Biometrikus azonosítás érintőképernyős gesztúrákkal Touchscreen gestures for biometric identification

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biometrikus azonosítás érintőképernyős gesztúrákkal Touchscreen gestures for biometric identification"

Átírás

1 Bometrkus azonosítás érntőképernyős gesztúrákkal Touchscreen gestures for bometrc dentfcaton Abstract ANTAL Margt Sapenta EMTE, Műszak és Humántudományok kar, Marosvásárhely In ths paper we nvestgate the sutablty of touchscreen gestures for user dentfcaton. We desgned an experment for collectng touch screen gestures and collected data from 21 users. The people, who took part n ths experment, had to solve such tasks on Androd devces, whch requred up-down and left-rght scrollng (strokes, gestures). 20 dstnctve features were extracted from each stroke and dfferent classfcaton algorthms were tested usng these data, demonstratng the vablty of the features for bometrc dentfcaton. The clusterng classfer acheves 86.13% accuracy usng 5 consecutve strokes for testng. Összefoglaló A dolgozatban megvzsgáltuk az érntőképernyős gesztúrák alkalmazhatóságát bometrkus azonosításra. Egy olyan adatgyűjtéssel összekötött kísérletet végeztünk, amelyben 21 felhasználó vett részt. A felhasználóknak Androd eszközökön olyan feladatokat kellett megoldanuk, amelyekhez vízszntes és függőleges gesztúrákat kellett használnuk. Az érntés adatokból gesztúrákra vonatkozó jellemzőket vontunk k, amelyek alapján különböző osztályozás algortmusokkal bzonyítjuk ezek alkalmazhatóságát bometrkus azonosításra. A legmagasabb pontosság 86,13%-os, amelyet 5 egymást követő gesztúra együttes osztályozása során kaptunk klaszterezést használva. Kulcsszavak: bztonság, mobl bometra, Androd, adatbányászat. 1. Bevezetés A mobl eszközenket másképpen használjuk, mnt az asztal számítógépeket. Rendszernt egy lyen eszközt naponta többször, de rövd deg veszünk génybe, ezért az asztal számítógépeken elterjedt belépés pontoknál használt felhasználónév/jelszó pároshoz kötött autentkácós sémák nem megfelelőek. A mobl eszközökhöz kfejlesztett képernyőzároló módszerek s nagyon sok felhasználót zavarnak, ezért ezeket s rendszernt kkapcsolják a készülékek tulajdonosa, ezáltal lehetővé téve a telefonon tárolt erőforrások elérését jogosulatlan felhasználók számára s. Sokkal kézenfekvőbb lenne, ha az okos eszközenk képesek lennének folyamatosan fgyeln a felhasználót és érzékeln, ha az eszközt nem a tulajdonosa használja. Ezt a folyamatot folytonos autentkácónak nevezzük. Folytonos autentkácóra több kísérlet s történt, ezek közül az egyk legelterjedtebb módszer a bllentyűzés rtmus fgyelése [2][3][4]. A bometrkus módszerek közül nem mndenk alkalmas folyamatos azonosításra. Például az ujjlenyomat vagy retna alapú felsmerések nem alkalmasak, de használható az arcfelsmerés asztal számítógép esetében, vagy a járásazonosítás mobleszközökön. Érntőképernyővel rendelkező mobleszközökön a képernyő érntés adatokból bometrkus jellemzők vonhatók k, amelyek alapján szntén megvalósítható a folytonos autentkácó. A dolgozat írása pllanatában egyetlen tanulmányt találtunk, amely érntés adatok alapján folytonos autentkácót valósít meg [1]. Dolgozatunkban követtük a Frank és tsa. [1] által leírt adatgyűjtés kísérletet, azzal a különbséggel, hogy a felhasználók jelen esetben egyetlen munkamenet során szolgáltatták az adatokat, míg a Frank és tsa. által végzett kísérletben több munkamenetben. Amíg a Frank és tsa. dolgozatban az adatgyűjtést csak mobltelefonon végezték, addg m egy telefont és egy tabletet s használtunk az adatgyűjtéshez, így lehetővé vált, hogy kpróbáljuk a módszer érvényességét nagyobb képernyőjű eszközökön s. A dolgozatban először az adatgyűjtést mutatjuk be, amelyet a jellemzők knyerése követ. A rákövetkező rész a mérés eredményeket szemléltet, legvégül pedg levonjuk a következtetéseket.

