VANCOUVER SZIGET MAGYAR TARSASKÖREINEK TAJÉKOZTATÓJA. Altató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VANCOUVER SZIGET MAGYAR TARSASKÖREINEK TAJÉKOZTATÓJA. Altató"

Átírás

1 XXXI. ÉVF MÁJUS - JÚNIUS SZ/CETI M.DCYJIRSJÍC VANCOUVER SZIGET MAGYAR TARSASKÖREINEK TAJÉKOZTATÓJA Lehunyja kék Sl.emét az ég, Lehunyja.sok szemét a ház, Dunna alatt alszik a rét - Alud; el szépen, kis Balá2.S Lábára lehajt.a fejét. Alszík a bogár. a darázs. Vele alszík a zümmögés AkJ<lj el szépen, kis BaJázs. A v1namos is aluszik, s mig szendereg a robogás. Átm8ban csönget egy pldt - Aludj el szépen, kis Bal<izs. Altató Alszik. a széken a kabát, Szunnyadozik a sz.akadlis, Máma mlir nem hasad tov.ibb - Aludj ~ szépen, kis Balázs. Szundít a labda. meg a síp. Az erdő, a kirándulás, A jó cukor is aluszík- AllJdj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveg - Golyót megkapod, óriás Leszel, csak hunyd le kis szemed Aludj el szépen, kis B~ázs. Túzonó leszel s katona! Vadakat terelő juhiszl látod, elalszik any'jka - Aludj el szépen, kis Balázs. JÓZHl'Att~a KÖSZÖNTJÜK AZ É.IIBSANY ÁKA T!

2 2.0LDAL s:uat:rl"'40yajis.ig VA."lC(MJll'EltSZJ(;ET MAGYAR. TÁRSASKOIWNU TÁIÍKOZTATó.JA FI!AOSKW» bli.aibl""' a V~M"C)'MT..._~ Hiucor-S«Nlfofl'krono P08QX8JU ~8Cn1w1Ra -/;Ol('ftr~Aft ~---l.... A Jl:-a~ inbtoá"oplla!k. 13cU!d.)a.~~ -lfzw,;-. ildankcddllnlt..-. ANl*.Htol-~t c-.ka-':.~ ''lly'~'"~ ~~Hjl.ltak:Ms.... A~;.oriW if~ M,M~uk! FOsuax=TO = """"" f.ss-iu..... MUl"l' KA T ÁllAK. F".._.f"lllliMM """"""' M...yMiria SANAJMOI MUNKATÁRS': P'ft«t..Md6(2lO)l4J.91'6 HM~ CiJlwol $«1<dfofHoroil'OBOX8S N..-r-BC WRSK./ Következó lap:úrta: június 20. Adományok: Ooh>ryE 2000 Ho1man R Ntvtclo 2<>.00 PávdyM VUi«P 2S.OO Köszönjük! Admlapon József Atthla venea Virigoskert Olvaaninyot a magyar """"""'b61 Cs.pófCIUICillusz:Zrkió,Ja mirtius UI. MÁJUS - JÚNIUS A vezet öségi gyűlés hírei SZIEiETI MAEiY ARSÁEi - Rátb1 1. S:OO kor a gyülkt megn)'lt;a. - A \"Czctöség a múlthavi jegyzőkönyvet clfopdta. - Folyamatban lé\'o agyclc Aayik napja: liprifü JO..i.n. Sun oeu: Péter Mihály és Székely Imre; Folkfca. Butz 1. Cs Ritkai 1. sz.cn czésá'ci \'CSXÜllk részt. - Sugui M2gy21'Ság: Egy ÚJ, állandó jcucgú m'l-al lcsz Esemény Napeár/Rcodczvényd:: ámen. melyben az c1jc6\'ttk.czcnd6 rtoder.in)"ek:ről fogw'lk tudó.silist adru. Beszünlctjük azok hirdetésen, alak eddig még ocm támogattil: az. ÚJsagoc adom.inyai.ual. &lytclco.nd:: taj1juk. hogy üzk::ti ~a tirsast6r lagjai fizc:meock.. - Vezct6ség: Rátkai L javaslab. a számító gépet. é$ Internet "-onal haszn31aláról tánasköri celra. - Pénztlgyi bes::zimoió'. Jelenlegi befektetés ös.ttc:ge $240,000 Rátkai l. pvasolja, hogy péru:ünket fcktc$$\tk be 60,000 dolláros részletekben, mely Ossz.cgig a kanadai konnány biztosítja a bcjektcccst. - A Mirci.us 1 s.-i unnepséségúnkjöi síkcrúlt. mel) et az lrodalombaritok Köre rcll<klett Za 1ánfy Sara, czctésé\d. - Új üg)"ck: Escticgcs k6uö2kmés a jdttl.legi helyünkrol a St P31rick tcroplomm; - Szükség nn ecr fütött ra.ktátbclyscgre. Rátka.i 1. imtz.i. - KÖ\'Cll:.ez6 gy111es: április 2s i prilis 25. Rátbi t. a gyül6t 5:00-kor mcgn)'ll)3;. A múlt bavi,cgyzm:önyv fdoh'tiá.sa Cs elfogadása. Két'~ tag hlinyíban oern voltunk dönt&épc$ck. így komol)abb" ü&>'ckct nem tá.r gyalrunk meg_ Beadvány a tagságtól 26 al.ürással: támogassuk a magyaromjgi árví2lirosultakat 10,000 dollárral. DOntésc elhal.as:a.ottuk. Eddigi adomán)'ok Rdormitus gydk:kczd: , ka!olilrus g)illetezct: St. Patrick Templom: nem k61töztlnk. maradunk ajc)enkgi bclyúnkön. Keresllnk egytnek:et. akit tudnának 1olmicsolru. segíteni Viaoriába trt:cicn fiatal magyar bevándorlókon. ~'él Woját.sck Károl)161: ltjánjja a Hunganan Tcxtbook and Grammar k.on)'\ú. A Th'wt.Or mcg\'ásátol so péld.itlyt es öaköltstsj aroa fogja továbbitaru azokat. Dék.i Lakatos Sándor fcu4> zcoekaráva.i május 11-tn. Jegyek kapb.llók a \'Cl.Ctöségi tapnil. KÖ\'Ctkczö gyűlés: ndjus JO Jön Folkfest 2000! Az idén kilenc napos lesz a Fol.kfest Július 1-9-ig. Hely: Belső-Kikötö (!Mer Harbour) Támogassuk önkéntes munk.inkka.i Tánaskarünket! Várjuk ajelentk.ezöketl Hívjuk Kövér Katalint Tel: Társaskorunk új címe:

