VANCOUVER SZIGET MAGYAR TARSASKÖREINEK TAJÉKOZTATÓJA. Altató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VANCOUVER SZIGET MAGYAR TARSASKÖREINEK TAJÉKOZTATÓJA. Altató"

Átírás

1 XXXI. ÉVF MÁJUS - JÚNIUS SZ/CETI M.DCYJIRSJÍC VANCOUVER SZIGET MAGYAR TARSASKÖREINEK TAJÉKOZTATÓJA Lehunyja kék Sl.emét az ég, Lehunyja.sok szemét a ház, Dunna alatt alszik a rét - Alud; el szépen, kis Balá2.S Lábára lehajt.a fejét. Alszík a bogár. a darázs. Vele alszík a zümmögés AkJ<lj el szépen, kis BaJázs. A v1namos is aluszik, s mig szendereg a robogás. Átm8ban csönget egy pldt - Aludj el szépen, kis Bal<izs. Altató Alszik. a széken a kabát, Szunnyadozik a sz.akadlis, Máma mlir nem hasad tov.ibb - Aludj ~ szépen, kis Balázs. Szundít a labda. meg a síp. Az erdő, a kirándulás, A jó cukor is aluszík- AllJdj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveg - Golyót megkapod, óriás Leszel, csak hunyd le kis szemed Aludj el szépen, kis B~ázs. Túzonó leszel s katona! Vadakat terelő juhiszl látod, elalszik any'jka - Aludj el szépen, kis Balázs. JÓZHl'Att~a KÖSZÖNTJÜK AZ É.IIBSANY ÁKA T!

2 2.0LDAL s:uat:rl"'40yajis.ig VA."lC(MJll'EltSZJ(;ET MAGYAR. TÁRSASKOIWNU TÁIÍKOZTATó.JA FI!AOSKW» bli.aibl""' a V~M"C)'MT..._~ Hiucor-S«Nlfofl'krono P08QX8JU ~8Cn1w1Ra -/;Ol('ftr~Aft ~---l.... A Jl:-a~ inbtoá"oplla!k. 13cU!d.)a.~~ -lfzw,;-. ildankcddllnlt..-. ANl*.Htol-~t c-.ka-':.~ ''lly'~'"~ ~~Hjl.ltak:Ms.... A~;.oriW if~ M,M~uk! FOsuax=TO = """"" f.ss-iu..... MUl"l' KA T ÁllAK. F".._.f"lllliMM """"""' M...yMiria SANAJMOI MUNKATÁRS': P'ft«t..Md6(2lO)l4J.91'6 HM~ CiJlwol $«1<dfofHoroil'OBOX8S N..-r-BC WRSK./ Következó lap:úrta: június 20. Adományok: Ooh>ryE 2000 Ho1man R Ntvtclo 2<>.00 PávdyM VUi«P 2S.OO Köszönjük! Admlapon József Atthla venea Virigoskert Olvaaninyot a magyar """"""'b61 Cs.pófCIUICillusz:Zrkió,Ja mirtius UI. MÁJUS - JÚNIUS A vezet öségi gyűlés hírei SZIEiETI MAEiY ARSÁEi - Rátb1 1. S:OO kor a gyülkt megn)'lt;a. - A \"Czctöség a múlthavi jegyzőkönyvet clfopdta. - Folyamatban lé\'o agyclc Aayik napja: liprifü JO..i.n. Sun oeu: Péter Mihály és Székely Imre; Folkfca. Butz 1. Cs Ritkai 1. sz.cn czésá'ci \'CSXÜllk részt. - Sugui M2gy21'Ság: Egy ÚJ, állandó jcucgú m'l-al lcsz Esemény Napeár/Rcodczvényd:: ámen. melyben az c1jc6\'ttk.czcnd6 rtoder.in)"ek:ről fogw'lk tudó.silist adru. Beszünlctjük azok hirdetésen, alak eddig még ocm támogattil: az. ÚJsagoc adom.inyai.ual. &lytclco.nd:: taj1juk. hogy üzk::ti ~a tirsast6r lagjai fizc:meock.. - Vezct6ség: Rátkai L javaslab. a számító gépet. é$ Internet "-onal haszn31aláról tánasköri celra. - Pénztlgyi bes::zimoió'. Jelenlegi befektetés ös.ttc:ge $240,000 Rátkai l. pvasolja, hogy péru:ünket fcktc$$\tk be 60,000 dolláros részletekben, mely Ossz.cgig a kanadai konnány biztosítja a bcjektcccst. - A Mirci.us 1 s.-i unnepséségúnkjöi síkcrúlt. mel) et az lrodalombaritok Köre rcll<klett Za 1ánfy Sara, czctésé\d. - Új üg)"ck: Escticgcs k6uö2kmés a jdttl.legi helyünkrol a St P31rick tcroplomm; - Szükség nn ecr fütött ra.ktátbclyscgre. Rátka.i 1. imtz.i. - KÖ\'Cll:.ez6 gy111es: április 2s i prilis 25. Rátbi t. a gyül6t 5:00-kor mcgn)'ll)3;. A múlt bavi,cgyzm:önyv fdoh'tiá.sa Cs elfogadása. Két'~ tag hlinyíban oern voltunk dönt&épc$ck. így komol)abb" ü&>'ckct nem tá.r gyalrunk meg_ Beadvány a tagságtól 26 al.ürással: támogassuk a magyaromjgi árví2lirosultakat 10,000 dollárral. DOntésc elhal.as:a.ottuk. Eddigi adomán)'ok Rdormitus gydk:kczd: , ka!olilrus g)illetezct: St. Patrick Templom: nem k61töztlnk. maradunk ajc)enkgi bclyúnkön. Keresllnk egytnek:et. akit tudnának 1olmicsolru. segíteni Viaoriába trt:cicn fiatal magyar bevándorlókon. ~'él Woját.sck Károl)161: ltjánjja a Hunganan Tcxtbook and Grammar k.on)'\ú. A Th'wt.Or mcg\'ásátol so péld.itlyt es öaköltstsj aroa fogja továbbitaru azokat. Dék.i Lakatos Sándor fcu4> zcoekaráva.i május 11-tn. Jegyek kapb.llók a \'Cl.Ctöségi tapnil. KÖ\'Ctkczö gyűlés: ndjus JO Jön Folkfest 2000! Az idén kilenc napos lesz a Fol.kfest Július 1-9-ig. Hely: Belső-Kikötö (!Mer Harbour) Támogassuk önkéntes munk.inkka.i Tánaskarünket! Várjuk ajelentk.ezöketl Hívjuk Kövér Katalint Tel: Társaskorunk új címe:

3 SZIGETI MA6 Y'ARSÁ6 MÁJUS - JÚNIUS S.OLDAL Esemény Naptár - Rendezvények A víz az úr Jűt t - 9: FoUdcsl E ámmd hh1uk fd lánainl fil)dmél - 'I> Md ezdou Ujdip.ok ~m-júru11s.1 súmitwl. s:z:oj&mánkbaa Az 1déo 1s ~\'CS't1lrlk. Ez é\t>ca lulcnc napos ltii a Folld'esl. Rll)'051'1 fordujt hctyzetrc. Itt ''all'u.ok qy M'C.I kédlb és ismét Július l-«oi 9-1& fog tanani. Buu Jsivtn d\illalt.a a vczcrc!st. inú. alatt fetmk a Tlszirnúl, lwmads"lor. az ulo!so birom ~ R!tka.L lst\'án qhstg~'tl. KO\'ér Katalin ch'illaha a dolcoz6k t.latt szm cztsét. Sok secltséirc lesi szükstg. nún1 mindi&. Milyen súlyos most a bclyzet? Ntzzülc nút k&olock ai otlhoni Jdcntkeu;Dnk:KOYtrKatinál. Tcl 383-3<470. ú~éstckywók. Suptcmbtr 2-4: SWUcb Fair "idx;:;:,/':.~ :::;r-:~ vc:;:_ ~~u: Rmr-.u:zünk m ls KJs.. Toth ~ ch.illalt.a 1 sxrw:zést Cs vidth:úl b)iuj1rc1t jtlutlq I J,5 Mllli4rd Jonntra ~ii. a tcpo.uelnl fogp 1 Tánask6rt U el6:zelies ~e. K.ch'dkc:di 1Kl)-redll1ldlro ""'6b/J1 Aot111il/16rd fori11tot Ull fonj!twu 400 s:zámwlkbu adw'*. i.snét feh.'ilágosítisl. 1ngatllM v6/t /ouat.allanná, mclyrht ijjd k.cu lfhltm.. A AGlVkonibbl k6zlbe szmnt a.ldr- /,6.Ulli6nljonnf. Sz.tptt11:1bu 23: Foll:íest \'3CSOra.. &M: miatt az on::qg 91 bel"l-.wdef.mi t:ok4.l:ából 61 A Tirsask6r mc~gdi a Folld'cst és a Saaruch Fair~ terllleten van érwnyb~ videke:üi JdnQltsig. A bdvi::tl résln'ttt dolgozókal Nem dolgozó houáta11oz.6k Onköhségi botílott ttrilletek nq;o'ságo na~ tobb n<, Jt<kt6"ol Q61k11. A áioo 'dlc.llld. részt IMIMdw#<klt l<rlll<td Qd.atau i1 lhldm1~ o FDldNivefldor ts o Vidiltfeíf<$:t/sí A/1111s:tin111N i::urnt /$S c:u hdtárt l.nnt o btm:. <Mel)Oi>l 97 ~r ltd:16' a wtt~l6. A lhm: tumi Az l.rod:alanhri1ok Kore faej2 v. Idei neg.r:ratétc:jll!:a rcac1czru thj/h ~tabi Mlu.fg I 1,8,,.,u'6 fonni. Dttr:mMr 17: Karácsioc)1 tlnaepét) Dttir:mber 31: Snh-ctner.. $:obtci. ú Bóc#u*"n ~ 0: 4".'i: oko:::1akb:itr ~ 1-4 lf'lllli6níforintm ukintltett*.. TuwJbb o i.r ndh>flli (Wd<U:lsi) fahj=ot wan irvhry~n ljte.tisztekt:, M1nde~ hónap.el~ '~dmapj!n. Kivételes :~;:::~'!~':;:! :-:~::.::::::~ ::,,~~ alkalmakkor Vietonsi bszteletea: ur JClenu a váltoúst. Sunt Ml.te: Hudetéldc szeri.ni. :,: opoj/m ll n# 11 s:ámol!ri kell Ól'\Jl::}d Mlfd: haloh!ásávol '1tlg 1éJbb '""'' 1600 bi Jtoss:::an Kr.yvdn dautb: R.erwktttt:s ~~I. az 1d6poal hlt- lm. 1nunir barmads'zor folyik a S)ÍIJ{~1 akció otthon. a ""'"" és mmdenün. úol ""l)'>n>i< éldok twá,ju:tól d\'01 T~ tagpi, - felbnis oélkru - a:tl>rul M113"'lr W.ob: A% tsköbb s:zm'lbal déldlln,011 lrod:uom aritok Kart::: R.tftds:zJeres 6ss:zt}6\-ctel. ~~- VeutG:sql e>"l~: Mlndeo b6 utolsó ke&btl Az tdé Is mtehhta Sztkd) Imre pat\kas mol.ud az An Galkry ol Grcater Vk:lona a btj)i mfl\ú:zdc altotisalból tendeittt bilhlisn A rmdez\.ul)tt JU.hus 1 ~o kerul sor 12 Ar1 GaHcry kcnjébea és utcá,pbu. a M " SI -ea Vir)uk ko:hu magyar litog.aló1nkall ~ S>'IJlist kin>oulw<)o'inés ""2'1)"""1 adomia)<lbt mit e h6nap \'égin djutwjllk az arn riszoru&óknak. ~ messu távolból oebá fctmmu a kán és bll6o65eo a tawzuófával Járó s:zemél)'cs t'ájdalmakat ~ adományokkal csak az anyagi nehczsf:gckcn tudunk valamelyest segitcru ~ es&k a gyon talpraállis tild cnyhl1cni valahogy a személyes 'u:ztctégckcn. Éppen czcrt meg kdl te.mw* mmdc.at. hol) minél gyocsibban és batékoo)~.tegksünk bapa julou honfidrsamkon.! Tcn:oé:RdcKn a J6udu1at. 1 1>'iiJlCI & mindca qyd> más tc:p*c nem kbct megoldás az ini-i 'UtCdekmmd bpaolatos problémába. M~n6. komol) át\ú\"ö:k.lmi lcr '"Cbc van sz:6bégt az orszjgmk, hogy czck a <:Apid 1 jo\(lbcn ne forduljanak d6. Nc.DXAk m.i, hanem s:r.omsn'.daink i.s étdckch~ \'ltn.dak ebben a kérdésben és éppen czén közos termém:tvédclnti pol itikát kell kidolgoz.ni a KáJpát-mcdcooCbco. A té..xg 11undcn on:d.gának létfontosságú érdeke az inuek~lbc.