2 2. Adatgyűjtés Az adatgyűjtéshez olyan mobl eszközökön elvégzendő feladatokra van szükség, amely során a felhasználónak nagyon sok függőleges, valamnt vízszntes görgetés műveletet kell elvégezne. A függőleges görgetésekhez ktűnő feladat a nagyobb méretű szövegolvasás szövegértéssel egybekötve. Ehhez a feladathoz egy nagyon egyszerű szöveget használtunk. A vízszntes görgetés feladathoz a Frank és tsa. ckkben használt kép összehasonlítás feladatát használtuk. Ennél a feladatnál a felhasználónak két hasonló kép között kellett megtaláln a különbségeket. Egyszerre csak egy kép volt látható a képernyőn, a másk kép megtekntéséhez vízszntes görgetést kellett végezn. A kísérletben 21 felhasználó vett részt, ebből 7 férf és 14 nő. A kísérletben résztvevő személyek átlagéletkora 29.8 év, a szórása pedg 9.08, a legfatalabb 21, a legdősebb pedg 47 éves volt. Az 1. ábra két felhasználó első 10 függőleges vonásat szemléltet. 1.ábra Két felhasználó első 10 függőleges vonása Az adatgyűjtést két Androd készülék segítségével végeztük: Google Nexus S telefonkészülék (480 x 800, 4.0 coll), lletve Asus Nexus 7 tablet (800 x 1280, 7.0 coll). A görgetés során a felhasználó érntés adatokat szolgáltatott. Mnden érntés pontról a következő adatokat tároltuk: x koordnáta, y koordnáta, vízszntes rányú sebesség, függőleges rányú sebesség, eseménykód (lenyomás, húzás, felengedés), nyomás, az ujj által lefedett terület, lletve a készülék helyzete (vízszntes vagy függőleges). Ezeket az adatokat a standard Androd API segítségével nyertük k. 3. Jellemzők knyerése A begyűjtött adatokat gesztúrákra (vonásokra) osztottuk. Egy vonáshoz tartoznak azon képernyőpontok, amelyek egy lenyomás és egy felengedés között helyezkednek el. Az érntés képernyőpontok együttesen egy olyan pályát alkotnak, amelynek eleme a következő alakú vektorok: (1) ahol a k. vonás,, lletve az érntés pozícó, a sebesség vízszntes, lletve függőleges rányú összetevője, az dőbélyeg, a pontban mért nyomás, az ujj által lefedett terület, a készülék helyzete (vízszntes vagy függőleges), a vonáshoz tartozó pontok száma. Az egyes vonásokhoz különböző számú pont tartozk. Mnden egyes vonásból egyetlen jellemzővektort állítottunk elő, amelynek elemet a következő táblázatban foglaltuk össze:

3 Sorszám Attrbútum (jellemző) Magyarázat user d Khez tartozk a vonás doc d {1, 2} 1- szövegolvasás, 2 - képhasonlítás 1 nter stroke tme Két egymást követő vonás között eltelt dő 2 stroke duraton (ms) Vonás dőtartama (ezredmásodpercben) 3 start x Kezdőpont: x koordnáta 4 start y Kezdőpont: y koordnáta 5 stop x Végpont: x koordnáta 6 stop y Végpont: y koordnáta 7 drect-end-to-end dstance A két végpont által meghatározott szakasz hossza 8 R mean resultant length A vonás egyenessége 9 up/down/left/rght flag A vonás rányítottsága 10 drecton of end-to-end lne A két végpont által meghatározott szakasz ránytényezője 11 devce d A készülék azonosítója. 1-telefon, 2-tablet 12 largest devaton from end-to-en-lne A maxmáls eltérés (elhajlás) a végpontokat összekötő szakasztól 13 average drecton Az útvonalat alkotó szakaszok ránytényezőnek átlaga 14 length of trajectory A vonás hossza 15 average velocty A vonás átlagsebessége 16 md-stroke pressure A vonás közepének nyomása 17 md-stroke area covered A vonás közepén az ujj által lefedett terület 18 average veolcty at frst 5 ponts A vonáshoz tartozó első öt pont átlagsebessége 19 average velocty at last 5 ponts A vonáshoz tartozó utolsó öt pont átlagsebessége 20 phone orentaton A készülék helyzete: 1-vízszntes, 2-függőleges 1. táblázat Vonásokra vonatkozó attrbútumok A 8. attrbútum meghatározza, hogy mennyre egyenes a vonás. Egyenes vonal esetén a jellemző értéke 0. A vonáshoz tartozó N pont meghatároz N-1 darab szakaszt lletve végpontokkal. Mnden egyes szakasznak megfeleltetjük a rányvektort, majd a (2) képlettel számítjuk a vonás egyenességét: (2) A 12. attrbútumnál kszámítottuk mnden egyes vonáshoz tartozó pont távolságát a vonás két végpontját összekötő szakasztól, majd ezek közül kválasztottuk a legnagyobbat. A 2. ábra a vízszntes és függőleges vonások számát szemléltet mnden egyes felhasználóra. 2.ábra A 21 adatszolgáltató felhasználók vonásanak száma