3 SZIGETI MA6 Y'ARSÁ6 MÁJUS - JÚNIUS S.OLDAL Esemény Naptár - Rendezvények A víz az úr Jűt t - 9: FoUdcsl E ámmd hh1uk fd lánainl fil)dmél - 'I> Md ezdou Ujdip.ok ~m-júru11s.1 súmitwl. s:z:oj&mánkbaa Az 1déo 1s ~\'CS't1lrlk. Ez é\t>ca lulcnc napos ltii a Folld'esl. Rll)'051'1 fordujt hctyzetrc. Itt ''all'u.ok qy M'C.I kédlb és ismét Július l-«oi 9-1& fog tanani. Buu Jsivtn d\illalt.a a vczcrc!st. inú. alatt fetmk a Tlszirnúl, lwmads"lor. az ulo!so birom ~ R!tka.L lst\'án qhstg~'tl. KO\'ér Katalin ch'illaha a dolcoz6k t.latt szm cztsét. Sok secltséirc lesi szükstg. nún1 mindi&. Milyen súlyos most a bclyzet? Ntzzülc nút k&olock ai otlhoni Jdcntkeu;Dnk:KOYtrKatinál. Tcl 383-3<470. ú~éstckywók. Suptcmbtr 2-4: SWUcb Fair "idx;:;:,/':.~ :::;r-:~ vc:;:_ ~~u: Rmr-.u:zünk m ls KJs.. Toth ~ ch.illalt.a 1 sxrw:zést Cs vidth:úl b)iuj1rc1t jtlutlq I J,5 Mllli4rd Jonntra ~ii. a tcpo.uelnl fogp 1 Tánask6rt U el6:zelies ~e. K.ch'dkc:di 1Kl)-redll1ldlro ""'6b/J1 Aot111il/16rd fori11tot Ull fonj!twu 400 s:zámwlkbu adw'*. i.snét feh.'ilágosítisl. 1ngatllM v6/t /ouat.allanná, mclyrht ijjd k.cu lfhltm.. A AGlVkonibbl k6zlbe szmnt a.ldr- /,6.Ulli6nljonnf. Sz.tptt11:1bu 23: Foll:íest \'3CSOra.. &M: miatt az on::qg 91 bel"l-.wdef.mi t:ok4.l:ából 61 A Tirsask6r mc~gdi a Folld'cst és a Saaruch Fair~ terllleten van érwnyb~ videke:üi JdnQltsig. A bdvi::tl résln'ttt dolgozókal Nem dolgozó houáta11oz.6k Onköhségi botílott ttrilletek nq;o'ságo na~ tobb n<, Jt<kt6"ol Q61k11. A áioo 'dlc.llld. részt IMIMdw#<klt l<rlll<td Qd.atau i1 lhldm1~ o FDldNivefldor ts o Vidiltfeíf<$:t/sí A/1111s:tin111N i::urnt /$S c:u hdtárt l.nnt o btm:. <Mel)Oi>l 97 ~r ltd:16' a wtt~l6. A lhm: tumi Az l.rod:alanhri1ok Kore faej2 v. Idei neg.r:ratétc:jll!:a rcac1czru thj/h ~tabi Mlu.fg I 1,8,,.,u'6 fonni. Dttr:mMr 17: Karácsioc)1 tlnaepét) Dttir:mber 31: Snh-ctner.. $:obtci. ú Bóc#u*"n ~ 0: 4".'i: oko:::1akb:itr ~ 1-4 lf'lllli6níforintm ukintltett*.. TuwJbb o i.r ndh>flli (Wd<U:lsi) fahj=ot wan irvhry~n ljte.tisztekt:, M1nde~ hónap.el~ '~dmapj!n. Kivételes :~;:::~'!~':;:! :-:~::.::::::~ ::,,~~ alkalmakkor Vietonsi bszteletea: ur JClenu a váltoúst. Sunt Ml.te: Hudetéldc szeri.ni. :,: opoj/m ll n# 11 s:ámol!ri kell Ól'\Jl::}d Mlfd: haloh!ásávol '1tlg 1éJbb '""'' 1600 bi Jtoss:::an Kr.yvdn dautb: R.erwktttt:s ~~I. az 1d6poal hlt- lm. 1nunir barmads'zor folyik a S)ÍIJ{~1 akció otthon. a ""'"" és mmdenün. úol ""l)'>n>i< éldok twá,ju:tól d\'01 T~ tagpi, - felbnis oélkru - a:tl>rul M113"'lr W.ob: A% tsköbb s:zm'lbal déldlln,011 lrod:uom aritok Kart::: R.tftds:zJeres 6ss:zt}6\-ctel. ~~- VeutG:sql e>"l~: Mlndeo b6 utolsó ke&btl Az tdé Is mtehhta Sztkd) Imre pat\kas mol.ud az An Galkry ol Grcater Vk:lona a btj)i mfl\ú:zdc altotisalból tendeittt bilhlisn A rmdez\.ul)tt JU.hus 1 ~o kerul sor 12 Ar1 GaHcry kcnjébea és utcá,pbu. a M " SI -ea Vir)uk ko:hu magyar litog.aló1nkall ~ S>'IJlist kin>oulw<)o'inés ""2'1)"""1 adomia)<lbt mit e h6nap \'égin djutwjllk az arn riszoru&óknak. ~ messu távolból oebá fctmmu a kán és bll6o65eo a tawzuófával Járó s:zemél)'cs t'ájdalmakat ~ adományokkal csak az anyagi nehczsf:gckcn tudunk valamelyest segitcru ~ es&k a gyon talpraállis tild cnyhl1cni valahogy a személyes 'u:ztctégckcn. Éppen czcrt meg kdl te.mw* mmdc.at. hol) minél gyocsibban és batékoo)~.tegksünk bapa julou honfidrsamkon.! Tcn:oé:RdcKn a J6udu1at. 1 1>'iiJlCI & mindca qyd> más tc:p*c nem kbct megoldás az ini-i 'UtCdekmmd bpaolatos problémába. M~n6. komol) át\ú\"ö:k.lmi lcr '"Cbc van sz:6bégt az orszjgmk, hogy czck a <:Apid 1 jo\(lbcn ne forduljanak d6. Nc.DXAk m.i, hanem s:r.omsn'.daink i.s étdckch~ \'ltn.dak ebben a kérdésben és éppen czén közos termém:tvédclnti pol itikát kell kidolgoz.ni a KáJpát-mcdcooCbco. A té..xg 11undcn on:d.gának létfontosságú érdeke az inuek~lbc.

