ASTM D 445

4 4/ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Stabilitás: Állandó a normál hőmérsékleti körülmények között. Kerülendő állapotok/anyagok: Erős oxidáló szerek. Veszélyes bomlási termékek: Melegítés vagy tűz esetén szénmonoxid, széndioxid és alacsonymolekuláris szénhidrátok keletkezkethetnek. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Belégzés: A termék melegítésekor keletkező olajpermet vagy gőz belégzése irritálja a légutakat és köhögést idéz elő. Bőrre jutás: Olyan anyag, amely nagy nyomás alatt a bőr alá behatol, a bőr alatt komoly sejtkárosodást/sejtpusztulást okozhat. A bőrrel való hosszantartó vagy ismétlődő érintkezés piros foltokat, viszketést, irritációt, ekcémát/bőrrepedést és olajpattanásokat okozhat. Erősen toxikus mennyiségekben sem szívódik fel a bőrön keresztül. Szembe jutás: Átmeneti szemi irritációt okozhat. Lenyelés: Kisebb mértékű akut mérgező hatás, de lenyelést és hányást követő belégzés komoly, esetleg végzetes kimenetelű vegyi tüdőgyulladást okozhat. Különleges hatások: A használt olaj káros szennyeződéseket tartalmazhat. A használt olajjal való hosszantartó vagy ismétlődő érintkezés súlyos bőrmegbetegedéseket pl. bőrgyulladást okozhat. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Mobilitás: A termék vízben oldhatatlan és a víz felszínén fog terjedni. Lebonthatóság: Potenciálisan képes lebomlani, de a környezetben hosszabb ideig fennmarad. Ökotoxicitás: Vízi szervezetekre nem ártalmas. Várható LC/EC50 érték > 100 mg/l Biológiai felhalmozó képesség: A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél fennáll a biológiai felhalmozódás lehetősége. (log Pow >3) Egyéb kedvezőtlen hatás: Esetleges olaj filmréteg a szervezetek fizikai károsodását idézheti elő, és zavarhatja a levegő/víz vagy víz/levegő közötti közvetítő zónában az oxigénszállítást. NB: A fenti információ a következőre vonatkozik: Lúgos folyadékok.

5 5/ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK A hulladék anyag veszélyes hulladékként osztályozandó. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Hulladék maradékok formájában: EHK szerinti kód: Szennyezett csomagolás: Engedélyezett eszközökkel való megsemmisítés ajánlott. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban vagy közősség szabályaiban (IMGD, ICAO/IATA, ADR/RID). 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Cimkézés: A gyártónak a vegyi összetételre vonatkozó tájékoztatása szerint az anyag osztályozása nem kötelező, de a következő cimkézéssel el kell látni: Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll. Nemzeti szabályok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal. Az egészségügyi miniszter 44/2000 (XXI. 27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairol, változásokkal. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

6 6/ EGYÉB INFORMÁCIÓK A használó legyen kiképezve a szabályos munkafolyamatban, ismerje a jelen utasitásokat. Alkalmazható rendelkezés. A nyersanyag szállítójától kapott tájékoztatás. 6/05 sz. CONCAWE-jelentés, Nyersolaj Alkotórészek Osztályozása és Cimkézése az EU Veszélyes Anyagokra vonatkozó Irányelve Szerint. Mélységre vonatkozó műszaki tájékoztatóra vonatkozóan lásd a jelen anyagra vonatkozó Műszaki Adatlapot és egyéb műszaki dokumentumokat. A használt olaj kezelésére vonatkozó előirásokat illetően forduljon a helyi hatóságokhoz. Egészsége érdekében kerülje az olaj bőrrel való hosszabb, ismétlődő érintkezését. Bőrre kerülést követően mossa le szappannal és bő vizzel. A bíztonsági adatok listájának az alábbi részei módosításokat vagy új tételeket tartalmaznak: 2, 3. Az anyag veszélyességére vonatkozó figyelmeztető szöveg: R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. R65 R66 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Ezen az adatlapon szereplő tájékoztatás a jelenleg érvényes adatainkat tartalmazza és megbizható, amennyiben a anyagot az előirt feltételek mellett valamint a csomagoláson és/vagy a műszaki tájékoztatóban részletezettek szerint használják. Az anyag más módon, más anyaggal kombinált vagy más folyamatban való használata a felhasználó saját felelőségére történik. Kidolgozta a DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID Felülvizsgálat dátuma 2022012 Hatályon kívül helyezés dátuma 23122011 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER Felülvizsgálat dátuma JUNE 2013 Utolsó módosítás dátuma 2 BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BLOC' LUBE GREEN

BIZTONSÁGI ADATLAP BLOC' LUBE GREEN Felülvizsgálat dátuma APRIL 2013 Utolsó módosítás dátuma 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám BLV, EBLV15ML,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PEELABLE COATING MASK

BIZTONSÁGI ADATLAP PEELABLE COATING MASK Felülvizsgálat dátuma APRIL 2013 Utolsó módosítás dátuma 6 BIZTONSÁGI ADATLAP PEELABLE COATING MASK 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL

BIZTONSÁGI ADATLAP VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL Felülvizsgálat dátuma 01082013 Hatályon kívül helyezés dátuma 108200 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AIRDUSTER AEROSOL

BIZTONSÁGI ADATLAP AIRDUSTER AEROSOL Felülvizsgálat dátuma APRIL 2013 Utolsó módosítás dátuma 8 BIZTONSÁGI ADATLAP AIRDUSTER AEROSOL 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

BIZTONSÁGI ADATLAP WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml Felülvizsgálat dátuma JANUARY 2013 Utolsó módosítás dátuma 0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám Belso

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy keverék azonosítása Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LARRIN WC PLUS MOUNTAIN CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 281 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.07.25. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907//2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Ultra Extra erős vízkőoldó

Részletesebben