4 <\. OLDAL MÁJUS - JÚNIUS SZIGETI MA6YARSA6 KÖSZÖNTÖTTÜK AZ ÉDESANYÁKAT Áprihl. )().ián WlOUW. 12 &n)ikaap ll.lloq:llltg(lnkct. A kb. ' ""SS mcpknl '~ kclkmclen szórakomtt a JOI mcpzcr \Odl misofod. A mag,-ar Llkola DO\'Clldtlccl. B&ls AMclies á Pccua. D*al-Bramc:ombc ~ cs Frflbcb Don a Robi b:d \U bs '"U'lttkd á éoetwimotkal tcszooloaét az Qksaayátal_ llliu,,,..,. el SttkeJy lmre ilw km.hclt ~ lloo oyonlobl ad&at " &D)\IJcaitnak. A gym:kc:k utln f'dn6n R.etq)aők ~a~,'cjsckl;d cblou.al és zc.nc niadbl A:z. OMepi dis:2bcs:z6dec Rátkai Isn'in cloöli.ank wtona A mcgcmlékczcs bdcjczbckor Buu lst\íll és Sdkcly Imre cgy.qy S2áJ sztt1uvd k~lont a mcgjclcnl Mll)'Ckct A mlim>t urán i.:a... é, tea Cs finom so~méoy ~ miodcak.ire KCGOnet Pftct M1hilynak á mmdell3%0tmk..mk. vahmilyen form&bu ~lat G.ucpséa sikeréhez. fd!o_.... " ""'- ~--... e.cty.fretdol>-l,dln a..,...,._..,_..., MiWly.F".-.&.di:)- W...-l.-~... AW..- Dul.oor- Vrisloeli. v.,...~.

5 SZl6ETI MA6YARSÁ6 MÁJUS JÚNIUS S.OLDAL Anyák napja Irodalmi Hirek A mw1 szidd ke::zdcw: 6ta május b\'inak elt6 \'admapfid az Április 17~ az ~ Kort.. fdcbtt Jaata llolu c:dcsaa,.abit Qnnq>dJlil:... AA)'inak k.nm CIOd.iblos tlrné J. cln6l K.Ddcdsb'd, 9Hwnor Cs Ml&,lv" dlllmd nal)'silaii amely ~.._ én.é:stm)i 1e1i6:l.ik assu ESY férfi cn6i nem vidámesltd a.ónlkozwu a megjdentd:;ct. sobl lrha1és mondhat Cs::ak~'t~IJldénése1t.~l MoSdo'va Oyorzy: Ajánd& a nagybic:s1natw e. humoros il'm:il a hónapokról, amely a Ls, ujonnan jön poronty mese!"~ Pintér t.qta olvasu fel Szy Mária K(:(:zq< hiti Mel)'ik mjem d&t tltthjt boldog rc.menyekkel, 1.zpJonunaJ.. "~ es cseng" Yldim kis no-.'clláját adta cl6. najd V1ccorisz Lajos aggodalommal M!!g meg se_m muetto.nk ts )0\-tndO ~y:l~ m!r timdctts Wass Alben " Hanti tan:lr úr megérkezik Ameriai,códik értilnk. '~n 10.wai. oyi&ott szemtud, cp:wccacn kába~ dmq lönf"-ébgi oh'350lt fel lréfh résdetel.ct ~~~~~==:~~':: MikmlbKáhau"Ká,~tizW~D cunumüvésiaruod wt mtdkd. Swnára 90ha nem 00\i&ak íd 1eljesea. bol. Fudltt Julb bp1óton)'~ a1apjíll BaJQtr Leate. Siavabbog,T s:ztrtt ü>'aj mvt ám,üi. bol)'.em Qld]Jk ~ dor Gallnelb. K6vcc:sc:s ~ Pd'~ Mina. FKhcr Miklós, sordr tdl6cn utnyitan ~ u o,-e:rb~. taúcsa1ra mindig h')-cn f.crcnc:. Hazai ~ cs Fidlct J W adlik ~ ~ sziib;pak\u. ~l)~l:w= =~d6~~dx:: ldln, adjus 7-re uik u anyák nap,a. Vll'lia;al, aj.\ndékbl 1gyetezettt! akarta a szorgalmas és nagy pbjossal rcodelkezis kos'l6njcik meg Meu.ny:lnknak a szerc10 gondodt~ ~ ~ Ol'\'OS benyomasit ke.lttni, hogy cnel u enetgdval és becs~cs bocslnat!t. anuén. oly &Yakran okoztunk uomorúsájoi, Ddci. orvosi mu.nuval meg IS gazdagodhmott \'t>lna lgy azonban AlukDdc m6djuklxln v.in t21 ted.d.1. :iz.ok szerc.qcs!hod: mond- felkeltette a C$lDOI. dc dszcgéoycdett Klári batqncss 6JYClmét, halpk mapkat De n.agyoo sobn \-ag)'llftk olyanok. akík ald Q\"aR. roodoftacul dvettdte mapt. az Ot'\'OCla! M tlkm-6 SZÍJ:DÚ'a az 6dcsuya mát csak Cl) mcdala&l1 ICQJképrol mo5c)- uta.n kjclcriul. bocr kl5k:s6nosc:lt qym.is caapdiiba CAtk. A1 1)-og \UIU 6s a vutcct is mii" c:sat a W)in le~ Solcm Ujdoosillt fekágdck fillér bozomáa)'ll StDCS és Dr Ka.tánpy """amlt olyanok. ajáknd: nq et sem adatik mq a d\'olság és pe:dlg nem re:lldel.kcj.ík pnxlss21. cqéb k6rulmblyck ~ Az c:a bdc}uád.éat BallZCr l.col.e & Fitdaer Mild65 a pesti A \"lü.gbll. amcl)ben é.tu.nt nem llclk uplmal á szuetctd kabarék mhoriból i.smen, Bal:)"OO ~-c:k HKldc és Sljö lapamllu.n.k: cmbertirwnktól, ~ méa a kgkq)~ ~- boh6zmokb6i inuw1ak be,tdetl(tet. A Vldirn ea tin. a IDCgtcrmtnyd: k6?6tt 1s fdmcriil a kivánalora. hocy az uyiliól Dt ltnlektt pzda& büfé vina ts a s:c.okolt bc:sdlactés. diskudlis fclodkez:tqn.k mea; tii ll tv tg)lk Dappl IUllltlJ&k LISzteletútrt. után mindenki mosolj)1ll, jókcdvíiea tá\"on>cl ~=:' = 1 ~;::n: ~~=~ ~ On-c:~,etellSég. bog) u Jtodalmbarátok Kö~hallptóm.U A rom31 Pabl.Jum ~ feg)''t:rbt lépcct a w:z:telgett. ba ~ áuajld6 emelkedése mu.ta1 ts ~'inyemk.cn cg)te illapoeoa llw'jjf1y mtnt el d6ftok A XVl1 ~1 Aagliában t6bb UJ vendé& JC1c:ruk meg. HúaYét ~ Modw:nq, Sunday ~ ''ClCUd: be és a pm.p -~hogy... ~ lSd.; d Az. E&>aQll Allamokban 1372~ J.tu Ward fi«m'c m.mdcd é\'bco Bostooban sz:en.'clctt ÜADCJN matél és mectm lttezi:sl az an)-&k IJSZldt:tCre. Ugyancsak az UICf\bl Anna bnu 1907-bctl Philadelphiában ind.ilon mozgalmat. hogy u USA minden &llamában jcl61)cck:k ki CIY napot az M)ik mtgü.nnepl&e.re F~ etednw!nnydjirt. mert 1914-bcn Woodrow W1bo11 eln&:: minden május hallinak nwodik vasárnapfi1 h.l\..wo.an a.t Atl)ik Napjhá O)'lldAltON Ez az ünnep azóca a.t eg&:t vü1&0 tlter)edl ~ b:a ntm is ug)u3200 a mpon. de rújui,'abffidyik u~ u an)"b Onnq:ldjOk b era- l&obd< üdcmuok. :;ca:a vaayv.nk. eg)forruk, aem goodolkodunt etoformin.. elltrntk \'élemtftycni.k 50k mindenben. dt \..a6szinl. hogy az A.ayak mectnncplésc:bcn az qész. cmcn.jéa cqóötclueo el)-et ért. HO L,~ 'F """""&J>Clubbousc A:r.. 1rvdabnbari1ok t..1k'e k0\"1tm _"Oldco, Kosztolán)i DezsO k6ttészcte Székely ImredGad.isAban ld6poo1~ 2000 ~us 1 ~ ~mn. estc7 30-kor Hú Erdél)'l S2ipmhu CBI Vaorisz Lajos d6ad:isában l'6poet 2000.JÚAWS 11).én liic:dllg. este7:jo...kor Ch : 4313 Emily Carr Dr Mindenkit szcretcncl várunk!

6 6. 0LDAL MÁJUS - JÚNIUS SZIGETI MA5'YARSÁ5 Márciusi 15. ünnepségünkröl... A mán;iui I S.-1 ünnepélyt ebben az b.i>en is a Magyar lro- Kánaán felé \'Cl.ette a népét. S. hogy ez mcg.sem si.kcriilt neki dalomtwálolr: KOre rendezte Társaslcorunk dnokének., RátkaJ a.zoona.1, ~ m3r nem 6 \'<llt az oka. Az ünnepél)''cn sok szép lstvánnak rrcgnyi1ó s:za,':1.it köven-e. Zalánfy Sara. az Irodalom- vers hangitlci cl. A mvalók: Szy Mária. Huai Ma,gda, Székely barátok soros clnrjkc. szép és hangulatos ünnepi megemlé- lnuc b K6\.'ccscs Tamis mind szépen, nagy átél&d 101.mákciC:sit. ba2.ánk lánglelkű költöjének. PctMI Sándor 'töltés:7..c- csotlík C7..cket a \'erseket De nemcsak Ok s:za\'ajtak, tw.em lének Sttntdtc. csöndcscn,'cjijk együtt moodruk magunkban az ismer& sorokal. hiszen azokat valamikor "réges-régen meg kellet tanul nunt az iskolában. Ezek a gyönyör(a versek. amelyekre, hl imitt-amott hézagosan is em.lékczo.nk, mindannyiunk ttívébe """""' Mh'd Pceoö hawinak ISO b.-es Cvfordulóját a múlt M>eo ünnepelték. ~.trorsugon. lgy, mi \'iaónai magyarok egy kis ké:séw:i p6colh1lr:: a mu1asztlil_ Nincsen a magyar töllés:zttnek Szady lll'.n N~dümvalja ~c~~ol:~é~~col=: :a=~~~ S ctbcn van a Pctöfi köl~mtayd:, ~ t6mcgcktt haló hajnalit. A XIX. sz..~ nernietl.lnjcdek különös c:él.j3 volt a creie. hogy rruodc~be.z szólnak. lgy történbctctt. hogy több k6h6ivcl. amikor roma.ntilrus elképzeléssel a "költg-3.pos(ol" Pccöfi \'Crs a nep ajkán dallá ajakult. Zc:nesu:rz&nk: Egressy esunényc jegyében. a k01t61 Isten kojdönérd tartotu. ~':!'= -~~~~7::;;:-~~I~~ \'ÖIÖ dallamait? A2 uodalmi délután zenei élmén)1 is wtogatou riszilnkre. lemcu(lil hallhattunk egy C50k,om-vaiöt c:z:ckb61 a dalokból, hires opcratnekese1.nk, Sunindy J(Rsef és Uosf:alvy Róben 1olmác:sol~. A2 ünnepstgd :1 HunnUSS2al ~ be, majd a soros elnoktlnknck. Zalinfy Sartnak, a jól sí.került cl6adisin ábdtuk az asztali "dekorációt. vagyis. a csodaszép BCmzetiszíOÜvirá,&csokrot. Ko--,-.,,.,;p.Ylli.. inelke.t Zal.wty~ a,._.~ Jcllcmö nemcsak Pctöfire, hanem általában az ~ forradalom clött.t opww.sta hitte. hogy már6i holnapr.a C&Y csapásra mcgdltozh3t a vtl3g. beleljesülbet.oek az cmbenség b'c'uc:dcs álmai Ma DW jól tudjuk, hogy ujnos, ez nem így van. Dc aká.rhogyall is köu lhjük meg ezt a ktrdé$t, egy binosat tudunk: Pctöfi mégiscsak "lád&oszjop voh. mint a bibliai M62C1, ili a