4 <\. OLDAL MÁJUS - JÚNIUS SZIGETI MA6YARSA6 KÖSZÖNTÖTTÜK AZ ÉDESANYÁKAT Áprihl. )().ián WlOUW. 12 &n)ikaap ll.lloq:llltg(lnkct. A kb. ' ""SS mcpknl '~ kclkmclen szórakomtt a JOI mcpzcr \Odl misofod. A mag,-ar Llkola DO\'Clldtlccl. B&ls AMclies á Pccua. D*al-Bramc:ombc ~ cs Frflbcb Don a Robi b:d \U bs '"U'lttkd á éoetwimotkal tcszooloaét az Qksaayátal_ llliu,,,..,. el SttkeJy lmre ilw km.hclt ~ lloo oyonlobl ad&at " &D)\IJcaitnak. A gym:kc:k utln f'dn6n R.etq)aők ~a~,'cjsckl;d cblou.al és zc.nc niadbl A:z. OMepi dis:2bcs:z6dec Rátkai Isn'in cloöli.ank wtona A mcgcmlékczcs bdcjczbckor Buu lst\íll és Sdkcly Imre cgy.qy S2áJ sztt1uvd k~lont a mcgjclcnl Mll)'Ckct A mlim>t urán i.:a... é, tea Cs finom so~méoy ~ miodcak.ire KCGOnet Pftct M1hilynak á mmdell3%0tmk..mk. vahmilyen form&bu ~lat G.ucpséa sikeréhez. fd!o_.... " ""'- ~--... e.cty.fretdol>-l,dln a..,...,._..,_..., MiWly.F".-.&.di:)- W...-l.-~... AW..- Dul.oor- Vrisloeli. v.,...~.

5 SZl6ETI MA6YARSÁ6 MÁJUS JÚNIUS S.OLDAL Anyák napja Irodalmi Hirek A mw1 szidd ke::zdcw: 6ta május b\'inak elt6 \'admapfid az Április 17~ az ~ Kort.. fdcbtt Jaata llolu c:dcsaa,.abit Qnnq>dJlil:... AA)'inak k.nm CIOd.iblos tlrné J. cln6l K.Ddcdsb'd, 9Hwnor Cs Ml&,lv" dlllmd nal)'silaii amely ~.._ én.é:stm)i 1e1i6:l.ik assu ESY férfi cn6i nem vidámesltd a.ónlkozwu a megjdentd:;ct. sobl lrha1és mondhat Cs::ak~'t~IJldénése1t.~l MoSdo'va Oyorzy: Ajánd& a nagybic:s1natw e. humoros il'm:il a hónapokról, amely a Ls, ujonnan jön poronty mese!"~ Pintér t.qta olvasu fel Szy Mária K(:(:zq< hiti Mel)'ik mjem d&t tltthjt boldog rc.menyekkel, 1.zpJonunaJ.. "~ es cseng" Yldim kis no-.'clláját adta cl6. najd V1ccorisz Lajos aggodalommal M!!g meg se_m muetto.nk ts )0\-tndO ~y:l~ m!r timdctts Wass Alben " Hanti tan:lr úr megérkezik Ameriai,códik értilnk. '~n 10.wai. oyi&ott szemtud, cp:wccacn kába~ dmq lönf"-ébgi oh'350lt fel lréfh résdetel.ct ~~~~~==:~~':: MikmlbKáhau"Ká,~tizW~D cunumüvésiaruod wt mtdkd. Swnára 90ha nem 00\i&ak íd 1eljesea. bol. Fudltt Julb bp1óton)'~ a1apjíll BaJQtr Leate. Siavabbog,T s:ztrtt ü>'aj mvt ám,üi. bol)'.em Qld]Jk ~ dor Gallnelb. K6vcc:sc:s ~ Pd'~ Mina. FKhcr Miklós, sordr tdl6cn utnyitan ~ u o,-e:rb~. taúcsa1ra mindig h')-cn f.crcnc:. Hazai ~ cs Fidlct J W adlik ~ ~ sziib;pak\u. ~l)~l:w= =~d6~~dx:: ldln, adjus 7-re uik u anyák nap,a. Vll'lia;al, aj.\ndékbl 1gyetezettt! akarta a szorgalmas és nagy pbjossal rcodelkezis kos'l6njcik meg Meu.ny:lnknak a szerc10 gondodt~ ~ ~ Ol'\'OS benyomasit ke.lttni, hogy cnel u enetgdval és becs~cs bocslnat!t. anuén. oly &Yakran okoztunk uomorúsájoi, Ddci. orvosi mu.nuval meg IS gazdagodhmott \'t>lna lgy azonban AlukDdc m6djuklxln v.in t21 ted.d.1. :iz.ok szerc.qcs!hod: mond- felkeltette a C$lDOI. dc dszcgéoycdett Klári batqncss 6JYClmét, halpk mapkat De n.agyoo sobn \-ag)'llftk olyanok. akík ald Q\"aR. roodoftacul dvettdte mapt. az Ot'\'OCla! M tlkm-6 SZÍJ:DÚ'a az 6dcsuya mát csak Cl) mcdala&l1 ICQJképrol mo5c)- uta.n kjclcriul. bocr kl5k:s6nosc:lt qym.is caapdiiba CAtk. A1 1)-og \UIU 6s a vutcct is mii" c:sat a W)in le~ Solcm Ujdoosillt fekágdck fillér bozomáa)'ll StDCS és Dr Ka.tánpy """amlt olyanok. ajáknd: nq et sem adatik mq a d\'olság és pe:dlg nem re:lldel.kcj.ík pnxlss21. cqéb k6rulmblyck ~ Az c:a bdc}uád.