4 A jellemzőkre kszámítottuk a korrelácós mátrxot, amely a jellemzők páronként korrelácóját tartalmazza. Ezt a mátrxot a 3. ábra szemléltet. Ahogyan várható volt, a legkorreláltabb jellemzők a vonás sebességére vonatkozók (15., 18., 19. attrbútumok), tehát a vonás elejének és végének sebessége ugyanúgy változk, mnt a vonás átlagsebessége. Magasan korrelált a vonás két végpontját összekötő szakasz ránya (10. attrbútum) és a vonás átlagos ránya (13. attrbútum - a vonás pontja által meghatározott szakaszok átlag ránytényezője). Egy másk magas korrelácó a vonás átlagos sebessége (15. attrbútum) és a készülék azonosító (11. attrbútum) között van. Ez azt jelent, hogy a képernyő méretének növekedése maga után vonja a gyorsabb vonásokat. Ahogyan várható volt, a vonás végpontjat összekötő szakasz hossza (7. attrbútum) és a vonás hossza (14. Attrbútum - a pontok által meghatározott szakaszok hossza). A vonás kezdő- és végpontjának y koordnátája között korrelácó arra enged következtetn, hogy az azonos rányú (vízszntes vagy függőleges) vonások valamennyre párhuzamosok egymással. 4. Mérés eredmények 3. ábra Attrbútumok páronként korrelácója A méréseket a Weka [5] programcsomaggal végeztük. Az osztályozás algortmusok esetében a Weka standard felületét használtuk, a klaszterezéssel kapcsolatos méréseket pedg Java programmal végeztük, amelyben a Weka API-t használtuk. A méréseket két attrbútum halmazra mutatjuk be: (a) az előző szekcóban bemutatott 20 attrbútumra; (b) a legjobb 14 attrbútumra. A legjobb 14 attrbútum kválasztásához először elkészítettük a 20 attrbútumra vonatkozó korrelácós mátrxot (3. ábra). Ebből meghatároztuk, hogy melyek a magasan korrelált attrbútumok, ezután a Weka programcsomaggal elvégeztük az attrbútumok rangsorolását. Itt az InfoGan+Ranker rangsorolást használtuk, amely az attrbútumokat aszernt rangsorolja, hogy mlyen mennységű nformácóval járult hozzá az adott attrbútum az osztályozáshoz. A rangsorolás eredményét a 2. táblázatban foglaltuk össze md-stroke area covered start x phone d

5 stop x start y md-stroke pressure stop y length of trajectory drect end-to-end dstance largest devaton from end-to-end lne drecton of end-to-end lne average velocty stroke duraton (ms) average velocty at last 5 ponts phone orentaton average velocty at frst 5 ponts nter stroke tme average drecton up/down/left/rght flag R mean resultant length 2. táblázat Attrbútumok rangsorolása Fgyelembe véve az attrbútumok korrelácóját és a rangsorolását, a fent táblázatból a vastagított 6 attrbútumot kzártuk. A sebességre vonatkozóan a teljes vonás átlagsebességet hagytuk meg, az első 5, lletve az utolsó 5 pont átlagsebességét kzártuk. A vonás hossza és a vonás két végpontja között szakasz hossza s erősen korreláltak, ezért a másodkat kzártuk. Az rányítottságok közül a vonás két végpontját összekötő szakasz rányítottsága teljesített jobban, ezért az átlag rányítottságot kzártuk. Az utolsó két leggyengébben teljesítő attrbútumot s kzártuk Egyedek osztályozása A méréseket a k-nn, RandomForest [6] valamnt SVM osztályozókkal végeztük. Az attrbútumok szelekcója nem mutatott javulást az osztályozás rátában, ezért a mérés eredmények az eredet 20 attrbútumra vonatkoznak. A k-nn esetében az 1-NN teljesített a legjobban, az alább dagram ezt szemléltet. A legjobb osztályozás pontosságot a RandomForest algortmus nyújtotta. Mnden mérés esetében 10 keresztvaldácót alkalmaztunk Egyed szekvencák osztályozása 4. ábra Osztályozás algortmusok pontossága Az előző mérésekkel ellentétben, ezeket a méréseket saját programmal végeztük. Erre azért volt szükség, mert a Weka a szabványos nterfészen keresztül csak egyedek osztályozását tesz lehetővé, nekünk vszont egyed szekvencák osztályozását s el kellett végezn. A m esetünkben mnden egyed egyetlen vonást jelent, amely lehet függőleges, lletve vízszntes. Legyen N a különböző felhasználók száma. Egy felhasználó proflt az M darab klaszter középérték alkotja. A középértékek D dmenzós vektorok, ahol D az attrbútumok száma. (1) (2) ( M ) m, m,..., m, 1,2,... N (3)