7 SZl6ETI MA6'i' ARSÁ6 MÁJUS JÚNIUS DAL Hirhedett zenésze a világnak: Sándor János Huhedett -z.eoesze a \'llágnak. érúk is szűkscges. Já nos ért 1 fiatalok nyelvén, ennek is m.rho''a jllss, mindig hu rokon! kos:zonbctö, bogy diil:jai szeretik. lgy vtlíjc le~sé. bog}' E'.ttkkcl a sorollal kezdi Vörösmarty a '1.isit Ferenchez" címü úgy a zenekari fiatalok. mini a kórustagok a dingciuscl versét. Majd késöbb igy folytatp: együttmúk&l\-e pozauv bozzáá.ilással a les.jobb tudásukat Nagy tanirvány a,úzet honából, nyujtsák Melyben egy viliignak szíve ver. János a budapesti Llszt Ferenc Abdém.iáo \'égzdt. El&z6r az VórO.snwty és Liszt óta már sok-sok ev telt el, $ 1dök6:tben üt6s baogsz.erek tms:zékén szerun djplomát, ami\'ci a Magyar JÖUek az újabb'"hirhcdcll zenészek" a ~,'ésl.d: honáb6j", akik a Rádió Zenekarban kapon álliu. Azonban hdeld.mbe hamavtjá& legnagyobb Wgvcrscoy termeiben kcp-.i sclték hat.ánkal rosan a karmesteri pá.lya felé fordu.ll. így 'issza.tért u Aka Al. elmult évli:r.edekben Európa és És:zak-Amerib sziopadjain dér:niára, ahol 'ldta.llulta" a karmcstcrstget is. Úgy donlott, ll.u6k6sk:én1 tüntck fel a magyar zenészek, s IQképpen, az inunár hogy ei.en a pá.l)án folytatta karrierjét. Meg. mini akadémiai sztárként ünnepelt karmesterek. mint: Solti Gywgy. Reiner n6\-enda. Franciaországban rém vett egy nemzetközi br Fn!yes, Orm1ndi Jenő. Doráti Antal, Kenési Ist\'áD Cs Joó mesttr vcrscoycn., abol hamwwc bel)-eztsl én cl 1961 és 7S ÁJpád. között el0sz6r mint a Pécsi Nemzeti SziJlház opcrakan'oes1ett ~ Ml. victórw llulg)'uok pedig büszkék Yagyunk arra. hogy a vilighín'.l Pécsi Balett veietölwmestc1c m~ 1968-<wl nekünk is jutott egy, a "hii hcdett tcnénck sorából. SiDdor alaplt6 tagj3 l~t a hiv.:atisos~ vilt Győri F1lharmónikus Jioos ta a UVIC zeockar- és kórus továbbá a Grcatu Zenekarnak. OUlll a z.cockar 1~tó k.araa.gya 1975-beo Victoria YOUlh OrchcSlr.a kine, ezeu ' zenei igazgatója. kine\'cllék kanncstcmck a ~gyar ~Operaházba. ~ in Visszatekintve az eddigi \idóriai szerepléseire, szin te nem \'Olt t6l1bt1 ~ek ~au ope~?1unkáj.a ~llcct. 1986~ 9-ig a olyaa hu.gvcrscn,yc. ahol a ha.up~ soraiban Dt lc:n,"ol.na Budapesti Szinház és F1lmmUvészcti Föiskola 7.Cl'ICl fakulszámos zenerajongó magyar. Jinos., nunt nemzetközi b.irii. Cásának \'CZCl6JC len killönböl.4 ctyiittesekkel rtndkiriló ~er. cninda:nnyiwtkat bünkeséggel toll el_ Miután szeresen ve7.ényel. koir:ildon ts mint meghfvou \'CodCgme&,1Clc:nt Victóriiban. szinte az els6 pillanattól kezdve k~ster tllbb mant hósz országban szerepc.h A G!öri mcgnycnc nemcsak a bar.itok, ismerősök ufvét, de a lcanadai F~harmóru.ku s Zcnckam l és. :i BudapcstJ F1lharmónikus han8\'efscl:l)llátopló kozönség S2J\'éc is Ez talán kedves és Ta~ Zc~val tobb ~n1 J~ lemeze és CD fel~je megnycr6 modorának is k6sl.4nhctö. Mi barátok mindig kémllt. A gyönekkel a mai DaJ)lg sem szakadt mc1 a fh-'cll1ík humorát, amely foképpen szellemes aackdóúzó kapcsolata, rendszeresen \~yel a ~ n?n íe$ztl~jai.n. képesstsébeo nyilvánul meg. Eg)ik: kedvenc s:t11w~: "Ez 1993~ a ~ alapiwának hanni~~ Mord"!óJári a még mmd semmi!" ReQdszerin1 ezzel vezeti be az újabb Györi Fillwmóailrus Zcockarór6k6sTagjáva váluztottik. t0n éne1ét:. A bemnes 6 -ekbe:n János aktiv k6zrcmüt~'t-~ mcgalaku.lt Vatószinü. bog) ez a mottó vc:z:ttelte. amikor ÚIY Ölf!IOU hol)' a Jcuocsscs. M11Sicalcs nyári ne~ozj ieneí tibod Ptcsen maga m0g0tt hagyja négy évtizedes magyarorszi.gj kanietjél, és János, aki lélekben mindig is az ifjúság közé tartozott, n) aranta Ujal kcul Kanadában. Mindczl abban a kofban dontöttc el ~ltikapcsolódisuppen"' ldktslco dolgozon a taborban. A tábor amikor mások már nyu$(üj"ba mennek. A:r.onban az új élet sok új sikcrén~i a hir twnarosan eljutott külföldre. am.i.ndt az ktt az ncbé:zscgct is jelentett. mavel János, mit nem túl fiatalon. c~nyc. ~gy Jánost a 'ilig mi~n részéb& kcutték h.ívtu, rengeteget \'ill3h magára. Az elmull é\'ekben u.i.n&c rcggelcoi bogy i1jusá~. zerelcatobt vcz.ényel,,en. Az albertaj Banff-cn estig az egyer.emcn tanít. C$ténként ZCJ:lCkari és k6ruspróbak ~Otl fesztiválra e~ u&án hat allri.alomroal ~pou mcgvir]ák.. s nagyon soksxor a s:z.ab3dadejic:t :ildou.3 fel ezekre. hhást. Ezek a \"tndegsureplések \'CUtlek cl aztan ahhoz a Azonban u clén ered.meny ktrpótol,12 a sok ~ Eg,.ik '~gyhoz, hogy ~~ fol)~ életét és ~erjét.. E1 a lcg:nag)'obb cralményt akkor Cne cl. amikor. a múlt su:zonban vagya 1991-bcn tcljcsult. amikor néi)'ta.gu csalá4jáva!. Kodily: ~Pulmus Hunga.ncus"-át betanította ~ egyetemi mtgérlcc:ztek Victór~. Ebben a csal~ "'túl~ial~'bar! " kórussal magyarűl! Nagysikcrii hans' crseoyei révén, mo'im vannak a~ nu~i János fel~ge, Mária~ tehetsége. ratcrmcruiégc egyre jobban "'bizonyított" tény. amit a ~yuk. Gabriella 1s szcpcn heged iii. Zsolt fiuk pedig gi.tárw.ik. hej}'w:li zeoei élet "'mogulj31" IS kényteleock \'Oltak tudomásúl eockcl és dobol. 'uuti Ez tv január 26.-án a Tinw:'.:5 Colomst-ban megjclen1 szép ~Hazánk nagy fiának"', Sándor J~ k.lvtnjuk. hogy ftg mcltató cikk róla. A cikk ir6ja 0képpen az:t h.an& súj)'ozta.. hogy wk sok évig \'Czén}'eljen nckfink. Tn-. ábbá, azt is sz.ivb61 bámula.tra mél.ió az az enerpa és ifjw lelkcscdés, amellyel J3nos km.njllk. hogy nu. zenerajongók 1s jó sokaig 6riiJhcssünk képes"kézbc.n tartani, és dirigálni kéts:'ia2. ronyi kóru.sr, plusz a annak :zcockan_ Ehhez a szakmai. tudáson khill kiviló pedagógiai

8 .OLDAL MÁJUS JÚNIUS NANAJMOI ÉRTF.SÍTÖ TAGGYÚL~EINKllÖL ' SZ16ETI MA6YARSÁ6

9 SZ16E.TI MA6YARSA6 MÍtJUS - J ÚNIUS 9. 0LDAL 22: Hús\'éU tojáslcercscs a gyermekeknek. 36 magyar kisgyerek kapott ajándt.kot. akik lázasan k~ték az ud\'arban elrejlctl színes IOJisolat. majd odabellt megkapták a Besc:DC'l.iék által íz.jésesen becsomagolt ajindtl: kosarakal. Or6m \'Olt li tni a csomagokat 12- galolt.an bon1qgat6 k.isebt>-nagyobb gyerd>eket. A ~nehéz munka ulá.n boldog és Odítölr.: virt3k a 28: """"'""" lrodalmi est elmarad!. A legkozelcbbi, sz.cp1ember \'tgén leszmegwtva 30: Az opera délutánon Verdi élctér61 \'elílettúnk filmet MÁJUS.JúNJUS ESElllÍNYNAPT ÁRA' Május: 1. Taggyújés du. 3 órakor Utána An)'Ü. napi vacsora. 14: lstenllsztelet du. 1 órakor 21. Empire Day Paradc. Kurucz János \uc:ti az U&'.ál.y disritését, bo2.2áért6 segitséggel. Június: 4: Taggyúlés du. 3 órakor. utána \'<lesen. 18: lstcotisztelet du. 1 órakor. NANAlMOI ÉRTESÍTÖ Kozéplsko!ái befejnésc után eh iseze.e a Ludo\i.ka Akadémiát és kiképzötiszlként szolgáit a világháború alan. Mini szátad parancsnok került amerikai fogságba. de lawbadulisa utin FranciaorSZágból haz.atért. Édesanyja utáni nagy sutetcte baza\'onz.olt.3 Egy ide.ix dolgotik. megnösfli. klslánya Sdllctik. de r0\-ide$en & ts osztalyjdcgennt nyilvinyiljik. és elösz.6r" tntemiljik. majd nqibirm:ig tié Allitjak. Az. ÁVÓ puhító djarisa ko\'tl kcztébco rabkorházba kerül. ahonnét su:erül mcgsz6ko.ie. Jugos:zlá\ián és Ola$lor$7Jgon keresztill kerqj Kanadába KOzben felesége civilt tök. és i5 is újra mcgnösúl. mely há:z2ssigból kct fia és három lánya SZúletik. Szükös körülmények kozoo Clnd: Kanadában. mint akkortájt éltek a meoekü.ltek. a D.P. k. Dolgozott mint dow)1öf6, bin)'ís:z, favá&ó és solri.szor volt mw:i.kaoélküli is. Professzor Ku:t Conell felfigyelt ki51uh tehetségére, és állá& szerzett ncki u lskolaszéknél Torontóban. ht dol&ozott hawaig, mclytt másodlk szivrotwna otoz.on 10 nappal 60. Sltllecésnapja cl6tt Mim lcgl<ibblin.k. akik eisz.akadtak a srut6f01dt6l, f á} Fa-enc is só'oárogo..":j í.r haújárót Hazájához \'aló 6rokOS ragaszkodása. a honvágy begyógyflbjitatlan sebe Cn&lik át k61tcmtnycin. Így ír a Hazám cimú \usébcn: Ki EGYÉB KÖZLEMÉNYEK:, agy te, bogy viss:zafájó,/ s:zík \!Cfte ór.\k sebbelyén/ téged fordít ki az úój s te nyilsz lci ujjaim hegyén: Fáy. kóltcmé Doda Küm.in komoly mutéten csen.it április dcjéo. Ez úton nyelnek mcgszcm eddtségé:vd alkot Nincs egyetlen költe Jdvinunk Kálmánnak gyors fclépwést és mielobb $Uretntnk mtn)"c.sem. mely pózokat halmozó. nyehl cifraságokat Jázó, viszonuáuü klubu.nkban ayagy mestertcu \'Olna. Verseinek ri.melest ten:nésutes, nem GratuWunk 8aán K.uby-nek nemrég megsurz.eu Pubi.e eri'.iltctett. és ioood.anivalójllk cl$10 olvuá$ra irtbeto. Az. RclationS' diplomájához. melyet 5 Cvi oebéz munkával érdc- anyimsirató \'CJSCI is gyónyönlck.. Lcg)'Cn példa erre két mell ki a \ictoria.i egyetemen. \'Crséböl az idézd: (Az. c1sö fogolylap haza): f olynak a vágyak, végre jutottam./ N)'olc kicsi sorba messu futottam) Szeretettel fogadjuk kórcinkbcn Bakos Mlsda kél leány Mindenik szó, itt cs6kokal áraszt,/ KOJdOm anyámnak, s 1emúét, Csoptt, akit m.1r jól ismcrtll'lk és Katit, akivel csak várom a \;ilaszt (An)'ám): 13ö minden rajtam.. és kopott/ p8ran talá.lkoznank eddig. Jó szórakoz.i.sl és kellemes nya- egem alá befúj az 6t:W dcmlcszlo Slél Én nem fogok/ rali.a. ki.d.nunk: Delok. (Nem rudjuk, hogy Pjniljuk~ v.l8y hawodba sem bckn&li". íri~djük Tibit a három bolgy társasi.gában ) Az O kollemén)'cibcn is megtalálhatjuk az úgynevezett Ourd.rniona Ptntér Lúil6 "perlekedést az lsten.ner Ql(l(i\'\l.IDOI. Il)-cn verse az. új : : = ~ e10tt, mel)'böl \/2.ló a ko\'ctlcez.o idézet: 0e így Uram, njtc sose \'CrtélJ soha nem rugott igya lábad./ s ég&b trónnal nem kedve:skedtév Uram, mtg soha zapotyáknak, mim a nli. m.ai trónusunk. AZ IRO DALMI EST ÖSSZEFOGLALÓJA F iy Ferenc élete és munkássága. Sajnos Fáy Fcrcocct nem ismerjük úa Cs annyian. mini ahogyan 0 megérdeineloé. 0 az egyik lcgjelentoscbb kfilföldón él6 lira.i k61t0 a U. világháború utáni idosz.akból bco mllecett Pécelen. Legszebb \'Ctseinck fclolvasás~h'al és roegtárgya.lasá\'al fejeztük beu esiét. N A N A 1 M L D A L