éat BallZCr l.col.e & Fitdaer Mild65 a pesti A \"lü.gbll. amcl)ben é.tu.nt nem llclk uplmal á szuetctd kabarék mhoriból i.smen, Bal:)"OO ~-c:k HKldc és Sljö lapamllu.n.k: cmbertirwnktól, ~ méa a kgkq)~ ~- boh6zmokb6i inuw1ak be,tdetl(tet. A Vldirn ea tin. a IDCgtcrmtnyd: k6?6tt 1s fdmcriil a kivánalora. hocy az uyiliól Dt ltnlektt pzda& büfé vina ts a s:c.okolt bc:sdlactés. diskudlis fclodkez:tqn.k mea; tii ll tv tg)lk Dappl IUllltlJ&k LISzteletútrt. után mindenki mosolj)1ll, jókcdvíiea tá\"on>cl ~=:' = 1 ~;::n: ~~=~ ~ On-c:~,etellSég. bog) u Jtodalmbarátok Kö~hallptóm.U A rom31 Pabl.Jum ~ feg)''t:rbt lépcct a w:z:telgett. ba ~ áuajld6 emelkedése mu.ta1 ts ~'inyemk.cn cg)te illapoeoa llw'jjf1y mtnt el d6ftok A XVl1 ~1 Aagliában t6bb UJ vendé& JC1c:ruk meg. HúaYét ~ Modw:nq, Sunday ~ ''ClCUd: be és a pm.p -~hogy... ~ lSd.; d Az. E&>aQll Allamokban 1372~ J.tu Ward fi«m'c m.mdcd é\'bco Bostooban sz:en.'clctt ÜADCJN matél és mectm lttezi:sl az an)-&k IJSZldt:tCre. Ugyancsak az UICf\bl Anna bnu 1907-bctl Philadelphiában ind.ilon mozgalmat. hogy u USA minden &llamában jcl61)cck:k ki CIY napot az M)ik mtgü.nnepl&e.re F~ etednw!nnydjirt. mert 1914-bcn Woodrow W1bo11 eln&:: minden május hallinak nwodik vasárnapfi1 h.l\..wo.an a.t Atl)ik Napjhá O)'lldAltON Ez az ünnep azóca a.t eg&:t vü1&0 tlter)edl ~ b:a ntm is ug)u3200 a mpon. de rújui,'abffidyik u~ u an)"b Onnq:ldjOk b era- l&obd< üdcmuok. :;ca:a vaayv.nk. eg)forruk, aem goodolkodunt etoformin.. elltrntk \'élemtftycni.k 50k mindenben. dt \..a6szinl. hogy az A.ayak mectnncplésc:bcn az qész. cmcn.jéa cqóötclueo el)-et ért. HO L,~ 'F """""&J>Clubbousc A:r.. 1rvdabnbari1ok t..1k'e k0\"1tm _"Oldco, Kosztolán)i DezsO k6ttészcte Székely ImredGad.isAban ld6poo1~ 2000 ~us 1 ~ ~mn. estc7 30-kor Hú Erdél)'l S2ipmhu CBI Vaorisz Lajos d6ad:isában l'6poet 2000.JÚAWS 11).én liic:dllg. este7:jo...kor Ch : 4313 Emily Carr Dr Mindenkit szcretcncl várunk!

6 6. 0LDAL MÁJUS - JÚNIUS SZIGETI MA5'YARSÁ5 Márciusi 15. ünnepségünkröl... A mán;iui I S.-1 ünnepélyt ebben az b.i>en is a Magyar lro- Kánaán felé \'Cl.ette a népét. S. hogy ez mcg.sem si.kcriilt neki dalomtwálolr: KOre rendezte Társaslcorunk dnokének., RátkaJ a.zoona.1, ~ m3r nem 6 \'<llt az oka. Az ünnepél)''cn sok szép lstvánnak rrcgnyi1ó s:za,':1.it köven-e. Zalánfy Sara. az Irodalom- vers hangitlci cl. A mvalók: Szy Mária. Huai Ma,gda, Székely barátok soros clnrjkc. szép és hangulatos ünnepi megemlé- lnuc b K6\.'ccscs Tamis mind szépen, nagy átél&d 101.mákciC:sit. ba2.ánk lánglelkű költöjének. PctMI Sándor 'töltés:7..c- csotlík C7..cket a \'erseket De nemcsak Ok s:za\'ajtak, tw.em lének Sttntdtc. csöndcscn,'cjijk együtt moodruk magunkban az ismer& sorokal. hiszen azokat valamikor "réges-régen meg kellet tanul nunt az iskolában. Ezek a gyönyör(a versek. amelyekre, hl imitt-amott hézagosan is em.lékczo.nk, mindannyiunk ttívébe """""' Mh'd Pceoö hawinak ISO b.-es Cvfordulóját a múlt M>eo ünnepelték. ~.trorsugon. lgy, mi \'iaónai magyarok egy kis ké:séw:i p6colh1lr:: a mu1asztlil_ Nincsen a magyar töllés:zttnek Szady lll'.n N~dümvalja ~c~~ol:~é~~col=: :a=~~~ S ctbcn van a Pctöfi köl~mtayd:, ~ t6mcgcktt haló hajnalit. A XIX. sz..~ nernietl.lnjcdek különös c:él.j3 volt a creie. hogy rruodc~be.z szólnak. lgy történbctctt. hogy több k6h6ivcl. amikor roma.ntilrus elképzeléssel a "költg-3.pos(ol" Pccöfi \'Crs a nep ajkán dallá ajakult. Zc:nesu:rz&nk: Egressy esunényc jegyében. a k01t61 Isten kojdönérd tartotu. ~':!'= -~~~~7::;;:-~~I~~ \'ÖIÖ dallamait? A2 uodalmi délután zenei élmén)1 is wtogatou riszilnkre. lemcu(lil hallhattunk egy C50k,om-vaiöt c:z:ckb61 a dalokból, hires opcratnekese1.nk, Sunindy J(Rsef és Uosf:alvy Róben 1olmác:sol~. A2 ünnepstgd :1 HunnUSS2al ~ be, majd a soros elnoktlnknck. Zalinfy Sartnak, a jól sí.került cl6adisin ábdtuk az asztali "dekorációt. vagyis. a csodaszép BCmzetiszíOÜvirá,&csokrot. Ko--,-.,,.,;p.Ylli.. inelke.t Zal.wty~ a,._.~ Jcllcmö nemcsak Pctöfire, hanem általában az ~ forradalom clött.t opww.sta hitte. hogy már6i holnapr.a C&Y csapásra mcgdltozh3t a vtl3g. beleljesülbet.oek az cmbenség b'c'uc:dcs álmai Ma DW jól tudjuk, hogy ujnos, ez nem így van. Dc aká.rhogyall is köu lhjük meg ezt a ktrdé$t, egy binosat tudunk: Pctöfi mégiscsak "lád&oszjop voh. mint a bibliai M62C1, ili a