6 Legyen X, T darab egymást követő vonások szekvencájának megfelő egyedek. D X x 1, x2,..., x T, x R (4) Az X szekvenca távolságát az. felhasználó profljától a következő képlettel számoljuk: T 1 (5) ( j) d( X, ) mn d E ( xk, m ) T j 1.. M k 1 Ahol d E az Eukldesz távolság. A szekvencát abba az osztályba soroljuk be, amelytől a szekvenca távolsága a legksebb: Id arg mn{ d( X, )} (6) 1..N A klaszterezés esetében az adatok 2/3-át tanításra, 1/3-át pedg tesztelésre használtuk. Arra s vgyáztunk, hogy ez az arány érvényes legyen a függőleges és a vízszntes vonásokra s. A 3. ábra tartalmazza az osztályozás eredményeket, ahol a klaszterek száma rendre 8, 16, 32, ábra Osztályozás pontosságok különböző vonás-, lletve klaszterszámok mellett A vonások számát 1-től 5-g változtattuk. Látható, hogy az attrbútumok szelekcója (14 attrbútum) megemelte az osztályozás pontosságot. A legjobb eredményt (86,13%) 5 darab vonás osztályozásával kaptuk 64 klasztert használva. Mnden esetben a k-means klaszterezés algortmust használtuk. 5. Következtetések Dolgozatunkban megvzsgáltuk mobl érntőképernyőkről gyűjtött érntés adatok (gesztúrák, vonások) alkalmazhatóságát bometrkus személyazonosításra. Elkészítettünk egy olyan adatgyűjtő programot, amely vízszntes és függőleges vonásokat (gesztúrákat) gyűjt be a felhasználóktól, mközben ezek feladatokat oldanak meg a mobl eszközöket használva. A gesztúrákból 20 féle jellemzőt nyertünk k, mnt például a gesztúra (vonás) kezdet, llet végpontja, a vonás egyenessége, vagy például a nyomás erőssége. A felépített jellemzővektorokat a Weka adatbányászat programcsomag különböző algortmusa segítségével osztályoztuk, megállapítva a knyert jellemzők alkalmazhatóságát folyamatos bometrkus azonosításra. Az osztályozáshoz k-nn, RandomForest, SVM, lletve klaszterezést használtunk. A Frank és társa eredményet kegészítettük azzal a

7 következtetéésel, hogy az érntés adatok alapján történő azonosítás nagyobb méretű képernyők esetén s jól működk, lletve azzal s, hogy az osztályozás pontosság növelhető több vonás együttes osztályozásával. Köszönetnylvánítás Az adatgyűjtő programot Marton-Mklós László a Sapenta EMTE, Marosvásárhely- Kar III. éves Informatka szakos hallgatója készítette, ak az adatgyűjtésben s részt vett. Hvatkozások [1] Frank, M., Bedert, R., Ma, E., Martnovc, I., Song, D. (2013). Touchalytcs: On the Applcablty of Touchscreen Input as a Behavoral Bometrc for Contnuous Authentcaton. IEEE Transactons on Informaton Forenscs and Securty, 8(1), [2] Kllourhy, K. S., Maxon, R. A. (2009). Comparng anomaly-detecton algorthms for keystroke dynamcs. In IEEE/IFIP Internatonal Conference on Dependable Systems and Networks (DSN2009), (June 29 July 2, 2009, Estorl, Lsbon, Portugal), , IEEE Computer Socety, Los Alamtos, CA. [3] Monrose, F., Rubn, A. (1997). Authentcaton va Keystroke Dynamcs. In Proceedngs of the Fourth ACM Conference on Computer and Communcaton Securty, Zurch, Swtzerland. [4] Bours, H., Barghouth, P. (2009). Contnuous Authentcaton usng Bometrc Keystroke Dynamcs, In Norwegan Informaton Securty Conference. [5] Hall,M., Frank, E., Holmes, G., Pfahrnger, B., Reutemann, P., Wtten, I. H. (2009). The WEKA Data Mnng Software: An Update; SIGKDD Exploratons, 11(1), [6] Breman, L. (2001). Random Forests. Machne Learnng 45 (1).