10 N A N A LDAJ. MÁJUS - JÚNIUS SZIGETI MAGYARSÁG Képes beszámoló ren dezvényein kről 1 L D A L Mimlll l~1~aumcnlzdc:.._.m6na. MlldAriA.MW 4it~MMU A.._ :JIOOG.ft &irol:c,.._ Ua:IO. l.wz!.tiru. Si:am. <Mh:w. T..,,_ H-. 0--Z. bmit.. &.. a-.... n..

11 SZl 6ETI MA6YARSÁ6 MÁJUS JÚNIUS 11. 0LDAL Vadas Ágnes Vicloriában Victoriai hírek A m~t l!oup 29.-c (ijabb z.eoo mqiepctb.1 Ur10plou a GnruWunk l1ldiitt J111k.htt. lapunk m~ m1 bet)béh ~-ar ~~ useri) látogaló k0t6iuq részcrc cddj& mia1 f~u\úzt smc:rtwlk. nu!jml tvdvift anól. boo v~ ~ lqakurahw Bruce voii zooaon bsén:tb-el oc a Ml.IZA az 1todalom ts: k6l1':sttt 1eru1ctéR: as be\'e21clle. A,,t6l&oay célu ba.ng\'c1$cft)1 adott a V.aona Coa.scn11tory of múlt hónapban Jutka levele ($ mufordilása.i nic10dcn1ek a M~c: brnaraterm&cn A gazdag müsoron Brahms. Debussy. magyaronzáp Btrucnyi Dáruc1 ltodalnu MlhUzcb Társaság Ta1111u. Styma.n0wsky. Bloch és Dart.ók mq, c1 sz.crcpcltck. A fol)'óiralm>an, a SOMOGY-hm. A \W$Ckct a l'ic\u mai költo.. Times ~lorust mi,jui cisejcl aámiban el 1s.~ akkjclet11 meg 161 MUStmo Momb t61 fon:litotta olaszról ~ A Szigeti az csc.mcnyr61 MagyarP& F1schec Jutkánll 1cMbbi s.1kcrekel tid.a a Vadu A,pcs 1D010f1 rcodtr.ii.i guda' és bossz:ú: zeae1 é1ctpi1ya Parnasszus fd6 \"C:l.CtO titoo!.ill. ~crmc:lléal lndul1 d, bal b.u \'Olt, ami..t:or d6szoi" szaepth 1 budlp<ol. z...t.déauán. Az..mp az 5"o L<oh Baltu d plascd IO...,..,. lhe h>&h 1Cboo1..-U ~re bltisa dn hag)u cl. anu ulin ~ sakcres of Ki 16 yeas old g:randdaug)ltcr Dora T-.rjt. Witb bcr out >~ sz:crcplá ~- VésQl u ÚJ)~ bo&.y statxl1 acadcauc ra::ord Dor.1 has cbwdcd ca.rty 8d.miwoa E&rcsfilt Álbmokban tclcpszlk 1e., ahol mt.a u.rútott az UBC for ttw fali Aftc:r rcccruly "'111Jli1111 thc Provtncaal "'Rcacb lndwi.a Uruvusit}-n. Endi..o mqhh'ták 1 ICXa'ii, ~ makoi. for tbt Top" award and trophy IA Jde abt wdj tr.n-el 10 georgiai tt: 12 1tbacai egyetemekre is.. m:l.jd 1980-bln a San Edmonton 10 takc pan in tbc National Compct.itions. She LS Fraocuc:o Opera Orchcstra állandó u.ólislája Icu 1993-ban lootmg forwad 10 a busy swruncr attcnd.jns Outward Bouod D)'\igdi1b3 vonwt. ts jelenleg a S20ftU:tédos fnday Halbow' tnaitutia camp whcre 5hc will train as a Can1p Counc:dlQ1 for lbc bao Lakik. ahom6i Victori.a szinic C$lk ~ "u~ van YMCA. - begodüm"'úu..i - " " '96o v- hangn:r'ic0)1 ad&! a zmetskob.fl\in.-. m.cm Kµttc.. bog! ~ Tonyai Maid.inak., Koric.s A.adrtúak á Kiss nul)o:i kclkmc:s mqk:pccés ni ott ri. A ~.uru Gáiaak, mn1tin aundjwm:ao kanadai allampolgitok ldlct a fopdáoa val6qp magyu.udv.uu.ttu-" \'ent Uri.!, ahol ott k&dmültbao. ''Olt réll koltcptk!je. tt.za. Mag,:b zoaaonmo,u.z ls Sol-a M-el nclol.t cgyüct pnak az AJcadémWa. Kb fél MzA2:adnak 5-,iúlalW ~IJilá.. lq) bdyhitny nuau nem illl rn6dttm:b:m kcuctt dtchue, bot>' a Sors összehozza e211 tt.. írnnúr "omuö az An)ik napa jdcnt&ünkben a íelaönc:k mú.sorár61 bcszimolni. c:sodag)'cldcct A talilkozás mindkctt6jok rtszérc nagyon Ul)-anezen okból nwad1 ki több fén)~ is fgy in fejezzük ti nqharó volt! elismerésnnkct 6s a Társaskör k0sz6nctét Sr&dy Imre és Reméljük, hogy Vadas Ági tz.cntúl rendsz.crcxn cuátopt hoz.- letnya,. Zita C$ K.6'~ Tamás ua_, abtu&t. Pitcr Mihály link Vk:lónába. ahol a lelkes ltll&)w ztne:kcctvd6 k6:.6aseg éoc:kswtwtn és Ull.IJ Ma,da lllllg0raldsé.ret6trt...,.wmt1w. f1tc:t.jatb l\tacya.r J.STENU SZl 'ELET JIÍJlÍ S 4-án du, 3 00-kOI is JIÍlillt 16-.áin du. 3:00-br <io-of Pcoce T<q>lom l>l Old EoquimaJt Rd. M.indeakal ~ \"ár ViccoriSl. Lajos ds:ztektcs 1 r l Moghivó A BUDAPf.STl MA TY AS Pt'NCE Ü 8U>APtST1 KlRÁl Y tlnum Vll.ÁGttiJtO CIOANYPRiMÁSAI Déki Lakatos Sándor & ifj. Déki LakalOI Sándor 2000 Nl.LD&NI~. H a.v: 'Y1CTCAJ,.\HklflQIOOl hátl'm: MAJl.S 11 -«w ura7c...i~ Ba.uó: S20.00 Éaoo.:t.Oor\J.: Peter M1b3ly 4n-3716 Ritkai lstvin

12 HIRDETÉSEK ELADÓ 1dbFerencJó:ad'inm1191S-0Sfoglala1b:ln, Wejil wclnlc:fl"d 50mmáunéretú 24K 1 db sodrou arany kark6t6 46gr ISK. 1 db sodron arany lánc 60cm 1 pi.r arany fülbevaló árpidház.i móti\'ufl1nl3.l. Bél)qgyújteruény ~'JlO 67 b lock pnnts Magyar gyújtanáiy 2 ajbum v. Polgári Uszlb, Nanauno. BC i St. - The Cbd Í Stephen's Bistro Servi.ng Hueganar) CUiinne Rexrve.tions: (250) C-.o-"'Orth VictoriA BC \IST 3C9 "" l)ndorl!."""'n~ Lilac Tree Country caµ,, 6006 wm s-iícb Rd v..._ec VENDÉGFOGADÁS Budapesten, a pesti O\maporton a Margithl'd k6zelében, elegáns házban, önálló és hangulatos vendégszobákban. Megegyezb szerinti kedveiö árak. Tel~~~~:~~~~~m:~~~;t~~;~~-281 ~ Clean-Right Szőnyeg és bütor tisrtfus garanci&vai. Hivja TamAst a as t elefon sz6mon. SOrg6s esetben hivja a as sz6mot. JANOTA MÁRTON 1e1ofed6 """" lóbbé\u gyakortattal munkál \'állaj Tel. (1SO) Jl5-70S9 (Barta!us Uona ~ hnou Gabor" fia) New roofing re-roofij1g repairs workmanshlp guaran1ttd frtt «timalc Victona.. BC BODEGA RESORT LTD Secluded ~ oonages oa 2S pastor.al acres of meadows and tm:s. overlooking mounllln.s and sea. at the foot ot'bodega Hill. Baoqueu., meeongs and smajj oonveodons for 30 people. TEL: (150) lloxjjj<jajjano.b.c~ipo BAAN EXPRESS Custom cn:stu:tg - for aji your cttsllllg needs. Team uruforms.,ackeu. T~sturu. caps. Computenzed embrodleiy. etc. JSO Watficld Rd., (off3rd SL) Nanauno, BC V9R JPS ILONABAAN TEL: J-66JJ CEU: Ling Gyula "Vezérlö csillagok" cunú könyve mcgrcndclhcto a szcrzöoél az alibb1 cim.::11: Mr. Gyula Ling S91 Delora Dr V1c:tona. BC V9C 3S2 Td: (250) '874..S279 Takács Ferenc Kárpitosmester Telefon: FH: (250) '874-:5279 Hirdetéseket felveszunkl FAREM. CONSTRU(;TION LTD GENERAL COlmUCTORS f ARKAS MIKLÓS ÉS 6YÖR6Y TEL: 658-S421,

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

á ő á ó á á ö á ö ő á á ő á á á á ő ő ö ö ö á ú á á ű ö á á á ü ó á á á ö ű á á á á á á ü ö Á í á á á ó á ö ű á í ü á É í á ó ü á á á á ó á ó ö ő ó á

á ő á ó á á ö á ö ő á á ő á á á á ő ő ö ö ö á ú á á ű ö á á á ü ó á á á ö ű á á á á á á ü ö Á í á á á ó á ö ű á í ü á É í á ó ü á á á á ó á ó ö ő ó á Á Á ó É Á ü ö ö Á ó É É Á Á ü á ó ő í á ü á á ö í í ü á á á á á á á á ó á á á ö ú á ó á á ű í ú á á ó ó á á á á á ü ö á á ú á á ö á ö á ö ó ü ö ö ő ő á á á á ó ö á á á á ó ü ú á á á ó ü ü á ó á á ó ó ó

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ö ú í á á í ö á á í á í őí á í á á őí á á ő á ó ü ő á á í á í á ő á á ő ő á ű ő ö ú ú ő ő ö ő á á á í ó ö ő ő ö á ó á á í á ó á á ű ó ü á á ő ö á á á