7 SZl6ETI MA6'i' ARSÁ6 MÁJUS JÚNIUS DAL Hirhedett zenésze a világnak: Sándor János Huhedett -z.eoesze a \'llágnak. érúk is szűkscges. Já nos ért 1 fiatalok nyelvén, ennek is m.rho''a jllss, mindig hu rokon! kos:zonbctö, bogy diil:jai szeretik. lgy vtlíjc le~sé. bog}' E'.ttkkcl a sorollal kezdi Vörösmarty a '1.isit Ferenchez" címü úgy a zenekari fiatalok. mini a kórustagok a dingciuscl versét. Majd késöbb igy folytatp: együttmúk&l\-e pozauv bozzáá.ilással a les.jobb tudásukat Nagy tanirvány a,úzet honából, nyujtsák Melyben egy viliignak szíve ver. János a budapesti Llszt Ferenc Abdém.iáo \'égzdt. El&z6r az VórO.snwty és Liszt óta már sok-sok ev telt el, $ 1dök6:tben üt6s baogsz.erek tms:zékén szerun djplomát, ami\'ci a Magyar JÖUek az újabb'"hirhcdcll zenészek" a ~,'ésl.d: honáb6j", akik a Rádió Zenekarban kapon álliu. Azonban hdeld.mbe hamavtjá& legnagyobb Wgvcrscoy termeiben kcp-.i sclték hat.ánkal rosan a karmesteri pá.lya felé fordu.ll. így 'issza.tért u Aka Al. elmult évli:r.edekben Európa és És:zak-Amerib sziopadjain dér:niára, ahol 'ldta.llulta" a karmcstcrstget is. Úgy donlott, ll.u6k6sk:én1 tüntck fel a magyar zenészek, s IQképpen, az inunár hogy ei.en a pá.l)án folytatta karrierjét. Meg. mini akadémiai sztárként ünnepelt karmesterek. mint: Solti Gywgy. Reiner n6\-enda. Franciaországban rém vett egy nemzetközi br Fn!yes, Orm1ndi Jenő. Doráti Antal, Kenési Ist\'áD Cs Joó mesttr vcrscoycn., abol hamwwc bel)-eztsl én cl 1961 és 7S ÁJpád. között el0sz6r mint a Pécsi Nemzeti SziJlház opcrakan'oes1ett ~ Ml. victórw llulg)'uok pedig büszkék Yagyunk arra. hogy a vilighín'.l Pécsi Balett veietölwmestc1c m~ 1968-<wl nekünk is jutott egy, a "hii hcdett tcnénck sorából. SiDdor alaplt6 tagj3 l~t a hiv.:atisos~ vilt Győri F1lharmónikus Jioos ta a UVIC zeockar- és kórus továbbá a Grcatu Zenekarnak. OUlll a z.cockar 1~tó k.araa.gya 1975-beo Victoria YOUlh OrchcSlr.a kine, ezeu ' zenei igazgatója. kine\'cllék kanncstcmck a ~gyar ~Operaházba. ~ in Visszatekintve az eddigi \idóriai szerepléseire, szin te nem \'Olt t6l1bt1 ~ek ~au ope~?1unkáj.a ~llcct. 1986~ 9-ig a olyaa hu.gvcrscn,yc. ahol a ha.up~ soraiban Dt lc:n,"ol.na Budapesti Szinház és F1lmmUvészcti Föiskola 7.Cl'ICl fakulszámos zenerajongó magyar. Jinos., nunt nemzetközi b.irii. Cásának \'CZCl6JC len killönböl.4 ctyiittesekkel rtndkiriló ~er. cninda:nnyiwtkat bünkeséggel toll el_ Miután szeresen ve7.ényel. koir:ildon ts mint meghfvou \'CodCgme&,1Clc:nt Victóriiban. szinte az els6 pillanattól kezdve k~ster tllbb mant hósz országban szerepc.h A G!öri mcgnycnc nemcsak a bar.itok, ismerősök ufvét, de a lcanadai F~harmóru.ku s Zcnckam l és. :i BudapcstJ F1lharmónikus han8\'efscl:l)llátopló kozönség S2J\'éc is Ez talán kedves és Ta~ Zc~val tobb ~n1 J~ lemeze és CD fel~je megnycr6 modorának is k6sl.4nhctö. Mi barátok mindig kémllt. A gyönekkel a mai DaJ)lg sem szakadt mc1 a fh-'cll1ík humorát, amely foképpen szellemes aackdóúzó kapcsolata, rendszeresen \~yel a ~ n?n íe$ztl~jai.n. képesstsébeo nyilvánul meg. Eg)ik: kedvenc s:t11w~: "Ez 1993~ a ~ alapiwának hanni~~ Mord"!óJári a még mmd semmi!" ReQdszerin1 ezzel vezeti be az újabb Györi Fillwmóailrus Zcockarór6k6sTagjáva váluztottik. t0n éne1ét:. A bemnes 6 -ekbe:n János aktiv k6zrcmüt~'t-~ mcgalaku.lt Vatószinü. bog) ez a mottó vc:z:ttelte. amikor ÚIY Ölf!IOU hol)' a Jcuocsscs. M11Sicalcs nyári ne~ozj ieneí tibod Ptcsen maga m0g0tt hagyja négy évtizedes magyarorszi.gj kanietjél, és János, aki lélekben mindig is az ifjúság közé tartozott, n) aranta Ujal kcul Kanadában. Mindczl abban a kofban dontöttc el ~ltikapcsolódisuppen"' ldktslco dolgozon a taborban. A tábor amikor mások már nyu$(üj"ba mennek. A:r.onban az új élet sok új sikcrén~i a hir twnarosan eljutott külföldre. am.i.ndt az ktt az ncbé:zscgct is jelentett. mavel János, mit nem túl fiatalon. c~nyc. ~gy Jánost a 'ilig mi~n részéb& kcutték h.