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Subecz Zoltán 1 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből STOPSZÓ SZŰRÉS, LEMMATIZÁLÁS HATÁSA ÉS OSZTÁLYOZÁS A VEKTORTÉR MODELLEL A természetes

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

Vályogos homoktalaj terepprofil mérése

Vályogos homoktalaj terepprofil mérése Vályogos hooktalaj terepprofl érése Pllnger György Szent István Egyete, Gépészérnök Kar Folyaatérnök Intézet, Járűtechnka Tanszék PhD hallgató, pllnger.gyorgy@gek.sze.hu Összefoglalás A terepen haladó

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

ELLÁTÁSI LÁNC VALÓS IDEJŰ OPTIMALIZÁLÁSA ABSZTRAKT

ELLÁTÁSI LÁNC VALÓS IDEJŰ OPTIMALIZÁLÁSA ABSZTRAKT Bánya Tamás ELLÁTÁSI LÁNC VALÓS IDEJŰ OPTIMALIZÁLÁSA ABSZTAKT Jelen kutatómunka céla egy olyan, az ellátás láncok valós deű optmalzálását és analízsét támogató módszer kdolgozása, amely alkalmas az ellátás

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről

Koopetíció néhány elméleti és empirikus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyzői helyzetről Közgazdaság Szemle, LXI. évf., 04. szeptember (000 0. o.) Kőhegy Gergely Kss Hubert János Sele Adrenn Zsoldos János Koopetícó néhány elmélet és emprkus eredmény egy kooperatív elemeket tartalmazó versenyző

Részletesebben

kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon

kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon Erdőökológiai terepi adatgyűjtő kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon szakdolgozat Készítette: Kozák Csaba Mérnök informatikus BSc hallgató Konzulensek: Tornai Kálmán, Dr. Oláh András Pázmány

Részletesebben

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN

G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Neumann János Informatikai Kar Informatikai Automatizált Rendszerek Szakirány Humánfejlesztési- és Módszertani Intézet Mérnök Tanári Képzés G RÁF SZIMULÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN Név: BEDŐK DÁVID Konzulens: DR.

Részletesebben

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával híradástechnika VOLUME LXVI. 1945 2011 hírközlés informatika 3G-s femtocellák Telemedicina Mikroprocesszoros rendszerek Objektum-orientált programozás 2011/2 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Részletesebben

A hisztogram. 3. fejezet 1. BEVEZETÉS

A hisztogram. 3. fejezet 1. BEVEZETÉS 3. fejezet A hisztogram... a fölnőttek (...) szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: Milyen a hangja? Mik a kedves

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Sali Dániel Attila TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TŐZSDEI ESEMÉNYEK MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI KEZELÉSE Szakdolgozat Kósa Barbara Matematika BSc. matematikai elemző szakirány Témavezető: Prőhle Tamás

Részletesebben

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE BESZÁMOLÓ A MAROVISZ ELSŐ JÁRTASSÁGI KÖRVIZSGÁLATÁRÓL REPORT ABOUT THE PROFICIENCY TEST OF MAROVISZ FÜCSÖK FERENC Kulcsszavak: ultrahangos vastagságmérés, körvizsgálat,

Részletesebben

Zwizzer: egy mobil alkalmazás a Google Android platformra. Zwizzer: A Mobile Application for the Google Android Platform

Zwizzer: egy mobil alkalmazás a Google Android platformra. Zwizzer: A Mobile Application for the Google Android Platform Zwizzer: egy mobil alkalmazás a Google Android platformra Zwizzer: A Mobile Application for the Google Android Platform Zwizzer: o aplicație pentru platforma Google Android KISGYÖRGY Zoltán 1, ANTAL Margit

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila

SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítette: Tóth Gábor János Mérnök informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila (PPKE-ITK)

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben

Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Műhely Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 010. szeptember (798 814. o.) Tóth Edit Csapó Benő Székely László Az iskolák és osztályok közötti különbségek alakulása a magyar iskolarendszerben Egy longitudinális

Részletesebben