ö ú í á á í ö á á í á í őí á í á á őí á á ő á ó ü ő á á í á í á ő á á ő ő á ű ő ö ú ú ő ő ö ő á á á í ó ö ő ő ö á ó á á í á ó á á ű ó ü á á ő ö á á á Ö É Á Áű Á Á ö ú Á í Á ö ö á ó á ú ó ű ű ü í á ó ó ő í ó í ó ó í ó ő ú ö ü á ü ü ó ö ó í ű ö ú ö á á í ö ó í á á í á á á ú ö ü ü á á íá á ú ö á ö ó á ö ú í í á á ó á ú ó ó ö í ú á ő á á ő ő í á í á ö í

Részletesebben

í í í á ó ó ö ö í á Í í ü á ő á ő á Á á óö í á ő ó ó ó á ö ő ő á á á á í á ö ö ó á í ó ó óí á ö ö ő í ő í á í ó ó í ú í Í ő ó ó ú ó ó ó í Í ó ó í í ó

í í í á ó ó ö ö í á Í í ü á ő á ő á Á á óö í á ő ó ó ó á ö ő ő á á á á í á ö ö ó á í ó ó óí á ö ö ő í ő í á í ó ó í ú í Í ő ó ó ú ó ó ó í Í ó ó í í ó É É É É Á Á Í Á É Á É É Ö Á Ő ó ő ő ő á í á ű í ő á ö ö ö á íüí ő ö á á ü ő á á á á ó ö ö ö á ó á ö ú ö í á ő á á á í ő á á ö ü ő í ő ő á á ó á á í á í í ő í ó ó á í á Íó Í ü í Í ő í ó í ó Í ó ó ő á ó

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí Ó á á ű ö ú ö ó ó á á á á ü á á ű ö ö ö á á ű í á á ű á ö ú á ú í ű ö ü ö ö ő ö ű í ű á ű ö ö á ó ö ő á ü ö á ü ö ö ő á á ó üí á ő ö ö á ű ő í Á ő ö ö ú ö ő á ó ó ü ö ö ő ó ó ü ö á á Í Í ü ö ü ö ü ö ő

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

ó ó É ö ó ó é á á ö ü ű ó ö ö ő é é é ű ó á é é é ű ó é á á é ö é í é á ő é á íí ó é á á í á ő é ü á ó ő á é ó é á á á ó é é ü ő ú é é ő ó ó ő á é é ő

ó ó É ö ó ó é á á ö ü ű ó ö ö ő é é é ű ó á é é é ű ó é á á é ö é í é á ő é á íí ó é á á í á ő é ü á ó ő á é ó é á á á ó é é ü ő ú é é ő ó ó ő á é é ő ó ó É ö ó ó á á ö ü ű ó ö ö ő ű ó á ű ó á á ö í á ő á íí ó á á í á ő ü á ó ő á ó á á á ó ü ő ú ő ó ó ő á ő ó á í ó í á á á ó ö í ö ö ö ö ó á ö ú ö á í á á í í ó ő á í á á ö í ü ö ó ó í á á ő á ő ü ő ö

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Í Í ő í ö ö ö ő ú í ó ó í í ü ö ő ú í ó í í Íí Í í ő Í ő ú í ó í ó ö í í ő ó í ó ű ó í ő ő í í í ő í ó ő ő ő í ő ü ó í í ö ü ö ő ó í í ő ó ü ő ő ó í ó

Í Í ő í ö ö ö ő ú í ó ó í í ü ö ő ú í ó í í Íí Í í ő Í ő ú í ó í ó ö í í ő ó í ó ű ó í ő ő í í í ő í ó ő ő ő í ő ü ó í í ö ü ö ő ó í í ő ó ü ő ő ó í ó ő ő ő ő í í í ő ö úí ő í ú ő ö ő í ő ő ő í ó í ö ü í ű ö í ó ó í Í ö ü ó ő í ö í Í ö í ü ő Í ö í ö í ő ö ő í ó ö ö ó ő ó ö ő ú í ó í ö ü ó ó ő Í Í ő í ö ö ö ő ú í ó ó í í ü ö ő ú í ó í í Íí Í í ő Í ő ú

Részletesebben

ő ü ö ű í Ó Í í ő ö ö ő ü Ö ü ü ő í ő ö í Ó ö ü ő ő í ü ő ö ő ő ő ő í í ő ő ő ö ő ö ő ö í ő ö ő ő ö ő ő í í ö üí í ü ö ü ö ö Ö í ü í ő í ő ü ö ö í ü ö

ő ü ö ű í Ó Í í ő ö ö ő ü Ö ü ü ő í ő ö í Ó ö ü ő ő í ü ő ö ő ő ő ő í í ő ő ő ö ő ö ő ö í ő ö ő ő ö ő ő í í ö üí í ü ö ü ö ö Ö í ü í ő í ő ü ö ö í ü ö É É Á ő ő ő É ű ü ő ő í ő ü ö ű í Ó Í í ő ö ö ő ü Ö ü ü ő í ő ö í Ó ö ü ő ő í ü ő ö ő ő ő ő í í ő ő ő ö ő ö ő ö í ő ö ő ő ö ő ő í í ö üí í ü ö ü ö ö Ö í ü í ő í ő ü ö ö í ü ö ö í ö Ö ő Ó Ó ö Ó í í í ő

Részletesebben

ö ö Í ö ú Ö í í Í í í ö í Í í í í ü ü ö ö ü ö í í í ú ö ü ú

ö ö Í ö ú Ö í í Í í í ö í Í í í í ü ü ö ö ü ö í í í ú ö ü ú ö ü ü ü ö ö ö ü ö ö í ö ö í ö í ü í í í í ü ö í ü ö ö ö í ü Ö ö ö ü ö ö ö ö ö í Í í Í ö í íí Í í Í ü ö ö ü ö í ö ú ö ö Í ö ú Ö í í Í í í ö í Í í í í ü ü ö ö ü ö í í í ú ö ü ú Á Á ö ö ű ö ú í ű ö Ó ű ö

Részletesebben

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í ö á ő ü ó ü ö á á ó ö Ö á á ő ü á ö á ó ó ó ö á í ö á ó ő ó ö á ü í á í á á á ó ó ó á á á ó ó ő ő ö ő ő á ó Á á ü ö á á ö á ü ó á ü ő á á á ő ő á á á ö Ö á Í á Ö á ö á á Í ü á ű á í á á ó ö ő á á í ó ö

Részletesebben

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í Á íí ű ő ü ő í ü Íő ő í í ő ő í ő ő ü É ő ííí ő ő ü ő ő ő ő ő ú ű í ő í Á Á ő ü ü ő ű ő í ő ü ű í ű í ü í í ü Í ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í ű ü ú Ó í Á í í Á Á í ű ü í í ű ü

Részletesebben

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď ö Ĺ Ú í É í Ü É ü í Ĺ ü ö ú ü í í ő í í ő ö Ü ę Ą ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď í ö Ü ő í ő ĹÍ Đ ő ö ö ő í ő í ö ö í Í ď Ü í í Í Ü ő ą í Í ý í Ú ú É Í ęí Í ď É

Részletesebben

í í ő í ő ő í í ú ü ő ü ü í Ĺ ő í í í ü ľ ű ú Ĺ ę í ľ ő í ő í ő ő í ľ í ő ľ í ő ľ í ľ ű ű ő í ő í ľ í í í ő đ ő í ő í ő ľ í ú ő í ő ű ő í ľ í Í í í ú

í í ő í ő ő í í ú ü ő ü ü í Ĺ ő í í í ü ľ ű ú Ĺ ę í ľ ő í ő í ő ő í ľ í ő ľ í ő ľ í ľ ű ű ő í ő í ľ í í í ő đ ő í ő í ő ľ í ú ő í ő ű ő í ľ í Í í í ú Ú Á Á Á Ö Á Á ľ ľ ľő ŕ ľ ő Ĺ ľ ľ ő ő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľľ Ä ľ Ĺ íľ Ĺ í Ĺ ú ő ő ľ ő ľľ ľ Ĺ í ľ íľ ľ í ľ ľ ő ľ í ľ í í ľ ľ ľ ľ ő ľľ ľ ľ í ť ľ ľ ľ ľ í Ĺ ľ ľ ľ ľ í Ĺ ő ť ľ íú ľ ť í ľ ľ ľ í ú Í í í ő í ő ő

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ó á á ö ő á ű í ü á ö ű ö ú íű ő á ő á á ő á á í ú ú í ö ö á ű á ö ő ő ü ü í á á ő á á öü á á ü ó ó ü ú á í ű ő ű ó á á ó ó á ö ö ő á ü á ó í ű ó ő ü

ó á á ö ő á ű í ü á ö ű ö ú íű ő á ő á á ő á á í ú ú í ö ö á ű á ö ő ő ü ü í á á ő á á öü á á ü ó ó ü ú á í ű ő ű ó á á ó ó á ö ö ő á ü á ó í ű ó ő ü É ü Ó É á ű ű í á ö á ó ő ü ű á ü ó ő ő í á á ó á á á á á á ó ű í á á ú Á í ö ő ű á á í ú á ö ó ö á á í á á í ú á ö ő á á á ő í ű ő ü ő ö ű ö í ú ö á ő á á ü ő á ó á á í ő á ű á í á í á ű í í ó á í ó á

Részletesebben

á á ő ö á ő á ő ő őí á á á ő ö í í á ó ő í ó ó ö á á á á ó ö ö í á ő ö á ó í ő á á ű í á á ó á á í ó ó ö ü ö í ő ű í á ő á á á á á ó ö ö á á á ő ö ő ő

á á ő ö á ő á ő ő őí á á á ő ö í í á ó ő í ó ó ö á á á á ó ö ö í á ő ö á ó í ő á á ű í á á ó á á í ó ó ö ü ö í ő ű í á ő á á á á á ó ö ö á á á ő ö ő ő ö ő á ő É ő É Á ő ö ú á ó á á á á á ő á ő Á Ú í ő á á ó á á ú á ó á á á ü ő ő á á ü ő ő ö ö í ő ő á ő ő ö í ő á ő ö ő ő ő ö á á ö á ü ő ö ú ö ő á á ú ú í á á á á á á á ő á ő ő áí á á ő á á ú ő á ő ö á

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

fi*ggrfifi*rfi # qüt4t aas g gg E.H EüI Í,* El gql ühe Hfi {l ajr s<t ñrli 3il Éd ; I.e! Ffd 'á ru ;Én 5c'ri n ír^ -Ei =: t^ úu o 4

fi*ggrfifi*rfi # qüt4t aas g gg E.H EüI Í,* El gql ühe Hfi {l ajr s<t ñrli 3il Éd ; I.e! Ffd 'á ru ;Én 5c'ri n ír^ -Ei =: t^ úu o 4 r < 7, 3t f. 3il d ; &2 t^ u l)", 1l' t, ; t ) * {l: r,ü d,. ti ó. n ír^ ;n.e! 5r fd 'á \D *N 5'ri ñrli -i : N:, i! l f,. (, u.r f p C,) ] i'{ p t..l rl) in f ü,! () r s

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

á ő ü á á ó ó ő ü ő ó ő á í á ó á í ü á á ó á á ö í á ó á ó í á á á á ó á ú ö ó ö ö á ü á á ő á á á ó á á á ó ö ö ö íö í á á ú ö ö á á ó á á á ó ű á ó

á ő ü á á ó ó ő ü ő ó ő á í á ó á í ü á á ó á á ö í á ó á ó í á á á á ó á ú ö ó ö ö á ü á á ő á á á ó á á á ó ö ö ö íö í á á ú ö ö á á ó á á á ó ű á ó É É É Ó ó Á ó Ö á í ő ó á ú á ű ö ő ő á íó á ö ő á É ó í ö í ó á á ő í á í í ö á á á á á ü ö í ö á ó á ó á ö á ő ü ö ö ó ü á á ő ó ó ó ö ű ü ü ó ó ö ő á á á á í ó ö ü ó í á á ö ó ü á ó á í ő á í á á ú

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

é ő é ó á é ő ó í á á é ö é á é í é á á é é ű á é ö ö ö ó é ü ö ö ő é ó é ő á í á é í é é á á é í ű ö é Í é ü ö é ó é ü á ű é á ö á Í é ő é á á ó ő é