ívtu, rengeteget \'ill3h magára. Az elmull é\'ekben u.i.n&c rcggelcoi bogy i1jusá~. zerelcatobt vcz.ényel,,en. Az albertaj Banff-cn estig az egyer.emcn tanít. C$ténként ZCJ:lCkari és k6ruspróbak ~Otl fesztiválra e~ u&án hat allri.alomroal ~pou mcgvir]ák.. s nagyon soksxor a s:z.ab3dadejic:t :ildou.3 fel ezekre. hhást. Ezek a \"tndegsureplések \'CUtlek cl aztan ahhoz a Azonban u clén ered.meny ktrpótol,12 a sok ~ Eg,.ik '~gyhoz, hogy ~~ fol)~ életét és ~erjét.. E1 a lcg:nag)'obb cralményt akkor Cne cl. amikor. a múlt su:zonban vagya 1991-bcn tcljcsult. amikor néi)'ta.gu csalá4jáva!. Kodily: ~Pulmus Hunga.ncus"-át betanította ~ egyetemi mtgérlcc:ztek Victór~. Ebben a csal~ "'túl~ial~'bar! " kórussal magyarűl! Nagysikcrii hans' crseoyei révén, mo'im vannak a~ nu~i János fel~ge, Mária~ tehetsége. ratcrmcruiégc egyre jobban "'bizonyított" tény. amit a ~yuk. Gabriella 1s szcpcn heged iii. Zsolt fiuk pedig gi.tárw.ik. hej}'w:li zeoei élet "'mogulj31" IS kényteleock \'Oltak tudomásúl eockcl és dobol. 'uuti Ez tv január 26.-án a Tinw:'.:5 Colomst-ban megjclen1 szép ~Hazánk nagy fiának"', Sándor J~ k.lvtnjuk. hogy ftg mcltató cikk róla. A cikk ir6ja 0képpen az:t h.an& súj)'ozta.. hogy wk sok évig \'Czén}'eljen nckfink. Tn-. ábbá, azt is sz.ivb61 bámula.tra mél.ió az az enerpa és ifjw lelkcscdés, amellyel J3nos km.njllk. hogy nu. zenerajongók 1s jó sokaig 6riiJhcssünk képes"kézbc.n tartani, és dirigálni kéts:'ia2. ronyi kóru.sr, plusz a annak :zcockan_ Ehhez a szakmai. tudáson khill kiviló pedagógiai

8 .OLDAL MÁJUS JÚNIUS NANAJMOI ÉRTF.SÍTÖ TAGGYÚL~EINKllÖL ' SZ16ETI MA6YARSÁ6

9 SZ16E.TI MA6YARSA6 MÍtJUS - J ÚNIUS 9. 0LDAL 22: Hús\'éU tojáslcercscs a gyermekeknek. 36 magyar kisgyerek kapott ajándt.kot. akik lázasan k~ték az ud\'arban elrejlctl színes IOJisolat. majd odabellt megkapták a Besc:DC'l.iék által íz.jésesen becsomagolt ajindtl: kosarakal. Or6m \'Olt li tni a csomagokat 12- galolt.an bon1qgat6 k.isebt>-nagyobb gyerd>eket. A ~nehéz munka ulá.n boldog és Odítölr.: virt3k a 28: """"'""" lrodalmi est elmarad!. A legkozelcbbi, sz.cp1ember \'tgén leszmegwtva 30: Az opera délutánon Verdi élctér61 \'elílettúnk filmet MÁJUS.JúNJUS ESElllÍNYNAPT ÁRA' Május: 1. Taggyújés du. 3 órakor Utána An)'Ü. napi vacsora. 14: lstenllsztelet du. 1 órakor 21. Empire Day Paradc. Kurucz János \uc:ti az U&'.ál.y disritését, bo2.2áért6 segitséggel. Június: 4: Taggyúlés du. 3 órakor. utána \'<lesen. 18: lstcotisztelet du. 1 órakor. NANAlMOI ÉRTESÍTÖ Kozéplsko!ái befejnésc után eh iseze.e a Ludo\i.ka Akadémiát és kiképzötiszlként szolgáit a világháború alan. Mini szátad parancsnok került amerikai fogságba. de lawbadulisa utin FranciaorSZágból haz.atért. Édesanyja utáni nagy sutetcte baza\'onz.olt.3 Egy ide.ix dolgotik. megnösfli. klslánya Sdllctik. de r0\-ide$en & ts osztalyjdcgennt nyilvinyiljik. és elösz.6r" tntemiljik. majd nqibirm:ig tié Allitjak. Az. ÁVÓ puhító djarisa ko\'tl kcztébco rabkorházba kerül. ahonnét su:erül mcgsz6ko.ie. Jugos:zlá\ián és Ola$lor$7Jgon keresztill kerqj Kanadába KOzben felesége civilt tök. és i5 is újra mcgnösúl. mely há:z2ssigból kct fia és három lánya SZúletik. Szükös körülmények kozoo Clnd: Kanadában. mint akkortájt éltek a meoekü.ltek. a D.P. k. Dolgozott mint dow)1öf6, bin)'ís:z, favá&ó és solri.szor volt mw:i.kaoélküli is. Professzor Ku:t Conell felfigyelt ki51uh tehetségére, és állá& szerzett ncki u lskolaszéknél Torontóban. ht dol&ozott hawaig, mclytt másodlk szivrotwna otoz.on 10 nappal 60. Sltllecésnapja cl6tt Mim lcgl<ibblin.k. akik eisz.akadtak a srut6f01dt6l, f á} Fa-enc is só'oárogo..":j í.r haújárót Hazájához \'aló 6rokOS ragaszkodása. a honvágy begyógyflbjitatlan sebe Cn&lik át k61tcmtnycin. Így ír a Hazám cimú \usébcn: Ki EGYÉB KÖZLEMÉNYEK:, agy te, bogy viss:zafájó,/ s:zík \!Cfte ór.