BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám 01 Felülvizsgálat dátuma Hatálytalanítás dátuma Semmi. 27augusztus Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Ellenjavallt felhasználások 1.. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító A vállalat neve Cím Telefonszám cím Illetékes személy Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. Husqvarna AB Drottninggatan Kiegészítő termékek részlege 1.4. Sürgősségi telefonszám (Access code 721) 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A keveréket értékelték és /vagy megvizsgálták a fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás alkalmazandó. Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően Ez a preparátum az 1999/45/EK Irányelvnek és kiegészítéseinek megfelelően a veszélyes anyagok osztályába van sorolva. Osztályozás F;R11, Xn;R65, Xi;R8, R67, N;R51/5 Minden R mondat teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Egészségi veszélyek Környezeti veszélyek Különleges veszélyek Legfontosabb tünetek 2.2. Címkézési elemek Tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A gőzök robbanékony gőz/levegő elegyet alkothatnak. A gőzök nehezebbek a levegőnél, és ezért a padlón és a konténerek alján terjedhetnek. A folyadék lenyelése vagy kihányása, a tüdőbe való felszívással járhat. A lenyeléssel vagy hányás közben a tüdőbe került termék apró cseppjei súlyos kémiai tüdőgyulladást okozhatnak. A magas koncentrációk belégzése, kábulást, könnyelműséget, fejfájást, hányingert és a koordináció elvesztését okozhatja. A folyamatos belégzés tudatvesztést okozhat. Az anyaggal való ismételt érintkezés bőrgyulladást és aknét okozhat. Irritáló hatású, piros foltokat és fájdalmat okozhat. A bőr zsirtalanitása. Dermatitisz. Közvetlen érintkezés esetén szemirritációt okozhat. Lenyelve irritációt és rosszullétet okozhat. Nagy koncentrációban, a ködök/gőzök irritálhatják a torkot és a légzőszerveket, köhögést okozva. A gőzök narkotikum hatásúak és fejfájást, fáradékonyságot, szédülést és hányingert okozhatnak. Címkézés a módosított 67/548/EKG vagy 199/45/EK rendeletnek megfelelően Tartalmaz: Nafta (kőolaj), izomerizál ás, Nafta (kőolaj), teljes skála alkilát Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

2 Ártalmas Kockázati közlemények Rmondatok Smondatok Engedélyezési szám Kiegészítő címkézési információ Tűzveszélyes Környezetre veszélyes R11 Tűzveszélyes. R8 Bőrizgató hatású. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R51/5 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. S2 Ne lélegezze be a gőzt. S24 Kerülje a bőrrel való érintkezést. S7 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. S60 Ezt az anyagot és tartályát veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényt vagy a címkét. Nem értelmezhető. 2.. Egyéb veszélyek Nem PBT vagy vpvb anyag vagy keverék.. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok.2. Keverékek Általános információ Kémiai név % CASszám / EKszám REACH regisztrációs szám EUszám Megjegyzések Nafta (kőolaj), teljes skála alkilát Osztályozás: DSD: F;R11, Xn;R65, Xi;R8, R67, N;R51/ CLP: Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H04, Skin Irrit. 2;H15, STOT SE ;H6, Aquatic Chronic 2;H411 Nafta (kőolaj), izomerizálás Osztályozás: DSD: F;R11, Xn;R65, R67, N;R CLP: Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H04, Skin Irrit. 2;H15, STOT SE ;H6, Aquatic Chronic 2;H411 t könnyű < Osztályozás: DSD: R10, Xn;R65, Xi;R8, R67, N;R CLP: Flam. Liq. ;H226, Asp. Tox. 1;H04, Skin Irrit. 2;H15, STOT SE ;H6, Aquatic Chronic 2;H411 Benzol < 0, Osztályozás: DSD: F;R11, Carc. Cat. 1;R45, Muta. Cat. 2;R46, T;R48/2/24/25, Xn;R65, Xi;R6/ # CLP: Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H04, Skin Irrit. 2;H15, Eye Irrit. 2;H19, Muta. 1B;H40, Carc. 1A;H50, STOT RE 1;H72 CLP: 1272/2008 EK rendelet. DSD: 67/548/EK Irányelv. #: Erre az anyagra közösségi foglalkozási expozíciós határérték(ek)et állapítottak meg Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