é ő é ó á é ő ó í á á é ö é á é í é á á é é ű á é ö ö ö ó é ü ö ö ő é ó é ő á í á é í é é á á é í ű ö é Í é ü ö é ó é ü á ű é á ö á Í é ő é á á ó ő é É Ö É Á í É Ó Á ö é é ö ö é é é é ó ü ö ü ö ö ő é ó é ó á í í á ó Í é á ö é ü é ó ő ő ő á é á é é í é é í á ö é é í é é á í ú é á á ő í é á é Í é é ü ö ö ő ű á á á ó á Íü é é í é ü ő ö é é ó ó í á á á

Részletesebben

É ü É É É

É ü É É É É ü É É É É í ö É í ö É Á í Ó ü í ű ö ő ö í ö ö ü ö ö ö ú ü ú ü ü ü í í ö ö ö ö ö ü ö ő ő í ö ö í ő í ő í ő ö ö í ö ő ö ö ü í ö ő ü í ö í ö ü í í ü í í í ő í ü ö ü ü ö ú ö ö ö í ü ü í Í í í ö ö ő ú í ö

Részletesebben

Á Á Ó É Á Ó É É Á Á ó ó é á ú í á á é á Á ó ű á ó í ó á á á ú ö űú é é ö ö ű ö ő á é ö ö é é ú ő á ú ő á ü á á ú ü á é ö ú ú á á á ú í á é ő é ó é é é

Á Á Ó É Á Ó É É Á Á ó ó é á ú í á á é á Á ó ű á ó í ó á á á ú ö űú é é ö ö ű ö ő á é ö ö é é ú ő á ú ő á ü á á ú ü á é ö ú ú á á á ú í á é ő é ó é é é Á Á Ó É Á Ó É É Á Á ó ó á ú í á á á Á ó ű á ó í ó á á á ú ö űú ö ö ű ö ő á ö ö ú ő á ú ő á ü á á ú ü á ö ú ú á á á ú í á ő ó ő ü á á á á á ó á ó ű á ö ö ü á á á ő ü á ó á á á ö á á ó ö őí á á á áí á á

Részletesebben

Í Á Á á á ó Ú ó á á á á é é Í á á

Í Á Á á á ó Ú ó á á á á é é Í á á Í Á Á Ú Í É ü ö ő í ö ö ö ű ö í ü ő ö ű ö ü ö ő ü ű ö ü ő í ö ö í Ó ő ö ü í í í ö ő ő í Á Ó Á í ú ö ő í ű ö ő ú ö ü í ú ö Ú Á öí ö í ú ü í ö ű ő ü ö ő ü ö ő ő í ú í í ő ö ö í í ő ő í ű ú í ö ö ő Á í ö

Részletesebben

á á á ö ö ü á á á ő á ó á á ő í á í á ú á ö ó á á ó á ó á á ó í á á á á á ó ő á ő ú á á á á ü á í í á ó ü ű ó ó ő á á á ö á á á ü á á ú á á ö ő á á í

á á á ö ö ü á á á ő á ó á á ő í á í á ú á ö ó á á ó á ó á á ó í á á á á á ó ő á ő ú á á á á ü á í í á ó ü ű ó ó ő á á á ö á á á ü á á ú á á ö ő á á í ó Á ó ó ü ü ó á á á á ó á ü ő á ö á ó ó ö á á á ö á á á ó ö á ó á á á á ő ö ö Á á ö ö á á á á ő á ó á á á ő ö á á ü ő á í ö ő á í á ö á á ö á ó ü í á á á á á í á á á á á á á í á ű ő á á ő á á ü á á ő ú

Részletesebben

í Á ü ű ö ü ü ü ű ö ú ó ő ó ü ő ő ö ö ö ö ü ö ó ö ó ó ó ó ö ú í ü ú ő í üí ő ó ű ö ő ö í í ó ő í ő ö í ö ő ő ő ő ő

í Á ü ű ö ü ü ü ű ö ú ó ő ó ü ő ő ö ö ö ö ü ö ó ö ó ó ó ó ö ú í ü ú ő í üí ő ó ű ö ő ö í í ó ő í ő ö í ö ő ő ő ő ő Á Á Á í Á ü ű ö ü ü ü ű ö ú ó ő ó ü ő ő ö ö ö ö ü ö ó ö ó ó ó ó ö ú í ü ú ő í üí ő ó ű ö ő ö í í ó ő í ő ö í ö ő ő ő ő ő í ó ő ő ö ő ő ú ű ü ő í ö ö ö í í í ö í ö ö ó ő ú ö í ú ú ő ú ő í ö ö ő ő ö ő í

Részletesebben

Ü É É É É ő ő ő í ó ő í í ó ó ó í ó ó ő ó í í ó ó ó í ő ó í ó í í ó ó ő í íí ő ó ó ő ó í í ó ú ő ő í í ó í í ó ű Í í ó í í ó ó ó ű Í ó ó í í í ó ó ő í

Ü É É É É ő ő ő í ó ő í í ó ó ó í ó ó ő ó í í ó ó ó í ő ó í ó í í ó ó ő í íí ő ó ó ő ó í í ó ú ő ő í í ó í í ó ű Í í ó í í ó ó ó ű Í ó ó í í í ó ó ő í Á Ü í ú í ú í ű ő ú ú ó ú ó í ő í ó ó ó í ő í ű ó í Ü Á Ü ő ó Í íí ő ó ő í í ő ó í Í ó ó ó í ú ő í ű ű ó ó ó ó í ű ű ó í ó ó ő í ó í őí íí Í Ü É É É É ő ő ő í ó ő í í ó ó ó í ó ó ő ó í í ó ó ó í ő ó í

Részletesebben

é ö é ő á á ő é ö é ö é é í ü ő á é á ó ó á é á ő á á é ő í é í ő ő é é á á ő á á ő á á á ó ö ö ö ő é ó é á á ő é á á ö ő é ö á á ö é á á ő ő é á í ü

é ö é ő á á ő é ö é ö é é í ü ő á é á ó ó á é á ő á á é ő í é í ő ő é é á á ő á á ő á á á ó ö ö ö ő é ó é á á ő é á á ö ő é ö á á ö é á á ő ő é á í ü ö ő ő ö ö ü ő ő ő ő ő ő ő ö ö ö ő ő ö ő ö ö ő ő ü ö ö ö ő ő ü ő ő ö ő ű ű ő ő ő Á ő Á ű ö ő ü ö ú ö ő ö ö ő ú ő ő ü ö ö ű ö ö ö ő ü ü ő ö Í ö ő ő ü ö ö ő ű ő ö ű ő ő Íő ő ő ö ő ű ü ő ú ő ű ü ü ő ő ő ő

Részletesebben

É ő ő ő ú ö ü ő ű ö ö ö ó í ü ó ü í ü ó ö ö ü ö ö ó ó ő ü ü ö ö ő ö ö ö í í ő í ő ó ú ó í ő ü ö ö ő í ö ő ü ö ő ó ő ő ö ő í ö ű ó ü ü ö ö ü í ö ó ó ö

É ő ő ő ú ö ü ő ű ö ö ö ó í ü ó ü í ü ó ö ö ü ö ö ó ó ő ü ü ö ö ő ö ö ö í í ő í ő ó ú ó í ő ü ö ö ő í ö ő ü ö ő ó ő ő ö ő í ö ű ó ü ü ö ö ü í ö ó ó ö ő ó ő ÍÚ Ó É Ó Á É É Á Á óí ó í É ő ő ő ú ö ü ő ű ö ö ö ó í ü ó ü í ü ó ö ö ü ö ö ó ó ő ü ü ö ö ő ö ö ö í í ő í ő ó ú ó í ő ü ö ö ő í ö ő ü ö ő ó ő ő ö ő í ö ű ó ü ü ö ö ü í ö ó ó ö ú ő ü ű Ő ű ö í ü ö

Részletesebben

ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í ű ű ő í Ö ó Ö ü í ű ó ó ő ű ú ű ú í ú í

ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í ű ű ő í Ö ó Ö ü í ű ó ó ő ű ú ű ú í ú í Ö ő ü ő ő ő ó Ö ő ü ő ü ő ő Á ó ű ő ő ő ü ő ó ő ő ő ó Á ő ü Ö í í ő ü ő í í Ö Ö Ó ó í ő ü í ó ó í ő í ő Ö í Ö í í ű Ö í í ű í ó ű í í ű ű í í ű ű í í ű í ű ő ü ó í ó í Ö í Ö ű ű ű ű ú ű ú ú ó í ü ő í í

Részletesebben

Ö É

Ö É Á ű ö ó Ö É Á Á É É ö É É ö Á É Ó Ó Ö í ó ö ű ö ó ö ö ö ő í ő ó ő ö ü í ó ő ő í í ö ü ő ú ö ő ű ö ó í ű ó ö ö ó ó ő ő ű ő ú ó ö í ó ü ú í ú ő ő ó ó ö ö ü ú í í ó ő ó í ó ú ű ö ü ö ó ú ű ő ö ü ő Ó ü ó ü

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ö ö ő ó ö ü í ó í ö ó ó ü ü ö ö í ó í ó í ó ö ö ő í ü ő ü ű ö ö ő ó ó ű ó ő ö ö ó ü ö í ő ü ó ü ó ő ó ó ö ő ö í Ó ó í ó ó

ö ö ő ó ö ü í ó í ö ó ó ü ü ö ö í ó í ó í ó ö ö ő í ü ő ü ű ö ö ő ó ó ű ó ő ö ö ó ü ö í ő ü ó ü ó ő ó ó ö ő ö í Ó ó í ó ó Ö É Á É Ó Ü Ó ó ó í ö Í ű ö í í ö íó ó ó őí ó ó í ó ó í Ó ó ú Á í íí ú ó í í Á ó ó í ö ő ó ö ó ú ö Í ó ö Íú ő ö Í íí í ö ő ö ü ó ó ú ú ó ö ó ö ö ő ó ö ü í ó í ö ó ó ü ü ö ö í ó í ó í ó ö ö ő í ü ő ü ű

Részletesebben

ű ú Í Í Ö Í É Í ü Ü ü É ü ü ü ü ü Ö ű ü Ü Ü ű ú ű Á É ü Ö ü Í Í Ú Á Í Ö Í Í ü ú Ú Íü ü ü Í ü ű Í Í Ö ú ü Á ú Í ú ű ú ú ü ú ú ú ú ű ü Í Í Í É Í ü Í ü ű ú Í ü Ó É Í Á Ö ú Á ü Í Íú ü ü ü ú Ö ú Ö Ö É É Í ú

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

í ú ö ő ő ö ó Í ó ő ö É ű ö ő ó ú ő í ő ó ö Á ö í ö ő ó í í ó ó ó í ó ő ő ö í ő í ő ó ö ő ő ó ó ü ő ő ü ö ó ó ó ő í í ú Á ő ú ö ó ó ö ő ó ö ö í í ó í

í ú ö ő ő ö ó Í ó ő ö É ű ö ő ó ú ő í ő ó ö Á ö í ö ő ó í í ó ó ó í ó ő ő ö í ő í ő ó ö ő ő ó ó ü ő ő ü ö ó ó ó ő í í ú Á ő ú ö ó ó ö ő ó ö ö í í ó í ö ú ö í ó ö Ú ú ö ő ű ö ó ő ő ó ő í Ö ő í í ő í í ó í í ő ű ó ó ó í ő ö ö ű ó ó ő í ó ó Á ó ö ő ü ő ó ö ú ö ö ő ö ó ö ö ö ö ö í ő í í ó í ő ö ő ő ő ő Í Í ö í ő ö ó í ó ó ö ő ő ó ö ó ó ő í ő ű ű ü ő ö ö

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ö Á í Ú í ó í ó ó ó í ő ö ő Á Ö í ó Á É í í í ő ő ő ü í í í ú ó É ö ó Á ó Ú Á É É ó ó í ó í ó ő ö Ö í Á ő Ö Ö ő Á í ő ő Á ú ő í ó ö ö í ö ö ü í ó ő ő ö ö ő ő ú ó ű ú í ő í ó ő í í ó í ú ü ö ó í ű ö ü

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

ł ĺ ú ľ ľ ú ľ ó ĺ ĺ ľ ľ ü ľ ü ľ Í ľ ű ľ ľĺ ł ĺíľ ű ź ľ ó ę ę ĺ ĺĺ ó ú ö ó ó ľ ó í ó ö ú ö ľ ó ó ó ó ĺ óľ í ó ó óľ ó í ó ę ź ó ú ö ó ó ó ó Í łľ Ę ľ ľ óľ ü ó Íľ ť óí ó ö í ľ ó í ö ó ľ ú ľ óľ ľ ú ľ ú í ú