\k sebbelyén/ téged fordít ki az úój s te nyilsz lci ujjaim hegyén: Fáy. kóltcmé Doda Küm.in komoly mutéten csen.it április dcjéo. Ez úton nyelnek mcgszcm eddtségé:vd alkot Nincs egyetlen költe Jdvinunk Kálmánnak gyors fclépwést és mielobb $Uretntnk mtn)"c.sem. mely pózokat halmozó. nyehl cifraságokat Jázó, viszonuáuü klubu.nkban ayagy mestertcu \'Olna. Verseinek ri.melest ten:nésutes, nem GratuWunk 8aán K.uby-nek nemrég megsurz.eu Pubi.e eri'.iltctett. és ioood.anivalójllk cl$10 olvuá$ra irtbeto. Az. RclationS' diplomájához. melyet 5 Cvi oebéz munkával érdc- anyimsirató \'CJSCI is gyónyönlck.. Lcg)'Cn példa erre két mell ki a \ictoria.i egyetemen. \'Crséböl az idézd: (Az. c1sö fogolylap haza): f olynak a vágyak, végre jutottam./ N)'olc kicsi sorba messu futottam) Szeretettel fogadjuk kórcinkbcn Bakos Mlsda kél leány Mindenik szó, itt cs6kokal áraszt,/ KOJdOm anyámnak, s 1emúét, Csoptt, akit m.1r jól ismcrtll'lk és Katit, akivel csak várom a \;ilaszt (An)'ám): 13ö minden rajtam.. és kopott/ p8ran talá.lkoznank eddig. Jó szórakoz.i.sl és kellemes nya- egem alá befúj az 6t:W dcmlcszlo Slél Én nem fogok/ rali.a. ki.d.nunk: Delok. (Nem rudjuk, hogy Pjniljuk~ v.l8y hawodba sem bckn&li". íri~djük Tibit a három bolgy társasi.gában ) Az O kollemén)'cibcn is megtalálhatjuk az úgynevezett Ourd.rniona Ptntér Lúil6 "perlekedést az lsten.ner Ql(l(i\'\l.IDOI. Il)-cn verse az. új : : = ~ e10tt, mel)'böl \/2.ló a ko\'ctlcez.o idézet: 0e így Uram, njtc sose \'CrtélJ soha nem rugott igya lábad./ s ég&b trónnal nem kedve:skedtév Uram, mtg soha zapotyáknak, mim a nli. m.ai trónusunk. AZ IRO DALMI EST ÖSSZEFOGLALÓJA F iy Ferenc élete és munkássága. Sajnos Fáy Fcrcocct nem ismerjük úa Cs annyian. mini ahogyan 0 megérdeineloé. 0 az egyik lcgjelentoscbb kfilföldón él6 lira.i k61t0 a U. világháború utáni idosz.akból bco mllecett Pécelen. Legszebb \'Ctseinck fclolvasás~h'al és roegtárgya.lasá\'al fejeztük beu esiét. N A N A 1 M L D A L

10 N A N A LDAJ. MÁJUS - JÚNIUS SZIGETI MAGYARSÁG Képes beszámoló ren dezvényein kről 1 L D A L Mimlll l~1~aumcnlzdc:.._.m6na. MlldAriA.MW 4it~MMU A.._ :JIOOG.ft &irol:c,.._ Ua:IO. l.wz!.tiru. Si:am. <Mh:w. T..,,_ H-. 0--Z. bmit.. &.. a-.... n..

11 SZl 6ETI MA6YARSÁ6 MÁJUS JÚNIUS 11. 0LDAL Vadas Ágnes Vicloriában Victoriai hírek A m~t l!oup 29.-c (ijabb z.eoo mqiepctb.1 Ur10plou a GnruWunk l1ldiitt J111k.htt. lapunk m~ m1 bet)béh ~-ar ~~ useri) látogaló k0t6iuq részcrc cddj& mia1 f~u\úzt smc:rtwlk. nu!jml tvdvift anól. boo v~ ~ lqakurahw Bruce voii zooaon bsén:tb-el oc a Ml.IZA az 1todalom ts: k6l1':sttt 1eru1ctéR: as be\'e21clle. A,,t6l&oay célu ba.ng\'c1$cft)1 adott a V.aona Coa.scn11tory of múlt hónapban Jutka levele ($ mufordilása.i nic10dcn1ek a M~c: brnaraterm&cn A gazdag müsoron Brahms. Debussy. magyaronzáp Btrucnyi Dáruc1 ltodalnu MlhUzcb Társaság Ta1111u. Styma.n0wsky. Bloch és Dart.ók mq, c1 sz.crcpcltck. A fol)'óiralm>an, a SOMOGY-hm. A \W$Ckct a l'ic\u mai költo.. Times ~lorust mi,jui cisejcl aámiban el 1s.~ akkjclet11 meg 161 MUStmo Momb t61 fon:litotta olaszról ~ A Szigeti az csc.mcnyr61 MagyarP& F1schec Jutkánll 1cMbbi s.1kcrekel tid.a a Vadu A,pcs 1D010f1 rcodtr.ii.i guda' és bossz:ú: zeae1 é1ctpi1ya Parnasszus fd6 \"C:l.CtO titoo!.ill. ~crmc:lléal lndul1 d, bal b.u \'Olt, ami..t:or d6szoi" szaepth 1 budlp<ol. z...t.déauán. Az..mp az 5"o L<oh Baltu d plascd IO...,..,. lhe h>&h 1Cboo1..-U ~re bltisa dn hag)u cl. anu ulin ~ sakcres of Ki 16 yeas old g:randdaug)ltcr Dora T-.rjt. Witb bcr out >~ sz:crcplá ~- VésQl u ÚJ)~ bo&.y statxl1 acadcauc ra::ord Dor.1 has cbwdcd ca.rty 8d.miwoa E&rcsfilt Álbmokban tclcpszlk 1e., ahol mt.a u.rútott az UBC for ttw fali Aftc:r rcccruly "'111Jli1111 thc Provtncaal "'Rcacb lndwi.a Uruvusit}-n. Endi..o mqhh'ták 1 ICXa'ii, ~ makoi. for tbt Top" award and trophy IA Jde abt wdj tr.n-el 10 georgiai tt: 12 1tbacai egyetemekre is.. m:l.jd 1980-bln a San Edmonton 10 takc pan in tbc National Compct.itions. She LS Fraocuc:o Opera Orchcstra állandó u.