3 Összetételre vonatkozó megjegyzések Az R és Hmondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. Az összes koncentrációt tömegszázalékban adjuk meg, hacsak az összetevő nem gáz. A gázkoncentrációk térfogatszázalékban szerepelnek. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás Általános információ 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások 4.. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni). Vigye ki friss levegőre. Légzési nehézség esetén a sérültnek oxigént kell adni! A tünetek jelentkezése vagy megmaradása esetén hívjon orvost. A szennyezett ruhát azonnal távolítsa el. Mossák szappannal és vízzel. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést. Kiütések, sebek vagy más bőrproblémák esetén: Forduljon orvoshoz és vigye magával ezeket az utasításokat. Bő vízzel, azonnal öblögesse 15 percig. Esetleges kontaktlencsét távolítsa el és nyíssa tágra a szemét. Ha az irritáció nem múlik el: Folytassa az öblítést a kórházba szállítás közben. Vigye magával a jelen utasításokat. Azonnal öblítse ki a száját és igyon bőségesen vizet vagy tejet. Tartsa a sérültet megfigyelés alatt. Ne hánytassa a sérültet. Hányás esetén tartsa alacsonyan a fejét. Azonnal szállítsa kórházba. Vigye magával ezeket az utasításokat. Irritáló hatású, piros foltokat és fájdalmat okozhat. A bőr zsirtalanitása. Dermatitisz. Lenyelve irritációt és rosszullétet okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Nagy koncentrációban, a ködök/gőzök irritálhatják a torkot és a légzőszerveket, köhögést okozva. Közvetlen érintkezés esetén szemirritációt okozhat. Vezessen be általános biztonsági intézkedéseket és biztosítson a tüneteknek megfelelő kezelést! A lenyeléssel vagy hányás közben a tüdőbe került termék apró cseppjei súlyos kémiai tüdőgyulladást okozhatnak. A tünetek késleltethetők. Általános tűzveszélyek 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Alkalmatlan oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Különleges tűzoltási eljárások A termék rendkívül gyúlékony, ezért robbanásveszélyes gőz/levegő elegyek keletkezhetnek. Az anyag lebeg és újból meggyújtható a víz felszínén. Hab. Száraz por. Széndioxid (CO2). Vízköd. Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet. A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. Hevítés és tűz hatására izgató gőzök/gázok keletkezhetnek. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni. Légzésvédelemi készülék megválasztása tűz esetén: kövesse a munkahelyen feltüntetett általános rendszabályokat. Ha nem kockázatos, távolítsa el a tartályt a tűz területéről. A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható. A tűznek kitett tartályokat vízzel hűtse, miután a tűz kialudt. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Sürgősségi ellátók esetében 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szüntessen meg minden tűzforrást (cigaretta, fáklya, szikra vagy láng a közvetlen környezetben). Szétszóródás esetén vigyázzon a síkos padlóra és felületekre. Kerülje a pára vagy köd belégzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Viseljen e biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot. A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! Viseljen e biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Ne engedje bele a lefolyókban, csatornákba vagy a folyóvízekbe. Minden nagyobb kiömlésről értesíteni kell a környezeti igazgatót. Távolítsa el a tűzforrásokat. Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető! Ahol lehetséges, ott a kiömlött anyagot gáttal vegye körül! Nagyméretű kiömlések: Használjon nemgyúlékony anyagot, mint vermikulit, homok vagy föld a termék felszívásához és helyezze egy tartályba a későbbi ártalmatlanitáshoz. Mossák le a felületet szappannal és vízzel. Kis kiömlések: Törölje fel a kiömlött anyagot és helyezze egy megfelelő tartályba ártalmatlanítás céljából. Alaposan tisztítsa le a felületet a maradék szennyeződés eltávolítására. A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus2012 / 12

4 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 1. pontot. Tartsa távol a terméket melegtől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A tartályt és az átrakó berendezést földelje le, hogy csökkentse a statikai elektromos szikrákat. Szikramentes eszközök használandók. Csak jól szellőztetett helyen használható. Kerülje a ködök vagy gőzök belégzését. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Viseljen e biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termék használata közben. Legyen tudatában annak, hogy a felületek csúszósak lehetnek. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Gyújtástól, lángtól és hőforrástól távol tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó. Tárolják távol összeegyeztethetetlen anyagoktól. Elzárva tárolandó. Benzin 2 ütemű motorhoz. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Austria. TRK List Belgium. Exposure Limit Values.,2 mg/m 12,8 mg/m 4 ppm t könnyű (CAS ) Forma 200 mg/m Gőz. Bulgaria. OELs. Regulation No 1 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work t könnyű (CAS ) 00 mg/m Cyprus. OELs. Control of factory atmosphere and dangerous substances in factories regulation, PI 11/7, as amended. Czech Republic. OELs. Government Decree 61 0 mg/m 10 ppm Denmark. Exposure Limit Values Plafon mg/m 10 mg/m TLV 1,6 mg/m Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 29 of 18 September 2001) 1,5 mg/m 9 mg/m ppm Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