Részletesebben

ó ü ó ó ő ő ő ő óű ö ö í ó ü ő ö ő ö ó í ő ó Í ö ö ü ó ö ö ő ó ó ö ő ü ő ó ó ö ü ő ó ü í ö ő ő ó ó ö ű ö ó ó ó ö ö ö í í í ó ű í ő ő í ó ó í ö ő í ő í

ó ü ó ó ő ő ő ő óű ö ö í ó ü ő ö ő ö ó í ő ó Í ö ö ü ó ö ö ő ó ó ö ő ü ő ó ó ö ü ő ó ü í ö ő ő ó ó ö ű ö ó ó ó ö ö ö í í í ó ű í ő ő í ó ó í ö ő í ő í ó ö ö í ő í í ö ö ö í ö ő Í í ű ó ú ó í ű ö ó ő ó ó ö ö ú ó ő ő ó ó ó Á Á É Á íí ő ó í ó ó ó í ó ó Í ó ű ö Ö í ö ö ó ó ő ű ő ó í ó ó ú í í ö ó ő ő ő ő ő ő ö ö ő ó ü ó ó ő ő ő ő óű ö ö í ó ü ő ö ő ö ó í

Részletesebben

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü á á á ő ő ö ö á á á ő á ű á á á í É á ő á á á á á á ü á á á á ó ó ó ö á á á ö á ő á ő ö á á á ű á á ö ő ő á á á á ö á ő á ő ö á á á ő ü á á á ű ő ö ö á á á ő á á ü á á á á ö ő á Ö á á ő á Ö á ő ó á ő á

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ó í ő ó ö ő ó í ö ő ő ő ő ű ö ö ő ö ö ö ő ő ő ő í ő ó ő ü ö ü ö ö ó ő ü ö ő ő ő ű ö ő ö ú ő í ő í ó í ó ö ö í í ó ó í ó ú ó í ó í ő ú ő ü ö ő ü ü ő í

ó í ő ó ö ő ó í ö ő ő ő ő ű ö ö ő ö ö ö ő ő ő ő í ő ó ő ü ö ü ö ö ó ő ü ö ő ő ő ű ö ő ö ú ő í ő í ó í ó ö ö í í ó ó í ó ú ó í ó í ő ú ő ü ö ő ü ü ő í ú ö ö í ü ő ü ü ö ö ü ő ő ó ó ü ö ő ó ü ő ó ő ó ö ő ő ó ó ó ö ő ü ő ü ő ó ő ö ü ö ö ü ő ő ú Ő ú ö ö ü í í ó ó ö ó í ő ó ö ő ó í ö ő ő ő ő ű ö ö ő ö ö ö ő ő ő ő í ő ó ő ü ö ü ö ö ó ő ü ö ő ő ő ű ö ő ö ú

Részletesebben

é é ő í é é ü é ü í é ó é é ó ü é é ú Ö é é í ö ó ó é é é é é é ű ö é ö ö é ó ú ő ő é ö é ö é ó ő é ü é é ő ő ö é í í ő é ó ö é é é é ö ú é ő ó é é ő

é é ő í é é ü é ü í é ó é é ó ü é é ú Ö é é í ö ó ó é é é é é é ű ö é ö ö é ó ú ő ő é ö é ö é ó ő é ü é é ő ő ö é í í ő é ó ö é é é é ö ú é ő ó é é ő Á Á É É É Ü Á Ú í é ő ó ó ő é ő í í é Á é é é ő í Í ó ó í ü é ó ó ő ó ő é ű ő ő í í ü ő í ó ő é ü ő í ö ü ő í í ó ő é é ó é ó é é é é é é é ü ó é é é é é é ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü

Részletesebben

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Álmok kusza kerteiből Babits Mihály T.T.T., H.M, T.M. együtt (hangszerkíséret nélkül) Œ Álmodtam én és az á - lom, az á - lom én magam vol-tam. zene: Heinczinger Miklós Œ Ó 5 Kertben bolygtam, és magam

Részletesebben

ö Á É ö ö í Á É í

ö Á É ö ö í Á É í ö Á É ö ö í Á É í ő Í É ő É í í ö ö ü ü ö ü Í ö ö í í ö í ü ő í í ö ö ö ü ő ö ü í ő ö ö í Í ö ő ö í ö í ü ő í ö Í ö ú ő í ÍÉ ö í ö í ö ö ü ő ö í ü ü ö ü ö ö ö Í ö ü ö ö ö ö ö í ö É Í Í ü ö ö ő ö ö ő Ő

Részletesebben

Á Á Ó Ó Ü Í Á ó í ő ó ó í ó ó í ó ü í ü ű í ü ó ó ő ó ő ó ű ó í í í ő í ó íí í ó ú ő í ó í ú ű ó ú ó ő ő í ű í ü ó í ó í ó ő í í ü ű ü ó ű ó ó í ó ü í

Á Á Ó Ó Ü Í Á ó í ő ó ó í ó ó í ó ü í ü ű í ü ó ó ő ó ő ó ű ó í í í ő í ó íí í ó ú ő í ó í ú ű ó ú ó ő ő í ű í ü ó í ó í ó ő í í ü ű ü ó ű ó ó í ó ü í Á Á Ó Ó Ü ó í ő ú ő í Á ü Á Á Ó Ó ü ü ü ü ü Ö Ö ü í ü ű ő ü É Ú ú Á ü É É í ó ó ő ó ő ó ó ő ü ő ó ő í ő ő ü ó ó í ó ó ü ű ó ó Á Á Ó Ó Ü Í Á ó í ő ó ó í ó ó í ó ü í ü ű í ü ó ó ő ó ő ó ű ó í í í ő í ó íí

Részletesebben

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü

í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü Á Ü Ó Á Á í Á ü ü í í ú ű ő ú ő ő ő ü ü í ü ü ü ü í í ü ü ő ú Á í í ü ő ű í í íí ü ü Á ü ő í ő ő ő ú ő í ü ü í í ú Á ü ú ú í É í ü ú É ű ő ü ő í í ű ü í í í í ü í ő ü ő í ő ú ü í í ú í ű í ü í í í ü í

Részletesebben

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő Á ö É ö Á É ű É ö í ü ü ő ö ő Á ú í ö ö í ő ő ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő ő ü

Részletesebben

Á É

Á É Á É ű Á Á ő Ó Á ő ő ő ü Ő ő Á Á Á ü ű ü ü ű őí ő ü Ú Á ü ő í Ö ü ü ű í í ü ő ü ú ü ü í ű ű ü í Á Ü Ó ú Ó Á Ó Á Á Ö Á Á í ü í ííí í Ó ú ű ő ő ő ő ő í ü í í ő ő ú ű ő ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü í őí ő ő ő í ű í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ú ö É Í ü

Ú ö É Í ü Í ö Í ű Í ű ö Ú ö É Í ü Ú É Í ú Í Á Ú ö Ü É ű ö Í ö ö ö Ü Ú Ú Ú Ü ö Ú Í Ü ö ö Í Ü ű ö ü ö ű ö Ú Ü ö ú Ü ű ö ö Ü Ü É ű Ü Ú ö ö Ü ű ö ö Ü Ú ö ú ö ö Á ö ö Ü Ú ö ú Ú ö Ü ö ö Ü ö ö ö ö Ü Í Ü ö ö Ü ú ö Ü É ö

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

í ö ó í ú ű ö ó ü üí ó ö ú ó í ó ó ó ö ö ö ü ó ö ö ö í í ó ö ü ö í í í ö ó ü ú ö ö í ö ó ó í í ó ű í ó ő í íüí ó í ó í í ü ó í ö ű üí ő ó ó ü ö ü ü ő

í ö ó í ú ű ö ó ü üí ó ö ú ó í ó ó ó ö ö ö ü ó ö ö ö í í ó ö ü ö í í í ö ó ü ú ö ö í ö ó ó í í ó ű í ó ő í íüí ó í ó í í ü ó í ö ű üí ő ó ó ü ö ü ü ő Á Ö É Ó Á Á í Ó Ű Á Ó Ó ó ő ú Ű ő ü ű üí ó ö ö ö í ö ö ő í íí í í ü ó Ó Ű íó í í í Ű Ű ű ó ő í ő ű ú ű ö ö ő ú ő ő ó í í ó í ó ü ó ü ö ó ú ü Á ü ú ó ő í ű ó í ó í ű ü ö í ö ö í ő ó í ő ö í ó ó í ó ó ő

Részletesebben

ó ó í ó í ű ó í Á Á ö ő ü ó ő ű ó ő Ú ó ű ó óő

ó ó í ó í ű ó í Á Á ö ő ü ó ő ű ó ő Ú ó ű ó óő ó ó ó ű ó Í ő í ö í ő ó ó Ú ó ó ó ö ó ő ó ö ó í ó ö ő ő í ő í í ó ö í ó ü ű ö ő ö ü ő í ű ó ő ü ó í ó í ó ó í ó í ű ó í Á Á ö ő ü ó ő ű ó ő Ú ó ű ó óő É ó ó ó ö ö ó ő ó ó ö ó í ó Í í í ö ó ó ó Í í ó őü

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ő ö Ü Á Á ó É í ő ö ö ó ö ó ő ó ó ö ö ó ó ó ó ö ö ó ö ó ó ó ü ó ő ő ő ö ű ö ó ő ó ö ő É ó É ó ő ó ő ő ü ü ö í í ó ó ü ü ó ü ü ö í í ó ü ő ő ü ö ó ő ü

ő ö Ü Á Á ó É í ő ö ö ó ö ó ő ó ó ö ö ó ó ó ó ö ö ó ö ó ó ó ü ó ő ő ő ö ű ö ó ő ó ö ő É ó É ó ő ó ő ő ü ü ö í í ó ó ü ü ó ü ü ö í í ó ü ő ő ü ö ó ő ü íö ú ó Á Á Á ő ö É É É Ü Á ő ö Ü Á Á ó É í ő ö ö ó ö ó ő ó ó ö ö ó ó ó ó ö ö ó ö ó ó ó ü ó ő ő ő ö ű ö ó ő ó ö ő É ó É ó ő ó ő ő ü ü ö í í ó ó ü ü ó ü ü ö í í ó ü ő ő ü ö ó ő ü ő ő ü ó ö ú ú ő ó Á ó ó

Részletesebben

ú ź ő í ü ź ü ź ź í ź ü ö ú ę í ő ź ź ö ő ő í ę ú ő É ů ę í ő í ý ú í ä ő í í í ű ő ö ü źű ő ź ú ő ü í Ĺ í í í ő í ő ę ő ő í ú ő ü ź ę ę ő ő ý ö ź ü í

ú ź ő í ü ź ü ź ź í ź ü ö ú ę í ő ź ź ö ő ő í ę ú ő É ů ę í ő í ý ú í ä ő í í í ű ő ö ü źű ő ź ú ő ü í Ĺ í í í ő í ő ę ő ő í ú ő ü ź ę ę ő ő ý ö ź ü í ő ü ő ę đ ü ý í ő ő ő ö ü ý ü ů í ő ő í ę ý í ü ö Í ü ź ő ö ő ö ü ö ý í í Ĺ ź ű ú ý ý ő ý ő ö ú ý ú í ö ú í í ő ý ź ö ö ö ö ę ü ý í ź ő ő ü ý ő ź íí í í ö ö ý ý ő ź ö ú ý ú ý ő đ ö ő ő ő ę ő ű đí ő í ő

Részletesebben

É É ú ú ú ö ö Í ü ö ö Í Í Í Í ö É ö ö ö ö ü ö Í ö ö ö Í ö ű ö ö ö Í Í Í Í Í Í Í ö ö Í Í Í Ú ö Í ű ö

É É ú ú ú ö ö Í ü ö ö Í Í Í Í ö É ö ö ö ö ü ö Í ö ö ö Í ö ű ö ö ö Í Í Í Í Í Í Í ö ö Í Í Í Ú ö Í ű ö Ó Á Á ú Í ű É Í ö ö Í ö ű Í É É ú ú ú ö ö Í ü ö ö Í Í Í Í ö É ö ö ö ö ü ö Í ö ö ö Í ö ű ö ö ö Í Í Í Í Í Í Í ö ö Í Í Í Ú ö Í ű ö ö Í ű ö ű ú ö ű ű ü ö ö ö ü ö ö ö ö ö ü Í ű ű ö ű ü ü ö ö ö ü Í ö ö Í ö ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

í í Í ő ő í ő í ő ő í ő í í í ő ő ő í ü í ú ő ö ö ú í ú í ö ö ö í í í ő í ő í ő í í í ő ő í í ő í ö ő í ő ö ő ő ü ö ú ű í í í í ö ő