ólislája Icu 1993-ban lootmg forwad 10 a busy swruncr attcnd.jns Outward Bouod D)'\igdi1b3 vonwt. ts jelenleg a S20ftU:tédos fnday Halbow' tnaitutia camp whcre 5hc will train as a Can1p Counc:dlQ1 for lbc bao Lakik. ahom6i Victori.a szinic C$lk ~ "u~ van YMCA. - begodüm"'úu..i - " " '96o v- hangn:r'ic0)1 ad&! a zmetskob.fl\in.-. m.cm Kµttc.. bog! ~ Tonyai Maid.inak., Koric.s A.adrtúak á Kiss nul)o:i kclkmc:s mqk:pccés ni ott ri. A ~.uru Gáiaak, mn1tin aundjwm:ao kanadai allampolgitok ldlct a fopdáoa val6qp magyu.udv.uu.ttu-" \'ent Uri.!, ahol ott k&dmültbao. ''Olt réll koltcptk!je. tt.za. Mag,:b zoaaonmo,u.z ls Sol-a M-el nclol.t cgyüct pnak az AJcadémWa. Kb fél MzA2:adnak 5-,iúlalW ~IJilá.. lq) bdyhitny nuau nem illl rn6dttm:b:m kcuctt dtchue, bot>' a Sors összehozza e211 tt.. írnnúr "omuö az An)ik napa jdcnt&ünkben a íelaönc:k mú.sorár61 bcszimolni. c:sodag)'cldcct A talilkozás mindkctt6jok rtszérc nagyon Ul)-anezen okból nwad1 ki több fén)~ is fgy in fejezzük ti nqharó volt! elismerésnnkct 6s a Társaskör k0sz6nctét Sr&dy Imre és Reméljük, hogy Vadas Ági tz.cntúl rendsz.crcxn cuátopt hoz.- letnya,. Zita C$ K.6'~ Tamás ua_, abtu&t. Pitcr Mihály link Vk:lónába. ahol a lelkes ltll&)w ztne:kcctvd6 k6:.6aseg éoc:kswtwtn és Ull.IJ Ma,da lllllg0raldsé.ret6trt...,.wmt1w. f1tc:t.jatb l\tacya.r J.STENU SZl 'ELET JIÍJlÍ S 4-án du, 3 00-kOI is JIÍlillt 16-.áin du. 3:00-br <io-of Pcoce T<q>lom l>l Old EoquimaJt Rd. M.indeakal ~ \"ár ViccoriSl. Lajos ds:ztektcs 1 r l Moghivó A BUDAPf.STl MA TY AS Pt'NCE Ü 8U>APtST1 KlRÁl Y tlnum Vll.ÁGttiJtO CIOANYPRiMÁSAI Déki Lakatos Sándor & ifj. Déki LakalOI Sándor 2000 Nl.LD&NI~. H a.v: 'Y1CTCAJ,.\HklflQIOOl hátl'm: MAJl.S 11 -«w ura7c...i~ Ba.uó: S20.00 Éaoo.:t.Oor\J.: Peter M1b3ly 4n-3716 Ritkai lstvin

12 HIRDETÉSEK ELADÓ 1dbFerencJó:ad'inm1191S-0Sfoglala1b:ln, Wejil wclnlc:fl"d 50mmáunéretú 24K 1 db sodrou arany kark6t6 46gr ISK. 1 db sodron arany lánc 60cm 1 pi.r arany fülbevaló árpidház.i móti\'ufl1nl3.l. Bél)qgyújteruény ~'JlO 67 b lock pnnts Magyar gyújtanáiy 2 ajbum v. Polgári Uszlb, Nanauno. BC i St. - The Cbd Í Stephen's Bistro Servi.ng Hueganar) CUiinne Rexrve.tions: (250) C-.o-"'Orth VictoriA BC \IST 3C9 "" l)ndorl!."""'n~ Lilac Tree Country caµ,, 6006 wm s-iícb Rd v..._ec VENDÉGFOGADÁS Budapesten, a pesti O\maporton a Margithl'd k6zelében, elegáns házban, önálló és hangulatos vendégszobákban. Megegyezb szerinti kedveiö árak. Tel~~~~:~~~~~m:~~~;t~~;~~-281 ~ Clean-Right Szőnyeg és bütor tisrtfus garanci&vai. Hivja TamAst a as t elefon sz6mon. SOrg6s esetben hivja a as sz6mot. JANOTA MÁRTON 1e1ofed6 """" lóbbé\u gyakortattal munkál \'állaj Tel. (1SO) Jl5-70S9 (Barta!us Uona ~ hnou Gabor" fia) New roofing re-roofij1g repairs workmanshlp guaran1ttd frtt «timalc Victona.. BC BODEGA RESORT LTD Secluded ~ oonages oa 2S pastor.al acres of meadows and tm:s. overlooking mounllln.s and sea. at the foot ot'bodega Hill. Baoqueu., meeongs and smajj oonveodons for 30 people. TEL: (150) lloxjjj<jajjano.b.c~ipo BAAN EXPRESS Custom cn:stu:tg - for aji your cttsllllg needs. Team uruforms.,ackeu. T~sturu. caps. Computenzed embrodleiy. etc. JSO Watficld Rd., (off3rd SL) Nanauno, BC V9R JPS ILONABAAN TEL: J-66JJ CEU: Ling Gyula "Vezérlö csillagok" cunú könyve mcgrcndclhcto a szcrzöoél az alibb1 cim.::11: Mr. Gyula Ling S91 Delora Dr V1c:tona. BC V9C 3S2 Td: (250) '874..S279 Takács Ferenc Kárpitosmester Telefon: FH: (250) '874-:5279 Hirdetéseket felveszunkl FAREM. CONSTRU(;TION LTD GENERAL COlmUCTORS f ARKAS MIKLÓS ÉS 6YÖR6Y TEL: 658-S421,