5 Finland. Workplace Exposure Limits t könnyű (CAS ) 500 mg/m France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984 VME Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) t könnyű (CAS ) 140 mg/m 20 ppm Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó rendeletbol Plafon Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits mg/m Ireland. Occupational Exposure Limits Italy. OELs 1,6 mg/m mg/m 2,5 ppm Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements (Hygiene Norm HN 2:2007) t könnyű (CAS ) Luxembourg. OELs for Carcinogens/Mutagens 19 mg/m 6 ppm 50 mg/m 500 mg/m Netherlands. OELs (binding) Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

6 Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace t könnyű (CAS ) TLV TLV mg/m 275 mg/m 40 ppm Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment t könnyű (CAS ) Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796) 1,6 mg/m 100 mg/m 00 mg/m 2,5 ppm Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Sweden. Occupational Exposure Limit Values t könnyű (CAS ) Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) 1,5 mg/m 9 mg/m ppm 50 mg/m 500 mg/m 1,6 mg/m EÚ. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/7/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről, III. melléklet A rész: Foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL) Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

7 Biológiaia határértékek France. Biological indicators of exposure (IBE) (National Institute for Research and Security (INRS, ND 2065) Determináns 5 mg/l Acide muconique * A mintevételi részleteket, lásd a forrás dokumentumban. Minta Mintavételi idő Vizelet * Magyarország: A 25/2000 együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (2. Melléklet): A biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei Determináns Minta 1,5 mg/g t,tmukon sav Kreatinin vizeletben * A mintevételi részleteket, lásd a forrás dokumentumban. Switzerland. BATWerte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Mintavételi idő * Minta 25 µg/g Kreatinin vizeletben * A mintevételi részleteket, lásd a forrás dokumentumban. Ajánlott monitoring eljárás Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Mintavételi idő Kövesse a standard monitorozási eljárásokat. * Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőszeközök Általános információ Szem/arcvédelem Bőrvédelem Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről és csökkentse a lehető legkisebbre a gőzök belélegzésének veszélyét. Robbanásbiztos felszerelést kell használni. Biztosítsa a víz hozzáférhetőségét és a szemmosás lehetőségét. A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi védőeszközök szállitójával együttmüködve kell kiválasztani. Érintés veszélye esetén: Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel. (vagy védőszemüveget). Kézvédelem Viseljen védőkesztyűt. kesztyű használata ajánlott. Ne felejtse el, hogy a folyadék átszivároghat a kesztyűn. Tanácsos gyakran cserélni. A gyártó más típusú kesztyűt is ajánlhat. Egyéb Viseljen megfelelő öltözéket, hogy megakadályozza a bőrrel való ismételt vagy hosszantartó érintkezést. Légutak védelme Hőveszély Higiéniai intézkedések Környezeti expozícióellenőrzések 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Ha nem megfelelő a szellőzés, vagy fennáll a veszélye a gőzök belélegzésének, használjon megfelelő gázszűrővel ellátott (A2s típusú) légzésvédő berendezést. Zárt területen használjon légszállításos maszkot. Helyi ellenőrtől kérjen tanácsot. Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot. Mindenkor tartsák be a szabályos személyi higiénia előírásait, mint pl. a kezek mosása anyagkezelés után, illetve evés, ivás vagy dohányzás előtt. A szennyeződések eltávolítása céljából, rendszeresen mossák ki a munkaruhákat. Selejtezzék ki az olyan szennyezett lábbelit, amelyet már nem lehet megtisztítani. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. A szennyezett ruházatot az újbóli használat előtt ki kell mosni! A munkaruhát és a személyes ruhát külön kell őrizni. A környezetvédelmi felelőst tájékoztassa a nagyobb mennyiségű kifolyó anyagról Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés Szag Halmazállapot Forma Szín Szagküszöbérték ph Olvadáspont/fagyáspont Sárga folyadék. Cseppfolyós. Folyadék. Sárga. Jellegzetes. Nem értelmezhető Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