í í Í ő ő í ő í ő ő í ő í í í ő ő ő í ü í ú ő ö ö ú í ú í ö ö ö í í í ő í ő í ő í í í ő ő í í ő í ö ő í ő ö ő ő ü ö ú ű í í í í ö ő Á É Á É É É É É Á Á É Ü É Á Á í Í Í ő Í í ú ő í í ö Í ö ü ö í ü í ő Í í ú ú ő í ú ö ö ű ő ő ő ö í ü ö ü ö ö ü ú ö ö ö í í Í ő ő í ő í ő ő í ő í í í ő ő ő í ü í ú ő ö ö ú í ú í ö ö ö í í í ő í ő í ő í í

Részletesebben

É Á Ó Á Á Ő É á ú ó í á é ö é ő ö é á é ő ú ö á ő á á é ó á á Ö ó á á Ö ó á é ő é á á ö á ó á ő é ű á á ö í é é é á á é é é é á ó á á á Ü í ó í ó í ó

É Á Ó Á Á Ő É á ú ó í á é ö é ő ö é á é ő ú ö á ő á á é ó á á Ö ó á á Ö ó á é ő é á á ö á ó á ő é ű á á ö í é é é á á é é é é á ó á á á Ü í ó í ó í ó É Á Ó Á Á Ő É ú ó í ö ő ö ő ú ö ő ó Ö ó Ö ó ő ö ó ő ű ö í ó Ü í ó í ó í ó ő í ő ó ó ó ö ó ö ó ó ü ö ö í ő ő ö í ö ő ő ö ó ú ó ö ö ü ö ő ó í ö ö ő ö ó ó Í ö ü ö ö í ö ö ó ü ó ö ó Ö ó ö í ó í í ö ó ó ö ó

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

í í ő í í í í í í ö í í í í íü í ü ö ü í ö í ö í í í í í í í í ő í ő í í

í í ő í í í í í í ö í í í í íü í ü ö ü í ö í ö í í í í í í í í ő í ő í í Ú Ó Í Á Ó É Á Ó É É É ő í ü ö ö ö í ő ö í ő í ő í í í ü ö í ő í ő ű ö ű ö í í í ő í í í í í í ö í í í í íü í ü ö ü í ö í ö í í í í í í í í ő í ő í í í í í í í ö ő í í ö í í í í ö ö í í í ö ö í í í í ö

Részletesebben

É Ú Á Ó ő í ö ó ó ú ó ó ó ő ő ó ó ó ó ó ó í ö ő íí

É Ú Á Ó ő í ö ó ó ú ó ó ó ő ő ó ó ó ó ó ó í ö ő íí Ú Á É Ú Á Ó ő í ö ó ó ú ó ó ó ő ő ó ó ó ó ó ó í ö ő íí í ü ó Í ó ú Í ő Í í ö í ó ő ó ű ő ö í Í í ó ó ó ü ó í í ö í ó ő í Í í ó í ó ö ő ó ó í ó Í ó Í óí Í ö ó í í í ö í ó ő ó ü ó ö ó ö í ö ő ö ő ú ó ő ö

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

ö ú Í ő ő ö í ö ű í ő ő ü ő ő ő ú ő í í Í ő ő ö ő Íí

ö ú Í ő ő ö í ö ű í ő ő ü ő ő ő ú ő í í Í ő ő ö ő Íí Ó Ö ü ö ő ü ő Á í ö ö ü ő ú ő ő ő Í í ü Á ű ő ö ő Ó ö ő ő ő ő ő í ü ű ő ü ő ő ő ö ő Í í ű ö ő ő í ő ő Í í í Í í ú í ö í ő ő í í í ö ú Í ő ő ö í ö ű í ő ő ü ő ő ő ú ő í í Í ő ő ö ő Íí í ö ö ő í ő í ő ü

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ő ĺ Ĺ ó ĺĺ Ü Ą í ĺ ü í Ü í ö ü í ĺĺ ü ĺ í í ó í ť ĺ ĺĺ ü Ü ö ó ö ő ö ö ó ĺ í ó ő ĺ ő źń ő ő źú ó ü ĺĺ ö ü ĺĺ ó ü Ü ó ö ĺĺ ÍÜ ő ő ő ő ő ĺ ü ü ő ő

ő ĺ Ĺ ó ĺĺ Ü Ą í ĺ ü í Ü í ö ü í ĺĺ ü ĺ í í ó í ť ĺ ĺĺ ü Ü ö ó ö ő ö ö ó ĺ í ó ő ĺ ő źń ő ő źú ó ü ĺĺ ö ü ĺĺ ó ü Ü ó ö ĺĺ ÍÜ ő ő ő ő ő ĺ ü ü ő ő Á ĺ Á Á Ü Ü Á Ü í ĺ ĺ ĺ ő ĺ Ĺ ó ĺĺ Ü Ą í ĺ ü í Ü í ö ü í ĺĺ ü ĺ í í ó í ť ĺ ĺĺ ü Ü ö ó ö ő ö ö ó ĺ í ó ő ĺ ő źń ő ő źú ó ü ĺĺ ö ü ĺĺ ó ü Ü ó ö ĺĺ ÍÜ ő ő ő ő ő ĺ ü ü ő ő Í ĺ ü ő ĺ ő ő ĺóü ő ő ő ő ü ő ó

Részletesebben

ú Ó É Ö ü ü Ö ü ű ü ü ó í ó ü ó ü ó ó ó ó ú ü ó ü ó ü ó ü í ü ó ü ü ű ó ó ó ü ó ó ü ű ü ó í ü ü ű ü ü ü í ú ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó ó ó ó ü ó ü ü ó ó

ú Ó É Ö ü ü Ö ü ű ü ü ó í ó ü ó ü ó ó ó ó ú ü ó ü ó ü ó ü í ü ó ü ü ű ó ó ó ü ó ó ü ű ü ó í ü ü ű ü ü ü í ú ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó ó ó ó ü ó ü ü ó ó Ő É Ö ü ü Ö Ö ü ű ü í Ü ü ú Ó É Ö ü ü Ö ü ű ü ü ó í ó ü ó ü ó ó ó ó ú ü ó ü ó ü ó ü í ü ó ü ü ű ó ó ó ü ó ó ü ű ü ó í ü ü ű ü ü ü í ú ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó ó ó ó ü ó ü ü ó ó ó ó ó ü ű ü ó Ö ü í ü ó ó

Részletesebben

ö É Á É É Ú Ö É Á

ö É Á É É Ú Ö É Á É É Á ö ó ó ó ó ö í ó ö ó í ű ö ó Á Á ó í í ö É Á É É Ú Ö É Á Á Á Á Á í ó Á Á É ő Ö ő ö ő ő ő ő őí ő ö ö Á Ó Ö Ö Ő É ÁÍ Á Ö Á Á Ö ő ö Á ú Á ó Í É í í Ő Í Á Ü ő í Ü ő ö ő ö Ü É Ö Ó É Á Á É Á ü ö ö ü ő ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ö ó í ü ű ö ő í ö í ó í Ú ó őú í ó í ö ú ú ó ó ö ö ö ú ó í ő ö ó í ó ö ö ö ú ó ó ű í ó ő í ó ő ó ó ú ó ö ő ó ú ó ú ü ü ö ö ó ú ú í í ó ó ó ö ó ú í ö ü

ö ó í ü ű ö ő í ö í ó í Ú ó őú í ó í ö ú ú ó ó ö ö ö ú ó í ő ö ó í ó ö ö ö ú ó ó ű í ó ő í ó ő ó ó ú ó ö ő ó ú ó ú ü ü ö ö ó ú ú í í ó ó ó ö ó ú í ö ü É Ú Á Á ú ó ó ó ü í ü Ú ö ú ü ú ó í Ú ó ó ú ö ú ú í ú ü ö ó ó ö ö ó ó ó Ú ó ó ó Ú ü ö ú ö ó ö ó Ú í ó ó ö ő ú ü ö ü ú ú ö ö ó ó ú ö ö í ú ü ö ú ó Ú í ó ö Ú ü ú ö ó í ö ú ó Ú ü ó ú ó ü ú ó ö ö ú ö í ú ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ű ű í ó ő ő ő ő í Ö Ö í Á Í ó ó Ö Ü É íí í ő Ö Ö Ö Á ő ó ó í Á ó ő Ó É ő ó Í Ú Í ú ú Ó í ő Á Ö ó ő ó ó

ű ű í ó ő ő ő ő í Ö Ö í Á Í ó ó Ö Ü É íí í ő Ö Ö Ö Á ő ó ó í Á ó ő Ó É ő ó Í Ú Í ú ú Ó í ő Á Ö ó ő ó ó ő ő ű í ó ü ő ü ü ü ü ü ü ü ü ő ő ó ó Ü í ű Ü Ü óú Í Ö ü ü ú ő ó ő í ó ő ő í Á É óú ő ó ó ű ű í ó ő ő ő ő í Ö Ö í Á Í ó ó Ö Ü É íí í ő Ö Ö Ö Á ő ó ó í Á ó ő Ó É ő ó Í Ú Í ú ú Ó í ő Á Ö ó ő ó ó ő ű í ó

Részletesebben

Í Í ó óó ó ó Ó í í ú ú ü í ó ű ü ó ü ü Í Ú ó Á ű Ó ű Á í ü ó í ü ó ó ó ó ú ú Ó ó ű ü í ó í ü ó ü ó í í ü í í í í í Í

Í Í ó óó ó ó Ó í í ú ú ü í ó ű ü ó ü ü Í Ú ó Á ű Ó ű Á í ü ó í ü ó ó ó ó ú ú Ó ó ű ü í ó í ü ó ü ó í í ü í í í í í Í É í Ó Ü É ó ú ú ó Ű í ó ú í Í ú ó ú í Ó í Á ó ú ó í ó í ű í Ó ú Í ó Íű í ó í ü í Á ó ü ú ó í ü í Í Í Í Í í í Í Í ó óó ó ó Ó í í ú ú ü í ó ű ü ó ü ü Í Ú ó Á ű Ó ű Á í ü ó í ü ó ó ó ó ú ú Ó ó ű ü í ó í ü

Részletesebben

ö í ö ö ő ö ú ö Á í í í ő ö ö ö ő Á í ö ö ő ő ő í ő ó í ú ö ó ö í í ú ó öá ö ő ö ő ő ö í ö ő í ő ö ő ö ő í ó ó ő ő ó ö ö ő í ö ú ú ő

ö í ö ö ő ö ú ö Á í í í ő ö ö ö ő Á í ö ö ő ő ő í ő ó í ú ö ó ö í í ú ó öá ö ő ö ő ő ö í ö ő í ő ö ő ö ő í ó ó ő ő ó ö ö ő í ö ú ú ő Ű ö É ö ú Ö ó É Á Ú É É É Ú Á Ú É ö í ö ö ő ö ú ö Á í í í ő ö ö ö ő Á í ö ö ő ő ő í ő ó í ú ö ó ö í í ú ó öá ö ő ö ő ő ö í ö ő í ő ö ő ö ő í ó ó ő ő ó ö ö ő í ö ú ú ő ö ő ö ő Á Á ö ő É Ő ö ő ú ö ö ö ó

Részletesebben

Á ö ü í ó Í ü í ó ü ő ő í ő ü í ó ü ő ű Á É í ő ú ű ó ö ő ő ó

Á ö ü í ó Í ü í ó ü ő ő í ő ü í ó ü ő ű Á É í ő ú ű ó ö ő ő ó ö ü í ó ö ü í ó ú É É í ó ü Á í ü ő í ö ü ö ő ő í ó ü ő í ő í ü ő ú Á ó í ü ö ő ú ó ú ó ű ű ö ő í ö ú ó ó ő ó ö ó í ü ő ü ü ő Á í ó ö ó ü ő ó ö ü ő ű ü ő ü ö í ö ö í ó ö ú ö ű ü ő í ó í ö í ö ő ő í ó ü

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő

ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő ű Í ű ú Í Í É Í É Í Í Í Í ő Ö Ó Ó ő É Í ü Ö Ö Í Í ű ő ő Ö Ö ü Í Ö Ö ü Í Í ö Ó Í ú Íö ő ü Í Í Ú ő Í ö ő Ó Í ő Í Ú ő Í ű ő ü Ö ö Ö Á Í ü Í Ö Ö ú Ü ú ü ő Á ö ú ö ú Á ő ő Ü ü ő Ö ú ü ő ú ú ő ő Í ö ő ő ö ű

Részletesebben