8 Kezdeti forráspont és forrási tartomány Lobbanáspont C ( F) < 0 C (< 2 F) Párolgási sebesség > 1000 (Butilacetát = 1) Túzveszélyesség (szilárd, gáz halmazállapot) Nem értelmezhető. Felső/alsó gyulladási vagy robbanásveszélyes határok Gyulladási határ alsó (%) Gyulladási határ felső (%) Gőznyomás Gőzsűrűség 0,6 % v/v 8 % v/v kpa (8 C) > 1 (Levegő=1) Relatív sűrűség 0,69 0,71 ( Water = 1) Oldhatóság(ok) Megoszlási hányados:noktanol/viz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok < 100 ppm Log Kow: > (Becsült). > 250 C (> 482 F) < 1 mm2/s (40 C) Nem oxidáló Egyéb információk Nem áll rendelkezésre további releváns információ. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség A termék a szokásos felhasználási, tárolási és szállítási körülmények között nem reakcióképes Kémiai stabilitás Normális körülmények között az anyag stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények Hő, szikra, láng, magas hőmérséklet. Érintkezés összeegyezthetetlen anyagokkal Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Általános információ Erősen oxidáló közegek. A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Tünetek Lenyelés Belélegzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Hevítés és tűz hatására izgató gőzök/gázok keletkezhetnek. Szénoxidok. Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Lenyelés után, hányás következhet be; el kell kerülni a hányadék belégzését a tüdőkbe, hiszen még a kisebb mennyiségek is belégzéses tüdőgyulladást okozhatnak. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. A magas koncentrációk belégzése, kábulást, könnyelműséget, fejfájást, hányingert és a koordináció elvesztését okozhatja. A folyamatos belégzés tudatvesztést okozhat. Bőrizgató hatású. Hosszantartó,vagy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt és dermatitist okozhat. A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat. Irritáló hatású, piros foltokat és fájdalmat okozhat. A bőr zsirtalanitása. Dermatitisz. Közvetlen érintkezés esetén szemirritációt okozhat. Lenyelve irritációt és rosszullétet okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Nagy koncentrációban, a ködök/gőzök irritálhatják a torkot és a légzőszerveket, köhögést okozva. Akut toxicitás Izgató hatású lehet és gyomorfájdalmat, hányást, hasmenést és hányingert okozhat. Az emberre vonatkozó bizonyítékok szerint a termék nagyon kismértékű akut toxicitást mutat szájon át, bőrön át, vagy belélegzéskor. Súlyos sérülést okoz azonban, ha folyadékként a tüdőbe kerül, és súlyos központi idegrendszeri depressziót okoz tartós magasszintű gőzexpozíciót követően Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

9 Akut Orális LD50 Bőr maró/izgató hatás Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Légúti túlérzékenység Bőrszenzibilizáció Baktérium sejt mutagenitás Rákkeltő Fajok Patkány Vizsgálati eredmények 90 mg/kg Bőrizgató hatású. A gyakori és hosszas érintkezés zsírtalaníthatja és kiszáríthatja a bőrt, kellemetlenséget és bőrgyulladást okozva. A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat. Adatok nem állnak rendelkezésre. Adatok nem állnak rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre olyan adat, ami arra utalna, hogy a termék vagy annak bármely 0,1%nál nagyobb mennyiségben jelenlévő összetevője mutagén vagy genotoxikus hatású. Nincs osztályozva. IARC Monográfiák. A karcinogenitás általános jellemzése Reproduktív toxicitás Célszervspecifikus toxicitás egyszeri sugárterhelés Célszervspecifikus toxicitás többszöri sugárterhelés Beszívás (felszívás) veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információk Adatok nem állnak rendelkezésre. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Adatok nem állnak rendelkezésre. 1 Rákkeltő az embernél. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. A lenyeléssel vagy hányás közben a tüdőbe került termék apró cseppjei súlyos kémiai tüdőgyulladást okozhatnak. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk A használt olajjal való hosszantartó és ismétlődő érintkezés súlyos bőrmegbetegedéseket pl. bőrgyulladást és bőrrákot okozhat Toxicitás Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Vízi Hal Rákok Perzisztencia és lebonthatóság 12.. Bioakkumulációs képesség LC50 EC50 Fajok Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss Vízibolha (Daphnia Magna) Biológiai úton lassan bomlik le. Vizsgálati eredmények 5 mg/l, 96 Órák 8,76 15,6 mg/l, 48 Órák A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél fennáll a biológiai felhalmozódás lehetősége. Megoszlási hányados Log Kow: > (Becsült). noktanol/víz (log Kow) Benzol 2,1 Biokoncentrációs faktor (BCF) A talajban való mobilitás A termék erősen beszívódik a talajba. Általános mobilitás A PBT és a vpvbértékelés eredményei A termék oldhatatlan vízben. Szétoszlik a víz felszínén és végül néhány vegyület leülepszik majd a vizi rendszerekben. A termék illékony vegyületei az atmoszférában oszlanak el. Nem PBT vagy vpvb anyag vagy keverék Egyéb káros hatások Az olajcseppek általában károsak a környezetre. 1. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 1.1. Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások) Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

10 Szennyezett csomagolás EU hulladék kód Hulladékbahelyezés módszerei/információk 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Alagút korlátozási kód Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések RID UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADN UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések IATA UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kötelező címkék ERG kód A felhasználót érintő különleges óvintézkedések IMDG UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell meghatározni. Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot! Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. UN120 benzin II Igen D/E A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDSt és a sürgősségi eljárásokat. UN120 benzin II Igen A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDSt és a sürgősségi eljárásokat. UN120 benzin II Igen A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDSt és a sürgősségi eljárásokat. UN120 benzin II Igen H A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDSt és a sürgősségi eljárásokat. UN120 benzin, Szennyező a tengerre Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

11 14.. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Tengeri szennyező anyag Kötelező címkék EmS No A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 7/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás II Igen FE, SE A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDSt és a sürgősségi eljárásokat. A szándékok szerint ezt az anyagot nem szánták ömlesztett szállításra. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Európai Uniós rendeletek 1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, I. melléklet 1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, II. melléklet 850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok importjáról és exportjáról, I. melléklet,. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal 166/2006 (EK) számú rendelet, II. melléklet, Szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke 1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (1) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett Engedélyzések 1907/2006 (EK) számú rendelet, XIV. melléklet, Engedélyeztetés tárgyát képező anyagok felhasználással kapcsolatos korlátozások 1907/2006 (EK) számú rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal 2004/7/EK irányelv: munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 92/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javításáról Egyéb EU előírások A 96/82/EK irányelv (Seveso II a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről Nem szabályozott. A 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről A Tanács 94//EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

12 Egyéb szabályozások Nemzeti jogszabályok Kémiai biztonsági értékelés A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. E Biztonsági Adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet követelményeinek. Vegyi reagensekkel történő munka során kövesse a nemzeti szabályokat. Nem történt kémiai biztonságossági értékelés. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A rövidítések jegyzéke Hivatkozások DNEL: Származtatott hatásmentes szint. PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció. PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgező. vpvb: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. HSDB Veszélyes anyagok adatbankja (Hazardous Substances Data Bank) Vegyi anyagok toxikus hatásának jegyzéke (RTECS) ESIS (Európai vegyi anyagok információs rendszere) Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről A 215 részekben szereplő Rmondatok és Hnyilatkozatok teljes szövege Információ a képzésről A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás A keverék a fizikai veszélyekre a vonatkozó vizsgálati adatok alapján osztályozott. Az egészségügyi és környezeti veszélyekre az osztályozás számítási módszerek kombinációjából ésha rendelkezésre áll vizsgálati adatokból származik. A részletek megtalálhatók a 9.,11. és 12. pontban. R10 Kevésbé tűzveszélyes. R11 Tűzveszélyes. R6/8 Szem és bőrizgató hatású. R8 Bőrizgató hatású. R45 Rákot okozhat. R46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). R48/2/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. R51 Mérgező a vízi szervezetekre. R51/5 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R5 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H04 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H15 Bőrirritáló hatású. H19 Súlyos szemirritációt okoz. H6 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H40 Genetikai károsodást okozhat. H50 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). H72 Ismétlődő vagy tartós expozíció esetén károsítja a szerveket. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat. Fizikai veszélyek Gyúlékony folyadékok Egészségi veszélyek Bőr maró/izgató hatás Célszervspecifikus toxicitás egyszeri sugárterhelés Beszívás (felszívás) veszély Környezeti veszélyek Veszélyes a vízi környezetre hosszú távú vízi veszély 2. kategória 2. kategória as kategória narkotikus hatásokat 1. kategória 2. kategória H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H15 Bőrirritáló hatású. H6 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H04 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Lemondás Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és kísérleteken alapulnak Verziószám: 01 Felülvizsgálat dátuma: A kiadás dátuma: 27augusztus / 12

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID Felülvizsgálat dátuma 2022012 Hatályon kívül helyezés dátuma 23122011 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BLOC' LUBE GREEN

BIZTONSÁGI ADATLAP BLOC' LUBE GREEN Felülvizsgálat dátuma APRIL 2013 Utolsó módosítás dátuma 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám BLV, EBLV15ML,

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER

BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER Felülvizsgálat dátuma JUNE 2013 Utolsó módosítás dátuma 2 BIZTONSÁGI ADATLAP SAFEWASH - AQUEOUS FLUX REMOVER 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

BIZTONSÁGI ADATLAP WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml Felülvizsgálat dátuma JANUARY 2013 Utolsó módosítás dátuma 0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám Belso

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben